Avrupa’da Müslümanlar

Avrupa’da Müslümanlar

Öncelikle ?unu ifade etmeliyim ki Avrupa’da, Müslüman olmayan kesimlerde yanl?? bir ?slam alg?lamas? bulundu?u gibi bunun tam tersi de mevcut. Yani Müslümanlarda da gayr-i müslimler konusunda yanl?? bir alg?lama mevcut.

Gayr-i müslimlerin en büyük problemi Müslümanlar ve ?slamiyet hakk?nda yanl?? kavramlar? yanl?? anlamalar ve de tarihden gelen pe?in hükümlerle doldurulmu? olmalar?. Tabii ki do?ru ?slamiyeti de bilmiyorlar denebilir.

Yanl?? anlamalara baz? misaller vermek mümkün. Mesela bat?l?lar?n ço?unlu?una göre, buna ayd?nlar ve siyasetçiler de dahil, onlar?n inand??? God ile bizim inand???m?z Allah ayr? ayr?. Dolay?s?yla biz onlara göre kafir durumunday?z. Bu tarihi yanl?? anlama ve kavram? toplumda devam ediyor. Bir di?er yanl?? kavram da ?slami terör ifadesidir. Onlara göre bir Müslüman gayr-i müslimleri dinen öldürmekle mükelleftir. Deliller hemen aç?kt?r: Kur’an’da ‚Onlar? nerede bulursan?z öldürünüz‘ emri var ve cihad yani gayr-i Müslimlere kar?? mukaddes bir sava? ilan edilmi?. Kendilerine, ´bu emir Kur’an‘?n Sava? hukuku ile ilgili ayetlerindendir. Kur’an’da sava? ayetleri kadar bar?? ayetleri de vard?r´ dendi?inde, ?a?k?nl?kla dinliyorlar. Twenti Üniversitesinde bu konuda verdi?im bir konferansta bu noktay? aç?klad???mda 600’ün üzerindeki Üniversite talebesi ayakta alk??lay?p, neden bunlar? internet sayfalar?nda aç?klam?yorsunuz diye sitem ettiler. Biz Müslümanlar? ve ehl-i kitab?n ayn? Allah’a iman etti?ini Zat?nda ihtilaf olmamakla beraber s?fatlar?nda ayr?l?klar bulundu?unu söyleyince, Gayr-i Müslimlerin ço?u hayretle dinliyor ama bir k?sm? da ‚Hay?r. Bizim God ile sizin Allah ayr?. Bu sözlerle bizi aldat?yorsunuz´ itham?nda bulunuyorlar.

 

Tarihden gelen pe?in hükümlerin tesiri de büyük. Geçenlerde yeni Müslüman olmu? bir Hollandal? tüccar ziyaretime geldi ve ?unlar? anlatt?: Biz Avrupal?lar?n zihninde tarihden gelen pe?in hükümlerle çok yanl?? ?slam ve Müslüman imajlar? var. Ben Türkiye’ye gitmek istedim. Ald???m tenbihlerden baz?lar? ?öyle: ´Müslümanlar, senin k?z arkada??n?n veya han?m?n?n namusuna tecavüz ederler, aman saat TWO’dan sonra ?stanbul’da soka?a ç?kma. Otel d???nda al??veri? etme. Hem zehirli madde satabilirler ve hem de çok pahal?ya mal satarlar.´ Bu olumsuz tasvirleri hikaye olarak anlatm?yorum. ?u anda baz? tur operatörleri hala bunlar? telkin etmeye devam ediyorlar.

Buna do?ru ?slamiyeti bilmemeleri de mutlaka eklenmelidir. Ne ac?d?r ki, bat?l?lar?n ?slamiyet hakk?ndaki bilgileri, Bat?l? Müste?riklerin kaleme ald?klar? ?slamiyet hakk?ndaki serelere ve kitapç?klara dayan?yor. E?er ‚irtidad‘ yani dinden dönme hakk?nda herhangi Kitap dükkan?nda kaynak ararsan?z, tamamen olumsuz fikirlerin yer ald??? kaynaklarla kar??la??rs?n?z. Hele internet sayfalar?nda ara?t?rma yaparsan?z, genellikle ?slama kar?? olanlar?n haz?rlad??? sayfalar kar??n?za ç?kar. Ac? bir misal verebilirim: ben Hollanda’ya gitti?imde Kur’an‘? okuyarak Müslüman olan Hollandal?lar?n en önemli kayna??n?n Kadiyaniler taraf?ndan haz?rlanan Kur’an meali oldu?unu gördüm ve hatta fark?na varmadan ben de yeni Müslüman olmu? birine bu manada bir Kur’an meali hediye ettim. Sonra da lisan? az çok ö?renince ve yeni Müslüman olan Hollandal?n?n Kur’an’la alakal? garip sorular?na muhatap olunca anlad?m ki, meal çok felaket çarp?tmalarla dolu. E?er Hollanda kütüphanelerini genel manada dola??rsan?z, mevcut Kuran mealllerinin %60n?n bu çe?it mealler oldu?unu görürsünüz.

Peki Müslümanlar?n durumu ne alemde? Maalesef bu da iç aç?c? de?il. Öncelikle mukayesel dinler konusunda uzman elemanlar yok hükümünde. Avrupa ?öyle bir bahts?zl??a maruz: ?slam alimi olarak Avrupa’ya gelenler, Avrupa dillerini bilmiyorlar ve tebli?de Avrupa metodolojisini gözard? ediyor veya hiç bilmiyorlar. Avrupa’da dil bilen veya metodolojiden haberdar olanlar ise, ne ac?d?r ki, ?slamiyet hakk?nda ciddi bir altyap?ya sahip de?iller. Bu manzara, gittikçe islamiyet hakk?ndaki yanl??l?klar? artt?r?yor, azaltm?yor. Üçüncü ve dördüncü nesil, art?k Avrupa’ya gelen ama birinci gruptan olanlar? anlam?yor. Bunun çok sebepleri var. ?kinci gruptan ise hiç bir ?ey alam?yor. Kur’an‘?n ifadesiyle ‚Ne onlara ve ne de ötekilere yakla?am?yor ve ortada bocalayan yanl?? bir nesil ortaya ç?k?yor‘. Böyle bir neslin temsil etti?i ?slam? Avrupal?lara nas?l do?ru anlatacaks?n?z?

Bir di?er can al?c? nokta da, Avrupa’daki ?slami yakla??mlar ve ?slam?n yorumlar?d?r. ?ki ayr? cereyan her tarafda kol geziyor:

 

Birincisi; Avrupa ?slam? veya ba?ka bir ad alt?nda Avrupa devletlerinin istedi?i tarzdaki ?slami yorumdur. Bunlar, Hristiyanl???n pozitivizm ve hatta materyalizm kar??s?nda taviz verdi?i gibi ve de erozyona maruz kald??? gibi, islam?n da her konuda taviz vermesini bekliyorlar. Bu manadaki yani Türkiye’de bildi?iniz baz? ilahiyat akademisyenleri, Almanya’da Bassam Tibi, Fransa’da Muhammed Arkun, Hollanda’da Nasr Ebu Zeyd ve benzerleri bu görü?e destek veriyor ve de Avrupa hükümetleri bu ?slam? destekliyor. Ancak Allah’a ?ükür ki, halk nezdinde destek bulmada?klar? için ba?ar?l? olam?yorlar. Türkiye’deki Diyanet´in bu noktada ne kadar hassas oldu?unu do?rusu bilmiyorum. Bir yetkilinin bana, ?slam? yeniden yorumlamadan klasik din anlay???yla ?slam? Avrupa’ya anlatamazs?n?z sözünü unutmuyorum. Halbuki bu Prof. ve yetkili de ?slam? anlatt??? iki insan? gösteremedi.

 

?kincisi; Daha ziyade ?ran kaynakl? ?slami yorumlar?n, Suud ve ?hvan­i Müslimin kökenli bilim adamlar?n?n ve de Avrupa’n?n ?slama ve Müslümanlara yapt?klar?ndan dolay? tarihi öfkeye sahip baz? saf ve tavizsiz Müslümanlar?n temsil etti?i ?slami anlay?? ve yorum. Elimde bu manada çok kitaplar var. Hatta Avrupa’daki Müslümanlar için el kitab? olarak haz?rlanm?? olanlardan birinin ilk 50 sayfas?, Müslümanlar?n Avrupa’daki ?slam dü?manlar?na kar?? nas?l cephe almalar?, onlarla her türlü mücadeleye nas?l giri?meleri konusunda tavsiyelerle dolu. Bunun da çok büyük olumsuz etkileri var.

Dünyan?n her yerinde Müslümanlar maalesef devlet ve bireysel terörle kar?? kar??yalar. Bu problem çözülmeden dünyadaki terör problemlerinin çözülece?ine inanm?yorum. ?srailin uygulad??? terör art?k Müslüman ve gayr-i Müslim herkesçe kabul ediliyor. Irak’ta ba?layan devlet terörü yine terörü destekliyor. Dü?ünebiliyor musunuz ki, bir süper gücün ba?kan? uluslararas? hukuk dendi?inde, avukat?m? ça??ray?m m? diye alay ediyor. Bu bana Türkiyedeki yarg? ba??ms?zl??? ile alakal? tart??malara söylenenleri hat?rlat?yor. Kimsenin hukuku takt??? yok.

Mevcut medeniyetler ve özellikle Avrupa medeniyeti, be?eriyetin sosyal hayat?nda dayanak noktas? olarak kuvveti kabul eder. ?slamiyet ise, içtima-i hayatta nokta-i istinad olarak kuvvet yerine hakk? kabul eder. Dayanak noktas?n? kuvvet kabul edilen medeniyetin ya?and??? toplumlarda görülecek olan en önemli netice hakka ve hukuka tecavüzdür. Yani kuvvetlinin zay?f?n haklar?na tecavüz etmesidir. Bu tecavüzün en ac? misalleri en son Azerbeycan’da ve Panama’da ya?anm??t?r. Kuvvetli oldu?unu iddia eden ?srail’in sald?r?lar?na ABD ve hatta Rusya’n?n k?s k?s gülmeleri ve buna kar??l?k ayn? dinin ve vatan?n mensuplar? olan Anadolu insan?n?n aras?nda az?nl?k gibi tarihe ve dine muhalif kavramlarla anar?i ç?karan anar?istlere ba?ar? dileklerini iletmeleri, bu düsturun ac? meyveleridir. Ancak hemen ifade edelim ki, mimsiz medeniyetin bu silah? geri tepmi?tir. Türkiye’de de geri tepmeye ba?lam??t?r.

Buna kar??l?k dayanak noktas?n?n kuvvete bedel hakk oldu?unu müdafaa eden ?slam medeniyetinin kabul etti?i mezkur düsturun neticesi, tarih boyu hakk? kabul edenlerin Hakk’da ittifak? olmu?tur. Güneydo?u ve Do?u Anadolu’yu Osmanl? Devleti’ne bir ay gibi k?sa bir zamanda kazand?ran ve 340 küsur sene isyans?z itaat ettiren s?r nedir bilir misiniz? Elbetteki hakk?n nokta-i istinad olarak kabul edilmesi ve Osmanl? teb’a ve idarecilerinin hakk olan ?slam’da ittifak etmeleridir. Umumi manadaki bu misale, her çe?it hakdaki ittifak? da eklerseniz ve bunu aç?klayan Hz. Ebubekir’in halife olduktan sonra irad etti?i ilk nutukda söyledi?i ´Benim kat?mda en kuvvetliniz, hakk?n? zalimden al?ncaya kadar, mazlum ve hakl? olan?n?zd?r. En zay?f?n?z ise mazlumun hakk?n? kendisinden al?ncaya kadar, zalim ve haks?z olan?n?zd?r‘ sözünü de hat?rlarsan?z, iki medeniyet aras?ndaki fark? daha iyi anlars?n?z. Bugünün Türkiye’sinde de en çok ihtiyaç duydu?umuz esas, kanunun kuvvette de?il, kuvvetin kanunda olmas?d?r. Tatbikatta tersini mü?ahede etmemizin sebebi, zikretti?imiz temel farktan ne?et etmektedir

Bir Müslüman?n terörle nitelenmesi do?rusu benim de kan?ma dokunuyor. Bu tamamen yanl?? bir genellemedir. Müslümanlar aras?nda ?slamiyet yasaklamas?na ra?men teröre bula?anlar olabilir ve bunu da Müslüman olarak lanetleriz. Ancak nas?l Hitler gibi bir terörist Hristiyan terörist diye nitelenmiyor ve II. Dünya sava??nda ya?anan bir Hristiyan teröründen bahsedilmiyorsa, ?aron nas?lki Yahudi terörist diye zikredilmiyor ve Yahudi terörü tabiri kullan?lm?yorsa, ?slami terör ve terörist Müslüman tabiri de kullan?lmamal?dr.

Ne ac?d?r ki, terör, biz Avrupa’da ya?ayan Müslümanlar? çok olumsuz etkiliyor. Dünyadaki terör, gayr-i Müslim ülkelerde ya?ayan Müslümanlar için discrimination yani ay?r?mc?l?k terörüne dönü?üyor. Evlenmeden ticarete, bas?ndan bakkal?na kadar herkes etkileniyor. ?u anda Hollanda’da ya?ayan insanlar?n % 60’a yak?n? Müslümanlar? cana k?yabilen barbar olarak görüyor. ?slamiyet ilerlemeye engeldir, diyor. Birebir konu?tu?unuzda konu vuzuha kavu?uyor. Rotterdam ?slam Üniversitesinin binas?n? al?rken Bankalar ve Sigorta ?irketleri problem ç?kard?lar. Hatta, a??r? uçlar? yeti?tirecek bu kuruma yard?m etmeyin, dediler. Bir kurumun müdürü benimle tan??t???nda ‚Sen ?slam Üniversitesinin Rektörü olamazs?n. Taliban veya EI-Kaide militanlar? gibi giyinmiyorsun. Bizimle kendi dilimizde diyalog içinde konu?uyorsun vs…‘ sözlerini söyleyerek elinden gelen deste?i yapt?.

Ancak son terör olaylar?n?n bir faydas? var: Bu vesileyle Bat?l?lar ?slama merak sald?lar. Nas?l olsa biz Müslümanlardan ?slam? ö?renmeleri zor olacakt?. Do?rudan do?ruya Kur’an’a müracaat ediyorlar ve bu sayede ?slamiyete dönenler veya kanaatini de?i?tirenler geometrik diziyle art?yor.

Yeni milenyumda insanl???n önündeki en önemli sorun, farkl? kültürlerin bar?? içinde beraber ya?ama problemidir. Toplumlar?n beraber ya?ama bilincine ula??p sorunlar?na ortak çözümler bulabilmeleri durumunda iyi bir dünya kurabilecekleri, aksi durumda yerkürenin ya?anamaz bir duruma dönü?ece?ini söylemek bir kehanet olmayacakt?r. ?nsanl???n önünde çözülmesi gereken da? gibi ortak sorunlar bulunmaktad?r. Bunlardan bir kaç?n? cehalet, ?rkç?l?k, ba?nazl?k, hazc?l?k, de?ersizlik, çevre kirlenmesi, kaynak israf?, asimilasyon, ekonomik ve kültürel sömürü olarak sayabiliriz. Sorumluluk bilinci ta??yan her insan?n bu problemlerin çözümü için efor sarf etmesi gerekir. Müslüman entelektüellerin de bu konularda üzerine dü?en sorumlulu?u yerine getirmesi zorunlu bir insani görevdir.

Öte yandan Müslüman olmayan toplumlar aras?nda, tüm dünyada tahminen 300 milyon Müslüman, az?nl?k olarak ya?amaktad?r. Avrupa’da Müslüman az?nl???n say?s? 25 milyon ve Hollanda toplumunda ya?ayan Müslümanlar?n say?s? ise, takriben 900.000 civar?ndad?r. Bilindi?i gibi bu Müslümanlar?n ço?u ba?ka ülkelerden gelen göçmenlerdir. Bu nedenle; e?itim, i?, gelir ve sa?l?k bak?m?ndan, olumsuz ?artlar içinde bulunmaktad?rlar. Tüm olumsuz ?artlara ra?men Müslümanlar, kendilerini, giderek daha az göçmen, daha fazla Avrupa yurtta?? olarak görüyorlar. Müslümanlar, bir taraftan ça??n hastal?klar?na kar?? bilimsel yoldan mücadele ederken di?er taraftan akademik e?itim ve ara?t?rmalar yoluyla Müslüman toplumun Avrupa toplumlar?yla asimile olmadan entegrasyonu için gerekli entelektüel ve bilimsel zemini haz?rlanmal?d?r.

Bat? toplumlar?yla ?slam toplumlar?n?n farkl?l?klar?n? bir tarafa b?rakarak mü?terek felsefi bilimsel ve dini taraflar?n? vurgulayarak ortak mirasta bulu?may? sa?lamaya çal??mal?y?z. Ayn? ?ekilde çok kültürlü ve çok dinli toplum hayat?na, Müslüman dü?ünürlerin bak?? aç?lar?n? da katarak ortak miras? daha da zenginle?tirmek gerekmektedir.

?slam‘?n temel kaynaklar? olan Kur’an ve Sünnetten taviz vermeden, Avrupa gibi giderek artan kültürel farkl?l?klar?n bulundu?u modern bir toplumda ya?ad???m?z? unutmadan ilmi te?vik etmeliyiz.

?slami perspektifi esas alarak diyalog, harmoni ve bar?? içinde bir hayat? sürdürebilmek için bilime katk?da bulunmay? hedef kabul etmeliyiz.

En önemli konulardan biri de, eskiden beri bildi?imiz Dar’ül-?slam ve Dar’ül-Küfür kavramlar? yerine, yine ?slam Hukukçular?n?n ortaya koyduklar? Dar’üd-Davet veya Dar’ül-Ahd yani bar?? içinde ya?anan gayr-i müslim topluluklar anlay???n? ikame etmeliyiz. ?u as?rda kavga ve sava?la Müslümanlar?n varabilece?i yararl? bir hedef oldu?una inanm?yorum.

Hayati bir konuda ?slam?n gelece?i konusundaki ümitlerimdir. Hz. Peygamberin müjdelerine dayanarak ?unu ifade edeyim ki, Avrupa ve Hristiyanl?k günün birinde ?slamiyete teslim-i silah edecektir. Ancak bunun yolu bar?? ve diyalogtur. Hakk?n hikmetle ve mev‘?za-i hasene ile tebli?idir.

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

Rotterdam ?slam Üniversitesi Rektörü

akgunduz@iur.nl

Publiziert in: Ayasofya, Nr.32, 2010

794 comments

 1. cfp not ovulating will clomid help buy brand name clomid pregnant on 4th round of clomid

 2. Thanks for shingra. What a pleasure to read!

 3. Thought it wouldn’t to give it a shot. I was right.

 4. Da..u pravu si Miran dan stoji iza toga..ispravio u postu..polinkao sam i intervju s vlasnikom na HND izgleda da ih ima vise koji su ih poistovjetili.A opet slucajnost da su 21stoljece.hr i 21stoljece.com razliciti ‘projekti’? 🙂

 5. I find myself in the embarrassing position of agreeing w/tokybk. It’s silly to judge the past by our own standards. Styles change. Look at some of those old pictures the monks painted of knights storming castles. Not a drop of blood to be seen. But we all know what went on.

 6. make a good partner for you. It all depends on what you want, what they want, and if you’re at Starbucks when they are. Don’t get caught up with the idea that if you can’t find the “one” that you

 7. I never go to Pier 39 – it's a complete tourist trap. The Ferry Building Marketplace is more my speed.I love the shots you took going downhill on the cable car. Going to have to do that when we get back to the States.

 8. Please keep throwing these posts up they help tons.

 9. slamfu 1) He does speak French2) Jerk Filthy bloodsucker – opinion, hard to quantify, but subjectively possible3) As a Mormon its entirely possible he wears temple garments4) He does not genuflect to his garbage manWhile those comments are pretty unfair and not relevant to Romney as a candidate, they are not demonstrably untrue. When they start calling Romney a mexican catholic socialist who never attended Harvard and has been sponging on welfare his whole life, we’ll be comparing apples to apples. Because those things, are easily verifiable falsehoods regarding Romney.

 10. Very interesting, great post JB.I have no intention of ever writing a book, but it’s good to know that it’s more than a room full of monkeys and typewriters (disclaimer: unless you have exceptionally gifted monkeys like the ones in the movies).

 11. The genius store called, they’re running out of you.

 12. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 13. Hello, i feel that i saw you visited my site thus i got here to “go back the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I guess its good enough to make use of a few of your concepts!!

 14. Normally I’m against killing but this article slaughtered my ignorance.

 15. that Mussina confounded everybody with his decision. That’s probably true, unless you actually read anything about it before today: The beat writers were saying he would retire, the Yankees were saying he would retire, and even Moose was saying near the end of the year that he would probably retire. If this announcement confounds you, you’re lost. But such is the state of the afternoon show on WFAN, where facts shall not be allowed to stand in the way of the host.

 16. poate ca o fi si asa ceva, multe sunt in lumea asta, dar recunoaste totusi k esti un pik haios ;)) Dar cum este blogul tau, proprietatea ta, permite-mi sa ma retrag o seara frumoasa! 🙂

 17. Erin!You are so very sweet…I'm so glad you enjoyed those photos! (They took like a million years to edit…;-)I know, the girls there in Japan wear heels every day and think nothing of it. It always boggles my mind how they do it, even with a heavy bag, walking down steps and standing on the train in 4″ platforms. Insane!xoxoxCarly

 18. I usually DVR Top Chef, but our cable was out Wednesday night, and I missed half of it. And then I had a dream that George Clooney was observing my Social Studies class. Was I drunk? Stay tuned! (I am glad that Josie's gone, btw.)

 19. Jacques C : « j’inclus dans l’intelligence celle de la relation aux autres, de l’empathie, de la curiosité, de l’intérêt pour l’environnement, etc. »Il faudrait commencer par l’intelligence nécessaire à l’exercice de leur sport à un haut niveau. Puisqu’il est question de football, l’intelligence du jeu fait les grands joueurs : Platini, dont le potentiel physique n’était pas le meilleur atout, en a été l’exemple en France. Les crétins font perdre les matchs, les joueurs intelligents les font gagner.

 20. lots of exercise for a few weeks + you should start to notice some changesHow can I loss fat from my thighs and stomach quick and easily?I am quit a fit guy, i asks…How can I loss fat from my thighs and stomach quick and easily?I am quit a fit guy, i am very

 21. Your answer lifts the intelligence of the debate.

 22. Sólo los seres ermafroditas nacen de sí mismos . El resto necesitamos de la fusión parea generarnos . Muy acertada la idea. Sumémonos ,incluyámonos , mezclémonos. Estupendo, FabiánTu voto: 0  0

 23. Jeff Woods on Indeed. We can’t forget, this is the band that in 1975, made it very clear that they were on the ball, when it comes to the business of the record business, on the cover of the album ‘Wish You Were Here’!

 24. Hvor er du bare dygtig 🙂 Du har lige 'scoret' dig en ny fast læser pÃ¥ det! Jeg glæder mig til at følge med – jeg eeelsker ogsÃ¥ garn og er mÃ¥ske nok 'garnoman'… men jeg har desværre ikke altid timer nok i døgnet til at opdanne garnnøglerne til noget brugbart…

 25. weeee sergio! ^^ entraba en tu web y veia la vieja con Movable type y me había asustado jejeje. Me encanta esta plantilla nueva tio, ¿Kubrick era? cúrratela que da muchísimo de sí. Ánimo con este “renacer” y pa’lante Ala, abrazos y todo eso.A cuidarse.P.D.: ya… ya sé que renovaste desde hace tiempo… pero es que anda uno liado y… :^P

 26. Which came first, the problem or the solution? Luckily it doesn’t matter.

 27. I think she should stop nagging and deal with it. Be grateful for what you already HAVE. Do chores and be more responsible and maybe your parents will let you get a phone.

 28. Avast Free foarte bun mai bun decat avg si avira si macar e gratisss, eu asta l-am folosit si il folosesc in continuare si il recomand …. super , si din cand in cand cate o scanare cu Mallwarebytes Free, si beton si nici nu iti trebuie altceva…

 29. polly> 呢個款都好岩你用! 可放A4, fit哂.Q> 我覺得呢個袋比birkin抵好多, 在專門店可以訂造, 自己揀色及用料.viviberries> 我恨了 miu miu Coffer bag幾季, 仍未捨得呀.mad dog> 你都是80年代人?!anf> 你的留言很窩心, 謝謝!

 30. Shiver me timbers, them’s some great information.

 31. Paroled, you’re fortunate in your experience. The friends I have here would have found it insulting if a bridesmaid asked to alter the dress after they’ve spent countless hours trying to find one. Even more insulting is the fact that having one bridesmaid in a jacket when everyone else is wearing sleeveless looks funny in the pictures. You were fortunate that another bridesmaid asked for a jacket as well, then some type of symmetry could be achieved.

 32. Usually I do not learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice post.

 33. #220What about an alternate scenario?Gentrification of existing urban centers. Middle and upper classes push in towards those gentrified urban centers, lower classes are pushed further out. Of course, the “pushed out” would be through two factors, affordability and, well, literally forced out (“Delivered Vacant”).Hoboken as an example.

 34. Laura: Hyvää kommenttia. „En ota kantaa siihen kannattaako maitoa juoda vai ei. Toiset sanoo ehdottomasti kyllä ja toiset ei. Itse juon, kun siitä tykkään enkä ole haittavaikutuksia koskaan huomannut.“Voisko olla että et ole huomannut, kun et ole ollut ilman maitotuotteita (näin ymmärsin)? Moni kuitenkin puoltaa maidotonta dieettiä (erittäin hyvin argumentein) ja toisaalta jotkut „kansat“ ovat siihen paremmin sopeutuneita (eivät tosin siihen maitoon jota me juodaan). nimim: maitotuotteiden käyttöä reilusti vähentänyt, vaan ei hylännyt

 35. Wonderful color inspiration catalog. I can hardly wait to run to the store and buy it. I love making cards. It helps me keep sane. Thank you and I wish I was a bit as talented as you ladies are.Mary Palma

 36. Michigan is a non- … Michigan is a non-recourse state. And the taxes of the “gain” you talk of have been suspended through 2012. It’s like kicking someone when they’re down.And if I am wrong with the above, you’re right, bankruptcy is your ultimate protection. Was this answer helpful?

 37. Yeah, I really dig those images. I’ve been inspired very often by his art. I hope he finds this and checks in with the community. We would love to thank him for his work!

 38. 420greyfox on August 24, 2011 feeferrestuff.webs.com is Orlistat online with no prescription or membership a REAL place to earn cash in your pp account and Orlistat online with no prescription or membership points to spend on amazon products. Get clothing, electronics, ANYTHING! wont you join me?

 39. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 40. I have been browsing online greater than 3 hours these days, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely worth sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before.

 41. Bhai Sahib good points made. I didn't those particular details or anything else because the poster was one side of A4 and I ran out of room to write and wanted to keep it basic as possible. However perhaps in a leaflet or presentation those points could be added. Vaheguroo

 42. Hey, that’s the greatest! So with ll this brain power AWHFY?

 43. If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

 44. Dear IAN DALE, given your earlier comment, I would suppose there is much more to say. Are you indeed the same Ian Dale referred to by Ms McClymont? And if you are of the same name, why do you suppose it is you to whom Kate refers ? I have done a brief search and there are a number of Ian Dales in Australia at least.

 45. Obama or Carter???? Quote from above article –One former White House staffer moaned that the reflexive anti-administration slant of the media undercut the president at every turn: “The feeling was, ‘man, we can’t catch a break,’ ” he told the Times, describing the White House view of the press in 1979. –You need to fix date!!!Good post though!!!

 46. Les pido una disculpa a todos por no haber respondido ningún comentario, Lo que ocurre es que el tiempo escasea. Pero he leido todos atentamente y les agradezco el interés, pero sobre todo que no consideren que de repente me volví loco. Mcuhas gracias!

 47. An newsworthy language is couturier annotate. I guess that you ought to indite statesman on this message, it mightiness not be described as a sacred substance but usually fill are certainly not sufficiency for you to utter about specified subjects. To the particular succeeding. Cheers like your Khmer Karaoke Megastars.

 48. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 49. This has made my day. I wish all postings were this good.

 50. Car companies are expecting good sales numbers this year. Most likely because it's easier to buy a car than a home. These monkeys are sure stupid.On the bright side, after a little digging and thinking things aren't going to get real bad until around 2050 and by then we'll be out of here.

 51. That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

 52. Just a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding style. “Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler.” by Albert Einstein.

 53. Jajaja, supongo que sí, “poquet a poquet” como dicen en mi pueblo (poco a poco, por si no quedaba claro xD). Entonces un abrazo, a fin de cuentas, ¿te hace sentir más mal que bien? Pero… esos sentimientos que no comprendes… ¿no sabes si te gustan? Quiero decir, a veces no comprendes algo, pero lo sientes agradable a pesar de todo, sin más. Sin tener que pensar en ello (y te lo dice alguien con la extraña necesidad de entenderlo y pensarlo todo jajaja).

 54. figura de Rudofsky? Creo que no , que lo que pretende es una continuación de su artículo anterior, del que ya me hice eco hace unos días en el que asociaba la verdad con la austeridad. Ahora le toca el turno a la belleza como

 55. Furrealz? That’s marvelously good to know.

 56. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid different users like its aided me. Great job.

 57. Gary’s back story is so interesting, but I really love watching his videos – such a great speaker and really gets you thinking about how to connect everything you do (personally, for your business, online, etc) to make it even more fantastic.

 58. You’ve really captured all the essentials in this subject area, haven’t you?

 59. Basic details but wonderful information offered. Hopefully we can all learn from this, great read, find it difficult to get sufficient wish there was more like this kind of. will like this particular post in facebook.

 60. Hi, Rebecca! I really enjoyed “Fated”, and I have been waiting to read Dage & Emma’s story in “Claimed”. Lovin’ those Dark Protectors! I do post regularly post reviews at Amazon, Good Reads, Library Thing and other sites. Wishing you much continued success : )

 61. Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

 62. ur chance is quite high, u must always check with ur DR n ur blood test twice yearly.do more exercise n eat good nutrition food r very important.take care.

 63. I am not positive the place you’re getting your info, however good topic. I must spend a while studying more or figuring out more. Thanks for great information I was in search of this information for my mission.

 64. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 65. I never thought Beazley was prolix either Brian! But once a mneme is in the ether about a personality it’s darn near impossible to expunge.Gillard displayed the patience of Job tonight answering some of those questions. One person complained that the government’s communication on the issue was too complex for the public to follow. They didn’t think Gillard should even use the word “carbon” as it is too scientific. So I have no issue with Gillard trying to speak slowly and clearly. Just wait – she may soon have to resort to drawing pictures in crayon.

 66. this is such a needed piece of legislation…i’m originally from maryland where we have this law and this thing is just a no brainer as to why it makes sense here in dark, rainy seattle…

 67. Boas,O vinho já tinha curiosidade, agora a farinheira com alho, parece-me muito bem. Tenho de experimentar.Farinheira, só com ovos mexidos.Obrigado, pela partilha.

 68. OK – did you just create this idea, or did you see it somewhere? What a brilliant twist on an Eastern European basic. LOVE the idea and I will be making this. YUM – and nutritious.:)Valerie

 69. A simple and intelligent point, well made. Thanks!

 70. Mais jusqu’ou s’arreteront-ils?Pas trop tot j’espere parce qu’ils nous font beaucoup trop rire ces fumistes / arrivistes de premiere et leur fan-clubs de jeunes loups BCBG.Qu’on leur donne un parti a chacun dans une semaine et qu’ils aillent jouer dans leur coin entre eux.

 71. Ce que le jeune marié doit regretter, c’est de ne pas avoir eu la satisfaction de pouvoir « répudier » sa femme. Une lacune dans le droit français.

 72. My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be what precisely I’m looking for. Do you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here. Again, awesome blog!

 73. 19 decembrie 2011Să face ca acest pod să fie mai mare, să aducem acestui sit o multime de prieteni, căci se stie prea puÈ›in despre el.  

 74. RE: the Rocky Mountains, there was a recent study that demonstrated a positive correlation between living at altitude (less oxygen) and suicide rates. This was a connection that no one seemed to have investigated before. Simple Google search should turn it up.

 75. I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

 76. I love anything with lemon. YUM!!!! I am very glad to have this recipe as well. I need to prepare it soon and I love the fact that it can stay in the fridge for a month, the possibilities are endless.Carolyn/A Southerners Notebook

 77. I just wanted to type a simple remark to be able to thank you for some of the awesome pointers you are placing at this website. My time-consuming internet investigation has finally been compensated with extremely good strategies to talk about with my two friends. I ‘d say that most of us website visitors actually are rather endowed to exist in a remarkable community with so many wonderful people with insightful principles. I feel quite blessed to have come across your entire website page and look forward to so many more amazing minutes reading here. Thank you again for all the details.

 78. I could have this salad right now! Lovely with the peaches and buffalo mozzarella. I'm going to check out some of the newer dressings from Girard's – they sound so good!

 79. Hello Mr. Indiviglio,I am 11 years old and I found my toad in a pond last August. I pick her up every once and awhile and put her on my hand/arm and watch TV (she loves TV). But someone told me I am not supposed to pick her up, is that true? Also, she still Pees on me almost everytime I pick her up. Does that mean she is still afraid of me?

 80. It’s a relief to find someone who can explain things so well

 81. Oj det där lät vare sig skönt eller kul pÃ¥ nÃ¥tt sätt. Vet du en rullstol kan kännas som värsta "limmon" i det här läget. SÃ¥ slipper du fundera över var du ska hänga/hÃ¥lla eller i värsta fall ramla.Va fan kan dom inte packa sÃ¥ dom fÃ¥r med sig allt pÃ¥ en gÃ¥ng……..suck pust stön.Kram Lotta F

 82. Nici eu nu prea ma omor dupa revistele de la noi. Mi se pare ca sunt cam la fel si din ce in ce mai lipsite de continut. Exceptie mai face uneori Marie Claire. So, thanks for the link. 🙂 Legat de Emma Watson, mie imi place cum ii sta. Probabil nu mai vroia sa fie asociata cu imaginea din Harry Potter 🙂 xoxo

 83. That’s a cunning answer to a challenging question

 84. I’d venture that this article has saved me more time than any other.

 85. No popatrz, BasieÅ„ko, a ja wÅ‚aÅ›nie zaproponowaÅ‚am speculaaski do pieczenia w WC – je i buche de noel 🙂 Ale przepis mój jest dosyć podobny do Twojego, tylko nie ma tych migdałów … wypróbujÄ™ i Twój na pewno :)Podpisano Foremko-maniaczka hihihi podoba mi siÄ™ te okreÅ›lenie :DBuziak cieplutki :***

 86. I am totally wowed and prepared to take the next step now.

 87. It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

 88. Lol I’m Japanese you fucking cock gobbling faggot. Oh you’re Canadian, that explains a lot. The fucking laughing stock of a “country”. Have fun living life as a joke.

 89. Never would have thunk I would find this so indispensable.

 90. Well, I don’t necessarily think it’s wrong for a mentor to be compensated for their time and advice. But paid mentorships are an entirely different animal than what this post discusses. So much so that it did not occur to me to clarify that in the post. My apologies for the lack of foresight. I am completely unprepared to make any kind of educated comment on paid mentorships and would like to look into it and get it right.So, may we table that discussion on this page & channel that into a future post? I’m gonna email you on this.

 91. Debbie Hi DP, the Admin Panel is at the very top of the page marked ‘show’ or ‘hide’ – you’ll need to go to ‘edit settings’ then ‘manage permissions’ to change who can post, etc. – hope that helps x

 92. Heck of a job there, it absolutely helps me out.

 93. You’re the one with the brains here. I’m watching for your posts.

 94. i understand your … i understand your point of view,but a lot of things happened in the past and people did nothing to prevent it,people always think nothing will happen ,but our life are so short,how can we be sure?To me those guys are less terrorists than the real soldier in middle-east.I agree its strange that usa is like the only country having militia.Constitution i imagine… Was this answer helpful?

 95. I’m impressed! You’ve managed the almost impossible.

 96. "Magari diventa un'altro quiz, al minuto 8:58 di questo filmato"sara' ma al minuto 8:58 io vedo solo una signora che mette della legna in una stufetta. Forse si tratta di una "hot" line?

 97. I’m not sure why but this site is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 98. Pleasing to find someone who can think like that

 99. A lot of folks here are talking about “if only people would spend more of their money, that would save the economy.” What the economy actually is needs is more production – more goods, i.e. more real wealth injected into the system in the form of ‘goods produced but not consumed.’ That represents real savings and wealth, compared to paper money, and is the real basis of a thriving economy. Spending by consumers qua consumers is the end of the line, not the source.

 100. Thanks for the great info dog I owe you biggity.

 101. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 102. I bought two! Goes along with my “Republican Chickenhaws of America” card deck. Collectors item???A sample….Ace of Spades–Dick Cheney (2 drunk drivings, 5 Vietnam deferments) “President”,Jokers—Geroge W. Bush “Puppet” (Avoided Vietnam by joining National Guard and going AWOL) and “Weapons of Mass destruction …aka deception”.In Memoriam—The 5 of Diamonds–Tony Snow “Faux News Distorter” (Vietnam Draft Dodger) and The 2 of Diamonds–Jerry Falwell “Man of God” (Ministerial Deferment).

 103. Obama es un mierda, no hay mas. Lo que pasa es que es muy "guay" porque es negro y como es negro es muy bueno, pero no es más que otro capitalista más, al servicio del imperialismo. Otro sin vergüenza, hijos de puta los hay en todos lados, no importa el color de la piel.

 104. that, permit me reveal to you exactly what did do the job. Your writing is incredibly persuasive and that is possibly the reason why I am making the effort in order to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Secondly, despite the fact that I can easily see the leaps in logic you make, I am not sure of exactly how you appear to connect the ideas that produce the actual final result. For now I will, no doubt yield to your point however hope in the future you connect the facts better.

 105. I simply couldn’t leave your site prior to suggesting that I actually loved the standard information an individual provide to your guests? Is gonna be again ceaselessly to investigate cross-check new posts

 106. Para quem se interessar:a Bagaço está vendendo pela internet o Cordel acima pela bagatela de R$20,00. Não poderia estar nas lojas para a gente comprar e pagar como quiser. Se dependesse das editoras os escritores passariam fome , já passam maus bocados…Bota o livro na livraria BAGAÇO!!!!

 107. Parallels were less than tenuous. And Christie hasn’t been “Hummana-Hummaning”, he’s just acknowledged the problems. OTOH – Has Corzine explained why he paid off Katz, or shown us the email correspondence he had when they were negotiating on the side a couple of years ago? Or did he send his AG’s office to court, spending our tax money, to keep his treachery a secret?

 108. Attention zak vous êtes pro colonisation, en affirmant que la conquête de l’Espagne par les arabes a été bénéfique. Les espagnoles n’avaient rien demande et après quelques siècles d’occupation ils ont chasses des envahisseurs soit disant supérieurs culturellement et socialement. Vous affirmez donc que les civilisations ne se valent pas et que certaines sont supérieure c’est du pure racisme.

 109. Que bien a quedado la decoración, se nota que es una casa heredada , a pesar de la reforma esta diseñadora a mantenido algunos muebles antiguos en lugares estratégicos , los suelos y techos en madera precioso.besos

 110. daHi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

 111. Hmm it seems like your site ate our first remark (it absolutely was super lengthy) therefore i guess I’m going to just conclude what My partner and i wrote and say, I’m thoroughly enjoying your website. I too am an aspiring web site blogger however I’m still a new comer to everything. Do you’ve got any tips and ideas for inexperienced blog copy writers? I’d genuinely be thankful.

 112. Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

 113. Im impressed, I must say. Incredibly hardly ever do I come across a weblog thats both informative and entertaining, and let me tell you, youve hit the nail on the head. Your weblog is vital; the issue is one thing that not enough folks are talking intelligently about. Im genuinely happy that I stumbled across this in my search for one thing relating to this concern.

 114. como o outro dizia o nosso ministério da agricultura (M.A.) é na verdade uma secretaria do estado do M. A. espanhol. se este J. Silva chegou a ministro tb tenho esperanças de ser 1 dia o premier.

 115. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 116. I can so relate to dealing with two little ones. They both need you and getting things done on a schedule is impossible. I love Hungry Girl…. so these cupcake sound perfect for me to try. Glad she finally got to make her cupcakes!!

 117. So so true Bridget! Especially with little kids! Any extra time Jonathan and I have we want to spend playing on the floor of the nursery with G or with each other, not running around doing lots of (wonderful but time consuming) activities.

 118. how could Israel be a homeland for Jews when it could never be large enough? I am including all of Palestine since they plan on taking it anyway. It’s still too small! So…another obvious myth just like their so called heritage.

 119. The PLAAF should clearly mark these aircraft with RED Cross signs or any other marking signifying that they are for aid and succor.That way the enemy will (hopefully) not attack them.

 120. september 18, 2012 at 7:34 pm I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I�ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 121. Tabby & Lynn….What a wonderful interview, thanks for this… Really appreciated it and loved you sharing it… So inspiring…Many thanks to you both beautiful Godesses!Love & BlessingsKatrina Senn x

 122. Heck yeah this is exactly what I needed.

 123. If your articles are always this helpful, „I’ll be back.“

 124. Thanks Wendell. I’ve hear of that kind of stuff as well. It’s a shame that thy see the need to manipulate the children into believing their nonsense, but since they have no facts…

 125. i think KRAFT Tuscan House Italian Dressing is so close in taste i use it all the time………….. mayonaise ,,,emulsion of oil, egg yolk and either vinegar or lemon juice, so what is your severe allergy to Ruth Ann

 126. A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

 127. Big help, big help. And superlative news of course.

 128. AAH.. KUMBE NILIKOSEA NAMNA YA KUSOMA LIST..NILIANZIA JUU KWENDA CHINI…WAKATI LIST IMEANZA CHINI KWENDA JUU… MIE FALA KWELI..!!!I’M ONE OF TABORA BOYS ALUMNI..KUNA MAZINGIRA MAGUMU BUT VIJANA 2NASHINE..TABORA BOYS WE THE BEST..!!!!

 129. It’s really great that people are sharing this information.

 130. Oct10 Congratulations on having one of the most sophisticated blogs Ive come across in some time! Its just incredible how much you can take away from something simply because of how visually beautiful it is. Youve put together a great blog space –great graphics, videos, layout. This is definitely a must-see blog!

 131. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 132. Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

 133. That brings in an interesting point. If a home built in the 50’s originally had jalousie windows, and Someone now would like to put in something which may be aesthetically pleasing but not historicalLy accurate, would it mean that they would be required to replace a jalousie window with only jalousie windows?

 134. This posting is incredibly nicely written, and it in addition consists of numerous beneficial info. I appreciated you are specialist manner of creating this blog post. Thanks, you have produced it simple and straightforward for me to comprehend.

 135. ¿Alguien sabe como se llama la canción que sale siempre cuando muestran a la niña autista? Esa que es sin letra, que solo se tararea que hace: mmm mm mmm jajaja, o algo así.

 136. Segun mi criterio, deberiamos hacer-nos cargo de lo siguiente : el imovilismo de los que mandan sean gobiernos y corporaciones, esta gente – tan influente no va hacer nada porque no quiere, no puede o no sabe…A donde nos lleva eso ? Mejor lo asumimos para que como minimo no nos pille de sorpresa : es duro pero hoy hay que asumir el colapso como posibilidad….Interesante. Te gusta? 4  0

 137. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 138. What an awesome way to explain this-now I know everything!

 139. It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

 140. 9/09/2012  12:18 дп а мне все никак не дают покоя крема этой марки.такие качественные и такие родные.с самого детства со мной) Ð’Ñ‹ согласны? 0  0

 141. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 142. Je trouve que ça fait peur… Et encore, c’est encore le cerveau qui a le contrôle sur les machines, mais un jour, les machines auront le contrôle sur notre cerveau, et ce jour là, nous seront à leur merci…

 143. It would not really have made a difference what ribbon this was given…now the Angie touch has won a different colored ribbon of her own.Fantastic execution of this very tasty meal. You make a chicken breast actually look very appetizing ;o)Flavourful wishes, Claudia

 144. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 145. Comentario by fernando — Pero es super dificil saber delegar bien. Saber localizar lo urgente y no muy importante y asignarlo a la persona indicada. Saber confiar en una persona de la organización. Parece trivial pero yo lo considero super importante

 146. Ohhh…I want to make these with little jingle bells inside! Around these parts, they will most likely end up as kitten toys, like anything else round. Or made of paper. Or on the tree. Etc.

 147. Time to face the music armed with this great information.

 148. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 149. Wow! Great to find a post knocking my socks off!

 150. Stellar work there everyone. I’ll keep on reading.

 151. Didn’t Rutgers Prep just beat North Hunterdon by 8 or 10 points? I am trying to understand why that had no impact whatsover on the rankings, because NH is still number 2 in the rankings. I expected Somerville or even Voorhees at number 2, What gives?

 152. Chuck Norris® / Tudo que eu mais queria era conhecer um planeta em outro sistema solar, um planeta parecido com o nosso. Como seria fantástico encontrar formas de vida inimagináveis.Gostei deste comentário ou não: 15

 153. An answer from an expert! Thanks for contributing.

 154. Of the panoply of website I’ve pored over this has the most veracity.

 155. C’è per caso qualcuno che pensa di non godere su un pò di sfortuna alla Germania? Intanto la bilancia commerciale di marzo ha dato un risultato migliore delle attese per 17,4 miliardi di euro. Io sono un pochino invidioso.

 156. Åžarkının güzelliÄŸi bir yana söylemeden ve oynamadan durulmayacak bir ÅŸarkı 😀 Hadise hastaydı tamam anlarız ama bende dördüncülüğü bile hakettiÄŸimizi düşünmüyorum…Heee bu ÅŸarkının yeri iyi mi dersek onu bilmiyorum

 157. Oct10 Enjoyed reading through this, very good stuff, appreciate it. “A man does not die of love or his liver or even of old age he dies of being a man.” by Percival Arland Ussher.

 158. Excellent. For 90’s era Nike see also: „1966 was a great year for English football, Eric Cantona was born.“Ads: (i cant decide three, so these are just three of my faves)Honda – GrrTango – SlapSmash – Martians

 159. "[Nietzsche] was capable of touching off manias by exciting himself with some new, even more unbalanced vista. He could elate himself at the expense of a balanced future for the rest of mankind."This is a big part of how the world got so messed up."Are you saying 20th-century history was significantly affected by Nietzsche failing to control his mood swings? Or are you saying that this susceptibility to unbalanced elation has had political and historical consequences because it's a widespread phenomenon, and Nietzsche just illustrates it?

 160. it all really. Perhaps not quite in the way intended.Perhaps the suggestion is only Guardian CiF readers should have access to the fruits of the unique funding that is the licence fee?Makes sense if the reporting is designed exclusively to satisfy that audience.Hardly very democratic, though.   0 likes

 161. Doom (137),Thanks. I didn’t realize they were still on a binge, and thought we’d still see more immediate impact from the fed exit. Well, fanny and freddy imploded and that didn’t change anything, so I guess we need to wait until their sponsor implodes. 40 years of wilderness, indeed.

 162. Hey Lady have a great day today! Keep your chin up about the weight, it will come off because you are so strong and dedicated! The beans look great and I am still wondering what to bring to our potluck today- maybe beans!

 163. I love Robert Frost. Most notably: Nature’s first green is gold,Her hardest hue to hold.Her early leaf’s a flower;But only so an hour.Then leaf subsides to leaf.So Eden sank to grief,So dawn goes down to day.Nothing gold can stay. Just sharing with you.

 164. a74bMuche dit :36c125J’adore la batterie mais n’ayant aucune coordination on oublie ! Bon courage à toi car quand tes 3 musiciens se mettrons à répéter tous ensemble tu n’auras plus qu’à aller avec le crapaud dans la cabane pour avoir un peu de calme !de

 165. No risk of Britain following Greece. They have completely different monetary systems and there is no risk of Britain defaulting on pounds sterling debt. At all.Absolutely goddamed right.No disrespect to the Greeks, but their political economy is nowhere near as modern as Britain’s is.Simply put, the Greeks run a black economy with a shadow legit economy. The Poms have the first world habit of running it t’other way round.

 166. Thanks for these guidelines. One thing I should also believe is always that credit cards providing a 0% rate of interest often lure consumers together with zero rate of interest, instant endorsement and easy on-line balance transfers, nonetheless beware of the real factor that will certainly void your own 0% easy road annual percentage rate as well as throw one out into the very poor house rapid.

 167. Either Google's Japanese-to-Korean translation function is working a lot better now or WJF's comment was first written in Korean and then translated into Japanese. The Korean translation was almost perfect.

 168. I’ve never traveled alone, and probably wouldn’t do so over the holidays. I do like the thought, though! I like having someone to talk to and share the experience with, so I’m torn. Maybe next vacation I’ll take 1/2 alone and 1/2 to meet up with a friend to tell them about it.

 169. Black light çekimler ne güzel olmuÅŸ:) Ben de diploma projem için UV Glow özelliÄŸi olan boyalarla çalıştım ve Kryolan’da bu tarz makyaj malzemeleri var. Biliyorsundur belki ama yine de söyleyeyim dedim…

 170. Nothing I could say would give you undue credit for this story.

 171. Woot, I will certainly put this to good use!

 172. I like the point about other religious clothing not being targeted as much as Muslims. Also, that Disney story is sick. I can imagine the people having a condescending tone when they offered the hat and a “backstage” position.

 173. Thanks for blessing Pam. She is an awesome Mommy, doing her best in a tough situation. Just after adopting 2 little ones with special needs, and in process of adopting a 3rd (process terminated), her husband left her. She is walking daily with Jesus Christ, and I know that she will give God all the honor and glory for this surprise valentine.Laurel 🙂

 174. Hola Lía, bienvenida a la Agrupación. Sobre el Belimumab, como tú bien dices no se ha aprobado en Chile por lo que no se conoce el valor aproximado pero es mucho más caro que otros tratamientos biológicos ya existentes y por ejemplo, no está probado su efecto en nefropatías lúpicas severas. Existen más tratamientos disponibles, podrías consultarlos con tu médico.Abrazos.

 175. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 176. Jeg skal da bare have sÃ¥dan et fuglebad pÃ¥ min grav, forhÃ¥bentlig vare det længe, men sÃ¥ kan ens rester da bruges til noget. Selve “indmaden” er doneret til lægevidenskaben. Det virker tÃ¥beligt at spilde det til ormene i jorden. Det ville være dejligt hvis nogen kunne fÃ¥ en bedre liv ved at bruge det jeg (til den tid) ikke har brug for.Hav en rigtig god weekend.

 177. Short, sweet, to the point, FREE-exactly as information should be!

 178. In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

 179. No. What people can’t understand, or refuse to i sthat Maríalejandra López will vote for anybody that opposes Chávez, but the people from the barrios won’t. Yet, all the fucking campaign revolves around Marialejandra and tries to appeal to her!

 180. Hmm.. I tot Esiong at Lintas Plaza is pretty good though it has been years since i last had it but it was the 1st Hokkien Mee I hav tried which did not turn me off.

 181. I do agree with all of the ideas you have unfilled in your send. They’re vastly influential and will certainly work. Immobile, the posts are fantastically rapid on behalf of novices. Could you please stretch them a insignificant commencing next time? Thanks for the post.

 182. Yağışlı havalardan sonra gelen durgun havalarda Eskişehir çevresine göre hep soğuk oluyor. Çevre iller 5-6 derecelerde biz ise 0 derecenin üzerini göremedik. Nedeni ne olabilir?

 183. What I find so interesting is you could never find this anywhere else.

 184. At last! Someone with real expertise gives us the answer. Thanks!

 185. Do you know if you can infuse coconut oil with garlic as can be done with olive oil? or any other herbs? I’ve read somewhere to be careful of botulism, was that just for garlic infused oils?I can’t find anything online regarding this question, thought I’d ask cuz I know you love coconut oil too. My thought is to infuse expellier pressed coconut oil which has no flavor compared to those coconut oils that do taste like coconut.thanks for any suggestions or info

 186. Super excited to see more of this kind of stuff online.

 187. That’s how I feel…often…even though, rationally, I know it’s not necessarily true. But, it’s how my heart and soul feel…more often than I would like.

 188. I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 189. The genius store called, they’re running out of you.

 190. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I?ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 191. essex-You would have to put Andy Kaufman on that short list with Chuck Barris. Nice call.I was at the match in Memphis where Jerry Lawler gave him the piledriver. To this day, I couldn’t tell you whether that was real or not.

 192. I was really confused, and this answered all my questions.

 193. This introduces a pleasingly rational point of view.

 194. Super excited to see more of this kind of stuff online.

 195. I once read a fanfic where they switched places in the story: Zuko was an overly angsty twelve-year-old airbender (*obligatory Shyamalan joke*) who was also the Avatar. Aang was the perpetually happy 16-year-old son of the Fire Lord. It was pretty lulzy at the start.

 196. Gyönyörű fotók. Kertemben 1 tő, pici bokor mángold. 1 évet már kibírt, pátyolgatom, mert ebben az évben fog robbanás szerüen szaporodni. Muszály neki mert szeretem. Nagyon szép a blogod

 197. Oh! J’adore! Tu sais comme j’aime les fonds blancs!!! LEs couleurs vibrantes ressortent si bien! J’aime ton écriture, ton titre. Tu es une experte, Brandi!WOHOO!!!

 198. É duro para quem fica ,seu pai por exemplo . Mas é um acidente isolado ,nada pode ser feito ,a segurança é muito grande . Loucura ´são os motociclistas em SP e todo mundo acha normal.

 199. Wow, das hört sich nach einer anstrengenden, aber schönen Woche an…Einschulung, Geburtstage… Da ist ja ordentlich was los bei euch!Vielen Dank für die Chance, diesen süßen Stempel zu gewinnen!Liebe Grüße, Sonja.

 200. Simply wish to say your article is as amazing. The clearness on your publish is simply great and i can assume you are a professional on this subject. Well together with your permission let me to clutch your feed to keep updated with drawing close post. Thank you one million and please continue the gratifying work.

 201. Hector June 9, 2011 – 11:18 am It is an opinion. Women don’t give two ****s about small gestures and being treated like a queen…they just want somebody to save them. Southern men worried about the wrong ****….and they aint the best *****s in the world. and Kourtney and her girls need to let that fantasy **** go…perfect men don’t exist period, but us NY men can teach them somthin

 202. Your post has lifted the level of debate

 203. So that’s the case? Quite a revelation that is.

 204. BOA TARDE! ESTIVE DURANTE UM ANO COM SISTO NO OVÁRIO, TOMEI O ANTICONCEPCIONAL DIANE, QUANDO FOI DIA 01-10-12 FIZ A TRANSVAGINAL,GRAÇAS A DEUS ESTAVA TUDO OK COM MEU OVÁRIO, PAREI ENTÃO DE TOMAR O ANTICONCEPCIONAL NO DIA 07-10-12, ATÉ HOJE 09-11-12 NÃO DESCEU MINHA MENSTRUAÇÃO SERÁ QUE POSSO ESTÁ GRÁVIDA?OU ESPERO UMA SEMANA PRA FAZER OS EXAME DE SANGUE?OUTRA DÚVIDA O ANTICONCEPCIONAL DIANE E SOMENTE PRA AJUDAR A ELIMINAR O SISTO OU TAMBÉM SERVE PRA PREVENIR CONTRA GRAVIDEZ???OBRIGADA AGUARDO RESPOSTA…

 205. What a great story and you made out with only one buttonhole!! I guess that is a self covered button too? Nice. I’m a sucker for Gone With the Wind quotes. Well done.

 206. Danke, das hat den ruf des novembers wohl gerettet!Lieder: another loneley day von ben harperUnd moorsoldaten auf der neuen coversongs-cd der toten hosenEine wunderbare nebelzeit wünsch ich dir

 207. This forum needed shaking up and you’ve just done that. Great post!

 208. I’m so glad that the internet allows free info like this!

 209. The very crux of your writing whilst appearing agreeable originally, did not really settle very well with me after some time. Somewhere within the paragraphs you actually managed to make me a believer unfortunately just for a while. I however have got a problem with your jumps in logic and one would do well to fill in those breaks. When you can accomplish that, I could surely be amazed.

 210. My companion and I actually loved studying this weblog put up, I was simply itching to know do you trade featured posts? I’m at all times looking for someone to make trades with and merely thought I would ask.

 211. awesome diy and like you in the previous posts- i have a serious thing for cuffs!!! Gorgeous photography and all the best with uni and deadlines- i have no free time and such a hectic life… trying to hang on to the blog too!!!Katie.xxx

 212. No, no entendiste.A A le tiene sin cuidado cualquier tipo de sentimiento de condolencia políticamente correcto, no tiene nada que ver con el manejo de emociones… de hecho sería otro prejuicio pensar que la persona A rechaza las condolencias por eso

 213. I jeszcze jedno: rozumiem, że skupiasz się na błędach błahych, bo innych nie potrafisz odnaleźć? Rojt ci nie pomoże, bo sam jest głupi jak pół kilo gwoździ.

 214. Jak kteří.Sloužil jsem v 80. letech u spojařů a politruk byl překvapivě relativně nejnormálnějším členem důstojnického sboru (krom jiného například uměl takřka normálně česky). Pravda, měl to lehké, fakticky za nic neodpovídal. Zvlášť když si nepřidělával práci tím, že by se pokoušel kohokoli indoktrinovat. V článku zmíněná starost o jakýstakýs komfort vojáků a o to, aby se nešikanovalo, byla v podstatě to jediné, čím se pracovně zabýval.

 215. Hahahaha. I’m not too bright today. Great post!

 216. Yes she was. I remember a pink dress she crocheted for Jilo when she was maybe 4. It was pretty wild. And she made a blanket for each of the kids when they were babies. And mittens with a matching hat one year. I never did knit or crochet anything but one scarf.

 217. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 218. You amaze me, Kayla. Glad everything is sorting out for you and your family. I’ve missed you on fanfic but I see a wonderful thing in my email today- an update for “Rogue”. Can’t wait to read it. And, so excited that you may get something published!! Please, keep all your fans posted. Glad you are back.

 219. I was so confused about what to buy, but this makes it understandable.

 220. Men det var väl du själv som framställde det som ett problem att stadsplanerare och arkitekter gör studiebesök l andra städer? Jag tycker tvärtom att det borde vara obligatoriskt med ett utlandsbesök om året, just så att man inte blir hemmablind och tror att det bara går att göra saker som man gör dem här hemma.

 221. Hi there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 222. It looks like Stephen Wart has some adepts all around the world! If you ever hear from her again, please let us know, we’d like to know if you had a little one as well!Thanks for your comment!

 223. Articles like this just make me want to visit your website even more.

 224. Brett NortjeNovember 9, 2012 at 13:49 pmHey G,Why do you think I am in an untenable position?I am very happy with AA/EE/BEE as are “ALL fair minded people” – if you haven”t yet noticed, this is the view which carries!Those who claim “damage and heartbreak” are a small, small largely navel-gazing group.

 225. Frankly I think that’s absolutely good stuff.

 226. Thanks for your thoughts. It’s helped me a lot.

 227. No höh, olisi kiinnostanut tietää millä eri palveluntarjoajilla pottu on ollut, ja miksi tietyt ovat olleet hyviä tai huonoja. Ei vain "ulkomaisella", ja "kotimaisella" 😉 valota vähän lisää!

 228. My brother suggested I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 229. Chicky is so cute I want to put her in a pie! I hope that mean old lobster didn’t scare her too badly… She looks so much like my wee Violet the pics made me smile.I compare hosting dinner parties to banging one’s head against the wall — it really does feel so good when you’re done.

 230. This is such a great “impromptu” shot! I think it qualifies as a leap since he was “leaping” on the car….was that a stretch? Any way, great shot anyway! Hope your back feels better!TheProDiva recently posted..

 231. Does anyone know if Ogden Nash wrote „Little Willy“ verses? I’d heard he did. About 35 years ago, I was told two verses that differ from the others. Willy by the firesidefell into the grate and died.Now although the room grows chilly,No one has the heart to rake up Willy.Willy by the elevatorwasn’t found till 8 days later.Now the neighbors sniff, „Gee whiz,What a spoiled boy that Willy is!“

 232. All of these articles have saved me a lot of headaches.

 233. Hallo Rina,im Zweifel müssen Sie die . Ich wüsste in Ihren Fall nicht, was gegen eine Abrechnung der Nebenkosten spricht, unabhängig davon ob alle Mieter pünktlich ihre Miete bezahlen.Viele GrüßeDennis Hundt

 234. 40 of 42 people found the following review helpful I spent hours researching cases, this one is fantastic!, March 31, 2011By  – Amazon Verified Buy(Was this review helpful to you?  | Â

 235. Are you searching for Gorgeous Older Ladies who possess experienced a little of existence? You are the #1 adult site online and we are centered on bringing you the hottest older females from worldwide. Sexy and Sultry females who happen to be absolutely aged to excellence and nude now.

 236. I’m extremely impressed along with your writing talents and also with the structure to your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it your self? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 237. Ich finde, das schmeckt ein wenig anders.Außerdem ist mir aufgefallen, dass wenn man sich bei McDonalds selber die Cola einschenken kann, dass dann nicht nur schwarze Cola rauskommt, sondern auch immer ein kleiner Spritzer weißes Zeug (schaut aus wie Wasser) und dann ein Spritzer.Gibt es da wirklich einen Unterschied, oder bild ich mir das bloß ein?Und wenn ja, welcher Unterschied ist das dann?

 238. Cindy, thanks for the comment. I guess I should clarify that this particularpoem is not about me in the way that some of my poems are–though I havecertainly wandered enough. I wrote this while observing someone's thoughtswander during a meeting. Part of me was frustrated by the rabbit trail, butthen I thought about the serendipity we sometimes find down those trails.And I wondered if we sometimes moralize too much. We are quick to dismissall wandering and all discomfort as related to sin. Sometimes, I think wecan disappoint people and it doesn't neccessarily mean we are sinning.Sometimes be inconsiderate or self-preserving isn't sin. Maybe, sometimes,wandering is serendipity.

 239. Eikös sinne Napuelle ole kutsuttu ihan presidenttikin?Toivottavasti pääsee tulemaan :DLiityin laittamasi linkin kautta siihen Eteläpohjanmaan Juuret- juttuun.Kesällä ostin markkinoilta Isonkyrön kirjasen ja oli siellä myös minun äidinäidistäni kerrottu. Juttuun liittyvissä kuvissa oli myös äitini ja paappani kuvat.Varmasti oli mielenkiintoinen luento Danielin kirjasta.Raamatun kirjoista ei saakkaan muuta kuin mielenkiintoisia luentoja :DKiitos viimmosesta! Osaan jo lähettää kortteja ja sitä muutakin aion opetella, jahka kerkeen oikein perehtyä ja pysähtyä.Mittarikin on jo käytössä!

 240. Thanks on your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back someday. I want to encourage you to definitely continue your great work, have a nice holiday weekend!

 241. Nøj, hvor har jeg glædet mig til dette indlæg!:)Og det levede helt op til forventningerne.Hvordan har du det med brugt tøj/ting til dit barn.Mvh Maria Bøg-Skov.

 242. Your Ryan Miller/Han Solo comparison is brilliant. I was literally laughing out loud reading it. Spot-on, my friend. Well done. It might be my favorite post of any you’ve written.

 243. This article is intelligent. I can think of no better word to describe it. I stand in agreement with many points mentioned in this article. That’s likely because this writer seems to think like me.

 244. I think the 'talk about everything' part is HUGE. communication, even if it's about poop or cats, makes it that much easier to talk about the REALLY hard stuff…like money or meal plans. 🙂 ha, the two things I get worked up about. anyway, I'm sure you get this all the time, but you guys seem perfect together. 🙂

 245. I have seen lots of useful items on your internet site about personal computers. However, I’ve the judgment that netbooks are still not quite powerful enough to be a good selection if you normally do projects that require lots of power, like video touch-ups. But for web surfing, word processing, and a lot other frequent computer work they are all right, provided you cannot mind small screen size. Thank you sharing your notions.

 246. Just thought you should considered uploading extra videos to your weblog posts to hold the site visitors more entertained? I necessarily mean I just read through the entire piece of yours and it had been really good but since I’m more of a visual learner,I found that it would allow me know how it turns out! I enjoy what you guys are always up though.

 247. inquiétez pas, ça ça va encore continuer Le Viagra étant vendu avec ordonnance, or la loi ne concernerait que les médicaments vendus sans ordonnances.C’est pour ça que c’est un peu hypocrite car la plupart des médicaments de contrefaçon sont sur des médicaments potentiellement dangereux à la base (somnifères, antidépresseurs, etc..) qui sont prescrits sur ordonnance

 248. I have been battling with depression all my life. It is such a daily struggle and one I cannot seem to grasp.My grandmother was diagnosed with schizophrenia and I was diagnosed with Bipolar and then re-diagnosed with having a mood disorder NOS.It is a hard journey especially with those who are in my life like my husband.

 249. I could watch Schindler’s List and still be happy after reading this.

 250. An intelligent answer – no BS – which makes a pleasant change

 251. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 252. they contained lead. I remember how merrily you ran around the hotel room and how you never once interrupted our sleep though you at times slept during the touring day. Love, Mom and Dad

 253. Amanda comentou em 5 de junho de 2012 às 01:25. Oi Júlia,Não sei se você vai ver mas, em primeiro lugar parabéns por ser sempre linda, e dar dicas incríveis.Passo noites vendo o blog. Gostaria de pedir um manual falando de como você cuida dos cabelos, antes de dormir, nas lavagens, hidratação.. Se puder obrigada! Beijos

 254. thank you for everything you have done. i can’t find any comfort words but i just want to tell you this. you’ve been a great help and source to me. thank you so much for all these years.

 255. Aga, no tak, kryzys w Hiszpanii jest naprawde potezny. Rumunia tez raczej malo perspektywiczna, za to interesujaca, juz sie zabieram do czytania tamtego bloga.Za to Irlandia, wyspa miodem i piwem plynaca 😉

 256. Dear Friends,Please stop buying Micromax phone ….. It has no quality and no service support. I purchased on mobile X660 from Top-10 Kurla in the month of April 2012 and only working for 20 days it become dead …. I gave this phone 2 times to repair in their service centre but again after working couple of hours it went off…. I dont know what kind of product these company supplying no. quality product .. Please stop buying this ……..I dont find any iresponsible supplier like Micromax,,,,,,

 257. Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

 258. It’s posts like this that make surfing so much pleasure

 259. De mon côté j’ai trouvé ce film ennuyeux au possible. Je n’avais pas lu le livre donc je ne peut pas comparer (enfin j’ai pu comparer vite fait avec une BD adaptée du livre que j’ai chez moi), mais d’un point de vue cinématographique l’intérêt frise le néant. En 2012 on peut encore être impressionné par ces décors num…

 260. ALSO. adjustable weights have been a lifesaver for me. i shopped around and found some not terribly expensive ones that adjust from 3 to 25 lbs and they are perfect. i’d definitely recommend investing in some.

 261. Ditta,Köszönjük a köszöntést! Aranyos vagy!! Igazad van, tényleg kár volt izgulni, de a siker a jó recepten is múlott és azon is, hogy most egy nagyon szép tortát szerettem volna készíteni anyának :))

 262. pulling its first trailer and moving back the release date in the wake of the Aurora, Co. tragedy, Warner Bros. is back with a new trailer for Gangster Squad.Set in 1949 Los Angeles, Gangster Squad

 263. asc waan idin salaamay walaalayaal waan kahelay webkiina waan lasocdaa aad ayaan umahadsantihiin waxaan rabaa in aad soo galisaan bariisk baradhada lagu kariyay kuma jiro websideka ani webside malihi ruux caadi ayaan ahay waad mahadsantihiin marlabaad cuntooyinkaan aad ayay umacaanyihiin asc

 264. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 265. I went to tons of links before this, what was I thinking?

 266. 141Great writing like this is a pleasure to find. I appreciate your points of view and how well you have made your information clear. It’s just so nice to find quality content on this subject.

 267. 443The UGG® Australia products are directed toward consumers who value luxury, comfort and the highest quality footwear available. Only the finest materials are used in the construction of the productthe highest quality leathers and suedes, and of course , the world’s finest sheepskin.lsy11-8

 268. I am always stunned when I read your stories. It sounds like a fairytale eating Russian bread and drinking wine with a travel writer in the mountains with snowflakes dropping around you. Did you write travel stories You could easily do that. I love travel stories and read a lot of them in Dutch and some in english. Thanks for the tip I can imagen that Kazakhstan lady falling in love. This writer is amazingly handsome if I may say so.

 269. Nós.(Felipe Sanches)Poderia acontecer,se tudo não tivesseacontecido desta forma.Para nós,bastaria um passo ousadona dança do sentimento.Conservadores que somos,nos negamos a fazero que seria melhorneste momento.Desconfortáveis correntesde coerência tolaamarradas aos nossos corações.Sem razão, criamosa distância que nos separabasedos em convenções.Oxála fôssemosmenos perfeitos por hoje;fôssemos mais humanos.

 270. You're so cool! I don't believe I've read through anything like this before. So good to find somebody with some original thoughts on this subject. Seriously.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with some originality!My web blog:

 271. Hola Bernardo. No sabía lo de su hermano. Además…Llevas razón Enric, es el contubernio.Querida Geni, yo tampoco le trago. Un beso.Adanero, me imaginaba que Babeuf estaba en el ajo, pero no me acordé de usted, que no deja de ser otro afrancesado antiespañol. Vergüenza le debería dar.Paco, escribe libros como churros y los vende como pipas. Es la leche.Salud y República

 272. Mar21Mike I enjoyed this wine as well – nice dark fruits. A touch too much oak on the end, but pretty good for $14. (I would have run out to buy more if it was $3 less!)My biggest gripe here was, similar to yours, the fact that it really doesn’t taste like an Italian wine.

 273. Aw shucks. I didn’t really learn to love it until I started working on my MA in English.Wallace Stevens 13 Ways of Looking at a Blackbird is one of my favorites. Mary Oliver is someone I’m still getting to know.

 274. Jewish Atheist-Imagine you are the CEO of Vermont. You are driven by pure greed. Your only goal is to maximize the share price of Vermont Inc. What would you do?Perhaps I lack the imagination, but when I run the thought experiment myself, nothing that I think of would be that nefarious. I’d probably borrow from and try and grow a Silicon Valley. That would be incredibly profitable for the shareholders of Vermont Inc, and also great for the actual residents.

 275. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 276. Yo he tenido la oportunidad de subir en las del parque de atracciones Cedar Point y simplemente es que no subí a ninguna atracción mas que las montañas rusas. Es un gran parque, aunque en España también tenemos buenos parques y grandes montañas rusas!

 277. Yes, we will be in Penang (Shangri-La Rasa Sayang Resort) for 1 week and then back to my parents in Seremban for another week. I am currently on pre-holiday 'diet' plan in anticipation of the non-stop eating fest. :p@Lorraine: Thanks! The vividness is the post-production results of 'Photoshop Element 6'. lol!

 278. Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

 279. If you’re reading this, you’re all set, pardner!

 280. Thank you! Maybe I’m just a secret show-off and control freak. There’s not a lot of life I DO have control over. But I’m gaining momentum! Thanks for stopping and commenting!

 281. Michelle Mendes comentou em 7 de maio de 2010 às 17:24. Olha eu de novo ! ! !kakakakkaDesculpa por tanta pergunta ! ! ! ! !Entrei no site do fabricante deste protetor que vc usa, e peguei a relação das farmácias que revendia ele aqui na minha cidade…só que em nenhuma que eu liguei tinha ele.Tem algum outro em Gel pra me indicar que seja tão bom quanto?!??BeijokssssE Obrigada pela atenção!!!!

 282. Schau nochmal nach dem Link den Du bei Twitter gepostet hast, der geht bei mir nicht. Whow, das ist ja ne stolze Liste, die Du da hast. 😀

 283. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 284. Takes me right back. Only I see shiny white knee-boots in my memory. How I loved them. Never had a pair. Too poor.You look so good!

 285. Leaked video is an Alpha-build, not finished. Some games have been absolute crap while in development but the finished production turned out to be great. Example: Demon’s Souls by From Software

 286. Hé les mecs faut vous calmer un peu ! C’est le printemps, la sève vous monte dans les branches ? Relisez juste tranquillement ce que dit Bigstop à tête reposée, sans a priori, et vous verrez que c’est très sensé !

 287. Ola eu gostaria de lhe pedir uma informaçãoha um mes e 10 dias atras passei na ginecologista e ele me mandou trocar de remedio ….Diane 35 So que exatamente a um mes e 10 dias minha mestruação nao desce sera que isso pode indicar a falha do remedio…mesmo ela sabendo do risco que eu correria em ficar gravida de novoo o que poderia me acontecer?

 288. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

 289. Thanks for helping me to see things in a different light.

 290. Its as if you look into my thoughts! You seem to know much about it, like you had written the book in it or something. I believe that you can do with a few photographs to drive the message home a bit, but instead of that, this is great blog. An excellent read. I will certainly return.

 291. ALSO, SHE HAS TOLD ME I AM NOT INVITED TO BE PRESENT AT HOSPITAL FOR THE BIRTH OF BOY DUE ON THE 27THIS THIS HER RIGHT ? DO I NOT HAVE A RIGHT TO BE THERE ?

 292. What blockade?Seriously, humanitarian aid you want brought into Gaza you can bring to Rafah port and it will be brought into Gaza, bypassing Israel completely.

 293. the same thing regarding the so-called “Bushman canine,” a dental character found only among the Khoisan-speakers but nowhere else in the world: “If modern humans had originated in and spread out of Africa, we would expect the Bushman canine to be more frequent than it is outside of Africa.” All these themes are expounded on in “The Genius of Kinship.”

 294. I have to get across my affection for your kind-heartedness in support of men and women that really want help with this one theme. Your very own dedication to passing the message throughout appeared to be exceptionally invaluable and has all the time helped women like me to achieve their targets. Your new valuable guide entails a whole lot to me and further more to my office workers. Thanks a ton; from everyone of us.

 295. Dr Perry-Have you read Matt Ridley's book The Rational Optimist? It's really a fantastic book that you may enjoy. He discusses, along these same lines, why all the problems the world is facing can and will be overcome and we, as a species, will emerge stronger than ever.

 296. ¿Y el de Candelaria? ¿De caja de zapatos, por los artesanos de ese ramo que abunda(ba)n por la zona? Lo veo todos los días y… sí, cuadrado. Caja de zapatos.

 297. Hi LO – first off let me say you look amazing, you make the impossible POSSIBLE! I cannot wait to transform my body. This site provides excellent information, however it is SO informative, I don’t know where to start!! I am an apple shape, bit of a tummy/love handles (muffin top as some call it) and very little butt. Please suggest where I should start. Weight loss first? and then Tone? any help you can offer would be grately appriciated! Can’t wait to become a new me!!! kind regards,Kasha

 298. Swain: "I'll consider it, but only if you kill yourself first."Moderater? Are you going to let an Obot threaten a patriot? Is this that kind of site? I may take my patriot news elsewhere.

 299. De skålene så jeg på sist jeg var på IKEA også, men kjøpte ikke! De skal med hjem neste gang!Ha en flott helg!

 300. At last some rationality in our little debate.

 301. I would check with your vet, because it probably makes sense to give him only minimal meals before the trip, and maybe get him a sedative so he will sleep. The airline you are flying may have good pet tips too. Norwich Terriers are great! I really like them.

 302. Fur is THE best way to go when you want to cozy up for outside errands 🙂 Love the color and pattern of this coat!!! Just found your blog! Would you like to follow each other?www.plentyforpennies.blogspot.com

 303. The “its ova” song is not bad sha! About the “get high”, I don’t like it. At the end of the day she was brave and stepped out to sing despite all the criticisms. She is fearless, one of the main qualities I wish i had.

 304. Excellent items from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to and you’re simply too wonderful. I actually like what you have bought here, really like what you’re saying and the best way by which you say it. You make it enjoyable and you continue to care for to stay it sensible. I cant wait to learn far more from you. This is really a terrific site.

 305. If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

 306. Deja Vu for me normally refers to a memory from a dream I’ve had some while back. I absolutely find it astonishing that the brain can be capable of many different things and I think it’s all but fun rather than seriousness

 307. This is probably the single most useful and life-changing piece of information that I’ve heard in 30 years. Thank you for passing it along. I only wish I had understood this years ago but nevermind, that’s in the past. Now I can use it going forward and I can tell you it is already making a difference in my life, both professionally and personally. Keep up the good work and thanks again.[]

 308. naturally like your web-site but you need to check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth nevertheless I’ll definitely come back again.

 309. I think sharing posts like this encourage mamas and mamas-to-be that it's OK to ask for help and advice and get more info. I think sometimes we feel like we are supposed to know and if we ask we will seem dumb…which is so not the case!!! Thanks for sharing

 310. Per Barbara n. 91) Credo che Falecius potrebbe scrivere meglio di me un’analisi specifica degli elementi simbolici.2) No, c’è il solito cretino rancoroso che vuole seminare zizzania. Cancellato, ricomparirà ciclicamente.Miguel Martinez

 311. Salut Severin, Merci, ça fait plaisir ! Pour le titre de l’Univers, je l’avais déjà remarqué, mais tu as raison, ça fait tâche. Je vais voir pour modifier ça.Quoique, après tout, « on est tous le con d’un autre »

 312. What a joy to find someone else who thinks this way.

 313. They need to have a bill that is worded exactly the same. The House can drop its bill and adopt the Senate version which then does not need a conference committee. It goes to the President. That might happen if Pelosi can talk enough of the House members to go along.Or they have a push & shove which adds/subtracts from both bills. In that case, both chambers have to vote again on the "finished" product, pass it, and sending it to the President for signing.

 314. That’s a genuinely impressive answer.

 315. I don’t know who you wrote this for but you helped a brother out.

 316. Shoccare i bambini?Devo difendere, tutte le sere, la mia bimba di 12 anni da Italia 1 (Papi ecc…ma anche VideoMusic!!!) …non dal video di Lorella…buon lavoro!

 317. Sunt mama unui baietel de 12 ani cu DMD , am fost plecata cu el, la spitalul de recuperare cardiovasculara, ” Dr. Benedek Geza”-Covasna, i sa facut analize si au iesit foarte bune. Va rog sa imi spuneti si mie cand apare medicamentul pentru DMD. Va multumesc

 318. “The New York State Racing and Wagering Board takes reasonable measures to ensure that the data and information on this Web site is (sic) accurate and current”. It is highly unlikely that the errors you report would be found by any tribunal in the land to be consistent with “reasonable measures”.

 319. After examine a couple of of the weblog posts on your web site now, and I truly like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and can be checking again soon. Pls try my website online as properly and let me know what you think.

 320. I like what you guys are doing. Such smart work and reporting! Carry on with the excellent works guys. I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website.

 321. Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let alone the content!. Thanks For Your article about Intel X79 RAID0で構築したシステムドライブの修復で気になった。 | ahox.BLOG .

 322. Donna, I enjoyed your detailed photos and guided walk-throughs of Chanticleer. I went to Chanticleer in 1991 and looked back at some of my slides to see how things have evolved since then. On an unrelated topic, did I read somewhere that you were going to share how to Photoshop several photos at one time in preparation for posting? Surely I didn’t imagine that, but it’s entirely possible! I find the photo preparation process for posting very time-consuming.

 323. patrick,seems like the ” – .5(FTA)” part of win score would deal with FTAs. I think Dave’s example with PPS was more about shooting efficiency in particular, not win score as a whole.

 324. I’m really impressed along with your writing abilities and also with the structure on your blog. Is that this a paid topic or did you modify it yourself? Either way stay up the excellent high quality writing, it is rare to see a great weblog like this one nowadays..

 325. Gordon,try to change the subject? How, by pointing out that your AIPAC Jewish claims are a load of crap.The media is biased against Israel. Fact.Jews don't own America's media narrative. Left wingers of various backgrounds do.Your neo-nazi garbage ignores reality. Oh and let me know who exactly saved the Jews on the St. Louis from the gas chambers.

 326. on An incredibly Happy Birthday to Hazel and superior wishes to you as nicely Artwork.You look incredibly material during the sand at Fort Desoto.Possessing just moved to Florida in March I have nonetheless to make the trip about from PalmCity but it’s superior on my to undertake listing.

 327. What do you want to hear from Memoir writers?Are you still taking them on?How long should they (a Memoir) be?Should someone list an educational credit/teaching gig?

 328. If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

 329. Nenad15/05/2012milovane,drago mi je da tako zdušno podrzavate dadu milinovica,no mozda bi treblo biti malo vise objektivnsoti,ali vidjet ce mo tko ce se crvenjeti a tko,ce se vesliti,da popovic sa svojim prilogom da je milinovic očajan je totalno promašio,,,,jer men ise cini da je dado ko lav pun snage

 330. I’m so grateful for your bankruptcy code garnishment bankruptcy blog post.Really seeking forward to study a lot more with regards to bankruptcy and judgment and bankruptcy code. Fantastic bankruptcy code viewpoint!

 331. Do you SERIOUSLY believe the official unemployment data accurately reflect unemployment?I have been unable to find (even) a (menial) job for over a year, and I’m not included in the official count of unemployed.

 332. of ricotta swirled into the meat mixture…and you KNOW I am always looking for any excuse to make my own ricotta cheese.    And if that wasn’t enough, there are also cubes of mozzarella cheese that melt into

 333. Such a beautiful post Abby! You are an inspiration to many and it’s so great to see how you are being God’s hands to pray for and help the pro-life cause! God bless you always!

 334. It is sad that people have to come across so comical or melodramatically to make their videos popular……..Why is it that intellectual videos are not watchable?……Can those activist who approach their subject matter with reasoning be able to make a video that could be featured on Trend spotting Tuesday?……This is a sad commentary about our society

 335. Danke schön.Hört sich so an, als hättest Du schon so einige Erfahrungen gesammelt. Kontaktiere mich doch mal bzgl. eines Gastbeitrags oder eines Interviews, wenn Du magst.Liebe GrüßeKirsten

 336. I was really confused, and this answered all my questions.

 337. It’s positively taxing to discern clothing just like these since near is utterly almost nix description at represent open roughly the the web concerning this. I want to thank you for your time you useless to distribute this blog post. I’ll drop by each after in a moment in hopes to distinguish your brand-new articles. Bye, bye, Jessica through nyc.

 338. It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

 339. Har ikke lest reportasjen, men ser veldig vra ut herfra….MÃ¥ være rart Ã¥ se seg selv pÃ¥ trykk, men du begynner kanskje Ã¥ bli vant til det. :-)Er sikekr pÃ¥ at te blir ekstra godt med sÃ¥nne koselige lapper pÃ¥. Ønsker deg en god helg og lykke til med tedrikketreninga.

 340. Looks like you wore Nolan out carrying your bags. You should give him a bigger allowance for all that labor. Glad to hear you made it there safely. Now stay out of the pubs sir…

 341. szerint:Szia Zsókica! Jó ilyen tapasztalatot is olvasni, s örülök, hogy nem adtad fel! Ha betartod a szabályokat, akkor jönnek az eredmények is Természetesen örömmel várom a kenyérreceptedet is.

 342. Tania and Will are supposed to be putting up a website with the full interviews, as well. The book had to cut down significantly due to space restrictions, unfortunately. ;_; But I’m glad they kept the haikus of all they could have cut!

 343. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognize what you are talking about! Bookmarked. Kindly also consult with my site =). We will have a hyperlink exchange contract among us!

 344. If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

 345. MarkMillionaireGuru / Hey Take Your Quest Net Global Business To The Next Level With These Online Marketing Strategies Is just an awesome videoGreat video that you have here I really enjoyed watching it,Amazing job that you have doneAlways keep going and never give upMark McCullochSkype Mark.McCulloch1(UK) 07875 647 867View My Blog – Mark McCulloch . Info

 346. All those complaining were folks that I had explained before what was going on and they knew it before they sent the book. I do intend to review them. Everything is taking far longer than it should.

 347. This is the perfect way to break down this information.

 348. If you’re reading this, you’re all set, pardner!

 349. Hello would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price? Thanks a lot, I appreciate it!

 350. I have recently started a blog, the information you provide on this web site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “Yield not to evils, but attack all the more boldly.” by Virgil.VA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)

 351. You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

 352. Pleasing you should think of something like that

 353. to bite him. When he looks up, his face is smeared with blood, and yeah, it’s way worse than this face-biting in Foshan. (What the hell is is in Guangdong’s water, by the way? Two biting incidents in

 354. Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 355. It’s not that I want to replicate your internet site, but I really like the pattern. Could you let me know which style are you using? Or was it especially designed?

 356. on Its great as your other articles : D, thankyou for posting . « For peace of mind, we need to resign as general manager of the universe. » by Larry Eisenberg.

 357. Thought I would comment and say awesome theme, did you create it on your own? Really looks superb!VA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)

 358. You are right!“找對人“ 是十分重要!“ä½¢“係八両金+電車男咁樣,唔係“才“,老細唔炒已經行運嗰種(nearly 年年比人炒一次)…但係就唔靚唔細唔追,å—°d靚係空姐、Model、女校校花嗰種!真係人錯、方法錯!同佢講又唔係(怕 hurt ä½¢)、唔同佢講又唔係(好辛苦架,成日聽佢講溝唔到女)!最近 uncle(佢老豆)同佢攪咗兩次相睇,都係 fail …

 359. I don’t buy the Goldman VAT-consumption divergence. If there was not an endemic problem with the sale of tax receipts by certain local/provincial offices of government and a bustling grey market for fapiao to cover up certain naughty non-consumption expenses, VAT data and the like might be meaningful. A crackdown on major fapiao centers skews the data.

 360. I’m grateful you made the post. It’s cleared the air for me.

 361. Ook ik wens jullie een heel gelukkig en gezond 2011!!!ik doe graag mee aan je give away..ik ga ervan uit dat dit mijn geluksjaar wordt hahahahhahhahahhahhahhahhah…je mag blijven dromen tochik plaats een linkje hoorveel liefs hannie

 362. This is a neat summary. Thanks for sharing!

 363. If time is money you’ve made me a wealthier woman.

 364. Waytago with taking on your health and flossing regularly! I know that it’s a major weak spot for me. Making what’s normally unapproachable inviting through some special touches is working for me so far.I love it in Berkeley! Every little nook & cranny in the U.S. has such a wonderful flare. I haven’t been to Orlando since I was a kid, and I only remember my whining about the humidity. I need to give it another try. Thanks for your comment!

 365. Pour PM: j’aurais aimé avoir écrit ce discours, mais hélas je n’y suis pour rien! Si tu pas un PC chez toi et une connexion ADSL, je peux te fournir la version originale via un serveur FTP

 366. I luv this site, you write the truth but I believe its time that America wakes up, if Barack was to become president, he would not be the first black president, he’d be the first MIXED president,so many blacks in the public eye that have white mothers NEVER mention them. Are they ashamed of their moms?? Its obvious especiall in the NBA which players have white moms.The following is the truth.Obama writes: „That my father looked nothing like the people around me—that he was black as pitch, my mother white as milk

 367. hey man nice vid i just have 1 question, in the title and later mentioned in the video you say acne scars, well my issue is from angular chileitis scarring (you dont really have to know what that is) but my point is does this work on all types of scars or only acne scars. Get to me as soon as u can, i really appreciate it, again thanks

 368. Frankly I think that’s absolutely good stuff.

 369. Anakartı tanımak adına çok nitelikli bir yazı olmuş teşekkürlerAnakartlardaki bilesen kalitesini ve kararlılığını gösteren ölçüt nedirSatın alırken nelere dikkat etmemiz gerekir

 370. I really enjoy looking at on this website, it holds fantastic articles. “Don’t put too fine a point to your wit for fear it should get blunted.” by Miguel de Cervantes.

 371. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 372. What a cute series of this delightful looking youngster.These special setting available these days on cameras aren't all a blessing. I found myself using standard settings more and more. Very nice shooting…the picture is the point! 🙂

 373. I think this is a powerfull site with much interesting articles about this stuff. And i just wanna thank you for this. I’ll follow your website to see if you post more stuff like these!

 374. I bow down humbly in the presence of such greatness.

 375. They sure do… Sometimes the results are a little crazy looking though, like ours. But it’s amazing how limited resources and supplies force you to think creatively.

 376. Oh my goodness…your use of oil paints and mixed media is breathtaking!!! I want to take a painting class with you now! It takes quite a bit of patience to work with oils, especially with results like those you’ve shown above. I am in awe right now. ~nEzNeL~

 377. it will put him behind the times, reading old encyclopedia pages that were probably generated before he was born. He wants to be known as a “hip” bird rather than an “old crow”.

 378. I much prefer informative articles like this to that high brow literature.

 379. By graphics, does that mean that we can’t add our signature to it? Like you know, your brother always puts “for his glory” on all his pictures. Is that allowed?

 380. Oummsheyma     nous dit le As salâm ‘aleykum,AlhamduliLlâh, une première victoire. Même si la guerre est loin d’être gagnée !

 381. That’s an expert answer to an interesting question

 382. One word pretty much sums up your work…..wow! I’m a new, learning woodturner and your work is extremely intimidating. lol. I could stare at these creations all day. Great work!

 383. we like to honor several other internet web-sites around the net, even when they aren?t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out

 384. What an awesome way to explain this-now I know everything!

 385. es otro servicio de streaming de música, competencia para Last.fm, MOG, Pandora, Streamzy, Grooveshark y demás multitud de servicios que forman parte de este dinámico mercado de la

 386. Hey Mic!My suggestion is to try it one last time, but this time have a whisk handy. Sometimes the melted butter can take come time to incorporate into the caramel. Keep a little heat under it to melt any clumps of solidified sugar and whisk, whisk, whisk. We’ll get this managed, don’t worry!

 387. All of these articles have saved me a lot of headaches.

 388. she remembered me from the night before at Ciçou. It must have been because we were so noisy, so I had to apologize for our behavior.See you at the next one, I hope.Best,N

 389. I feel that all alternative schools should close. My neighbor attended Schwarz and it was a joke. She had numerous fights at the school. She was also denied the opportunity to leave and return back to Walker for the next school year. Her mother has decided to relocate back to the Houston area. I work for a school and when students were referred to the hearing office, they were kicked back to us. I attempted to speak with Mr. Haggen of her behalf and he was very rude to me. What a mess !!!

 390. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 391. What I find so interesting is you could never find this anywhere else.

 392. Credit Duke Robinson with bonehead penaltys to keep the game within FL’s reach…Hopefully tebow throws on a nice pair of jorts and flaunts his national championshiop trophy loud and proud and enjoy his last year at florida, because he wont be anything more then troy smith in the nfl. Boomer Sooner,“God Bless“

 393. Normally I’m against killing but this article slaughtered my ignorance.

 394. Bonjour,Sarkozy est « de retour « … mais pas pour longtemps… On va lui botter les fesses dès le 22 avril à lui et sa clique de fachos déguisés en libéraux.

 395. A bit surprised it seems to simple and yet useful.

 396. theirs fit and others said theirs didn’t).It was the hardest thing sending back that beautiful purple fabric laptop bag! I still haven’t ordered a case from anyplace else. I guess I’m waiting for Vera to make a larger size–like 18″ that would fit all the over-sized 17″ ones.So I think a similar question was asked above…any chance that you’ll make one bigger?

 397.   Lisa RSeptember 19, 2012I’ve never actually been to one even if I’d LOVE to meet some ya authors. Not very many actually come to Toronto, or al least they haven’t recently…

 398. “Η βουλή των φαφλατάδων δικηγόρων έχει τελειώσει (αλήθεια από πότε ένας δικηγόρος χρίζεται αυτόματα και ικανός να διοικήσει;),”Έλα μου ντε! Την ίδια απορία έχω! Επίσης, γιατί ένας δικηγόρος (βλέπε πχ Τσοβόλας), ή πολιτικός μηχανικός (βλ Σουφλιάς) είναι ικανός να χαράξει οικονομική πολιτική;

 399. Hi Katy, I have the first 2 years of a nursing degree and have spent my career so far working as a care coordinator with the elderly in residential care. I am trained with medication and first aid etc… I don’t have a levels but instead I did an access course. Would this be acceptable instead of the a levels? Also I wanted to ask if the dental hygiene courses can be done part time over a longer period or if they are all full time?Many thanksLee

 400. Well, some of that is a pretty obvious tack to fulfill storytelling requirements. As most viewers aren’t going to be Chinese, you’re going to want a Western outsider as the viewpoint character, acting as proxy for the audience in discovering the custom and the spooky goings-on related to it. And if those goings-on relate to a family secret, then you’re going to need your outsider to have intimate access to the household and family. A domestic employee fits the bill perfectly.

 401. Stay with this guys, you’re helping a lot of people.

 402. Stan, I am the one that exaggerates. Floodgates as metaphor since storytelling began? I can just imagine a stone age guru/storyteller/shaman sitting around the newly discovered fire in an open cave mouth trying to explain what an ordinary gate was.

 403. Souvent ils mettent à jour le navigateur est seulement bon; le reste sont également convaincus que, pour les besoins quotidiens d’un simple navigateur est tout simplement parfait. Nous disons que Internet Explorer peut également éviter les mettre à jour, En effet j’étais vous, je disinstallerei précisément cette masse d’octets inutiles. Comme vous le savez j’ai aussi toujours utiliser Firefox, Mais je tiens à suivre l’évolution de Chrome, navigateur très intéressant…

 404. he would do everything the Tories are doing, but just a little bit less severe. “Oooh, £9,000 fees? That’s terrible! We would never do that – we’d just put them up to £6,000.”Progressive does not mean “the same ideology but using slightly different numbers”.

 405. vamos a echar de menos las vegas, esos paseos por el streep, las gordas de las mesas con su ensalda, las bodas a lo loco, las girisss, ainssss…………….

 406. Atata timp cat ai gasit ceva mai bun de facut cu mainile decat ….hihihihi… eu zic ca esti pe calea cea buna. 🙂 Nota zece pentru perseverenta. Sincer n-am crezut ca te va tine pana acuma. Rusine sa-mi fie … off iara ajung la Bad Bad Bad Girl, but spanky has just quit :))

 407. ho appena fatto colazione ma una fetta così me la mangerei volentieri!! Adoro le cipolle caramellate, un po’ meno la feta, magari ci spalmo uno stracchino sul pane ma di formaggi c’è solo l’imbarazzo della scelta giusto? Il Donati….il Ciucheba….che amarcord…..be’ mi’ tempi…..sigh….sigh….

 408. Your post has moved the debate forward. Thanks for sharing!

 409. Excellent article as always my friend! Ever thought about running for office. You always have the "pulse" on the truth and I so admire you for standing UP..and not kow- towing to terrorists like a certain Islamic-(my opinion)-person who has use of OUR White House.Be safe always…btw? Is it okay to occasionally quote you? Many blessings Daniel aka Sultan! 🙂

 410. Thanks for sharing excellent informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a perfect site.

 411. A good many valuables you’ve given me.

 412. cho em hỏi:1. anh có xem truyện H kô?2. anh thích thể loại gì?(big boots hay loli)3.xem xong anh hay tự sướng kô?

 413. All of these articles have saved me a lot of headaches.

 414. Patrik,When someone like Kevin makes a comeback after a long layoff he can put on lean mass much easier than a person who starts from scratch. 10lbs per year would probably be a good estimate (or even less) had Kevin not had a layoff at all, but now that he did and lost muscle he can gain it back naturally real fast.

 415. Individually the cans are each unique and worth pausing to enjoy and the grouping is really wonderful together. Thanks for the tutorial. I will be keeping this idea in mind and collecting my supplies so I can give it a try. Thanks. Found your post at Brambleberry Cottage. Hope you'll stop and see me at Quirky Vistas.Liz

 416. Agree, rgg. I think D’Antoni would probably take a pass if offered the job. Among other things, he just had hip surgery. Besides, D’Antoni’s usual high-speed offensive scheme wouldn’t seem to be a good fit for the lumbering old Lackers.

 417. anything about "Greek", so stop hallucinating. Second, Sardinia and Sicily are Mediterranean islands, and they are not part of the Italian peninsula. Third, it may suck for your Italian uber-refugium theory that a prehistoric North Italian has links to Sardinians, Sicilians, and Iberians, but apparently not Tuscans. I guess you'll have to modify your theories.

 418. You’ve really impressed me with that answer!

 419. felicidades por haber cumplido un año con tu blog. ¿te había dicho ya que es precioso? por si no te lo dije……un besoy que sean muchos años más.marta

 420. Stellar work there everyone. I’ll keep on reading.

 421. Just to add on to the feedback from the contest, I definitely thought the rule set was an innovative approach, specifically the “no public tracks”, that it was a sample pack for an original work rather than a remix, and that you guys at the label were the panel. Plus this has put a positive, more interactive component to the label with how involved you, Octane & DLR have been with the blog, social media sites and talking with label fans, DJs and up & coming producers.by on July 28, 2011 at 1:12 pm.

 422. If only there were more clever people like you!

 423. spune:Conform art. 119 din Codul muncii, în caz de încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite. În calculse iau ultimele 3 luni calendaristice de lucru premergătoare eliberării din funcţie şi nu pentru fiecare an în parte.

 424. – Awesome as always Joanna Again I just love love the wide angles real up close, like the one where he’s reaching up for you.. I’m sure it’s a perspective his mama has often

 425. Visst är tackligen lite över gränsen och visst har lagledningen kunnat byta ut alex tidigare. MEN för det kan man inte skylla varken på kleber eller lagledningen. Det är fotboll för fan. Fotboll gör ont ibland. Det här var det larvigaste inlägget jag nånsin läst på baraben.

 426. Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 427. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog!

 428. I’ve been looking for a post like this for an age

 429. nailed it: “She’s going to do what she feels she must, law or no law.”Reprehensible as gender-based abortion is, no law is going to prevent it. Worse yet, we must ask: which is the greater sin, gender-based abortion or infanticide?The USA has conducted numerous experiments in prohibition, and learned nothing from any of them!

 430. Følger pÃ¥ bloglovin De er SMUKKE! Jeg vil bruge dem sammen med en af mine mange sorte kjoler. Og med opsat hÃ¥r, sÃ¥ man kan se de smukke øreringe. Med mine blÃ¥ stiletter. – Marie

 431. I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of forward to studying extra from you afterward!?I’m typically to running a blog and i actually admire your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

 432. Hey Lindsay- the liner isn’t necessary, but it’ll change around the tutorial (you sew the two together and it finished off the edges). I made one without a liner and will be sharing that tutorial soon….

 433. hello there and thank you in your info – I’ve definitely picked up anything new from proper here. I did then again experience a few technical points the usage of this web site, as I skilled to reload the website a lot of times previous to I may just get it to load properly. I have been wondering in case your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading circumstances times will often have an effect on your placement in google and could injury your high quality score if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m including this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again soon..

 434. Hold op hvor ser det lækkert ud. Har længe gerne ville prøve at smage vegetar lasagne, så tror da jeg vil kaste mig ud i den her opskrift. Tak for tippet

 435. I’m so glad I found my solution online.

 436. I used to LOVE the workouts (like the Summer Shape-Up), but right now I’m 30 weeks into a high-risk pregnancy, so that’s totally out of the question. My fave thing now are your Family post updates! I like seeing how Liv is fitting into your life and how you manage to make everything work – it’s definitely inspiring!

 437. Finding this post solves a problem for me. Thanks!

 438. I told my kids we’d play after I found what I needed. Damnit.

 439. I fully agree. I don't know what has been going on as of lately but this has been the new terminology coin for a four door sedan. Its truly not true. I hate when people call them that. 

 440. thanks for a great post. I’ve had my own struggles with food, but the word “diet” is definitely no longer in my vocabulary. I concentrate on a healthy lifestyle now. Do I make good choices every day? no. But at least I’m an adult & I don’t have books like these to distort my view.

 441. A part of me misses your traditional "sphere" head, but another part of me finds this to be an interesting development. Then the inner childhood crush part of me looks around to make sure the door is closed.

 442. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work.

 443. Please keep throwing these posts up they help tons.

 444. That’s really thinking out of the box. Thanks!

 445. There are few things I love more than biscuits with crispy edges and soft Middlesbrough soaking up delicious gravy. Then I’m not doing anything the entire rest of the day as I recooperate.

 446. I'm surely a big fan of Don, his fantastic performance and charming smile can always cheer my day up, please provide every possible information of Don on this blog, thanks for the hard work for running this, great job!

 447. Kaima-S, sopeudut siis mainiosti! Täälläkin välillä ihan hämmentyy, jos kohtaa lupsakkaa asiakaspalvelua. Anonyymi, kannatan lämpimästi Ellun kana -mentaliteettiä. Töitä tehdään silloin kun on niiden aika ja sitten voikin lötväillä. T, hee, just näin!

 448. Quelques lignes qui sentent bon les vacances. Merci de nous faire voyager, j'ai presque l'impression d'entendre les cigales…Profitez en bien, la rentrée risque d'être chargée.Camille

 449. Vielen Dank für den wissenschaftlichen Einsatz! Das Ergebnis ist eindeutig u. wird viel bewegen. Ein kleiner Schritt für euch, aber ein großer Schritt für die Menschheit

 450. I found just what I was needed, and it was entertaining!

 451. I am now not positive the place you are getting your information, however great topic. I must spend some time studying much more or working out more. Thanks for fantastic info I used to be searching for this info for my mission.

 452. I also use a eyefi card for the same thing and on my first big photo shoot had the same problem with running out of memory on iPhone.My solution was to use the eyefi protect to share option, so that it only uploaded the good pics I wanted.To use this on the camera just click protect on the pics to be upload to your iPhone

 453. Thank God someone has got the courage to stand up for the truth, from an early age, despite of adversity. I was told by my ex-boss (and friend) that her uncle once told her “truth is golden but the trouble is, nobody wants to hear it.” Well long live Ed and remember the truth is out there!

 454. c114Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear conceptca

 455. When keeping it political goes too far. Representative Stupack was correct in his assessment that these threats and attacks, were a form of domestic terrorism. The sane and rational from all sides must let it be known that these kinds of acts are not acceptable and will not be tolerated.

 456. Bon j’avoue je n’ai pas tout lu, pas trop le temps et puis je ne m’achèterai jamais cet objectif.Mais on sent à ta rédaction que tu as eu plaisir à l’utiliser. Ne serait-ce pas encore le Darth dans l’oeil de l’oiseau du crop à 100% ? On dirait une silhouette humaine avec T-shirt blanc…

 457. Great review! I gotta tell you, this is only the second review of Paris's book that I've looked at and the first one was only a 3.5. That kinda freaked me! At least this review is from someone I know. It makes me feel better LOL.

 458. Always the best content from these prodigious writers.

 459. Si “descubres” palabras clave que son interesantes pero que actualmente no caben dentro de la temática de algún grupo de anuncios, es mejor que crees uno nuevo y que hagas un anuncio exclusivo para ese tipo de palabras clave. (Así aumentaras tu CTR y disminuirás tus costos por clic)

 460. I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

 461. I often have no choice – my characters inform me. I googled one because I was puzzled by it. It was a revelation to me and provided the opening sentence. The "hatched, matched and dispatched" columns of our paper are a useful source of surnames but these are usually only for minor characters.

 462. I met him at MOCCA a few years ago. He looks pretty much exactly what you were picturing in your head. It was a sweltering hot space, everyone wearing shorts and shvitzing all over the place, and he was wearing a vintage suit with his hair slicked back. He was very personable, too.

 463. Hello colleagues, how iѕ the whole thing, аnd what you deѕire to say regarding this аrtіcle, in my vіеw its actually remarkablе in favoг of mе.Have a look at my web page ;

 464. Appreciation for this information is over 9000-thank you!

 465. We have the same philosophy on beauty Vix. I stick to Olay for moisturiser now as I find it works best, but always try to buy it on sale. I tried that pitrock stuff a few times but it made me smelly 🙁 xx

 466. Emre Pelin Sökmen / 04 Nisan 2011Cevabın için çok teşekkür ederim Murat abi.Playstation 3 aynen devam edicem. Saygılarımla.Cevaplamak için giriş yapın

 467. Wow – that looked like a rather biblical plague there.So glad you found a better place without, you know, a rattlesnake coiled in the toilet or something.XOA.

 468. jag har haft tre lÃ¥nga förhÃ¥llanden innan och de har alla varit väldigt roliga, ironiska och godhjärtade. men marcus är den enda jag har kunnat se en framtid med. 🙂

 469. Phenomenal breakdown of the topic, you should write for me too!

 470. los felicito por star en estemedio tan importante y que con tinuen adelante, todos los parabienes son para ustedes y exitos y muchas pero muchas felices navidades que el señor les regale en el nuevo año mas y mas sabiduria en todos los proyectos que emprendan abrazos.

 471. que onduras bandera, quiero saber el precio de la admision generalpara el concierto que dara el TRI en Cancun, por favor respondanmil gracias y los esperamos por aca

 472. – welcome is at no 14 in 2000-2009. now there are 3 atbbs (gadar, ghajini and 3 idiots) and i took another 10 top hits so total 13 fulms cud only fit in from that decade. @onlinemunde – wud u contest any of the data? ab agar data hi salman ke favour mein hai to main kya karoon. go check at boi. each salman film taken is clearly either an atbb or in top 10 hits of the deacde aprt from atbbs.

 473. Always the best content from these prodigious writers.

 474. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 475. Hi,currently I’m finding the best interest rate in Singapore, your post made a very detail analysis. But is there a better way to maximise the extra cash?Would appreciate your guidance. Thanks! =)

 476. This is way better than a brick & mortar establishment.

 477. 22aדוחה אך מעניין : )היו לנו שנה שיברה בקומפוסטר,הזדעזעתי קשות אבל בזכות כמה חברים פארמהקלצ’ריסטים הבנתי את האיכויות שלו ועדיין שמחתי על עזיבתם בחורף…השנה לא בטוחה שהם כבר הגיעו,יש דרך להביא אותם?(לא מאמינה שאני שואלת את זה אבל קצב הפירוק שלהם היה פשוט מדהים)ואני מעדיפה אותם על ג’וקים…21

 478. You couldn’t have picked a better feature. She’s a sweetheart! I love your work Steph, loved reading about you and you have the warmest heart! Keep it up!

 479. celia regina de oliveira / Eu gosto bastante das musicas de vcs,vcs cantam super bem,vcs são uma ótima dupla sertaneja,sou fanática pela dupla vcs são meus ídolos favoritos,eu gostaria muito de ganhar o kit dos meus grandes ídolos “João Neto e Frederico” .Espero q vcs venham logo p Londrina pois quero muito dançar ao som do lelele.bjusGD Star Ratingloading…

 480. SOUND the ineffable name that should not be spoken?AUMOMMary got pregnant because god whispered in her ear?Um and aum and om it all makes too much sense.THEY the modern black and white magicians bedazzle us with a LIGHT show, but THEY provide the SOUNDTRACK?Wake upcan’t you hear the music?gueSS what pilgrimstime to face the musicnamastenamaste

 481. The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.

 482. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 483. comparison cialis viagra levitra. More about the author. use of levitra tablet.

 484. “That’s the first I’ve heard of that. It seems that if there were anything to it, the MSM would lead with it in the first paragraph of every Paul piece.”They would AO, but only after he won the nomination.

 485. If your articles are always this helpful, „I’ll be back.“

 486. Faisal Abdullah mungkin dia nak tumpang dari blog ini kot.Mungkin itu cara dia nak naikkan blog dia.Utk blogger yg masih baru,memang suka akan perkara2 yg akan mcm ini…cari trafik murah

 487. i am really touched that Eunjung explained this rumour by herself with her tweet. As i know, it’s the first time that Eunjung mentions things about WGM in her tweets. No matter WooJung is a real couple or not at present. She’s already proved that she is really care about WGM, care about Jangwoo. lol

 488. hi friends i got 112 in rrb officer and 119 in rrb clerk from rajasthan obc canditate….aap logon ke score dekh ke lagta hai ki rajasthan me almost 120 ke aas paas he hain

 489. A minute saved is a minute earned, and this saved hours!

 490. I’ve been trending my brains out. I don’t see it trending anywhere. Do you think ther a lot of powrerless fans? Doesn’t seem right. Oh wel I’ll try some more.

 491. I was on the hunt for the pure perfume of Apres for the longest time. It has proven really hard to find one, especially if I don’t want to use up my children’s college funds. Frustrated I have given up, and then it occured to me: Isn’t it the hallmark of beauty to be fleeting, isn’t brevity the necessary companion of a fragile, haunted loveliness like Apres l’Ondee possesses? Now I think maybe that is true and I am content with it.

 492. >>BS you are a dumb ass and a quack with your stupid advise. And others with their advice to get right with Christ are better??Come on… this thread is about msc’s wife. Show a little respect and take your feuds somewhere else.

 493. As your dependence is strengthened you will find that there is no longer the emergency to from a meaning of repress, that things thinks fitting stream as they last will and testament, and that you discretion bubble with them, to your monstrous gladden and benefit.

 494. Whoever wrote this, you know how to make a good article.

 495. It seems to me that this website doesnt load on a Motorola Droid. Are other people getting the same problem? I like this blog and dont want to have to skip it when Im away from my computer.

 496. Vasta de guetta 3 años con lo mismo, no larga nada nuevo, fueeee traigan al go Psi trance, Infected Mushroom por ejemplo; o tmb Picotto q para las sesiones la rompe. Atb igual, Diplo etc

 497. What an amazing post! I would like to thank you for sharing your thoughts on playing guitar. You are putting very good effort into the stuff you post. Keep up the good work.

 498. This is such a great way to win it is also very easy! I have been looking for ways to win so I can continue the great adventure that Kingsisle has to offer!

 499. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 500. Ein guter Tipp mit der Alufolie, werde ich morgen gleich nachrüsten. Ich finde auch dass sich die Pflanzen nicht noch mehr zu Sissis entwickeln sollen 🙂 die können sich schon gleich an rauhes norddeutsches Wetter gewöhnen.

 501. Umm, are you really just giving this info out for nothing?

 502. I am extremely interested in purchasing a few Abruzzo calendars – even if leftover from 2011 !! Please contact me – can’t find them anywhere. I’d also love 2012 if anything is available! Here in US and heritage of Abruzze.

 503. I’d venture that this article has saved me more time than any other.

 504. You have pointed out what I long suspected, that pengiuns are really evil. Sure they look cute and waddle and all, but they are just well dressed radical poultry.Not that I haven’t loved your artistic posts, but this is the stuff I love you for.

 505. No, you are mistaken. It taste like moose? piss, not donkey. So get your pisses right. lol Actually I was just being sarcastic. Compared to a drink made by someone like this, ANY pre-made mixer sucks ass. A few of the higher end mixes are ok in a pinch. But this is livin’ large. But you pay for it. Not cheap.

 506. What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 507. Thanks for the insight. It brings light into the dark!

 508. Ein Motto für eine Konditorei fällt mir nicht spontan ein. Wer seinen Leitspruch so nennt, der hat sicher eine Zielgruppe im Auge. Oma Pumpelmuse mit ihrem Kaffeekränzchen kann ich mir gerade nicht gut vorstellen.Frische Produkte sind für mich selbstverständlich in einer guten Bäckerei.München ist jedenfalls auf meinem Wunschzettel für das Jahr 2013. Da werde ich mal vorbei schauen, wer da so sein Törtchen futtert.Gruß Amos

 509. Hallo Jens, danke für den Bericht. Der Betreiber der im Text erwähnten Anti-Amazon-Inititative freut sich sicher über weitere Leute, die mitmachen.

 510. All of these articles have saved me a lot of headaches.

 511. Alors… il parait que certaines scènes de légos sont un peu « crues » dans certaines scènes de l’Ancien Testament… Donc vigilance, chers parents, a priori ne pas laisser vos petits surfer tout seuls sur le Brick Testament…Mais les illustrations sont de beaux appuis pour raconter les histoires bibliques, une fois sélectionnées…A chacun de juger !Bon surfL’auteur de l’article

 512. Gutscheine!Von diesen Gutscheinen ist bis jetzt nichts zu sehen.Bitte die avisierten Gutscheine auf weichem rosafarbenen Papier am besten 3-lagig ausdrucken,und bitte 3 Stück weil sofü brauch i immer…….

 513. This is a really nice idea. I can’t wait to read your journey for the next month…perhaps it will inspire me to live my life to the fullest, too. I’d love to win a copy of the book. It sounds like it would be profoundly eye-opening.

 514. at 6 a.m.: Make that four hospitals, with the fourth one being in New York City where Bari Shabazz, likely the illegitimate son of Malcolm X who later become an illegitimate president, popped out of Jo Ann Newman like something out of "Alien."

 515. No more s***. All posts of this quality from now on

 516. The purchases I make are entirely based on these articles.

 517. Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

 518. Had the chance to dine here last summer. Soooo yummy! We went in with the intention if just getting ice cream, but the smell of fresh onion rings was so amazing when we walked in the door I just couldnt resist. It is maybe my best pregnant craving story: massive order of onion rings followed by the No Way Jose (a preggo’s dream dessert! Ice cream, fudge sauce, peanut butter!!!). And you better believe I ate every last bite!

 519. I just keep trying to picture the product development process for something like that. Who was their focus group? Who was their test-market research audience? Yikes.

 520. J’commence à être professionel pour démontrer un intérêt sans en montrer trop J’aviserai quand j’pognerai un mur…Ca sera pas l’premier lol

 521. Wow! Great to find a post knocking my socks off!

 522. That’s what we’ve all been waiting for! Great posting!

 523. That’s a cunning answer to a challenging question

 524. Your answer lifts the intelligence of the debate.

 525. I feel downright lazy. What's wrong with me? I should write for that contest!I've got a lot of issues happening with my son and it takes all my emotional strength!Thanks for the tips!

 526. That’s a smart way of thinking about it.

 527. I had no idea how to approach this before-now I’m locked and loaded.

 528. Hi, I just discovered your site through Google. Your post is truly relevant to my life right now, and I am definitely satisfied I came across your blog.

 529. BonjourJ’ai copié des photos de mon PC dans le dossier DCIM de la carte SD.La carte SD est reconnu mais ipad dit Aucune photo a importerQuel type de photo doit on mettre dans la carte SDMerci pour la reponse

 530. That’s a shrewd answer to a tricky question

 531. Sir, I got 161 tws score in ibps po 2 and I belong to general category. Can I get a chance for interview, if yes, then how should I prepare myself for that. please help me.

 532. Merci Mariethé, tout le plaisir était pour moi car à chaque fois c’est que du bonheur ces rendez-vous avec vous toutes. Merci pour tout et à bientôt !

 533. It’s pretty clear to me that traumatic memory is _far_ less accurate than normal memory – if it’s something we choose to remember. If it’s something like what I had for breakfast three weeks ago, then no, I don’t remember. But if it were my birthday ten years ago I would. Traumatic memory is far too subject to influence from emotion (from everyone, not just people with a mental illness). All you really have to understand is the studies on eyewitness testimony being _incredible_ wrong and you get a sense of that.We just _think_ it’s accurate. It’s necessarily accurate compared to facts.- Natasha

 534. Tocaya!! Eres cara de ver pero veo que ahora podremos incluso escucharte.(Per cert, una veu molt agradable)A ver si tengo un rato bueno para poder escucharte y aprendo, que me encantaría. de momento en mi terraza cultivo aromáticas (Lavanda, hierbaluisa, orégano…) de forma “irregular y empírica”Un abrazo y suerte con tu faceta como comunicadora.Ester

 535. Speaking from experience, I think Tammy is heading straight into menopause. And Ben is suffering from the flu after weekends of on-line gaming with his earbuds in too loud, yelling at the screen, and too much junk food! Love the show!

 536. Hi snuitje,Aan al die berichtjes kun je zien hoeveel er met je wordt meegeleefd en ik hoop dat je iets van die vibe voelt doorkomen op je donkere dagen. En ja, die zijn er. Iedereen zou het bij je weg willen nemen maar je moet erdoor. En je kunt het ook. Je hebt zoveel positiviteit in je, dat gaat winnen van de pijn en het verdriet.Veel knuffels en liefs, ilona.

 537. Walking in the presence of giants here. Cool thinking all around!

 538. Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless genuinely worth taking a search, whoa did one particular learn about Mid East has got much more problerms at the same time

 539. The font I used in the title is MATILDE and the font I used for the date is CK CURSIVE, both found here. /* Pin It Leave a Comment Filed Under: Crafty Tutorials, NF, Tutorials About Kayla AimeeA

 540. Teddy is gorgeous – I love dogs and don’t like cats!! At the moment most of my quilt photos have to be taken with the lights on, and as you say, it gives them a yellow tinge – oh for some bright sunny weather!!

 541. You’re the one with the brains here. I’m watching for your posts.

 542. levitra mentina dell’amore. levitra buy. benefits of levitra.

 543. disse:oi Ana,a paz do senhor,ontem pela rede super ve o primeiro dia seus em Jerusaléma,DEUS falou tanto comigo pregação mais linda,que DEUS abençoe você e todo sua familia,tive na lagoinha segunda-feira,seu esposo gustavo bessa estava lá no culto de empresario,ele fez uma oração tão bonita DEUS falou tanto naquela oração,olha que eu só fui lá pra minha amiga conhecer a lagoinha,era o sonho dela.amo vcs

 544. The interviewer sounds like the same guy who interviewed Kevin Carroll in a recent post?Very articulate replies Mr. Weston. If I had been sitting in that chair and answering those questions, I may have also been articulate, but controlling my composure would have been a different matter!

 545. Il y a vraiment beaucoup de gens qui n’achètent pas français en ce moment ! On va commencer à croire qu’on nous en veux personnellement… Faudrait trouver la raison quand même…

 546. Hi Mike. We do offer an affiliate program (details at https://affiliates.whitepages.com/affiliates), however free text messaging is not available via our API due to the fact that we incur per message fees that we need to pay for with advertising revenue. Thanks for your interest.

 547. levitra in pakistan. what do you think. how to get levitra.

 548. Apparently this is what the esteemed Willis was talkin‘ ‚bout.

 549. ormai la città dovrebbe essersi ripresa… Cosa ne pensi, tu che la vivi @Grandmere?In ogni caso, sono belli questi momenti in cui la gente può andare in strada e godersi un po’ il clima buono e “incontrarsi e far festa, senza troppe pretese”, come hai ben detto tu.

 550. Let’s get 10,000 bumper stickers from all parties, fly to Missouri, and place them on every local government vehicle we can find.I’m going to email them and inform them that they have lost my tourism dollars, and I’ve officially changed my favorite style of BBQ to Carolina. I’ll have to see the Gateway Arch from Kansas.How is this not illegal profiling?

 551. Cheers pal. I do appreciate the writing.