Avrupa’da Müslümanlar

Avrupa’da Müslümanlar

Öncelikle ?unu ifade etmeliyim ki Avrupa’da, Müslüman olmayan kesimlerde yanl?? bir ?slam alg?lamas? bulundu?u gibi bunun tam tersi de mevcut. Yani Müslümanlarda da gayr-i müslimler konusunda yanl?? bir alg?lama mevcut.

Gayr-i müslimlerin en büyük problemi Müslümanlar ve ?slamiyet hakk?nda yanl?? kavramlar? yanl?? anlamalar ve de tarihden gelen pe?in hükümlerle doldurulmu? olmalar?. Tabii ki do?ru ?slamiyeti de bilmiyorlar denebilir.

Yanl?? anlamalara baz? misaller vermek mümkün. Mesela bat?l?lar?n ço?unlu?una göre, buna ayd?nlar ve siyasetçiler de dahil, onlar?n inand??? God ile bizim inand???m?z Allah ayr? ayr?. Dolay?s?yla biz onlara göre kafir durumunday?z. Bu tarihi yanl?? anlama ve kavram? toplumda devam ediyor. Bir di?er yanl?? kavram da ?slami terör ifadesidir. Onlara göre bir Müslüman gayr-i müslimleri dinen öldürmekle mükelleftir. Deliller hemen aç?kt?r: Kur’an’da ‚Onlar? nerede bulursan?z öldürünüz‘ emri var ve cihad yani gayr-i Müslimlere kar?? mukaddes bir sava? ilan edilmi?. Kendilerine, ´bu emir Kur’an‘?n Sava? hukuku ile ilgili ayetlerindendir. Kur’an’da sava? ayetleri kadar bar?? ayetleri de vard?r´ dendi?inde, ?a?k?nl?kla dinliyorlar. Twenti Üniversitesinde bu konuda verdi?im bir konferansta bu noktay? aç?klad???mda 600’ün üzerindeki Üniversite talebesi ayakta alk??lay?p, neden bunlar? internet sayfalar?nda aç?klam?yorsunuz diye sitem ettiler. Biz Müslümanlar? ve ehl-i kitab?n ayn? Allah’a iman etti?ini Zat?nda ihtilaf olmamakla beraber s?fatlar?nda ayr?l?klar bulundu?unu söyleyince, Gayr-i Müslimlerin ço?u hayretle dinliyor ama bir k?sm? da ‚Hay?r. Bizim God ile sizin Allah ayr?. Bu sözlerle bizi aldat?yorsunuz´ itham?nda bulunuyorlar.

 

Tarihden gelen pe?in hükümlerin tesiri de büyük. Geçenlerde yeni Müslüman olmu? bir Hollandal? tüccar ziyaretime geldi ve ?unlar? anlatt?: Biz Avrupal?lar?n zihninde tarihden gelen pe?in hükümlerle çok yanl?? ?slam ve Müslüman imajlar? var. Ben Türkiye’ye gitmek istedim. Ald???m tenbihlerden baz?lar? ?öyle: ´Müslümanlar, senin k?z arkada??n?n veya han?m?n?n namusuna tecavüz ederler, aman saat TWO’dan sonra ?stanbul’da soka?a ç?kma. Otel d???nda al??veri? etme. Hem zehirli madde satabilirler ve hem de çok pahal?ya mal satarlar.´ Bu olumsuz tasvirleri hikaye olarak anlatm?yorum. ?u anda baz? tur operatörleri hala bunlar? telkin etmeye devam ediyorlar.

Buna do?ru ?slamiyeti bilmemeleri de mutlaka eklenmelidir. Ne ac?d?r ki, bat?l?lar?n ?slamiyet hakk?ndaki bilgileri, Bat?l? Müste?riklerin kaleme ald?klar? ?slamiyet hakk?ndaki serelere ve kitapç?klara dayan?yor. E?er ‚irtidad‘ yani dinden dönme hakk?nda herhangi Kitap dükkan?nda kaynak ararsan?z, tamamen olumsuz fikirlerin yer ald??? kaynaklarla kar??la??rs?n?z. Hele internet sayfalar?nda ara?t?rma yaparsan?z, genellikle ?slama kar?? olanlar?n haz?rlad??? sayfalar kar??n?za ç?kar. Ac? bir misal verebilirim: ben Hollanda’ya gitti?imde Kur’an‘? okuyarak Müslüman olan Hollandal?lar?n en önemli kayna??n?n Kadiyaniler taraf?ndan haz?rlanan Kur’an meali oldu?unu gördüm ve hatta fark?na varmadan ben de yeni Müslüman olmu? birine bu manada bir Kur’an meali hediye ettim. Sonra da lisan? az çok ö?renince ve yeni Müslüman olan Hollandal?n?n Kur’an’la alakal? garip sorular?na muhatap olunca anlad?m ki, meal çok felaket çarp?tmalarla dolu. E?er Hollanda kütüphanelerini genel manada dola??rsan?z, mevcut Kuran mealllerinin %60n?n bu çe?it mealler oldu?unu görürsünüz.

Peki Müslümanlar?n durumu ne alemde? Maalesef bu da iç aç?c? de?il. Öncelikle mukayesel dinler konusunda uzman elemanlar yok hükümünde. Avrupa ?öyle bir bahts?zl??a maruz: ?slam alimi olarak Avrupa’ya gelenler, Avrupa dillerini bilmiyorlar ve tebli?de Avrupa metodolojisini gözard? ediyor veya hiç bilmiyorlar. Avrupa’da dil bilen veya metodolojiden haberdar olanlar ise, ne ac?d?r ki, ?slamiyet hakk?nda ciddi bir altyap?ya sahip de?iller. Bu manzara, gittikçe islamiyet hakk?ndaki yanl??l?klar? artt?r?yor, azaltm?yor. Üçüncü ve dördüncü nesil, art?k Avrupa’ya gelen ama birinci gruptan olanlar? anlam?yor. Bunun çok sebepleri var. ?kinci gruptan ise hiç bir ?ey alam?yor. Kur’an‘?n ifadesiyle ‚Ne onlara ve ne de ötekilere yakla?am?yor ve ortada bocalayan yanl?? bir nesil ortaya ç?k?yor‘. Böyle bir neslin temsil etti?i ?slam? Avrupal?lara nas?l do?ru anlatacaks?n?z?

Bir di?er can al?c? nokta da, Avrupa’daki ?slami yakla??mlar ve ?slam?n yorumlar?d?r. ?ki ayr? cereyan her tarafda kol geziyor:

 

Birincisi; Avrupa ?slam? veya ba?ka bir ad alt?nda Avrupa devletlerinin istedi?i tarzdaki ?slami yorumdur. Bunlar, Hristiyanl???n pozitivizm ve hatta materyalizm kar??s?nda taviz verdi?i gibi ve de erozyona maruz kald??? gibi, islam?n da her konuda taviz vermesini bekliyorlar. Bu manadaki yani Türkiye’de bildi?iniz baz? ilahiyat akademisyenleri, Almanya’da Bassam Tibi, Fransa’da Muhammed Arkun, Hollanda’da Nasr Ebu Zeyd ve benzerleri bu görü?e destek veriyor ve de Avrupa hükümetleri bu ?slam? destekliyor. Ancak Allah’a ?ükür ki, halk nezdinde destek bulmada?klar? için ba?ar?l? olam?yorlar. Türkiye’deki Diyanet´in bu noktada ne kadar hassas oldu?unu do?rusu bilmiyorum. Bir yetkilinin bana, ?slam? yeniden yorumlamadan klasik din anlay???yla ?slam? Avrupa’ya anlatamazs?n?z sözünü unutmuyorum. Halbuki bu Prof. ve yetkili de ?slam? anlatt??? iki insan? gösteremedi.

 

?kincisi; Daha ziyade ?ran kaynakl? ?slami yorumlar?n, Suud ve ?hvan­i Müslimin kökenli bilim adamlar?n?n ve de Avrupa’n?n ?slama ve Müslümanlara yapt?klar?ndan dolay? tarihi öfkeye sahip baz? saf ve tavizsiz Müslümanlar?n temsil etti?i ?slami anlay?? ve yorum. Elimde bu manada çok kitaplar var. Hatta Avrupa’daki Müslümanlar için el kitab? olarak haz?rlanm?? olanlardan birinin ilk 50 sayfas?, Müslümanlar?n Avrupa’daki ?slam dü?manlar?na kar?? nas?l cephe almalar?, onlarla her türlü mücadeleye nas?l giri?meleri konusunda tavsiyelerle dolu. Bunun da çok büyük olumsuz etkileri var.

Dünyan?n her yerinde Müslümanlar maalesef devlet ve bireysel terörle kar?? kar??yalar. Bu problem çözülmeden dünyadaki terör problemlerinin çözülece?ine inanm?yorum. ?srailin uygulad??? terör art?k Müslüman ve gayr-i Müslim herkesçe kabul ediliyor. Irak’ta ba?layan devlet terörü yine terörü destekliyor. Dü?ünebiliyor musunuz ki, bir süper gücün ba?kan? uluslararas? hukuk dendi?inde, avukat?m? ça??ray?m m? diye alay ediyor. Bu bana Türkiyedeki yarg? ba??ms?zl??? ile alakal? tart??malara söylenenleri hat?rlat?yor. Kimsenin hukuku takt??? yok.

Mevcut medeniyetler ve özellikle Avrupa medeniyeti, be?eriyetin sosyal hayat?nda dayanak noktas? olarak kuvveti kabul eder. ?slamiyet ise, içtima-i hayatta nokta-i istinad olarak kuvvet yerine hakk? kabul eder. Dayanak noktas?n? kuvvet kabul edilen medeniyetin ya?and??? toplumlarda görülecek olan en önemli netice hakka ve hukuka tecavüzdür. Yani kuvvetlinin zay?f?n haklar?na tecavüz etmesidir. Bu tecavüzün en ac? misalleri en son Azerbeycan’da ve Panama’da ya?anm??t?r. Kuvvetli oldu?unu iddia eden ?srail’in sald?r?lar?na ABD ve hatta Rusya’n?n k?s k?s gülmeleri ve buna kar??l?k ayn? dinin ve vatan?n mensuplar? olan Anadolu insan?n?n aras?nda az?nl?k gibi tarihe ve dine muhalif kavramlarla anar?i ç?karan anar?istlere ba?ar? dileklerini iletmeleri, bu düsturun ac? meyveleridir. Ancak hemen ifade edelim ki, mimsiz medeniyetin bu silah? geri tepmi?tir. Türkiye’de de geri tepmeye ba?lam??t?r.

Buna kar??l?k dayanak noktas?n?n kuvvete bedel hakk oldu?unu müdafaa eden ?slam medeniyetinin kabul etti?i mezkur düsturun neticesi, tarih boyu hakk? kabul edenlerin Hakk’da ittifak? olmu?tur. Güneydo?u ve Do?u Anadolu’yu Osmanl? Devleti’ne bir ay gibi k?sa bir zamanda kazand?ran ve 340 küsur sene isyans?z itaat ettiren s?r nedir bilir misiniz? Elbetteki hakk?n nokta-i istinad olarak kabul edilmesi ve Osmanl? teb’a ve idarecilerinin hakk olan ?slam’da ittifak etmeleridir. Umumi manadaki bu misale, her çe?it hakdaki ittifak? da eklerseniz ve bunu aç?klayan Hz. Ebubekir’in halife olduktan sonra irad etti?i ilk nutukda söyledi?i ´Benim kat?mda en kuvvetliniz, hakk?n? zalimden al?ncaya kadar, mazlum ve hakl? olan?n?zd?r. En zay?f?n?z ise mazlumun hakk?n? kendisinden al?ncaya kadar, zalim ve haks?z olan?n?zd?r‘ sözünü de hat?rlarsan?z, iki medeniyet aras?ndaki fark? daha iyi anlars?n?z. Bugünün Türkiye’sinde de en çok ihtiyaç duydu?umuz esas, kanunun kuvvette de?il, kuvvetin kanunda olmas?d?r. Tatbikatta tersini mü?ahede etmemizin sebebi, zikretti?imiz temel farktan ne?et etmektedir

Bir Müslüman?n terörle nitelenmesi do?rusu benim de kan?ma dokunuyor. Bu tamamen yanl?? bir genellemedir. Müslümanlar aras?nda ?slamiyet yasaklamas?na ra?men teröre bula?anlar olabilir ve bunu da Müslüman olarak lanetleriz. Ancak nas?l Hitler gibi bir terörist Hristiyan terörist diye nitelenmiyor ve II. Dünya sava??nda ya?anan bir Hristiyan teröründen bahsedilmiyorsa, ?aron nas?lki Yahudi terörist diye zikredilmiyor ve Yahudi terörü tabiri kullan?lm?yorsa, ?slami terör ve terörist Müslüman tabiri de kullan?lmamal?dr.

Ne ac?d?r ki, terör, biz Avrupa’da ya?ayan Müslümanlar? çok olumsuz etkiliyor. Dünyadaki terör, gayr-i Müslim ülkelerde ya?ayan Müslümanlar için discrimination yani ay?r?mc?l?k terörüne dönü?üyor. Evlenmeden ticarete, bas?ndan bakkal?na kadar herkes etkileniyor. ?u anda Hollanda’da ya?ayan insanlar?n % 60’a yak?n? Müslümanlar? cana k?yabilen barbar olarak görüyor. ?slamiyet ilerlemeye engeldir, diyor. Birebir konu?tu?unuzda konu vuzuha kavu?uyor. Rotterdam ?slam Üniversitesinin binas?n? al?rken Bankalar ve Sigorta ?irketleri problem ç?kard?lar. Hatta, a??r? uçlar? yeti?tirecek bu kuruma yard?m etmeyin, dediler. Bir kurumun müdürü benimle tan??t???nda ‚Sen ?slam Üniversitesinin Rektörü olamazs?n. Taliban veya EI-Kaide militanlar? gibi giyinmiyorsun. Bizimle kendi dilimizde diyalog içinde konu?uyorsun vs…‘ sözlerini söyleyerek elinden gelen deste?i yapt?.

Ancak son terör olaylar?n?n bir faydas? var: Bu vesileyle Bat?l?lar ?slama merak sald?lar. Nas?l olsa biz Müslümanlardan ?slam? ö?renmeleri zor olacakt?. Do?rudan do?ruya Kur’an’a müracaat ediyorlar ve bu sayede ?slamiyete dönenler veya kanaatini de?i?tirenler geometrik diziyle art?yor.

Yeni milenyumda insanl???n önündeki en önemli sorun, farkl? kültürlerin bar?? içinde beraber ya?ama problemidir. Toplumlar?n beraber ya?ama bilincine ula??p sorunlar?na ortak çözümler bulabilmeleri durumunda iyi bir dünya kurabilecekleri, aksi durumda yerkürenin ya?anamaz bir duruma dönü?ece?ini söylemek bir kehanet olmayacakt?r. ?nsanl???n önünde çözülmesi gereken da? gibi ortak sorunlar bulunmaktad?r. Bunlardan bir kaç?n? cehalet, ?rkç?l?k, ba?nazl?k, hazc?l?k, de?ersizlik, çevre kirlenmesi, kaynak israf?, asimilasyon, ekonomik ve kültürel sömürü olarak sayabiliriz. Sorumluluk bilinci ta??yan her insan?n bu problemlerin çözümü için efor sarf etmesi gerekir. Müslüman entelektüellerin de bu konularda üzerine dü?en sorumlulu?u yerine getirmesi zorunlu bir insani görevdir.

Öte yandan Müslüman olmayan toplumlar aras?nda, tüm dünyada tahminen 300 milyon Müslüman, az?nl?k olarak ya?amaktad?r. Avrupa’da Müslüman az?nl???n say?s? 25 milyon ve Hollanda toplumunda ya?ayan Müslümanlar?n say?s? ise, takriben 900.000 civar?ndad?r. Bilindi?i gibi bu Müslümanlar?n ço?u ba?ka ülkelerden gelen göçmenlerdir. Bu nedenle; e?itim, i?, gelir ve sa?l?k bak?m?ndan, olumsuz ?artlar içinde bulunmaktad?rlar. Tüm olumsuz ?artlara ra?men Müslümanlar, kendilerini, giderek daha az göçmen, daha fazla Avrupa yurtta?? olarak görüyorlar. Müslümanlar, bir taraftan ça??n hastal?klar?na kar?? bilimsel yoldan mücadele ederken di?er taraftan akademik e?itim ve ara?t?rmalar yoluyla Müslüman toplumun Avrupa toplumlar?yla asimile olmadan entegrasyonu için gerekli entelektüel ve bilimsel zemini haz?rlanmal?d?r.

Bat? toplumlar?yla ?slam toplumlar?n?n farkl?l?klar?n? bir tarafa b?rakarak mü?terek felsefi bilimsel ve dini taraflar?n? vurgulayarak ortak mirasta bulu?may? sa?lamaya çal??mal?y?z. Ayn? ?ekilde çok kültürlü ve çok dinli toplum hayat?na, Müslüman dü?ünürlerin bak?? aç?lar?n? da katarak ortak miras? daha da zenginle?tirmek gerekmektedir.

?slam‘?n temel kaynaklar? olan Kur’an ve Sünnetten taviz vermeden, Avrupa gibi giderek artan kültürel farkl?l?klar?n bulundu?u modern bir toplumda ya?ad???m?z? unutmadan ilmi te?vik etmeliyiz.

?slami perspektifi esas alarak diyalog, harmoni ve bar?? içinde bir hayat? sürdürebilmek için bilime katk?da bulunmay? hedef kabul etmeliyiz.

En önemli konulardan biri de, eskiden beri bildi?imiz Dar’ül-?slam ve Dar’ül-Küfür kavramlar? yerine, yine ?slam Hukukçular?n?n ortaya koyduklar? Dar’üd-Davet veya Dar’ül-Ahd yani bar?? içinde ya?anan gayr-i müslim topluluklar anlay???n? ikame etmeliyiz. ?u as?rda kavga ve sava?la Müslümanlar?n varabilece?i yararl? bir hedef oldu?una inanm?yorum.

Hayati bir konuda ?slam?n gelece?i konusundaki ümitlerimdir. Hz. Peygamberin müjdelerine dayanarak ?unu ifade edeyim ki, Avrupa ve Hristiyanl?k günün birinde ?slamiyete teslim-i silah edecektir. Ancak bunun yolu bar?? ve diyalogtur. Hakk?n hikmetle ve mev‘?za-i hasene ile tebli?idir.

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

Rotterdam ?slam Üniversitesi Rektörü

akgunduz@iur.nl

Publiziert in: Ayasofya, Nr.32, 2010

179 comments

 1. cfp not ovulating will clomid help buy brand name clomid pregnant on 4th round of clomid

 2. Thanks for shingra. What a pleasure to read!

 3. Thought it wouldn’t to give it a shot. I was right.

 4. Da..u pravu si Miran dan stoji iza toga..ispravio u postu..polinkao sam i intervju s vlasnikom na HND izgleda da ih ima vise koji su ih poistovjetili.A opet slucajnost da su 21stoljece.hr i 21stoljece.com razliciti ‘projekti’? 🙂

 5. I find myself in the embarrassing position of agreeing w/tokybk. It’s silly to judge the past by our own standards. Styles change. Look at some of those old pictures the monks painted of knights storming castles. Not a drop of blood to be seen. But we all know what went on.

 6. make a good partner for you. It all depends on what you want, what they want, and if you’re at Starbucks when they are. Don’t get caught up with the idea that if you can’t find the “one” that you

 7. I never go to Pier 39 – it's a complete tourist trap. The Ferry Building Marketplace is more my speed.I love the shots you took going downhill on the cable car. Going to have to do that when we get back to the States.

 8. Please keep throwing these posts up they help tons.

 9. slamfu 1) He does speak French2) Jerk Filthy bloodsucker – opinion, hard to quantify, but subjectively possible3) As a Mormon its entirely possible he wears temple garments4) He does not genuflect to his garbage manWhile those comments are pretty unfair and not relevant to Romney as a candidate, they are not demonstrably untrue. When they start calling Romney a mexican catholic socialist who never attended Harvard and has been sponging on welfare his whole life, we’ll be comparing apples to apples. Because those things, are easily verifiable falsehoods regarding Romney.

 10. Very interesting, great post JB.I have no intention of ever writing a book, but it’s good to know that it’s more than a room full of monkeys and typewriters (disclaimer: unless you have exceptionally gifted monkeys like the ones in the movies).

 11. The genius store called, they’re running out of you.

 12. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 13. Hello, i feel that i saw you visited my site thus i got here to “go back the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I guess its good enough to make use of a few of your concepts!!

 14. Normally I’m against killing but this article slaughtered my ignorance.

 15. that Mussina confounded everybody with his decision. That’s probably true, unless you actually read anything about it before today: The beat writers were saying he would retire, the Yankees were saying he would retire, and even Moose was saying near the end of the year that he would probably retire. If this announcement confounds you, you’re lost. But such is the state of the afternoon show on WFAN, where facts shall not be allowed to stand in the way of the host.

 16. poate ca o fi si asa ceva, multe sunt in lumea asta, dar recunoaste totusi k esti un pik haios ;)) Dar cum este blogul tau, proprietatea ta, permite-mi sa ma retrag o seara frumoasa! 🙂

 17. Erin!You are so very sweet…I'm so glad you enjoyed those photos! (They took like a million years to edit…;-)I know, the girls there in Japan wear heels every day and think nothing of it. It always boggles my mind how they do it, even with a heavy bag, walking down steps and standing on the train in 4″ platforms. Insane!xoxoxCarly

 18. I usually DVR Top Chef, but our cable was out Wednesday night, and I missed half of it. And then I had a dream that George Clooney was observing my Social Studies class. Was I drunk? Stay tuned! (I am glad that Josie's gone, btw.)

 19. Jacques C : « j’inclus dans l’intelligence celle de la relation aux autres, de l’empathie, de la curiosité, de l’intérêt pour l’environnement, etc. »Il faudrait commencer par l’intelligence nécessaire à l’exercice de leur sport à un haut niveau. Puisqu’il est question de football, l’intelligence du jeu fait les grands joueurs : Platini, dont le potentiel physique n’était pas le meilleur atout, en a été l’exemple en France. Les crétins font perdre les matchs, les joueurs intelligents les font gagner.

 20. lots of exercise for a few weeks + you should start to notice some changesHow can I loss fat from my thighs and stomach quick and easily?I am quit a fit guy, i asks…How can I loss fat from my thighs and stomach quick and easily?I am quit a fit guy, i am very

 21. Your answer lifts the intelligence of the debate.

 22. Sólo los seres ermafroditas nacen de sí mismos . El resto necesitamos de la fusión parea generarnos . Muy acertada la idea. Sumémonos ,incluyámonos , mezclémonos. Estupendo, FabiánTu voto: 0  0

 23. Jeff Woods on Indeed. We can’t forget, this is the band that in 1975, made it very clear that they were on the ball, when it comes to the business of the record business, on the cover of the album ‘Wish You Were Here’!

 24. Hvor er du bare dygtig 🙂 Du har lige 'scoret' dig en ny fast læser pÃ¥ det! Jeg glæder mig til at følge med – jeg eeelsker ogsÃ¥ garn og er mÃ¥ske nok 'garnoman'… men jeg har desværre ikke altid timer nok i døgnet til at opdanne garnnøglerne til noget brugbart…

 25. weeee sergio! ^^ entraba en tu web y veia la vieja con Movable type y me había asustado jejeje. Me encanta esta plantilla nueva tio, ¿Kubrick era? cúrratela que da muchísimo de sí. Ánimo con este “renacer” y pa’lante Ala, abrazos y todo eso.A cuidarse.P.D.: ya… ya sé que renovaste desde hace tiempo… pero es que anda uno liado y… :^P

 26. Which came first, the problem or the solution? Luckily it doesn’t matter.

 27. I think she should stop nagging and deal with it. Be grateful for what you already HAVE. Do chores and be more responsible and maybe your parents will let you get a phone.

 28. Avast Free foarte bun mai bun decat avg si avira si macar e gratisss, eu asta l-am folosit si il folosesc in continuare si il recomand …. super , si din cand in cand cate o scanare cu Mallwarebytes Free, si beton si nici nu iti trebuie altceva…

 29. polly> 呢個款都好岩你用! 可放A4, fit哂.Q> 我覺得呢個袋比birkin抵好多, 在專門店可以訂造, 自己揀色及用料.viviberries> 我恨了 miu miu Coffer bag幾季, 仍未捨得呀.mad dog> 你都是80年代人?!anf> 你的留言很窩心, 謝謝!

 30. Shiver me timbers, them’s some great information.

 31. Paroled, you’re fortunate in your experience. The friends I have here would have found it insulting if a bridesmaid asked to alter the dress after they’ve spent countless hours trying to find one. Even more insulting is the fact that having one bridesmaid in a jacket when everyone else is wearing sleeveless looks funny in the pictures. You were fortunate that another bridesmaid asked for a jacket as well, then some type of symmetry could be achieved.

 32. Usually I do not learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thanks, very nice post.

 33. #220What about an alternate scenario?Gentrification of existing urban centers. Middle and upper classes push in towards those gentrified urban centers, lower classes are pushed further out. Of course, the “pushed out” would be through two factors, affordability and, well, literally forced out (“Delivered Vacant”).Hoboken as an example.

 34. Laura: Hyvää kommenttia. „En ota kantaa siihen kannattaako maitoa juoda vai ei. Toiset sanoo ehdottomasti kyllä ja toiset ei. Itse juon, kun siitä tykkään enkä ole haittavaikutuksia koskaan huomannut.“Voisko olla että et ole huomannut, kun et ole ollut ilman maitotuotteita (näin ymmärsin)? Moni kuitenkin puoltaa maidotonta dieettiä (erittäin hyvin argumentein) ja toisaalta jotkut „kansat“ ovat siihen paremmin sopeutuneita (eivät tosin siihen maitoon jota me juodaan). nimim: maitotuotteiden käyttöä reilusti vähentänyt, vaan ei hylännyt

 35. Wonderful color inspiration catalog. I can hardly wait to run to the store and buy it. I love making cards. It helps me keep sane. Thank you and I wish I was a bit as talented as you ladies are.Mary Palma

 36. Michigan is a non- … Michigan is a non-recourse state. And the taxes of the “gain” you talk of have been suspended through 2012. It’s like kicking someone when they’re down.And if I am wrong with the above, you’re right, bankruptcy is your ultimate protection. Was this answer helpful?

 37. Yeah, I really dig those images. I’ve been inspired very often by his art. I hope he finds this and checks in with the community. We would love to thank him for his work!

 38. 420greyfox on August 24, 2011 feeferrestuff.webs.com is Orlistat online with no prescription or membership a REAL place to earn cash in your pp account and Orlistat online with no prescription or membership points to spend on amazon products. Get clothing, electronics, ANYTHING! wont you join me?

 39. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 40. I have been browsing online greater than 3 hours these days, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely worth sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content as you probably did, the web will likely be much more useful than ever before.

 41. Bhai Sahib good points made. I didn't those particular details or anything else because the poster was one side of A4 and I ran out of room to write and wanted to keep it basic as possible. However perhaps in a leaflet or presentation those points could be added. Vaheguroo

 42. Hey, that’s the greatest! So with ll this brain power AWHFY?

 43. If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

 44. Dear IAN DALE, given your earlier comment, I would suppose there is much more to say. Are you indeed the same Ian Dale referred to by Ms McClymont? And if you are of the same name, why do you suppose it is you to whom Kate refers ? I have done a brief search and there are a number of Ian Dales in Australia at least.

 45. Obama or Carter???? Quote from above article –One former White House staffer moaned that the reflexive anti-administration slant of the media undercut the president at every turn: “The feeling was, ‘man, we can’t catch a break,’ ” he told the Times, describing the White House view of the press in 1979. –You need to fix date!!!Good post though!!!

 46. Les pido una disculpa a todos por no haber respondido ningún comentario, Lo que ocurre es que el tiempo escasea. Pero he leido todos atentamente y les agradezco el interés, pero sobre todo que no consideren que de repente me volví loco. Mcuhas gracias!

 47. An newsworthy language is couturier annotate. I guess that you ought to indite statesman on this message, it mightiness not be described as a sacred substance but usually fill are certainly not sufficiency for you to utter about specified subjects. To the particular succeeding. Cheers like your Khmer Karaoke Megastars.

 48. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 49. This has made my day. I wish all postings were this good.

 50. Car companies are expecting good sales numbers this year. Most likely because it's easier to buy a car than a home. These monkeys are sure stupid.On the bright side, after a little digging and thinking things aren't going to get real bad until around 2050 and by then we'll be out of here.

 51. That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

 52. Just a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding style. “Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler.” by Albert Einstein.

 53. Jajaja, supongo que sí, “poquet a poquet” como dicen en mi pueblo (poco a poco, por si no quedaba claro xD). Entonces un abrazo, a fin de cuentas, ¿te hace sentir más mal que bien? Pero… esos sentimientos que no comprendes… ¿no sabes si te gustan? Quiero decir, a veces no comprendes algo, pero lo sientes agradable a pesar de todo, sin más. Sin tener que pensar en ello (y te lo dice alguien con la extraña necesidad de entenderlo y pensarlo todo jajaja).

 54. figura de Rudofsky? Creo que no , que lo que pretende es una continuación de su artículo anterior, del que ya me hice eco hace unos días en el que asociaba la verdad con la austeridad. Ahora le toca el turno a la belleza como

 55. Furrealz? That’s marvelously good to know.

 56. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid different users like its aided me. Great job.

 57. Gary’s back story is so interesting, but I really love watching his videos – such a great speaker and really gets you thinking about how to connect everything you do (personally, for your business, online, etc) to make it even more fantastic.

 58. You’ve really captured all the essentials in this subject area, haven’t you?

 59. Basic details but wonderful information offered. Hopefully we can all learn from this, great read, find it difficult to get sufficient wish there was more like this kind of. will like this particular post in facebook.

 60. Hi, Rebecca! I really enjoyed “Fated”, and I have been waiting to read Dage & Emma’s story in “Claimed”. Lovin’ those Dark Protectors! I do post regularly post reviews at Amazon, Good Reads, Library Thing and other sites. Wishing you much continued success : )

 61. Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

 62. ur chance is quite high, u must always check with ur DR n ur blood test twice yearly.do more exercise n eat good nutrition food r very important.take care.

 63. I am not positive the place you’re getting your info, however good topic. I must spend a while studying more or figuring out more. Thanks for great information I was in search of this information for my mission.

 64. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 65. I never thought Beazley was prolix either Brian! But once a mneme is in the ether about a personality it’s darn near impossible to expunge.Gillard displayed the patience of Job tonight answering some of those questions. One person complained that the government’s communication on the issue was too complex for the public to follow. They didn’t think Gillard should even use the word “carbon” as it is too scientific. So I have no issue with Gillard trying to speak slowly and clearly. Just wait – she may soon have to resort to drawing pictures in crayon.

 66. this is such a needed piece of legislation…i’m originally from maryland where we have this law and this thing is just a no brainer as to why it makes sense here in dark, rainy seattle…

 67. Boas,O vinho já tinha curiosidade, agora a farinheira com alho, parece-me muito bem. Tenho de experimentar.Farinheira, só com ovos mexidos.Obrigado, pela partilha.

 68. OK – did you just create this idea, or did you see it somewhere? What a brilliant twist on an Eastern European basic. LOVE the idea and I will be making this. YUM – and nutritious.:)Valerie

 69. A simple and intelligent point, well made. Thanks!

 70. Mais jusqu’ou s’arreteront-ils?Pas trop tot j’espere parce qu’ils nous font beaucoup trop rire ces fumistes / arrivistes de premiere et leur fan-clubs de jeunes loups BCBG.Qu’on leur donne un parti a chacun dans une semaine et qu’ils aillent jouer dans leur coin entre eux.

 71. Ce que le jeune marié doit regretter, c’est de ne pas avoir eu la satisfaction de pouvoir « répudier » sa femme. Une lacune dans le droit français.

 72. My spouse and I absolutely love your blog and find many of your post’s to be what precisely I’m looking for. Do you offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here. Again, awesome blog!

 73. 19 decembrie 2011Să face ca acest pod să fie mai mare, să aducem acestui sit o multime de prieteni, căci se stie prea puÈ›in despre el.  

 74. RE: the Rocky Mountains, there was a recent study that demonstrated a positive correlation between living at altitude (less oxygen) and suicide rates. This was a connection that no one seemed to have investigated before. Simple Google search should turn it up.

 75. I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

 76. I love anything with lemon. YUM!!!! I am very glad to have this recipe as well. I need to prepare it soon and I love the fact that it can stay in the fridge for a month, the possibilities are endless.Carolyn/A Southerners Notebook

 77. I just wanted to type a simple remark to be able to thank you for some of the awesome pointers you are placing at this website. My time-consuming internet investigation has finally been compensated with extremely good strategies to talk about with my two friends. I ‘d say that most of us website visitors actually are rather endowed to exist in a remarkable community with so many wonderful people with insightful principles. I feel quite blessed to have come across your entire website page and look forward to so many more amazing minutes reading here. Thank you again for all the details.

 78. I could have this salad right now! Lovely with the peaches and buffalo mozzarella. I'm going to check out some of the newer dressings from Girard's – they sound so good!

 79. Hello Mr. Indiviglio,I am 11 years old and I found my toad in a pond last August. I pick her up every once and awhile and put her on my hand/arm and watch TV (she loves TV). But someone told me I am not supposed to pick her up, is that true? Also, she still Pees on me almost everytime I pick her up. Does that mean she is still afraid of me?

 80. It’s a relief to find someone who can explain things so well

 81. Oj det där lät vare sig skönt eller kul pÃ¥ nÃ¥tt sätt. Vet du en rullstol kan kännas som värsta "limmon" i det här läget. SÃ¥ slipper du fundera över var du ska hänga/hÃ¥lla eller i värsta fall ramla.Va fan kan dom inte packa sÃ¥ dom fÃ¥r med sig allt pÃ¥ en gÃ¥ng……..suck pust stön.Kram Lotta F

 82. Nici eu nu prea ma omor dupa revistele de la noi. Mi se pare ca sunt cam la fel si din ce in ce mai lipsite de continut. Exceptie mai face uneori Marie Claire. So, thanks for the link. 🙂 Legat de Emma Watson, mie imi place cum ii sta. Probabil nu mai vroia sa fie asociata cu imaginea din Harry Potter 🙂 xoxo

 83. That’s a cunning answer to a challenging question

 84. I’d venture that this article has saved me more time than any other.

 85. No popatrz, BasieÅ„ko, a ja wÅ‚aÅ›nie zaproponowaÅ‚am speculaaski do pieczenia w WC – je i buche de noel 🙂 Ale przepis mój jest dosyć podobny do Twojego, tylko nie ma tych migdałów … wypróbujÄ™ i Twój na pewno :)Podpisano Foremko-maniaczka hihihi podoba mi siÄ™ te okreÅ›lenie :DBuziak cieplutki :***

 86. I am totally wowed and prepared to take the next step now.

 87. It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

 88. Lol I’m Japanese you fucking cock gobbling faggot. Oh you’re Canadian, that explains a lot. The fucking laughing stock of a “country”. Have fun living life as a joke.

 89. Never would have thunk I would find this so indispensable.

 90. Well, I don’t necessarily think it’s wrong for a mentor to be compensated for their time and advice. But paid mentorships are an entirely different animal than what this post discusses. So much so that it did not occur to me to clarify that in the post. My apologies for the lack of foresight. I am completely unprepared to make any kind of educated comment on paid mentorships and would like to look into it and get it right.So, may we table that discussion on this page & channel that into a future post? I’m gonna email you on this.

 91. Debbie Hi DP, the Admin Panel is at the very top of the page marked ‘show’ or ‘hide’ – you’ll need to go to ‘edit settings’ then ‘manage permissions’ to change who can post, etc. – hope that helps x

 92. Heck of a job there, it absolutely helps me out.

 93. You’re the one with the brains here. I’m watching for your posts.

 94. i understand your … i understand your point of view,but a lot of things happened in the past and people did nothing to prevent it,people always think nothing will happen ,but our life are so short,how can we be sure?To me those guys are less terrorists than the real soldier in middle-east.I agree its strange that usa is like the only country having militia.Constitution i imagine… Was this answer helpful?

 95. I’m impressed! You’ve managed the almost impossible.

 96. "Magari diventa un'altro quiz, al minuto 8:58 di questo filmato"sara' ma al minuto 8:58 io vedo solo una signora che mette della legna in una stufetta. Forse si tratta di una "hot" line?

 97. I’m not sure why but this site is loading very slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 98. Pleasing to find someone who can think like that

 99. A lot of folks here are talking about “if only people would spend more of their money, that would save the economy.” What the economy actually is needs is more production – more goods, i.e. more real wealth injected into the system in the form of ‘goods produced but not consumed.’ That represents real savings and wealth, compared to paper money, and is the real basis of a thriving economy. Spending by consumers qua consumers is the end of the line, not the source.

 100. Thanks for the great info dog I owe you biggity.

 101. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 102. I bought two! Goes along with my “Republican Chickenhaws of America” card deck. Collectors item???A sample….Ace of Spades–Dick Cheney (2 drunk drivings, 5 Vietnam deferments) “President”,Jokers—Geroge W. Bush “Puppet” (Avoided Vietnam by joining National Guard and going AWOL) and “Weapons of Mass destruction …aka deception”.In Memoriam—The 5 of Diamonds–Tony Snow “Faux News Distorter” (Vietnam Draft Dodger) and The 2 of Diamonds–Jerry Falwell “Man of God” (Ministerial Deferment).

 103. Obama es un mierda, no hay mas. Lo que pasa es que es muy "guay" porque es negro y como es negro es muy bueno, pero no es más que otro capitalista más, al servicio del imperialismo. Otro sin vergüenza, hijos de puta los hay en todos lados, no importa el color de la piel.

 104. that, permit me reveal to you exactly what did do the job. Your writing is incredibly persuasive and that is possibly the reason why I am making the effort in order to opine. I do not really make it a regular habit of doing that. Secondly, despite the fact that I can easily see the leaps in logic you make, I am not sure of exactly how you appear to connect the ideas that produce the actual final result. For now I will, no doubt yield to your point however hope in the future you connect the facts better.

 105. I simply couldn’t leave your site prior to suggesting that I actually loved the standard information an individual provide to your guests? Is gonna be again ceaselessly to investigate cross-check new posts

 106. Para quem se interessar:a Bagaço está vendendo pela internet o Cordel acima pela bagatela de R$20,00. Não poderia estar nas lojas para a gente comprar e pagar como quiser. Se dependesse das editoras os escritores passariam fome , já passam maus bocados…Bota o livro na livraria BAGAÇO!!!!

 107. Parallels were less than tenuous. And Christie hasn’t been “Hummana-Hummaning”, he’s just acknowledged the problems. OTOH – Has Corzine explained why he paid off Katz, or shown us the email correspondence he had when they were negotiating on the side a couple of years ago? Or did he send his AG’s office to court, spending our tax money, to keep his treachery a secret?

 108. Attention zak vous êtes pro colonisation, en affirmant que la conquête de l’Espagne par les arabes a été bénéfique. Les espagnoles n’avaient rien demande et après quelques siècles d’occupation ils ont chasses des envahisseurs soit disant supérieurs culturellement et socialement. Vous affirmez donc que les civilisations ne se valent pas et que certaines sont supérieure c’est du pure racisme.

 109. Que bien a quedado la decoración, se nota que es una casa heredada , a pesar de la reforma esta diseñadora a mantenido algunos muebles antiguos en lugares estratégicos , los suelos y techos en madera precioso.besos

 110. daHi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Cheers

 111. Hmm it seems like your site ate our first remark (it absolutely was super lengthy) therefore i guess I’m going to just conclude what My partner and i wrote and say, I’m thoroughly enjoying your website. I too am an aspiring web site blogger however I’m still a new comer to everything. Do you’ve got any tips and ideas for inexperienced blog copy writers? I’d genuinely be thankful.

 112. Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

 113. Im impressed, I must say. Incredibly hardly ever do I come across a weblog thats both informative and entertaining, and let me tell you, youve hit the nail on the head. Your weblog is vital; the issue is one thing that not enough folks are talking intelligently about. Im genuinely happy that I stumbled across this in my search for one thing relating to this concern.

 114. como o outro dizia o nosso ministério da agricultura (M.A.) é na verdade uma secretaria do estado do M. A. espanhol. se este J. Silva chegou a ministro tb tenho esperanças de ser 1 dia o premier.

 115. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 116. I can so relate to dealing with two little ones. They both need you and getting things done on a schedule is impossible. I love Hungry Girl…. so these cupcake sound perfect for me to try. Glad she finally got to make her cupcakes!!

 117. So so true Bridget! Especially with little kids! Any extra time Jonathan and I have we want to spend playing on the floor of the nursery with G or with each other, not running around doing lots of (wonderful but time consuming) activities.

 118. how could Israel be a homeland for Jews when it could never be large enough? I am including all of Palestine since they plan on taking it anyway. It’s still too small! So…another obvious myth just like their so called heritage.

 119. The PLAAF should clearly mark these aircraft with RED Cross signs or any other marking signifying that they are for aid and succor.That way the enemy will (hopefully) not attack them.

 120. september 18, 2012 at 7:34 pm I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I�ll try and check back more often. How frequently you update your website?

 121. Tabby & Lynn….What a wonderful interview, thanks for this… Really appreciated it and loved you sharing it… So inspiring…Many thanks to you both beautiful Godesses!Love & BlessingsKatrina Senn x

 122. Heck yeah this is exactly what I needed.

 123. If your articles are always this helpful, „I’ll be back.“

 124. Thanks Wendell. I’ve hear of that kind of stuff as well. It’s a shame that thy see the need to manipulate the children into believing their nonsense, but since they have no facts…

 125. i think KRAFT Tuscan House Italian Dressing is so close in taste i use it all the time………….. mayonaise ,,,emulsion of oil, egg yolk and either vinegar or lemon juice, so what is your severe allergy to Ruth Ann

 126. A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

 127. Big help, big help. And superlative news of course.

 128. AAH.. KUMBE NILIKOSEA NAMNA YA KUSOMA LIST..NILIANZIA JUU KWENDA CHINI…WAKATI LIST IMEANZA CHINI KWENDA JUU… MIE FALA KWELI..!!!I’M ONE OF TABORA BOYS ALUMNI..KUNA MAZINGIRA MAGUMU BUT VIJANA 2NASHINE..TABORA BOYS WE THE BEST..!!!!

 129. It’s really great that people are sharing this information.

 130. Oct10 Congratulations on having one of the most sophisticated blogs Ive come across in some time! Its just incredible how much you can take away from something simply because of how visually beautiful it is. Youve put together a great blog space –great graphics, videos, layout. This is definitely a must-see blog!

 131. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 132. Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

 133. That brings in an interesting point. If a home built in the 50’s originally had jalousie windows, and Someone now would like to put in something which may be aesthetically pleasing but not historicalLy accurate, would it mean that they would be required to replace a jalousie window with only jalousie windows?

 134. This posting is incredibly nicely written, and it in addition consists of numerous beneficial info. I appreciated you are specialist manner of creating this blog post. Thanks, you have produced it simple and straightforward for me to comprehend.

 135. ¿Alguien sabe como se llama la canción que sale siempre cuando muestran a la niña autista? Esa que es sin letra, que solo se tararea que hace: mmm mm mmm jajaja, o algo así.

 136. Segun mi criterio, deberiamos hacer-nos cargo de lo siguiente : el imovilismo de los que mandan sean gobiernos y corporaciones, esta gente – tan influente no va hacer nada porque no quiere, no puede o no sabe…A donde nos lleva eso ? Mejor lo asumimos para que como minimo no nos pille de sorpresa : es duro pero hoy hay que asumir el colapso como posibilidad….Interesante. Te gusta? 4  0

 137. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 138. What an awesome way to explain this-now I know everything!

 139. It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

 140. 9/09/2012  12:18 дп а мне все никак не дают покоя крема этой марки.такие качественные и такие родные.с самого детства со мной) Ð’Ñ‹ согласны? 0  0

 141. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

 142. Je trouve que ça fait peur… Et encore, c’est encore le cerveau qui a le contrôle sur les machines, mais un jour, les machines auront le contrôle sur notre cerveau, et ce jour là, nous seront à leur merci…

 143. It would not really have made a difference what ribbon this was given…now the Angie touch has won a different colored ribbon of her own.Fantastic execution of this very tasty meal. You make a chicken breast actually look very appetizing ;o)Flavourful wishes, Claudia

 144. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 145. Comentario by fernando — Pero es super dificil saber delegar bien. Saber localizar lo urgente y no muy importante y asignarlo a la persona indicada. Saber confiar en una persona de la organización. Parece trivial pero yo lo considero super importante

 146. Ohhh…I want to make these with little jingle bells inside! Around these parts, they will most likely end up as kitten toys, like anything else round. Or made of paper. Or on the tree. Etc.

 147. Time to face the music armed with this great information.

 148. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 149. Wow! Great to find a post knocking my socks off!

 150. Stellar work there everyone. I’ll keep on reading.

 151. Didn’t Rutgers Prep just beat North Hunterdon by 8 or 10 points? I am trying to understand why that had no impact whatsover on the rankings, because NH is still number 2 in the rankings. I expected Somerville or even Voorhees at number 2, What gives?

 152. Chuck Norris® / Tudo que eu mais queria era conhecer um planeta em outro sistema solar, um planeta parecido com o nosso. Como seria fantástico encontrar formas de vida inimagináveis.Gostei deste comentário ou não: 15

 153. An answer from an expert! Thanks for contributing.

 154. Of the panoply of website I’ve pored over this has the most veracity.

 155. C’è per caso qualcuno che pensa di non godere su un pò di sfortuna alla Germania? Intanto la bilancia commerciale di marzo ha dato un risultato migliore delle attese per 17,4 miliardi di euro. Io sono un pochino invidioso.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.