Bedîüzzaman, Arap Baharı ve Mısır.

Bedîüzzaman, Arap Baharı ve Mısır.

Bediüzzaman İslam dünyasına müjde veriyor

 

Son zamanlarda Mısır’daki acı olaylar sebebiyle, ehl-i iman matem tutmakta ve bazan da ümitsizliğe kapılmaktadır. Ben de üzülenlerden ve dua edenlerden olmam ile birlikte, asla ümitsiz olanlardan değilim. Bilakis bu acıların İslam âleminin birliği gibi büyük bayramın doğum sancıları ve mukaddimeleri olduğuna inanıyorum. Bu sebeple konuyla alakalı Bedîüzzaman Hazretleri’nin İslâm âleminin kaderini tesbit eden bir cümlesini aktaracak ve tahliller yapacağız.

Asya’da Âlem-i İslâmda üç nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallüs edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım. (1)

Bizim tespitlerimize göre bu üç nuru İslâm âlemi açısından şöyle değerlendirmek gerekmektedir:

Birinci Nur: Bize göre, birinci nur ile iki mana kasdedilmektedir. Eski Sa’îd döneminde bu nur Osmanlı Devleti’nin ve hilâfetin yeniden ihyâsı olarak takdim edilmektedir. Ancak sonradan bakış açısının siyasî olduğunu ve dar bir vizyona sahip olduğunu ifade eden Bedîüzzaman, bunun gerçek manasının bir nevi Medreset’üz-Zehrâ’yı da temsil eden ve sadece İslâm âlemini değil bütün insanlığı kuşatan Risâle-i Nur olduğunu açıklamıştur.

Eski Sa’îd, Nurun parlak hâsiyetinden gelen kuvvetli bir ümid ve tam teselli ile, siyâset-i İslâmiyet’e âlet yaparak hararetle hürriyete çalışırken; diğer bir hiss-i kablelvuku‘ ile dehşetli ve lâdinî bir istibdâd-ı mutlakın geleceğini bir Hadis-i Şerîf’in mânasından anlayıp, elli sene evvel haber vermiş. Sa’îd-in teselli haberlerini, o istibdâd-ı mutlak yirmi beş sene bil’fiil tekzîb edeceğini hissetmiş ve otuz seneden beri „Eûzü billahi mineş-şeytani ves-siyâse“ deyip siyâseti bırakmış, Yeni Sa’îd olmuştur. (2)

Bir nur görüyorum, istikbâle büyük ümitlerle bakıyorum diye, ehemmiyetli bir Kur’an hizmetinin vuku bulacağını haber veriyordu. Bir hiss-i kablel-vuku‘ ile Risâle-i Nur’un şimdiki mânevî hizmet-i Kur’aniye ve imâniyesini, o zamanlar siyâset âleminde olacak zannedip bütün kuvvetiyle İstanbul’da siyâseti; dine Kur’an’a âlet ederek çalışıyordu.

İkinci NurBize göre ikinci nur, ‘İslâm uyandı ve uyanıyor. Fenalığı fena, iyiliği iyi olarak gördüler’’ ifadesini kullanan Eski Sa’îd’in hiss-i kablelvuku‘ ile 1371’de başta Arab Devletleri, Âlem-i İslâm’ın ecnebi esâretinden ve istibdâdından kurtulup İslâmî Devletler teşkil edeceklerini, kırk beş sene evvel haber vermesidir. İki Harb-i Umûmî ve otuz-kırk sene devam eden istibdâd-ı mutlakı düşünmemiş, Üçyüz Yirmi Yedi’de (1327) olacak gibi müjde vermiş, te’hirinin sebebini nazara almamış.(3)

Bedîüzzaman 1910’lu yıllarda ve bugün İslâm Konferansı Teşkilâtı’na bağlı 56 Müslüman devlet yokken bunların doğacağını ve bu doğuşun asıl İslâm’ın bayramı olacak Birleşik İslâm Devletlerine mukaddime teşkil edeceğini söylemesi de çok manidardır. Ben bu kargaşalı olayların, İslâm’ın bayramı olacak büyük hâdisenin doğum sancıları olduğuna inanıyorum. Şu tespitleri tekrar tekrar okumak gerekiyor:

Çok zamandan beri esâret altında kalmış ve istiklâliyetini kaybetmiş Hindistan, Arabistan gibi âlem-i İslâm’ın büyük memleketleri birer devlet-i İslâmiye şeklinde; Hind’de yüz milyon bir devlet-i İslâmiye (Pakistan’ın kasd ediyor), Java’da elli milyondan ziyâde bir devlet-i İslâmiye (Endonezya’yı kasd ediyor) ve Arabistan’da dört-beş hükûmet (henüz o tarihte var olmayan Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Mısır ve Körfez Ülkelerini kasd ediyor) bir Cemâhir-i Müttefika gibi, Arap birliği ile İslâm birliğini birleştirmesindeki âlem-i İslâm’ın bu büyük bayramının mukaddemesini. (4)

Bedîüzzaman’ın bu İslâm âleminin büyük bayramının tahakkuku için bütün Müslümanlardan isteği şudur: Hikmet ezel ufkundan kaderin parmağını kaldırmış, size emrediyor ki: Tefrika ile her tarafa dağılarak kuruyan ve buharlaşan su gibi, katre katre zayi‘ olan hamiyet ve kuvvetinizi İslâmiyet milliyeti ile birleştiriniz İslâm’ın haşmet ve şevket güneşini Cemâhir-i Müttefika-i İslâmiye’nin (Birleşik İslâm Cumhuriyetleri) tarzında tahakkuk ettirip koruyunuz.

Şu cümleler, sanki bugün İslâm aleminde esâret ve tahakküm altında ezilen Müslüman milletlere açıkça seslenmektedir:

Hem de hürriyet-i şer’iye denilen ve sosyal hayatınız için zaruri olan, Sübhan ve Ağrı Dağları gibi istikbalin zirvelerinde ve tepelerinde ayağa kalkmış, nefsin esâreti altına girmeyi yasak etmiş ve gayre tecâvüzü tecviz etmeyerek İslâm’a dayanan hürriyet-i şer’iye, yüksek sadâ ile sizin gibi mazinin en derin derelerinde gafil ve dağınık insanlara fen ve san’at sİlâhıyla „cehâlet ve fakirliğe hücum ediniz“ emrini veriyor. (5)

Üçüncü NurBize göre üçüncü nur elli yıldır bağımsızlıklarını kazanmakla birlikte, kendi içinden diktatörlerin elinde mazlum durumuna düşen Müslüman Arap kardeşlerimizin gelecekte yani bana göre Arap Baharı ile Cemâhir-i Müttefika-i İslâmiye’yi kuracaklarını müjdelemesidir. İslâm âleminin şu andaki halini yüz sene önce öngören Bedîüzzaman, özellikle Araplara farklı bir şekilde seslenmektedir:

Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibâha gelmiş veya gelecek olan Arablar! En evvel bu sözler ile sizinle konuşuyorum. Çünki bizim ve bütün İslâm tâ’ifelerinin üstâdlarımız ve imâmlarımız ve İslâmiyet’in mücâhidleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk Milleti o kudsî vazifenize tam yardım ettiler.

Onun için tenbellikle günahınız büyüktür. Ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvîdir. Hususan kırk-elli sene sonra Arab tâ’ifeleri, Cemâhir-i Müttefika-i Amerika gibi en ulvî bir vaziyete girmeğe, esârette kalan hâkimiyet-i İslâmiye’yi eski zaman gibi yeryüzünün yarısında, belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet-i İlahiye’den kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa, inşâallah nesl-i âti görecek.

Üstâd’ın bu sözlerini yorumlayan Zübeyir Gündüzalp aynı manayı haykırmaktadır:

Ecnebilerin, canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zulümler, İslâm dünyasında, hürriyet ve istiklal ve İttihâd-ı İslâm cereyanını da hızlandırmıştır. Nihayet, müstakil İslâm devletlerinin teşkilini intac etmiştir. İnşâallahü Teâlâ, Cemâhir-i Müttefika-i İslâmiye (Birleşik İslâm Cumhuriyetleri) de meydana gelecek ve İslâmiyet, dünyaya hâkim ve hükümran olacaktır. Rahmet-i İlahîden kuvvetle ümid ve niyaz ediyoruz. (6)

Bu arada Üstâd’ın;

Eğer o felâketi gören zâlimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfa’ati için insan âlemine ateş veren hodgâm, alçak insî şeytanlar ise, tam müstahak ve tam adâlet-i Rabbaniyedir. (7)

sözlerini de İslâm alemindeki zâlimler açısından unutmayalım. Avrupa ve Amerika’nın korktuğu da budur. Ancak onların da korkmasına gerek yoktur; zira İslâm’ın bu büyük bayramında onların da payı olacaktır. Bu üçüncü nur Hazret-i Mehdî’nin ikinci ve üçüncü vazifesinin tahakkuku ile taçlanacaktır.

Üstâd’ın bu iki vazife ile alakalı tesbitlerini de hatırlatmak isterim:

İkinci Vazifesi: Hilâfet-i Muhammediye (A.S.M.) ünvanı ile şe’âir-i İslâmiye’yi ihyâ etmektir. Âlem-i İslâm’ın Vahdetîni nokta-i istinâd edip beşeriyeti maddî ve manevî tehlikelerden ve gazab-ı İlahîden kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinâdı ve hâdimleri, milyonlarla efrâdı bulunan ordular lâzımdır.

Üçüncü Vazifesi: Inkılâbat-ı zamaniye ile çok ahkâm-ı Kur’aniyenin zedelenmesiyle ve Şerî‘at-ı Muhammediyenin (A.S.M.) kanûnları bir derece ta’tile uğramasıyla o zât, bütün ehl-i imânın manevî yardımlarıyla ve İttihâd-ı İslâm’ın muavenetiyle ve bütün ulemâ ve evliyânın ve bilhâssa Âl-i Beyt’in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakâr seyyidlerin iltihaklarıyla o vazife-i uzmâyı yapmağa çalışır.(8)

Bedîüzzaman bir başka eserinde Arap Baharı’nı da kapsayacak şu müjdelerini veriyor:

Eger siz sahife-i efkârı okusaniz, tarik-i siyâseti görseniz, hutebâ-i umumi olan -doğru konuşan- cerâ’idi dinleseniz anlayacaksiniz ki: Arabistan, Hindistan, Cava, Misir, Kafkas, Afrika ve emsallerinde o derece fikr-i Hürriyet’in galeyânıyla, âlem-i İslâm’ın efkârında öyle bir tahavvül-ü azim ve inkilab-i acib ve terakki-i fikri ve teyakkuz-u tam intâc etmiştir ki, bahasına yüz sene verse idik yine ucuzdu.(9)

Bu arada Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkışa’a başlayacakdır. Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallüs edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım” sözünü de bir iki cümle ile açmak zaruridir. Burada birinci zulmet, Çarlık Rusya’sının 1917 yılında Bolşevik İhtilali ile yıkılışı olsa gerektir. İkinci zulmet, 1990 yıllarında komünizmim çatır çatır yıkılması ve Sovyetlerin dağılmasıdır. Üçüncü zulmet de, inşallah Rusya’nın dağılarak oradaki mazlum Müslümanların hürriyetlerine kavuşup Cemâhir-i Müttefika-i İslâmiye’nin bir parçası haline gelmeleridir.

DİPNOTLAR:

1-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. 78.

2-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. 82.

3-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. 89.

4-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. 521.

5-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Dîvân-ı Harb-i Örfî, sh. 50-51.

6-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Sözler, sh. 771.

7-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Kastamonu Lahikası, sh. 112.

8-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Emirdağ Lahikası, c. I, sh. 266.

9-Münâzarât, sh. 27.

 

 

 

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

akgunduz@iur.nl

Publiziert in der Ayasofya 47, 2014

Dies könnte Sie interessieren

Avrupa’da Müslümanlar

Avrupa’da Müslümanlar Öncelikle ?unu ifade etmeliyim ki Avrupa’da, Müslüman olmayan kesimlerde yanl?? bir ?slam alg?lamas? …

177 comments

 1. Grade A stuff. I’m untausqionebly in your debt.

 2. I agree with you my brother,I think Beyonce is a wrong terrible choice 4 our awards! This is similar from what they did last time,when they offered R10 000 to all nominees! Poor Mbalula

 3. Gummo · martedì, 27 novembre 2012, 10:41 pmpoveri scienziati e politici tedeschi: son lì a stabilire leggi e parametri scientifici, salute e tolleranze..poi basta un onyric, e il massimalismo demagogico gira intorno alla Terra..

 4. C'est pas faux MarieEt puis à 35 ans ont peut avoir ces mêmes Zyeux de biche dans le regard de ceux qui nous aiment. enfin je parle de vous mesdames ;-)Valou, à quand la chronique des 85 ans … je suis sûr que tu peux le faire. Avec ton imagination débordante et ta verve bien connue.

 5. I searched a bunch of sites and this was the best.

 6. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful information specifically the final part I maintain such information much. I used to be looking for this certain information for a very long time. Thanks and best of luck

 7. And I was just wondering about that too!

 8. December 3, 2009 at 13:48Twitter Comment New blog from friend Technology based learning – does it work (e-learning)? [link to post] I hope it is useful – Posted using Chat Catcher Log in to Reply

 9. Nämen stackars lilla skruttan, pussa henne en massa <- det är även mitt aktiveringstips Nä men börja träna in apportering vetja. Apportera med massa konstiga material. Hon behöver ju bara plocka upp framför sig isf.

 10. G’day there,Am tossing up between a Metz 50 AF-1 and the Nikon SB-700; I have a D5000.Do you have a preference between these two or would you maybe lean towards something else; happy to spend around the $300 – $350 mark.

 11. hi Im jef I have alot of songs i composed originally it is over 100 plus and I need help to make my dream come true. for now it is hard for me to move bec. of lack of financial. I sing also acompany with guitar. yun lang tanks hope u consider this thanks again. sana makasali me………… this is my contact no. 09223307672…………….

 12. AFAICT you’ve covered all the bases with this answer!

 13. This has happened to me as well: with commenting, emailing, blogging, writing the website I’m supposed to be doing…..and I’ve been in that space for longer than I like to think. Some of it has to do with the planets in the sky, imho.Glad you’re back. (And you’re inspiration.)

 14. Life is truly a marathon. Not a sprint and never a rest stop, just one long marathon. I get weary sometimes but your words spur me on. Thank you for your wonderful insight and encouraging words. I look forward to reading parts I, II, III, and IV.In Him,Nancy

 15. torso os relampagos mas se eles nao ganharem pode ser um outro time menos os ir-nfernais o nome deles ja diz todo so que fiko triste pelo nick adoro ele

 16. Dear Belmore southI am commenting on this because there was no new post except the dancing anyway I am here to say to you Happy New Year and just because I comment on this I will say the dance and the other stage 3 class were FANTABULOUS.ByeSarah

 17. Como empregador, reforço o que vc postou: seja honesto e dê crédito à equipe que participou do projeto. E mais do que isso! Indique claramente qual parte do projeto você ajudou a executar.Cansei de analisar portfólios que tinham o mesmo site como se fossem seus. Não é raro perguntarmos nas entrevistas: “qual parte do projeto vc executou?”Destacar sua atuação no projeto pode ajudar a quem está selecionando a identificar seus pontos fortes. Todo mundo ganha. =)

 18. Freddy you are a great teacher and i love your website, i use it almost every day. I am a member but im afraid i cannot afford to be one anymore. Can you please respond and help me cancel my subscription. Once i have the money im going to subscribe once again

 19. Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

 20. Hola María, ante todo gracias por tu respuesta; si estas de acuerdo entonces lo que puedo hacer es subir alguno de tus post pero siempre con un link, tu nombre como autora y dejando claro que los artículos son revisados continuamente.Un saludo.

 21. Jeg tilføjer mig koret af læsere, der ofte springer dine indlæg over pÃ¥ grund af “Læs mere”-knappen. Og det er da værd at tænke over, at sÃ¥ mange læsere tager sig tid til at kommentere pÃ¥ lige netop det element.Med venlig hilsen,Maria

 22. I’ve seen a video with woman getting larvae from what looked to be a sterile hospital bottle, was dated & had a batch # looked to me, but it was amazing, he laid some gauze on her wound, then back in a few days or so, wasn’t told & low and behold her foot was ooozing with maggots, fascinating little things! Completely saved her foot. I just don’t think I could stand the thought of something teeming under the bandage. I’m a picker, so I would. . .have to pick! lol

 23. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 24. excellent,la photo est trop trop belle, ça nous chamboule non ?ça me fait pensé à devos, trop fort ,bravo guillaume, que dire, beau reflet, belle reflexion….et aussi jacque higelin pourrait illustrer en musique avec « tombé du ciel a travers les nuages, quel heureux présage …. )magnifique instantmerci à tous les deux

 25. Always a good job right here. Keep rolling on through.

 26. Grupptrycket vettu;)Eftersom man känner sig tvingad till att kolla din sida så gjorde jag det. Och jag måste säga att den är faktiskt jävligt snygg!:)märks att du lagt ner tid

 27. My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

 28. That’s what we’ve all been waiting for! Great posting!

 29. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 30. Prejšnjemu komentarju bi dala manjši popravek 14€ bi bila letalska karta za dve osebi gor in dol (ob nakupu ločenih kart), 7€ pa za eno osebo.LpSaša

 31. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 32. Non, la voracité s’exerce par les revenus de la propriété du capital et les entreprises doivent se défendre en faisant une accumulation financière compensatoire. J’ai corrigé les coquilles ce jour.Je pensais le faire plus tôt. Merci de me les avoir signalées.

 33. Precies Jeroen! Dat is onze taak als ouders, om ze goed te begeleiden, en dat onze kids mogen blijven wie ze zijn! Helaas zien de scholen dit vaak anders, maar wat een geniale, grappige, inventieve, creatieve, betrokken, slimme personen zijn het toch! Succes groet Sanne

 34. Well, hey, I’ve got a comment! I’ve been staring at these pivots for two days and feeling like something looked wrong….Apparently I decided to reverse the normal coloring of pivots and make support red and resistance green! I’ll fix that in a jiffy.

 35. obviously like your web-site but you need to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the truth then again I will definitely come again again.

 36. Hadde han en svart og hvit katt også eller?!?!Så herlig å rusle rundt og ta bilder av dører! At lyst til å gjøre det på Bakklandet jeg, men siden det er så nære blir det liksom med tanken!! Dører sier litt om de som bor der:)) Her er det Åre-helg i blæsten,men det har løya no! Vurderer sterkt å tusle til sengs no, for det er så kjedelig med fotball!! Ha en flott kveld:)) Storklem Eva

 37. the ugliest ring i've seen was one of those that goes from the base of your finger past you rbig nuckle, and all the way to the little one. It was a tarnished silver with bi swirls on it and askull. It was horrible. eod_army_wife04(at)yahoo(dot)com

 38. I hate my life but at least this makes it bearable.

 39. Jorge Douglas disse:É amigo Roberto me dei mau, pois o meu “maravilhoso” aparelho não veio nenhum CD de instalação. Mas apesar de todos os problemas o aparelho é bom e tem uma qualidade sonora muito legal. Porem, Philips nunca mais!!!Um grande abraço!Jorge Douglas

 40. Caloz ez marhajóóó:D bár nekem sosincs ennyi hajgumim mert folyton eltűnnek..:/ általában a csuklómon hordom őket így mindig kéznél vannak:DViki: hihetetlen mutatós darab lett, tökre el tudom képzelni a jövőbeli lakásomban:)

 41. I am looking forward to reading your blog and the workshop. We just started homeschooling a couple of weeks ago and I am feeling overwhelmed and worried that my kids are not getting the “right” or “enough” of an education as we are still working the kinks and schedule out. It’s a lot to manage but I know that we will figure it out eventually!

 42. Gratulerer med et kjempeflott sjal:-) Skjønner godt at du ble rørt, det var en flott gave. Vi har vært i Sarp en tur, men fikk ikke besøkt og tatt kontakt med alle jeg ville, så en annen gang jeg kommer, håper jeg vi kan treffes til ei koselig strikkestund:-) Har vel ikke vært noe liv på Solli-kroa på ei stund?Ha ei flott uke, og klem fra meg:-9

 43. Dear Leanne…as one of our most loyal and active followers in 2012, we wanted to say thank you and wish you a very happy and healthy New Year!! All the best to you! Hovercraftdoggy

 44. It’s funny the things they have in their minds to help them remember things. That’s awesome they did the dishes together without being asked. Mine do that too sometimes, and it just is such a breath of fresh air when I’m feeling stressed or not feeling well or something, they try their hardest to take care of mama. So that’s nice!! Can’t wait to see the pics!

 45. Je n’avais pas rebondi sur l’article d’Eurosport sur Tiriac de ce matin. Mais ce type est complètement fou ! Malheureusement, comme l’argent est maintenant roi, qui sait s’il ne parviendra pas à imposer ses vues…

 46. Hej! Jag lyckas inte lägga till användare till min blogg och skulle behöva få det fixat. Desutom är det felstavat när man inte får upp matchande länkar. Det står matckande.Tacksam för svar snabbast möjligast.

 47. Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

 48. I suppose that sounds and smells just about right.

 49. That’s a genuinely impressive answer.

 50. Awesome you should think of something like that

 51. So much info in so few words. Tolstoy could learn a lot.

 52. "Also, the best armies have always been made up of the most disciplined, least aggressive sorts of men. You're never going to make a good army out of high-testosterone guys"I absolutely agree with that. And the high tstosterone guys worn out mentally and physiscally more quickly too.

 53. like whoever thought of LBJ’s ‘Decision’ also guided Netflix through this process lol.”————————–Exactly.I have to stand behind those who are struggling though. Sure it is a luxury… but most families cannot do much else but afford something like Netflix as their luxury presently.I still have cable and a library full of books in my home. I will survive yo.Now to catch up on Breaking Bad before the new season starts.

 54. Cara Maria Tatsos,il discorso sulle biografie, e ancor più le autobiografie, mi affascina da diverso tempo.In particolare sono attratta dalle autobiografie di donne, che aprono un ampio e complesso discorso sulle identità per me appassionante. Tra quelle che conosco, citerei Leni Riffensteil, Alma Maler, la Gugghenaim.Le sarei molto grata se avesse la pazienza di segnalarmi qualche altro testo del genere.Cordiali saluti,Valentina.

 55. L am citit si m am uitat dupa semnatura dar zau ca nu am vazut. Da , chiar este frumos inteviul ca de altfel toate din revista. Oricum, pentru ca pe mine nu prea ma lasa bugetul sa cumpar, ma bucur de interviurile pe care le publici online, dupa cum stii 🙂

 56. If you want to get read, this is how you should write.

 57. Are we not yet at the point of suggesting that WPA is also as good as obsolete from a security perspective? The implementation issues surrounding that protocol are very well understood. I suspect that it's still so often bundled in with WPA2 as a 'recommended setting' only because the names are similar and the commentators are worried about confusion for the end-user. Perhaps if WPA was called WEP2 (which is probably more accurate), the IT community would be more forthright in schooling against its use too?

 58. Oh, and you probably already know about this tip, but I’ll tell you anyway.My Most Viewed posts are the ones where I’ve filled out the Alternate Text line in the photos I insert there. For instance, if the picture is Captain Kirk, I’d put “Star Trek,” “William Shatner,” and “Captain Kirk” in the Alternate Text line. My fiction suddenly got very popular when I added photos with those types of tags (and I know folks are led there by the tags, not by my brilliant plotting).Just an idea to hit that 100,000 mark!

 59. This is very interesting, Youre a very skilled blog writer. Ive attached your main rss feed and additionally stay up for searching for extra with the great content. Also, I have documented your current web site inside my web sites!

 60. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied onthe video to make your point. You obviously know what youretalking about, why throw away your intelligence on just posting videos to yourweblog when you could be giving us something enlightening to read?

 61. Jag tycker ändÃ¥ att rubriken ”Spelveckan drar igÃ¥ng” är ytterst missvisande.Det är ungefär lika rätt som ”Kungen tänker börja jaga”, ”Carola ska starta en sÃ¥ngarkarriär” eller ”Nu kan man köpa Coca Cola pÃ¥ Lidl”.

 62. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already Cheers!

 63. raar maar waar ik ben al 7 kilo kwijt dat had ik nooit verwacht hou gewoon mijn eet patroon aan en dat gaat prima,,s,ochtends en de miiddag en de avond .en toch afgevallen

 64. Dobrý den, jsem třetí den po operaci, a nemůžu,mluvit jíst a ani pít, hrozně to bolí a ta bolest jde až do uší. Doktor mi dal nějaké léky (bioparox, Nimesil),ale přijde mi ,že vůbec nezabírají. Zmrzliny ani nepolknu, a jediný co můžu dělat, je to ,že chladím krk zábaly. Ještě mi sestry v nemocnici řekli at hodně piju a kloktám peroxid.

 65. Thank you, chaamiey !!Gerry, I’ve noticed some of my Japanese posts are started to be quoted in many sites. I guess I have to resume translating your posts soon. Could you please put this for Japanese readers?“日本人の皆様へ 現在、この皇城新聞を解読し、英訳する作業を行っています。まずは書き起しから始めていますが、あやふやであったり不明な漢字について、おわかりになる範囲で結構ですので、教えていただければ幸いです。“Maybe, Korean sentence will be necessary as well?

 66. Kochana! Ale super, że bajeczka Ci się spodobała Ślicznie wyglądasz.. nie chowaj twarzyczki, jest taka urocza! Skarbie.. mów mi po prostu Sofia, tak naprawdę jestem młodziutką osobą, nie tak dużo starszą od Ciebie Słodkich snów Oleńko!

 67. The ability to think like that is always a joy to behold

 68. Aplicaciones de viajes como labtrip o de imágenes como hipster me he encontrado que no son compatibles con mi versión de android. Y hay muchas aplicaciones que directamente las hacen para apple porque la versión es única y en android hay versión y sistemas diferentes según los dispositivos, gingerbread, froyo, honeycomb.. Y además la pantalla de mi ipod es mayor que la de mi smartphone y me es más cómodo utilizarla a veces.

 69. I’m impressed! You’ve managed the almost impossible.

 70. This is very timely for me Keith as I feel life’s circumstances have taken me to the edge if not into the pit of depression. There is much to ponder here and I will. Thank you.

 71. If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

 72. Xena wat heerlijk dat het wat beter met jegaat. En wat een mooie Pietentaart hebben julliegemaakt leuke foto trouwens Anja.Wij hadden de foto ook gezien hoor bij de Ik sta op uitzending.Sterkte deze week met alles en hoop dat je vrijblijft van hoofdpijn.En die bloem die komt er over 52 weken!!!Liefs Ellen en familie

 73. I find it odd that [about the Dunhams, Geithners, and Obamas themselves being real-world Deep-State operatives] struggled to generate any conversation, yet this thread [about abstractions of abstractions of the Deep-State] is overwhelmed with gibberish.If you think about the implications, then the hypothesis of that previous thread is pretty-damned scary…

 74. Articles like this just make me want to visit your website even more.

 75. I hate my life but at least this makes it bearable.

 76. wow,jullie zijn pas echt zielig zeg! daarmee bedoel ik, al die turkse dozen! hebben jullie jeuk daar beneden ofzo? wat is de echte reden om af te vallen he?! zeker strakke kleren aan bij die hoofddoekjes?!lekker logisch!

 77. Hola! I’ve been reading your blog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas! Just wanted to mention keep up the great job!

 78. காஷ்மீரி என்பவர்கள் காஷ்மீரின் பூர்வீக குடிகள் மட்டுமே. காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இணைக்கப்பட்ட பிறகு அங்கு குடியேறிய இந்தியர்கள் அல்ல. எனவே அங்குள்ள குடியேறிகளின் கோரிக்கைகளை பற்றி கவலைப்பட தேவை இல்லை. பூர்விக குடிகளின் விருப்பத்தை பொறுத்து அவர்கள் தனி நாடாகவோ அல்லது இந்திய அல்லது பாக் உடனோ இணைகப்படலாம். அது சரி, பூனைக்கு யார் மணி கட்டுவது?

 79. Your cranium must be protecting some very valuable brains.

 80. Terox:No recuerdo cómo se llevaban Menotti y Maradona. Menotti lo dirigió en el Mundial Juvenil de Japón de 1979. Allí llegaron a la final y salieron campeones. Luego lo dirigió en el Mundial de España de 1982. Y, finalmente, en el Barcelona.

 81. Io adoro, adoro, adoro la tisana della sera dell’Angelica! Non so se l’hai mai provata, ma ti assicuro che è perfetta per rilassarsi prima di andare a dormire…

 82. keep up the great work kevin. you are my all time favorite bodybuilder! I tell you one of my favorite all natural supplements is 5 glasses of hot green tea before a workout….solid science behind fat burning and exercise endurance.

 83. Conviver com tanta poesia e tantos poetas como acontece visitando este blog, é uma doçura pra alma. Com ou sem óculos você será sempre focado na beleza e o foco do brilho que lhe cerca a alma. Grande beijo e boa visão, querido!

 84. What amazes me is that he’s working in such a confined space, yet he is so accurate. You can’t learn a skill like that. It has to come naturally and he has that gift. Cool vid. BT.

 85. J’appuie -même si elle n’en a pas besoin – le remerciement de MiniPhasme à Jules : l’avocat manie l’anti-phrase, et doit jubiler intérieurement. Dommage que le couple n’était pas au tribunal.

 86. / Merhaba Emrah, eÄŸitimlerimiz uzaktan online eÄŸitim yoluyla oluyor. Ä°nternet eriÅŸimi olan dünyanın her neresinde olursanız olun eÄŸitimlere dilediÄŸiniz zaman katılabilirsiniz. EÄŸitimlerin daha kurumsal hale gelmesi için bu bekleme kaçınılmazdı. Åžartlarınız elverdiÄŸinde sizi de aramızda görmek isteriz. Ä°nternet bir yolculuktur, varılacak bir durak deÄŸildir. Biz de bu eÄŸitimlerle yol arkadaÅŸları arıyoruz kendimize, birincil amaç para kazanmak deÄŸil…

 87. That’s a crackerjack answer to an interesting question

 88. Whoever edits and publishes these articles really knows what they’re doing.

 89. Jim: Absolutely! I use Dreamweaver templates in all web site that I build. Using Dreamweaver templates will result in a site that is much easier to amend, and much less likely to contain dead links, etc.I heartily recommend using them.

 90. Yepp. Är granne med Paolo Costa. Joking, han bor i ghettot. Det ni inte vet om Paolo Costa är att han har skaffat en Boateng frisyr. SÃ¥g honom i centrum häromdagen. Busted.Haha Drazen ryck upp dig, vi kommer inte förlora det här. Om vi gör det sÃ¥ bjuder jag dig pÃ¥ O’learys när det är dags för Juve-matchen.

 91. Stone the crows and pickle the lizards!Heeft niemand ooit gehoord van (het werkwoord) klonen? Denk aan Dolly. Zij is inmiddels alweer viermaal gekloond!

 92. This is an article that makes you think „never thought of that!“

 93. Thanks, Diane! I have been living vicariously through your travel photos. And your blog is so lovely – I’m looking forward to following your adventures! And I am confident you will find the right direction soon enough.

 94. “Which translates to crazy in any language.” So true. Especially when paired with a tiny dog in a curly blonde wig. Wow.But way to go, Jodie!!! I made sure Marie filed this under the tag “celebrity watch.” Cuz you’re a celebrity, no question. Which explains why you are always dressed extra fancy and beautiful… paparazzi, natch. Gotta be ready.

 95. So what you're saying is that it is a massive fail, milt? That faking videos is counter to their cause, because it makes people think that they're all faked, and that the human toll is therefore massively overstated. Do you have any videos of Israeli children gasping for breathe? Because they're being targeted indiscriminately. Spam.

 96. Not only are the favicons now stupid looking blank pages in the Omnibox, but the Bookmarks Bar no longer has the saved link's icon in the address bar. Now THAT looks really stupid! Someone at Chrome failed to think through doing away with the favicons in the Omnibox, because I cannot believe they want Chrome users (that use the Bookmarks Bar) to have blank pages as the saved link icons. You need to re-think this change!!!

 97. Leerlo este libro puede ser el inicio del cambio de pensamiento de todas las personas deseen llegar al exito. Agradeceria que si podrian enviarmelo en pdf a mi e-mail .

 98. With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

 99. Ainda no Saltinho, costumava eu dizer a quem me ouvia: "No mato, prefiro à minha volta um pelotão de africanos do que uma companhia inteira de brancos,… mas se o pelotão de africanos fôr comandado pelo Santiago, então prefiro-o a um ou dois batalhões de infantaria, três ou quatro de cavalaria e cinco ou seis de artilharia". Um grande abraço com muitas estimado amigoMário Migueis

 100. I love the Ted Lapidus glasses, I have a pair I also got from a charity shop but they're not as nice as yours! Your Mother must have been a very stylish lady.

 101. Hahaha. Go to hell??? Wow what an attack. I don’t pay much attention to trolls like you. Why exactly does Demetri suck? Even though you’re a troll/shill, you should understand that libertarians are fighting for you as well. I understand that it’s difficult for you to understand that as you are PAID by them, it’s something to think about.

 102. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 103. Nice script,works perfect on my local server but not on the providers one. Are there more settings possible? I get this message “Sorry, Twitter seems to be unavailable at the moment…” often.grts Remco

 104. J’ai lu le site et le manifeste europeecologie; évidemment ca va dans le sens qui me convient… mais encore une fois l’adversaire n’est pas bien défini. A mon sens il n’est pas virtuel, et il est très puissant.Alors ignorer son existence, c’est perdre avant de commencer la partie.

 105. Médea: ale vedomie považujem za neznámy fyzikálny javTo nabízí mnoho otázek: v které fázi vývoje lidské/zvířecí bytosti vzniká a kdy zaniká ( pokud zaniká). Myslím, že mnohá zvířata vÄ›domí mají.Echidna je dokonalá. MénÄ› dokonalé “Echidny” jsou běžné. Dost často si myslí Orfeus, že žije s Euridikou, ale je to Echidna, která se umí pÅ™etvaÅ™ovat/simulovat. PÅ™i rozvodu pak Orfeus zjiÅ¡Å¥uje, že žil s nÄ›kým úplnÄ› jiným.

 106. I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

 107. I’m a FB fan! and I’m a current BLOOMIE AND I would be SO grateful to win so I can display my bloomie learning with these products! does that make sense?? lol. thank you for this! happy birthday!!

 108. If only there were more clever people like you!

 109. Thats a dangerous bike (you can get no lean angle) and a lucky rider. One things for sure he got a bloody arm/hand after that, a t-shirt aint much protection.

 110. Loved it! I can relate to your post as i am in “the no strings attached” department myself with someone whom i’ve had a relationship with. It can be confusing but once you lay down some ground rules, its all good.Keep up the good writing!!

 111. 8-7-12Mirela spune: Buna. Ai putea sa imi cauti si mie driverele de sunet si video? nu prea ma pricep. Sunet= smwdm.sys iar pt video = ialmrnt5.dll . Cred ca astea sunt. Ms… +50V-a ajutat acest raspuns?

 112. (Continued) It is instructing to re-read (if you can get hold of it ─ it has been out of print for a number of years) Jean Lebon’s little book How to understand the liturgy, in which he states that we need to be able to admit that rites get worn out. When they do, we need to tweak them to bring them back to life again. (I’m not talking about doing violence to the rite or to theology, but the subtle pastoral modifications that are being discussed here.) This has in fact been a constant practice across the centuries. Those who do not understand this may risk becoming “liturgical robots”.

 113. Michelle, I’m completely jealous! This is at the top of my personal trip list! Can’t wait to hear all about it as you blog…especially the Jim Henson Studios tour. I’m a big Muppets fan! Have a great time!

 114. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 115. Hallo Dijuca,Die hoek meer interessant om te wandelen door Malaga LaVERDAD is dat, hoewel de stad is een wonder. Ik vond het geweldig en hopen u snel terug te keren naar deze en andere sites die ik niet kon bezoeken vinden.Een groet !!!

 116. Mikä ettei voisi olla vaikka kuinka pienellä. Kunhan se on tuunattu siihen kuntoon, että sillä ei voi soittaa kun iskän ja äipän numeroihin. Joku roti yms yms yms.

 117. I just like the significant information you offer you on your articles.I will bookmark your blog site and check yet again below repeatedly.I’m quite definitely sure I will know considerably of latest things correct listed here! Fine luck with the upcoming!

 118. Good to find an expert who knows what he’s talking about!

 119. Lovely work as always, Camilla! :)Nice (and surprising) to see Jaq Chartier mentioned! She lives near me and belongs to a printmaking group that I was associated with. She is a wonderful woman and does some incredible work!

 120. A perfect reply! Thanks for taking the trouble.

 121. I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

 122. Qualidade de e1udio e veddeo do filme 100%, quanto ao filme, ne3o cofniem no comente1rio estilo velozes e furiosos, nada a ver, muita briguinha de adolescente, mas o filme e9 bom vale a pena fazer o download Nota: 2

 123. Io vivevo a Milano, ero una bimba e qquesti cercavano di attaccare bottone cha con me. Mi madre, incavolata, mi tirava via dicendomi che non era il caso di fermarsi e che non si sapeva da chi erano pagati e che volevano da una bambina. Dubbi che mi attanagliano ancora oggi.Barbara

 124. Merci à vous. Je suis allé lire l’article sur EducPros. Effectivement il y a une explication de Bernard Ramanantsoa. En revanche il n’y en a aucune sur le fait que les écoles de management en tête du classement sont celles de trois pays européens en difficulté, pour ne pas dire en déroute, Espagne, France et Royaume-Uni. Et que l’Allemagne qui ne fabrique guère ce genre d’animal savant, le manager, est en pleine forme économique. Ca mériterait bien une explication !

 125. Speaking of awful predictions, here’s hoping we get a KSK breakdown of , which features, among other things:- three playoff teams from the NFC North- the Houston Texans winning the AFC South- two teams above .500 in the NFC West- the Chiefs winning 8 games- Cutlerfucker and the Bears in the Super Bowl At least PK didn’t give his idiotic justifications for his picks, so that’s some aggravation spared…

 126. Hello…Considerably, the story is in reality the greatest on this noteworthy topic. I agree together with your conclusions and will eagerly watch forward to your next updates. Saying good one will not just be sufficient, for the fantastic clarity inside your …

 127. I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 128. Eymard disse:Ricardo, greves na frança nao sao prolongadas como no Brasil. Mas costumam ser inesperadas!! Nao dá para prever. Se acontecer, aconteceu!! Duram alguns dias e pronto. Sempre haverá algum transtorno mas, tambem, alguma alternativa. Nao se preocupe!!!

 129. That’s an expert answer to an interesting question

 130. Queria aproveitar e mandar uma pergunta: Caso se confirme Fernando Alonso na Ferrari já em Monza, não ficaria o Felipe Massa impossibilitado de voltar ainda este ano por conta de não haver mais lugar para ele, já que nem Raikonnen nem Alonso se sujeitariam a passar algumas corridas sem participar?

 131. Always refreshing to hear a rational answer.

 132. October 29, 2012 at 4:17 amWill Smith said it beautifully in “The Pursue of Happiness”, he said: Other people can’t do it, they tell you that you can’t do it. Doubters are actually people who in regard with their own limitation for a broader vision want to throw some shade on yours. They can’t see it for you in the same way they cannot see it for them. Being able to see pass the short term and experience a vision or great idea is something that has to be practiced. We have to understand that this is a commodity, so we cannot expect all the people we know to possess it. Reply

 133. BrunoOctober 12, 2012 This is the first betting service that is finally giving me profit. My first full month – september, was not super impressive but still made a profit. October results however, have been excelent. So I’m very happy so far. Costumer service is great too.

 134. I have to say that Holiday #1 is spot on for me. Burnett #1 is probably the closest to my version of Burnett. But I think more men in black mysterious kinda way lol. I can’t wait for “Chosen at Nightfall” though. I have a feeling that I am going to cry a lot. I am reading “Captivate” by Carrie Jones and I must say I highly recomend the series. The girl kinda reminds me of Kylie in the way that she is always trying to protect her friends and not worry about herself. There is also a sexy werewolf lol. But the series has a long way to go if it will ever be as good as Shadow Falls.

 135. Sarebbe come chiedere alle poste: ci controllate TUTTE le buste smistate se contengono antrace, lettere minatorie, pornografia, ecc.?Risposta di Poste e postini: e quel tempo ce lo paghi te? E la privacy? E non hai già abbastanza quattrini da camparci da riccone per TRE vite?

 136. I love this design, but it’s a little TOO industrial for what I’m hoping to use it for. Is it possible to recolour it in, say, a copper or bronze scheme? What parameters would I have to change to do so?Thanks so much for making so many GREAT skins available…!

 137. providers, such as Merchant eSolutions, PayPal, and others.  But in a recent work on developing a NetSuite driven Chinese eCommerce experience, we have to code for payment gateways that are not supported natively within NetSuite.

 138. 1958 NFL Championship GameSudden Death, Baltimore Colts beat the Giants.First overtime game in NFL history.Featured Vince Lombardi as Offensive Coordinator.Known as the “Greatest Game Ever Played.”I win.

 139. Ik ben voor jullie super blij dat het goed is afgelopen…Wat zullen jullie zijn geschrokken zeg….jakkes….Je boekje is trouwens heel mooi geworden hoor !!!!!!Lieve groetjes en doe lekker rustig aan…ELLY.

 140. Fantastic site. Heaps of practical in sequence here.I’m sending it to a few pals ans too division in delicious. And visibly, show gratitude you to your effort!

 141. Moin,toller Monat, tolles Ergebnis!Macht weiter so Jungs!Wie versprochen erhaltet Ihr natürlich auch eure Spende von 10% von meinem Gewinn. Bin ja leider erst MItte des Monats dazugekommen und habe daher “nur” 14 Einheiten gewonnen, aber davon erhaltet Ihr wie versprochen eure Spende!Freue mich auf Oktober!!!Bis zu den nächsten Tpps!CYA_D0c

 142. You want to {collect|gather|acquire|accumulate} your textile about the ring. Pull your filament/thread up at the {finish|end|complete} and tie it, pressing the ring….When you congregate your allowances at the flower seams, snip the interior details of the…

 143. With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

 144. that unlike Afghanistan or Iraq, Dubai is not a warzone and that's why Israel is in trouble. I'd like to know who Israel is in trouble with and what are they going to do about it?If the UAE makes itself a haven for terrorists, terrorist smuggling operations and a place where terrorist money is moved and is friendly toward Iran, then they have made themselves into a front in the war on terror-on the side of the terrorists. Israel was completely justified in assassinating this terrorist or any terrorists wherever they hide.

 145. Pobrecito corzuela quien te conoce nunca en tu vida pensaste que ivas a venir a una ciudad a jugar con un grande del chaco sigan ordeñando chivos mangas de indios Aguante Orioneeeee y nadie mas

 146. Greetings from New Kent, VA…Wondering, with all the rain we have had and a dubious winter; how are the production levels coming along with other Vineyard’s…..? I do know Cab Franc Vines have taken a slight beating here……any * solutions * other than constant checking? Sprays?Cheers!Butterbean’s Vineyard,LLCGaelic…..In addition, I will be i

 147. I believe you, Asdrúbal. And welcome.Here’s my take:1. Faltan 9 días. En el interín, mucho puede cambiar.2. El que ‘suda más que papa en mondongo’ merece nuestros esfuerzos para ir a votar el 7 de octubre.3. De que ganara Chávez el 7O, y eso por un márgen pequeño, mantengo que Capriles formará una parte importantísima de la política venezolana. Ese flaco remontará la batalla en su tiempo apropiado. Apenas comienza a ganar fuerza.

 148. Tosi kiva nähdä,että Swedish Hasbeenseistä tykätään :)Tässä muutamia liikkeitä,jotka myyvät niitä jo,tai tulevat myymään maaliskuun lopulla:Helsinki- Helsinki10,Minus,Beam,LimboTampere- Gallant ClothesTurku- Televisio Lifestyle StoreVerkossa- unkai.fiNoora, on aina kiva lukea sun blogia.T.Katja

 149. The ability to think like that is always a joy to behold

 150. An absorbing word is worth scuttlebutt. I cogitate that you should indite more on this topic, it strength not be a inhibition theme but mostly grouping are not sufficiency to utter on specified topics. To the next. Cheers like your Fashion – Videos.

 151. Tämän ei ole tarkoitus olla halveksiva kommentti, hyvä kemisti. Mielestäni esität asiasi aika loukkaavassa muodossa. Eikö näistäkin jutuista voisi keskustella ilman, että käydään käsiksi henkilöön (vrt. „suuri terveyssankari“)? Kommentoi mieluummin asiantuntemuksellasi kuin toisia lytäten.

 152. Sounds really powerful and peaceful and reassuring. I wonder, can you point me to a prior post, if you’ve written one, about why you think ABA is a problematic approach? For our Lucy, so far, it seems like a good approach but I’m quite aware that others have been challenged by it. I’m just not quite sure I understand why. Perhaps there’s a difference between “east-coast” and “west-coast” ABA…I’m in Oregon, and everything seems gentler and more respectful here.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.