Bedîüzzaman, Arap Baharı ve Mısır.

Bedîüzzaman, Arap Baharı ve Mısır.

Bediüzzaman İslam dünyasına müjde veriyor

 

Son zamanlarda Mısır’daki acı olaylar sebebiyle, ehl-i iman matem tutmakta ve bazan da ümitsizliğe kapılmaktadır. Ben de üzülenlerden ve dua edenlerden olmam ile birlikte, asla ümitsiz olanlardan değilim. Bilakis bu acıların İslam âleminin birliği gibi büyük bayramın doğum sancıları ve mukaddimeleri olduğuna inanıyorum. Bu sebeple konuyla alakalı Bedîüzzaman Hazretleri’nin İslâm âleminin kaderini tesbit eden bir cümlesini aktaracak ve tahliller yapacağız.

Asya’da Âlem-i İslâmda üç nur birbiri arkasında inkişafa başlıyor. Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkişafa başlayacaktır. Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallüs edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım. (1)

Bizim tespitlerimize göre bu üç nuru İslâm âlemi açısından şöyle değerlendirmek gerekmektedir:

Birinci Nur: Bize göre, birinci nur ile iki mana kasdedilmektedir. Eski Sa’îd döneminde bu nur Osmanlı Devleti’nin ve hilâfetin yeniden ihyâsı olarak takdim edilmektedir. Ancak sonradan bakış açısının siyasî olduğunu ve dar bir vizyona sahip olduğunu ifade eden Bedîüzzaman, bunun gerçek manasının bir nevi Medreset’üz-Zehrâ’yı da temsil eden ve sadece İslâm âlemini değil bütün insanlığı kuşatan Risâle-i Nur olduğunu açıklamıştur.

Eski Sa’îd, Nurun parlak hâsiyetinden gelen kuvvetli bir ümid ve tam teselli ile, siyâset-i İslâmiyet’e âlet yaparak hararetle hürriyete çalışırken; diğer bir hiss-i kablelvuku‘ ile dehşetli ve lâdinî bir istibdâd-ı mutlakın geleceğini bir Hadis-i Şerîf’in mânasından anlayıp, elli sene evvel haber vermiş. Sa’îd-in teselli haberlerini, o istibdâd-ı mutlak yirmi beş sene bil’fiil tekzîb edeceğini hissetmiş ve otuz seneden beri „Eûzü billahi mineş-şeytani ves-siyâse“ deyip siyâseti bırakmış, Yeni Sa’îd olmuştur. (2)

Bir nur görüyorum, istikbâle büyük ümitlerle bakıyorum diye, ehemmiyetli bir Kur’an hizmetinin vuku bulacağını haber veriyordu. Bir hiss-i kablel-vuku‘ ile Risâle-i Nur’un şimdiki mânevî hizmet-i Kur’aniye ve imâniyesini, o zamanlar siyâset âleminde olacak zannedip bütün kuvvetiyle İstanbul’da siyâseti; dine Kur’an’a âlet ederek çalışıyordu.

İkinci NurBize göre ikinci nur, ‘İslâm uyandı ve uyanıyor. Fenalığı fena, iyiliği iyi olarak gördüler’’ ifadesini kullanan Eski Sa’îd’in hiss-i kablelvuku‘ ile 1371’de başta Arab Devletleri, Âlem-i İslâm’ın ecnebi esâretinden ve istibdâdından kurtulup İslâmî Devletler teşkil edeceklerini, kırk beş sene evvel haber vermesidir. İki Harb-i Umûmî ve otuz-kırk sene devam eden istibdâd-ı mutlakı düşünmemiş, Üçyüz Yirmi Yedi’de (1327) olacak gibi müjde vermiş, te’hirinin sebebini nazara almamış.(3)

Bedîüzzaman 1910’lu yıllarda ve bugün İslâm Konferansı Teşkilâtı’na bağlı 56 Müslüman devlet yokken bunların doğacağını ve bu doğuşun asıl İslâm’ın bayramı olacak Birleşik İslâm Devletlerine mukaddime teşkil edeceğini söylemesi de çok manidardır. Ben bu kargaşalı olayların, İslâm’ın bayramı olacak büyük hâdisenin doğum sancıları olduğuna inanıyorum. Şu tespitleri tekrar tekrar okumak gerekiyor:

Çok zamandan beri esâret altında kalmış ve istiklâliyetini kaybetmiş Hindistan, Arabistan gibi âlem-i İslâm’ın büyük memleketleri birer devlet-i İslâmiye şeklinde; Hind’de yüz milyon bir devlet-i İslâmiye (Pakistan’ın kasd ediyor), Java’da elli milyondan ziyâde bir devlet-i İslâmiye (Endonezya’yı kasd ediyor) ve Arabistan’da dört-beş hükûmet (henüz o tarihte var olmayan Suudi Arabistan, Ürdün, Irak, Suriye, Lübnan, Yemen, Mısır ve Körfez Ülkelerini kasd ediyor) bir Cemâhir-i Müttefika gibi, Arap birliği ile İslâm birliğini birleştirmesindeki âlem-i İslâm’ın bu büyük bayramının mukaddemesini. (4)

Bedîüzzaman’ın bu İslâm âleminin büyük bayramının tahakkuku için bütün Müslümanlardan isteği şudur: Hikmet ezel ufkundan kaderin parmağını kaldırmış, size emrediyor ki: Tefrika ile her tarafa dağılarak kuruyan ve buharlaşan su gibi, katre katre zayi‘ olan hamiyet ve kuvvetinizi İslâmiyet milliyeti ile birleştiriniz İslâm’ın haşmet ve şevket güneşini Cemâhir-i Müttefika-i İslâmiye’nin (Birleşik İslâm Cumhuriyetleri) tarzında tahakkuk ettirip koruyunuz.

Şu cümleler, sanki bugün İslâm aleminde esâret ve tahakküm altında ezilen Müslüman milletlere açıkça seslenmektedir:

Hem de hürriyet-i şer’iye denilen ve sosyal hayatınız için zaruri olan, Sübhan ve Ağrı Dağları gibi istikbalin zirvelerinde ve tepelerinde ayağa kalkmış, nefsin esâreti altına girmeyi yasak etmiş ve gayre tecâvüzü tecviz etmeyerek İslâm’a dayanan hürriyet-i şer’iye, yüksek sadâ ile sizin gibi mazinin en derin derelerinde gafil ve dağınık insanlara fen ve san’at sİlâhıyla „cehâlet ve fakirliğe hücum ediniz“ emrini veriyor. (5)

Üçüncü NurBize göre üçüncü nur elli yıldır bağımsızlıklarını kazanmakla birlikte, kendi içinden diktatörlerin elinde mazlum durumuna düşen Müslüman Arap kardeşlerimizin gelecekte yani bana göre Arap Baharı ile Cemâhir-i Müttefika-i İslâmiye’yi kuracaklarını müjdelemesidir. İslâm âleminin şu andaki halini yüz sene önce öngören Bedîüzzaman, özellikle Araplara farklı bir şekilde seslenmektedir:

Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibâha gelmiş veya gelecek olan Arablar! En evvel bu sözler ile sizinle konuşuyorum. Çünki bizim ve bütün İslâm tâ’ifelerinin üstâdlarımız ve imâmlarımız ve İslâmiyet’in mücâhidleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk Milleti o kudsî vazifenize tam yardım ettiler.

Onun için tenbellikle günahınız büyüktür. Ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvîdir. Hususan kırk-elli sene sonra Arab tâ’ifeleri, Cemâhir-i Müttefika-i Amerika gibi en ulvî bir vaziyete girmeğe, esârette kalan hâkimiyet-i İslâmiye’yi eski zaman gibi yeryüzünün yarısında, belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet-i İlahiye’den kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa, inşâallah nesl-i âti görecek.

Üstâd’ın bu sözlerini yorumlayan Zübeyir Gündüzalp aynı manayı haykırmaktadır:

Ecnebilerin, canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zulümler, İslâm dünyasında, hürriyet ve istiklal ve İttihâd-ı İslâm cereyanını da hızlandırmıştır. Nihayet, müstakil İslâm devletlerinin teşkilini intac etmiştir. İnşâallahü Teâlâ, Cemâhir-i Müttefika-i İslâmiye (Birleşik İslâm Cumhuriyetleri) de meydana gelecek ve İslâmiyet, dünyaya hâkim ve hükümran olacaktır. Rahmet-i İlahîden kuvvetle ümid ve niyaz ediyoruz. (6)

Bu arada Üstâd’ın;

Eğer o felâketi gören zâlimler ise ve beşerin perişaniyetini ihzar eden gaddarlar ve kendi menfa’ati için insan âlemine ateş veren hodgâm, alçak insî şeytanlar ise, tam müstahak ve tam adâlet-i Rabbaniyedir. (7)

sözlerini de İslâm alemindeki zâlimler açısından unutmayalım. Avrupa ve Amerika’nın korktuğu da budur. Ancak onların da korkmasına gerek yoktur; zira İslâm’ın bu büyük bayramında onların da payı olacaktır. Bu üçüncü nur Hazret-i Mehdî’nin ikinci ve üçüncü vazifesinin tahakkuku ile taçlanacaktır.

Üstâd’ın bu iki vazife ile alakalı tesbitlerini de hatırlatmak isterim:

İkinci Vazifesi: Hilâfet-i Muhammediye (A.S.M.) ünvanı ile şe’âir-i İslâmiye’yi ihyâ etmektir. Âlem-i İslâm’ın Vahdetîni nokta-i istinâd edip beşeriyeti maddî ve manevî tehlikelerden ve gazab-ı İlahîden kurtarmaktır. Bu vazifenin, nokta-i istinâdı ve hâdimleri, milyonlarla efrâdı bulunan ordular lâzımdır.

Üçüncü Vazifesi: Inkılâbat-ı zamaniye ile çok ahkâm-ı Kur’aniyenin zedelenmesiyle ve Şerî‘at-ı Muhammediyenin (A.S.M.) kanûnları bir derece ta’tile uğramasıyla o zât, bütün ehl-i imânın manevî yardımlarıyla ve İttihâd-ı İslâm’ın muavenetiyle ve bütün ulemâ ve evliyânın ve bilhâssa Âl-i Beyt’in neslinden her asırda kuvvetli ve kesretli bulunan milyonlar fedakâr seyyidlerin iltihaklarıyla o vazife-i uzmâyı yapmağa çalışır.(8)

Bedîüzzaman bir başka eserinde Arap Baharı’nı da kapsayacak şu müjdelerini veriyor:

Eger siz sahife-i efkârı okusaniz, tarik-i siyâseti görseniz, hutebâ-i umumi olan -doğru konuşan- cerâ’idi dinleseniz anlayacaksiniz ki: Arabistan, Hindistan, Cava, Misir, Kafkas, Afrika ve emsallerinde o derece fikr-i Hürriyet’in galeyânıyla, âlem-i İslâm’ın efkârında öyle bir tahavvül-ü azim ve inkilab-i acib ve terakki-i fikri ve teyakkuz-u tam intâc etmiştir ki, bahasına yüz sene verse idik yine ucuzdu.(9)

Bu arada Sizde birbiri üstünde üç zulmet inkışa’a başlayacakdır. Şu perde-i müstebidane yırtılacak, takallüs edecek, ben de gelip burada medresemi yapacağım” sözünü de bir iki cümle ile açmak zaruridir. Burada birinci zulmet, Çarlık Rusya’sının 1917 yılında Bolşevik İhtilali ile yıkılışı olsa gerektir. İkinci zulmet, 1990 yıllarında komünizmim çatır çatır yıkılması ve Sovyetlerin dağılmasıdır. Üçüncü zulmet de, inşallah Rusya’nın dağılarak oradaki mazlum Müslümanların hürriyetlerine kavuşup Cemâhir-i Müttefika-i İslâmiye’nin bir parçası haline gelmeleridir.

DİPNOTLAR:

1-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. 78.

2-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. 82.

3-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. 89.

4-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Tarihçe-i Hayat, sh. 521.

5-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Dîvân-ı Harb-i Örfî, sh. 50-51.

6-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Sözler, sh. 771.

7-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Kastamonu Lahikası, sh. 112.

8-Bedîüzzaman Sa’îd Nursî, Emirdağ Lahikası, c. I, sh. 266.

9-Münâzarât, sh. 27.

 

 

 

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

akgunduz@iur.nl

Publiziert in der Ayasofya 47, 2014

Dies könnte Sie interessieren

Avrupa’da Müslümanlar

Avrupa’da Müslümanlar Öncelikle ?unu ifade etmeliyim ki Avrupa’da, Müslüman olmayan kesimlerde yanl?? bir ?slam alg?lamas? …

800 comments

 1. Grade A stuff. I’m untausqionebly in your debt.

 2. I agree with you my brother,I think Beyonce is a wrong terrible choice 4 our awards! This is similar from what they did last time,when they offered R10 000 to all nominees! Poor Mbalula

 3. Gummo · martedì, 27 novembre 2012, 10:41 pmpoveri scienziati e politici tedeschi: son lì a stabilire leggi e parametri scientifici, salute e tolleranze..poi basta un onyric, e il massimalismo demagogico gira intorno alla Terra..

 4. C'est pas faux MarieEt puis à 35 ans ont peut avoir ces mêmes Zyeux de biche dans le regard de ceux qui nous aiment. enfin je parle de vous mesdames ;-)Valou, à quand la chronique des 85 ans … je suis sûr que tu peux le faire. Avec ton imagination débordante et ta verve bien connue.

 5. I searched a bunch of sites and this was the best.

 6. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Extremely helpful information specifically the final part I maintain such information much. I used to be looking for this certain information for a very long time. Thanks and best of luck

 7. And I was just wondering about that too!

 8. December 3, 2009 at 13:48Twitter Comment New blog from friend Technology based learning – does it work (e-learning)? [link to post] I hope it is useful – Posted using Chat Catcher Log in to Reply

 9. Nämen stackars lilla skruttan, pussa henne en massa <- det är även mitt aktiveringstips Nä men börja träna in apportering vetja. Apportera med massa konstiga material. Hon behöver ju bara plocka upp framför sig isf.

 10. G’day there,Am tossing up between a Metz 50 AF-1 and the Nikon SB-700; I have a D5000.Do you have a preference between these two or would you maybe lean towards something else; happy to spend around the $300 – $350 mark.

 11. hi Im jef I have alot of songs i composed originally it is over 100 plus and I need help to make my dream come true. for now it is hard for me to move bec. of lack of financial. I sing also acompany with guitar. yun lang tanks hope u consider this thanks again. sana makasali me………… this is my contact no. 09223307672…………….

 12. AFAICT you’ve covered all the bases with this answer!

 13. This has happened to me as well: with commenting, emailing, blogging, writing the website I’m supposed to be doing…..and I’ve been in that space for longer than I like to think. Some of it has to do with the planets in the sky, imho.Glad you’re back. (And you’re inspiration.)

 14. Life is truly a marathon. Not a sprint and never a rest stop, just one long marathon. I get weary sometimes but your words spur me on. Thank you for your wonderful insight and encouraging words. I look forward to reading parts I, II, III, and IV.In Him,Nancy

 15. torso os relampagos mas se eles nao ganharem pode ser um outro time menos os ir-nfernais o nome deles ja diz todo so que fiko triste pelo nick adoro ele

 16. Dear Belmore southI am commenting on this because there was no new post except the dancing anyway I am here to say to you Happy New Year and just because I comment on this I will say the dance and the other stage 3 class were FANTABULOUS.ByeSarah

 17. Como empregador, reforço o que vc postou: seja honesto e dê crédito à equipe que participou do projeto. E mais do que isso! Indique claramente qual parte do projeto você ajudou a executar.Cansei de analisar portfólios que tinham o mesmo site como se fossem seus. Não é raro perguntarmos nas entrevistas: “qual parte do projeto vc executou?”Destacar sua atuação no projeto pode ajudar a quem está selecionando a identificar seus pontos fortes. Todo mundo ganha. =)

 18. Freddy you are a great teacher and i love your website, i use it almost every day. I am a member but im afraid i cannot afford to be one anymore. Can you please respond and help me cancel my subscription. Once i have the money im going to subscribe once again

 19. Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

 20. Hola María, ante todo gracias por tu respuesta; si estas de acuerdo entonces lo que puedo hacer es subir alguno de tus post pero siempre con un link, tu nombre como autora y dejando claro que los artículos son revisados continuamente.Un saludo.

 21. Jeg tilføjer mig koret af læsere, der ofte springer dine indlæg over pÃ¥ grund af “Læs mere”-knappen. Og det er da værd at tænke over, at sÃ¥ mange læsere tager sig tid til at kommentere pÃ¥ lige netop det element.Med venlig hilsen,Maria

 22. I’ve seen a video with woman getting larvae from what looked to be a sterile hospital bottle, was dated & had a batch # looked to me, but it was amazing, he laid some gauze on her wound, then back in a few days or so, wasn’t told & low and behold her foot was ooozing with maggots, fascinating little things! Completely saved her foot. I just don’t think I could stand the thought of something teeming under the bandage. I’m a picker, so I would. . .have to pick! lol

 23. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 24. excellent,la photo est trop trop belle, ça nous chamboule non ?ça me fait pensé à devos, trop fort ,bravo guillaume, que dire, beau reflet, belle reflexion….et aussi jacque higelin pourrait illustrer en musique avec « tombé du ciel a travers les nuages, quel heureux présage …. )magnifique instantmerci à tous les deux

 25. Always a good job right here. Keep rolling on through.

 26. Grupptrycket vettu;)Eftersom man känner sig tvingad till att kolla din sida så gjorde jag det. Och jag måste säga att den är faktiskt jävligt snygg!:)märks att du lagt ner tid

 27. My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

 28. That’s what we’ve all been waiting for! Great posting!

 29. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 30. Prejšnjemu komentarju bi dala manjši popravek 14€ bi bila letalska karta za dve osebi gor in dol (ob nakupu ločenih kart), 7€ pa za eno osebo.LpSaša

 31. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 32. Non, la voracité s’exerce par les revenus de la propriété du capital et les entreprises doivent se défendre en faisant une accumulation financière compensatoire. J’ai corrigé les coquilles ce jour.Je pensais le faire plus tôt. Merci de me les avoir signalées.

 33. Precies Jeroen! Dat is onze taak als ouders, om ze goed te begeleiden, en dat onze kids mogen blijven wie ze zijn! Helaas zien de scholen dit vaak anders, maar wat een geniale, grappige, inventieve, creatieve, betrokken, slimme personen zijn het toch! Succes groet Sanne

 34. Well, hey, I’ve got a comment! I’ve been staring at these pivots for two days and feeling like something looked wrong….Apparently I decided to reverse the normal coloring of pivots and make support red and resistance green! I’ll fix that in a jiffy.

 35. obviously like your web-site but you need to check the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the truth then again I will definitely come again again.

 36. Hadde han en svart og hvit katt også eller?!?!Så herlig å rusle rundt og ta bilder av dører! At lyst til å gjøre det på Bakklandet jeg, men siden det er så nære blir det liksom med tanken!! Dører sier litt om de som bor der:)) Her er det Åre-helg i blæsten,men det har løya no! Vurderer sterkt å tusle til sengs no, for det er så kjedelig med fotball!! Ha en flott kveld:)) Storklem Eva

 37. the ugliest ring i've seen was one of those that goes from the base of your finger past you rbig nuckle, and all the way to the little one. It was a tarnished silver with bi swirls on it and askull. It was horrible. eod_army_wife04(at)yahoo(dot)com

 38. I hate my life but at least this makes it bearable.

 39. Jorge Douglas disse:É amigo Roberto me dei mau, pois o meu “maravilhoso” aparelho não veio nenhum CD de instalação. Mas apesar de todos os problemas o aparelho é bom e tem uma qualidade sonora muito legal. Porem, Philips nunca mais!!!Um grande abraço!Jorge Douglas

 40. Caloz ez marhajóóó:D bár nekem sosincs ennyi hajgumim mert folyton eltűnnek..:/ általában a csuklómon hordom őket így mindig kéznél vannak:DViki: hihetetlen mutatós darab lett, tökre el tudom képzelni a jövőbeli lakásomban:)

 41. I am looking forward to reading your blog and the workshop. We just started homeschooling a couple of weeks ago and I am feeling overwhelmed and worried that my kids are not getting the “right” or “enough” of an education as we are still working the kinks and schedule out. It’s a lot to manage but I know that we will figure it out eventually!

 42. Gratulerer med et kjempeflott sjal:-) Skjønner godt at du ble rørt, det var en flott gave. Vi har vært i Sarp en tur, men fikk ikke besøkt og tatt kontakt med alle jeg ville, så en annen gang jeg kommer, håper jeg vi kan treffes til ei koselig strikkestund:-) Har vel ikke vært noe liv på Solli-kroa på ei stund?Ha ei flott uke, og klem fra meg:-9

 43. Dear Leanne…as one of our most loyal and active followers in 2012, we wanted to say thank you and wish you a very happy and healthy New Year!! All the best to you! Hovercraftdoggy

 44. It’s funny the things they have in their minds to help them remember things. That’s awesome they did the dishes together without being asked. Mine do that too sometimes, and it just is such a breath of fresh air when I’m feeling stressed or not feeling well or something, they try their hardest to take care of mama. So that’s nice!! Can’t wait to see the pics!

 45. Je n’avais pas rebondi sur l’article d’Eurosport sur Tiriac de ce matin. Mais ce type est complètement fou ! Malheureusement, comme l’argent est maintenant roi, qui sait s’il ne parviendra pas à imposer ses vues…

 46. Hej! Jag lyckas inte lägga till användare till min blogg och skulle behöva få det fixat. Desutom är det felstavat när man inte får upp matchande länkar. Det står matckande.Tacksam för svar snabbast möjligast.

 47. Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

 48. I suppose that sounds and smells just about right.

 49. That’s a genuinely impressive answer.

 50. Awesome you should think of something like that

 51. So much info in so few words. Tolstoy could learn a lot.

 52. "Also, the best armies have always been made up of the most disciplined, least aggressive sorts of men. You're never going to make a good army out of high-testosterone guys"I absolutely agree with that. And the high tstosterone guys worn out mentally and physiscally more quickly too.

 53. like whoever thought of LBJ’s ‘Decision’ also guided Netflix through this process lol.”————————–Exactly.I have to stand behind those who are struggling though. Sure it is a luxury… but most families cannot do much else but afford something like Netflix as their luxury presently.I still have cable and a library full of books in my home. I will survive yo.Now to catch up on Breaking Bad before the new season starts.

 54. Cara Maria Tatsos,il discorso sulle biografie, e ancor più le autobiografie, mi affascina da diverso tempo.In particolare sono attratta dalle autobiografie di donne, che aprono un ampio e complesso discorso sulle identità per me appassionante. Tra quelle che conosco, citerei Leni Riffensteil, Alma Maler, la Gugghenaim.Le sarei molto grata se avesse la pazienza di segnalarmi qualche altro testo del genere.Cordiali saluti,Valentina.

 55. L am citit si m am uitat dupa semnatura dar zau ca nu am vazut. Da , chiar este frumos inteviul ca de altfel toate din revista. Oricum, pentru ca pe mine nu prea ma lasa bugetul sa cumpar, ma bucur de interviurile pe care le publici online, dupa cum stii 🙂

 56. If you want to get read, this is how you should write.

 57. Are we not yet at the point of suggesting that WPA is also as good as obsolete from a security perspective? The implementation issues surrounding that protocol are very well understood. I suspect that it's still so often bundled in with WPA2 as a 'recommended setting' only because the names are similar and the commentators are worried about confusion for the end-user. Perhaps if WPA was called WEP2 (which is probably more accurate), the IT community would be more forthright in schooling against its use too?

 58. Oh, and you probably already know about this tip, but I’ll tell you anyway.My Most Viewed posts are the ones where I’ve filled out the Alternate Text line in the photos I insert there. For instance, if the picture is Captain Kirk, I’d put “Star Trek,” “William Shatner,” and “Captain Kirk” in the Alternate Text line. My fiction suddenly got very popular when I added photos with those types of tags (and I know folks are led there by the tags, not by my brilliant plotting).Just an idea to hit that 100,000 mark!

 59. This is very interesting, Youre a very skilled blog writer. Ive attached your main rss feed and additionally stay up for searching for extra with the great content. Also, I have documented your current web site inside my web sites!

 60. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied onthe video to make your point. You obviously know what youretalking about, why throw away your intelligence on just posting videos to yourweblog when you could be giving us something enlightening to read?

 61. Jag tycker ändÃ¥ att rubriken ”Spelveckan drar igÃ¥ng” är ytterst missvisande.Det är ungefär lika rätt som ”Kungen tänker börja jaga”, ”Carola ska starta en sÃ¥ngarkarriär” eller ”Nu kan man köpa Coca Cola pÃ¥ Lidl”.

 62. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already Cheers!

 63. raar maar waar ik ben al 7 kilo kwijt dat had ik nooit verwacht hou gewoon mijn eet patroon aan en dat gaat prima,,s,ochtends en de miiddag en de avond .en toch afgevallen

 64. Dobrý den, jsem třetí den po operaci, a nemůžu,mluvit jíst a ani pít, hrozně to bolí a ta bolest jde až do uší. Doktor mi dal nějaké léky (bioparox, Nimesil),ale přijde mi ,že vůbec nezabírají. Zmrzliny ani nepolknu, a jediný co můžu dělat, je to ,že chladím krk zábaly. Ještě mi sestry v nemocnici řekli at hodně piju a kloktám peroxid.

 65. Thank you, chaamiey !!Gerry, I’ve noticed some of my Japanese posts are started to be quoted in many sites. I guess I have to resume translating your posts soon. Could you please put this for Japanese readers?“日本人の皆様へ 現在、この皇城新聞を解読し、英訳する作業を行っています。まずは書き起しから始めていますが、あやふやであったり不明な漢字について、おわかりになる範囲で結構ですので、教えていただければ幸いです。“Maybe, Korean sentence will be necessary as well?

 66. Kochana! Ale super, że bajeczka Ci się spodobała Ślicznie wyglądasz.. nie chowaj twarzyczki, jest taka urocza! Skarbie.. mów mi po prostu Sofia, tak naprawdę jestem młodziutką osobą, nie tak dużo starszą od Ciebie Słodkich snów Oleńko!

 67. The ability to think like that is always a joy to behold

 68. Aplicaciones de viajes como labtrip o de imágenes como hipster me he encontrado que no son compatibles con mi versión de android. Y hay muchas aplicaciones que directamente las hacen para apple porque la versión es única y en android hay versión y sistemas diferentes según los dispositivos, gingerbread, froyo, honeycomb.. Y además la pantalla de mi ipod es mayor que la de mi smartphone y me es más cómodo utilizarla a veces.

 69. I’m impressed! You’ve managed the almost impossible.

 70. This is very timely for me Keith as I feel life’s circumstances have taken me to the edge if not into the pit of depression. There is much to ponder here and I will. Thank you.

 71. If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

 72. Xena wat heerlijk dat het wat beter met jegaat. En wat een mooie Pietentaart hebben julliegemaakt leuke foto trouwens Anja.Wij hadden de foto ook gezien hoor bij de Ik sta op uitzending.Sterkte deze week met alles en hoop dat je vrijblijft van hoofdpijn.En die bloem die komt er over 52 weken!!!Liefs Ellen en familie

 73. I find it odd that [about the Dunhams, Geithners, and Obamas themselves being real-world Deep-State operatives] struggled to generate any conversation, yet this thread [about abstractions of abstractions of the Deep-State] is overwhelmed with gibberish.If you think about the implications, then the hypothesis of that previous thread is pretty-damned scary…

 74. Articles like this just make me want to visit your website even more.

 75. I hate my life but at least this makes it bearable.

 76. wow,jullie zijn pas echt zielig zeg! daarmee bedoel ik, al die turkse dozen! hebben jullie jeuk daar beneden ofzo? wat is de echte reden om af te vallen he?! zeker strakke kleren aan bij die hoofddoekjes?!lekker logisch!

 77. Hola! I’ve been reading your blog for some time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Huffman Texas! Just wanted to mention keep up the great job!

 78. காஷ்மீரி என்பவர்கள் காஷ்மீரின் பூர்வீக குடிகள் மட்டுமே. காஷ்மீர் இந்தியாவுடன் இணைக்கப்பட்ட பிறகு அங்கு குடியேறிய இந்தியர்கள் அல்ல. எனவே அங்குள்ள குடியேறிகளின் கோரிக்கைகளை பற்றி கவலைப்பட தேவை இல்லை. பூர்விக குடிகளின் விருப்பத்தை பொறுத்து அவர்கள் தனி நாடாகவோ அல்லது இந்திய அல்லது பாக் உடனோ இணைகப்படலாம். அது சரி, பூனைக்கு யார் மணி கட்டுவது?

 79. Your cranium must be protecting some very valuable brains.

 80. Terox:No recuerdo cómo se llevaban Menotti y Maradona. Menotti lo dirigió en el Mundial Juvenil de Japón de 1979. Allí llegaron a la final y salieron campeones. Luego lo dirigió en el Mundial de España de 1982. Y, finalmente, en el Barcelona.

 81. Io adoro, adoro, adoro la tisana della sera dell’Angelica! Non so se l’hai mai provata, ma ti assicuro che è perfetta per rilassarsi prima di andare a dormire…

 82. keep up the great work kevin. you are my all time favorite bodybuilder! I tell you one of my favorite all natural supplements is 5 glasses of hot green tea before a workout….solid science behind fat burning and exercise endurance.

 83. Conviver com tanta poesia e tantos poetas como acontece visitando este blog, é uma doçura pra alma. Com ou sem óculos você será sempre focado na beleza e o foco do brilho que lhe cerca a alma. Grande beijo e boa visão, querido!

 84. What amazes me is that he’s working in such a confined space, yet he is so accurate. You can’t learn a skill like that. It has to come naturally and he has that gift. Cool vid. BT.

 85. J’appuie -même si elle n’en a pas besoin – le remerciement de MiniPhasme à Jules : l’avocat manie l’anti-phrase, et doit jubiler intérieurement. Dommage que le couple n’était pas au tribunal.

 86. / Merhaba Emrah, eÄŸitimlerimiz uzaktan online eÄŸitim yoluyla oluyor. Ä°nternet eriÅŸimi olan dünyanın her neresinde olursanız olun eÄŸitimlere dilediÄŸiniz zaman katılabilirsiniz. EÄŸitimlerin daha kurumsal hale gelmesi için bu bekleme kaçınılmazdı. Åžartlarınız elverdiÄŸinde sizi de aramızda görmek isteriz. Ä°nternet bir yolculuktur, varılacak bir durak deÄŸildir. Biz de bu eÄŸitimlerle yol arkadaÅŸları arıyoruz kendimize, birincil amaç para kazanmak deÄŸil…

 87. That’s a crackerjack answer to an interesting question

 88. Whoever edits and publishes these articles really knows what they’re doing.

 89. Jim: Absolutely! I use Dreamweaver templates in all web site that I build. Using Dreamweaver templates will result in a site that is much easier to amend, and much less likely to contain dead links, etc.I heartily recommend using them.

 90. Yepp. Är granne med Paolo Costa. Joking, han bor i ghettot. Det ni inte vet om Paolo Costa är att han har skaffat en Boateng frisyr. SÃ¥g honom i centrum häromdagen. Busted.Haha Drazen ryck upp dig, vi kommer inte förlora det här. Om vi gör det sÃ¥ bjuder jag dig pÃ¥ O’learys när det är dags för Juve-matchen.

 91. Stone the crows and pickle the lizards!Heeft niemand ooit gehoord van (het werkwoord) klonen? Denk aan Dolly. Zij is inmiddels alweer viermaal gekloond!

 92. This is an article that makes you think „never thought of that!“

 93. Thanks, Diane! I have been living vicariously through your travel photos. And your blog is so lovely – I’m looking forward to following your adventures! And I am confident you will find the right direction soon enough.

 94. “Which translates to crazy in any language.” So true. Especially when paired with a tiny dog in a curly blonde wig. Wow.But way to go, Jodie!!! I made sure Marie filed this under the tag “celebrity watch.” Cuz you’re a celebrity, no question. Which explains why you are always dressed extra fancy and beautiful… paparazzi, natch. Gotta be ready.

 95. So what you're saying is that it is a massive fail, milt? That faking videos is counter to their cause, because it makes people think that they're all faked, and that the human toll is therefore massively overstated. Do you have any videos of Israeli children gasping for breathe? Because they're being targeted indiscriminately. Spam.

 96. Not only are the favicons now stupid looking blank pages in the Omnibox, but the Bookmarks Bar no longer has the saved link's icon in the address bar. Now THAT looks really stupid! Someone at Chrome failed to think through doing away with the favicons in the Omnibox, because I cannot believe they want Chrome users (that use the Bookmarks Bar) to have blank pages as the saved link icons. You need to re-think this change!!!

 97. Leerlo este libro puede ser el inicio del cambio de pensamiento de todas las personas deseen llegar al exito. Agradeceria que si podrian enviarmelo en pdf a mi e-mail .

 98. With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

 99. Ainda no Saltinho, costumava eu dizer a quem me ouvia: "No mato, prefiro à minha volta um pelotão de africanos do que uma companhia inteira de brancos,… mas se o pelotão de africanos fôr comandado pelo Santiago, então prefiro-o a um ou dois batalhões de infantaria, três ou quatro de cavalaria e cinco ou seis de artilharia". Um grande abraço com muitas estimado amigoMário Migueis

 100. I love the Ted Lapidus glasses, I have a pair I also got from a charity shop but they're not as nice as yours! Your Mother must have been a very stylish lady.

 101. Hahaha. Go to hell??? Wow what an attack. I don’t pay much attention to trolls like you. Why exactly does Demetri suck? Even though you’re a troll/shill, you should understand that libertarians are fighting for you as well. I understand that it’s difficult for you to understand that as you are PAID by them, it’s something to think about.

 102. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 103. Nice script,works perfect on my local server but not on the providers one. Are there more settings possible? I get this message “Sorry, Twitter seems to be unavailable at the moment…” often.grts Remco

 104. J’ai lu le site et le manifeste europeecologie; évidemment ca va dans le sens qui me convient… mais encore une fois l’adversaire n’est pas bien défini. A mon sens il n’est pas virtuel, et il est très puissant.Alors ignorer son existence, c’est perdre avant de commencer la partie.

 105. Médea: ale vedomie považujem za neznámy fyzikálny javTo nabízí mnoho otázek: v které fázi vývoje lidské/zvířecí bytosti vzniká a kdy zaniká ( pokud zaniká). Myslím, že mnohá zvířata vÄ›domí mají.Echidna je dokonalá. MénÄ› dokonalé “Echidny” jsou běžné. Dost často si myslí Orfeus, že žije s Euridikou, ale je to Echidna, která se umí pÅ™etvaÅ™ovat/simulovat. PÅ™i rozvodu pak Orfeus zjiÅ¡Å¥uje, že žil s nÄ›kým úplnÄ› jiným.

 106. I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

 107. I’m a FB fan! and I’m a current BLOOMIE AND I would be SO grateful to win so I can display my bloomie learning with these products! does that make sense?? lol. thank you for this! happy birthday!!

 108. If only there were more clever people like you!

 109. Thats a dangerous bike (you can get no lean angle) and a lucky rider. One things for sure he got a bloody arm/hand after that, a t-shirt aint much protection.

 110. Loved it! I can relate to your post as i am in “the no strings attached” department myself with someone whom i’ve had a relationship with. It can be confusing but once you lay down some ground rules, its all good.Keep up the good writing!!

 111. 8-7-12Mirela spune: Buna. Ai putea sa imi cauti si mie driverele de sunet si video? nu prea ma pricep. Sunet= smwdm.sys iar pt video = ialmrnt5.dll . Cred ca astea sunt. Ms… +50V-a ajutat acest raspuns?

 112. (Continued) It is instructing to re-read (if you can get hold of it ─ it has been out of print for a number of years) Jean Lebon’s little book How to understand the liturgy, in which he states that we need to be able to admit that rites get worn out. When they do, we need to tweak them to bring them back to life again. (I’m not talking about doing violence to the rite or to theology, but the subtle pastoral modifications that are being discussed here.) This has in fact been a constant practice across the centuries. Those who do not understand this may risk becoming “liturgical robots”.

 113. Michelle, I’m completely jealous! This is at the top of my personal trip list! Can’t wait to hear all about it as you blog…especially the Jim Henson Studios tour. I’m a big Muppets fan! Have a great time!

 114. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 115. Hallo Dijuca,Die hoek meer interessant om te wandelen door Malaga LaVERDAD is dat, hoewel de stad is een wonder. Ik vond het geweldig en hopen u snel terug te keren naar deze en andere sites die ik niet kon bezoeken vinden.Een groet !!!

 116. Mikä ettei voisi olla vaikka kuinka pienellä. Kunhan se on tuunattu siihen kuntoon, että sillä ei voi soittaa kun iskän ja äipän numeroihin. Joku roti yms yms yms.

 117. I just like the significant information you offer you on your articles.I will bookmark your blog site and check yet again below repeatedly.I’m quite definitely sure I will know considerably of latest things correct listed here! Fine luck with the upcoming!

 118. Good to find an expert who knows what he’s talking about!

 119. Lovely work as always, Camilla! :)Nice (and surprising) to see Jaq Chartier mentioned! She lives near me and belongs to a printmaking group that I was associated with. She is a wonderful woman and does some incredible work!

 120. A perfect reply! Thanks for taking the trouble.

 121. I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

 122. Qualidade de e1udio e veddeo do filme 100%, quanto ao filme, ne3o cofniem no comente1rio estilo velozes e furiosos, nada a ver, muita briguinha de adolescente, mas o filme e9 bom vale a pena fazer o download Nota: 2

 123. Io vivevo a Milano, ero una bimba e qquesti cercavano di attaccare bottone cha con me. Mi madre, incavolata, mi tirava via dicendomi che non era il caso di fermarsi e che non si sapeva da chi erano pagati e che volevano da una bambina. Dubbi che mi attanagliano ancora oggi.Barbara

 124. Merci à vous. Je suis allé lire l’article sur EducPros. Effectivement il y a une explication de Bernard Ramanantsoa. En revanche il n’y en a aucune sur le fait que les écoles de management en tête du classement sont celles de trois pays européens en difficulté, pour ne pas dire en déroute, Espagne, France et Royaume-Uni. Et que l’Allemagne qui ne fabrique guère ce genre d’animal savant, le manager, est en pleine forme économique. Ca mériterait bien une explication !

 125. Speaking of awful predictions, here’s hoping we get a KSK breakdown of , which features, among other things:- three playoff teams from the NFC North- the Houston Texans winning the AFC South- two teams above .500 in the NFC West- the Chiefs winning 8 games- Cutlerfucker and the Bears in the Super Bowl At least PK didn’t give his idiotic justifications for his picks, so that’s some aggravation spared…

 126. Hello…Considerably, the story is in reality the greatest on this noteworthy topic. I agree together with your conclusions and will eagerly watch forward to your next updates. Saying good one will not just be sufficient, for the fantastic clarity inside your …

 127. I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 128. Eymard disse:Ricardo, greves na frança nao sao prolongadas como no Brasil. Mas costumam ser inesperadas!! Nao dá para prever. Se acontecer, aconteceu!! Duram alguns dias e pronto. Sempre haverá algum transtorno mas, tambem, alguma alternativa. Nao se preocupe!!!

 129. That’s an expert answer to an interesting question

 130. Queria aproveitar e mandar uma pergunta: Caso se confirme Fernando Alonso na Ferrari já em Monza, não ficaria o Felipe Massa impossibilitado de voltar ainda este ano por conta de não haver mais lugar para ele, já que nem Raikonnen nem Alonso se sujeitariam a passar algumas corridas sem participar?

 131. Always refreshing to hear a rational answer.

 132. October 29, 2012 at 4:17 amWill Smith said it beautifully in “The Pursue of Happiness”, he said: Other people can’t do it, they tell you that you can’t do it. Doubters are actually people who in regard with their own limitation for a broader vision want to throw some shade on yours. They can’t see it for you in the same way they cannot see it for them. Being able to see pass the short term and experience a vision or great idea is something that has to be practiced. We have to understand that this is a commodity, so we cannot expect all the people we know to possess it. Reply

 133. BrunoOctober 12, 2012 This is the first betting service that is finally giving me profit. My first full month – september, was not super impressive but still made a profit. October results however, have been excelent. So I’m very happy so far. Costumer service is great too.

 134. I have to say that Holiday #1 is spot on for me. Burnett #1 is probably the closest to my version of Burnett. But I think more men in black mysterious kinda way lol. I can’t wait for “Chosen at Nightfall” though. I have a feeling that I am going to cry a lot. I am reading “Captivate” by Carrie Jones and I must say I highly recomend the series. The girl kinda reminds me of Kylie in the way that she is always trying to protect her friends and not worry about herself. There is also a sexy werewolf lol. But the series has a long way to go if it will ever be as good as Shadow Falls.

 135. Sarebbe come chiedere alle poste: ci controllate TUTTE le buste smistate se contengono antrace, lettere minatorie, pornografia, ecc.?Risposta di Poste e postini: e quel tempo ce lo paghi te? E la privacy? E non hai già abbastanza quattrini da camparci da riccone per TRE vite?

 136. I love this design, but it’s a little TOO industrial for what I’m hoping to use it for. Is it possible to recolour it in, say, a copper or bronze scheme? What parameters would I have to change to do so?Thanks so much for making so many GREAT skins available…!

 137. providers, such as Merchant eSolutions, PayPal, and others.  But in a recent work on developing a NetSuite driven Chinese eCommerce experience, we have to code for payment gateways that are not supported natively within NetSuite.

 138. 1958 NFL Championship GameSudden Death, Baltimore Colts beat the Giants.First overtime game in NFL history.Featured Vince Lombardi as Offensive Coordinator.Known as the “Greatest Game Ever Played.”I win.

 139. Ik ben voor jullie super blij dat het goed is afgelopen…Wat zullen jullie zijn geschrokken zeg….jakkes….Je boekje is trouwens heel mooi geworden hoor !!!!!!Lieve groetjes en doe lekker rustig aan…ELLY.

 140. Fantastic site. Heaps of practical in sequence here.I’m sending it to a few pals ans too division in delicious. And visibly, show gratitude you to your effort!

 141. Moin,toller Monat, tolles Ergebnis!Macht weiter so Jungs!Wie versprochen erhaltet Ihr natürlich auch eure Spende von 10% von meinem Gewinn. Bin ja leider erst MItte des Monats dazugekommen und habe daher “nur” 14 Einheiten gewonnen, aber davon erhaltet Ihr wie versprochen eure Spende!Freue mich auf Oktober!!!Bis zu den nächsten Tpps!CYA_D0c

 142. You want to {collect|gather|acquire|accumulate} your textile about the ring. Pull your filament/thread up at the {finish|end|complete} and tie it, pressing the ring….When you congregate your allowances at the flower seams, snip the interior details of the…

 143. With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

 144. that unlike Afghanistan or Iraq, Dubai is not a warzone and that's why Israel is in trouble. I'd like to know who Israel is in trouble with and what are they going to do about it?If the UAE makes itself a haven for terrorists, terrorist smuggling operations and a place where terrorist money is moved and is friendly toward Iran, then they have made themselves into a front in the war on terror-on the side of the terrorists. Israel was completely justified in assassinating this terrorist or any terrorists wherever they hide.

 145. Pobrecito corzuela quien te conoce nunca en tu vida pensaste que ivas a venir a una ciudad a jugar con un grande del chaco sigan ordeñando chivos mangas de indios Aguante Orioneeeee y nadie mas

 146. Greetings from New Kent, VA…Wondering, with all the rain we have had and a dubious winter; how are the production levels coming along with other Vineyard’s…..? I do know Cab Franc Vines have taken a slight beating here……any * solutions * other than constant checking? Sprays?Cheers!Butterbean’s Vineyard,LLCGaelic…..In addition, I will be i

 147. I believe you, Asdrúbal. And welcome.Here’s my take:1. Faltan 9 días. En el interín, mucho puede cambiar.2. El que ‘suda más que papa en mondongo’ merece nuestros esfuerzos para ir a votar el 7 de octubre.3. De que ganara Chávez el 7O, y eso por un márgen pequeño, mantengo que Capriles formará una parte importantísima de la política venezolana. Ese flaco remontará la batalla en su tiempo apropiado. Apenas comienza a ganar fuerza.

 148. Tosi kiva nähdä,että Swedish Hasbeenseistä tykätään :)Tässä muutamia liikkeitä,jotka myyvät niitä jo,tai tulevat myymään maaliskuun lopulla:Helsinki- Helsinki10,Minus,Beam,LimboTampere- Gallant ClothesTurku- Televisio Lifestyle StoreVerkossa- unkai.fiNoora, on aina kiva lukea sun blogia.T.Katja

 149. The ability to think like that is always a joy to behold

 150. An absorbing word is worth scuttlebutt. I cogitate that you should indite more on this topic, it strength not be a inhibition theme but mostly grouping are not sufficiency to utter on specified topics. To the next. Cheers like your Fashion – Videos.

 151. Tämän ei ole tarkoitus olla halveksiva kommentti, hyvä kemisti. Mielestäni esität asiasi aika loukkaavassa muodossa. Eikö näistäkin jutuista voisi keskustella ilman, että käydään käsiksi henkilöön (vrt. „suuri terveyssankari“)? Kommentoi mieluummin asiantuntemuksellasi kuin toisia lytäten.

 152. Sounds really powerful and peaceful and reassuring. I wonder, can you point me to a prior post, if you’ve written one, about why you think ABA is a problematic approach? For our Lucy, so far, it seems like a good approach but I’m quite aware that others have been challenged by it. I’m just not quite sure I understand why. Perhaps there’s a difference between “east-coast” and “west-coast” ABA…I’m in Oregon, and everything seems gentler and more respectful here.

 153. what’s in the box?just papers? your business papers?and what do you do?i’m unemployed.dude. that sucks. but you’re a talented guy. i know you’ll land on your feet. i wonder if ALP is hiring? check the bulletin board at the home depot…

 154. I totally oppose the overlaid ads. It's simply outrageous. I'll unsubscribe myself from you tube if those ads ever come to exist. I'll look for other alternatives. Who came up with such a disgraceful idea?

 155. Das gelobte Land ist für Russen so wichtig, dass sie ein Waffenschutzschild in Syrien haben errichten lassen.Im Ernstfall wird Merkel wieder die Pumps zusammenschlagen und Deutschlands Staatsraeson verkünden.Für die Bundis und alle anderen Volltrottel bedeutet das dann, die Invasion auf Moskau, weil wir gerade jetzt gut für einen Offensivkrieg gerüstet sind.

 156. La vidéo a été bien réalise. Les élèves ont réussi à faire durer le suspens. On ne peut pas voir l’homme qui joue l’aveugle pendant la durée de la vidéo. Il n’y a que à la fin, lorsque le médecin lui enlève les bandages, que l’on a l’impression d’être à l’intérieur du personnage.

 157. Onnea tulevasta perheenlisästä! Mukavaa päästä lukemaan kokemuksiasi kestovaippailusta, kantoliinoista ja muusta aiheeseen liittyvästä. Varsinkin kiinnostaa mitä mieltä olet rokotuksista?Oma kuopukseni on nyt 2 kuukautta ja mukavasti on kestovaippailut mennyt. Tosin oman "lajin" löytämiseen menee oma aikansa. -ekoellu

 158. Du fant mye fint – det lønner seg Ã¥ gÃ¥ et annet sted enn „alle“ andre. Bildene ble flotte, jeg fikk lyst til Ã¥ gÃ¥ tur selv.

 159. I am sure Bally are probably very well made, but whatever I have seen of them, their shoes are not elegant looking, a bit clunky and soles protruding too much! Considering that they start at around £450 range, there are other much nicer looking makes (C&J handgrade, Alfred Sargent exclusives, Cheaney imperial etc.)which are equally well made.

 160. A rolling stone is worth two in the bush, thanks to this article.

 161. Hello. Very nice site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I am satisfied to find numerous useful information right here in the article. Thanks for sharing…

 162. Hey! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

 163. Vontade de pegar esse kerpal e espancá-lo até não restar mais dentes na boca!!! Que coisa medonha!!! Sou só eu que tive essa vontade?

 164. Уважаемые учащиеся школы, родители и посетители этого форума! Не превращайте форум в свалку. Пишите по существу.

 165. How can they get athletic, defensive wings/PGs without giving up something valuable? I don’t think they can get good perimiter players back by trading away Blake, Barnes, Artest, or Fisher. They are not valuable assets to any teams after this sweep.

 166. you’re in point of fact a excellent webmaster. The site loading pace is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve performed a excellent job on this subject!

 167. we prefer to honor many other online web pages around the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out

 168. 167En estos tiempos es bueno ver gente que aún creen en la creación de empresas y la iniciativa privada.No hay nada más gratificante que crear una empresa y verla crecer. Es el motor que crea riqueza y trabajo para todos y sobre la cual se sustenta nuestra sociedad.Enhorabuena y suerte para todos.

 169. Love it! Love the quotes, I also have them all per my house, not sure why…Need more details on the desk. Did you just stack the second short piece over the bottom piece then attach legs to that one?

 170. The look of joyful happiness on two beautiful faces, the laughter and giggling, it is such a privilege and pleasure for us of the lessor species to be allowed to see You having fun.Thank You Divine One for the blessings You bestow upon us.You are, as ever, as kind as You are beautiful.

 171. For better or worse, spoken like a true primate:If the neurons responsible for your sexual drives and feelings were ruled obsolete legacy neural circuits which cause war and greed, and were to be removed from all future versions of you, would you still choose to live?

 172. Samantha Null – I’m wearing my mom’s veil!! SO SO beautiful and matched amazingly with my dress It really was a perfect day!My husband and I are only slightly obsessed with Lorraine & Greg

 173. Je pense plutôt que le renouveau d’Alix passera par des albums de qualité comme celui-ci. Je ne crois pas qu’on puisse comparer Alix Senator avec Alix, à part le personnage vieilli d’Alix, tout est différent : le graphisme, le style narratif, les couleurs, et c’est très bien comme ça !

 174. XRONIA POLLA PAIDIA KI EYXARISTOYME POY KRATATE EMAS TOYS APODHMOYS FILIATRINOYS ENHMEROYS GIA THN POLH MAS KAI THN PERIOXH MAS.H SYMBOLH SAS STHN ENHMEROSI MAS EINAI TERASTIA KAI SAS DINOUME SYGXARITIRIA.USA.

 175. Interesting read.Girls also use pickup lines.. but they are more verbose and so subtle that other person may not notice. But thats just an observation.. people may choose to differ.But the concept of pickup lines is wonderful that even if you are the best you may end messing things up. More about the person’s confidence and ‘concept’ used rather than the person itself.

 176. The voice of rationality! Good to hear from you.

 177. Wow! Great to find a post knocking my socks off!

 178. “David Nahai who got over $85,000 for 3 months AFTER he left DWP for doing nothing.”Under Nahai, the largest municipally owned windfarm in the nation was built. I’d hardly call that doing nothing.

 179. Yours is a clever way of thinking about it.

 180. This is way more helpful than anything else I’ve looked at.

 181. Moi aussi j’ai acheté mes premiers soutif chez Etam! Mais effectivement depuis la saison dernière je trouve qu’ils font de plus en plus de jolies choses, et là ça confirme ce que je pense.

 182. That’s an ingenious way of thinking about it.

 183. had a yamaha warrior back in the day. once again the hell of tnhe northeast and finding places to legally ride forced me to get rid of it. Good episode, good to see people just having fun out there.

 184. You’re a real deep thinker. Thanks for sharing.

 185. I definitely liked this article. I assume your content is actually actually excellent. But I noticed the write-up title a little monotonous! I believe you really may improve on the title by referencing how the leading bloggers execute this. This’s a shame that you do not have adequate direct exposure just due to your post headlines. Also, why are there plenty of spammers over here posting here?

 186. Is this Brightness and Wakeup Problem we have since 12.8 or earlier, a problem which the amd drivers started or yours?Right now I’am using your 12.9 driver because the brightness control works for both cards, without using your the brightness fix. Only the “wakeup from sleep” doesn’t work for the AMD card, on my HP dv6 with a HD 5650m.I like your work Leshcat. Keeping alive our notebooks a few more years, since OEM give up pretty early.

 187. You’ve managed a first class post

 188. I know something about the C lanuage but don't know about The role of the akinji in the Ottoman army was twofold: to supply war captives, and to terrorize and disperse local populations before the advance of regular troops. Is there any more information about it ? If yes, post here.!

 189. Very valid, pithy, succinct, and on point. WD.

 190. marla – DawnYou are a sweetie to add this comment-thank you. In today’s reality, the urge to prematurely publish is often ‘enabled’ by other writers who are prematurely publishing…:)Would appreciate any ‘like/love’ you can share with your writing group..:)Hugs to you,Marla

 191. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 192. a dead M&A market worldwide, it’s funny that another Israeli hi-tech player has just been acquired. Aladdin has been snapped up by Vector capital in a deal worth about

 193. Con Horta&Vi 2.0 dejaste el listón muy alto, a ver si esta tarde con Horta&Beer lo superáis. Ánimo, lo estás haciendo muy bien.Un saludo.

 194. "I got mine and the hell with everyone else," the libertarian motto. Sounds like the asshole creed to me.But Brad, you really are an asshole.And you're such a masochistic one. You always come back for more.And you'll be back in the very next post on this thread. I'll be money on it.

 195. Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 196. Dobré ráno,VaÅ¡e diagnosa je velice úporná. Akupuntura je výborná hlavnÄ› v tom, že Vám chorobu může zpomalit a zmírnit příznaky. Ale tÅ™eba najít človÄ›ka, který to opravdu umí. Dále je vhodné konopí ve specíální úpravÄ›, ale ne technické…….Petr LukeÅ¡

 197. Thanks for the insight. It brings light into the dark!

 198. Shoot, who would have thought that it was that easy?

 199. Guten Tag,Ich habe von einer Stunde auf die andere dicke, schmerzhafte Mandeln und extreme Gliederschmerzen im Schulterbereich bekommen. Bin allerdings seit einigen Tagen schlapp und klage über Magen und Bauchkrämpfe/-schmerzen. Nun fühle ich mich richtig “grippisch” Was kann ich tun um schnell fit zu werden…

 200. La bêtise et la haine ont une chose en commun : l’absence de limites. Votre cas, cher avocat des méchants capitalistes et du méchant système, en est une parfaite illustration.Ce n’est pas ma faute si je suis plus intelligent que vous.

 201. I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 202. Sortir sans make-up est tout aussi bon pour la peau et puis c’est une manière d’exprimer sa liberté et de ne pas être dans l’excès de l’esclave face à ses produits de beauté.

 203. Keep it coming, writers, this is good stuff.

 204. Wow. You are like my long lost kindred spirit!I love the truly constructive criticism you offer!This reminds me of Barbara Nicolosi’s chapter of the collab book ” Style, Sex and Substance” (Ed. By Hallie Lord) where she quotes dear Flannery Connor criticizing the glorification of innocence.Also, St Teresa of Avula – “God, preserve me from sullen saints” !

 205. thank you very much for the compliment. If you haven't downloaded "the First Step", make sure that you do so that I can get your e-mail address. Then, I can include you on all of the material that I put out going forward…

 206. I didn’t know where to find this info then kaboom it was here.

 207. Anyone have the Zooper stroller for twins?I am expecting twins. Looking for a stroller has been a little more difficult than expected. I am a little overwhelmed. We have been leaning towards the Zooper. Although it looks like the side-by-side strollers can only carry one car seat compared to the tandem. Any opinions?

 208. Wow! Great to find a post with such a clear message!

 209. I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 210. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 211. Sabe, também acho lindo vestido branco, mas tô pensando em entrar com outra cor uhauahuahuahuha Você verá daqui há alguns anos hahahaha

 212. Напиши коментар Можете да използвате тези HTML етикети и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 213. Enlightening the world, one helpful article at a time.

 214. Getting fired or quitting because you can’t write a positive review of a KStew movie is kind of fantastically through the looking glass. Did this guy slip through from someplace where KStew is not the second coming of Keanu Reeves?Mind you, I’ve always like Keanu, and in the right roles I think he does some great stuff, but I’ll concede he overuses the “whoah” face.

 215. Et puis, mes jeunes amis, ne sous-estimez pas les menus plaisirs d’une assemblée de vieillards.La Schadenfreude avec laquelle on note, d’un coup d’oeil, les signes de la déchéance de son voisin (il y en a toujours un qui semble vous précéder sur le toboggan).Avec, bien sûr, une jovialité sans faille.« Vieille canaille, tu es sous testérones?!– Et toi? Des couilles en zinc comme Lance Armstrong? »

 216. Fell out of bed feeling down. This has brightened my day!

 217. These topics are so confusing but this helped me get the job done.

 218. There are many places in America that are still taking a really big hit on the real estate market. When I lived in Denver it was great out there! People were moving from all over the US just to live there because the homes were affordable but they a job market to go with it!

 219. What a handsome group of luxe items…I’d like some of these myself too! 🙂 Those are the coolest headphones, ever! And that DVD Janus collection is such an amazing gift. Beautiful roundup.

 220. Alakazaam-information found, problem solved, thanks!

 221. Basic Data Plan for any internet access is required. I have had people just use the Wifi and were happy, since most places these days have wifi, homes , colleges, etc.

 222. Same here I’ve delved into the world of psycadelics when I was a young teen with a few friends, had some wild times. Did shrooms actually the other week first time in years then went and watched Tron lol

 223. In terms of the locker room Sam, the Jets were already divided last year so the Tebow acquisition would only make it worse or miraculously change it in a positive way. The NY Jets will be headlining for the majority of this upcoming NFL season. That’s no secret.

 224. Benedict came highly recommended by my camera supplier Tony Leung. He is very easy to talk to and it was just an easy, straightforward business transaction, which is essentially what I needed. He is trustworthy and prompt, considering it was a weekend! I will definitely recommend him to my friends and family. Thank you, Benedict. You’re a good man and you’re doing a good job.

 225. Always the best content from these prodigious writers.

 226. Nope – I just use a bit of bronzer to dust all over my face, so I guess that helps with “setting” the foundation. But I’ve only used it in cold weather so far, I may feel the need to get a powder in the height of summer, just not yet!

 227. "What if the Chinese turn out to be smarter than the Japanese once everything shakes out?"That is why we need genetic engineering. An intelligent immigration policy alone will not be sufficient.

 228. …”have a good day” and actually means it. A friend is the non-judgemental one who takes the time when one needs them to be there. The one who says I love you without expectations. One good friend is worth more than ten superficial pretenders. Someone who says “I am here for you” and walks their talk. “Have a good day Cynthia”! ~Raven

 229. … and, moron, "unintelligent idiot" is redundant.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Did you have to put your teeth in fisrt to say that, becuase I hear folks out your way aren't into having teeth in their 30's and 40's, LOL!!!! Heeeeee Hawwwwwwww!!!!!!!!!!

 230. I actually kind of enjoy playing Solitaire… those night when I cannot get any sleep and studying Chinese doesn’t even do the job of putting me to sleep. Solitaire, on the other hand, never fails.

 231. It’s always a pleasure to hear from someone with expertise.

 232. Mouais, pas terrible. Vous êtes bien coi..« Vous ne savez pas, c’est dur?.. » ou restez-vous un fan malgré tout ce cirque de vos marionnettes ribery & co, ces clowns qui nous font pleurer de rire, ou le contraire..PS: pour ma part j’ai bien aimé les interventions de Lizarazu, mordantes comme il faut, elles.

 233. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 234. For a fourth entry, do at least two of the following and tell me you did so in a yet another separate comment:Become a fan of THE STOLEN ONE on Facebook.Become a fan of Suzanne on GoodReads.neverendingshelf@gmail.com

 235. You’ve really impressed me with that answer!

 236. un credincios spune:Mi se pare cam arogant parintele cand vorbeste despre ceilalti preoti ai Bisericii. Numai el si cei din jurul lui poarta Crucea marturisirii si propovaduirii lui Hristos in zilele noastre? Nu cred. v. Iacov 4, 10-16

 237. Hi everyone!  My newest post “Hosting An Elegant Thanksgiving Dinner On A Budget” is up now at ALotOnYourPlate.com!   This cost efficient, time friendly guide, can help you prepare for a big Thanksgiving dinner, faster and easier than ever!   For the guidelines to help you breeze through the planning of an elegant, budget friendly Thanksgiving dinner, click here!

 238. Thanks for the ideas you share through this website. In addition, many young women which become pregnant tend not to even try to get health insurance coverage because they worry they wouldn’t qualify. Although many states today require that insurers produce coverage no matter the pre-existing conditions. Fees on these guaranteed plans are usually larger, but when considering the high cost of health care bills it may be your safer way to go to protect a person’s financial future.

 239. Some of these posts I have read; a few I haven’t. But I’ve noticed too the blog world has been unusually quiet. The hell??Charlotte recently posted..

 240. I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 241. I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

 242. I such as this web blog greatly, Its an extremely nice situation to see and acquire info. An idealist is often a person whom helps other folks to end up being prosperous. by Holly Ford.

 243. I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 244. terima kasih atas commentnya, beli satu atau banyak tetap akan kami layani mbak. utk price list + katalog lengkap update bulan Oktober 2011 sudah saya kirim semua mba, mudah2an mba tertarik utk jadi reseller.. Terima kasih, Ely Mufida Sprei & Bedcover dengan Harga Grosir HP : 085921403362 , PIN BBM : 2802F654

 245. oiii mike lembert (hakkk tuihh nama) ..lau satu hari mulut ko tk mcm longkang x bleh ka.. tau lah ko mat rockerss.. yeke? …agak2x lah keluarkan bau busuk dri mulut ko tuu… lau ko pandai sngt ngate filem tu… jalan cite tuu..cer ko jadi pengarah…agak2x nye filem ko ni laku ke tk erkk???

 246. Original post by David Wilson and software by Elliott Back Filed under Internet Marketing, Social Media Optimization, SMO, Brand Marketing, socialmediaoptimization by Permalink • Print • Email • Comment

 247. IAs I am a former elementary teacher and librarian, I definitely use seasonal decor in my home. I had at least one quilt for each season and holiday for school and home. There are never enough!

 248. Protestez împotriva mincinilor din acest articol. Eu nu sunt cu bani de la stat. Lucrez la privat la frații Koch! Aș lucra și in Romania la privat la frații Micula, dacă mi-ar face o ofertă și ambasada USA nu s-ar opune!Doctor inginer silvic Dragoș Agilica, gânditor-agitator liber schimbist!

 249. Um uhuu pra ele também, só que é preciso lembrá-lo que ele é Senador e pré-candidato a Presidente da República do Brasil, e não de Cuba. O Brasil de 190 milhões de habitantes, com problemas gravíssimos de saúde, educação, habitação, transporte público, violência, corrupção, justiça, inflação, aposentados à míngua, fora o resto.

 250. so far, considering it’s an uifcoifnal app, I love kik messenger. the only complaint I have is that I cannot completely close the application, and I’m worried that it’s going to take up memory. The app itself is wonderful a lot smaller than whatsapp and faster too. I find the push notifications on mark, and haven’t had a problem at all. hopefully more people start using this app although it’s great, I’m still juggling between whatsapp bbm and kik mainly because so many people are using all sorts of cross texting platforms these days. ugh.1fef

 251. a Comment A few days ago I officially announced my partnership with LifeLock and my new role as a brand ambassador, now I have some fun LifeLock related news to share with you that I know you’ll

 252. Hei. NÃ¥ har jeg trykket liker pÃ¥ personligalmanakk pÃ¥ facebook, siden din der er det noen uker siden jeg trykket pÃ¥ liker og fÃ¥r smÃ¥ statuser som macho keegan i rosa halsbÃ¥nd. SÃ¥ nÃ¥ legger jeg igjen et spor her og blir med i trekningen av en slik personlig almanakk, da de ser flotte ut 😀

 253. Thinking like that is really impressive

 254. To byl la mnie taki fragment ze prawdziwych piraow juz nie ma. A ci ktorzy sie za nich podaja sa po prostu zalosni.Smutnym momemntem jest zbieranie sie do ataku na wiezenie.

 255. Justo, mucho mejor, las cueces, al congelata y ya las tienes preparadas para tomar cuando quieras (si hay que elegir, tira de pechuga de pollo y olvídate del pavo).Y el caldo, hasta el infinito y más allá, ya verás cómo el caldo mejora y mejora como un gran vino

 256. Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

 257. Youtube must be taking after the Obama administration and forcing things down our throats that we don't want.Please let the user deside if we want this stupid autoplay.I've been trying to turn it off but am stuck with it.

 258. No entiendo bien la consulta, supongo que te refieres a las coordenadas en forma x,y de los vértices del lote.haces un punto allí y le ves las propiedades Responder

 259. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 260. Hi,I am nw to this space but saw the quiz and thought will take it:)-Sachitatop (left)1.Kareena2. Kajol3. Priyanka gandhi4. Gul panag5. Aishwarya6.Bipasha7.Ayesha takia8. Preity Zinta

 261. I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 262. Fantomzeit – Dunkelheit oder Leere im frühen Mittelalter? » Eine interessante Grafik : 25. September : […] durch C14-Datierungen vor der Lücke und vergleichende (Keramik-)Datierungen nach der Lücke. Zur Keramik-Datierung. Dieser Beitrag wurde eingestellt …

 263. I have an idea. Can we have a software that we install on our server or local computer which allows us to index our site when & as often as we want & how much to index. It then sends the raw info to Google. This takes the strain away from Google's computer, but ensures that our site is up to date & correct with Google.

 264. >Just wanted to know where in the 33rd Senate District is the New Roosevelt Initiative? New Rochelle you say. That's not in the 33rd senate district, so why would any of the candidates running in the 33rd listen to them. Do we live in a dictatorship that coerces people to drop out of political races? Finally what makes Mr. Rivera the front runner, when all the candidates are not known yet, and there are other dynamic candidates in the race including the incumbent. Read my column in the Bronx News as I have interviewed three of the five and will try to interview the remaining two.

 265. I could watch Schindler’s List and still be happy after reading this.

 266. That’s a creative answer to a difficult question

 267. I especially like how you make double use of accesskey navigation. One command to go forward or backward! Unfortunately I don’t have a Mac so I’m unable to try it out.“Accesskey navigation is built in for going forward or backward through gallery and photo pages. Alt + ] (or Ctrl + ] for Mac browsers) will go forward. Alt + [ (or Ctrl + [ for Macs) will go backward.”The previous/next png images are beautiful. Great work as usual.

 268. Black and gold goes so perfect together, you look fabulous as always and your outfit looks very interesting and sophisticated.www.kameliaandpearls.blogspot.com

 269. Amy martin – Little Julie all grown up! You looked so beautiful, but that’s no surprise. Your photographer had to of loved working with you. Best wishes to you and your husband.October 1, 2011 – 8:02 am

 270. I was looking everywhere and this popped up like nothing!

 271. CT needs to make their lasers powerful enough so that they can penetrate directly through cars and get to the BG on the other side. When lasers can accomplish such a SD shootings or is it a firing(?) things will be much quieter and residents won’t be woken up late at night.

 272. Woah this blog is fantastic i like reading your posts. Keep up the great work! You understand, many people are hunting round for this information, you could help them greatly.

 273. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 274. Always the best content from these prodigious writers.

 275. Very cool puzzle Gareth! I’ll give it a try shortly. I may have to try my hand at including this variant in one of my trickle-down sudoku sheets next time I make one…

 276. Oh Mienke, wat leuk dat jij ook zo veel quilts op jouw blog laat zien, zo heb ik toch een beetje gezien wat voor prachtigs in Deventer hangt. Zo vind ik ook de Hollands Glorie van Ineke (die bij ons logeerde)zo mooi

 277. , God won’t give me anything I can’t handle. Like you,I am very close to God. and of, btw…. I am allergic to caffeine too!!! Kills my neck and legs (as does West Nile) and makes me very sore. It is okay, though… I got used to it! Thank you so much for giving us this book. Everyone. And thank you for making me feel like I am not the only one! please respond if possible! and btw…. I love writing, and share lots of interests with you too!

 278. Às vezes também me sinto cansada e triste mas, se eu me sinto assim, como se sentirão os palestinianos?Eles não desistem porque não podem desistir, e nós também não.Campaniça

 279. L’anecdote du jour… J’ai croisé Zumthor dans le passage sous-voies de la gare de Lausanne, arrêté net devant un accordéoniste russe. Il était humble et beau, complètement pris par l’instant. Une leçon ! Alors merci Greg pour ce poste ! Et vive Alessi qui est loin d’être la nunuche du design comme certaines séries peuvent nous le faire croire…

 280. I told my kids we’d play after I found what I needed. Damnit.

 281. That’s a quick-witted answer to a difficult question

 282. It’s always a pleasure to hear from someone with expertise.

 283. Who do you refer by you guys? who are those you guys?If you are not convinced by the supreme court,go assassinate him or give up and make sure he doesn’t win future elections.These are the only choices, your baseless observations are of no help to anyone here.

 284. Anton, I have a totally off-topic question(I'd email you privately, but there is no email option on this site, that I can see): where did you get that basic rubber/plastic handheld bottle holder that you used during the Leadville Trail Marathon (July 09 post)? I've seen photos of Erik & Kyle Skaggs using what looks like the same one. I have the popular UD version, but don't always need the pouch. I haven't seen any like the one you have in stores/online…so would appreciate a link…big thanks.JCC

 285. I tried calculating a GPA from that sheet based on A=4, B=3….and it comes out to about a 2.16 (the PE classes and Organic Chem II don't have credit hours listed so I left those out).I thought I had bad grades, but this is much worse.

 286. casualobserver So, Georgie, derisive sarcasm only makes a good point when you're spewing it here?Spencer, sounds like your superior judgement is being wasted living in this country….at least for what the next 4 years looks to bring.Ciara, good post……….you ought to pipe in more often. Your views are actually more in keeping with the namesake of this website.

 287. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m fairly sure I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 288. I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

 289. I was really confused, and this answered all my questions.

 290. That’s a well-thought-out answer to a challenging question

 291. That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

 292. Enlightening the world, one helpful article at a time.

 293. This is still the industrialized model of education, lecture, mass production. Only the distribution has been changed. You got a larger warehouse, sped up the assembly line, and are churning out the same process with the same results (worse results actually compared to a classroom) only scaled.The American economy is changing, yet our top educational institutions can’t get out of the industrial age.

 294. chère prune, « c’est qui ce John Trinian ? » Peut-être le pseudo de Jean-Louis Trintignant qui avait été pressenti pour « mélodie… » avant que le garçon boucher ne prenne sa place. Et le pauvre Jean-Louis ne put même pas prendre l’ascenceur pour l’échafaud.PS: rien à voir avec « la cave se rebiffe »

 295. Muy buen artículo. Posiblemente la gente que se dedica a esto lo hace con buena fe, habiendo sido engañados antes con todos estos términos incomprensibles. Habría que ser biólogo, químico, médico, teologo y electricista a la vez para entender el funcionamiento de la máquina. jajajEn cualquier caso aplaudo el efecto placebo, como elemento capaz de curar. Pero el que lo prescribe sabe que se trata de efecto placebo.Por cierto, deberías eliminar todos los comentarios con insultos que no aportan nada al debate.Sldos

 296. Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

 297. Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

 298. I agree. But there's another interesting point here for free will/destiny. Clearly, Lyra's destiny is not set in stone, because to tell her what it was would be to change it. On the occasions when I believe in such things (maybe 2 days out of 7?) I see destiny as a Choose-Your-Own-Adventure novel. Every ending has been written, but where you end up depends on the choices you make. Clearly there's some element of that here as well.

 299. Do you throw your … Do you throw your disposable shaving tools away? Have you ever seen the low price of hair dye? Your question is answered moron

 300. Dr.Osmar o corinthians ontem a tarde acertou o contrato com Odebrecht a assinatura do contrato só da terraplanagem ou da construção de todo o estadio?Porque pelo que eu saiba não sabem quanto vão gastar ainda no estadio.

 301. Mooie spiegel!! Erg leuke foto's van mijn woon- en geboortestadje, ja ik ben een echt "Troeter" (=Monnickendammer).Vroeger stonden de konkelbankjes in één straat, later werden ze steeds vaker ergens anders gezet. Tegenwoordig moeten ze wel verankerd worden. Ik ben geboren naast die sluis en heb hem wel vaak open gezien, maar het is inderdaad geen veel gebruikte sluis. Jammer dat de speeltoren sinds kort in restauratie is, want die is ook erg mooi om te zien. Groeten uit MonnickendamAns

 302. Bogdy, vigilentule…articolul a fost scris la miÅŸto. Ar fi trebuit să fie clară treaba asta pentru toată lumea…Dacă aveai atâta interes pentru sursa pozelor, ai fi dat un click pe sursa Foto ÅŸi ai fi văzut că te duce pe blogul lui Dinculescu de la Radio 21 de la care am preluat pozele. Cu acelaÅŸi respect cuvenit, desigur…

 303. 7-29-12Alex spune: Salut ma puteti ajuta ? Am facut exact cat ati specificat si nu stiu ce sa fak mai incolo.Name:Intel(R) G33/G31 Express Chipset FamilyManufacturier: Inter CorporationChyp Type: Intel(R) GMA 3100DAC Type: InternalAprox.Memory: 256 MBCurent Dysplay Mode : 1280x 1024 (32 bit)(60Hz)Monitor : Acer LCD Monitor AL1916 +60V-a ajutat acest raspuns?

 304. Tej wiosenki władają z jednej strony jasne a także pastelowe barwy: bladożółty amarantowy, żółty, beżowy, czerwony oraz bananowy, a także śnieżnobiała biel. Z drugiej strony nie pozwalają o sobie zapomnieć również: granat czy intensywna czerwień. Jeśli chcesz dowiedzieć się wicej:

 305. Hey Steve. I think I got the colors set in the comment box now. Took a bit of digging to find it though. Had to actually go into the WordPress PHP code to hard code it, since nothing I touched in the style.css worked.

 306. That’s a well-thought-out answer to a challenging question

 307. I did bachlor of science in architecture from USA.I got experience in architecture 7 years.I know presentaion to working and submission drawings.I also expert in 3d,autocad,adobe photoshop and corel draw.I also have site supervision experience.I am very creative,imaginative and enthusiasm to work for your firm and country.I have worked in colleges,shops,houses,Offices,chenonetower and interiors.if y want to see my portfolio,let me know.

 308. Welcome back! I have so missed you and am glad you are back at Paper Apron. Sending you an email right now. Love, love, love your beautiful photos. Right now I have tears in my eyes as I see the world through your eyes and camera lens.

 309. Me parece interesante tanto la tematica como los invitados, puede ser un aporte muy interesante para todos aquellos que estamos en el sistema educativo nacional, y que en nuestra labor esta el aportar orientaciones a los docentes y alumnos, gracias por la atención.

 310. Well, I do and as a massage therapist who has been active in sports all her life, I know how improper movement and prolonged sitting in front of a computer can contribute to your pain, poor posture and muscle dysfunction.

 311. naturally like your web-site but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the reality then again I¡¦ll certainly come again again.

 312. to post the link ON 14 Feb., but maybe it’s the translation that got muddled. Anyway, I have posted a link to your sneak preview in my sidebar . Thanks for a chance to win the new release set!

 313. Oh Lord…I’m afraid very afraid. We are NOT going to get sick but if we do…I’ll remember to laugh.Right? How do you ________again and write too! I’m feeling very wimpy.My 18 month old was actually in ER this season with the flu or this killer bug yikes, not again.Summer please come soon.Blessings!!!!

 314. Natália Cristina / Sexo por telefone? internet?Ual,era só o que faltava.Não da pra sentir o carinho da pessoa, simplesmente você só esta fantasiando e imagiando que uma pessoa esteje fazendo sexo com você.Imagine só, as vezes nem vai ser uma pessoa com quem você esta falando e sim um robô.Prefiro a realidade.Gostei deste comentário ou não: 9

 315. Joanna, What wonderful insight on writing techniques and an equally wonderful idea. I will surely do some parallel thinking and try my level best to post something innovative so to say.I like the motivation this post has given me. Thanks..-= Zeenat{Positive Provocations}´s last blog .. =-.

 316. Just looking at the picture & the list of the ingredients I'm already tempting! Like always angies – great photos & even great healthy recipe u share with us! Tq!! :)Congratz for ur wish being granted my dear, happy for u! How I wish I'm the next lucky person 😉

 317. Freigegeben – gut und schön. Aber: ist das dann nicht trotzdem Vorteilsnahme?@Uwe: “ist ein Polizist, der wird schon recht haben” – Ja nee – is klaa.

 318. Listach and Sveum never played together in Milwaukee.  Sveum’s last year was 91 and Listach first year was 92. Of course Listach and Sveum could have been in a spring training together a year or so before, but if they are good friends it did not come from playing together.   I am betting the bench coach is someone other than Listach.  Listach may stay on the staff, but I would bet not as bench coach.

 319. Hillary still had the name recognition in West Virginia, and I don’t think Senator Obama had much time there to get his message out. I think it can be more damaging to his campaign to assume that the people of West Virginia voted based on race. I beleive that if Obama is the nominee, the Democrats of West Virginia will vote for him. It’s playing into Clinton Camp’s tactics to alienate those voters by calling them racists.People are basically sheep who follow the lead, that’s why momentum is so important to a political campaign.

 320. Dolcevita, igen, a "mivanahűtÅ‘ben" kaják a legjobbak általában!:)És azt, hogy nem hízlal, azt nem írják le így szó szerint, viszont rengeteg mindenre jó, tehát, csak jól járhatunk vele! Szerintem…:)

 321. 19/11/2009Mizi,Semoga di murahkan lagi rezeki selepas ini. Iya.. aku pun percaya ini juga adalah rezeki anak.Tapi jangan lupa… “perjuangan kita masih lagi belum selesai…” Alhamdulillah…

 322. Morning Christa. Looks like the vandals have been by.Your place is looking nice and Christmasy. I still love the snow. Really great stuff. Maybe we can have a snowball fight when I come back through.Just checking everything out. I’ll be back to flash later.Stumbling? No, I wasn’t stumb… wait, who put that door there?

 323. Lauren, you are a very fit gorgeous looking woman. Your abs are superb and you have a very sexy outie belly button which I love. Great work.

 324. We usually use listerine but sometimes buy the store brand if we dont have a good coupon. I'd love to win and get some cool products to use

 325. AFAICT you’ve covered all the bases with this answer!

 326. Spoko, dziÄ™ki Łukasz. Po prostu myÅ›laÅ‚em, ze masz już jakieÅ› nieoficjalne informacje na ten temat 😀 I faktycznie, najlepiej by byÅ‚o gdyby siÄ™ na ten temat wypowiedziaÅ‚a Kultura. W każdym razie na „Shenzhen” pierwszy klient już jest 🙂 I

 327. Can anyone tell me if Y/T has redesigned my Y/T Channel page and functions? I can't comment or rate the videos I watch and they don't play without locking up or pausing unless my mouse pointer is on the play buttom.Please reply on my channel comments section (Hamiltonrrw)I am thinking Y/T disabled many of my channel options because of a complaint.

 328. here by Hydra et al. It wasn't about manufacturing, though. I was about farming. The article talked about the decline of farming, long-run high unemployment, etc and all. Wasn't true then, isn't true now.

 329. Nome do time: 5easyCanal: #5ETag: 5EASYContato: Line-up: STEAM_0:1:39964252 – 5easy. fexSTEAM_0:1:34160211 – 5easy. cAySTEAM_0:0:16475154 – 5easy. myzSTEAM_0:0:18013973 – 5easy. arkSTEAM_0:0:15937703 – 5easy. danSTEAM_0:0:26723114 – 5easy. pontoSTEAM_0:0:17614948 – 5easy. s4wwSTEAM_0:0:33076112 – 5easy. reLSTEAM_0:1:20840889 – 5easy. plts

 330. That dress is cute! I think I'd be tempted to try it as a skirt with black leggings and a black sweater top or cardigan buttoned to get to see the brightness year round.

 331. Porque é que não usas-te um sistema de voto em vez de o fazeres por comentário?Provavelmente tinhas mais votos e não tinhas trabalho nenhum a compilar os resultados.Estranho…

 332. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 333. can find out fresh goods with all of the tags still about the outfits. Putting on shades has changed into a craze and is not merely preferred by superstars, children and players, but furthermore from the elderly. It could be a type affirmation from the individual that’s wearing sunglasses. Even although sunglasses have grown to get a way statement, folks furthermore dress in them to safeguard their very own eyesight and their sight coming from sunshine. It’s extremely essential for owners to have a

 334. PLEASE YouTube when are you guys gonna sort this out. Its soo annoying. IM BEGGING you guys please could you fix this thing. Mine was working before youg guys fix it so try not to get the same problem when it you do try to mend it again.

 335. Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

 336. Le débat, esquissé par Pierre Bergé, ne doit pas faire oublier LA question : quelle politique de santé publique, quels choix pour la recherche médicale (fondamentale et appliquée) l’Etat doit-il mettre en oeuvre ? Quels budgets ?

 337. Antonino avrebbe vinto anche con rivali più forti perchè, che che e ne dica ,sono state fatte tante cose che in un periodo nero come quello che abbiamo attraversato nessuno avrebbe fatto meglio.Basta andare a ritroso con la memoria e ce ne possiamo rendere conto senza troppa fatica!!!!

 338. So much info in so few words. Tolstoy could learn a lot.

 339. yes, I totallly sympathsie with you. I can understand how much it must have bothered you so that you even decided to dedicate an article to it !! I like your writing style.

 340. The sheboon is most certainly illiterate.One could surmise none of these babyboons’ ancestors have been literate.These are bewildered creatures that I wish I could ignore entirely.I have real concerns, like encouraging white mothers to verse their children in the apparently lost art of “thank you” cards. Whether or not Trayvon can learn to read is significantly lower on the list of pet causes.

 341. I cannot tell a lie, that really helped.

 342. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

 343. hallo mein name DODY Ich war 17 Jahre alt und kommt aus dem Staat Indonesien hier werde ich Ihnen sagen, Sport-und Musikveranstaltungen. Meine erst…

 344. Stay with this guys, you’re helping a lot of people.

 345. I’d venture that this article has saved me more time than any other.

 346. I’m a HUGE Fraggle Rock fan also, and although I love the idea I am pretty underwhelmed by these to say the least. Not a very proper likeness and not really abstract enough to claim that route. These look like plush in the sense that the details of the faces are not really all there. Sorry to be a Gorg, but it is my honest opinion (especially at this price point, and from an artist whom I really like).

 347. This would be better add and should keep the quality always to achieve and give consumer satisfaction. Legally its wrong in add. But it should not get suffered the growth of Brands. One mile stone achieved by HUL and keep the quality better and better. s. sureshDetergents

 348. Thanks for sharing. Always good to find a real expert.

 349. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 350. "For all the tut-tutting about white fertility, in the southern San Fernando Valley I'm surrounded by upper middle class whites with three and four kids each."In the three houses that adjoin my yard, five children have been born in the last half decade.

 351. Great site man. I am looking forward the the pics. Charlie Musselwhite just started playing my amp ( HarpGear) lately and it is good to see him in a video with it. Thanks for all the work you do here.BrianP

 352. Please please please!!! Being on series 8 :DMe and my mum have watched every single episode from day one, it would be such a shame to not finish our marathon, so please itv bring back wild at heart!

 353. Fields, de Hans van der Meer 18.06.2010 | Por christian Hace sólo unos meses os hablé de Reality Football, un proyecto fotográfico creado por Alan Powdrill. El proyecto consistía en mostrarnos a

 354. Yes…definitely-Kohlrabi comes in white and purple and both varieties make a tasty chip! My son Brennan says he likes them better than kale chips and I agree! MMmmmmm….

 355. Fico feliz pelo o povo de Viseu pois aquela Br ( que é muito embaraçoso termos uma BR em piçarrada em um pais que é o centro das atenções do mundo…) e como tenho acompanhado o nosso senador na sua trajetória politica sei que ele não medirá esforços para conseguir recursos para a pavimentação desta tão importante BR do nordeste do nosso rico Pará.

 356. You saved me a lot of hassle just now.

 357. Diaries Of A Working Girl – Scaling The Ladder The Things They Didn't Teach You In College – Tools, Advice, and Personal Experiences from a Young Public Relations Professional « Don’t Start Working Yet! Have You Prioritized? – Easy Task Management Quick Update AND My Singing Debut! » Resumes Part II – How To Write Your Resume October 23, 2009 by Ashley Randazzo

 358. Hej, de har også løv i løsvægt hos Vinbørsen, Ndr.Frihavnsgade, godt nok kun 4 slags, men søde Camilla siger at hun får flere hjem.Det kan varmt anbefales at prøve de hvide flødeboller, når du handler te.Solhilsen fra en anden Østerbro borger.

 359. Wow! Great to find a post knocking my socks off!

 360. Dymphna, you’ll see no argument from me on that point, though I find that the most common accusation against paul on „lecturing“ comes with his apparent and alleged views on women. when you’ve got the time. :)Essentially Paul got a bum deal from lack of cultural context in latter generations. As it were.I’d love to have a long discussion about the details – it’s always details that make for the most entertaining debates – but I’ll leave it, lest I derail an otherwise fascinating thread.

 361. Petře, dík za vysvětlení, já furt koukám na stopky a v duchu si počítám, taky to funguje . Nic měnit nebudeme, jen aktualizuji termíny, jiná změna nebude. H.

 362. That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

 363. passoupline a toujours confondu le passé et le conditionnel. c’est ainsi depuis le début de son prestigieux blog et ça ne gêne personne. ceux qui aiment la confuse pensent à popeck ou tkt.le sartre a refusé le prix nobel mais a préfacé les guides de voyage suisses Nagel sur la norvège et suède. pas rancunier le sartre, bien qu’il faudrait lire les conneries qu’il a écrites pour savoir exactement s’il règle pas ses comptes.

 364. Could you write about Physics so I can pass Science class?

 365. This an embarrassment; the state’s chief executive can’t coordinate a vacation schedule with his lt governor.Snooki and the organized crime stenotype used to give the state a bad name but they now should step aside and make way for the fallen rock star governor

 366. Todo es tan sencillo trabajando con vos, estoy muy contenta, estoy realizando animalitos para el cumple de mi nieto y te juro que no puedo creer yo misma como lo logro.Me hace feliz el motivo por el que trabajo, pero también ver que puedo realizarlo, con tu ayuda, paciencia y detalles. Pero queda muy lindo ¡¡¡¡¡¡¡¡GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!

 367. Brian! You look so handsome! You, then Sisters and Mr Terry all have a wonderful year ahead…all the good work you all do to help more cats find furrever homes through adoption will surely bring more good right back to you at home. Paw pats, Savannah

 368. christopher,i can agree w/that. the creation-evolution controversy has never taken hold with me. they’re not mutually exclusive imo as man clearly evolved from primordial and spiritual realms which are intertwined as we all are.

 369. What a lovely homey kitchen! I have the twin of the orange flowery jar thing you have on your white shelf unit, I keep my teabags in it :)(Love that you had a holiday rather than do improvements on the house!) xx

 370. Hey George!!!That’s fascinating — I knew there were scientists in Antarctica, but I didn’t realize they were at the South Pole itself. The things you learn on the Internet!!! I’ll have to pass this info along to Nico — I’m sure he’ll be interested to know.Hey Wayne!!!Well yes and no. He seems to think that the South Pole ought to have a reason to exist…

 371. That’s a brilliant answer to an interesting question

 372. How about just producing separate pico-projectors that you can use separately? Like instead of connecting your Galaxy S III through HDMI to a TV, you just connect it to that tiny projector. That way you can get a better phone AND the beaming feature.

 373. Stay with this guys, you’re helping a lot of people.

 374. I read your posting and was jealous

 375. Reviewed on: July 9, 2012Best quality buffet in LV I’ve been to at least 20 buffets in LV and this one has the best quality of food ! I went this past new year 2012 and had my last meal of 2011 at Bayside and boy was it worth it !!! Plenty of crab legs and prime rib…

 376. I’m so glad that the internet allows free info like this!

 377. Quedó 2-0 favor de México y actualmente campeon del certamen y tu como te la pasaste viendolo por la tv? espero que hayan aprendido algo de futbol con la final USA-México, que es lo mejor del área.

 378. Scherzi a parte, la TV in 3D visibile senza occhiali speciali esiste già ed è prodotta in via sperimentale qui a Torino dall'azienda Juma (www.juma.tv), utilizzando una speciale tecnica brevettata.Ho anche avuto modo di vederla in funzione e l'effetto è veramente straordinario. La visione prolungata è un po' fastidiosa, ma l'effetto stereoscopico è davvero magico.

 379. on Hello would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a fair price? Cheers, I appreciate it!

 380. Lsyla, I am so proud of you. God is using you in wonderful ways, You will bless so many (not just those there but also here through your writing) and yes you will be blessed. My husband does mission work every summer, and he always comes away with an overflowing heart. Your heart is doing the same.

 381. That’s a smart answer to a difficult question.

 382. Great outfit! I particularly like the cuffs!! And I agree about women over 40 not being "over." I do cover my arms for the most part, but they are not nearly as nice as yours are.

 383. lakshminaresh,lol. but how true ur comment is. à°¨ిజమే à°•à°¡ుà°ªు à°®ంà°Ÿ ఇలా à°¤ీà°°్à°šుà°•ోà°µాà°²్à°¸ింà°¦ే. à°²ేంà°¦ే à°…à°²్సర్ à°•ి à°¦ాà°°ి à°¤ిà°¯్à°¯ వచ్à°šు

 384. legged family member can also do their part in helping our environment. Here’s an article about Organic Dog Beds which promote a healthy rest area while utilizing natural

 385. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. With thanks

 386. There is a small pump in the reservoir tank, you should be able to hear it running with the engine off & the hood up. If it is running check for ruptured lines or a plugged orifice near the windsheild

 387. Furrealz? That’s marvelously good to know.

 388. Kimberz, I’m so proud of you! I am thrilled that you have found work that you love and makes life juicy! How exciting, indeed. High five! Now, off to make some pear crisps! XO

 389. SDM has a strict policy of not receiving emails and documents. However, SDM would really enjoy reading the documents on John Dubois’s website or on Karyn Cunningham’s. SDM would think Mr. Pariser’s opponents would have the most to gain from exposing the village’s predilection towards keeping its residents in the dark.

 390. Oi Cah tudo bem??amo delineado,esse ficou perfeito,amei essa nova moda do ombre lips,ainda nao conhecia,por isso que estou sempre aqui sempre estou aprendendo novas coisas,adoro tudo que vc faz .Um beijo linda ta arrasandoo[]Camila Coelho Respondeu:October 12th, 2012 em 1:38 pm, Obrigada Karol! Fico feliz que vc gostou =)UM beijao amore[]

 391. I’d have to agree with you one this subject. Which is not something I typically do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to speak my mind!

 392. „She, too, has told me that we need to get actual trans persons to THEIR Congressperson, whether at home or in DC. That is what is meant by education.“ I think there’s more of that being done then is obvious to Rep. Frank & others. My Congreesman (Rep.Fattah) sent a dear collegue letter to the PA delegation asking they support the inclusive version of enda back in the fall after our group of lgbt advocates requested his support. Great letter.

 393. Hi Danny Garcia…..Thank you so much. I had no clue that the garbage disposal has a reset button. I pressed it and, VOILA, it works. My late husband was a plumber. He would be so proud of me!I don’t live in San Antonio (I live in California) but I heard some wonderful things about the “riverwalk” in your city. I’m hoping that something similar is done here in Sacramento, also known as the “River City.” Again, thanks so much for posting the helpful information.

 394. These pieces really set a standard in the industry.

 395. I can’t believe you’re not playing with me–that was so helpful.

 396. Yeah, that’s the ticket, sir or ma’am

 397. Thank you for promoting a cause that is near and dear to my heart. Independent book sellers allow people to see and read things they might not otherwise experience, in the same way that independent publishers allow books that might be “too risque” for the big names to make it on shelves around the country.Thank you!

 398. Whoever wrote this, you know how to make a good article.

 399. Hi VishalDid you install the Operations Manager 2012 console on the system you are executing the script? The script needs Excel 2010 and the SCOM 2012 console to be installed.Regards,Stefan

 400. Thanks for sharing. What a pleasure to read!

 401. I’m always bummed when a favorite shirt wears out. But there’s also a little bit of satisfaction knowing that it’s served me well for years — and that I made good use of it. There’s no shame in sending a piece of clothing like that to the laundry pile in the sky.

 402. I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

 403. Θυμάστε την αναρτηση:Να καταργηθεί το κλειστό επάγγελμα των κληρονομικών πρωθυπουργών …Στο Twitter γινεται χαμός με το : «Να ανοίξει το κλειστό επάγγελμα των πολιτικών»Το αναδημοσιεθουν οι φυλλάδες, αλλά κανεις δεν λέει ποιος έπαιξε πρώτος τον τίτλο – μοτοΑυτό φοβούνται στο antinews

 404. Taking the overview, this post hits the spot

 405. it is confirmed. I don’t know why. I tried to upload my logs a few times. I think clublog compares with other clublog logs as well counting those contacts as confirmed too. Anyway, it’s very usefull. 73, Bas

 406. Manuela Boscon kommentti / kirjoitus oli todellakin upea. Hienoa myös että se on huomattu! Kun ilo pääsee katoamaan, tai sille ei jätetä tilaa, niin silloin on jotakin todellakin pahasti pielessä. Myös niiden tulosten tavoittelemisen kannalta. Pätee myös työelämään, parhaat tulokset syntyvät silloin kun mukana on myös ilo ja rentous.TOMI:Täydellisesti todettu!

 407. Hvis jeg stod i samme situation ville jeg helt sikkert ogsÃ¥ overveje denne sag Jeanett – WOW hvor er den lækker!! Jeg anede ikke hvad pusletasker kostede før jeg undersøgte det efter at du postede denne, og hold nu fast hvor er de dyre! SÃ¥ kan jeg altsÃ¥ godt forstÃ¥ du gerne vil give det ekstra og sÃ¥ fÃ¥ en der er SÃ… laber

 408. Yeah that’s what I’m talking about baby–nice work!

 409. Just the type of insight we need to fire up the debate.

 410. Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

 411. I could watch Schindler’s List and still be happy after reading this.

 412. code – ProductivityRocksI really agree with the above the dock series is awesome. It really gives some insight in to what other people use. Another interesting series would be a day in the life of some of the people (typical day anyhow). Your doing great, I find your blog informative and nice to read.

 413. Por isso é que o MRPP é muita grande!!!Não vê a incongruência dessa argumentação?É q o saudoso MRPP tb se evaporou,restando oligoelementos como o sr. e mais meia dúzia de pessoas….partido táxi!Não sei se me estou a fazer entender… ou quer,falar da caça submarina no Porto Santo??????

 414. Skeptic, clotMoving into that house in Colombia would be like volunteering to be taken hostage-SkepticWe can finance it by kidnapping Americans for ransom.-clotYou are both wrong. We launder drug money for the locals through the sea of wealth that is NY/NJ RE. In that we we find the columbian compound and avoid being kidnapped as you are then part of the local system.Clot, you can handle the RE transactions, Nom and run the legal smoke screen,then we all have a nice cup of coffee 😉

 415. Holy Toledo, so glad I clicked on this site first!

 416. I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

 417. lignes : « Sinon, le bon plan, c’est de prêter ton ordi à ta femme pour qu’elle s’achète de la lingerie par correspondance, tu lui donnes tout un weekend et un petit budget » : on a l’ordi, on a un budget perso, on n’a pas besoin d’emprunter l’ordi du mari ni de lui demander l’autorisation pour s’acheter des culottes par correspondance le week-end, merci.

 418. Happiness. Like always a very good comment about some illustrations of the Middle Ages.To offer thank you those who do not speak English also a translator that facilitates us the life.

 419. fdHello there, I discovered your blog by the use of Google at the same time as searching for a comparable subject, your web site came up, it appears to be like good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 420. Nothing I could say would give you undue credit for this story.

 421. Sarko a montré à ceux qui en doutaient encore qu’il est un vrai va t’en guerre comme son pote Bush….A-til demandé l’avis du peuple français avant d’engager son action? NONVivement 2012 que le peuple de france lui indique la sortie.

 422. A provocative insight! Just what we need!

 423. How could any of this be better stated? It couldn’t.

 424. Gustavoon Este firmware se instala desde cero o puedo ponerlo sobre el anterior para no perder las aplicaciones que tengo? Pese a que tengo un kernel seguro nunca he realizado algún wipe con ICS 4.0.4 por temor a cualquier brick. Si decidiera hacer wipe, es seguro hacerlo apenas instale el nuevo firmware (previo root y kernel seguro)?

 425. Ooh, I’ve never had hummingbird cake (but I am a world-class sucker for cream-cheese icing). I just discovered your blog from “Slow Like Honey,” and I can’t wait to read more about what’s cookin’ in your kitchen!

 426. I carry out trust all the concepts you have introduced for the post. They have become convincing which enable it to definitely function. Still, the posts are very short for novices. May simply you make sure you prolong them a little from future time? Thanks to the post.

 427. People normally pay me for this and you are giving it away!

 428. You are so awesome for helping me solve this mystery.

 429. You are my inhalation, I possess few web logs and sometimes run out from to brand.

 430. phew, at least i now know what to do with my $200 billion. i was just about to build a bonfire and light it up. good think i can put it to more practical use and help out my homeowner friends. maybe in return they’ll buy me a stove for my shi!!y rental.

 431. I know what I’ll write about. It’s related to my business natural beauty products however I’m in the same predicament as Mariella I have a lot on my plate. Although I could write about my niche for hours, I have to make sure I’m not taking away from my daughter, clients, or my studies. I’m back in school pursuing my Masters degree in Traditional Naturopathy However if I do find the time I’ll definitely be up for the challenge.

 432. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 433. Impressive brain power at work! Great answer!

 434. Thank you! Yeah, that was so annoying to find out the place is so close to me, but now I know, right? I checked out your blog, I love it! I’m very passionate about seasonal cooking too. Although I’m definitely still learning the seasons around where I live.

 435. I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 436. – good point. Always make building content on your own domain the first priority. Then build on other platforms to strengthen. This type of rug-pulling-from-under-feet is not new and happens from time to time.

 437. All of these articles have saved me a lot of headaches.

 438. Heya are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 439. What a joy to find such clear thinking. Thanks for posting!

 440. There are many subject standards that I want to tell you here: 1. Critical topic 2. Hot topic that consists of several positive and negative effects 3. Main results after this topic end 4. Must create solving-problem side and technical effects 5. Create quick summarize that give reader a time for making future research. Thanks for giving me opportunities in commenting your site, especially if you want to give summary point for that. Nice time to see you.

 441. Great advice! However, on the social media front, I’d caution people about setting up auto DMs on Twitter. People hate them. HATE. I see them tweeting about it all the time. Many will unfollow the second they receive one. It is considered bad form on that medium…

 442. Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

 443. Is it true that it is powered by Bing?Ifso getting them to fix their search results may be difficultThe deal may be made with Yahoo, but Microsoft has a corporate interest to make sure it’s not easy to fix problems with Linux or to find more information about it.There have been article’s in the past of ‘colored’ search results where anti-linux news and pro-microsoft bias had a higher ‘bing-pageranking’.I doubt Yahoo is able to do much about this.

 444. aos peritos uma consulta a equipe da Tees Brazil, que no último final de semana ministro curso de jornalismo em ambientes hostis para um grupo de profissionais da imprensa do Paraná. O curioso é que o pacote foi deixado a uma

 445. தவறு செய்பவர்களுக்கு இது உதவி செய்கிறது அவ்வளவு தான் இதை தடுக்காவிட்டால் நம் சட்டமே அவர்களுக்கு உதவுவது போல் இருக்குà®®் அல்லவா?தவறை தடுக்க என்னென்ன செய்யவேண்டுà®®ோ அதை செய்கிறது அரசாà®™்கம் அது சிலருக்கு உபத்திà®°à®®ாக் இருக்கு. சன் பிலிà®®் கண்டுபிடிப்பதற்கு à®®ுன்பு எப்படி இருந்தோà®®்? அதையுà®®் யோசிக்கவேண்டுà®®்.வடபழனி சிக்னலில் இருக்குà®®் போக்குவரத்து போலிஸ் கையை ஆட்டி தான் போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்துகிà®±ாà®°்கள் ஏனென்à®±ால் நம் நிலமை இப்படித்தான் இருக்கு என்ன செய்வது?

 446. That’s an inventive answer to an interesting question

 447. Updated sources.list, apt updated, apt installed, compiled, pushed the old modules aside, rebooted, all modules picked up from the dkms location.So far so good.$ dkms statusv4l-dvb, 0.20080610, 2.6.24-18-generic, x86_64: installed (original_module exists)Let’s see if the wife calls within the hour to tell me that the TV is not working, but I have tons of confidence.You rock!

 448. Tak og enig, det vil ikke gøre noget hvis flere lærte om Østrigsk økonomiTak for linket til bogen, den vil jeg få kigget på!/Grosen Friis

 449. That’s 2 clever by half and 2×2 clever 4 me. Thanks!

 450. What if you copy and paste content from your own website into your own blog? Will that help or hurt you? And which site will be ommitted? Will google rank one page lower than the other, or what's the explanation? Thanks!!

 451. I feel so much happier now I understand all this. Thanks!

 452. "A guess would be a vast majority of whites are fearful of black folks due to oft times hidden prejudices and perceptions. But this does not make them racists."Of course it makes them racist. "prejudices and perceptions" based on nothing more than stereotypes = racism in my book.

 453. I would like to suggest the ability to search users' comments in the comments section of a video so that I do not have to type Ctrl+F on my keyboard.Also, when viewing all comments for a particular video, it is very slow to scroll down. I would like to see a faster comments page.

 454. Appreciate your acknowledgement Jere. Make blogging look easy, part of what I teach people is to access their co-creative ability and as a result you become a conduit for information, so I co-create when I write blogs, happens seamlessly…thanks for making contact!

 455. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your web site?

 456. Esta noticia es Brutal. Todos hemos tenido alguna situacion similar… pero personalmente mi cuqui se llama igual que la protagonista!!! Pero la mia ocupa la mitad. No me he podido reir más… Grácias!

 457. A minute saved is a minute earned, and this saved hours!

 458. 1. A good morning cup of coffee on the front porch.2. Any time with my 6 grandchildren between ages of 7 and 223. Playing with my great grandson and holding him as he sleeps.4. A walk in my favorite park5. A visit with a friend (in person or by phone)6. A call from my brother.7. A good book- mystery,thriller, humor8. A child's laughterMaribeth

 459. At last, someone who comes to the heart of it all

 460. It’s wonderful to have you on our side, haha!

 461. Hei, jeg har desverre ikke lest noen av de, men flere aktuelle bøker her tror jeg. MÃ¥ bare si at cupcake'ene under sÃ¥ kjempe deilig ut 🙂 Ha en fortsatt fin uke. Klemmer fra Elin

 462. Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

 463. Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 464. Sad! Two people cant just be together and be happy without people calling the female a gold digger or hoe. All she did was date Kanye, and people hater her. For what?

 465. Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 466. Overall, this is an interesting post and a driver for good discussion on the future of GPS market (which will unlikely really tank entirely because free is not for everyone).However, I’m not sure I see how this “less than free” model is all that new. After all, the world of advertising has several examples of this historically. One example, billboard advertisers in malls pay the mall operators a “rent” fee for being able to put up ads throughout the mall. The ads posted by these advertisers are a great consumer utility as usually they are for movies or products available in the mall.

 467. Love the video – great stuff of Kerri and Brian. Really, really fantastic footage. And, may I just concur on the comment about the cute flower girl (no bias or anything).

 468. Pleasing to find someone who can think like that

 469. What a joy to find someone else who thinks this way.

 470. Please teach the rest of these internet hooligans how to write and research!

 471. That’s not just the best answer. It’s the bestest answer!

 472. Action requires knowledge, and now I can act!

 473. Hi Jan ! Nice to see you here. Of course, Pippi Longstocking should join the list. And, Anne, glad to be reminded of the excellent John Wyndham, though I don't think his characters are especially memorable. Most of his narrators sound alike – open-minded, pleasant, youngish middle class men. I enjoy his books immensely (The Kraken Wakes is my favourite) but not for the characters, although I like the little biy in 'Chocky'.

 474. SÃ¥ utrolig søtt!! :-)) Perfekt gave! NÃ¥r jeg gikk inn pÃ¥ produktet stÃ¥r det at hun ikke sender til utlandet… Men det gikk altsÃ¥ helt fint an Ã¥ bestille fra Norge?Inger

 475. non denigro la scienza. io la amo. la adoro.odio lo scientismo e il positivismo orbo, che sono cose ben diverse dalla scienza, molto più simili alla follia della fede.

 476. How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

 477. All you have to do is watch how our more successful politicians get away with talking to people and talking them into anything. It's truly an education if you watch closely, and the things you can learn from them about what the general public wants is astounding. Of course you have to set lower standards and the truth doesn't matter much. Learning how to spin things around helps, too. But as long as people are happy that's all that really matters in the end 🙂

 478. Ciao Enrico, ecco qua:In ogni caso nelle prossime settimane posterò un’altra versione ri-adattata grazie ai vostri consigli sulla sicurezza! (sto studiando per voi hihi).

 479. Well done article that. I’ll make sure to use it wisely.

 480. Comunque se vuole mi risponda dove cominciava la discussione.Riguardo alla perpetua verginità di Maria, abbiamo già discusso tante volte sui termini, sempre lo stesso le risponderei, dunque è inutile che ritorni sempre sulle stesse argomentazioni.

 481. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 482. Great article, thank you again for writing.

 483. Wir haben mit Hanbitsoft zusammen gearbeitet, das war einfach grausam. Wenn die sich so um jedes Spiel kümmern last die Finger davon.

 484.  And thank YOU for thanking me. It means a lot to me that you were able to understand it. That’s my goal, after all. And good luck with your new WordPress blog!

 485. Full of salient points. Don’t stop believing or writing!

 486. Det er synd, men jeg forstår godt, at du siger stop. Du har gjort en kæmpeindsats her i blogland. Det skal du have 100.000 tak for.PS Smukt billede og symbolsk, hvis det er en solnedgang.

 487. At last, someone comes up with the „right“ answer!

 488. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 489. Economies are in dire straits, but I can count on this!

 490. Så fint du deler slike viktige ting. Det er tungt å leve med usynlige sykdommer, men iallefall for min del så er fordommene nesten værre. Slikt trengs å bli mer kjent og gitt mer fokus. Det er ikke bare å "ta seg sammen" når du prøver så hardt du kan, men det eneste du oppnår ved dette er å slite deg mer ut.Klem fra Tonje Merethe

 491. No question this is the place to get this info, thanks y’all.

 492. Way to use the internet to help people solve problems!

 493. You’ve hit the ball out the park! Incredible!

 494. What a joy to find such clear thinking. Thanks for posting!

 495. Bless, Wish We Were There with you and big I….One of the strangest experiences you can have is walking across springy peat bogs, if you’ve never done it before it can be quite scary ….You two take care and be safe xxxx

 496. Awesome you should think of something like that

 497. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 498. That’s a shrewd answer to a tricky question

 499. Kahaani has done more than the last 5 films tht u mentioned in the list….it means opening for a small film isn’t tht important compared to the big films…..wht does a successful film mean to u???

 500. Ya know … one of those with a 20 round drum in .416 Barrett would make short work of some theater shooter in body armor. And it would have a bore diameter of under .5 inches, so no more DD bullshit.Might also make things dangerous for other types of murderous varmints.

 501. Articles like this make life so much simpler.

 502. Hallo Sheila, oh jeh, das tut uns natürlich leid. Es freut uns aber, dass Dir Deine erste Fahrt gefallen hat. Wie hast Du denn das Fahrzeug verschlossen? Kannst Du uns das Fahrzeug nennen, mit welchem Du gefahren bist?Viele Grüße,Dein DriveNow Team

 503. It’s a joy to find someone who can think like that

 504. I’m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for great info I was looking for this information for my mission.

 505. Great post Attitude, good to relay to clients!Mandeep, yes you’re right a up-to-date blog, but what (I find) makes it more important is that the blog posts contain the time they were posted, else the whole idea of it being up-to-date will only become apparent to regular visitors, my 2 cents anyway.

 506. I like to party, not look articles up online. You made it happen.

 507. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 508. What a pleasure to find someone who identifies the issues so clearly

 509. What an incredible experience this was. I witnessed great hospitality, amazing talent and beautiful music! A fantastic concept that I am grateful to have been a part of. Thank you baby for your photos and the +1. x

 510. Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

 511. Whoa, whoa, get out the way with that good information.

 512. What a lovely mix of interesting recipes to try out… although even your "allegedly questionable" photos are far and away better than my own very beginning efforts – wish I could reach those lofty heights!

 513. It would be reassuring to think that the US will bail the rest of the dysfunctional world out of this mess but I just don't see that happening.We've become too resigned to defeat and our enemies too resigned to conquer and ultimtately the end of the world.OT: Have you read Mitchel Reiss's book about negotiating with evil? It's quite interesting.

 514. Andamos tão desencontrados Bolia amigo, resta-me desejar-te umas férias fantásticas e ficar à espera do teu regresso para por a conversa em dia.Um grande beijo.S & H

 515. If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

 516. je i onda ti svaka Å¡uÅ¡a ruÅ¡i sajt kad mu se prohtje… pogle techcrunch. za ozbiljan posao ili portaal treba ozbiljna maÅ¡ina. svaka čast wp-u za blogove i manje sajtove, ali nije za ozbiljan posao

 517. If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

 518. Agreed, Dave. ACA has access to a lot of resources including the support of legal counsel and insurance providers. This type of paperwork targeted directly at the types of activities and risk of ACA courses gives instructors a real leg-up in managing their personal legal risks. Combined with the development and evolution of community standards and practices, an instructor can see just where their own practices reside relative to peers in their line of instruction.Thanks for the comment!

 519. Having Italy YCA=18-22 and 23-23, I think we can surely adfirm that the Iranian and the Eastern A2 clade are derived from the European one by a RecLOH. If the Italian one is derived from the North-West European or vice versa we can only hypothesize. But I bet yet on Italy.

 520. Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 521. Hello, je suis un peu dégouté car je n’ai pas reçu le mail annonçant l’article et du coup je débarque une fois la bataille terminée en découvrant aujourd’hui cette opération… D’aiileurs je n’ai pas reçu non plus celui sur l’interview d’Anne-Laure Jacquart. Par contre je reçois bien ceux pour ton opé le photographe accompli. Il doit y avoir un bug dans le système….M’enfin c’est pas grave… Bonne continuation

 522. I’m not worthy to be in the same forum. ROTFL

 523. That addresses several of my concerns actually.

 524. This piece was a lifejacket that saved me from drowning.