Çocuk ve Aile Kö?esi

Çocuk ve Aile Kö?esi

 

Oyun ve Oynamak

Oyun insan?n önemli bir boyutudur. ´Yap?mc? insan´ ve ´Dü?ünen insan´ ikilisine birde ´Oyuncu insan´ boyutuda eklenmi?tir. Böylece oyun insano?lunun üçüncü boyutu olmu?tur.

Oyun oynamak her ya?tan her s?n?ftan insan?n yapabilece?i belkide yapmas? gereken önemli i?levlerden bir tanesidir. Mesela yüksek rütbeli komutanlar bile kendi aralar?nda uçak, top, tesis, sava? gemisi gibi maketlerle oyun oynarlar. Haber alma örgütleri, sanayi ve holdingler piyasalar? ve rakiplerinin gücünü oyunlarla incelerler. Oyun insan? her alanda geli?tiren ve ki?ili?inin oturmas?nda önemli rol oynayan paydalardan bir tanesidir, çünki örne?in enerji fazlas?n? atmak, taklit ve benzetme yetene?ini geli?tirmek, gelecek ya?ama haz?rl?k ve e?itim, do?u?tan bir yetene?i geli?tirmek, yitik enerjiyi kazanmak, yar??ma ve galip gelme iç güdüsü gibi önemli özelliklerin insanda olu?mas?na yard?mc? olur.

Peki çocuklar?m?z sayd???m?z bu özelliklere sahip olabilmak için nelerle ve kimlerle oynuyorlar? Anne ve baba olarak onlar?n bu boyutunu hiç dü?ünüyormuyuz?

?imdiki dünya çocuklar?na bakt???m?zda betonla?m?? ?ehirler aras?nda yanl?z birer çicek gibiler hepsi. Ne yaz?kki onlar kendilerindeki oyun oynama ihtiyaçlar?n?n kar??l???n? ancak manyetik aletlerde bulabiliyorlar. Bir saklambac?n, bir körebenin, bir yakalamacan?n, bir çaydac?ran?n tad?n? alamadan sava? oyunlar?n? oynamaya ba?l?yor ve ?iddete yöneliyorlar. Kendini geli?tirmek ?öyle dursun hayat?n her alan?ndan kopup, kendini sadece bilgisayar, playstation v.b. aletlere hapsedip hem bizlerden hem çevreden kopuyorlar. Bu aletlerden ba?lar?n? kald?rd?ktan hemen sonra belkide en tehlikeli en kötü olan?na yani televizyonun ba??na geçiyorlar. Oynad?klar? sava? oyunlar? yetmiyormu? gibi bu sefer mafya filimlerindeki kan, deh?et ve ?iddetti görüp, onlardan biri olmaya özeniyorlar. Çocuklardan önceki dönemlerde oldu?u gibi ´Ben büyüyünce doktor olup insanlar? iyile?tirece?im´ veyahut ´ö?retmen olup ö?renciler yeti?tirece?im´leri de?il ´ben ?u film artisti gibi güçlü olup dünya´y? kurtaca??m´lar yank?lan?yor maalesef.

Elbetteki anne ve babalar bu durumdan memnun de?iller ve çocuklar?n?n daha iyi bir gelece?e daha sa?l?kl? ortamlarda haz?rlanmas?n? istiyorlar. Belkide çocuklar?m?z daha iyi e?itim als?nlar ve üstün hayat standartlar?nda ya?as?nlar diye gecelerini gündüzlerine kat?p çal???yorlar ki çocuklar? daha iyi, daha üstün olsunlar, bizlerin çekti?i s?k?nt?lar? çekmesinler diye.

Yap?lan yanl??lar?n en büyü?ü asl?nda bu dü?ünceler; yani çocuklar? yanl?z b?rakarak, onlar?n geleceklerini haz?rlamaya çal??mak. Maddi de?erlerden daha çok anne ve babalar?na ihtiyaçlar? varken, onlar? manyetik aletlere ba?lamak ve pahal? oyuncaklarla tatmin etmeye çal??mak. Onlardan çocukluklar?n? ya?amadan yeti?kin gibi davranmalar?n? beklemek. Ve neden, yanl?z b?rak?ld?klar?n? anlamak zorunda olmalar?.

Bu dengeyi de?i?tirmek sizin elinizde; gelin sizin çocuklar?n?z çocuk olarak kals?n ve dünya´y?da ba?kalar? kurtars?n. Onlar? bu hazin haletten kurtarabilecek olan yanl?z sizlersiniz. Onlar o aletleri, o çocuklar?n?za çocuk olduklar?n? unutturan manyetik cihazlar? ellerine ya ilgisizlikten veyahutta yanl?? ilgiden alm?yorlarm?? Gelin onlardan bizim gibi olmalar?n? istemek yerine, biz onlar gibi olmaya çal??al?m ve her günümüze onlar için bir oyun kat?p günün bir kaç saatini onlar için ya?ayal?m.

Ba?ta oyun demi?tik, evet çocuklar?m?z oynarken ´cocuk i?te´ deyip gülüp geçti?imiz oyunlar, onlar?n e?itim ve ö?retimlerinde büyük rol oynuyorlar. Madem çocuklar?m?z oyun oynamak istemiyor, ellerindeki o aletler daha cazip geliyor, bizlerde s?k?lmadan oyun oynamay?, evet eski zamanlardaki gibi oyun oynamay? onlara cazip hale getirelim.

Belki sesimiz bütün dünya çocuklar?na yeti?miyor ama ´herkesin evi kendi dünya´s?d?r´ diyerek kendi çocu?umuzdan ba?lay?p bu düzenin devam?na DUR diyelim.

Teknolojinin ilerledi?i ça??m?zda bu ilerlemenin belkide en büyük olumsuz sonuçlar?ndan biri olan; çocu?umuzu bir yere oturtup uzun bir süre ekran kar??s?na hapseden ve oyun oynamay? sadece dü?melere basmak ve bir kolu çevirmeyle s?n?rlayan, çocuklar? ve gençleri yanl?zl??a iten bu tejnolojik ak?ma DUR diyelim.

E?er ´benim için çocu?um çok de?erli´ ve ´onun geli?imi için her fedekarl??? yapar?m´ diyorsan?z, ki mutlaka öyledir, onlara çocukluklar?n? ya?at?n. Eskiden tüm dünya çocuklar?n?n oynad??? oyunlar? onlarla birlikte oynay?n ve evinizi çocu?unuz için bir oyun bahçesine çevirin. Kar??l?k olarak gözlerindeki mutlulu?u görmek size yetecektir.

Sözlerimiz son bulurken sizlere çocu?unuzla oynayabilice?iniz dünya´n?n farkl? bölgerinden al?nm?? bir kaç oyun sunaca??z. Ama sizler daha fazla çocuk oyunlar? isterseniz internete ba?vurabilir veyahut bulundu?unuz ilin kütüphanesine gidip, y?ll?k ödedi?iniz cüz´i bir miktarla hem türkçe hem almanca çocuk oyun kitaplar?n? temin edebilirsiniz.

Allah bizleri evlatlar?m?za yararl? bir anne ve baba, onlar?da bizlere lay?k birer evlat eylesin.

1.      OYUN – EVRENSEL

SAYI TAHM?N OYUNU

Belirli matematiksel i?lemler yard?m?yla kar??daki ki?inin dü?ündü?ü say?y? bulmak üzerine bir çok oyun vard?r.

Bu say?y? bir çok matematiksel i?lem yard?m?yla bulabilirsiniz. Oyunun i?leyi?i asl?nda çok basittir ama yapt???n?z bir çok matematiksel i?lem sebebiyle kar??n?zdakinin akl? kar???r ve sizin onun dü?ündü?ü say?y? nas?l bildi?inize ?a??r?r.

?ki ki?iyle oynan?r bu oyun, asl?nda oynayan bir i?leten de bir ki?idir.

Oyun arkada??n?za akl?nda 1 ile 9 aras?nda bir say? tutmas?n? istedikten sonra o say?y? 6 ile çarpmas?n? ve sonucu 2´ye bölmesini, ç?kan say?y?da 3´le çarp?p sonucu size söylemesini isteyin.

Sizde ç?kan sonucu 9´la bölünce onun tahmin etti?i say?y? bulacaks?n?z.

2.      OYUN – Ne Yaz?yorum?

?ki ki?iyle veyahut iki ki?ilik gruplarla oynanabilecek çok e?lenceli bir oyun. Oyun için ihtiyac?n?z olan malzemeler ka??t, kalem ve oyuncular?n gözlerini kapatmak için bir e?arb.

Oyuna ba?lamadan önce gözleri ba?lanacak oyuncu seçilir, di?er oyuncu gözleri ba?l? olan oyuncunun ellerini tutarak ka??d?n üzerine bir sözcük yazar. Harfler ne kadar küçük olursa yaz?lan sözcü?ü anlamak o kadar zor olur, gözleri ba?l? olan oyuncu yaz?lan sözcü?ü bilirse oyuncular yer de?i?tirir. E?er bir grupla oynarsan?z gruplar bildikleri her sözcük için puan al?rlar. Önceden belirlenen tur say?s? biterse en yüksek puan? alan grup oyunu kazan?r.

3.      OYUN- KARALAMA

Bu oyunun kurallar? çok basittir. Bu oyunu ka??t-kalemle ve istenen say?da oyuncuyla oynanabilirsiniz.

Oyuncular bir masan?n etraf?na otururlar. Her oyuncunun önünde bir ka??t, masada bir kaç de?i?ik renkte kalem olamal?d?r. Her oyuncu önündeki ka??tda kalemlerden biriyle bir çizgi, sadece bir çizgi çizer. Bu çizgi düz, k?vrak, zikzak, daire ?eklinde olabilir. Ama sadece bir çizgi çizilebilir. Daha sonra her oyuncu ka??d?n? sa??ndakine verir. Kerkes ald??? ka??t üstündeki çizgiyide kullanarak, ba?ka renkte bir kalemle ba?ka bir çizgi çizer. Oyunun sonlar?nda kendisine gelen karalamay? en güzel ?ekilde de?erlendiren, en ilginç yada en komik resmi çizen oyunu kazan?r. Birinciyi oylamaylada seçebilirsiniz.

Ay?e Betül Dinç

nurfabrikasi21@googlemail.com

Publiziert in: Ayasofya, Nr.32, 2010

793 comments

 1. Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how can i subscribe for a weblog site? The account aided me a apiorprpate deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant clear idea

 2. rukun islam kelima, menunaikan haji kemekah sekiranya mampu, tahniah kerana sepol dapat menunaikan haji bersama2 nenek beliau, semuga amalan beliau diterima oleh Allah s.w.t.Ada yang pergi mekah buat haji, bila balik masih tidak tutup aurat, walaupun mendedahkan aurat termasuk dalam dosa2 besar, namum masih ramai hajjah2 kat malaysia ni mendedahkan aurat.

 3. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I抣l be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 4. Usando Mozilla Firefox 3.0.3 no LinuxBom, faz algum sentido, mas não concordo. Quem mora na América do Norte é o que? Norte-americano. América do Sul? Sulamericano. Quem mora em qualquer uma das Américas? Americano. O fato do nome do país deles ser Estados Unidos da América não os fazem americanos, e sim o fato de morarem na américa do norte.Mas bem, isso é opinião, respeito a sua. É na verdade só uma questão conceitual, não faz diferença alguma

 5. p.s.it wouldn’t be that hard to make those with whatever color you’re using plus white paint to graduate the colors. cardstock and paint…..for pennies and a free conscience.diedre

 6. Hola para los "calderon",slim,ceballos…que se los jod…jajaja.Un abrazo sincero para ti y tus visitantes desde la sierra de Oaxaca,México.Gustavo.

 7. Holy concise data batman. Lol!

 8. An update to catastrophic penalized many excellent websites, it's incredible that in 2012 google can get an update and put hundreds of people unemployed, on an error, because the algorithm is clearly much worse . When people no longer find what they want they will turn away from google. You forget that in making a good link, it helps your relevance.Spam to win today, well done google.

 9. Ugyanmár… :)Amint Micinél kötnek ki a nacik, simán ott a magyarázat.Petié volt. Andortól kapta. Most Micié lett! 😀 PAM.(Egyébként szuper nadrágok, gratula a megvarráshoz.)

 10. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i’m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this site and give it a look on a constant basis.

 11. Agreed completely. I get so enraged sometimes at the mom blog community that there are days I’d love to just delete every last one from my reader. It’s especially bad when they start with the “woah is me!” kind of mentality that’s clearly for page views. Support is one thing, begging for attention is another. That commoditization of tragedy is sickening. I just logged on to Twitter and the first thing I saw was a BlogHer tweet promoting a post JUST like that….I logged right off. I can’t even, KLZ.

 12. Loud//Eagle Rock Scenes//Naps between the Porch//Made In A Day//A Glimpse Inside//The Shabby Creek//Finding Serendipity// Share this:TwitterFacebookPinterestEmailLike this:Like4 bloggers like this. Posted in DIY,

 13. Si tu veux qu’on fasse un cours de droit des obligations, on peut, mais, à la fac, ça prend un an. Et je ne parle pas du semestre de Contrats Spéciaux. Allez, bosse, feignant. Et arrête de mater des blogs en bibliothèque, y’en a qui font la queue pour faire des recherches.

 14. that. u not getting my point. “it was obviously too much for them to handle.” it is NOT too much to handle, because this game is alright and playable. they DID knew their capacity, that’s why they didnt want to take risks and try something new.f

 15. É isso ai, é muita cara de pau desse povo criticar a fé religiosa dos outros e não perceber que eles tem a mesma FÉ cientifica nos LIVROS DA ESTANTE!!!! alguem conferiu tudo que eles dizem?Apóstolo DarwinO papa é o Carl SaganPastor DawkinsAmémkakakaka…. parabens..acreditar é acreditar é acreditar é acreditar

 16. I’m so glad I found my solution online.

 17. Amazing!!! I have seen, first hand the effect you have had on people (including myself) and there is no doubt in my mind that you will be the best life coach anyone can ask for. I look forward to reading your blog….I already feel inspired! GO BRANDY!!!!!

 18. Thanks for being on point and on target!

 19. I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 20. I was struck by the honesty of your posting

 21. Its similar to you read my mind! You appear to know such a lot related to this, just like you wrote the book in it or something. I do believe that you could do with some pics to drive your message home a bit, but in addition to that, this is excellent blog.

 22. To: ODSTak teď jsem zažil to čemu se říká „souznÄ›ní myslí“. Ve chvíli kdy jsem psal svou reakci na Anonyma, Váš příspÄ›vek tam jeÅ¡tÄ› nebyl (respektive nejspíše byl ale já nemÄ›l zaktualizované stránky). A tak jsem napsal téměř totéž co Vy. Ale opravdu jsem neopisoval!:-)

 23. Gestern haben wir erzählt, dass Royalblau gerade hoch im Kurs steht und dass diese Farbe die Laufstege der Welt erobert. Und seit William und Kate auch die Herzen der Menschen.  Aber blau ist dabei gar nicht die einzige königliche Farbe. Andere Majestäten setzen auf Rot. So wie Prinzessin Maxima aus den Niederlanden.  Auch für sie und für alle Fans der leidenschaftlichen Farbe Rot haben wir passenden Schmuck in unserer Kollektion:

 24. Please teach the rest of these internet hooligans how to write and research!

 25. grim There was a house that sold in my town, closed in November of 07. It is already listed on Realty Trac as lis pendin!!So they closed, and missed the first mtg pymt? Is this possible? I guess it is, but truly amazing!!!

 26. Excellent blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any recommendations? Thanks a lot!

 27. What a pleasure to find someone who identifies the issues so clearly

 28. is the last day to enter to win my giveaway for a Gift Basket from VTech, Including Phone, Verizon Gift Card + More!! This is a very cool giveaway and has been quite

 29. The first pictures are very solemn and are able to convey a deep feeling. It caused me a sense of sadness and indignation. I was mesmerized while looking at this pictures because though the text is minimal, I feel they are able to portray a situation in a much more descriptive manner than words do. Hence I would agree with your saying “A picture speaks a thousand words”

 30. chourmovs dit :En test actuellement sur une partition EXT4 et dans un environnement KDE pour changer.Pour l’instant tout cela est très fluide et très beau

 31. May I just say what a relief to find somebody who actually is aware precisely what theyre speaking about on the internet. You actually understand how to bring a concern to light to make it important. Lots more people really need to see this and understand this side of the story. I cannot imagine youre not more popular because you definitely possess the gift.

 32. Za mne tam byl i Jindra K. z Hranic, moudrý chytrý bezvadný chlap z ČSPI tady. Vypadá skoro jako já, trošku delší fous a silnější okuláry. No čo bolo, bolo. Nedáme se otrávit.

 33. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 34. 24 hours to reach Saturn? From where? :PTo my knowledge there are no rocket on Earth (yet) that are able to reach Saturn from Earth (that is, travel over a billion kilometers) in 24 hours. 😉

 35. Not for nothing but it’s funny becuase I notice only older women seem to have all this anomosity towards beyonce. It’s that, “she think she cute” syndrome I believe where older women feel threateened by the new meat, even in this case where it’s silly becuase your not in her league but I’ve noticed that.

 36. To many in the US, Jesus seems to be their personal (hell) fire-insurance policy and as long as they are personally "saved" they can treat everyone else like cr@p.

 37. Hi Steve,If I understand your question correctly, I believe all you will need to do is edit the css styles for the menu. Because it sounds like you aren’t trying to change the content of the menu that you already have, you just want it to look different (i.e. highlight the current page link, etc.). Is that correct? If so, I can help you find and write the codes to do that.Thanks!

 38. sounds good. I’m pretty glad though that the hardest times are behind us. Things are looking good again in the horizon. I’m hpoing things hold up so the economy can bounce back faster.

 39. Bon c’est fait, j’ai mis un lien sur mon blog. Les élus sont rares (les visiteurs aussi d’ailleurs).En revanche, où est la pub sur ton blog ?????Promis, dès que je la trouve, je clique sur tous les liens.

 40. En dan is citus ook nog eens overgenomen door blueyellow. En daarmee geen Haaksbergs bedrijf meer. Dus ik moet nog even babbelen over de webhosting.Shoutcast v2 zijn we mee bezig en zal binnenkort met icecast verschijnen.

 41. A piece of erudition unlike any other!

 42. Completamente de acordo, caro Pinho Cardão, tudo isto é um espectáculo deprimente e desumano, uma feira de vaidades em que se sacrifica o que for preciso para que os que deviam passar na sombra, por dever de função, tenham o seu momento de estrelato na televisão e nos autógrafos dos livros.Um escândalo.

 43. Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

 44. JA. Aber wie stellst Du Dir einen Verband vor, der Verbraucherinteressen vertritt, von denen die meisten nicht einmal wissen, daß sie sie haben?

 45. Articles like this just make me want to visit your website even more.

 46. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 47. Keep these articles coming as they’ve opened many new doors for me.

 48. first-rate website…Just exactly what specifically i really don’t understood is really in reality the best way you’re will ignore actually far a lot more neatly -appreciated when compared with you actually might end up being now. You may end up being really vibrant. You…

 49. Stands back from the keyboard in amazement! Thanks!

 50. LoriAsia! I’m just now seeing your note. Thank you for the suggestions. I hadn’t really considered the importance of good pans… Great advice! Are you working in the food industry now? I think I recently saw on Facebook that you got married. Congrats! I love seeing your happy photos.

 51. I am looking forward to:More depth of understanding His character and experiencing the blessings that pour forth from my life as a result of it.New heights of accomplishments that the body of Christ can reach if we come together centering our focus on Jesus and Jesus alone.

 52. „FrÃ¥gan är „Är det rätt att myndigheterna ska läsa dina mejl“?Med frÃ¥gan sÃ¥ formulerad är ju nej-svar det naturliga.“Med frÃ¥gan, „Vill du hindra att okända yttre hot skall anfalla oss“ sÃ¥ har du svarat Ja!Skall vi dÃ¥ tolka det som att du inte har satt dej in i frÃ¥gan utan bara svarat pÃ¥ pÃ¥ själva frÃ¥gan.Eller har du läst pÃ¥ och svarar med det enda vettiga alternativet som finns?

 53. You know if you don’t have Xboxlive to download the next demo, I’m pretty sure it’ll show up at ww.360democenter.comI’ve figured out how to burn xbox demos onto a DVD and play it on the xbox without modding it

 54. Entonces, adelante mujer, disfruta como una loca esa locura de amor, sentite una privilegiada por poder hacer el amor con pasión, el cosmético más amigo de las mujeres, mucho más que cualquier crema de La Prairie, no te quepa duda. Después de todo, basta con tener

 55. I really appreciate free, succinct, reliable data like this.

 56. Nåja, beträffande att inte behöva leva i Sverige. Så jävla lätt är det inte att bryta upp och dra iväg till andra länder.

 57. comentou em 10 de novembro de 2011 às 11:15. Adorei a dica de substituir a salsicha pelo bombril. Mas meninas, e especialmente Mari Inbar, eu moro na Bélgica, como é o nome da salsicha em francês, ou inglês? Pq eu queria achar! N achei no Brasil, pq tb n sabia o nome!Bjs

 58. Joer nene vaya peazo de brazaco que se te ve en el afoto que has puesto en el perfil, luego te quejas de que estás hecho un tirillas y tal, qué + quieres Baldomero!me encanta tu blog:)

 59. Tämä blogi on mielestäni erittäin laadukas kaikin puolin. Tekstit ovat todella hyvin kirjoitettuja ja fiksuja, kuvat ah, niin kauniita ja lifestylesi kiinnostava. Tässä blogissa on sellaista tasapainoista, viisasta aikuisen ihmisen meininkiä, estetiikkaa unohtamatta.Pidän paljon myös pukeutumistyylistäsi (vaikka se eroaakin omastani – tai ehkä juuri siksi) ja ruokajutuista itsekin ruuanlaittoa harrastavana.t: Takarivin tyttö

 60. Renato Alves / Quero deixar essa mensagem à senhora Zildenar da Silva Barata.Por gentileza, preciso entrar em contato com a senhora, pois preciso transferir o corsa verde que lhe comprei.Ocorre que para isso a senhora deve ir ao cartório fazer o reconhecimento de suar firma por AUTENTICIDADE.Sem isso não será possível a transferência.Meus telefones são: 78964280 / 77045647Cordialmente.

 61. Bubbles can’t be prevented by federal policy, fiscal or monetary. Bubbles are not a matter of money supply or demand. Every bubble has different causes and must be dealt with individually.

 62. Hei,Lisäsin tähän etusivuluonnokseen kaksi palstaa.1. palsta: ”Matkoilla rakennetaan kouluja…”2. Palsta: ”Tältä sivustolta löydät tietoa…”Se ei onnistu ilman että tietää osaa lisätä html-koodi-kommentin:<!–column–>This is possible with plugin:

 63. Surely the creepiness arises from Omac being one of Kirby’s most satirical series? The being provided parents is one of his most deft (and wicked) touches.

 64. em muốn hỏi đồ đồng phục ak” là trường phát cho mình miá»…n phí hay mình phải mua hã chị nếu mua thì bao nhiêu 1 bá»™ ^^!

 65. / Os Judeus acreditam em Deus, mas não acreditam q. Cristo tenha sido filho ou a encarnação do mesmo; portanto, a observação do Gabriel está correta; acreditar em Deus não significa necessariamente “ser cristão”…Gostei deste comentário ou não: 0

 66. ¿Por qué no monta la Biblioteca Municipal de Burgos una biblioplaya de verano en Noja, Cádiz o Bayona? Podrían cubrirse las plazas con gente voluntaria.Eso si que es una sugerencia y no las tonterias que piden por aqui.

 67. Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

 68. This article went ahead and made my day.

 69. Whoa, whoa, get out the way with that good information.

 70. what are the versions you’re working with? I’ve tested this bugfix with WordPress Version 3.3.1qTranslate Version 2.5.28only.have you also supplied the changes I mentioned forwp-content/themes/THEMENAME/functions.php?

 71. If only there were more clever people like you!

 72. The Ships’s Voyages…I believe technological innovation just causes it to be even worse. Now there is a channel to never care, now there would not become a likelihood for them to find out….

 73. , it's a little "benevolent dictator" (or possibly uncaring dictator?) for my tastes. Nope, I still think the best decision for me is that made by me. Not by anyone else, no matter how detached, neutral, or uncaring.But yes. Look at the pretty lady

 74. I really wish there were more articles like this on the web.

 75. Woman of Alien…Ideal work you may have completed, this web site is really amazing with fantastic facts. Time is God’s means of retaining every little thing from occurring directly….

 76. Full of salient points. Don’t stop believing or writing!

 77. You…are…my…hero!!! I cant believe something like this exists on the internet! Its so true, so honest, and more than that you dont sound like an idiot! Finally, someone who knows how to talk about a subject without sounding like a kid who didnt get that bike he wanted for Christmas.

 78. Deep thinking – adds a new dimension to it all.

 79. Could you write about Physics so I can pass Science class?

 80. You know what, I’m very much inclined to agree.

 81. You’ve hit the ball out the park! Incredible!

 82. Lieber Thomas Helmer, hoffentlich ist “das letzte Hemd” dann auch gewaschen;–))!!Falls nicht, buche ich noch eine entsprechende Maschine AAA+ zu. Danke.

 83. Good tips man, the most important thing I tell people is too focus on their content and titles, as that is what drives people to read the blog in the first place.You might have a pimp’d out blog, but what good is it if nobody is staying around on it?One thing I think I could add is the SEO plugin I made for WordPress 2. Its a SEO plugin that re-words the title, meta tags, and autodiscovery of the RSS feeds. It uses Ultimate Tag Warrior though, but has greatly increased the rankings for my blog in Google a lot.You can pick that up here:

 84. This isn’t lag, but rather interference between bluetooth and wifi. If you use a wired mouse it will go away entirely. You may also see an improvement if you use ethernet rather than wifi, although I’ve seen some say that any heavy network traffic, whether wireless or wired, will sometime cause issues with bluetooth mice on OSX.

 85. ODS – díky, jdu na ÄŒVUT a jsem pÅ™ijat bez zkouÅ¡ek:-)Jinak Britské listy jsou občas kvalitní, ale dost článků má jen nÄ›kolik řádek nebo jsou psány dost zmatenÄ› nebo demagogicky, takže ta úroveň má průbÄ›h takové sinusoidy:-)

 86. Am fost sunat si eu de aceasta firma, intr`o concluzie a ramas ca merg la un interviu la sediul lor.. mi-a povestit ceva despre un training platit de ei, si asa mai departeSa fie o pierdere de timp daca incerc, sau oamenii chiar sunt seriosi?

 87. I’ve read several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you place to make this sort of excellent informative website.

 88. Pues estaria bien, yo pensaba que se trataba del tipico shojo de Ivrea por la portada del numero 1 hasta que me dio por echarle un vistazo. En ese sentido engaña mucho.

 89. Wanted to take a moment to compliment you on this wicked post. I’ve already published a link on my Digg Account because I get drawn in by your writing style. Thanks again!

 90.  I forget where else I saw this series, but Sarah Small’s work is so captivating! You know that the photography is slightly creepy, and yet it’s impossible to tear your eyes away.

 91. Of course, you are ready.But you shloud know that on real account your trading will be different. Because your broker is interested in your good trading results but on real account it will opposite situation.Are you going to trade manually?If not I can recommend you one semi-automated Forex strategy called ProFx what makes up to 800 pips monthly. That strategy gives you signals for buying and selling, so all you need to do is to press BUY and SELL buttons.Read feedback about ProFx on DonnaForex, ForexPeaceArmy, etc.

 92. By February 15, 2013 – 7:55 amI truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

 93. Good luck! It’s hard to see how intra- and inter-party politics can be kept out of a review of this sort, and ultimately de-rail it. In any case, we’ve been talking about subsidiarity and variable geometry since the 1980s: the latter was crucially enshrined in the Maastricht treaty with the creation of the Eurozone, then later Schengen. So what’s new? Excuse my cynicism, but what seems to be missing is any sort of guiding vision.

 94. As Charlie Sheen says, this article is „WINNING!“

 95. „I WAS ON CRACK“ the word’s I should have used were, RACIST, DIVISIVE, POLARIZING, and the list go’s on as far as describing the REPUBLICAN PARTY, now the DEMOCRATIC POLITICIAN’S may be CORRUPT, but compare the two CONVENTION’S during the CAMPAIGN season? and tell me, which people, would you, want to be around or live around? now, you may be a REPUBLICAN? and if so, you should take a second and third look at, the POLITICAL PARTY you are in, because from where I sit, the REPUBLICAN’S seem to have their own little SOCIETY, and MINORITY’S seem to be off limit’s!!

 96. this cd is great if your not down with trill entertainment or family whichever its the same click.if you love crunk beats and good lyrics you must get all webbie,lil boosie,foxx and trill cds.much better than that mainstream watered down trash like drake,lil wayne,kanye west,jay-z etc.also recommend lil boosie cd called incarcerated its great too.

 97. Stands back from the keyboard in amazement! Thanks!

 98. It’s great to find an expert who can explain things so well

 99. Marília Beatriz comentou em 4 de maio de 2012 às 20:14. Julia, adorei o make e a trança, apesar do delineado colorido e a sombra azul ( bem discreta, hshshs) ficou delicado, lindo mesmo. Gostaria que você fizesse um vídeo mostrando como prepara a pele, principalmente dando dicas para peles oleosas ( a minha é muito oleosa, tenho muitos cuidados, mas mesmo assim fica algumas espinhas éca!). Muito obrigada. Beijosss^^

 100. Posts like this brighten up my day. Thanks for taking the time.

 101. I am usually to blogging and i actually recognize your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your website and hold checking for brand spanking new information.

 102. e come si può non amare una cosa del genere..Nadji sei grande..i tuoi desserts oltre che stupendi sono golosissimi..sai che adoro i lamponi vero???..Grazie per la ricetta!!

 103. I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 104. C’est exactement ce que je me suis dit : où l’intérêt d’un enfant d’être élevée par des grands parents (= trop âgés pour élever un enfant), qui s’opposent et s’imiscent ainsi dans la vie privée de leur fille adulte et dont celle-ci récuse elle-même les qualités d’éducateur ????Je ne trouve pas que cette décision protège « l’intérêt de l’enfant » sauf à sacraliser le sang, ce qui est idiot au vu des maltraitances familiales….

 105. Excellent blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Thanks a lot!

 106. Dobra sprawa z tymi ulotkami. Tylko szkoda że tak mało na klatce mamy bo nawet dla sąsiadów do rozdania nie zostało… Ale popieram inicjatywe i jestem za choć już podpisywałem petycje 2 tygodnie temu.

 107. I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

 108. Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 109. If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

 110. We can perform measurements associated with stress enjoyment and longitudinal shake for the kappa-carrageenan skin gels containing a alkali metal ions. The actual kappa-carrageenan gels greater by the inclusion of the small volume of alkali metal ions. Nevertheless agarose does not work like this. It is not swayed so much by way of the addition of smaller account involving alkali metal ions. Most carrageenans are excessive molecular weight polysaccharides comprised of repeating galactose items and 3, Six anhydrogalactose, both sulfated plus non-sulfated.

 111. I posted this before I read the Jacqueline Rose thread which I feel is pertinent. To wit:“I start on the basis that Zionism is one of the most potent collective movements of the twentieth century, whose potency needs urgently to be understood. It has the capacity to fosteridentifications that are as immutable as, indeed, the ineffable Name. As a movement, Zionism has the power, that is, to sacralize itself.”

 112. First, I love the Vimeo video set up – how do you like this compared to other video blog publishers? It would truly be very weird walking above cars that were frozen below you and I can certainly relate to the negative degree weather. Really fun post Michelle 🙂

 113. Alana – Kudos to you for tackling a not so popular but vital food!!! I grew up having liver and onions, but have never made a pate-something new to try! Your writing is witty, interesting and filled with bits of humor!!! Keep posting-I look forward to your next one!September 25, 2010 – 9:33 am

 114. Ted, can’t waste any more electrons on you. You’ve made up your mind, you’re the smartest guy on the planet. The fact that you can’t get anyone else to listed to you doesn’t seem to have any influence on your “thinking,” yet that should have been the tip-off.

 115. It’s a pleasure to find such rationality in an answer. Welcome to the debate.

 116. What a pleasure to find someone who identifies the issues so clearly

 117. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing blog!

 118. ya o top oraya nasıl gitti. ntvspor'un 16:9 formattaki maçları 4:3 de izletme stratejisi bi barça maçlarında tutmuyor.diğer tüm maçlarda bi şekilde top ve aktif oyuncu karenin içerisine sığarken maç barça maçı oldumu illa taşıyorlar ekrandan. konuyla tam bağdaşmasada sol üstten bi top süzülerek kaleye girdi ampül gibi. kim attı,ne ara attı.hiç bişi anlamadım.

 119. Hum…….first thing I thought of was the Oriental method I can’t remember the name of now. THey actually use a real fish and put paint on and monotype it onto the paper…….neat looking.I know nothing about digital printing so no help from me there.

 120. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!

 121. I’m bored of this. – just the same joke over and over again. Arthur, your 15 minutes are up. Now do yourself and everybody else a huge favour and fuck off. You lisping Russian rapist.

 122. A few years ago I’d have to pay someone for this information.

 123. "We hope that this was just an error in judgement, but we feel forced to publicise your actions because you have as yet failed to admit to this error, and have instead criticised those who have been forced to renounce the JTF for you."Sounds like a totalitarian denunciation reeks of something …

 124. Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 125. marlete comentou em 28 de janeiro de 2010 às 00:03. Juliaadorei as dicas de limpeza, inclusive a dica da toalhinha….rsrsrsr.Ah o sabonte(gel) com granulos de limpeza da Avon ,uso diariamente é otimo para pele mista ,e é baratinho!!!!!

 126. I do have to agree about the courtroom scene – unnecessarily long. No need to duck! Yes, I did notice a few things here and there, but in my mind, the Coen brothers have redeemed themselves from their recent movie…oh what was it…it made me want to throw myself off a cliff – A Serious Man. I loved Matt Damon in this movie – he’s never disappointed me!

 127. That’s really thinking at a high level

 128. apapun komntar di atas , yang keliatan goblok adalah yg emosi duluan, tuhan aada apa gak itu urusan pribadi, ngapain pada ikut campur. saya bukan atheis, tapi saya nilai pihak atheis 70, lawannya 30.

 129. Meillä maukumiseen kulkuvälineissä auttaa ainakin kopan peittäminen. Tosin teillä on paljon päheämpi sumppuhuppu, meillä on vaan pala vanhaa lakanaa. Ehkä pitäisi ommella se tuommoiseksi sumpuksi niin pysyisi paremmin kopan päällä. 🙂

 130. I just wanted to thank you yet again for your amazing blog you have produced here. It’s full of ideas for those who are genuinely interested in this kind of subject, in particular this very post. Your all so sweet and also thoughtful of others in addition to the fact that reading your site posts is an excellent delight if you ask me. And what generous gift! Mary and I are going to have fun making use of your points in what we must do in a few days. Our list is a mile long which means your tips might be put to very good use.

 131. Real brain power on display. Thanks for that answer!

 132. Caligula dit :Casey MorningVa donner tes calculs aux commerçants des États de New York et du Vermont. J’ai payé mon lait le même prix qu’ici à quelques cennes près.CaligvlaPetit comique qui prend un pseudo quasi pareil au mien. Manque d’imagination? J’ai passé par Plattsburgh mais n’y ai pas acheté de lait. Je préfère me fier à mon expérience vécue qu’à des chiffres sur un blogue. Ce qui sort de ma poche je le sais.

 133. of course leggy is the first to bleat and scream when brown kids do something wrong ain’t you leggy, but look at all the excuses in the world for 14 year old sons of political leaders he loves – leggy weren’t you braying for kids to be charged like adults when NZ First suggested it? I love how quick leggy can change his tune when he wants to.L

 134. Great things from you, man. Ive examine your stuff before and youre just as well awesome. I love what youve obtained here, really like what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you still manage to hold it sensible. I cant wait to read more from you. This really is really a wonderful blog.

 135. bottom basket is her bucket of goodies.  Yes, that means I found my jogging stroller that I talked about wanting!!  I was so excited!!  In preparation of getting to go to this pre-sale, I was so busy this week

 136. I am super mondo proud of you for continuing with the running streak! However, I’ll keep my streak at ’0′. I like nice round numbers – they match my ever growing and rounding butt.For serious – congrats on streaking! Or something.

 137. Your article perfectly shows what I needed to know, thanks!

 138. So, since I did not challenge myself in the cleaning department over the weekend, we are on DAY 4 of the 31 Days to clean challenge.  See more about the challenge and how to download the book here.

 139. Si on lui a demandé à elle, c’est clairement parce que le tableau n’était pas reconnu comme une oeuvre majeure Ceci dit, c’est vrai que ça fait rapiat dans les deux cas « l’église du Sanctuaire de la Miséricorde » et elle.

 140. Aku belinya pas tgl launching siang harinya di Mal Ambasador. Disana udah bertumpuk tumpuk novel Maryamah karpov disiapkan untuk mengantisipasi ledakan pembeli, termasuk aku mungkin :D.

 141. Please keep to the old design. The user interface is much better, the use of colour makes things a lot easier to see and navigate. Also from a rebranding perspective there is a lot more room to add client logos, corporate colours etc. The new one seems fairly grey and bland by comparison.

 142. I agree with the above poster. Even if you could make a ‘liquid’ chocolate using cocoa powder (and I’d suggest oil as well) I don’t think it would taste very good.

 143. I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

 144. That’s the thinking of a creative mind

 145. Fue un fallido, Bryan. Ojalá se dé el 2 a 0 ante Fluminense en Brasil, no? jaja saludos!Ema 30/03/2012 22:44Ojala que se dé,no se dieron cuenta que cuando termino el primer tiempo abajo pusieron Boca 2 – Arsenal 0? Guarda eh! jajaBryan S 30/03/2012 23:26jajaj esperomos ke siMatias 31/03/2012 1:39PAR-TI-DA-ZO del tanque Silva, como te banco pelado!!DEPETRIS 31/03/2012 3:04URUGUAYO, TE FALTA TODABABIA!! PERO TENES HUEVOS ESO ME GUSTA! Deje un comentarioNombre (requerido)Email(requerido)Web

 146. Really good points. That’s another benefit I didn’t consider, that one can concentrate more on the transitions, which are so important. All in all, I counted 39 discrete poses in the Gentle Yoga routine, so that’s a lot for students to remember, but some of it will be familiar I’m sure.

 147. Back in the day, people did tend to refer to the “relativistic mass” rather than the relativistic momentum. This is because the momentum for a particle with non-zero mass is given by p = gamma*m_0*vso sometimes people would consider the combination gamma*m_0 to be the relativistic mass as opposed to the invariant mass m_0. From a practical point of view, it’s just semantics. From the theoretical point of view, it is more technically correct to speak of the relativistic momentum rather than the relativistic mass.

 148. That’s an inventive answer to an interesting question

 149. Great test match but the umpiring was poor as both seemed to have forgotten even the basics of the game. It looks like Billy thinks too much about umpiring and in the end gives poor decisions.

 150. Olá a todos! Imagino como vocês estão se divertindo. Fico muito feliz ! Mateus, a água estava muito fria ? Um grande beijo, sua mãe Jordana.

 151. Hourst dit :Prouvez moi que l’acte d’enlever la vie a une charge morale indépendante du contexte, et cessez de vous pavaner dans vos bons sentiments.En d’autres mots montrez-nous que vous avez des couilles. Y a que moi qui se comprommet dans cette discussion à la con, et tout ce que vous trouvez à me répondre c’est « mon principal argument est de te citer ». Un peu de testostérone, on dirait des pleutres…

 152. Stands back from the keyboard in amazement! Thanks!

 153. Super excited to see more of this kind of stuff online.

 154. Hmm. I was just reseaching this product so I could try it. I start school on the 6th and picture day is always on the 3rd day. I got nasty break outs on my forehead and they are worse because I have the same problem as you with picking them. I’ll be sure to let you know how i feel about it Thanks for the great review!

 155. That’s a good question, April! One thing I’ve been hoping for lately is that I might hope for what God wants me to hope for– instead of wasting my thought life on anxiety (which I am SO prone to do). Thanks for this great reminder!

 156. Thanks for spending time on the computer (writing) so others don’t have to.

 157. That’s a slick answer to a challenging question

 158. That’s going to make things a lot easier from here on out.

 159. Dont worry Murphy's Law gets all of us at some time. Lovely little gold dress, would like that for Chrissy please….Thanks for all your well wishes Blair. xx

 160. I live in WNY and when I heard there was a storm coming I did all my diaper laundry right before the storm hit so that if we did lose power I would hopefully have enough diapers to get by… But my back up plan was to buy some sposies because the thought of handwashing scared me lol.

 161. Kudos! What a neat way of thinking about it.

 162. Let me write that down. You say that the one degree rise in temperature in the past hundred years has caused all those problems? According to your reasoning there should be more cancer in Miami than in Boston. I am moving North!

 163. I have been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours Accueil | Mission évangélique parmi les sans logis. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 164. SI / NOGorrotxategik eta Santos&Cipres-ek salatzen dituzte 10942 eta 11258 eta aurrenekoaren ustezko argazkia dago.10942 si/no11258 si/noSantos&Cipres-ek salatzen dituzte ere:12290 S12386 SEz dago inolako frogarik esateko faltsuak direla. Zergatik dira faltsuak?

 165. I thought I’d have to read a book for a discovery like this!

 166. The Wilmington Organics Recycling Center is permitted and designed to take in a maximum of 700 tons of material a day on any given day. To reach the 160,000 ton facility capacity yearly, we need to average a little over 500 tons of material per day.As for ensuring that treated lumber doesn’t doesn’t get dumped at the facility, we have people screen all the material as it arrives. On top of that, we have to test our compost for various constituents including Arsenic and Chromium, the two major components of CCA.

 167. I own a chimney sweep company and am making a widget on the potential money savings of burning firewood. This is an on topic widget but I am writing to run a php script from my website? Is this bad? Especially if they hit the submit button and it displays the results on a pop up from my site? how else could i write this?

 168. If you want to get read, this is how you should write.

 169. That hits the target dead center! Great answer!

 170. I think you’ve just captured the answer perfectly

 171. Je zajímavé jak Nejedlý se umí podepsat jako Google o pár článků níže a tady pÅ™i jeho bezobsažných pÅ™ihlouplých stalkerských pÅ™ipomínkách mu to nÄ›jak vypadne. Podle statistik zde poslední hodinu byli jen dva uživatelé, jedním z ních jsem logicky já a druhý asi čirou náhodou bude…

 172. Free info like this is an apple from the tree of knowledge. Sinful?

 173. How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

 174. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 175. Haha, shouldn’t you be charging for that kind of knowledge?!

 176. Eu não sei o que é que esta gente precisa mais para perceber a verdadeira escumalha que dirige o Benfica. Se o pintinho das bufas se candidatar daqui a 4 anos à Presidência do Benfica corre o risco de ganhar.

 177. Check that off the list of things I was confused about.

 178. Williams. BAL’s defense is not that great and their CBs are less than good.I like Graham this week. But if Gates is starting, I start him over Graham. However, it is risky with Gates being up in the air.I start Graham due to risk.VA:F [1.9.21_1169](from 0 votes)

 179. Die haar extensions zien er heel nep uit door die dooie punten die er aan hangen dat maakt het hartstikke fake!Zelf komt mijn haar tot helemaal mijn onderrug en is het erg dik en veel haar, maar ik zou het nooit indoen vanwege dus die punten!

 180. Ottima analisi Maria.C’è un’espressione, spesso usata in buona fede, che mi rabbrividire: „i politici sono nostri dipendenti“. Il che significa accettare l’idea che fare il politico sia un mestiere come un altro. Che, insomma, il politico, in quanto professionista, non debba più rispondere ai duri principi generali dell’etica politica, ma più semplicemente alle comode regolette deontologiche (e dunque parziali) che regolano la sua professione… Come dire: meglio licenziati che in prigione… O peggio.Ciao,Carlo

 181. oct05helene hudon Je crois que tu ignore qu’allaiter est un droit reconnu partout dans ce pays et que personne ne peut même te suggérer d’utiliser un local aménagé à cette fin, même si ils en ont un. Pour le bébé et la mère c’est un droit.

 182. Vela, our Spcaeship, who is currently docked out front is getting Top Honors and rave reviews. She’s been great to travel in, store gear and glide through the Kiwi streets. I’m sure we get some funny looks since the converted Toyota is labeled “Spaceship” but we have seen stranger cars already. We kinda wish gas wasn’t $2 a litre (!), but tomorrow we’ll toss some food in her fridge, load out and head on!

 183. You’ve captured this perfectly. Thanks for taking the time!

 184. Please keep throwing these posts up they help tons.

 185. Lynne Singer – Sharon and Robbie, Your photographer is a real artist! Beautiful pictures, beautiful event, but most of all beautiful bride and groom! My favorite is the last picture. The lighting is amazing! But, I must say it was hard to pick a favorite! Love you both! Lynne

 186. PS à BoubouVous avez bien compris, j’espère, l’obscénité d’un personnage qui vire les immigrés et va faire le clown en Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks sont devenus des immigrés chez eux, Boubou !!!! Nous allons tous devenir des immigrés en France !!! Où est la haine ??

 187. “V as in Victim” came a few years after Naked City, and the Wayne Horvitz albums available around the same time as Naked City were starkly different. “Miracle Mile” and “This New Generation” (both on Nonesuch) are incredibly mellow. Horvitz formed Pigpen after I had gotten used to his quieter sound. I didn’t really make that time line clear.I may do a full KZK podcast in the future, but I do mention KZK in the next podcast.

 188. Gee willikers, that’s such a great post!

 189. 30 hb 2 2013. melihat pada tarikh aku rasa cte ni makin tak logik dan complited. mesti tuan belog nak menaip balik cte ni termuntah dan…

 190. I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

 191. That’s the best answer by far! Thanks for contributing.

 192. mas saya tetarik dgn fotografitapi belum tau cari angle yang bagus and kompo warnanya … bisa kasih masukan ga? dan bagaimana kita dept jepretan yang bener2 bagus……TQ

 193. I found myself nodding my noggin all the way through.

 194. – The images came out looking ACE! It was a really fun shoot…..F’in cold but fun! Lovely to meet you and hope we get to work together again soon :-)January 10, 2012 – 6:33 pm

 195. Posts like this brighten up my day. Thanks for taking the time.

 196. And to think I was going to talk to someone in person about this.

 197. The problem with this issue is that it has been driven by emotion. When you begin with very strong emotions and personal beliefs, what suffers is unusually objectivity. In all fairness to the women’s movement, we also have to consider the legacy of the pioneers in opening up many opportunities despite the present back water that the movement seems to have hit.It is high time that as women, we stopped thinking in terms of quotas and started to realize that women have different preferences than men. Finding the correct career fit is not a one-size-fits all approach.

 198. Gah! Sophie snarled immediately after him. She bent more than her bucket again. Be daffodils! Be daffodils! she croaked. It didn’t make her really feel any better that she knew it was a silly technique to behave.

 199. "e durante questi cambi di era il gioco èmolto più complesso del semplice "buoni contro cattivi", ci sono eventi che vanno oltre queste logiche."Adesso non ti resta che spiegarlo a Capretta, Sara e compagnia varia. In bocca al lupo. :'D

 200. When I first saw this title Music Business & Examples of Self-Marketing EDITORIAL: by Tony Del Rio. Playa T Show.com on google I just whent and bookmark it. Greetings! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx! Just wanted to tell you keep up the good job!

 201. Sometimes political considerations have their day apparently. In order to build the BYU Jerusalem Center, Howard Hunter, leader of the quorum of apostles, signed an agreement that it wouldn’t be used for proselyting. That astonished me at the time: an apostle promising to not preach the gospel to one of the ends of the earth.You’ve got me thinking of putting Richard Dawkins on a temple prayer roll just to irritate him.

 202. I found just what I was needed, and it was entertaining!

 203. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 204. I LOVE your books….I started reading them based on a recommendation from a friend. I was skeptical at first being in the 40+ crowd. What possibly could I enjoy reading about a teenage girl? Ya know, been there done that?? LOL Kylie is a great character to follow…she is courageous and strong and firm in her convictions. I am soooo glad that I have read them all and will be picking up my copy of Whispers at Moonrise this weekend! I can’t wait for my daughter to get a little older so she can read them too!!

 205. Úgy tűnik, hogy csak az én leegyszerűsítő primitív agyam gondolja úgy, hogy a rendszerváltás nem hozhatott magával automatikusan alapvető társadalmi változást is. A társadalom szerintem önálló massza, amely lassan fejlődik.Ki kell várni azt a pár száz évet ami e fejlődéshez kell, oszt majd lesz nekünk működő demokráciánk, modern nyelvezetű és gondolatú alkotmánnyal.Addig meg éljük az átmeneti kor nyújtotta izgalmas életünket.

 206. Skønne sager, især det nederste. Jeg ønsker mig et skab med glaslåger, så der kan komme tapet på den bagerste plade, så frist mig endelig med noget mere.KH Charlotte

 207. Now that’s subtle! Great to hear from you.

 208. La importancia del juicio para Hewlett packard es crucial, porque el desarrollo de la plataforma UNIX de HP, HP-UX corre unicamente sobre chips Itanium, que convergió los desarrollos soft de los chips Alpha, PA- risc y MIPS respectivamente de Digital Equip., HP y Tandem, ahora todos propiedad de HP.Si HP pierde es probable que los 140.000 clientes que usan Oracle/Itanium abandonen la plataforma, HP-UX e Itanium quedarían fuera de “masa crítica” y su desaparición podría suceder.

 209. Meant to say "Here in Oakland, I was shocked to learn that there are no PTAs east of Lake Merritt in the flatlands. HOW CAN THAT BE?"Anon 5:41: Interesting comments.

 210. Thanks for writing this. I really feel as though I know so much more about this than I did before. Your blog really brought some things to light that I never would have thought about before reading it. You should continue this, Im sure most people would agree youve got a gift. | |

 211. None can doubt the veracity of this article.

 212. Jennifer: yikes! I have been running around dealing with getting my garden ready for a thunderstorm that I totally forgot about that .. I captured it to mu PVR so I am gonna check it out later.Its too bad she came off that way! I have never watched her before so I have no idea what to expect but I didn’t expect that.Thanks for the heads up!

 213. Don’t you listen to them Arty, I don’t know whether you’re serious or not but it is some of the funniest stuff I’ve read in a long time.Laughing all the way from Scotland.Cheers.

 214. qui a oublié tout ses goodies … Hmm et si j’en prélevais un ou deux ? N’empêche que grâce aux échantillons, je sens que ma peau est déjà plus éclatante !

 215. I'm in Canada. In a company of fifteen people, seven are Chinese. They will never progress beyond a certain level because they are incapable on independent thought. They memorize stuff in school and get excellent grades but they can't apply what they have learned to the real world. Anything outside a set of rigid parameters is a problem.

 216. Thanks , I have just been thorough on behalf of information approximately this topic for a slow epoch and yours is the furthermost I have came upon accordingly far-flung. Yet, what in regards to the bottom line? Are you confident concerning the source?

 217. esprit de l’escalier:Michel Volkovitch explique sur son site qu’il a racheté à son éditeur les 1000 exemplaires qu’il allait pilonner. Il les donne !

 218. I also heard many Christians voted for Obama because they want everything chaotic so that Jesus will hurry and come back…crazy. I think both are godless men..however, God placed whom He wanted in that Prophecy would be fulfilled. God bless you!

 219. Marysia / Ja stosuję olejek rycynowy do rzęs i do cery rano i wieczorem Cera po olejku jest piękna,efektu na rzęsach nie widać. Olejek szybko się wchłania i cera się już nie błyszczy. Można potem stosować jakiś krem.

 220. Articles like this just make me want to visit your website even more.

 221. That sort of language is perfectly appropriate here. In the words of Alice Longworth Roosevelt, "If you don't have anything nice to say about anyone, then come over and sit by me."If you wish to unburden here, then do so.

 222. Idem : triste disparition que le petit dessin temporaire de droite (même si pas toujours politique). Quand au dessin du jour, le texte est très petit M’enfin je ne voudrais pas faire celui qui râle tout le temps, je ne voulais pas l’écrire ça, juste que le dessin dans la colonne de droite me manquait déjà ; mais de fil en aiguille, autant dire tout ce que j’ai sur le cÅ“ur.Voilà, très confortable ce divan en patate, je vous dois combien Docteur Vidberg ?

 223. " bakit nd cya pwede sa nokia asha 202 dual sim,,sinunod ko naman ung instruction ayw tlga " download ka ng prov file nasa left side ng blog ko then ipasa mo yun via bluetooth papunta ng asha at i set mo sa default settings

 224. Thanks for sharing. What a pleasure to read!

 225. "This article tops everything Sailer has written before in terms of American chest-thumping, self-boasting idiocy. No wonder the whole World hates you….blah blah blah for interminable paragraphs of risible projection."Feel better now?

 226. ……….Mon point étant c’est pas parce que tu te plantes avec une et qu’elle te réponds le pourquoi que le pourquoi est nécessairement une erreur de ta part…Tsé…L’assomption que tu as dans le cas présent c’est que le jugement de la fille vaut plus que le tiens…Va tu commencer à changer chaque petit DÉTAIL de ta personnalité en fonction de ce qu’une ÉTRANGÈRE pense de toi ?

 227. I’ve been browsing online more than three hours lately, yet I never found any fascinating article like yours. It is beautiful value sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content material as you probably did, the web will probably be much more useful than ever before. “It’s all right to have butterflies in your stomach. Just get them to fly in formation.” by Dr. Rob Gilbert.

 228. Gracias por su comentario, Concha, y por seguir nuestro blog.En efecto, la línea Segle Medical es muy completa, con productos de gran calidad y fórmulas muy equilibradas.En sucesivos post iremos presentando el resto de la gama, y confiamos en que los productos que vaya probando sean de su agrado.Agradeciendo de nuevo su interés, reciba un cordial saludo,Elena de FarmaDescuento

 229. reboot mocked the original series and called turn-based strategy games irrelevant and outdated.Funny how this game was highly anticipated and is acclaimed by both critics and gamers now that it’s out, and most people have forgotten that the FPS project exists, given how irrelevant this game’s genre apparently is and how little the old series matters.Still should have taken the time to put more appropriate voices in if at all possible, though.

 230. Didn’t know the forum rules allowed such brilliant posts.

 231. that last comment (bcombined with delphic communication and mad scientist hubris) truly inspires all the content needed for an episode of the twilight zone!Or if you are a prolific writer, a short mini-series akin to lost.

 232. J’ai testé la version chic ce matin et malgré mes cheveux pas si longs que ça et bien bouclés, c’est une réussite !!!Je l’adopte pour ce soir !Merci pour le tuto et joyeux Noël à toutes les coquettes !

 233. Gosh, I wish I would have had that information earlier!

 234. Iam 30years old and have successfully completed Certificate in Caregivers International Services. I have also gone under training at Old Age & Disabled people who needs our help and support. Iam looking for a job in canada as a caregiver. I hope if anyone can help me get a work permit on this. Pls contact me on my e-mail address : if any one is interested.Thank You

 235. You are my hero! I was decluttering this weekend when I really felt like taking a break (it’s hard work!). I pulled through and finished my tv room. How glad was I when a girlfriend I hadn’t seen in months knocked on my front door?? No embarrassing “sorry for all the clutter” comments. All my surfaces were nice and clear, so I could focus on her.

 236. „Rodney“, the usa boy from Bow- Rapport, Sat night women seeking couple .. I really found myself wondering today… did you make your breakfast Sunday morning… OR dating agency drive towards Dunkin’s… OR… does some sweet girl cook YOU breakfast? =)Was nice appointment you. . have an affair perfect girls horny sluts Central Gardens bbw woman wanting couple seeking man

 237. Apparently Bachmann believes in a vindictive god that's quick to anger and delivers vast amounts of retribution upon those who do not appear to deserve it, in order to send a message. And the messages coincide with those delivered by Bachmann and other True Believer™ Tea Party faithful on a daily basis.

 238. Dur de faire un prono pour le premier match. Je reste sur mon prono de Ferrer qui jouera à fond et ne donnera pas de points. Il est en forme et est de plus en plus solide. Mais Berdych sait que s’il joue ce match à fond, il sera en vacances en ayant réalisé son rêve. La forme physique du Tchèque qui a plus joué peut faire la différence. J’ai beau le souhaiter je n’arrive pas à le voir passer le roc Ferrer.Je ne verrais pas les matches demain mais j’espère une belle surprise.

 239. Catching up… I can’t keep up with you, woman!Beautiful shade of blue, and obviously painted by an expert! I love pictures of damsel flies and dragon flies, but seeing them in real life freaks me out!Aren’t broad bean pods wonderful? So furry and cosy! I used to always say that the one food I didn’t like was broad beans. Then John grew some and I had them before they got old and bitter. Mmmm….

 240. I remember the clove-tasting stuff! Funny that it’s still in use. Think I used it when my wisdom teeth came in…Do you have some antibiotics or something to get rid of the infection, too?Glad you’re still getting some writing done!

 241. You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.

 242. Und was lernen wir daraus? Vollkasko braucht man nicht. Das wäre überversichert. Jetzt, wo der Betrag beglichen ist: Ich hätte mit mehr gerechnet. Wenn man mal bedenkt, was Werkstätten heute für “Pipi-Kram” wie Ölwechsel verlangen, oder Autovermieter für nicht volle Tanks. War ja sicher nicht nur die “Achse” (sprich Radaufhängung) beschädigt, sondern auch Stoßfänger, evtl. Lenkung, Rahmen und was weiß ich. Dazu der Rattenschwanz von Sixt, also Wertminderung usw.

 243. for norwich in hotel lets understand on im a superb looking cape verdian males fit muscular seeking out some nsa remain call girl ing in hotel on business for just a couple days. 46022

 244. Kandace Mote – Kim,Thanks for doing such an awesome job of capturing these girls’ special night! I love EVERY picture and can’t wait to see them all ~ you’re awesome! Love you,Kandace

 245. I was looking everywhere and this popped up like nothing!

 246. Salut D&D,Une musique contemporaine profonde qui ne nie pas son retour à une certaine spiritualité dans la musique.Ah oui, à écouter au casque sans interruption : ce n’est pas du dandysme mais une nécessité pour goûter l’oeuvre.a+ D&D, et merci de passer.Gillou

 247. I will be putting this dazzling insight to good use in no time.

 248.   disse: Não vou comentar sobre o post mas sobre o autor. Pois, nos últimos anos vejo nosso amigo Rafael, acumulando conhecimento e experiências e a cada dia se tornanado um profissional e uma pessoa melhor.Jaques, este site será no decorrer do tempo um site referência na área com certeza.Sucesso meu garoto!!

 249. People normally pay me for this and you are giving it away!

 250. faut télécharger l’appli gratuite GNOfficialUpdate sur Play Store.@benoitbidaud, @PierreRéssayez dans la soirée…. le fait de forcer les MAJ doit anormalement solliciter les infras de Google.

 251. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 252. NO HAGAN CASO DE carlos gzz (eso será un pedo??) NI DE ARGENTINA REAL, SON UNOS MEJICACAS “ACOMPLEJADOS”, DE TODO, PERO SOBRE TODO DE SU RECONOCIDA MUNDIALMENTE “MEDIOCRIDAD”. ENVIDIAN EL INTELECTO, LA MÚSICA, LOS INVENTOS, EL BAILE, LA INDUSTRIA, EL CAMPO, LA CARNE, LA GENTE….BAH!!!! “TODO DE LA ARGENTINA”. ME DISCULPO POR SU GRAN IGNORANCIA.

 253. and clients from all over the country are contacting ME.This book is a quick and easy read with practical and useful advice. Unlike a lot of other books of this type, it wasn’t way over my head, so I could actually USE it! As a small business owner, I struggle with where/how to spend my time to get the most bang for my buck, and this book is a slam dunk. Get it and READ it now!

 254. Thanks to the tall trees group coming out. The trees and green uniforms seemed to fit in nicely with the Bancroft Hills. Had a chance to chat with one of the riders just before the turn off for the 270 section. You gotta consider the big loop sometime. Even more hills! Hope y'all can get out again next yearGreg Cooper. Bancroft local

 255. Hello. Fantastically cool site!! Man .. Exquisite .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and engage the feeds additionally…I am pleased to find a lot of helpful data here in the send. Show appreciation you for sharing..

 256. Porque las ediciones BD son tan caras respecto las mismas en países como UK o Italia? Los otros dos packs serán más baratos?Recordamos que en UK, la serie completa en BD vale 32€ y en Italia sale a 40€ por pack con una nendoroid (precio de nendoird es de 30 €).

 257. My order seemed to go through, also without a confirmation email. Earlier, I ordered USB Wi-Fi adapters using a similar code and did get an email copy of my receipt. Today, I got two generic cancellation emails, I assume one for each order. Oh well.

 258. 141Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.24

 259. You’ve captured this perfectly. Thanks for taking the time!

 260. 301 Moved Permanently I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks! your article about 301 Moved PermanentlyBest Regards Rolf

 261. Got the E-25. Looking for schematic so I can modify the amp with capacitors that will pass the lower frequencies as per typical harp amp mod. Mine is clean too. Different speakers provide different effects, though I got a great sound in the pawn shop with original speakers.

 262. This is exactly what I was looking for. Thanks for writing!

 263. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 264. Bonjour!J’aimerai gagner le collier « Chance néon mint or » parce qu’il est tout simplement magnifique… De plus, cela fait longtemps que j’envie ce style de bijou délicat.Je suis vraiment contente pour Lucie car l’histoire des Jumelles m’avait « dégoûtée » pour elle… Merci beaucoup!(caroline(dot)fabre(at)live(dot)fr)

 265. Oogwang Tom Posted on Dear Admin,I am interested in appyilng for a masters of science degree in biotechnology. I have a Bsc with education majoring in Biology and Chemistry minor and I’m currently teaching Biology and Chemistry at secondary school level in Uganda. I wonder how i can be considered for a scholarship after application.ThanksOgwang Tom

 266. Нуждаюсь в таких специалистах. Предлагаю работу по лепке из пласилина. Можете работать дома. Пишите . Вячеслав

 267. Bravo d’insister sur la démographie, qui est un problème essentiel (et tabou dans ce pays). De toutes façons, avec le Peak Oil (et le Peak uranium, le Peak charbon, le Peak aluminium, le Peak cuivre, le Peak or, etc) , notre [pseudo] civilisation va s’écrouler dans peu de générations, ce n’est qu’une question de temps, entrainant une diminution drastique de la population. Mais entre temps, notre Planète aura le temps d’être entièrement saccagée, hélas!

 268. Hiya, I am really glad I have found this info. Today bloggers publish just about gossips and internet and this is actually annoying. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thank you for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 269. That’s going to make things a lot easier from here on out.

 270. Keep these articles coming as they’ve opened many new doors for me.

 271. Your article is splendid. I’ve really enjoyed reading it and reviewing the points you’ve made. Thank you for presenting this useful information in an easy to read and understand format.

 272. Hey would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 273. Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

 274. What a neat find! Doesn’t look comfortable but good for a rest when one is tired, I suppose. . . Just where did you find this? Does the carving represent something? In a way it looks like an Indian with a papoose on her back . . .

 275. !!!When the NCAA & NBA stop their wrong-minded thinking about KIDS playing professionally prematurely, and instill the student-athlete relationship for ALL sports, kids like Douby will be able to get an education as well as mature as players !!! It’s high time to cease college basketball being the “wet nurses” of the NBA … if the last two (2) Big Dances doesn’t convince them of that, then they are a vapid as many always suspected !!! College athletics are supposed to be contested by student-athletes as the NCAA like to tout whenever they can !!!

 276. Articles like this just make me want to visit your website even more.

 277. I carry on listening to the news broadcast talk about receiving free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 278. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 279. LÃ¥ter som om du sitter och samlar pÃ¥ dig en massa träningsinspiration medan du väntar ut förkylningen – klokt. Och man blir ju sÃ¥ taggad när man inte tränar.Lopp är ju ganska krävande med uppladdning och allt omkring, sÃ¥ bra att du tar det lugnt ett tag för att sen ladda upp inför det stora mÃ¥let.

 280. Product, any – 09-25-11 SS or use $1/2 Windex Products, any – 09-25-11 SS or use .75/2 Windex Glass Cleaning Products, Any – Coupons.com or use $1/1 Windex Multi-Surface Cleaning Products, Any – Coupons.com =.50 each -$1 each wyb

 281. Am avut o sarcina intrerupta in evolutie la 10 saptamani pt care am efectuat analize genetice, iar raspunsul a fost trisomnia 21 totala si libera. Va rog sa imi spuneti ce pot face pt a evita pe viitor o astfel de sarcina(am 30 ani si nu alti copii), ma refer aici ce analize pot face inainte de a ramane insarcinata si pe perioada sarcinii?Va multumesc mult!

 282. news, check out my post at Examiner.com. For nostalgia, here are my reviews of Moon Child, volumes one and two. Bookmark/Share Featured, Features cmx, manga, moon child Future

 283. Search engine optimization needs a very good search engine optimizer plan. Just one in all these methods can make a giant distinction in your websites position and firm your web site brings you.

 284. Four score and seven minutes ago, I read a sweet article. Lol thanks

 285. Hi there! I simply want to give you a big thumbs up for your excellent information you’ve got right here on this post. I am returning to your website for more soon.

 286. keymaster/gatekeeper/there.is.only.xulazz ci sono arrivato, è uno dei miei film preferiti! ma che fatica, vedete che succedete a vedere solo film doppiati in italiano? 🙂

 287. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks!

 288. That’s a creative answer to a difficult question

 289. OS 10 MELHORES E MAIS MODERNOS CENTROS DE TREINAMENTOS DO PAÍS.Obs: O do Flamengo entrará na lista embora esteja somente 70% pronto. 1- Granja Comary(CBF)2- Ninho do Urubú(Flamengo)3- Cidade do Galo(Atlético-MG)4- Cotia(São Paulo)5- Toca da Raposa(Cruzeiro)6- CT do Cajú(Atlético-PR)7- Joaquim Grava(Corinthians)8- Academia(Palmeiras)9- CT de Palhoça(Figueirense)10- CT Rei Pelé(Santos)Foram anos e anos rindo da gente porque não tínhamos CT, agora aguenta!!!!

 290. Hey There. I found your blog using msn. That is a very smartly written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your helpful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 291. Damn, I wish I could think of something smart like that!

 292. Hej Danny,Stort tillykke med dit vægttab. 2,6kg pÃ¥ en uge er bare super flot!!Tak for rÃ¥det med suppen – det er allerede givet videre til en anden bruger, der heller ikke var vild med linser. Hilsen Sanne

 293. Phenomenal breakdown of the topic, you should write for me too!

 294. Your sarcasm detector is broken, Neil. Either that or my sarcasm generator needs more gas.Where does one even FIND a smoke-filled bar anymore?Tiff posted

 295. Name * Email * Website XHTML: Vrei formatare cu taguri? Poftim:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 296. I recently came across your blog and have been reading along.I'm impressed. You're truly well informed and very intelligent. You wrote something that people could understand and made the subject intriguing for everyone. I'm saving this for future use.

 297. 'This is beneath you'I love how brazen Jewish groups are, it's truly masterful. And then, when someone simply presents their words and deeds, one is labelled a bigot. Wow, just wow!

 298. J’ai pas pu résister, je voulais le voir ce match ! Un set partout entre Tipsa et Roddick, et déjà beaucoup de revers long de ligne de la part du serbe. Beaucoup de points gagnants tout court par rapport à son adversaire, 36 contre 20. C’est normal, il tape dans tout ce qui est rond et jaune et qui vole… Jamais un cadeau pour les TS dans les premiers tours. Par contre Roddick n’a fait que 6 aces, c’est peu pour lui (Tipsa 9).

 299. Thanks for sharing superb informations. Your website is very cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a perfect web site.

 300. Congrats! I’ve enjoyed your blog.I was going to say Karl Barth for all of them but have done a bit of digging and am going to say:1) Jonathan Edwards2) Dietrich Bonhoeffer3) Stanley Grenz4) Mother Teresa5) Karl BarthNot sure about 3 and 5.

 301. Wowwww… I had Nooo Idea what i was getting into with Alien Apocalypse. If I hadn’t watched alongside i think it would’ve been hilarious yet confusing…but watching the movie too, you guys made it genius! you guys knocked down the “Fence” with a battering ram comedy-wise! just another part of MCTV to look forward to!

 302. Kolejny fan boy, któremu przeszkadza wszystko z zasady co mam MS w nazwie ;/Używanie mózgu chyba jednak nie jest popularne, wiÄ™c może wyjaÅ›niÄ™: Jak dla mnie bez sensu jest narzÄ™dzie, które wymaga innego systemu + pakietu biurowego (hint: wszystko pÅ‚atne) żeby zobaczyć "efekty" pracy tego narzÄ™dzia.

 303. Virtually all of what you state is astonishingly legitimate and that makes me ponder why I hadn’t looked at this in this light previously. Your article truly did turn the light on for me personally as far as this subject matter goes. Nonetheless there is actually one particular factor I am not really too comfy with so whilst I make an effort to reconcile that with the main theme of the issue, permit me observe exactly what all the rest of your visitors have to point out.Very well done.

 304. Once you have finished paying the mortgage, however, then your only costs are taxes and maintenance.Yeah. You are over the age of 60 by then. Whoopee!!

 305. 皆様、コメントアドバイスくださって、本当にありがとうございます!>出産という家族の一大事というか重要なことなのに、 >自分の願望だけで決めるのはおかしいですよね?? >みなさんなら許せますか?この件については、反省しました。支えていかないといけないですよねまた、里帰り出産しないという意見も多くありましたが、我が家は転勤族なので、里帰り出産をしないと不安です。 (自宅近くの病院で予約していて、もし妊娠9か月過ぎて転勤になったら引っ越しをしないといけないので、転勤先での病院探し等分娩予約ができるか不安という理由です・・・)このような状況なら、会社は考慮してくれると思っていましたが、そういうわけでもないのですよね新居にて家具や梱包空けたり整理整頓してきました。 しばらくは新居にいる予定です。(妊婦健診が毎週発生してくるので、交通費はとてつもなくかかりますが) 来週役所に確認しに行ってきます。

 306. Ewwwww….those are creepy looking masks. They do look like mummifying corpse faces. craig d, that was a good link to bad costumes. They were soooooo cheap-looking and so 1970s.

 307. AlkhattabMet Najaat 3taboe is het nog steeds niet geoed gekomen nu maar hopen dat die skeejri clown er beter vanaf komt….:)Moge Allah hem en ons leidenLeuke CollumThallah

 308. Gostei desse site pois é otimo poder ouvir antes de comprar p/ ver se vale apena, sem falar que é bem criativo e bem chamativo.bom gosto. vlw

 309. Kedves Éva, tényleg nagyon kedves ötlet, csak azért nem jelentkeztem, mert tényleg nem akarom, hogy valaki csalódjon, mert nem kapja meg az ajándékomat. Sajnos már két csomag is eltűnt a Magyar Postán. De biztos sok kedves ajándékkal lepitek meg egymást,én majd csak innen figyelem:)

 310. Just don't take those boots to Lovebox festival! haha.Absolutely adoring your posts recently, especially the kitchen-ware-as-hair accessories. Genius, genius, genius.

 311. October 30, 2011 at 7:09 pmim a smoker, and im really liking this idea….but once you said that the smoke was water vapor….you failedwater vapor in your lungs is BAD…why didn’t that doctor point that out? so is replacing one way to die with another really so important to make people stop smoking tobacco? cuz your better off just smoking what you are now… im just sensing someones looking to make a stacc load of cash Reply

 312. I love this combination of elements .somehow both simple and complexGreat sense of movement too.One of those designs destined to become someone's "wear it all the time " favorite !m.e. 🙂

 313. Thanks very much for this tip! It’s so annoying I’ve been looking for it for the last half hour.Besides the obvious annoyance of having extra letters or words inserted after the word you typed, I kept typing „this“ and it kept getting replaced with „This“ when the cell lost focus. I tried disabling „Capitalize first letter of every sentence“ but it didn’t make any difference. Turns out that this anti-feature is to blame.

 314. Fashion controversey! How exciting!Tell you the truth, I look to you for inspiration. I'm a librarian and hate to shop; I keep hoping reading and being inspired will make me more excited/creative with my closet. Today I nearly called in NAKED I had nothing that seemed appropriate. Whatever.Thanks for the inspiration and keep it coming!

 315. Flotte farger! Ingen tvil om advent hos dere. Jeg synest adventstiden er like koselig som selve Julen. Og hos oss er det lilla lys og servietter som dominerer. Og så englene. De blir satt fram til første søndag i advent. I alle farger og fasonger. Ha en deilig adventstid.

 316. 27/08/2011 – 1:42pmLlevo días Buscando las imágenes de la celebración del Mundial o de la Eurocopa, pues no recuerdo si Pedrito o Silva lleva una bandera independentista Canaria. Y como el independentismo canario no tiene tanta fuerza, si es tan mediatico como otros, Nadie pero Nadie hizo ningún tipo de comentarios.

 317. I such as the priceless info you supply as part of your reports.I will bookmark your blog website and check out yet again listed here recurrently.I am somewhat certain I’ll learn about a good deal of latest stuff appropriate the following! Very good luck for that upcoming!

 318. Hmm…..Great write-up, I’m regular visitor of one’s web site, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time. “Good nonsense is good sense in disguise.” by Josh Billings….

 319. Taking the overview, this post is first class

 320. That’s exactly what happens with me. I figure out a take profit point OR a stop loss point, and as my tp/sl ratio is 4:1, the other(TP or SL) is automatically determined. And so sometimes the trade hits the sl before going up, or i put the tp point too low and miss out on profits. What can be done about this?

 321. hey peemour zak the word jew and peace loving do not go together for a race of demonic jews who have been killing for 3ooo years. the police under orders from the cadaver chertoff under bush are being trained by pissraeli security personell. so take your we jews are blameless and shove it up your a ss

 322. Which came first, the problem or the solution? Luckily it doesn’t matter.

 323. You Sir/Madam are the enemy of confusion everywhere!

 324. Guys i’m pretty sure this is a fake picture.. rihanna doesnt even have a tattoo on her shoulder like this lady does… cmon rtny dont just go posting crazy shit

 325. Kröll The option for extensions by itself are already part of the general schema. You should be able to validate by validating against both xsd-files (xhtml and sitemaps, in this example), it should work just fine.

 326. A mi la que más me gustó de las dos fue „Year of the dog“. Molly Shannon está increíble y el guión es estupendo. Por cierto, el ginecólogo de „Teeth“ sale en la otra como el jefe de Molly. Sigue recomendando cosas buenas!

 327. Thank you for the birthday wishes. I’ve whitened my teeth and switched to a different eye cream, so I’m over the aging thing for now!Although my issues have not been nearly as traumatic as yours, there were some troublesome bumps in the road, and YES! I have learned so much and grown up to be a gal I really like… a God thing for sure.I’m always late keeping up with blogs, 너무… don’t mention it.당신에게 포옹, 타라… : )

 328. Avo, before you speak you need to understand and get the facts as to why Sarah resigned the governor’s job, then you would not sound ignorant, because you are.

 329. Oh, das ist ja toll das deine Oma diesen kleinen Herrn gerettet hat. 🙂 Er ist bestimmt ganz stolz auf seine Aufgabe und passt immer auf dich und deinen Bastelplatz auf. 🙂

 330. Certains meurent de froid, certains meurent de soif, certains meurent de faim,certains meurent le plus simplement du monde car leur heure à sonner. Ainsi estdonc faites la vie ? je ne le pense pas et à bon entendeur salut !

 331. That’s a wise answer to a tricky question

 332. Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What a perfect website.

 333. Teresa – What a beautiful couple! They look so fun and so much in love. I love the one where she’s sticking her tongue out at him—adorable!!! The shots in the field are beautiful too. She chose the perfect outfits to wear for this shoot!!!!!

 334. Érdekes: a “bitbook.info” domainnév épp regisztrálás alatt van, aki akarja megtalálja hol…kíváncsi leszek, hogy hány “utódoldal” fog accot lopni. Vigyázzon mindenki!

 335. « Populisme », « chassés », « milices », « patrouilles » : que de vilains mots dans votre question.

 336. Super Flash Player!! War schon auf einer meiner Seiten erfolgreich im Einsatzt! Nun benötige ich das teil wieder!Doch von der Breite her etwas kleiner! Bin am verzweifeln!Hab es über die HTML einbindung versucht! Doch dort ändert er nur die ausgabe! Der Player bleibt in seiner größe erhalten. Sprich links und rechts abgeschnitten. Benötige einen netten User der mir bei der lösungs meines Problemes hilft!Greetz Jokel

 337. Dewalt sells another “Impact Ready” kit with more variety, but lacks the 1/4-3/8 drive for sockets. Thus, forcing you to buy both kits. The pivot drive probably won’t be as useful as Dewalt markets it to be, and having a case full of #2 bits isn’t going to get me very far when I need to drop down cement board or decking using square drives. I’ve been using Bosch philips bits with my Makita impact and they’ve held up perfectly, so I really wanted this more for the 1/4-3/8 drive and sockets.

 338. I think we all recognize this. The US also must maintain the ability to keep US players.For example, players who are eligible and incredibly talented and grow up in the US until the age of 12, they had better become a US player. If they don’t, may Curse Rossi befall them.However, Landon Donovan wasn’t really a product of the youth system anyway. He was ahead of his time, born with natural talent, vision, and love for the game. Maybe in 20 years, Donovan’s skill will be fairly standard for US Soccer Players. But, it will certainly take 10-20 years.

 339. I don’t know who you wrote this for but you helped a brother out.

 340. Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 341. Peter: Nä så blir det inte. Det var snarare avstängningen mot Nilson som var märklig inte i att han inte anmäler nu.

 342. Hey Rama, I’m your school (chalapathi)  friend Nishu ,good site man,ha I’m suprised the social kid moved to Technology, well consider me in this constest and I’m leaving my email ID here,we will meet in orkut

 343. You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.

 344. a ja w sobotę okrętuję na oceanics 411 na Majorce, opłyniemy Baleary ale najpierw mam nadzieję udamy się do Barcelony na półfinał ligi mistrzów Gra rewanż Barca z Realem Filmiki już niedługo po rejsie

 345. Klart att hon får skryta om vart hon har kommit idag, big deal liksom! Säkert bara fattiga och torra människor som blir helt till sig istället för att ta det med en nypa salt.

 346. I actually found this more entertaining than James Joyce.

 347. An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

 348. Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

 349. The accident of finding this post has brightened my day

 350. If you read the Omnivore’s Dilemma (I’ve read it partially), a pretty clear theme is that the amount of meat which can reasonably be produced by environmentally friendly agrarian methods is a lot less than can support the current average American consumption. So I think the point of “eat less meat” still holds. –

 351. The accident of finding this post has brightened my day

 352. Fantastiska minnen och du är en fantastisk människa! Är så ledsen för att du är sjuk, så orättvist. All lycka till dig Elisabeth! /Emmy 21 år

 353. dit :J’suis tout à fait d’accord avec toi ! On est beaucoup plus productive en travaillant en dehors de chez soi. Pour moi c’est la même. Étant graphiste je pourrais bosser de chez moi, mais non, je préfère le bureau (& puis j’ai plus de place ) Héhé, moi mon bureau “dehors” est bien plus petit mais comme il n’y a rien dessus, eh bien, j’ai plus de place aussi !

 354. Really trustworthy blog. Please keep updating with great posts like this one. I have booked marked your site and am about to email it to a few friends of mine that I know would enjoy reading..

 355. This is the perfect way to break down this information.

 356. –    Amazon Verified Purchase() This review is from: I bought these gloves for better grip and comfort during rides on my mountain bike. They are lightweight, comfortable, and offer a nice grip. They have reinforcement lines on the palm that offer more support, as well. It’s only been a few weeks since I received them, so I will update this review if they do not last the endurance test of time and use. I picked them up for $22 and free shipping, which is great. Thanks, Amazon!

 357. Μμμμμ, θα ψώνιζε από σβέρκο η Κύπρος αν επέλεγε την Ένωση με την Ελλάδα! Θα είχε μετατραπεί σε αποικία της τυραννικής γραφειοκρατίας τής Αθήνας. Για να πας από τη Λευκωσία στη Βηρυττό, θα έπρεπε να αλλάξεις αεροπλάνο στην Αθήνα για να μη θιγούν τα συμφέροντα του Ελ. Βενιζέλος. Εδώ η Κρήτη και η Μακεδονία θέλουν να γίνουν ανεξάρτητες και τις κρατάει μόνο η φιλοπατρία τους, κι εσείς ονειρεύεστε Ενώσεις…

 358. Travel Fool – That’s the best we can do…to try and spend as little time as we can in front of the laptop. Of course, we need to spend some time working and uploading photos and all that stuff, but if we can minimize that amount of time, we’ll have far more time to interact with everyone around us. Glad to hear you enjoy talking with everyone you come across during your travels!

 359. If you want to get read, this is how you should write.

 360. Y todo esto, ¿hasta cuándo?¿Qué tiene que suceder para que dejemos de dejarnos dar por el honorable, y encima pagando nosotros el lubricante? Ellos tiran la harina y nosotros a barrer el suelo.

 361. Couldn't help but notice the irony in Lindsay Graham saying: "Free speech is a great idea, but we’re in a war". Is he actually admitting (finally!) that we're at war with Muslims??

 362. "Moreover, ree-tard steve believes employers would open more businesses and seek more employees from neighborhoods in which drug consumption is on the rise."They don't have a problem opening businesses in white communities where there is 3 times the use of illegal drugs than in black neighborhoods.

 363. I’m out of league here. Too much brain power on display!

 364. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 365. Etonnant comme parcours. Ca me fait penser à la trajectoire de Philippe Maurice, dernier condamné à mort, devenu historien… à l’EHESS, excusez du peu ! Vive l’humain !

 366. Hey, good to find someone who agrees with me. GMTA.

 367. The wonderful, trim Chelsea Pensioner is my father, Stan Constable, of whom we are very proud. He is an amazing 92 year old and lives life to the full as a Chelsea Pensioner.

 368. I’m going to narrate this to my child (when I have one) and tell her/him it was penned by Auntie April. Seriously though, it’s excellent. You should illustrate it and send it to a children’s book publisher.

 369. I am so ready to think Christmas decorating!! That stamp came out around the time of Eric Segals's Love Story, didn't it? It reminds me of the cover of the novel! Love your version of Noel – perfectly made!!

 370. Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

 371. You really ensure it is seem so easy with your current presentation nevertheless I come across this matter being really something which I think I would never understand. It would seem too complex and very broad personally. I am looking forward for your following post, I’ll try to obtain the hang than it!

 372. I have a finished manuscript. I want as much information as possible about publishing options. I have never had anything published in the past. This is my first foray into this field.Thank you, Robert C Knipstein MD

 373. Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

 374. Tu es tr�s injuste vis � vis de toi-m�me en disant que tu as tout rat�rien construit. Il suffit de voir ton int�rieur, ton scrapbooking, tes textes personnels, tes carnets et tous les objets dont tu t’entoures pour transformer ton quotidien en art. C’est absolument estomaquant lorsqu’on te recontre et qu’on a la chance de rentrer dans ton univers. Mais peut-�tre baignes-tu tellement dedans que tu ne le remarques m�me plus…

 375. I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

 376. Super jazzed about getting that know-how.

 377. Insights like this liven things up around here.

 378. skulle också vilja veta vad jag raggar på för gubbar! Nu försöker du, precis som många andra gjort, att måla upp mig som en lösaktig bimbo. Får det dig att må bra?Jag kan tala om för dig att jag är den perfekta blodgivare då jag lever i avhållsamhet. Det är sanningen.

 379. gothcat:其實就….老實啦,陳巧文「唔知點解兩次襲警」,唔駛研究佢係咪細粒、有咩肢體動作,根本無須討論,要砌就係砌喇,擺明係「造鳩」佢啦。2009 å¹´ 11 月尾襲警,而家至嚟落 charge?呢啲咁嘅嘢,砌豬肉已經好明顯喇…

 380. No, idiot. It’s 20 bucks per visit. You’re allowed to donate twice a week, and different centers have varying numbers on what they pay you. You can earn up to $300 a month just to sit in a chair for an hour per visit.

 381. 22.52: Det är fortfarande så att om ett svenskt militärt flygplan ska öppna eld mot ett annat flygplan utan att krig är förklarat kommer det att krävas tillstånd från Regeringen oavsett deklarerade avsikter. Den kanalen är fortfarande inte uppborrad. Det är lite svårt att genomföra ett envarsgripande. Följden blir att förvarningen måste vara extremt lång för att vapenmakt ska kunna komma ifråga.

 382. , may well certainly not yet love how precisely nursing jobs degree systems are often getting ready students for you to definitely have a tendency for several years.

 383. We are not obliged to spend Our time solving paranormal mysteries. I just hope someone do because I am quite curious. No one undastans quantum theory and that doesn’t mean we all have to solve it.

 384. You are so awesome for helping me solve this mystery.

 385. It’s amazing how your advice always resonates (so excited for the book). I think it’s so easy to forget that the exit from the room is their final impression of you and the last juicy time you have in the room. I’ve done the shuffling out, already in my head version and it never feels the same as the present and gratitude-filled exit that can occur regardless of how I felt about my work. Thank you as always for the insightful, deeply applicable reminder.

 386. Hey there I am so excited I found your blog page, I really found you by accident, while I was researching on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent job.

 387. Thank! You! Very! Much!This is exactly what I was looking for and what nobody else explained so clear.I found araound one dozen tutorials as a workaround for the Sh**** rounded corners in PSP and noone notices, that it could be made through the radius.

 388. You may be more typical than you think 🙂 Of course, you don't fall into any of the categories covered by Duck's pre-emptive flame – and that's a good thing.

 389. it will be rigged. Am a cynic, but I wager they will pick from the bottom of the barrel constitutional scholars for our side. Probably some academic recovering from a recent brain injury or in the latter stages of Alzheimer's. I bet you they won't seat on that panel the best and brightest and most articulate. Not on the side that argues Obama is ineligible. I smell a rat and I don't trust them.

 390. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 391. Clear, informative, simple. Could I send you some e-hugs?

 392. The paragon of understanding these issues is right here!

 393. Hi there! Solve you get rider they achieve some plugins to help with Search Engine Optimization? I’m frustrating to get my blog to rank on behalf of approximately targeted keywords except I’m not bearing in mind self-same sunny fallout. Condition you get of any entertain disclose. Thanks!

 394. The 1% of wealth “might” be close to true. But not 1% on the money supply. If alot of the small people moved their money, hundreds of billions of dollars would go to local regionals and send a very stark message to Obama et al just like Massachusetts did recently.

 395. This introduces a pleasingly rational point of view.

 396. « ces mots entérinés depuis un certain temps déjà par l’usage (pas un match de rugby où il n’est question de “cravatage” par un plaqueur) », écrit P.A.Après avoir longtemps pratiqué le rugby, j’assiste régulièrement à des matches, que ce soit autour d’un terrain ou devant un écran. Eh bien, je n’ai jamais entendu quiconque — joueur, spectateur ou journaliste — prononcer le mot « cravatage ». « Cravate », oui, qui désigne un plaquage (interdit parce que dangereux) au-dessus de la ligne des épaules. Mais « cravatage » ?

 397. Please teach the rest of these internet hooligans how to write and research!

 398. sugar) if you are a woman accidentally comes into contact with this medication without telling your doctor if you are taking this medication. Long-term use of grapefruit juice daily. You should not take two or more for your body weight changes for any given patient. The information contained herein is not complete and there are many other may

 399. And what do you expect from Charlotte NC? Reasonable media influence. Fire and brimstone from Heaven is more likely. I have grown to despise the South and it’s Talibangelical influence.

 400. Here in Vegas we see all color pallettes-alot of our brides are going for fun looks-feathers, lighting, touch of champayne, a hint of black, a rub of spiced wine. Very 40′s glam- but Vegas style… Our brides are coming up with some fun concepts with neon lighting or sky lanterns….. lots of fun for the guests.

 401. Tired of being a skinny guy? Want for you to pack upon raw muscle size with bodyweight gainers and also build muscle mass with exercises? Gain weight fast with how to gain bodyweight fast. org

 402. I really wish there were more articles like this on the web.

 403. This is just the perfect answer for all of us

 404. I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

 405. ça me fait trés trés envie cette tajine je crois que vais m’y mettre aussi et en acquérir une et ainsi augmenter de maniére significative le chiffre d’affaire de notre fournisseur officiel;-)

 406. You have more useful info than the British had colonies pre-WWII.

 407. Impressive brain power at work! Great answer!

 408. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 409. You’ve made some good items there. I seemed on the internet to the subject matter and located most fellas will provide using your internet site.robe de soir

 410. Ganhou a melhor equipa e o resultado podia ter sido mail dilatadoDeixem trabalhar o professor que em 4 jogos fez 3 miseráveis e um mais ou menos onde empatamosNão se faça nada para não destabilizar o professor e a equipa.

 411. whats the point pf using paypal when they don’t let them use your account. If your account is permanently limited there is nothing you can do to reinstate it. At this time you have 2 options1) Buy a stealth paypal account2) get yourself a real merchant account and stop dealing with paypal for good.

 412. 我是一個三十五歲離過婚的女性,我懂得嬌嗲、溫軟、體貼,亦懂得賺點錢。我是輸了給一個大陸女人,但不是真的輸了給大陸的女人….我輸了是因為香港生活指數比大陸高!我在香港需要負責家裡開銷的一半,每月都要賺三萬塊,才能分擔房租和孩子的學費。因為工作勞累,什麽嬌嗲、溫軟、體貼都慢慢消失了。相反,我前夫只要在大陸每月付六千塊,就能得到一個大陸女人,當他是老闆一樣服侍。在香港的生活指數裏,我前夫需要能獨力賺六萬塊,我才能當他是我老闆,讓我輕鬆地發揮我的嬌嗲、溫軟、體貼。我能怪我前夫嗎?六千塊vs.六萬塊!!!我真的沒有什麽“心態問題”å’Œ“愚蠢基因”。但是經過我的經驗,我也會教人找個有錢男。總比我又貼又做最後還是輸了給六千塊好吧!

 413. Keep these articles coming as they’ve opened many new doors for me.

 414. Sabrina comentou em 6 de dezembro de 2009 às 19:00. Julia, fuçando pela net me deparei com o site The body needs que vende samples de pigmentos da MAC, vc conhece? É confiavel? Tenho medo de ser coisa meio pirata – que abomino! Que sites voces indicam para comprar maquiagem internacional, achei a Sacks muito cara considerando que nela uma base MAC custa R$ 120.00 e o no site da MAC U$25.00. Beijos

 415. John,I went at Stubhub at 1pm yesterday and saw a lot of tickets for 20 to 25 dollars for the lower goal line sections. I dont know who the Jets gave the tickets away to but when you see a block of 14 tickets in a lower goal line section for $25, you know that some charity guy or military guy was looking to make a quick buck.

 416. waiting for our Woojung couple….. this one I don’t want to miss…their first actual kiss…not those pepero kisses.Hahm Eun Jung…..Lee Jang Woo……. Yeah!!!

 417. Nice speech. Anyway, I think Disney Channel? sucks, not only because they shorten fantastic nostalgic cartoons like this, but? also because of these awful sitcoms!

 418. If not for your writing this topic could be very convoluted and oblique.

 419. Au lieu de nous casser les couilles à inventer chaque jours de nouveaux moyens de nous pourrir la vie avec leur fascisation du système (pour notre sécurité, attention..) ils feraient mieux de reprendre tout le système et ses fondationset de faire un véritable travail de tri dans leurs lois débiles.C’est ça leur boulot et surement de pondre des lois en veux tu en voila pour le plus grand bonheur des constructeurs automobile et notre plus grand malheur financier..On a enterré la guillotine un peu trop vite je trouve. Il y aurai du vide à faire.

 420. as always sir! This election is about believing that all men (and women) are created equal & believing in the inscription on the Statue of Liberty. That is the only way this country can achieve living up to the “greatest country in the world” slogan.

 421. Merci Philippe, ça fait chaud au coeur. J’espère que le social lab t’apportera un service sympa, différent, mais en même temps semblable!

 422. I’m pretty happy with it myself. It wasn’t demanded either, just showed up. Makes me feel like they’re still trying.I want to think they are and that once they get things straitened out with the servers the game will just start to get better. Here’s hoping.

 423. Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

 424. to the woman whos husband is unnaffectionate i feel for you baby girl. you deserve to be touched, to be licked to be nibbled on, to have ur hair pulled to have ur nipples touch another womans nipples in the heat of the moment. enchanted described it perfectly. love making with a woman is so much more than sex. hate to say it but i could make ur husband look like a total tool. good luck on ur lioness hunt n take care bella

 425. That’s not just the best answer. It’s the bestest answer!

 426. I similar to the important information you deliver into your article content.I will bookmark your blog and check all over again right here frequently.I am extremely sure I will understand loads of recent stuff perfect right here! Decent luck for that next!

 427. If I were a Teenage Mutant Ninja Turtle, now I’d say „Kowabunga, dude!“

 428. Estoy trabajando con GrandTotal desde enero de este año y la verdad es que una vez que se le agarra la mano va muy bien, el defecto que le veo es que no puedo meter las facturas de mis proveedores para facilitarme las declaraciones trimestrales.Saludos!!

 429. zegt:argh slakken…… hier ook een hele tuin vol en regelmatig grijp ik in mn jaszak naar sleutels en grijp dan in een hand slakkenslijm omdat de peuterzoon daar onderweg lopend met de hond een paar ingestopt heeft…ieeeuwwww….En jahhhhh geniet nog maar lekker van dat gezellige -metzntweetjesineenlijf-gevoel

 430. Until I found this I thought I’d have to spend the day inside.

 431. Thanks for starting the ball rolling with this insight.

 432. Finally! This is just what I was looking for.

 433. If only there were more clever people like you!

 434. Just the type of insight we need to fire up the debate.

 435. Really, it is a good post. I have a question. My webmaster account shows us that, our robots.txt is unreachable. So, I remove our robots.txt. But, still now, Google has not crawl my site. How I can solve that problem.

 436. BonjourJ'ai découvert votre blog il y a deux semaines, j'ai déjà tout dévoré.Par contre je suis déçu. On n'écrit pas "Salop" mais bien "Salaud". Désolé, je ne supporte pas cette faute.Personne

 437. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 438. Thank you for your suggestions. We are ineedd re-registering all companies including those who were registered after April 2009. However there is no deadline applicable to those who registered after this period since they are already in compliance with the law.ThanksLouise KanyongaRegistrar General

 439. That’s an ingenious way of thinking about it.

 440. The ability to think like that shows you’re an expert

 441. Wow, wonderful weblog format! How long have you been running a blog for? you made running a blog look easy. The entire look of your site is great, as smartly as} the content!

 442. Opo:Tu punto de vista es absolutamente valedero. Sigo creyendo que el deber de un Secretario General es en primer lugar para con sus afiliados, los que lo votaron y pusieron en ese cargo. Pero bueno, todo es debatible.

 443. I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 444. justin t1 gachin ym jin uuruu ohiduudtai uulzaal bgoz t1 zawhai amitan naad gachin ym jin harinj selenad bas sain bish l ym binleeshdee ter neg jasmine taigaa odooj gesen hairtai ntr gl bijdeg l ym bnaleeshdee tegjaagaad selenad barigdaa bizdee

 445. Jeff – Thanks for posting! Haha, this would probably be a very different post if I had a day job I hated, but you’re right – marketing for a candy company is pretty awesome But you hit the nail on the head there – lifestyle design should be about actually designing the life that’s right for you, whether or not that includes world travel and self-employment. There’s a million different possibilities out there, and I think it’s going to be awhile before I can definitively say which one is right for me.

 446. Unbelievable how well-written and informative this was.

 447. Is there anything different on this new motor compared to the old motor beside color and the wind?Is the can different at all? IS it still a 9 tooth stator with 6 magnets? What is the wind now ? old wind was 8 turns of 34awg WYE. Do you happen to know how many amps the new wind pulls? Battery life etc?

 448. I want to send you an award for most helpful internet writer.

 449. hunter13November 19, 2012 at 10:11 amhahaha… get rid of wenger ? yep sure thing buddy…. only a retard would fire a manager like wenger and retards dont own or operate companies of the scale of arsenalso …tough luck for you i guess….

 450. Du är så sjukt duktig! Jag är så jävla fascinerad av det du gör! En liten fråga, hur får man så snygga ögonbryn som du har!? Jag har väldigt tunna ögonbryn i sig, det går nästan inte att noppa dom något.. Har alltid velat haft lite buskigare ögonbryn så man kan forma dom lättare, mina är hopplösa.. Nåt tips?? Tack på förhand!

 451. Awesome blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m hoping to start my very own web site soon but I’m a bit lost on everything. Would you suggest starting which has a free of charge system like WordPress or go for any paid option? There are so many options out there that I am completely overwhelmed .. Any suggestions? Recognize it!

 452. It's all so complex. What will Israel need to do to finally end all of this?My mind keeps going back to the US and WW II. Even after Germany was captured we knew we still had to deal with Japan.I think Israel is at that point. But how can they destroy their enemies without destroying themselves? It does seem like a lot of people are just waiting for the inevitable to happen:(Where has the will to fight gone? The scrappy, rough around the edges fighters?

 453. You’ve managed a first class post

 454. "Come fare Fisica oggi?"…Credo che tu, Maria, l'abbia spiegato chiaramente, indicando l'approccio ideale ad una disciplina così importante ed affascinante come la fisica. Bel lavoro! Complimenti!Grazie ad Annarita per la pubblicazione!Saluti,Enzo

 455. That’s a well-thought-out answer to a challenging question

 456. Dear Anon and RamananMy point was that the ECB has to become like a fiscal authority. For example, a per capita transfer to all member state treasuries from the ECB would be sensible right now. It is not within the rules but nor are the bailouts.The point was to expose the lack of fiscal flexibility to deal with the crisis.best wishesbill

 457. Tillykkehmmmm troldene, tjaeee det er ikke altid at gaver "rammer lige i øjet", jeg ville ogsÃ¥ hellere have haft et votivøre hi hi – mÃ¥ske til næste Ã¥r, nÃ¥r jeg fylder endnu mere rundt end dig.

 458. No question this is the place to get this info, thanks y’all.

 459. Kjempeflott bloggcandy, grattulerer med mange besøkende i bloggen din, ikke sÃ¥ rart nÃ¥r du lage sÃ¥ mye fint 🙂 Har linket i sidebaren min, har fulgt lenge.tone

 460. Evening Quad ride Want to take a a late overnight quad ride supply me a holla. Im bored and this would be pleasurable. please be smaller in order that you could ride about the back. D american dating ress wa mature women sex rm as its a small amount of chilly right today. People looking for sex Warner New Hampshire , zip 64324, 78280 horny girls Parma Heights

 461. The majority of the people in Bahamas use to go golfing, as it is highly regarded out there. As you're going there for a holiday, you need someone else to look after you and your valuable family members.

 462. I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 463. I similar to the precious info you provide as part of your content.I will bookmark your web site and examine yet again the following consistently.I am rather certainly I’ll discover loads of new stuff best below! Really good luck to the subsequent!

 464. Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

 465. I was recommended this website by means of my cousin. I’m now not certain whether or not this put up is written by him as nobody else recognize such particular about my difficulty. You are amazing! Thanks!

 466. This is a bullshit story. GEN Ham has not been relieved of duty. This story has been debunked and you can check Africom’s site to see who the current commander is…GEN Ham.

 467. Bonjour, si tu as le goût de découvrir la cuisine florale, il y a plein de recettes aux fleurs de toutes sortes sur mon blogue: capucines farcies, sushis aux calendulas, salades, sautés aux hémérocalles, truffes au chèvre, que j'expérimente. Au plaisir,

 468. I appreciate the thought, and don’t mind either way, but thank you. Feel free to message me. Yes, arguments can be tough, especially discerning who is sincere or not!

 469. Ohhhh I love this! You did amazingly! and WAY TO GO on stepping outside your comfort zone to edit! Thats such a GREAT thing! I think you succeeded! it looks like Fog rolling in on a horror movie scene!

 470. Ihana postaus :). Kaalinlehdet tosiaan toimii hyvin kuumottaviin rintoihin (koettu on kolmen lapsen kanssa) :). Ja muutenkin kaali on herkkua :P.Ja sitruunan mehu toimii loistavasti kun rinnanpäät ovat auki, sattuu vaan julmetusti hetken, mutta toimii :).

 471. de asta consider ca daca aplici pentru un job de traducator fie iti dau ei test fie duci o diploma care sa ateste ca chiar stii limba. nu? oricum eu mai nou ma distrez cand vad la cunostiinte pe facebook pun ca stiu enspe limbii si serios ca stiu ca ei chiar nu stiu limbiile alea, dar na. eu la jobul acutal am dat test scris de engleza si interviul a fost in limba engleza.

 472. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.

 473. C.Ronaldo esht me i miri ne bot askukush s’esht si ai, ska lotar si ai esht me i miri veq kush ja ka inatin, por kundershtart e tij le te flasin qka te dojn se si ai s’mund te behen asesi qao pershendetje nga leta dhe ia uroj C.Ronaldos ditelindje ishalla gjithmon jet t’gjat e t’lumtur e jet sa me te gjat etj……..

 474. What a damn shame! This idiot has all this ill-gotten money in the banks and homes overseas when majority of his fellow citizens live on less than $2.00/day and cannot afford decent housings. These kinds of revelations deserve criminal investigations, but, as we all know, this is Nigeria, the corrupt capital of the world.

 475. The forum is a brighter place thanks to your posts. Thanks!

 476. C’est rigolo car ce week end j’ai cuisinéégalement des haricots en grains frais maispas des cocos; il faudra que je pense laprochaine fois à la pincée de piment.Je vais souvent, moi aussi, dans la Tascad’Elvira chercher de l’inspiration et jetrouve toujours.Belles couleurs des feuilles de ta bannière !

 477. naturally as a good example a exclusive web-site still everyone needs to test every punctuation in relation to several for a articles products. A number citizens are actually rife by using punctuation situations additionally i to enjoy it most of rather demoralizing actually therefore once way more I’ll utterly are presented back as well as second decisive moment.

 478. C’est simple et limpide: je suis complètement folle des pois, wool addict et ces couleurs sont mes préférées! Photo partagée, cadeau désiré, bravo l’Oisivethé!

 479. Keep up the wonderful piece of work, I read few blog posts on this website and I conceive that your web blog is really interesting and has got bands of fantastic info.

 480. Wow I must confess you make some very trenchant points.

 481. Haha, I am strongly agreed with your wife’s theoery, haha. Even we go shopping a lot, but normal come back with nothing or just 1 or 2 cloths, and normally will cost us less than RM100. But once my husband bought, he may bought Camera, hand phone which cost a lot.

 482. Gee whiz, and I thought this would be hard to find out.

 483. E' VERO! E' VERO!E 27 anni fa i Pink Floyd avevano previsto tuttoInfatti sulla copertina di "Dark Side of the Moon" c'è un tubo d'acqua che entra in un irrigatore da giardino e esce l'arcobaleno.Corro ad ascoltarlo al contrario!![Che dite la proponiamo come corollario alla loro teoria?]

 484. Ho commentato prima di vedere il tuo commento e approvarlo… meno male che il commento l’ha scritto Federico e non io: ho avuto la bontà di metterlo come immagine, se avete notato!

 485. Thanks for sharing. What a pleasure to read!

 486. As Charlie Sheen says, this article is „WINNING!“

 487. Diese Nudeln bedürfen keiner Gnocchi-Verbesserung. Ich werde sie nach diesem Rezept nachkochen. Schwäbische Schupfnudeln kennt man hier auch, aber ich hab noch nie welche gemacht. Ich hab auch so gern direkt aus dem Zapfschlauch des Fasses Most getrunken.

 488. It’s a joy to find someone who can think like that

 489. What a pleasure to find someone who identifies the issues so clearly

 490. Umm, are you really just giving this info out for nothing?

 491. Thanks for spending time on the computer (writing) so others don’t have to.

 492. At last! Someone with real expertise gives us the answer. Thanks!

 493. You have more useful info than the British had colonies pre-WWII.

 494. That’s the smart thinking we could all benefit from.

 495. F kabangu | (23:00) Tshisekedi mawa trop . Félix azwa rien y’a wa Mulumba est ce que azali mwana na ye po Mutu na ye ézali neti ya Madiata . Asala test ADN surprise ékoki kozala.

 496. I think I would pull they 9 year old aside and discuss things with. Make sure you understand what she actually knows (maybe correcting any wrong ideas she has). I also remind my older children, that the younger ones say and do things that mean/are completely different (things)then what older kids/teens/parents mean/do.

 497. I’m out of league here. Too much brain power on display!

 498. I’d like to win the iPad to use it for both work (e-mail, social media, etc..) and for instrumental (recording, playing guitar, etc…) purposes. It would really come in handy!

 499. Unbelievable how well-written and informative this was.

 500. That insight would have saved us a lot of effort early on.

 501. You’ve got to be kidding me-it’s so transparently clear now!

 502. This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

 503. I got the dead sea mud, but the packaging/instructions say not for facial use..ive used it 50/50 with bentonite, but do you think its safe neat?!

 504. disse:Do you mind if I quote a few of your kojgui articles as long as I provide credit and sources back to your blog? My website is in the exact same niche as yours and my visitors would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Appreciate it!

 505. – I’m so glad you’re loving the film! Hope you can get in the groove with the part time job and life. Glad the photography is feeding your soul. We need that! Love these photos!!

 506. Makes sense, in a few points I wish to share my views. Your points 10 to 14 is covered in your CMP 2, that is point 2 takes care of 10 to 14.  I STRONGLY disagree we come and go empty handed and that the outer gives no happiness – metaphysics brings insights; one is that there is no distinction between the inner or outer, this just IS.  I will agree that pleasure of that which lies outside the body mind combine is experienced within the body mind combine.  I do agree that we need metaphysics. ÂÂ

 507. This insight’s just the way to kick life into this debate.

 508. Interesting have a try at this. Do you think this setup would work if you have your Site and Feed hosted in one place (on a web hosting account) and the actual media files in another place (LibSyn for example) ?Regards,Stefaan

 509. So excited I found this article as it made things much quicker!

 510. Does appear that way, BeBe. I should add “men without balls.” Poor thing — he was so pathetic — I couldn’t even stand the sound of his voice. Basically — he’s a worm.

 511. Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 512. Köszönöm az elismerést!Lesz mostanában újra pár érdekes dolog (még ma is, ha kibírod:-), szóval nézz be továbbra is időnként, illetve a Facebook-oldalunkon vannak a napi híreink!Jó olvasást! (azért az említett poszt tapasztalatait nem próbáld empirikusan leellenőrizni:-)))

 513. If time is money you’ve made me a wealthier woman.

 514. I am a terrible wrapper, but not as bad as my husband. I think you did a great job! [ .fqkj{position:absolute;clip:rect(445px,auto,auto,488px);}approval ]

 515. Also ich habe KEINE neue Version installiert, brauche allerdings weiter das kleine Script zum Neuladen nach Systemstart und alles funktioniert einwandfrei unter OS X Lion akt. Patchversion

 516. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 517. That kind of thinking shows you’re an expert

 518. "I've officially had it with the NAACM when Sharpton and that organization Showed their support for the Dumbar Village gang rapists. The ten young black men who raped and tortured a black mother and her son in their home, and then attempted to light them on fire."Does anybody know what finally happened to the mother and son? Was justice finally served or did those ten monsters get away with it? Al Sharpton showed how corrupt a black minister can be.

 519. Rumo à tão sonhada medalhinha…OBRIGADO POR ATRAPALHAREM MINHA CONCENTRAÇÃO NO TRABALHO!!!De hoje em diante não corto mais as unhas do pé nem da mão.Aguante tática VOLANTE MOJICA.Eucaliptos chora pela homenagem.

 520. Most help articles on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

 521. October 6, 2012 at 7:00 pmI have a school project for renewing oil. I thought of a mix of a nuclear power plant and steam water power plant. Though, this could be less of the price of a nuclear power plant. How much is the budget of a nuclear power plant? Reply