Çocuk ve Aile Kö?esi

Çocuk ve Aile Kö?esi

 

Oyun ve Oynamak

Oyun insan?n önemli bir boyutudur. ´Yap?mc? insan´ ve ´Dü?ünen insan´ ikilisine birde ´Oyuncu insan´ boyutuda eklenmi?tir. Böylece oyun insano?lunun üçüncü boyutu olmu?tur.

Oyun oynamak her ya?tan her s?n?ftan insan?n yapabilece?i belkide yapmas? gereken önemli i?levlerden bir tanesidir. Mesela yüksek rütbeli komutanlar bile kendi aralar?nda uçak, top, tesis, sava? gemisi gibi maketlerle oyun oynarlar. Haber alma örgütleri, sanayi ve holdingler piyasalar? ve rakiplerinin gücünü oyunlarla incelerler. Oyun insan? her alanda geli?tiren ve ki?ili?inin oturmas?nda önemli rol oynayan paydalardan bir tanesidir, çünki örne?in enerji fazlas?n? atmak, taklit ve benzetme yetene?ini geli?tirmek, gelecek ya?ama haz?rl?k ve e?itim, do?u?tan bir yetene?i geli?tirmek, yitik enerjiyi kazanmak, yar??ma ve galip gelme iç güdüsü gibi önemli özelliklerin insanda olu?mas?na yard?mc? olur.

Peki çocuklar?m?z sayd???m?z bu özelliklere sahip olabilmak için nelerle ve kimlerle oynuyorlar? Anne ve baba olarak onlar?n bu boyutunu hiç dü?ünüyormuyuz?

?imdiki dünya çocuklar?na bakt???m?zda betonla?m?? ?ehirler aras?nda yanl?z birer çicek gibiler hepsi. Ne yaz?kki onlar kendilerindeki oyun oynama ihtiyaçlar?n?n kar??l???n? ancak manyetik aletlerde bulabiliyorlar. Bir saklambac?n, bir körebenin, bir yakalamacan?n, bir çaydac?ran?n tad?n? alamadan sava? oyunlar?n? oynamaya ba?l?yor ve ?iddete yöneliyorlar. Kendini geli?tirmek ?öyle dursun hayat?n her alan?ndan kopup, kendini sadece bilgisayar, playstation v.b. aletlere hapsedip hem bizlerden hem çevreden kopuyorlar. Bu aletlerden ba?lar?n? kald?rd?ktan hemen sonra belkide en tehlikeli en kötü olan?na yani televizyonun ba??na geçiyorlar. Oynad?klar? sava? oyunlar? yetmiyormu? gibi bu sefer mafya filimlerindeki kan, deh?et ve ?iddetti görüp, onlardan biri olmaya özeniyorlar. Çocuklardan önceki dönemlerde oldu?u gibi ´Ben büyüyünce doktor olup insanlar? iyile?tirece?im´ veyahut ´ö?retmen olup ö?renciler yeti?tirece?im´leri de?il ´ben ?u film artisti gibi güçlü olup dünya´y? kurtaca??m´lar yank?lan?yor maalesef.

Elbetteki anne ve babalar bu durumdan memnun de?iller ve çocuklar?n?n daha iyi bir gelece?e daha sa?l?kl? ortamlarda haz?rlanmas?n? istiyorlar. Belkide çocuklar?m?z daha iyi e?itim als?nlar ve üstün hayat standartlar?nda ya?as?nlar diye gecelerini gündüzlerine kat?p çal???yorlar ki çocuklar? daha iyi, daha üstün olsunlar, bizlerin çekti?i s?k?nt?lar? çekmesinler diye.

Yap?lan yanl??lar?n en büyü?ü asl?nda bu dü?ünceler; yani çocuklar? yanl?z b?rakarak, onlar?n geleceklerini haz?rlamaya çal??mak. Maddi de?erlerden daha çok anne ve babalar?na ihtiyaçlar? varken, onlar? manyetik aletlere ba?lamak ve pahal? oyuncaklarla tatmin etmeye çal??mak. Onlardan çocukluklar?n? ya?amadan yeti?kin gibi davranmalar?n? beklemek. Ve neden, yanl?z b?rak?ld?klar?n? anlamak zorunda olmalar?.

Bu dengeyi de?i?tirmek sizin elinizde; gelin sizin çocuklar?n?z çocuk olarak kals?n ve dünya´y?da ba?kalar? kurtars?n. Onlar? bu hazin haletten kurtarabilecek olan yanl?z sizlersiniz. Onlar o aletleri, o çocuklar?n?za çocuk olduklar?n? unutturan manyetik cihazlar? ellerine ya ilgisizlikten veyahutta yanl?? ilgiden alm?yorlarm?? Gelin onlardan bizim gibi olmalar?n? istemek yerine, biz onlar gibi olmaya çal??al?m ve her günümüze onlar için bir oyun kat?p günün bir kaç saatini onlar için ya?ayal?m.

Ba?ta oyun demi?tik, evet çocuklar?m?z oynarken ´cocuk i?te´ deyip gülüp geçti?imiz oyunlar, onlar?n e?itim ve ö?retimlerinde büyük rol oynuyorlar. Madem çocuklar?m?z oyun oynamak istemiyor, ellerindeki o aletler daha cazip geliyor, bizlerde s?k?lmadan oyun oynamay?, evet eski zamanlardaki gibi oyun oynamay? onlara cazip hale getirelim.

Belki sesimiz bütün dünya çocuklar?na yeti?miyor ama ´herkesin evi kendi dünya´s?d?r´ diyerek kendi çocu?umuzdan ba?lay?p bu düzenin devam?na DUR diyelim.

Teknolojinin ilerledi?i ça??m?zda bu ilerlemenin belkide en büyük olumsuz sonuçlar?ndan biri olan; çocu?umuzu bir yere oturtup uzun bir süre ekran kar??s?na hapseden ve oyun oynamay? sadece dü?melere basmak ve bir kolu çevirmeyle s?n?rlayan, çocuklar? ve gençleri yanl?zl??a iten bu tejnolojik ak?ma DUR diyelim.

E?er ´benim için çocu?um çok de?erli´ ve ´onun geli?imi için her fedekarl??? yapar?m´ diyorsan?z, ki mutlaka öyledir, onlara çocukluklar?n? ya?at?n. Eskiden tüm dünya çocuklar?n?n oynad??? oyunlar? onlarla birlikte oynay?n ve evinizi çocu?unuz için bir oyun bahçesine çevirin. Kar??l?k olarak gözlerindeki mutlulu?u görmek size yetecektir.

Sözlerimiz son bulurken sizlere çocu?unuzla oynayabilice?iniz dünya´n?n farkl? bölgerinden al?nm?? bir kaç oyun sunaca??z. Ama sizler daha fazla çocuk oyunlar? isterseniz internete ba?vurabilir veyahut bulundu?unuz ilin kütüphanesine gidip, y?ll?k ödedi?iniz cüz´i bir miktarla hem türkçe hem almanca çocuk oyun kitaplar?n? temin edebilirsiniz.

Allah bizleri evlatlar?m?za yararl? bir anne ve baba, onlar?da bizlere lay?k birer evlat eylesin.

1.      OYUN – EVRENSEL

SAYI TAHM?N OYUNU

Belirli matematiksel i?lemler yard?m?yla kar??daki ki?inin dü?ündü?ü say?y? bulmak üzerine bir çok oyun vard?r.

Bu say?y? bir çok matematiksel i?lem yard?m?yla bulabilirsiniz. Oyunun i?leyi?i asl?nda çok basittir ama yapt???n?z bir çok matematiksel i?lem sebebiyle kar??n?zdakinin akl? kar???r ve sizin onun dü?ündü?ü say?y? nas?l bildi?inize ?a??r?r.

?ki ki?iyle oynan?r bu oyun, asl?nda oynayan bir i?leten de bir ki?idir.

Oyun arkada??n?za akl?nda 1 ile 9 aras?nda bir say? tutmas?n? istedikten sonra o say?y? 6 ile çarpmas?n? ve sonucu 2´ye bölmesini, ç?kan say?y?da 3´le çarp?p sonucu size söylemesini isteyin.

Sizde ç?kan sonucu 9´la bölünce onun tahmin etti?i say?y? bulacaks?n?z.

2.      OYUN – Ne Yaz?yorum?

?ki ki?iyle veyahut iki ki?ilik gruplarla oynanabilecek çok e?lenceli bir oyun. Oyun için ihtiyac?n?z olan malzemeler ka??t, kalem ve oyuncular?n gözlerini kapatmak için bir e?arb.

Oyuna ba?lamadan önce gözleri ba?lanacak oyuncu seçilir, di?er oyuncu gözleri ba?l? olan oyuncunun ellerini tutarak ka??d?n üzerine bir sözcük yazar. Harfler ne kadar küçük olursa yaz?lan sözcü?ü anlamak o kadar zor olur, gözleri ba?l? olan oyuncu yaz?lan sözcü?ü bilirse oyuncular yer de?i?tirir. E?er bir grupla oynarsan?z gruplar bildikleri her sözcük için puan al?rlar. Önceden belirlenen tur say?s? biterse en yüksek puan? alan grup oyunu kazan?r.

3.      OYUN- KARALAMA

Bu oyunun kurallar? çok basittir. Bu oyunu ka??t-kalemle ve istenen say?da oyuncuyla oynanabilirsiniz.

Oyuncular bir masan?n etraf?na otururlar. Her oyuncunun önünde bir ka??t, masada bir kaç de?i?ik renkte kalem olamal?d?r. Her oyuncu önündeki ka??tda kalemlerden biriyle bir çizgi, sadece bir çizgi çizer. Bu çizgi düz, k?vrak, zikzak, daire ?eklinde olabilir. Ama sadece bir çizgi çizilebilir. Daha sonra her oyuncu ka??d?n? sa??ndakine verir. Kerkes ald??? ka??t üstündeki çizgiyide kullanarak, ba?ka renkte bir kalemle ba?ka bir çizgi çizer. Oyunun sonlar?nda kendisine gelen karalamay? en güzel ?ekilde de?erlendiren, en ilginç yada en komik resmi çizen oyunu kazan?r. Birinciyi oylamaylada seçebilirsiniz.

Ay?e Betül Dinç

nurfabrikasi21@googlemail.com

Publiziert in: Ayasofya, Nr.32, 2010

176 comments

 1. Wonderful beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your site, how can i subscribe for a weblog site? The account aided me a apiorprpate deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant clear idea

 2. rukun islam kelima, menunaikan haji kemekah sekiranya mampu, tahniah kerana sepol dapat menunaikan haji bersama2 nenek beliau, semuga amalan beliau diterima oleh Allah s.w.t.Ada yang pergi mekah buat haji, bila balik masih tidak tutup aurat, walaupun mendedahkan aurat termasuk dalam dosa2 besar, namum masih ramai hajjah2 kat malaysia ni mendedahkan aurat.

 3. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I抣l be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 4. Usando Mozilla Firefox 3.0.3 no LinuxBom, faz algum sentido, mas não concordo. Quem mora na América do Norte é o que? Norte-americano. América do Sul? Sulamericano. Quem mora em qualquer uma das Américas? Americano. O fato do nome do país deles ser Estados Unidos da América não os fazem americanos, e sim o fato de morarem na américa do norte.Mas bem, isso é opinião, respeito a sua. É na verdade só uma questão conceitual, não faz diferença alguma

 5. p.s.it wouldn’t be that hard to make those with whatever color you’re using plus white paint to graduate the colors. cardstock and paint…..for pennies and a free conscience.diedre

 6. Hola para los "calderon",slim,ceballos…que se los jod…jajaja.Un abrazo sincero para ti y tus visitantes desde la sierra de Oaxaca,México.Gustavo.

 7. Holy concise data batman. Lol!

 8. An update to catastrophic penalized many excellent websites, it's incredible that in 2012 google can get an update and put hundreds of people unemployed, on an error, because the algorithm is clearly much worse . When people no longer find what they want they will turn away from google. You forget that in making a good link, it helps your relevance.Spam to win today, well done google.

 9. Ugyanmár… :)Amint Micinél kötnek ki a nacik, simán ott a magyarázat.Petié volt. Andortól kapta. Most Micié lett! 😀 PAM.(Egyébként szuper nadrágok, gratula a megvarráshoz.)

 10. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Reading this information So i’m happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this site and give it a look on a constant basis.

 11. Agreed completely. I get so enraged sometimes at the mom blog community that there are days I’d love to just delete every last one from my reader. It’s especially bad when they start with the “woah is me!” kind of mentality that’s clearly for page views. Support is one thing, begging for attention is another. That commoditization of tragedy is sickening. I just logged on to Twitter and the first thing I saw was a BlogHer tweet promoting a post JUST like that….I logged right off. I can’t even, KLZ.

 12. Loud//Eagle Rock Scenes//Naps between the Porch//Made In A Day//A Glimpse Inside//The Shabby Creek//Finding Serendipity// Share this:TwitterFacebookPinterestEmailLike this:Like4 bloggers like this. Posted in DIY,

 13. Si tu veux qu’on fasse un cours de droit des obligations, on peut, mais, à la fac, ça prend un an. Et je ne parle pas du semestre de Contrats Spéciaux. Allez, bosse, feignant. Et arrête de mater des blogs en bibliothèque, y’en a qui font la queue pour faire des recherches.

 14. that. u not getting my point. “it was obviously too much for them to handle.” it is NOT too much to handle, because this game is alright and playable. they DID knew their capacity, that’s why they didnt want to take risks and try something new.f

 15. É isso ai, é muita cara de pau desse povo criticar a fé religiosa dos outros e não perceber que eles tem a mesma FÉ cientifica nos LIVROS DA ESTANTE!!!! alguem conferiu tudo que eles dizem?Apóstolo DarwinO papa é o Carl SaganPastor DawkinsAmémkakakaka…. parabens..acreditar é acreditar é acreditar é acreditar

 16. I’m so glad I found my solution online.

 17. Amazing!!! I have seen, first hand the effect you have had on people (including myself) and there is no doubt in my mind that you will be the best life coach anyone can ask for. I look forward to reading your blog….I already feel inspired! GO BRANDY!!!!!

 18. Thanks for being on point and on target!

 19. I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 20. I was struck by the honesty of your posting

 21. Its similar to you read my mind! You appear to know such a lot related to this, just like you wrote the book in it or something. I do believe that you could do with some pics to drive your message home a bit, but in addition to that, this is excellent blog.

 22. To: ODSTak teď jsem zažil to čemu se říká „souznÄ›ní myslí“. Ve chvíli kdy jsem psal svou reakci na Anonyma, Váš příspÄ›vek tam jeÅ¡tÄ› nebyl (respektive nejspíše byl ale já nemÄ›l zaktualizované stránky). A tak jsem napsal téměř totéž co Vy. Ale opravdu jsem neopisoval!:-)

 23. Gestern haben wir erzählt, dass Royalblau gerade hoch im Kurs steht und dass diese Farbe die Laufstege der Welt erobert. Und seit William und Kate auch die Herzen der Menschen.  Aber blau ist dabei gar nicht die einzige königliche Farbe. Andere Majestäten setzen auf Rot. So wie Prinzessin Maxima aus den Niederlanden.  Auch für sie und für alle Fans der leidenschaftlichen Farbe Rot haben wir passenden Schmuck in unserer Kollektion:

 24. Please teach the rest of these internet hooligans how to write and research!

 25. grim There was a house that sold in my town, closed in November of 07. It is already listed on Realty Trac as lis pendin!!So they closed, and missed the first mtg pymt? Is this possible? I guess it is, but truly amazing!!!

 26. Excellent blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any recommendations? Thanks a lot!

 27. What a pleasure to find someone who identifies the issues so clearly

 28. is the last day to enter to win my giveaway for a Gift Basket from VTech, Including Phone, Verizon Gift Card + More!! This is a very cool giveaway and has been quite

 29. The first pictures are very solemn and are able to convey a deep feeling. It caused me a sense of sadness and indignation. I was mesmerized while looking at this pictures because though the text is minimal, I feel they are able to portray a situation in a much more descriptive manner than words do. Hence I would agree with your saying “A picture speaks a thousand words”

 30. chourmovs dit :En test actuellement sur une partition EXT4 et dans un environnement KDE pour changer.Pour l’instant tout cela est très fluide et très beau

 31. May I just say what a relief to find somebody who actually is aware precisely what theyre speaking about on the internet. You actually understand how to bring a concern to light to make it important. Lots more people really need to see this and understand this side of the story. I cannot imagine youre not more popular because you definitely possess the gift.

 32. Za mne tam byl i Jindra K. z Hranic, moudrý chytrý bezvadný chlap z ČSPI tady. Vypadá skoro jako já, trošku delší fous a silnější okuláry. No čo bolo, bolo. Nedáme se otrávit.

 33. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 34. 24 hours to reach Saturn? From where? :PTo my knowledge there are no rocket on Earth (yet) that are able to reach Saturn from Earth (that is, travel over a billion kilometers) in 24 hours. 😉

 35. Not for nothing but it’s funny becuase I notice only older women seem to have all this anomosity towards beyonce. It’s that, “she think she cute” syndrome I believe where older women feel threateened by the new meat, even in this case where it’s silly becuase your not in her league but I’ve noticed that.

 36. To many in the US, Jesus seems to be their personal (hell) fire-insurance policy and as long as they are personally "saved" they can treat everyone else like cr@p.

 37. Hi Steve,If I understand your question correctly, I believe all you will need to do is edit the css styles for the menu. Because it sounds like you aren’t trying to change the content of the menu that you already have, you just want it to look different (i.e. highlight the current page link, etc.). Is that correct? If so, I can help you find and write the codes to do that.Thanks!

 38. sounds good. I’m pretty glad though that the hardest times are behind us. Things are looking good again in the horizon. I’m hpoing things hold up so the economy can bounce back faster.

 39. Bon c’est fait, j’ai mis un lien sur mon blog. Les élus sont rares (les visiteurs aussi d’ailleurs).En revanche, où est la pub sur ton blog ?????Promis, dès que je la trouve, je clique sur tous les liens.

 40. En dan is citus ook nog eens overgenomen door blueyellow. En daarmee geen Haaksbergs bedrijf meer. Dus ik moet nog even babbelen over de webhosting.Shoutcast v2 zijn we mee bezig en zal binnenkort met icecast verschijnen.

 41. A piece of erudition unlike any other!

 42. Completamente de acordo, caro Pinho Cardão, tudo isto é um espectáculo deprimente e desumano, uma feira de vaidades em que se sacrifica o que for preciso para que os que deviam passar na sombra, por dever de função, tenham o seu momento de estrelato na televisão e nos autógrafos dos livros.Um escândalo.

 43. Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

 44. JA. Aber wie stellst Du Dir einen Verband vor, der Verbraucherinteressen vertritt, von denen die meisten nicht einmal wissen, daß sie sie haben?

 45. Articles like this just make me want to visit your website even more.

 46. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 47. Keep these articles coming as they’ve opened many new doors for me.

 48. first-rate website…Just exactly what specifically i really don’t understood is really in reality the best way you’re will ignore actually far a lot more neatly -appreciated when compared with you actually might end up being now. You may end up being really vibrant. You…

 49. Stands back from the keyboard in amazement! Thanks!

 50. LoriAsia! I’m just now seeing your note. Thank you for the suggestions. I hadn’t really considered the importance of good pans… Great advice! Are you working in the food industry now? I think I recently saw on Facebook that you got married. Congrats! I love seeing your happy photos.

 51. I am looking forward to:More depth of understanding His character and experiencing the blessings that pour forth from my life as a result of it.New heights of accomplishments that the body of Christ can reach if we come together centering our focus on Jesus and Jesus alone.

 52. „FrÃ¥gan är „Är det rätt att myndigheterna ska läsa dina mejl“?Med frÃ¥gan sÃ¥ formulerad är ju nej-svar det naturliga.“Med frÃ¥gan, „Vill du hindra att okända yttre hot skall anfalla oss“ sÃ¥ har du svarat Ja!Skall vi dÃ¥ tolka det som att du inte har satt dej in i frÃ¥gan utan bara svarat pÃ¥ pÃ¥ själva frÃ¥gan.Eller har du läst pÃ¥ och svarar med det enda vettiga alternativet som finns?

 53. You know if you don’t have Xboxlive to download the next demo, I’m pretty sure it’ll show up at ww.360democenter.comI’ve figured out how to burn xbox demos onto a DVD and play it on the xbox without modding it

 54. Entonces, adelante mujer, disfruta como una loca esa locura de amor, sentite una privilegiada por poder hacer el amor con pasión, el cosmético más amigo de las mujeres, mucho más que cualquier crema de La Prairie, no te quepa duda. Después de todo, basta con tener

 55. I really appreciate free, succinct, reliable data like this.

 56. Nåja, beträffande att inte behöva leva i Sverige. Så jävla lätt är det inte att bryta upp och dra iväg till andra länder.

 57. comentou em 10 de novembro de 2011 às 11:15. Adorei a dica de substituir a salsicha pelo bombril. Mas meninas, e especialmente Mari Inbar, eu moro na Bélgica, como é o nome da salsicha em francês, ou inglês? Pq eu queria achar! N achei no Brasil, pq tb n sabia o nome!Bjs

 58. Joer nene vaya peazo de brazaco que se te ve en el afoto que has puesto en el perfil, luego te quejas de que estás hecho un tirillas y tal, qué + quieres Baldomero!me encanta tu blog:)

 59. Tämä blogi on mielestäni erittäin laadukas kaikin puolin. Tekstit ovat todella hyvin kirjoitettuja ja fiksuja, kuvat ah, niin kauniita ja lifestylesi kiinnostava. Tässä blogissa on sellaista tasapainoista, viisasta aikuisen ihmisen meininkiä, estetiikkaa unohtamatta.Pidän paljon myös pukeutumistyylistäsi (vaikka se eroaakin omastani – tai ehkä juuri siksi) ja ruokajutuista itsekin ruuanlaittoa harrastavana.t: Takarivin tyttö

 60. Renato Alves / Quero deixar essa mensagem à senhora Zildenar da Silva Barata.Por gentileza, preciso entrar em contato com a senhora, pois preciso transferir o corsa verde que lhe comprei.Ocorre que para isso a senhora deve ir ao cartório fazer o reconhecimento de suar firma por AUTENTICIDADE.Sem isso não será possível a transferência.Meus telefones são: 78964280 / 77045647Cordialmente.

 61. Bubbles can’t be prevented by federal policy, fiscal or monetary. Bubbles are not a matter of money supply or demand. Every bubble has different causes and must be dealt with individually.

 62. Hei,Lisäsin tähän etusivuluonnokseen kaksi palstaa.1. palsta: ”Matkoilla rakennetaan kouluja…”2. Palsta: ”Tältä sivustolta löydät tietoa…”Se ei onnistu ilman että tietää osaa lisätä html-koodi-kommentin:<!–column–>This is possible with plugin:

 63. Surely the creepiness arises from Omac being one of Kirby’s most satirical series? The being provided parents is one of his most deft (and wicked) touches.

 64. em muốn hỏi đồ đồng phục ak” là trường phát cho mình miá»…n phí hay mình phải mua hã chị nếu mua thì bao nhiêu 1 bá»™ ^^!

 65. / Os Judeus acreditam em Deus, mas não acreditam q. Cristo tenha sido filho ou a encarnação do mesmo; portanto, a observação do Gabriel está correta; acreditar em Deus não significa necessariamente “ser cristão”…Gostei deste comentário ou não: 0

 66. ¿Por qué no monta la Biblioteca Municipal de Burgos una biblioplaya de verano en Noja, Cádiz o Bayona? Podrían cubrirse las plazas con gente voluntaria.Eso si que es una sugerencia y no las tonterias que piden por aqui.

 67. Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!

 68. This article went ahead and made my day.

 69. Whoa, whoa, get out the way with that good information.

 70. what are the versions you’re working with? I’ve tested this bugfix with WordPress Version 3.3.1qTranslate Version 2.5.28only.have you also supplied the changes I mentioned forwp-content/themes/THEMENAME/functions.php?

 71. If only there were more clever people like you!

 72. The Ships’s Voyages…I believe technological innovation just causes it to be even worse. Now there is a channel to never care, now there would not become a likelihood for them to find out….

 73. , it's a little "benevolent dictator" (or possibly uncaring dictator?) for my tastes. Nope, I still think the best decision for me is that made by me. Not by anyone else, no matter how detached, neutral, or uncaring.But yes. Look at the pretty lady

 74. I really wish there were more articles like this on the web.

 75. Woman of Alien…Ideal work you may have completed, this web site is really amazing with fantastic facts. Time is God’s means of retaining every little thing from occurring directly….

 76. Full of salient points. Don’t stop believing or writing!

 77. You…are…my…hero!!! I cant believe something like this exists on the internet! Its so true, so honest, and more than that you dont sound like an idiot! Finally, someone who knows how to talk about a subject without sounding like a kid who didnt get that bike he wanted for Christmas.

 78. Deep thinking – adds a new dimension to it all.

 79. Could you write about Physics so I can pass Science class?

 80. You know what, I’m very much inclined to agree.

 81. You’ve hit the ball out the park! Incredible!

 82. Lieber Thomas Helmer, hoffentlich ist “das letzte Hemd” dann auch gewaschen;–))!!Falls nicht, buche ich noch eine entsprechende Maschine AAA+ zu. Danke.

 83. Good tips man, the most important thing I tell people is too focus on their content and titles, as that is what drives people to read the blog in the first place.You might have a pimp’d out blog, but what good is it if nobody is staying around on it?One thing I think I could add is the SEO plugin I made for WordPress 2. Its a SEO plugin that re-words the title, meta tags, and autodiscovery of the RSS feeds. It uses Ultimate Tag Warrior though, but has greatly increased the rankings for my blog in Google a lot.You can pick that up here:

 84. This isn’t lag, but rather interference between bluetooth and wifi. If you use a wired mouse it will go away entirely. You may also see an improvement if you use ethernet rather than wifi, although I’ve seen some say that any heavy network traffic, whether wireless or wired, will sometime cause issues with bluetooth mice on OSX.

 85. ODS – díky, jdu na ÄŒVUT a jsem pÅ™ijat bez zkouÅ¡ek:-)Jinak Britské listy jsou občas kvalitní, ale dost článků má jen nÄ›kolik řádek nebo jsou psány dost zmatenÄ› nebo demagogicky, takže ta úroveň má průbÄ›h takové sinusoidy:-)

 86. Am fost sunat si eu de aceasta firma, intr`o concluzie a ramas ca merg la un interviu la sediul lor.. mi-a povestit ceva despre un training platit de ei, si asa mai departeSa fie o pierdere de timp daca incerc, sau oamenii chiar sunt seriosi?

 87. I’ve read several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you place to make this sort of excellent informative website.

 88. Pues estaria bien, yo pensaba que se trataba del tipico shojo de Ivrea por la portada del numero 1 hasta que me dio por echarle un vistazo. En ese sentido engaña mucho.

 89. Wanted to take a moment to compliment you on this wicked post. I’ve already published a link on my Digg Account because I get drawn in by your writing style. Thanks again!

 90.  I forget where else I saw this series, but Sarah Small’s work is so captivating! You know that the photography is slightly creepy, and yet it’s impossible to tear your eyes away.

 91. Of course, you are ready.But you shloud know that on real account your trading will be different. Because your broker is interested in your good trading results but on real account it will opposite situation.Are you going to trade manually?If not I can recommend you one semi-automated Forex strategy called ProFx what makes up to 800 pips monthly. That strategy gives you signals for buying and selling, so all you need to do is to press BUY and SELL buttons.Read feedback about ProFx on DonnaForex, ForexPeaceArmy, etc.

 92. By February 15, 2013 – 7:55 amI truly appreciate this post. I have been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again!

 93. Good luck! It’s hard to see how intra- and inter-party politics can be kept out of a review of this sort, and ultimately de-rail it. In any case, we’ve been talking about subsidiarity and variable geometry since the 1980s: the latter was crucially enshrined in the Maastricht treaty with the creation of the Eurozone, then later Schengen. So what’s new? Excuse my cynicism, but what seems to be missing is any sort of guiding vision.

 94. As Charlie Sheen says, this article is „WINNING!“

 95. „I WAS ON CRACK“ the word’s I should have used were, RACIST, DIVISIVE, POLARIZING, and the list go’s on as far as describing the REPUBLICAN PARTY, now the DEMOCRATIC POLITICIAN’S may be CORRUPT, but compare the two CONVENTION’S during the CAMPAIGN season? and tell me, which people, would you, want to be around or live around? now, you may be a REPUBLICAN? and if so, you should take a second and third look at, the POLITICAL PARTY you are in, because from where I sit, the REPUBLICAN’S seem to have their own little SOCIETY, and MINORITY’S seem to be off limit’s!!

 96. this cd is great if your not down with trill entertainment or family whichever its the same click.if you love crunk beats and good lyrics you must get all webbie,lil boosie,foxx and trill cds.much better than that mainstream watered down trash like drake,lil wayne,kanye west,jay-z etc.also recommend lil boosie cd called incarcerated its great too.

 97. Stands back from the keyboard in amazement! Thanks!

 98. It’s great to find an expert who can explain things so well

 99. Marília Beatriz comentou em 4 de maio de 2012 às 20:14. Julia, adorei o make e a trança, apesar do delineado colorido e a sombra azul ( bem discreta, hshshs) ficou delicado, lindo mesmo. Gostaria que você fizesse um vídeo mostrando como prepara a pele, principalmente dando dicas para peles oleosas ( a minha é muito oleosa, tenho muitos cuidados, mas mesmo assim fica algumas espinhas éca!). Muito obrigada. Beijosss^^

 100. Posts like this brighten up my day. Thanks for taking the time.

 101. I am usually to blogging and i actually recognize your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your website and hold checking for brand spanking new information.

 102. e come si può non amare una cosa del genere..Nadji sei grande..i tuoi desserts oltre che stupendi sono golosissimi..sai che adoro i lamponi vero???..Grazie per la ricetta!!

 103. I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 104. C’est exactement ce que je me suis dit : où l’intérêt d’un enfant d’être élevée par des grands parents (= trop âgés pour élever un enfant), qui s’opposent et s’imiscent ainsi dans la vie privée de leur fille adulte et dont celle-ci récuse elle-même les qualités d’éducateur ????Je ne trouve pas que cette décision protège « l’intérêt de l’enfant » sauf à sacraliser le sang, ce qui est idiot au vu des maltraitances familiales….

 105. Excellent blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely overwhelmed .. Any recommendations? Thanks a lot!

 106. Dobra sprawa z tymi ulotkami. Tylko szkoda że tak mało na klatce mamy bo nawet dla sąsiadów do rozdania nie zostało… Ale popieram inicjatywe i jestem za choć już podpisywałem petycje 2 tygodnie temu.

 107. I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

 108. Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 109. If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

 110. We can perform measurements associated with stress enjoyment and longitudinal shake for the kappa-carrageenan skin gels containing a alkali metal ions. The actual kappa-carrageenan gels greater by the inclusion of the small volume of alkali metal ions. Nevertheless agarose does not work like this. It is not swayed so much by way of the addition of smaller account involving alkali metal ions. Most carrageenans are excessive molecular weight polysaccharides comprised of repeating galactose items and 3, Six anhydrogalactose, both sulfated plus non-sulfated.

 111. I posted this before I read the Jacqueline Rose thread which I feel is pertinent. To wit:“I start on the basis that Zionism is one of the most potent collective movements of the twentieth century, whose potency needs urgently to be understood. It has the capacity to fosteridentifications that are as immutable as, indeed, the ineffable Name. As a movement, Zionism has the power, that is, to sacralize itself.”

 112. First, I love the Vimeo video set up – how do you like this compared to other video blog publishers? It would truly be very weird walking above cars that were frozen below you and I can certainly relate to the negative degree weather. Really fun post Michelle 🙂

 113. Alana – Kudos to you for tackling a not so popular but vital food!!! I grew up having liver and onions, but have never made a pate-something new to try! Your writing is witty, interesting and filled with bits of humor!!! Keep posting-I look forward to your next one!September 25, 2010 – 9:33 am

 114. Ted, can’t waste any more electrons on you. You’ve made up your mind, you’re the smartest guy on the planet. The fact that you can’t get anyone else to listed to you doesn’t seem to have any influence on your “thinking,” yet that should have been the tip-off.

 115. It’s a pleasure to find such rationality in an answer. Welcome to the debate.

 116. What a pleasure to find someone who identifies the issues so clearly

 117. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing blog!

 118. ya o top oraya nasıl gitti. ntvspor'un 16:9 formattaki maçları 4:3 de izletme stratejisi bi barça maçlarında tutmuyor.diğer tüm maçlarda bi şekilde top ve aktif oyuncu karenin içerisine sığarken maç barça maçı oldumu illa taşıyorlar ekrandan. konuyla tam bağdaşmasada sol üstten bi top süzülerek kaleye girdi ampül gibi. kim attı,ne ara attı.hiç bişi anlamadım.

 119. Hum…….first thing I thought of was the Oriental method I can’t remember the name of now. THey actually use a real fish and put paint on and monotype it onto the paper…….neat looking.I know nothing about digital printing so no help from me there.

 120. This is really interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your site in my social networks!

 121. I’m bored of this. – just the same joke over and over again. Arthur, your 15 minutes are up. Now do yourself and everybody else a huge favour and fuck off. You lisping Russian rapist.

 122. A few years ago I’d have to pay someone for this information.

 123. "We hope that this was just an error in judgement, but we feel forced to publicise your actions because you have as yet failed to admit to this error, and have instead criticised those who have been forced to renounce the JTF for you."Sounds like a totalitarian denunciation reeks of something …

 124. Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 125. marlete comentou em 28 de janeiro de 2010 às 00:03. Juliaadorei as dicas de limpeza, inclusive a dica da toalhinha….rsrsrsr.Ah o sabonte(gel) com granulos de limpeza da Avon ,uso diariamente é otimo para pele mista ,e é baratinho!!!!!

 126. I do have to agree about the courtroom scene – unnecessarily long. No need to duck! Yes, I did notice a few things here and there, but in my mind, the Coen brothers have redeemed themselves from their recent movie…oh what was it…it made me want to throw myself off a cliff – A Serious Man. I loved Matt Damon in this movie – he’s never disappointed me!

 127. That’s really thinking at a high level

 128. apapun komntar di atas , yang keliatan goblok adalah yg emosi duluan, tuhan aada apa gak itu urusan pribadi, ngapain pada ikut campur. saya bukan atheis, tapi saya nilai pihak atheis 70, lawannya 30.

 129. Meillä maukumiseen kulkuvälineissä auttaa ainakin kopan peittäminen. Tosin teillä on paljon päheämpi sumppuhuppu, meillä on vaan pala vanhaa lakanaa. Ehkä pitäisi ommella se tuommoiseksi sumpuksi niin pysyisi paremmin kopan päällä. 🙂

 130. I just wanted to thank you yet again for your amazing blog you have produced here. It’s full of ideas for those who are genuinely interested in this kind of subject, in particular this very post. Your all so sweet and also thoughtful of others in addition to the fact that reading your site posts is an excellent delight if you ask me. And what generous gift! Mary and I are going to have fun making use of your points in what we must do in a few days. Our list is a mile long which means your tips might be put to very good use.

 131. Real brain power on display. Thanks for that answer!

 132. Caligula dit :Casey MorningVa donner tes calculs aux commerçants des États de New York et du Vermont. J’ai payé mon lait le même prix qu’ici à quelques cennes près.CaligvlaPetit comique qui prend un pseudo quasi pareil au mien. Manque d’imagination? J’ai passé par Plattsburgh mais n’y ai pas acheté de lait. Je préfère me fier à mon expérience vécue qu’à des chiffres sur un blogue. Ce qui sort de ma poche je le sais.

 133. of course leggy is the first to bleat and scream when brown kids do something wrong ain’t you leggy, but look at all the excuses in the world for 14 year old sons of political leaders he loves – leggy weren’t you braying for kids to be charged like adults when NZ First suggested it? I love how quick leggy can change his tune when he wants to.L

 134. Great things from you, man. Ive examine your stuff before and youre just as well awesome. I love what youve obtained here, really like what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you still manage to hold it sensible. I cant wait to read more from you. This really is really a wonderful blog.

 135. bottom basket is her bucket of goodies.  Yes, that means I found my jogging stroller that I talked about wanting!!  I was so excited!!  In preparation of getting to go to this pre-sale, I was so busy this week

 136. I am super mondo proud of you for continuing with the running streak! However, I’ll keep my streak at ’0′. I like nice round numbers – they match my ever growing and rounding butt.For serious – congrats on streaking! Or something.

 137. Your article perfectly shows what I needed to know, thanks!

 138. So, since I did not challenge myself in the cleaning department over the weekend, we are on DAY 4 of the 31 Days to clean challenge.  See more about the challenge and how to download the book here.

 139. Si on lui a demandé à elle, c’est clairement parce que le tableau n’était pas reconnu comme une oeuvre majeure Ceci dit, c’est vrai que ça fait rapiat dans les deux cas « l’église du Sanctuaire de la Miséricorde » et elle.

 140. Aku belinya pas tgl launching siang harinya di Mal Ambasador. Disana udah bertumpuk tumpuk novel Maryamah karpov disiapkan untuk mengantisipasi ledakan pembeli, termasuk aku mungkin :D.

 141. Please keep to the old design. The user interface is much better, the use of colour makes things a lot easier to see and navigate. Also from a rebranding perspective there is a lot more room to add client logos, corporate colours etc. The new one seems fairly grey and bland by comparison.

 142. I agree with the above poster. Even if you could make a ‘liquid’ chocolate using cocoa powder (and I’d suggest oil as well) I don’t think it would taste very good.

 143. I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

 144. That’s the thinking of a creative mind

 145. Fue un fallido, Bryan. Ojalá se dé el 2 a 0 ante Fluminense en Brasil, no? jaja saludos!Ema 30/03/2012 22:44Ojala que se dé,no se dieron cuenta que cuando termino el primer tiempo abajo pusieron Boca 2 – Arsenal 0? Guarda eh! jajaBryan S 30/03/2012 23:26jajaj esperomos ke siMatias 31/03/2012 1:39PAR-TI-DA-ZO del tanque Silva, como te banco pelado!!DEPETRIS 31/03/2012 3:04URUGUAYO, TE FALTA TODABABIA!! PERO TENES HUEVOS ESO ME GUSTA! Deje un comentarioNombre (requerido)Email(requerido)Web

 146. Really good points. That’s another benefit I didn’t consider, that one can concentrate more on the transitions, which are so important. All in all, I counted 39 discrete poses in the Gentle Yoga routine, so that’s a lot for students to remember, but some of it will be familiar I’m sure.

 147. Back in the day, people did tend to refer to the “relativistic mass” rather than the relativistic momentum. This is because the momentum for a particle with non-zero mass is given by p = gamma*m_0*vso sometimes people would consider the combination gamma*m_0 to be the relativistic mass as opposed to the invariant mass m_0. From a practical point of view, it’s just semantics. From the theoretical point of view, it is more technically correct to speak of the relativistic momentum rather than the relativistic mass.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.