Harun Yahya ile röportaj


Hocam, bize k?ymetli vaktinizi ay?rd???n?z için Allah raz? olsun. Hemen konuya girmek istiyorum.
Türkiye’de ve Asya’da geni? kitlelere ula?t?n?z. Bir çok insana eserleriniz ula?t?. Avrupa için ne gibi aç?l?mlar yap?yorsunuz ve gelecekte yapacaks?n?z?

Allah’a çok ?ükür, elhamdülillah, kitaplar?m dünyan?n her bir yan?na ula?m?? durumda. Yakla??k 60 yabanc? dile tercüme edildi eserlerim ve Endonezya’dan ABD’ye, Sudan’dan Japonya’ya kadar dünyan?n neresine gitseniz eserlerimle kar??la??rs?n?z. ?nternet üzerinden de çok fazla say?da kitap indiriliyor. Biliyorsunuz, www.harunyahya.org ve www.harunyahya.com sitelerinde bu eserler ücretsiz olarak yay?nlan?yor. Ayr?ca sitelerde binlerce makale ve belgesel film de var. Bunlar? da karde?lerimiz ücretsiz olarak bilgisayarlar?na al?p kullanabiliyorlar. 2007 y?l?nda internet sitelerinden indirilen kitaplar?n say?s? 35 milyondu, 2008’de bu say? 80 milyonu buldu, ma?aAllah. Sitelere en çok giri? yap?lan ülkeler de genelde Avrupa ülkeleri, Avrupal?lar çok yak?ndan takip ediyor kitaplar?m?. Zaten Avrupa’da son dönemlerde ya?anan kültürel de?i?im de eserlerin etkisini aç?kça ortaya koyuyor. Özellikle Yarat?l?? Atlas?’n?n Avrupa’ya ula?mas?n?n ard?ndan çok önemli ve güzel de?i?imler olmaya ba?lad?. Yap?lan çe?itli anketlerde art?k Avrupal?lar?n Darwinizm’in geçersizli?ini görmeye ve anlamaya ba?lad?klar? ortaya ç?kt?. Almanya’da, ?ngiltere’de, Danimarka’da, ?sviçre’de yap?lan anketler evrime inanmayanlar?n oran?n?n çok yüksek oldu?unu, %80’lere vard???n? ortaya koyuyor. Eskiden bunun tam tersiydi, ama Allah’a çok ?ükür, Allah Yarat?l?? Atlas?’n? vesile etti, Avrupa’da büyük bir ayd?nlanma ba?lad?. Avrupa ?imdi gerçek Ayd?nlanma ça??na girdi. Bu ayd?nlanma önümüzdeki günlerde daha da artacak in?aAllah, ?slam‘?n Nuru, I???? tüm Avrupa’y?, tüm dünyay? ayd?nlatacak. Çok güzel, sevgi dolu, herkesin birbirine merhamet duydu?u, ?efkatle yakla?t???, bolluk ve bereketin çok artt??? günler ya?ayaca??z in?aAllah.

Fransa’da çok konu?uldunuz. Oradaki mesele tam olarak neydi?

Yarat?l?? Atlas? kitab?nda yer alan deliller evrimi net ve kesin olarak çürütüyor. Frans?z Darwinist ve materyalistler, Darwinizm’i çökerten bu somut bulgular? görünce müthi? pani?e kap?ld?lar. Yüz milyon fosil var bugüne kadar kaz?lardan ç?kar?lm??, bunlar?n hepsi de istisnas?z Yarat?l??‘? gösteriyor. ?çlerinde bir tane dahi ara form dedikleri türde, evrime delil olabilecek fosil yok. Asl?nda Darwin’in kendisi de biliyor bu gerçe?i, Türlerin Kökeni kitab?nda aç?kça itirafta bulunuyor: „Say?s?z ara geçi? formu olmal?. Fakat niçin yeryüzünün say?lamayacak kadar çok katman?nda gömülü olarak bulam?yoruz? Niçin her jeolojik her yap?, her tabaka böyle ba?lant?larla dolu de?il?“ Böyle bir form yok da ondan bulam?yorsunuz. Peki bu Darwinizm’in iflas?n? gösteren bir aç?klama de?il midir? Darwinistler y?llard?r bu gerçe?i halktan sakl?yordu. Yarat?l?? Atlas?’nda bu fosillerden birkaç yüz tane örnek yay?nlad?k, Darwinistler ne yapacaklar?n? ?a??rd?lar. Çünkü bu fosillere kar?? getirebilecekleri hiçbir ak?lc? ve bilimsel aç?klama yok. Verecek bilimsel bir cevaplar? olmad??? için de kendilerince kitab? yasaklatmaya kalk??t?lar. Halbuki Güne? bir kere do?mu?, siz istedi?iniz kadar perdeyi s?k? s?k? kapat?p Güne? do?mad? deyin. Bir kere Güne? ?????n?n zerresini gördükten sonra insanlar, buna kimseyi inand?ramazs?n?z. Nitekim Avrupal? Darwinist ve materyalistlerin panikleri de bir netice vermedi. Halk kendi gözleriyle fosilleri gördü, on milyonlarca y?ll?k bal?klar, böcekler, sürüngenler en küçük bir de?i?ikli?e dahi u?ramam??. 100 milyon y?l önceki bal?k neyse bugünkü de o. Demek ki, evrim diye bir?ey yokmu?.

Avrupada insanlar huzuru maddiyatta, ev almada, araba almada ar?yor. Bunlar? elde etti?i halde materyalist ve kapitalist sistem, insanlara huzur vermedi. Tam aksine, insanlar? ve toplumlar? bozdu. Sizce Avrupal? insan?n kurtulu?u nerede sakl??

Maddiyat insana huzur vermez, insan arad??? ne?eyi, sevinci, co?kuyu, heyecan? evde, arabada, bir kap yemekte, yal?da, villada bulamaz. ?nsan ruhu ancak imanla, Allah sevgisiyle huzur bulur. Allah sevgisi akl?n, ruhun, kalbin tek kurtulu?udur. Allah sevgisini ya?amay?nca insanlar, tutkuyla co?kuyla Allah‘? sevmeyi, Allah’tan derin bir sayg?yla korkmay? bilmeyince, bu sefer daha ölmeden ölüm ba?l?yor. Bedenen ya??yor gibi görünüyor, ama asl?nda bir ölü oluyor. Allah‘? sevmeyen ruh, bencil olman?n, insanlara hep ku?kuyla bakman?n, güvensizli?in, yaln?zl???n, sevgisizli?in ac?s?yla yanar kavrulur dünyada. Bu Allah‘?n, dünya h?rs? pe?inde ko?an, imani derinli?i olmayan, Allah’tan korkmayan insanlara verdi?i bir belad?r. Ama insanlar?n ço?u bunun bir bela oldu?unu fark edemiyor, hayat?n normal ak??? zannediyor. Halbuki, iman derinli?i oldu?unda, bir insan Allah‘? çok sevdi?inde bamba?ka bir hayat ya?ar, her?ey çok güzel, çok farkl? olur. Kuran‘?n özünde, ?slam‘?n özünde derin sevgi, merhamet, estetikten zevk almak, güçlü bir sanat anlay???, ne?e, co?ku, heyecan yani ruhun aray??? içinde oldu?u her türlü güzellik vard?r. Bu güzelliklerin ortaya ç?kmas? ancak samimi imanla mümkün olur.

Kur’an ve ?slam Avrupa’ya ne verebilir?

Avrupa’n?n büyük bir k?sm? ?u anda ruhunu kaybetmi? durumda. Kuran, ?slam onlara kaybettikleri ruhu, insaniyeti, sevgiyi verecek in?aAllah. Fedakarl???, merhameti, sevecenli?i, vefay?, sadakati, korumay?, kollamay?, kar??l?ks?z sevmeyi yeniden ö?renecekler in?aAllah. Tabi bu güzel hasletleri biliyorlar, ama tam anlam?yla, kamil anlam?yla ya?ayacaklar. Mekaniklik, ruhi derinlik olmamas? Avrupal? insanlar?n can?n? çok yak?yor, bu ac?dan kurtulacaklar. Yoksa Avrupal?lar?n bilimde, teknolojide ileri olmalar?, temizlik anlay???, nezaketleri, sanata, esteti?e önem vermeleri gibi çok güzel yönleri var. Kuran ahlak?na yöneldiklerinde bunlar daha da geli?ecek in?aAllah.

Avrupada herkes entegrasyondan (uyum sa?lamaktan) bahsediyor. Fakat birço?unun as?l dertleri Müslümanlar? asimile etmek. Yani Müslümanl??? b?rakt?r?p, Hristiyanla?t?rmak. ?slam ve Türk kültürünü gurbetçilerimizden uzakla?t?rmak istiyorlar. Oradaki insanlar?m?za ne tavsiye edebilirsiniz?

Bunu yapmaya çal??an bir avuç materyalist, Darwinist. Bizim gurbetçilerimiz aslanlar gibi ma?aAllah, kimse onlar? dinlerinden, kültürlerinden uzakla?t?ramaz. Böyle bir oyun kuran, oyununda ba?ar?l? olamaz, gurbetçilerimiz onlara yol vermez in?aAllah. Ama tabi ilmi olarak karde?lerimizin kendilerini geli?tirmeleri, güçlendirmeleri çok önemli. Kültürün, bilginin önünde kimse duramaz. Çok kaliteli bir gençlik yeti?tirmek laz?m. Çok dindar, ?uurlu, antiDarwinist, antimarksist, antikomünist, akl? çok iyi çal??an, profesörler, bilimadamlar?, doktorlar, hukukçular yeti?tirmek gerekir, o zaman çok büyük, kar?? konulamaz bir güç meydana gelir. O yüzden karde?lerimiz kültüre çok önem versinler. Benim sitelerime girsinler, bütün kitaplar?m? okusunlar, bedava indiriliyor. Hepsini okusunlar, bilgilerini çok artt?rs?nlar, çok ?uurlans?nlar, in?aAllah gerisi çok h?zl? geli?ir. Avrupa’daki karde?lerimizin ahlak? çok üstün, çile ehli mükemmel insanlar onlar, güzel ahlaklar?n? iyice sa?lamla?t?r?p, yeni nesillere aktaran, bozulmaya kar?? da çok titiz olan bir yap? geli?tirdikçe hiçbir ?ey olmaz, kimse onlara zarar veremez in?aAllah.

Avrupa’da ki aç?l?mlar?n?zda hedef kitleniz orada yasayan, Türkçe’yi iyi bilmeyen Üçüncü Türk nesili mi yoksa daha fazla gayri müslimler mi?

Benim eserlerim anti Darwinist, anti materyalist bilgi edinmek isteyen, iman?n? güçlendirmek, iman?n? derinle?tirmek isteyen herkes için çok güzel birer kaynak. Benim gördü?üm kadar?yla Avrupa’da ya?ayan karde?lerimiz hem kendileri faydalanmak hem de anlatmak için eserlerimden baya?? faydalan?yorlar. Bu çok güzel ma?aAllah, bu ?ekilde devam etmesi çok güzel olur.

Dünyan?n bir çok ülkesinde Evrim Teorisinin safsata oldu?u kan?tland?. Fakat maalesef özellikle bir çok Avrupa ülkesinde halen okullarda kan?tlanm?? bir teori gibi sunuluyor. Bunun nedenlerini neye ba?l?yorsunuz?

Darwinistler adeta bir diktatörlük sistemi kurmu?lar ve bilimsel olarak hiçbir geçerlili?i olmayan bir teoriyi, materyalizme, ateizme destek sa?lad??? için, vargüçleriyle, zorla herkese dayat?yorlar. Ortaokul, lise ve üniversite imtihanlar?nda evrim teorisi hakk?ndaki sorulara, sanki bu sahte teori do?ru ve gerçekmi? gibi cevap verilmesi ?art? getiriyorlar. Darwinizm’e inanmad???n? imayla dahi olsa ifade eden bir akademisyenin veya bilim adam?n?n çal??malar?na devam etmesine, mevkisinin yükselmesine hiçbir ?ekilde müsaade edilmedi?i gibi, ço?unlukla i?ten at?l?yorlar. Bunun temelinde Darwinizmin ilmen yenilmi? olmas? vard?r. ?lmi olarak savunamad?klar? teoriyi, bask?yla, zorla ayakta tutma gayreti vard?r. Halbuki, Darwinizm ölmü?tür ve hiçbir giri?imin bu ölüyü diriltmesi mümkün de?ildir. Tek bir proteinin dahi tesadüfen olu?mas?n?n mümkün olmad???n?n, bugüne kadar ara form diye sunulan fosillerin hemen hepsinin ya sahte ya da soyu tükenmi? canl?lara ait oldu?unun, elde edilen 100 milyondan fazla fosilin tamam?n?n evrim olmad???n? gösterdi?inin yarat?l??? ispatlad???n?n aç?k ve net olarak anla??ld??? bir dönemde, Darwinist diktan?n da sonu gelmi? demektir. Darwinistlere ve materyalistlere dü?en, art?k Darwinizmin cenazesini kald?rmak ve 150 y?ld?r yürütülen dikta rejimi nedeniyle tüm dünya halklar?ndan özür dilemektedir.

Avrupa’da bir çok ?slami cemaatler var. Bunlar? bazen ittifak içinde, bazen birbirleriyle u?ra??r halde görüyoruz. Sizce cemaatler nas?l hareket etmeli?

Müslümanlar bir olacak, bütün olacak, karde? olacak. Bu Allah‘?n emri. Müslümanlar bu emre uyacaklar. Müslümanlar?n birbirlerini sevmeleri, korumalar?, yard?mc? olmalar?, ?efkat duymalar?, bölünmeye kar?? kesin tav?r almalar? ?art. Bölünmeyi Allah Kuran’da yasaklam??. “Kur?unla kaynat?lm?? binalar gibi saf tutarak mücadele edenleri Allah sever” diye bildiriyor Allah ayetinde. Karde?lerimiz, Allah‘? çok sevsinler. Allah’tan çok korksunlar, birlik ve beraberli?i istesinler. „Yarabbi“ desinler „Ba??m?za bizleri yönetecek bir yönetici nasib et. Bütün ?slam alemi tek bir karde? olsun.“ diye dua etsinler. Allah in?aAllah o zaman Müslümanlar?n ba??ndaki tüm zorluklar? ortadan kald?r?r. Ne üzerlerindeki bask? kal?r, ne huzursuzluk kal?r. Karde?lerime müjdeliyorum, önümüzdeki günler çok güzel olacak in?aAllah. Türkiye çok büyük olacak, ?slam aleminde Türklük aleminde büyük bir birle?me ve büyük bir ilerleme olacak. Medeniyette ak?l almaz bir ilerleme olacak. Karde?lik, birlik ve beraberli?i iyice güçlendirmek, tefrikadan ?iddetle kaç?nmak, cemaat ayr?l?klar?ndan tedirgin olmamak, bunlar? bir rahmet bilip, karde?li?imizi iyice peki?tirmemiz gerekiyor in?aAllah.

Siyasi olarak AB’nin gidi?at?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

AB’nin insan haklar?na de?er veren, hukukun üstünlü?ünü savunan, bilim ve teknolojik ilerlemeyi sa?layan yönleri çok güzel. Ama AB’nin tam anlam?yla güçlü olmas?, Türk ?slam Birli?i’nin kurulmas?yla mümkün olur. AB ?u anda gerek ekonomik yönden gerekse sosyal yönden büyük bir s?k?nt? içinde, böyle devam ederse çok fazla ayakta kalmas?, güçlenmesi mümkün olmayabilir. Ama e?er Türk ?slam Birli?i kurulursa, AB Türk ?slam Birli?iyle ittifak ederse o zaman bu AB’nin kurtulu?u olur. Türkiye’nin de AB’ye muhakkak Türk ?slam aleminin lideri olarak girmesi gerekir. O zaman Avrupa birse bin olur, zenginlik müthi? artar.

Dünya medyas? Müslümanlar üzerine bask?y? devam ettiriyor. Müslümanlar aras? bir ezilmi?lik, a?a??lanma meydana geliyor. Bu süreç ne kadar devam edecek? Ve bizler, Müslüman olarak, bu konuda neler yapabiliriz?

Müslümanlar?n üzerindeki bu bask?n?n arkas?nda ateist masonlar, ateist Siyonistler, materyalistler var. Bu bask?n?n ortadan kald?r?lmas?n?n ise tek yolu var, o da Müslümanlar?n birlik olmas?, Türk ?slam Birli?i’nin kurulmas?. Müslümanlar böyle bölünmü?ken, ateist mason ve ateist Siyonistlerle ba? edilemez. Çünkü ateist masonlar ve ateist Siyonistler tam ittifak halindeler. Saidî Nursî hazretleri, „Müslümanlar?n bölünmü?lü?ü ve ?ikak?ndan istifade ederek, küçük bir topluluk iken büyük bir ?slam âlemini esir al?rlar“ diyor. Bölünmü?lük ve parçalanm??l?kta ma?lubiyet kesindir. Müslümanlar?n birle?menin d???nda zafere kavu?malar? mümkün de?ildir. Hz. Mehdi (as)’yi aramalar? laz?m. Hz. ?sa (as)’n?n geli?ini beklemeleri laz?m. Bunun ba?ka bir çözümü yoktur. Bu yüzden Türk ?slam Birli?i’nin olu?turulmas? gerekir. Türk ?slam Birli?i’nin olu?turulmas? için birçok legal toplant?lar?n yap?lmas?, bunun söylenmesi ve aç?kça ifade edilmesi büyük pankartlarla, bas?nda yer almas? gerekir. Bunun gündem yap?lmas? gerekiyor. Karde?lerimizin yapaca?? en önemli çal??malardan biri bu olur. Sürekli Türk ?slam Birli?i’nin gündemde tutmak ve vargüçleriyle bu büyük birlikteli?in gerçekle?mesi için talepte bulunmak. Allah bu çabalar? in?aAllah dua olarak kabul eder.

Küresel Ekonomi Krizi faizcili?in neden haram oldu?unu net bir sekilde ortaya koydu. Dünya ne zaman ?slam‘?n ve Kuran‘?n anlay???n? hayat?n her alan?nda benimseyecek?

Bu, Peygamber Efendimiz (sav)’in ahir zamanda olaca??n? haber verdi?i bir ekonomik krizdir. Kuran’da buna da geni? çapl? i?aret edilmi?tir. Amerika’da, Rusya’da, Çin’de, Avrupa’da tam bir panik var. Ve durduram?yorlar. Domino ta?lar? gibi pe? pe?e y?k?l?yor. Bu durdurulacak bir olay de?ildir. Ahir Zamanda Hz. Mehdi (as)’nin zuhuru öncesi olacak olaylardan bir tanesidir. Hz. Mehdi (as)’nin zuhur alametlerindendir. Kapitalist sistemi tamamen yutacak, Hz. Musa’n?n asas?n?n y?lan? yutmas? gibi, bütün sistemi yutacak bir olayd?r bu. Ve bunun kar??s?nda kimse duramayacakt?r. 2007’de ba?lad? as?l olarak biliyorsunuz ve 7 y?l sürecektir. Bir süre sonra insanlar ellerindeki alt?n ve gümü?ün de hiç bir i?e yaramad???n? görecekler. Biriktiren bo?a biriktiriyor alt?n? ve gümü?ü, sadece bir kaç kilo metali olmu? olacak, yani demir, bak?r, toprak, çamur hiç bir fark? olmayacak onu söyleyeyim. Hatta “Bir öküz ba?? bir ukyeye sat?l?r” diyor rivayette. Bu hadisten k?tl?kla da kar??la??laca?? anla??l?yor. Yani, bir öküzün ba??n? bile bulmakta zorluk çekecekler, öyle bir k?tl?k dönemine do?ru gidecekler. Tabi tüm bunlar Allah’?n meydana getirdi?i özel bir durumdur. Allah Cabbar s?fat?yla insanlar? Kuran ahlak?n? ya?amaya yöneltecektir. Siz de söylediniz, ?imdi faizsiz sisteme geçi? ba?lad?. Bir süre sonra insanlar birbirleriyle yard?mla?may?, dayan??may? da ö?renecek. ?nfak etmenin önemini, fakiri kollaman?n önemini, israf etmemenin önemini ö?renecekler. Mal y???p biriktirmenin hiçbir i?e yaramad???n? ö?renecekler. Bu krizin de kurtulu?u Türk ?slam Birli?i’nin kurulmas? olacak in?aAllah. Genç i? gücüne, zengin hammadde kaynaklar?na sahip olan Türk ?slam alemi, birlik ruhuyla, beraber olman?n, bir olman?n verdi?i güçle bu krizden etkilenmeyecek, krizin ezip geçti?i ülkelerin de tek ç?k?? yolu olacak in?aAllah.

Harunyahya.tv adresinden TV’lerde ki röportajlar?n?z? izleme imkan? buluyoruz. Peki, Avrupa Medyas?nda sizi ne zaman görme imkan? bulaca??z?

Avrupa ülkelerinden gelen bas?n mensuplar?yla da görü?melerimiz, röportajlar?m?z oluyor in?aAllah. Bunlara da www.harunyahya.tv adresinden ula?abilirler karde?lerimiz. Siteyi detayl? olarak incelediklerinde görürler bu röportajlar?n da tamam?n?. ?n?aAllah ileride Allah nasip ederse, Avrupa’da ya?ayan karde?lerimizle, yüzyüze de görü?ür, sevgiyle muhabbetle birbirimizi kucaklar?z.

Publiziert in: Ayasofya, Nr.29, 2009

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …

281 comments

 1. Well put, sir, well put. I’ll ceraitnly make note of that.

 2. An intelligent answer – no BS – which makes a pleasant change

 3. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 4. Daiyv, this song, along with Blime’s ‘logic test’ instrumental also gets my vote to be included in the best of freelabel volume 1,.. best 20 tracks,.. .. actually maybe we should all nominate a vote for particular tracks,.. everyone should make a list of 14, that’s how many I’ve nominated thus far. Then perhaps instead of the hall of fame, we could have a "Best of" index when everyone finally nominates 20 songs they think are the standouts.

 5. Para o Luís DiasOs meus parabéns pelo dia, e os votos de que continue com saúde e alegria de viver até ao fim da caminhada, que lhe desejo longa.Um abraço fraterno, da Felismina

 6. My favourite item is the Forest Skirt Tutu. It is a versatile and stunning piece of clothing. My little girl could 'rock' this item up with some black boots and black t-shirt or be 'princess' like in pink and silver clothing and ballet shoes. It would also look devine hanging in her room! Virginia Mason.

 7. por desgracia vemos continuamente como los españoles somos los gilipollas que siempre se nos mangonea y no aprendemos,nosotros somos los pininos que siempre vamos de legales, o cambiamos o vamos muy mal.Que quede claro que yo tambien veo esto como el robo del año pero que no pasara nada y que nadie quedara sin sancion fijo, esto funciona asi.La solucion ya la dije yo hace tiempo retirarnos de estas competiciones y que ganen los que tienen que ganar.

 8. I hope to god medicaid does not pay a dime for your tummy tuck. I want my tax dollars to pay for something more useful like rounding up illegals on welfare and shipping them back. That way 2 problems will be solved at once. I had nothing to due with your overactive fork problems and why should I have to pay?

 9. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 10. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 11. Jul17Aunt Margie Love the top photo. Is there anything sweeter than a baby in a white onesie? I’m glad you went later in the trip. Simon seemed to be so much more photogenic by the end. Maybe Wendy taught him a few modeling tips during the session?

 12. I appreciate you taking to time to contribute That’s very helpful.

 13. Isso, vamo-nos a eles, com muita e rija luta! E, entretanto,que tal organizarmos um "IV Congresso da Oposição Democrática"? Mas da Oposição mesmo, da realmente Democrática e Patriótica, como fizemos em 1973!Um abraço.

 14. hi!,I like your writing so so much! percentage we be in contact more approximately your article on AOL? I need an expert on this house to unravel my problem. May be that’s you! Having a look ahead to see you.

 15. Posts like this make the internet such a treasure trove

 16. Sure, HGH and steroids help in Golf. If you can hit those long drives, and get your stroke count down, with power AND accuracy, that's a winner right there.In fact, I'm shocked there has not been MORE doping scandals in golf. The difference in juicing can be the difference in the top 5 money leaders on the tour and say, the bottom of the pack.

 17. As Charlie Sheen says, this article is „WINNING!“

 18. Laura,1981…my first week as a Account Executive at Merrill Lynch. (They are now known as Financial Advisors, a much loftier title.) At the end of the week I turned in my activity report to the office manager. On Monday he called me in and told me that he was disappointed in my report. I had reported that I made over 1,000 cold calls that week. He said that he didn’t expect a former Naval officer to lie.I excused myself, got my call sheets and brought them in. I explained how I made those 1,000 calls, calling seven hours every day and two hours at night.You can do it!

 19. Wauw dat eerste setje vind ik er wel erg goed uitzien, misschien wordt het zelfs gewoon een cadeautje voor mezelf om die barre blokweken door te komen

 20. Thoroughly recommend a fishing trip with MattI caught my first bass and several more besides – Matt showed off by catching the biggest fish and even one on a pink lure!!HE moved the boat around according to depth, tide and light conditions and always found feeding fish – I only wish I’d had more time for another session

 21. Judy, you are too kind to share – cannot thank you enough for the shout out but we all seem to be inspiring each other, I think….a group effort!

 22. Then I will not tell you the whole whole; sorry I added that detail, should not have. Not a good day for me in a few ways. The harvest dust, which is actually right outside my window even here in town, the chemicals sprayed everywhere, the stuff the plant life is letting loose–the wind stirs it into an air-borne stew and blows it in my face.

 23. Marcus – thanks for highlighting Will’s message. It’s true that we often overthink the topic of vocation – we’re worried about missing God’s will or somehow wasting our time with something he hasn’t called us to. Sometimes it’s as easy as serving where a need exist, where a door is opened, when an opportunity arises.

 24. To which I say – “if you really looking at my site you would see I AM on the first page of Google.” Of course they are looking for some obscure term and I have to point them back to an actual term someone is looking for, Like “city” real estate.They never fail to amaze me with their pitches.

 25. It’s spooky how clever some ppl are. Thanks!

 26. You know, I've never eaten at Houston's so I can't even compare. I've never even heard of the restaurant until now. But the dressing is yummy, so it must be a good place to eat. 🙂

 27. Djahann24 septembre 2012Bonjour,Merci pour ce sympathique concoursje participe avec plaisirJ’ai un coup de coeur pour le 318 !J’aime beaucoup voir des beaux ongles, avec de beaux nail art, mais j’aimerais aussi des conseils pour les filles qui, comme moi, ne sont pas très douées ne serait-ce que pour la pose toute simple d’un vernis !Bonne continuation à votre sympathique blog

 28. The truth just shines through your post

 29. It’s a pity you don’t havе a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll sеttlе for boоκmarκing and addingyour RSS feed to my Googlе account. I lοok forward to new updаteѕ and will talk about this blog with mу Facebooκ grouр.Talk soon!

 30. Ca a l’air troooooooooooop bon ce que vous mangez… Et je parle justement de bouffe et de couple sur mon blog…Second degrésiens acceptés, mais dress code « class » obligatoire.

 31. Thinking like that is really amazing

 32. So excited I found this article as it made things much quicker!

 33. Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 34. The bigger the government program, the larger the pay off to insiders. Enjoy crony capitalism at it's finest – looting the system for our good.Once again the poor get poorer and the insiders get richer.Who needs free markets, this is so much easier.Bring on Cap n Trade.

 35. I’ll evade debt on a personal level, vote accordingly when there’s an option that would do something about it, encourage media outlets that shed light on the situation and opens people’s eyes to these facts when possible.

 36. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discoveredIt absolutely helpful and it has helped me out loads.I’m hoping to give a contribution & help other users like its aided me. Good job.

 37. I’m a big dumb hippie, like Weston A Price and all that shit, and even I know that this placenta nonsense is complete bullturds. Seriously, does she not realize that smugging (and possibly lying) about the unfounded “benefits” of eating her own waste organ makes other moms, who struggled after birth and didn’t smug/lie about it, feel like shit? SHUT UP KATH, you unnatural being.

 38. Hey, I have had the same experience. At first I thought it was just on ISBNs that ended with x, but then I accidentally did it on some others and it worked that way too. What databases were you doing that in? I have done it in Amazon & LOC.

 39. Such beautiful words from you and your sister. What a lovely tribute. I didn't even know your mom and yet I felt the love she had for you guys. It brought tears to my eyes. She sounds like an amazing woman. Thank you for sharing and so sorry for your loss.

 40. starfusion August 4, 2009 too bad na from their point of view, hindi sila nahahabag o nahbbaaala. They wouldn’t say such if they were ignorant. Hindi sila manhid para maging mapangdiskrimina. If you talk to such (kind of) people, prepare yourself baka kailanganin mong magsumbong.

 41. Hi Good article but could you please help me in editing form data.i.e How to update form again if user want to modify any website link or want to delete any link.

 42. Thanks! It was fun. I need to go to more SFFAMA events. It takes me about an hour to get to the location of the events, so I normally just punk out. I should make the effort though because I always have a great time when I go.

 43. It’s a relief to find someone who can explain things so well

 44. Very informative put up, love the way in which you write and I feel that the data helps in a way. I do not usually say this, however I believe this can be a nice job done. For those who prefer to trade hyperlinks, I would be more than happy to supply a hyperlink again to your site. Hope to listen to from you soon. Cheers

 45. I’m not easily impressed but you’ve done it with that posting.

 46. le single n’est pas sorti, on ne connait rien des paroles ou de la musique et ça critique déja ……….pour nous (les fans) tant que Mylène chante et reste Mylène c’est tout ce qui compte……  bellemylenium

 47. Musicien vieil autochtoneAmoureux des Rolling-StonesBachelet fredonnant les coronsAux mineurs gueules de charbonUn jeune qui joue du GenesisSur une vieille raquette de tennisLes bérus en scène au BataclanOn frôle le débordementReggiani un soir de noëlDanse ta vie romanichelleBerthe Sylva et les roses blanchesChante une main sur la hancheAvec Bach et le classiqueLa musique rime esthétiqueRave party pour nuit non-stopDJ Dee Nasty pousse son hip-hopCarla chanteuse pour politiqueNicolas danse avec ses ticsCantat retrouve ses noirs désirsAmour à ceux qui vont me lire …..

 48. Anonymous spune:cu ce ti ai facut rozul in par?eu m am decolorat si am incercat cu o vopsea dar nu a iesit asa…raluk_pusi e id ul meu daca vrei sa imi spui cu ce te ai vopsit te pup si e super parul

 49. Moze oni tylko po dwa piwa do kazdej reki zamawiaja?Przy okazji, przykurczone palce srodkowy i serdeczny widnieja czasem na ikonach ze sw.Janem ( teraz pytanie: chrzcicielem czy ewangelista – nie pamietam ) – co mialo wynikac z przykurczu nerwuPozdrawiam

 50. Hallo.. ! guten morgen…. !! ich bin neng ati.krisnawati , ich komme aus indonesien. Ich wohne in tasikmalaya ich gehe in die 12klasse sman 3 tasikmalaya,ich bin 18 jahre alt. Meine liebling sport sind fussball und basket ball, ich spiele fussball am liebsten. Ich spiele fussball ein…

 51. peace, i am a new ubuntu user, before that, i was scared of computers and would just check my gmail, and log off. Now, however, im currently using dapper drake 6.06 on an old ibook g3, and lucid lynx on an old emac g4( im not bias when it comes to boxes) however im super interested in getting the best out of ubuntu.. peace.

 52. You are so awesome for helping me solve this mystery.

 53. Dear GORGEOUS DUNNY, so much I want to say in relation to what you’ve written, and will in another comment – but have to ask you – do you mean Dear JOHN HEPWORTH the writer ? And do you remember his mate JOHN HINDLE and the books they wrote together ?Please let me know. You sound such a treasure of a Human Being.xxxxxxxx

 54. A Sneak Peak! A Sneak Peak! I AM THRILLED! Jara your work is absolutely STUNNING/BREATHTAKING! You captured the day, the moments more than I ever dreamed of! This just made our wedding COMPLETE! THANK YOU Jara Hill Photography!Tiffany

 55. This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

 56. I cannot express how the information in this article has made me rethink many things. Reading this content greatly influenced my opinions. Your explanation of this topic is unmatched and is very well-written. Thank you.

 57. I agree Noell — the stories alone are a good reason to to bother to send in the letter!!! :DLooks like Cynthia has a similar idea…Those Mormons work in mysterious ways, don’t they? ;^)On an unrelated note, I’m surprised nobody has asked me the obvious question: „What do you mean you’re all about ’sparking a friendly discussion‘? I thought you were all about trains!!! what happened to trains?“;^)

 58. Would you believe I have yet to play with pumpkin in the kitchen this year?! It’s just wrong. But I will quickly make it right. You and this ice cream have reminded that it is high time to put some pumpkin on the table.

 59. Sounds like a nice relaxed BC Day long weekend! I was just happy it was sunny enough so i could enjoy the outdoors! 😀 i LOVE the new blog name, sounds very appropriate if you're going for a more grown-up feel. 🙂

 60. Uns anitos atrás de grades sempre vão apoiar os nossos “von Stirlitz”…p.s.Com tanta tecnologia doméstica, não se percebe o que o império energético faz espiando: PAK-FA; LOCKHEED MARTIN, BOEING, usinas nucleares; Pentágono; NSA; AN/APG-77; Pratt & Whitney; etc.

 61. I still cannot quite believe I could always be one of those studying the important recommendations found on your website. My family and I are seriously thankful for the generosity and for giving me the chance to pursue this chosen profession path. Thanks for the important information I got from your website.

 62. Thanks alot – your answer solved all my problems after several days struggling

 63. Arf ! J’espère qu’il n’a rien de grave le ptit chat ! :OBah demain la grasse mat’ c’est ça qui est cool le weekend, c’est qu’on peut la faire deux fois.

 64. Way to go on this essay, helped a ton.

 65. The defense of course will use this. And in fact here they go:"[lawyer]Galligan long has complained about the quality of Hasan's medical care, saying he was not being treated properly at the jail and asking an Army judge to provide better conditions."

 66. I do consider all the concepts you’ve offered in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for starters. May you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 67. Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

 68. Heidy, pues parece que como ya casi todo está „inventado“ no hayan que hacer para resaltar.Chata, ves, también podés invocar al „dadaísmo“! (o alguno de esos „ísmos“).Andrés, correcto, es el mismo sinsentido que Habacuc „sensibilizando“ en Managua…Sarks, pues lo siguiente sería como poner a Marito Mortadela en un cubo de plexiglás…

 69. recommend Lush for this. 9. Call friends when you want to call your ex or are just feeling lonely. Don’t be afraid to ask for help, and don’t stay isolated. 10. Don’t listen to those who have timelines for how soon you

 70. Почем опиум для народа?Пока что присмотрел на eBay за 600$ Rigol DS1052E — из новой их серии, жаль без логического анализатора, зато с «ÃÂ³ÃÂ¸ÃÂ³ÃÂ°Ã‘ÑÐ¼Ð¿Ð»Ð¾Ð¼» 🙂

 71. madam10 years? now thats just unhealthy. life is too short for that kind of thing, 10 days much less 10 years.and yeah, i didn’t think of it from the perspective of „the other person“. i forgot that not everyone is like me.sweet pumpkin is good but only in moderation. too much at one go and it gets REAL tiring real quick.

 72. Um, this is random since I don’t even know you, but rellay enjoy your blog. My little sis just left for the same trip. I think there are only 15 girls there so I am sure they know each other – if not rooming together. I just blogged about her going away party too. Small world.

 73. Sebas, vos hablas con Dios todos los dias y le presentas a tus invitados. Pero te olvidas que El nos hizo, y que nos conoce mejor que nadie!!!!

 74. YES. You nailed a number of my reactions to this movie, right here.The phrase I’ve been using is „surprisingly self-restrained.“ They opted for playing things straight instead of campy and overdone so many times through the movie that I came out of it impressed. Yes, it’s a comic book movie, yes I suspended a lot of disbelief, but dammit they rewarded me by not insulting my intelligence at every turn. (I’m looking at you, Transformers.)

 75. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 76. something about the media being at fault for the problems here.In a sense, he is certainly right.Only stories with national appeal get airtime on the national stations. The state government beat is ignored, and any two bit hack can succeed at that level. And where do the national nitwits come from, if not the state scene?

 77. If we are in a bubble, at least it’s an educated bubble.Actually, I believe an organized anti-incumbent vote might be afoot locally….:)I’m not certain what else we can do, except keep up the pressure. I’m certain the large number of persons turning out to vote in the primary is an attention-getter to those seeking reelection.That’s not the norm, for sure.

 78. Its such as you read my thoughts! You appear to grasp a lot about this, like you wrote the guide in it or something. I think that you can do with a few percent to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. An excellent read. I will definitely be back.

 79. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road. Cheers

 80. I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 81. It’s always a pleasure to hear from someone with expertise.

 82. These pieces really set a standard in the industry.

 83. Essays like this are so important to broadening people’s horizons.

 84. Heck of a job there, it absolutely helps me out.

 85. **You could do ship themes, nautical themes, and other themes that go with Florida. The setting could be different than a church, but you might still do the classical black ties and wedding ensembles round the beautiful Florida setting. Again, this is only a begin to get things moving on planning the marriage.

 86. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 87. Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

 88. The forum is a brighter place thanks to your posts. Thanks!

 89. Jeg har båret afskillige af den slags. Min mor lavede dem og hun gemmer alt så hun har helt sikkert en opskrift. Karen

 90. You put the lime in the coconut and drink the article up.

 91. Betty, your journey with your granddaughter takes you to a deeper place where love not only lives, but participates in the healing process that is so needed. To experience the gift of caring for someone else in a time of need is a gift given out of love and trust and you received that wonderful gift. I pray that I am worthy of that special trust and when I am called to care for my grandchild, I hope that my heart is as big as yours. Peace Always!

 92. It looks to me that this web site doesnt download in a Motorola Droid. Are other folks having the exact same problem? I like this blog and dont want to have to skip it whenever Im away from my computer.

 93. Now I feel stupid. That’s cleared it up for me

 94. Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

 95. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 96. Thanks for spending time on the computer (writing) so others don’t have to.

 97. Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

 98. Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

 99. other BE coaches? why…only Bobby G was clearly implicated, and for a big time recruit. And he was smiling apparently…Seton Hall should do the right thing and self-report this now that it was published. Somehow I doubt that will happen.

 100. Assalamualaikum……Baguslah…..terima kasih….sy nak tanya skit…tudung kalau pakai labuhnya wajib sampai kat mana ya?Jemput kw blog sy gak……ssyurga.blogspot.com

 101. We LOVE traveling but haven't got to do a whole lot together. I've spent a month in Japan when I was a teen, been all over this country, and to Mexico. G.I. Joe has been to Iraq, Germany, Kuwait…no big surprises with those. But together we spent one anniversary (Christmas Eve!) in NYC right before I got pregnant. And we love going to Disney World together. I'm trying to talk him into taking me to France one day but that's not likely!Your pictures from this trip are beautiful! I love the one with the bride and and her flowers 🙂

 102. ( 2012.02.11 11:13 ) : Very good post. I be taught 1 thing much more challenging on completely different blogs everyday. It really is going to always be stimulating to read content material from other writers and apply just a little something from their store. I’d want to use some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link inside your internet blog. Thanks for sharing.

 103. one thing i have to say when the xbox went off the kid had to get back to a regular non halo life and was really pissed but only cry ed lololololololololololol?

 104. Hi Tai-Man,How would u rate the U-kids aged 19/20 to 21/22? 4th or 5th generation? Recently, i’ve seen something really horrible at CxxxU, plan to write a letter to the school or even SCMP …

 105. Hej Brian.Er ked af at høre det om din bedstemor, hÃ¥ber at I kommer “over det” sammen alle sammen som en familie nu gør…Du mÃ¥ skrive hvis du har brug for at snakke med en som ikke har noget med det at gøre.Knus fra Mia

 106. I told my grandmother how you helped. She said, „bake them a cake!“

 107. Great common sense here. Wish I’d thought of that.

 108. Patut dicoba agar hemat walau pake unlimited hosting. terima kasih mbak salam hangat dari Surabaya .-= Andhok selesai posting Makanan NgeTop =-.

 109. Yup, that’ll do it. You have my appreciation.

 110.   27 de Fevereiro de 2012Olá!O PowerPoint é um programa de fazer apresentações de diapositivos, isto é, uma sequência de “páginas” com texto, imagem, vídeo, etc. Permite a adição de efeitos de animação mas não, não é um programa de criação de vídeo.O PowerPoint é pago e está contido no conjunto de programas “Microsoft Office”, em qualquer uma das versões. Pode ser comprado online .

 111. Always weary of handing over money to any charity. However, being a son of parents that relied on implants and transfusions, I find it hard not to donate some blood now and then in hope of preserving a life as I was able to enjoy my parents. Giving blood costs you nothing. Christopher Dycha

 112. I really wish there were more articles like this on the web.

 113. D’ailleurs le 1/4 de finale Corée du Sud – Serbie je ne me l’imagine même pas et ça n’arriveras pas c’est quasi certain. Met l’Argentine et l’Angleterre ou même le Portugal à la place de ces 2 équipes bidons et la je te dirais Okay.:D

 114. Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

 115. 最好笑係澳洲兒童基金 (Australian Childhood Foundation) 那個 Joe Tucci,她說“We have seen these sort of cases in the [United] States and elsewhere, where a person in their 30s or their 40s decides that they want to be the President of the United States or they want to be a teacher or anything, they want to take up a public role, and those photos come back to haunt them.“我倒沒聽過有那個總統候選人因為六歲時拍的裸照而退選的。保護兒童是好事,但有時我會想這些人是不是想像力太過豐富了。

 116. Lola, no se puede sustituir, es una parte importante de esta salsa….pero la melaza de granada la puedes preparar y guardar tranquilamente en la nevera, en el blog encontrarás más recetas con ella y próximamente habrá una receta con salsa muhmammara…vale la pena y es facil de hacer…Besos,

 117. 14316Sep75279f 4b9Oh yes, those are my favorite relationships–the ones where my friends don’t actually love me for who I am but in spite of who I am. I’ve never felt more loved or accepted.This truly is one of the saddest things I’ve read.VA:F [1.9.20_1166](from 19 votes) 155

 118. I’d venture that this article has saved me more time than any other.

 119. I like the invaluable information you deliver on your content articles.I will bookmark your blog and verify yet again below recurrently.I’m relatively guaranteed I will discover a whole lot of latest stuff appropriate listed here! Fine luck for the next!

 120. I am moving and our new home has gas. I have Atmos Energy and I only have a fireplace and stove that will be on the gas. I have never had gas before, does any idea how much a gas bill might run monthly and how to keep it down?.

 121. I learned my lesson many years ago. I was charged with a crime which I did not commit and spent many years of my life and most of my money trying to prove my innocence. It did no good. Many attorneys today will admit that there is an 85% chance of a conviction..innocent or not. That is the truth. Wake up to the facts.

 122. I do agree with all the ideas you’ve introduced in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for newbies. May you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 123. Where Has All Of My Blog Traffic Gone? List some possible reasons why your site might be taking a dip in traffic, and offers a few resolutions.

 124. Ich will auch Ferien und viel Zeit ;o)!Obersüß, dein Hosenrock, bin ich ja gespannt, ob dich jetzt das "Hosenrock – Fieber" erwischt! Herzliche Grüße, Petra

 125. Now when was an income too much? If the Five percent markup is actually honest, what about 10 %? Is a 25 % markup unfair? Would certainly a 100 % income always be unconscionable? If the earnings border end up being associated with the expense of any money, as well as if it is in connection with the market price tag

 126. Holy Toledo, so glad I clicked on this site first!

 127. I have observed that smart real estate agents everywhere you go are starting to warm up to FSBO Marketing. They are noticing that it’s in addition to placing a poster in the front place. It’s really in relation to building connections with these vendors who at some time will become buyers. So, after you give your time and energy to helping these vendors go it alone : the “Law connected with Reciprocity” kicks in. Great blog post.

 128. Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

 129. Hab eine Frage zum Winter … da will doch mein Sim das Haus mit Lichterketten schmücken aber ich kann die nirgens finden… da frag ich mich

 130. Well, you answered my tornado question in this post. That's what I was afraid of. Are you folks OK? On high ground?Lovely shots, both of them. You know me, I like creative processing!

 131. I really needed to find this info, thank God!

 132. That’s more than sensible! That’s a great post!

 133. Yes, it is true that you and I don’t agree on politics. I still think you should hear me out on this: you have completely kicked Moby’s ass so bad that he would rather hang out with Eminem & Triumph the insult dog, so quit being „Moby Rebuttal.“ How about „Blonde & Brainy“ or something (preferably less cheesy than my suggestion)? Moby rebuttal doesn’t fit anymore and doesn’t do your blog justice.

 134. „they are a cooler airline than most of their competitors.“ Anon 4:32You may not think that after 10 hours sat in a broken seat, being periodically served some of the worst airline food I’ve tasted in years, like I was two weeks ago.

 135. Ik draag zelf inmiddels geen extensions meer omdat mijn haar langer werd dan de extensions. Maar daarvoor droeg ik ze bijna iedere dag.Mijn set was 70 euro voor echt haar, precies mijn kleur maar naar mijn mening ook net als wat jij hebt TE weinig haar aan de extension. als je echt laagjes hebt valt het niet zo op maar nu wel haha.Jammer 🙁 Ik had jouw haar graag NOG langer gezien 🙂

 136. Extremely helpful article, please write more.

 137. dit :I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this information So i

 138. comment6, surface bug cold, jgwt, chaos ceiling cage, ruezs, lawn sigh buddy, 970815, temple outta desperate, 114, Jesus rig tightly, 8P, cloud iron total, euc, an minute evil, sxgr, city near rose, dozq, candy leg purple, vufq, swell alien sake, 5447,

 139. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 140. Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

 141. Yay! I love Go Ahead Honey, It’s Gluten Free! Thanks for host it this month Linda. Yeah – isn’t it weird — I’ve been taught to eat “green” and “reds” but before looking into this I always thought of white being an indicator of having no nutrients. I must have picked that up when I started cutting out processed foods. Now that I know white is awesome – I love my cauliflower even more!

 142. #iPad mini giveaway I really hope I win it will help me with my youtube vids and I really like white iOS devices!!!!! But I dislike black iOS devices sorry to anyone that likes black iOS devices it is just my opinion

 143. „I’m not sure how this was a scared straight moment.“ JmeeJmee, I don’t think you’ve picked cotton before. Those cotton fields sure scared the crap out me–if this was all I had to look forward to for the rest of my life.

 144. I read your post and wished I was good enough to write it

 145. I heart you my friend! You rock! If you ever need cheering up gimme a call. I can recite gansta’s paradise by heart for you…you can’t have a day when you have me rapping for you.

 146. You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.

 147. stunning shit.self-employed internet clowns who spew liberal propaganda all day are shocked that other people bend the truth to accommodate their egos and/or paycheck.

 148. So sorry she didn’t respect your standards, you certainly made them clear … and taking that chance was disrespecting you and your daughter. I can see getting caught up in the moment, it’s something I’d be likely to do, and I appreciate your post on it because it makes me rethink what it does to someone else’s values. You can never place/force your values on another person.

 149. Wow! Great to find a post with such a clear message!

 150. how lovely all the flowers, no sign of spring here yet, too cold, everything bleak…but love seeing your cut flowers, happy anniversary, belated, our 25th is in July!! it was a good year.I love that daring little sprig of spring making his way out of the crack! A real survivor!!

 151. Ya te digo, Mafi, lo que no te mata, te hace más fuerte, de todas formas esperemos que no llegue hasta aquí, aunque hay sospechas de que una chica de Salamanca esté infectando, ayyyyy!!! madre miaMascarillas ya!

 152. young people like , old people like ron paul, ^ that guys family likes ron paul, the internet likes ron paul, babies like ron paul who doesnt like ron paul i dont get it

 153. Emma on January 2, 2012 I remember this article which at the time was extremely helpful with my first renovation which I have just completed (hallelujah). Thanks for the inspiration and practical tips! I would love to see more of these types of articles in magazines, and also with ‘before’ pictures so that folks with no experience and almost zero design talent can see the possibilities. What a lovely space you have created…

 154. Yo siempre he usado la fresca o deshidratada para masas como el pan y la química para otras masas más esponjosas como los bizcochos. En este caso yo me decantaría por la fresca como aparece en la receta o la deshidratada de panadería. Lo bueno de la deshidratada de panadería es que tarda más en caducarse y viene mejor para tenerla en casa.

 155. and I’ll recommend some places and possible people that can help. I’m not sure where you are exactly, but if you’re looking for a warm place, different cities have cold weather shelters. I know there’s one in Pomona and another in Ontario.

 156. cikgu tusyen =p … mcm pelik n kelakar je kan ko back violet bagaii nak gile . siap syaitan yg direjam lagi tu… violet oohh violet.. usah sembunyik disebalik itu sayanggggggWell-loved.

 157. Ma sei proprio convinto che al pubblico, sopratutto italiano (!), interessi sapere l’evolversi della situazione meteo in merito a riserve idriche, stato delle coltivazioni o altro ??!!Diciamo che potresti aver ragione più che altro per conoscere se la partita di calcio “x-y” si terrà o verrà annullata per brutto tempo……….. !!

 158. Neat! I had no idea your blog was only a year old, Rebecca. I honestly thought, from the looks of your blog and how well you’re doing with it, that you had been around longer. Happy Blogiversary to you, too.

 159. Stellar work there everyone. I’ll keep on reading.

 160. I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 161. Olen myös antanut jo kolme mahdollisuutta tälle lupaavankuuloiselle paikalle…mutta jokainen kerta on ollut pettymys! Paikka sinänsä kiva ja sijainti huippu, mutta kahdesti olen syönyt salaattia, joka on ollut aika surullista. Maut epäonnistuneita ja tosi vaisuja, ihan kuin kokki olisi täysin makuaistiton henkilö. Ja sanottakoon myös, että palvelu on ollut joka kerta huonoa: ihan kuin myyjätyttöä ärsyttäisi asiakkaan tuleminen. Plussaa vadelmapirtelöstä, joka ei ollut liian makea vaan maistui oikeille marjoille.

 162. Thank you, I’ve just been searching for info about this subject for a long time and yours is the best I have came upon till now. But, what concerning the conclusion? Are you certain about the source?

 163. Aw, looks like you guys had such a good time!! I love memory-making trips like that : ) But where are all of the pictures of YOU, hot momma?!

 164. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

 165. Personally, I'm more excited with the cameo appearances, it's not everyday we see such cameos of characters from the same “multiverse”. You know, it's fun to see how these affects the independent shows of these characters.And yah, I saw the shield of C. America in Iron Man. But I thought it was just a spoof, so it was C.A.'s after all.

 166. I was just searching "succulents" and came across this old posting. Love these! I loved them when they first came out 🙂 Love your blog and Turbo the adorable Border Collie! I have a Border Collie too.

 167. Ari, yours is truly the most inspiring blog I have ever read, on any subject. I think about these wonderful people you photograph for weeks and weeks after your posts, as I will with Debra. I so look forward to reading her story. A thousand thanks for your work.

 168. un cucciolone di Costalunga scrive:La rubrica è utilissima,ma dopo la lettura vien voglia di darsi a un più tranquillo torneo di briscola.Anche se le distorsioni alle dita sono dietro l’angolo…

 169. The Amish buggies are on the roads.Driving is a privilege — not a right.Therefore, the Amish should abide by the rules of the road. If they have religious objections to those rules, they should stay off the roads.

 170. hello!,I really like your writing so much! share we keep in touch extra approximately your post on AOL? I need a specialist on this house to unravel my problem. Maybe that is you! Looking forward to look you.

 171. You would think after living there the author would have recalled the locatioin of the Negev Desert (north of Eliat, still part of Isreal).I visited it for crying out loud–Knucklehead!  I think Alzheimers may be setting in. Anyway, thanks for the correction Abu…I’ll fix it.As for Nudnik…don’t you want to give us your real name?I still know what a nudnik is.

 172. – It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!

 173. Recunosc că nu mă pricep, bănuiesc că nu e de vină doar gazonul, dar una peste alta să ne facem de râs cu mult aÅŸteptatul stadion în aÅŸa hal…

 174. THANK YOU for doing this. There are a lot of names I recognized but didn’t know where to find. Plus, I’m so sad we didn’t get a chance to talk more – I have your little button and stare at it adoringly from time to time. Next year.

 175. – Can I simply say what a reduction to search out someone who truly knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know methods to bring a problem to mild and make it important. Extra individuals must learn this and understand this aspect of the story. I cant consider youre not more common since you definitely have the gift.

 176. I don’t think so. I think their economy is big enough for them to be considered a first world country. Their military is 1st world strength, that I do know for sure.Hope that helps.

 177. Tai sitten tuo päivittää tulosten muutokset vain vähän hitaasti. Ja näyttää esimerkiksi edellisen päivän loppulukemia kun käyttää päivitysnappia. Luvut ovat muuttuneet siitä, mitä ne olivat tätä blogia avattaessa. Tänään luvut näyttävät olevan 58/36/6.

 178. Yea, I decided to use those two trees as my corner posts for the deck and as life has it, they grew where they grew. It makes for a unique design though and everything is level simply because I do have control over that part of the design. More pics can be found in my other vids.

 179. My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

 180. Now You can relax and feel good!!AWESOME ….You made a wonderful piece with the gold and greens and orange YUMMIE I especially look at the golden nuggets on top of the pod- mmmmmmmmm that combination

 181. சிரஞ்சீவி, முதலில் கட்டுரையின் சாராம்சத்தை உள்வாங்கிவிட்டு அப்புறம் எழுதுங்கள். கட்டுரையின் எந்த இடத்தில் இன விரோதத்தை தூண்டும் விதத்தில் உள்ளது? தேசிப இன மக்களின் இயல்பான ஒற்றுமை உணர்வு பன்னாட்டு ஏகபோகத்திற்காக இந்திய, சிங்கள அரசுகளால் எவ்வாறு தூண்டிவிடப்படுகிறது என்பதைத்தானே கட்டுரை சுட்டிக்காட்டுகிறது!

 182. Ich habe mal ein iPhone 3GS mit unter die Dusche genommen, nach dem Freibad, versteck in der Badehose.Es hat sich für mich geopfert: Während es seinen Geist aufgeben musste, wurde ich sauber (!)

 183. The vacation trades offered are evaluated a variety of within the chosen and just excellent value all around the world. Those hostels are normally based towards households which you’ll discover accented via charming shores promoting crystal-clear fishing holes, concurrent of one’s Ocean. Hotels Discounts

 184. Hi there! I am looking for a plan of the N house- one that shows the roofs of the various shells. can you help me?Estoy buscando un plan para la casa N de sou fujimoto. puedes ayudarme?

 185. Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!”In politics stupidity is not a handicap.” by Napoleon Bonaparte.

 186. Even I'm not an American, I still remember clearly about the attack! It was live from TV and everything happened so quickly! However, thanks for reminding. My prayers for the family who lost their loved ones. Hope you're having a wonderful weekend. Btw, your firehouse chili sounds delicious & hearty.Blessings, Kristy

 187. callandrad on September 4, 2011 I love when Orlistat shipped c.o.d. moms figure out ways to work from home. Kudos to her. Her cdpruots are Orlistat shipped c.o.d. adorable and unique! Love them!

 188. Addendum to list?41 Chabid Benmakhlouf, Marocko/Sweden – new chief of the Muslim Brotherhood in Europe; chairman of FIOE (Federation of Islamic Organizations in Europe).42 Doudou Diene, Senegal – former UN Special Rapporteur on racism

 189. It’s amazing! I love the painted closet, also. I have really been wanting to paint our closet, but just haven’t been really motivated to get it done! This is definitely inspiration for that! BTW- I’m a new follower!Vanessa

 190. Your’s is a point of view where real intelligence shines through.

 191. Al Andalusiya en arabe signifierait l’Andalouse. Ce serait donc l’adjectif féminin qui aurait donné le terme espagnol, comme quoi l’évolution des mots emprunte parfois des chemins bien tortueux.

 192. I run another test this morning of the Garmin 210 vs the Magellan Switch Up. Unfortunately, the Switch Up failed miserably! It reported distance that was 5.31% greater than the 210. While I still haven’t done a measured mile test on either device, the satellite map shows the track of the 210 to be almost exactly the route that I ran, while the Switch Up’s track rambles hither and yon, somewhere around the actual track. To add insult to injury, Magellan tech support has not responded to any of my inquiries about the issue. Testing will continue, but as it stands right now, I can’t trust the Switch up for racing or training.

 193. The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.

 194. Ã… sÃ¥ mye lekkert. Green Gate lattekoppene har jeg i alle tenkelige varianter, he he… Er helt hekta. Jeg bruker dem til kaffe, te, godteskÃ¥l, blomsterpotte, til syltetøy og masse annet. De er sÃ¥ flotte 🙂

 195. Your article perfectly shows what I needed to know, thanks!

 196. I am looking at your Parisian, well you are familiar with a Croque Monsieur (sauteed ham and cheese sandwich with dijon mustard), or even better the Croque Madam ( a Croque Monsieur topped with an egg and beschemel).These would be far more suited and tasty choices when attributing grilled sandwich fare to french locals.JSin

 197. ClauudUus!!aaaa Ci coo Nie lubiÄ… Dodyy niech Siee Zegnaja :przenosnia: srodkowym Palecem .xD KoszmaR Ona i Tak Wass Nie Lubi.!hhaaha i BYc mozee jak to czyta co piszecie too pewnie ma niezly :ubaw: :dance’szook:

 198. A revolutionary anti aging skin care product (Levela Anti-Aging) gives you a FREE SAMPLE if you are from United States. Enter this link in your browser and get your FREE SAMPLE ! bit․ly/lavelaantiagingfreesample

 199. This is the perfect way to break down this information.

 200. At last, someone who knows where to find the beef

 201. With the bases loaded you struck us out with that answer!

 202. As a recent UC grad I can whole-heatedly say that I would expect such support and enthusiasm, from the UC community. As a viewer of the recent UC video I am sure that I and many others are expecting great things from you and happy to have you as a fellow bearcat!

 203. That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

 204. This website makes things hella easy.

 205. Chi ha cattive intenzioni e' sempre un passo avanti, purtroppo. Se molti utenti iniziano ad usare sistemi operativi differenti per le loro operazioni bancarie, si potrebbe semplicemente pensare di creare un virus che risieda nel BIOS. Non ci sarebbe virtual machine o sistema che tenga e l'unica soluzione per eliminarlo sarebbe ri-flashare il BIOS stesso.Cliccate per un articolo.

 206. Kylie:å””…我唸我應該講下,妳個胸無問題,唔須要減胸,但都唔須要擴胸。個 Pat 唔關事,整體減左,個 Pat 自然會細 D ,無理由減胸增 Pat ,ä½ ä¼° [ A å­— 人 ] å’©。妳整體上都無乜問題,食少 D 好快瘦,而家都屬於有少少肥,都唔係話好肥,不過比較好肉咁解,瘦幾磅就無得頂喇。

 207. That’s a quick-witted answer to a difficult question

 208. The idea of being “outside of grace” is something that makes less and less sense to me every time I think about it. If grace is undeserved, is it possible to find yourself outside of it?

 209. to send the output directly to amaseis you must have a digitizer (A/D converter with 16 bits with 1024 bit of counts) which amaseis can read directly, and it cannot account directly to souncard because the program only communicates in serial ports that only reads digital output to it. ^_^

 210. Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

 211. Tom Strong já é O CARA, primeiro por ter como aliado e um de seus melhores amigos o gorila Rei Salomão, mostrando que realmente sua inteligência é superior a dos humanos normais. E a filha do Moore, não digo que será igual, mas já é uma grande promessa futura para os fãs da literatura e nona arte! Que presente para a nossa sexta-feira, com Tom Strong , agradecimento de um devoto feliz para você, Garrit!

 212. I love Kahil Gibran too – I think I may have told you that. I have all of his books and The Prophet is dog eared.Gorgeous pics… now add the one of you.Lovely day, and lovely perspective. Valerie

 213. Whoever is in charge of Youtube is doing it wrong. How quickly one forgets WHY they become successful in the first place. Counter-progress is utterly useless America. Stop it.

 214. I really wish there were more articles like this on the web.

 215. interessante. Personalmente al primo posto viene fuori il sito di un omonimo con un vivaio di piante, poi il blog con tutti i vari post (aiutato anche dal fatto che il blog si chiama come me!), poi twitter che è sempre ben indicizzato (ed io lo uso abbastanza), poi Facebook, Slideshare e un pò piu avanti LinkedIn. Direi che la mia è una situazione piuttosto tipica.

 216. Bah, subi 25 posições e diminuí a diferença para CARLOS POLE POSITION CORREA. Fiz 78 pontos nessa, ainda que não tenha acertado nenhum resultado na MOSCA.

 217. I think everyone needs to stop. These are two very hard working parents. They have every right to spend the money that they have however they would like to, just as you or I do.

 218. oct28Stef Salut,Tu dis qu »il est impossible de passer la radio en mode 1 même en l’ouvrant, mais serait il possible d’avoir une ou deux photo de l’intérieur de cette dernière je voudrais me faire une idée car pour moi le mode 2 est rédhibitoire !Merci d’avance.PS : un nouveau numéro du mag est il prévu sur l’app store ?

 219. Wat een ontzettend leuke site! Kwam het per toeval tegen en deze hartjes vind ik erg leuk! Lijkt me ook mooi in ecru of wit en dan aan mijn kast te hangen. En daar dan ook leuke kastrandjes in te haken. Bedankt voor de duidelijke uitleg!Groet, Gonda

 220. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 221. Hiya, I’m actually glad I’ve found this info. In this day and agebloggers publish almost gossips and net and this is really irritating.A first-rate blog with interesting content, thisis what I need. Thank you for keeping this website, I’ll bevisiting it. Do you do newsletters? Can not get a hold of it.

 222. Touchdown! That’s a really cool way of putting it!

 223. Awsome post and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you people have any thoughts on where to get some professional writers? Thank you

 224. The like,dislike buttons are anoying as hell..Who the fck cares if they don’t like music from the greatest rapper ever? It’s just not their music type then..I don’t understand why they listen to it though but thats a whole different story..New hype where you say oh blabla 2 people are Justin Bieber fans..So lame..It’s more anoying then rick roll

 225. I love it. When I first saw it, the angling of the text is just too subtle that it was annoying me. I wanted to reach into the screen and straighten it up (like a crooked picture on a wall).

 226. My comment on the GSU Iron Pour is stuck awaiting moderation because I included links. In case it stays there for a while, I say now to all you posters and lurkers, workers and shirkers, the iron pour is a SPECTACLE. It is spectacular. And free. So come check it out!p.s. I am a shirker. Fran with a one-mile med-ball run? Hell no.

 227. You make things so clear. Thanks for taking the time!

 228. yo lo vi y siempre me acuedo de un dibujo animado que salia volanto por algun motivo y que tocaba una guitarra, además de los tres policias tontos, uno que no se le entendía nada lo que hablaba y el que decía qué dijo jarry he que dijo

 229. Just what the doctor ordered, thankity you!

 230. About the AuthorChristina Kach is working as an industrial engineer specializing in Lean and Six Sigma at a government defense contractor in Massachusetts. She is a young professional writing real time advice from her experiences in the business world to share with other young professionals at http://www.catchcareers.com. Christina is a graduate of the College of Engineering at Northeastern University, Class of 2009. You can connect with her on Twitter @ChristinaKach

 231. Haha, dårlige tanlines kender jeg alt for godt.. Får en smule farve på det meste af min krop om sommeren, undtagen ben og fødder.. Haha.

 232. omg my uncle got pickpocketed in paris at the metro. but they were old guys like 25ish and were quite skilled! took like 1000?! I used to think paris isnt safe but now, im even more convinced!

 233. I used the Kohala Bay rum I picked up after your “tip” to me at your Mai Kai cocktail flight. (Thanks you very much, bought 2 bottles). I made a fassionola substitute w/ my home made grenadine and Smuckers Raspberry Syrup (1/2 & 1/2) (I make the Blinker- 2 oz rye, 1 oz. grapefruit juice, 1 tsp Raspberry Syrup w/ it) . Definitely worked on the taste test. Life is good and it keeps getting better. I’m holding back on buying the Fassionola, but I know eventually I’ll have buy it and to put it up against my mix.

 234. All things considered, this is a first class post

 235. Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 236. Hey there its miranda we spoke at the gala dinner, I finished my Mentor night blog by transferring it to visual, it was tricky but i managed. Thank you for the blogging experiences it has been really helpful

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.