Harun Yahya ile röportaj


Hocam, bize k?ymetli vaktinizi ay?rd???n?z için Allah raz? olsun. Hemen konuya girmek istiyorum.
Türkiye’de ve Asya’da geni? kitlelere ula?t?n?z. Bir çok insana eserleriniz ula?t?. Avrupa için ne gibi aç?l?mlar yap?yorsunuz ve gelecekte yapacaks?n?z?

Allah’a çok ?ükür, elhamdülillah, kitaplar?m dünyan?n her bir yan?na ula?m?? durumda. Yakla??k 60 yabanc? dile tercüme edildi eserlerim ve Endonezya’dan ABD’ye, Sudan’dan Japonya’ya kadar dünyan?n neresine gitseniz eserlerimle kar??la??rs?n?z. ?nternet üzerinden de çok fazla say?da kitap indiriliyor. Biliyorsunuz, www.harunyahya.org ve www.harunyahya.com sitelerinde bu eserler ücretsiz olarak yay?nlan?yor. Ayr?ca sitelerde binlerce makale ve belgesel film de var. Bunlar? da karde?lerimiz ücretsiz olarak bilgisayarlar?na al?p kullanabiliyorlar. 2007 y?l?nda internet sitelerinden indirilen kitaplar?n say?s? 35 milyondu, 2008’de bu say? 80 milyonu buldu, ma?aAllah. Sitelere en çok giri? yap?lan ülkeler de genelde Avrupa ülkeleri, Avrupal?lar çok yak?ndan takip ediyor kitaplar?m?. Zaten Avrupa’da son dönemlerde ya?anan kültürel de?i?im de eserlerin etkisini aç?kça ortaya koyuyor. Özellikle Yarat?l?? Atlas?’n?n Avrupa’ya ula?mas?n?n ard?ndan çok önemli ve güzel de?i?imler olmaya ba?lad?. Yap?lan çe?itli anketlerde art?k Avrupal?lar?n Darwinizm’in geçersizli?ini görmeye ve anlamaya ba?lad?klar? ortaya ç?kt?. Almanya’da, ?ngiltere’de, Danimarka’da, ?sviçre’de yap?lan anketler evrime inanmayanlar?n oran?n?n çok yüksek oldu?unu, %80’lere vard???n? ortaya koyuyor. Eskiden bunun tam tersiydi, ama Allah’a çok ?ükür, Allah Yarat?l?? Atlas?’n? vesile etti, Avrupa’da büyük bir ayd?nlanma ba?lad?. Avrupa ?imdi gerçek Ayd?nlanma ça??na girdi. Bu ayd?nlanma önümüzdeki günlerde daha da artacak in?aAllah, ?slam‘?n Nuru, I???? tüm Avrupa’y?, tüm dünyay? ayd?nlatacak. Çok güzel, sevgi dolu, herkesin birbirine merhamet duydu?u, ?efkatle yakla?t???, bolluk ve bereketin çok artt??? günler ya?ayaca??z in?aAllah.

Fransa’da çok konu?uldunuz. Oradaki mesele tam olarak neydi?

Yarat?l?? Atlas? kitab?nda yer alan deliller evrimi net ve kesin olarak çürütüyor. Frans?z Darwinist ve materyalistler, Darwinizm’i çökerten bu somut bulgular? görünce müthi? pani?e kap?ld?lar. Yüz milyon fosil var bugüne kadar kaz?lardan ç?kar?lm??, bunlar?n hepsi de istisnas?z Yarat?l??‘? gösteriyor. ?çlerinde bir tane dahi ara form dedikleri türde, evrime delil olabilecek fosil yok. Asl?nda Darwin’in kendisi de biliyor bu gerçe?i, Türlerin Kökeni kitab?nda aç?kça itirafta bulunuyor: „Say?s?z ara geçi? formu olmal?. Fakat niçin yeryüzünün say?lamayacak kadar çok katman?nda gömülü olarak bulam?yoruz? Niçin her jeolojik her yap?, her tabaka böyle ba?lant?larla dolu de?il?“ Böyle bir form yok da ondan bulam?yorsunuz. Peki bu Darwinizm’in iflas?n? gösteren bir aç?klama de?il midir? Darwinistler y?llard?r bu gerçe?i halktan sakl?yordu. Yarat?l?? Atlas?’nda bu fosillerden birkaç yüz tane örnek yay?nlad?k, Darwinistler ne yapacaklar?n? ?a??rd?lar. Çünkü bu fosillere kar?? getirebilecekleri hiçbir ak?lc? ve bilimsel aç?klama yok. Verecek bilimsel bir cevaplar? olmad??? için de kendilerince kitab? yasaklatmaya kalk??t?lar. Halbuki Güne? bir kere do?mu?, siz istedi?iniz kadar perdeyi s?k? s?k? kapat?p Güne? do?mad? deyin. Bir kere Güne? ?????n?n zerresini gördükten sonra insanlar, buna kimseyi inand?ramazs?n?z. Nitekim Avrupal? Darwinist ve materyalistlerin panikleri de bir netice vermedi. Halk kendi gözleriyle fosilleri gördü, on milyonlarca y?ll?k bal?klar, böcekler, sürüngenler en küçük bir de?i?ikli?e dahi u?ramam??. 100 milyon y?l önceki bal?k neyse bugünkü de o. Demek ki, evrim diye bir?ey yokmu?.

Avrupada insanlar huzuru maddiyatta, ev almada, araba almada ar?yor. Bunlar? elde etti?i halde materyalist ve kapitalist sistem, insanlara huzur vermedi. Tam aksine, insanlar? ve toplumlar? bozdu. Sizce Avrupal? insan?n kurtulu?u nerede sakl??

Maddiyat insana huzur vermez, insan arad??? ne?eyi, sevinci, co?kuyu, heyecan? evde, arabada, bir kap yemekte, yal?da, villada bulamaz. ?nsan ruhu ancak imanla, Allah sevgisiyle huzur bulur. Allah sevgisi akl?n, ruhun, kalbin tek kurtulu?udur. Allah sevgisini ya?amay?nca insanlar, tutkuyla co?kuyla Allah‘? sevmeyi, Allah’tan derin bir sayg?yla korkmay? bilmeyince, bu sefer daha ölmeden ölüm ba?l?yor. Bedenen ya??yor gibi görünüyor, ama asl?nda bir ölü oluyor. Allah‘? sevmeyen ruh, bencil olman?n, insanlara hep ku?kuyla bakman?n, güvensizli?in, yaln?zl???n, sevgisizli?in ac?s?yla yanar kavrulur dünyada. Bu Allah‘?n, dünya h?rs? pe?inde ko?an, imani derinli?i olmayan, Allah’tan korkmayan insanlara verdi?i bir belad?r. Ama insanlar?n ço?u bunun bir bela oldu?unu fark edemiyor, hayat?n normal ak??? zannediyor. Halbuki, iman derinli?i oldu?unda, bir insan Allah‘? çok sevdi?inde bamba?ka bir hayat ya?ar, her?ey çok güzel, çok farkl? olur. Kuran‘?n özünde, ?slam‘?n özünde derin sevgi, merhamet, estetikten zevk almak, güçlü bir sanat anlay???, ne?e, co?ku, heyecan yani ruhun aray??? içinde oldu?u her türlü güzellik vard?r. Bu güzelliklerin ortaya ç?kmas? ancak samimi imanla mümkün olur.

Kur’an ve ?slam Avrupa’ya ne verebilir?

Avrupa’n?n büyük bir k?sm? ?u anda ruhunu kaybetmi? durumda. Kuran, ?slam onlara kaybettikleri ruhu, insaniyeti, sevgiyi verecek in?aAllah. Fedakarl???, merhameti, sevecenli?i, vefay?, sadakati, korumay?, kollamay?, kar??l?ks?z sevmeyi yeniden ö?renecekler in?aAllah. Tabi bu güzel hasletleri biliyorlar, ama tam anlam?yla, kamil anlam?yla ya?ayacaklar. Mekaniklik, ruhi derinlik olmamas? Avrupal? insanlar?n can?n? çok yak?yor, bu ac?dan kurtulacaklar. Yoksa Avrupal?lar?n bilimde, teknolojide ileri olmalar?, temizlik anlay???, nezaketleri, sanata, esteti?e önem vermeleri gibi çok güzel yönleri var. Kuran ahlak?na yöneldiklerinde bunlar daha da geli?ecek in?aAllah.

Avrupada herkes entegrasyondan (uyum sa?lamaktan) bahsediyor. Fakat birço?unun as?l dertleri Müslümanlar? asimile etmek. Yani Müslümanl??? b?rakt?r?p, Hristiyanla?t?rmak. ?slam ve Türk kültürünü gurbetçilerimizden uzakla?t?rmak istiyorlar. Oradaki insanlar?m?za ne tavsiye edebilirsiniz?

Bunu yapmaya çal??an bir avuç materyalist, Darwinist. Bizim gurbetçilerimiz aslanlar gibi ma?aAllah, kimse onlar? dinlerinden, kültürlerinden uzakla?t?ramaz. Böyle bir oyun kuran, oyununda ba?ar?l? olamaz, gurbetçilerimiz onlara yol vermez in?aAllah. Ama tabi ilmi olarak karde?lerimizin kendilerini geli?tirmeleri, güçlendirmeleri çok önemli. Kültürün, bilginin önünde kimse duramaz. Çok kaliteli bir gençlik yeti?tirmek laz?m. Çok dindar, ?uurlu, antiDarwinist, antimarksist, antikomünist, akl? çok iyi çal??an, profesörler, bilimadamlar?, doktorlar, hukukçular yeti?tirmek gerekir, o zaman çok büyük, kar?? konulamaz bir güç meydana gelir. O yüzden karde?lerimiz kültüre çok önem versinler. Benim sitelerime girsinler, bütün kitaplar?m? okusunlar, bedava indiriliyor. Hepsini okusunlar, bilgilerini çok artt?rs?nlar, çok ?uurlans?nlar, in?aAllah gerisi çok h?zl? geli?ir. Avrupa’daki karde?lerimizin ahlak? çok üstün, çile ehli mükemmel insanlar onlar, güzel ahlaklar?n? iyice sa?lamla?t?r?p, yeni nesillere aktaran, bozulmaya kar?? da çok titiz olan bir yap? geli?tirdikçe hiçbir ?ey olmaz, kimse onlara zarar veremez in?aAllah.

Avrupa’da ki aç?l?mlar?n?zda hedef kitleniz orada yasayan, Türkçe’yi iyi bilmeyen Üçüncü Türk nesili mi yoksa daha fazla gayri müslimler mi?

Benim eserlerim anti Darwinist, anti materyalist bilgi edinmek isteyen, iman?n? güçlendirmek, iman?n? derinle?tirmek isteyen herkes için çok güzel birer kaynak. Benim gördü?üm kadar?yla Avrupa’da ya?ayan karde?lerimiz hem kendileri faydalanmak hem de anlatmak için eserlerimden baya?? faydalan?yorlar. Bu çok güzel ma?aAllah, bu ?ekilde devam etmesi çok güzel olur.

Dünyan?n bir çok ülkesinde Evrim Teorisinin safsata oldu?u kan?tland?. Fakat maalesef özellikle bir çok Avrupa ülkesinde halen okullarda kan?tlanm?? bir teori gibi sunuluyor. Bunun nedenlerini neye ba?l?yorsunuz?

Darwinistler adeta bir diktatörlük sistemi kurmu?lar ve bilimsel olarak hiçbir geçerlili?i olmayan bir teoriyi, materyalizme, ateizme destek sa?lad??? için, vargüçleriyle, zorla herkese dayat?yorlar. Ortaokul, lise ve üniversite imtihanlar?nda evrim teorisi hakk?ndaki sorulara, sanki bu sahte teori do?ru ve gerçekmi? gibi cevap verilmesi ?art? getiriyorlar. Darwinizm’e inanmad???n? imayla dahi olsa ifade eden bir akademisyenin veya bilim adam?n?n çal??malar?na devam etmesine, mevkisinin yükselmesine hiçbir ?ekilde müsaade edilmedi?i gibi, ço?unlukla i?ten at?l?yorlar. Bunun temelinde Darwinizmin ilmen yenilmi? olmas? vard?r. ?lmi olarak savunamad?klar? teoriyi, bask?yla, zorla ayakta tutma gayreti vard?r. Halbuki, Darwinizm ölmü?tür ve hiçbir giri?imin bu ölüyü diriltmesi mümkün de?ildir. Tek bir proteinin dahi tesadüfen olu?mas?n?n mümkün olmad???n?n, bugüne kadar ara form diye sunulan fosillerin hemen hepsinin ya sahte ya da soyu tükenmi? canl?lara ait oldu?unun, elde edilen 100 milyondan fazla fosilin tamam?n?n evrim olmad???n? gösterdi?inin yarat?l??? ispatlad???n?n aç?k ve net olarak anla??ld??? bir dönemde, Darwinist diktan?n da sonu gelmi? demektir. Darwinistlere ve materyalistlere dü?en, art?k Darwinizmin cenazesini kald?rmak ve 150 y?ld?r yürütülen dikta rejimi nedeniyle tüm dünya halklar?ndan özür dilemektedir.

Avrupa’da bir çok ?slami cemaatler var. Bunlar? bazen ittifak içinde, bazen birbirleriyle u?ra??r halde görüyoruz. Sizce cemaatler nas?l hareket etmeli?

Müslümanlar bir olacak, bütün olacak, karde? olacak. Bu Allah‘?n emri. Müslümanlar bu emre uyacaklar. Müslümanlar?n birbirlerini sevmeleri, korumalar?, yard?mc? olmalar?, ?efkat duymalar?, bölünmeye kar?? kesin tav?r almalar? ?art. Bölünmeyi Allah Kuran’da yasaklam??. “Kur?unla kaynat?lm?? binalar gibi saf tutarak mücadele edenleri Allah sever” diye bildiriyor Allah ayetinde. Karde?lerimiz, Allah‘? çok sevsinler. Allah’tan çok korksunlar, birlik ve beraberli?i istesinler. „Yarabbi“ desinler „Ba??m?za bizleri yönetecek bir yönetici nasib et. Bütün ?slam alemi tek bir karde? olsun.“ diye dua etsinler. Allah in?aAllah o zaman Müslümanlar?n ba??ndaki tüm zorluklar? ortadan kald?r?r. Ne üzerlerindeki bask? kal?r, ne huzursuzluk kal?r. Karde?lerime müjdeliyorum, önümüzdeki günler çok güzel olacak in?aAllah. Türkiye çok büyük olacak, ?slam aleminde Türklük aleminde büyük bir birle?me ve büyük bir ilerleme olacak. Medeniyette ak?l almaz bir ilerleme olacak. Karde?lik, birlik ve beraberli?i iyice güçlendirmek, tefrikadan ?iddetle kaç?nmak, cemaat ayr?l?klar?ndan tedirgin olmamak, bunlar? bir rahmet bilip, karde?li?imizi iyice peki?tirmemiz gerekiyor in?aAllah.

Siyasi olarak AB’nin gidi?at?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

AB’nin insan haklar?na de?er veren, hukukun üstünlü?ünü savunan, bilim ve teknolojik ilerlemeyi sa?layan yönleri çok güzel. Ama AB’nin tam anlam?yla güçlü olmas?, Türk ?slam Birli?i’nin kurulmas?yla mümkün olur. AB ?u anda gerek ekonomik yönden gerekse sosyal yönden büyük bir s?k?nt? içinde, böyle devam ederse çok fazla ayakta kalmas?, güçlenmesi mümkün olmayabilir. Ama e?er Türk ?slam Birli?i kurulursa, AB Türk ?slam Birli?iyle ittifak ederse o zaman bu AB’nin kurtulu?u olur. Türkiye’nin de AB’ye muhakkak Türk ?slam aleminin lideri olarak girmesi gerekir. O zaman Avrupa birse bin olur, zenginlik müthi? artar.

Dünya medyas? Müslümanlar üzerine bask?y? devam ettiriyor. Müslümanlar aras? bir ezilmi?lik, a?a??lanma meydana geliyor. Bu süreç ne kadar devam edecek? Ve bizler, Müslüman olarak, bu konuda neler yapabiliriz?

Müslümanlar?n üzerindeki bu bask?n?n arkas?nda ateist masonlar, ateist Siyonistler, materyalistler var. Bu bask?n?n ortadan kald?r?lmas?n?n ise tek yolu var, o da Müslümanlar?n birlik olmas?, Türk ?slam Birli?i’nin kurulmas?. Müslümanlar böyle bölünmü?ken, ateist mason ve ateist Siyonistlerle ba? edilemez. Çünkü ateist masonlar ve ateist Siyonistler tam ittifak halindeler. Saidî Nursî hazretleri, „Müslümanlar?n bölünmü?lü?ü ve ?ikak?ndan istifade ederek, küçük bir topluluk iken büyük bir ?slam âlemini esir al?rlar“ diyor. Bölünmü?lük ve parçalanm??l?kta ma?lubiyet kesindir. Müslümanlar?n birle?menin d???nda zafere kavu?malar? mümkün de?ildir. Hz. Mehdi (as)’yi aramalar? laz?m. Hz. ?sa (as)’n?n geli?ini beklemeleri laz?m. Bunun ba?ka bir çözümü yoktur. Bu yüzden Türk ?slam Birli?i’nin olu?turulmas? gerekir. Türk ?slam Birli?i’nin olu?turulmas? için birçok legal toplant?lar?n yap?lmas?, bunun söylenmesi ve aç?kça ifade edilmesi büyük pankartlarla, bas?nda yer almas? gerekir. Bunun gündem yap?lmas? gerekiyor. Karde?lerimizin yapaca?? en önemli çal??malardan biri bu olur. Sürekli Türk ?slam Birli?i’nin gündemde tutmak ve vargüçleriyle bu büyük birlikteli?in gerçekle?mesi için talepte bulunmak. Allah bu çabalar? in?aAllah dua olarak kabul eder.

Küresel Ekonomi Krizi faizcili?in neden haram oldu?unu net bir sekilde ortaya koydu. Dünya ne zaman ?slam‘?n ve Kuran‘?n anlay???n? hayat?n her alan?nda benimseyecek?

Bu, Peygamber Efendimiz (sav)’in ahir zamanda olaca??n? haber verdi?i bir ekonomik krizdir. Kuran’da buna da geni? çapl? i?aret edilmi?tir. Amerika’da, Rusya’da, Çin’de, Avrupa’da tam bir panik var. Ve durduram?yorlar. Domino ta?lar? gibi pe? pe?e y?k?l?yor. Bu durdurulacak bir olay de?ildir. Ahir Zamanda Hz. Mehdi (as)’nin zuhuru öncesi olacak olaylardan bir tanesidir. Hz. Mehdi (as)’nin zuhur alametlerindendir. Kapitalist sistemi tamamen yutacak, Hz. Musa’n?n asas?n?n y?lan? yutmas? gibi, bütün sistemi yutacak bir olayd?r bu. Ve bunun kar??s?nda kimse duramayacakt?r. 2007’de ba?lad? as?l olarak biliyorsunuz ve 7 y?l sürecektir. Bir süre sonra insanlar ellerindeki alt?n ve gümü?ün de hiç bir i?e yaramad???n? görecekler. Biriktiren bo?a biriktiriyor alt?n? ve gümü?ü, sadece bir kaç kilo metali olmu? olacak, yani demir, bak?r, toprak, çamur hiç bir fark? olmayacak onu söyleyeyim. Hatta “Bir öküz ba?? bir ukyeye sat?l?r” diyor rivayette. Bu hadisten k?tl?kla da kar??la??laca?? anla??l?yor. Yani, bir öküzün ba??n? bile bulmakta zorluk çekecekler, öyle bir k?tl?k dönemine do?ru gidecekler. Tabi tüm bunlar Allah’?n meydana getirdi?i özel bir durumdur. Allah Cabbar s?fat?yla insanlar? Kuran ahlak?n? ya?amaya yöneltecektir. Siz de söylediniz, ?imdi faizsiz sisteme geçi? ba?lad?. Bir süre sonra insanlar birbirleriyle yard?mla?may?, dayan??may? da ö?renecek. ?nfak etmenin önemini, fakiri kollaman?n önemini, israf etmemenin önemini ö?renecekler. Mal y???p biriktirmenin hiçbir i?e yaramad???n? ö?renecekler. Bu krizin de kurtulu?u Türk ?slam Birli?i’nin kurulmas? olacak in?aAllah. Genç i? gücüne, zengin hammadde kaynaklar?na sahip olan Türk ?slam alemi, birlik ruhuyla, beraber olman?n, bir olman?n verdi?i güçle bu krizden etkilenmeyecek, krizin ezip geçti?i ülkelerin de tek ç?k?? yolu olacak in?aAllah.

Harunyahya.tv adresinden TV’lerde ki röportajlar?n?z? izleme imkan? buluyoruz. Peki, Avrupa Medyas?nda sizi ne zaman görme imkan? bulaca??z?

Avrupa ülkelerinden gelen bas?n mensuplar?yla da görü?melerimiz, röportajlar?m?z oluyor in?aAllah. Bunlara da www.harunyahya.tv adresinden ula?abilirler karde?lerimiz. Siteyi detayl? olarak incelediklerinde görürler bu röportajlar?n da tamam?n?. ?n?aAllah ileride Allah nasip ederse, Avrupa’da ya?ayan karde?lerimizle, yüzyüze de görü?ür, sevgiyle muhabbetle birbirimizi kucaklar?z.

Publiziert in: Ayasofya, Nr.29, 2009

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …