Harun Yahya ile röportaj


Hocam, bize k?ymetli vaktinizi ay?rd???n?z için Allah raz? olsun. Hemen konuya girmek istiyorum.
Türkiye’de ve Asya’da geni? kitlelere ula?t?n?z. Bir çok insana eserleriniz ula?t?. Avrupa için ne gibi aç?l?mlar yap?yorsunuz ve gelecekte yapacaks?n?z?

Allah’a çok ?ükür, elhamdülillah, kitaplar?m dünyan?n her bir yan?na ula?m?? durumda. Yakla??k 60 yabanc? dile tercüme edildi eserlerim ve Endonezya’dan ABD’ye, Sudan’dan Japonya’ya kadar dünyan?n neresine gitseniz eserlerimle kar??la??rs?n?z. ?nternet üzerinden de çok fazla say?da kitap indiriliyor. Biliyorsunuz, www.harunyahya.org ve www.harunyahya.com sitelerinde bu eserler ücretsiz olarak yay?nlan?yor. Ayr?ca sitelerde binlerce makale ve belgesel film de var. Bunlar? da karde?lerimiz ücretsiz olarak bilgisayarlar?na al?p kullanabiliyorlar. 2007 y?l?nda internet sitelerinden indirilen kitaplar?n say?s? 35 milyondu, 2008’de bu say? 80 milyonu buldu, ma?aAllah. Sitelere en çok giri? yap?lan ülkeler de genelde Avrupa ülkeleri, Avrupal?lar çok yak?ndan takip ediyor kitaplar?m?. Zaten Avrupa’da son dönemlerde ya?anan kültürel de?i?im de eserlerin etkisini aç?kça ortaya koyuyor. Özellikle Yarat?l?? Atlas?’n?n Avrupa’ya ula?mas?n?n ard?ndan çok önemli ve güzel de?i?imler olmaya ba?lad?. Yap?lan çe?itli anketlerde art?k Avrupal?lar?n Darwinizm’in geçersizli?ini görmeye ve anlamaya ba?lad?klar? ortaya ç?kt?. Almanya’da, ?ngiltere’de, Danimarka’da, ?sviçre’de yap?lan anketler evrime inanmayanlar?n oran?n?n çok yüksek oldu?unu, %80’lere vard???n? ortaya koyuyor. Eskiden bunun tam tersiydi, ama Allah’a çok ?ükür, Allah Yarat?l?? Atlas?’n? vesile etti, Avrupa’da büyük bir ayd?nlanma ba?lad?. Avrupa ?imdi gerçek Ayd?nlanma ça??na girdi. Bu ayd?nlanma önümüzdeki günlerde daha da artacak in?aAllah, ?slam‘?n Nuru, I???? tüm Avrupa’y?, tüm dünyay? ayd?nlatacak. Çok güzel, sevgi dolu, herkesin birbirine merhamet duydu?u, ?efkatle yakla?t???, bolluk ve bereketin çok artt??? günler ya?ayaca??z in?aAllah.

Fransa’da çok konu?uldunuz. Oradaki mesele tam olarak neydi?

Yarat?l?? Atlas? kitab?nda yer alan deliller evrimi net ve kesin olarak çürütüyor. Frans?z Darwinist ve materyalistler, Darwinizm’i çökerten bu somut bulgular? görünce müthi? pani?e kap?ld?lar. Yüz milyon fosil var bugüne kadar kaz?lardan ç?kar?lm??, bunlar?n hepsi de istisnas?z Yarat?l??‘? gösteriyor. ?çlerinde bir tane dahi ara form dedikleri türde, evrime delil olabilecek fosil yok. Asl?nda Darwin’in kendisi de biliyor bu gerçe?i, Türlerin Kökeni kitab?nda aç?kça itirafta bulunuyor: „Say?s?z ara geçi? formu olmal?. Fakat niçin yeryüzünün say?lamayacak kadar çok katman?nda gömülü olarak bulam?yoruz? Niçin her jeolojik her yap?, her tabaka böyle ba?lant?larla dolu de?il?“ Böyle bir form yok da ondan bulam?yorsunuz. Peki bu Darwinizm’in iflas?n? gösteren bir aç?klama de?il midir? Darwinistler y?llard?r bu gerçe?i halktan sakl?yordu. Yarat?l?? Atlas?’nda bu fosillerden birkaç yüz tane örnek yay?nlad?k, Darwinistler ne yapacaklar?n? ?a??rd?lar. Çünkü bu fosillere kar?? getirebilecekleri hiçbir ak?lc? ve bilimsel aç?klama yok. Verecek bilimsel bir cevaplar? olmad??? için de kendilerince kitab? yasaklatmaya kalk??t?lar. Halbuki Güne? bir kere do?mu?, siz istedi?iniz kadar perdeyi s?k? s?k? kapat?p Güne? do?mad? deyin. Bir kere Güne? ?????n?n zerresini gördükten sonra insanlar, buna kimseyi inand?ramazs?n?z. Nitekim Avrupal? Darwinist ve materyalistlerin panikleri de bir netice vermedi. Halk kendi gözleriyle fosilleri gördü, on milyonlarca y?ll?k bal?klar, böcekler, sürüngenler en küçük bir de?i?ikli?e dahi u?ramam??. 100 milyon y?l önceki bal?k neyse bugünkü de o. Demek ki, evrim diye bir?ey yokmu?.

Avrupada insanlar huzuru maddiyatta, ev almada, araba almada ar?yor. Bunlar? elde etti?i halde materyalist ve kapitalist sistem, insanlara huzur vermedi. Tam aksine, insanlar? ve toplumlar? bozdu. Sizce Avrupal? insan?n kurtulu?u nerede sakl??

Maddiyat insana huzur vermez, insan arad??? ne?eyi, sevinci, co?kuyu, heyecan? evde, arabada, bir kap yemekte, yal?da, villada bulamaz. ?nsan ruhu ancak imanla, Allah sevgisiyle huzur bulur. Allah sevgisi akl?n, ruhun, kalbin tek kurtulu?udur. Allah sevgisini ya?amay?nca insanlar, tutkuyla co?kuyla Allah‘? sevmeyi, Allah’tan derin bir sayg?yla korkmay? bilmeyince, bu sefer daha ölmeden ölüm ba?l?yor. Bedenen ya??yor gibi görünüyor, ama asl?nda bir ölü oluyor. Allah‘? sevmeyen ruh, bencil olman?n, insanlara hep ku?kuyla bakman?n, güvensizli?in, yaln?zl???n, sevgisizli?in ac?s?yla yanar kavrulur dünyada. Bu Allah‘?n, dünya h?rs? pe?inde ko?an, imani derinli?i olmayan, Allah’tan korkmayan insanlara verdi?i bir belad?r. Ama insanlar?n ço?u bunun bir bela oldu?unu fark edemiyor, hayat?n normal ak??? zannediyor. Halbuki, iman derinli?i oldu?unda, bir insan Allah‘? çok sevdi?inde bamba?ka bir hayat ya?ar, her?ey çok güzel, çok farkl? olur. Kuran‘?n özünde, ?slam‘?n özünde derin sevgi, merhamet, estetikten zevk almak, güçlü bir sanat anlay???, ne?e, co?ku, heyecan yani ruhun aray??? içinde oldu?u her türlü güzellik vard?r. Bu güzelliklerin ortaya ç?kmas? ancak samimi imanla mümkün olur.

Kur’an ve ?slam Avrupa’ya ne verebilir?

Avrupa’n?n büyük bir k?sm? ?u anda ruhunu kaybetmi? durumda. Kuran, ?slam onlara kaybettikleri ruhu, insaniyeti, sevgiyi verecek in?aAllah. Fedakarl???, merhameti, sevecenli?i, vefay?, sadakati, korumay?, kollamay?, kar??l?ks?z sevmeyi yeniden ö?renecekler in?aAllah. Tabi bu güzel hasletleri biliyorlar, ama tam anlam?yla, kamil anlam?yla ya?ayacaklar. Mekaniklik, ruhi derinlik olmamas? Avrupal? insanlar?n can?n? çok yak?yor, bu ac?dan kurtulacaklar. Yoksa Avrupal?lar?n bilimde, teknolojide ileri olmalar?, temizlik anlay???, nezaketleri, sanata, esteti?e önem vermeleri gibi çok güzel yönleri var. Kuran ahlak?na yöneldiklerinde bunlar daha da geli?ecek in?aAllah.

Avrupada herkes entegrasyondan (uyum sa?lamaktan) bahsediyor. Fakat birço?unun as?l dertleri Müslümanlar? asimile etmek. Yani Müslümanl??? b?rakt?r?p, Hristiyanla?t?rmak. ?slam ve Türk kültürünü gurbetçilerimizden uzakla?t?rmak istiyorlar. Oradaki insanlar?m?za ne tavsiye edebilirsiniz?

Bunu yapmaya çal??an bir avuç materyalist, Darwinist. Bizim gurbetçilerimiz aslanlar gibi ma?aAllah, kimse onlar? dinlerinden, kültürlerinden uzakla?t?ramaz. Böyle bir oyun kuran, oyununda ba?ar?l? olamaz, gurbetçilerimiz onlara yol vermez in?aAllah. Ama tabi ilmi olarak karde?lerimizin kendilerini geli?tirmeleri, güçlendirmeleri çok önemli. Kültürün, bilginin önünde kimse duramaz. Çok kaliteli bir gençlik yeti?tirmek laz?m. Çok dindar, ?uurlu, antiDarwinist, antimarksist, antikomünist, akl? çok iyi çal??an, profesörler, bilimadamlar?, doktorlar, hukukçular yeti?tirmek gerekir, o zaman çok büyük, kar?? konulamaz bir güç meydana gelir. O yüzden karde?lerimiz kültüre çok önem versinler. Benim sitelerime girsinler, bütün kitaplar?m? okusunlar, bedava indiriliyor. Hepsini okusunlar, bilgilerini çok artt?rs?nlar, çok ?uurlans?nlar, in?aAllah gerisi çok h?zl? geli?ir. Avrupa’daki karde?lerimizin ahlak? çok üstün, çile ehli mükemmel insanlar onlar, güzel ahlaklar?n? iyice sa?lamla?t?r?p, yeni nesillere aktaran, bozulmaya kar?? da çok titiz olan bir yap? geli?tirdikçe hiçbir ?ey olmaz, kimse onlara zarar veremez in?aAllah.

Avrupa’da ki aç?l?mlar?n?zda hedef kitleniz orada yasayan, Türkçe’yi iyi bilmeyen Üçüncü Türk nesili mi yoksa daha fazla gayri müslimler mi?

Benim eserlerim anti Darwinist, anti materyalist bilgi edinmek isteyen, iman?n? güçlendirmek, iman?n? derinle?tirmek isteyen herkes için çok güzel birer kaynak. Benim gördü?üm kadar?yla Avrupa’da ya?ayan karde?lerimiz hem kendileri faydalanmak hem de anlatmak için eserlerimden baya?? faydalan?yorlar. Bu çok güzel ma?aAllah, bu ?ekilde devam etmesi çok güzel olur.

Dünyan?n bir çok ülkesinde Evrim Teorisinin safsata oldu?u kan?tland?. Fakat maalesef özellikle bir çok Avrupa ülkesinde halen okullarda kan?tlanm?? bir teori gibi sunuluyor. Bunun nedenlerini neye ba?l?yorsunuz?

Darwinistler adeta bir diktatörlük sistemi kurmu?lar ve bilimsel olarak hiçbir geçerlili?i olmayan bir teoriyi, materyalizme, ateizme destek sa?lad??? için, vargüçleriyle, zorla herkese dayat?yorlar. Ortaokul, lise ve üniversite imtihanlar?nda evrim teorisi hakk?ndaki sorulara, sanki bu sahte teori do?ru ve gerçekmi? gibi cevap verilmesi ?art? getiriyorlar. Darwinizm’e inanmad???n? imayla dahi olsa ifade eden bir akademisyenin veya bilim adam?n?n çal??malar?na devam etmesine, mevkisinin yükselmesine hiçbir ?ekilde müsaade edilmedi?i gibi, ço?unlukla i?ten at?l?yorlar. Bunun temelinde Darwinizmin ilmen yenilmi? olmas? vard?r. ?lmi olarak savunamad?klar? teoriyi, bask?yla, zorla ayakta tutma gayreti vard?r. Halbuki, Darwinizm ölmü?tür ve hiçbir giri?imin bu ölüyü diriltmesi mümkün de?ildir. Tek bir proteinin dahi tesadüfen olu?mas?n?n mümkün olmad???n?n, bugüne kadar ara form diye sunulan fosillerin hemen hepsinin ya sahte ya da soyu tükenmi? canl?lara ait oldu?unun, elde edilen 100 milyondan fazla fosilin tamam?n?n evrim olmad???n? gösterdi?inin yarat?l??? ispatlad???n?n aç?k ve net olarak anla??ld??? bir dönemde, Darwinist diktan?n da sonu gelmi? demektir. Darwinistlere ve materyalistlere dü?en, art?k Darwinizmin cenazesini kald?rmak ve 150 y?ld?r yürütülen dikta rejimi nedeniyle tüm dünya halklar?ndan özür dilemektedir.

Avrupa’da bir çok ?slami cemaatler var. Bunlar? bazen ittifak içinde, bazen birbirleriyle u?ra??r halde görüyoruz. Sizce cemaatler nas?l hareket etmeli?

Müslümanlar bir olacak, bütün olacak, karde? olacak. Bu Allah‘?n emri. Müslümanlar bu emre uyacaklar. Müslümanlar?n birbirlerini sevmeleri, korumalar?, yard?mc? olmalar?, ?efkat duymalar?, bölünmeye kar?? kesin tav?r almalar? ?art. Bölünmeyi Allah Kuran’da yasaklam??. “Kur?unla kaynat?lm?? binalar gibi saf tutarak mücadele edenleri Allah sever” diye bildiriyor Allah ayetinde. Karde?lerimiz, Allah‘? çok sevsinler. Allah’tan çok korksunlar, birlik ve beraberli?i istesinler. „Yarabbi“ desinler „Ba??m?za bizleri yönetecek bir yönetici nasib et. Bütün ?slam alemi tek bir karde? olsun.“ diye dua etsinler. Allah in?aAllah o zaman Müslümanlar?n ba??ndaki tüm zorluklar? ortadan kald?r?r. Ne üzerlerindeki bask? kal?r, ne huzursuzluk kal?r. Karde?lerime müjdeliyorum, önümüzdeki günler çok güzel olacak in?aAllah. Türkiye çok büyük olacak, ?slam aleminde Türklük aleminde büyük bir birle?me ve büyük bir ilerleme olacak. Medeniyette ak?l almaz bir ilerleme olacak. Karde?lik, birlik ve beraberli?i iyice güçlendirmek, tefrikadan ?iddetle kaç?nmak, cemaat ayr?l?klar?ndan tedirgin olmamak, bunlar? bir rahmet bilip, karde?li?imizi iyice peki?tirmemiz gerekiyor in?aAllah.

Siyasi olarak AB’nin gidi?at?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

AB’nin insan haklar?na de?er veren, hukukun üstünlü?ünü savunan, bilim ve teknolojik ilerlemeyi sa?layan yönleri çok güzel. Ama AB’nin tam anlam?yla güçlü olmas?, Türk ?slam Birli?i’nin kurulmas?yla mümkün olur. AB ?u anda gerek ekonomik yönden gerekse sosyal yönden büyük bir s?k?nt? içinde, böyle devam ederse çok fazla ayakta kalmas?, güçlenmesi mümkün olmayabilir. Ama e?er Türk ?slam Birli?i kurulursa, AB Türk ?slam Birli?iyle ittifak ederse o zaman bu AB’nin kurtulu?u olur. Türkiye’nin de AB’ye muhakkak Türk ?slam aleminin lideri olarak girmesi gerekir. O zaman Avrupa birse bin olur, zenginlik müthi? artar.

Dünya medyas? Müslümanlar üzerine bask?y? devam ettiriyor. Müslümanlar aras? bir ezilmi?lik, a?a??lanma meydana geliyor. Bu süreç ne kadar devam edecek? Ve bizler, Müslüman olarak, bu konuda neler yapabiliriz?

Müslümanlar?n üzerindeki bu bask?n?n arkas?nda ateist masonlar, ateist Siyonistler, materyalistler var. Bu bask?n?n ortadan kald?r?lmas?n?n ise tek yolu var, o da Müslümanlar?n birlik olmas?, Türk ?slam Birli?i’nin kurulmas?. Müslümanlar böyle bölünmü?ken, ateist mason ve ateist Siyonistlerle ba? edilemez. Çünkü ateist masonlar ve ateist Siyonistler tam ittifak halindeler. Saidî Nursî hazretleri, „Müslümanlar?n bölünmü?lü?ü ve ?ikak?ndan istifade ederek, küçük bir topluluk iken büyük bir ?slam âlemini esir al?rlar“ diyor. Bölünmü?lük ve parçalanm??l?kta ma?lubiyet kesindir. Müslümanlar?n birle?menin d???nda zafere kavu?malar? mümkün de?ildir. Hz. Mehdi (as)’yi aramalar? laz?m. Hz. ?sa (as)’n?n geli?ini beklemeleri laz?m. Bunun ba?ka bir çözümü yoktur. Bu yüzden Türk ?slam Birli?i’nin olu?turulmas? gerekir. Türk ?slam Birli?i’nin olu?turulmas? için birçok legal toplant?lar?n yap?lmas?, bunun söylenmesi ve aç?kça ifade edilmesi büyük pankartlarla, bas?nda yer almas? gerekir. Bunun gündem yap?lmas? gerekiyor. Karde?lerimizin yapaca?? en önemli çal??malardan biri bu olur. Sürekli Türk ?slam Birli?i’nin gündemde tutmak ve vargüçleriyle bu büyük birlikteli?in gerçekle?mesi için talepte bulunmak. Allah bu çabalar? in?aAllah dua olarak kabul eder.

Küresel Ekonomi Krizi faizcili?in neden haram oldu?unu net bir sekilde ortaya koydu. Dünya ne zaman ?slam‘?n ve Kuran‘?n anlay???n? hayat?n her alan?nda benimseyecek?

Bu, Peygamber Efendimiz (sav)’in ahir zamanda olaca??n? haber verdi?i bir ekonomik krizdir. Kuran’da buna da geni? çapl? i?aret edilmi?tir. Amerika’da, Rusya’da, Çin’de, Avrupa’da tam bir panik var. Ve durduram?yorlar. Domino ta?lar? gibi pe? pe?e y?k?l?yor. Bu durdurulacak bir olay de?ildir. Ahir Zamanda Hz. Mehdi (as)’nin zuhuru öncesi olacak olaylardan bir tanesidir. Hz. Mehdi (as)’nin zuhur alametlerindendir. Kapitalist sistemi tamamen yutacak, Hz. Musa’n?n asas?n?n y?lan? yutmas? gibi, bütün sistemi yutacak bir olayd?r bu. Ve bunun kar??s?nda kimse duramayacakt?r. 2007’de ba?lad? as?l olarak biliyorsunuz ve 7 y?l sürecektir. Bir süre sonra insanlar ellerindeki alt?n ve gümü?ün de hiç bir i?e yaramad???n? görecekler. Biriktiren bo?a biriktiriyor alt?n? ve gümü?ü, sadece bir kaç kilo metali olmu? olacak, yani demir, bak?r, toprak, çamur hiç bir fark? olmayacak onu söyleyeyim. Hatta “Bir öküz ba?? bir ukyeye sat?l?r” diyor rivayette. Bu hadisten k?tl?kla da kar??la??laca?? anla??l?yor. Yani, bir öküzün ba??n? bile bulmakta zorluk çekecekler, öyle bir k?tl?k dönemine do?ru gidecekler. Tabi tüm bunlar Allah’?n meydana getirdi?i özel bir durumdur. Allah Cabbar s?fat?yla insanlar? Kuran ahlak?n? ya?amaya yöneltecektir. Siz de söylediniz, ?imdi faizsiz sisteme geçi? ba?lad?. Bir süre sonra insanlar birbirleriyle yard?mla?may?, dayan??may? da ö?renecek. ?nfak etmenin önemini, fakiri kollaman?n önemini, israf etmemenin önemini ö?renecekler. Mal y???p biriktirmenin hiçbir i?e yaramad???n? ö?renecekler. Bu krizin de kurtulu?u Türk ?slam Birli?i’nin kurulmas? olacak in?aAllah. Genç i? gücüne, zengin hammadde kaynaklar?na sahip olan Türk ?slam alemi, birlik ruhuyla, beraber olman?n, bir olman?n verdi?i güçle bu krizden etkilenmeyecek, krizin ezip geçti?i ülkelerin de tek ç?k?? yolu olacak in?aAllah.

Harunyahya.tv adresinden TV’lerde ki röportajlar?n?z? izleme imkan? buluyoruz. Peki, Avrupa Medyas?nda sizi ne zaman görme imkan? bulaca??z?

Avrupa ülkelerinden gelen bas?n mensuplar?yla da görü?melerimiz, röportajlar?m?z oluyor in?aAllah. Bunlara da www.harunyahya.tv adresinden ula?abilirler karde?lerimiz. Siteyi detayl? olarak incelediklerinde görürler bu röportajlar?n da tamam?n?. ?n?aAllah ileride Allah nasip ederse, Avrupa’da ya?ayan karde?lerimizle, yüzyüze de görü?ür, sevgiyle muhabbetle birbirimizi kucaklar?z.

Publiziert in: Ayasofya, Nr.29, 2009

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …

1.122 comments

 1. Well put, sir, well put. I’ll ceraitnly make note of that.

 2. An intelligent answer – no BS – which makes a pleasant change

 3. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 4. Daiyv, this song, along with Blime’s ‘logic test’ instrumental also gets my vote to be included in the best of freelabel volume 1,.. best 20 tracks,.. .. actually maybe we should all nominate a vote for particular tracks,.. everyone should make a list of 14, that’s how many I’ve nominated thus far. Then perhaps instead of the hall of fame, we could have a "Best of" index when everyone finally nominates 20 songs they think are the standouts.

 5. Para o Luís DiasOs meus parabéns pelo dia, e os votos de que continue com saúde e alegria de viver até ao fim da caminhada, que lhe desejo longa.Um abraço fraterno, da Felismina

 6. My favourite item is the Forest Skirt Tutu. It is a versatile and stunning piece of clothing. My little girl could 'rock' this item up with some black boots and black t-shirt or be 'princess' like in pink and silver clothing and ballet shoes. It would also look devine hanging in her room! Virginia Mason.

 7. por desgracia vemos continuamente como los españoles somos los gilipollas que siempre se nos mangonea y no aprendemos,nosotros somos los pininos que siempre vamos de legales, o cambiamos o vamos muy mal.Que quede claro que yo tambien veo esto como el robo del año pero que no pasara nada y que nadie quedara sin sancion fijo, esto funciona asi.La solucion ya la dije yo hace tiempo retirarnos de estas competiciones y que ganen los que tienen que ganar.

 8. I hope to god medicaid does not pay a dime for your tummy tuck. I want my tax dollars to pay for something more useful like rounding up illegals on welfare and shipping them back. That way 2 problems will be solved at once. I had nothing to due with your overactive fork problems and why should I have to pay?

 9. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 10. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 11. Jul17Aunt Margie Love the top photo. Is there anything sweeter than a baby in a white onesie? I’m glad you went later in the trip. Simon seemed to be so much more photogenic by the end. Maybe Wendy taught him a few modeling tips during the session?

 12. I appreciate you taking to time to contribute That’s very helpful.

 13. Isso, vamo-nos a eles, com muita e rija luta! E, entretanto,que tal organizarmos um "IV Congresso da Oposição Democrática"? Mas da Oposição mesmo, da realmente Democrática e Patriótica, como fizemos em 1973!Um abraço.

 14. hi!,I like your writing so so much! percentage we be in contact more approximately your article on AOL? I need an expert on this house to unravel my problem. May be that’s you! Having a look ahead to see you.

 15. Posts like this make the internet such a treasure trove

 16. Sure, HGH and steroids help in Golf. If you can hit those long drives, and get your stroke count down, with power AND accuracy, that's a winner right there.In fact, I'm shocked there has not been MORE doping scandals in golf. The difference in juicing can be the difference in the top 5 money leaders on the tour and say, the bottom of the pack.

 17. As Charlie Sheen says, this article is „WINNING!“

 18. Laura,1981…my first week as a Account Executive at Merrill Lynch. (They are now known as Financial Advisors, a much loftier title.) At the end of the week I turned in my activity report to the office manager. On Monday he called me in and told me that he was disappointed in my report. I had reported that I made over 1,000 cold calls that week. He said that he didn’t expect a former Naval officer to lie.I excused myself, got my call sheets and brought them in. I explained how I made those 1,000 calls, calling seven hours every day and two hours at night.You can do it!

 19. Wauw dat eerste setje vind ik er wel erg goed uitzien, misschien wordt het zelfs gewoon een cadeautje voor mezelf om die barre blokweken door te komen

 20. Thoroughly recommend a fishing trip with MattI caught my first bass and several more besides – Matt showed off by catching the biggest fish and even one on a pink lure!!HE moved the boat around according to depth, tide and light conditions and always found feeding fish – I only wish I’d had more time for another session

 21. Judy, you are too kind to share – cannot thank you enough for the shout out but we all seem to be inspiring each other, I think….a group effort!

 22. Then I will not tell you the whole whole; sorry I added that detail, should not have. Not a good day for me in a few ways. The harvest dust, which is actually right outside my window even here in town, the chemicals sprayed everywhere, the stuff the plant life is letting loose–the wind stirs it into an air-borne stew and blows it in my face.

 23. Marcus – thanks for highlighting Will’s message. It’s true that we often overthink the topic of vocation – we’re worried about missing God’s will or somehow wasting our time with something he hasn’t called us to. Sometimes it’s as easy as serving where a need exist, where a door is opened, when an opportunity arises.

 24. To which I say – “if you really looking at my site you would see I AM on the first page of Google.” Of course they are looking for some obscure term and I have to point them back to an actual term someone is looking for, Like “city” real estate.They never fail to amaze me with their pitches.

 25. It’s spooky how clever some ppl are. Thanks!

 26. You know, I've never eaten at Houston's so I can't even compare. I've never even heard of the restaurant until now. But the dressing is yummy, so it must be a good place to eat. 🙂

 27. Djahann24 septembre 2012Bonjour,Merci pour ce sympathique concoursje participe avec plaisirJ’ai un coup de coeur pour le 318 !J’aime beaucoup voir des beaux ongles, avec de beaux nail art, mais j’aimerais aussi des conseils pour les filles qui, comme moi, ne sont pas très douées ne serait-ce que pour la pose toute simple d’un vernis !Bonne continuation à votre sympathique blog

 28. The truth just shines through your post

 29. It’s a pity you don’t havе a donate button! I’d certainly donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll sеttlе for boоκmarκing and addingyour RSS feed to my Googlе account. I lοok forward to new updаteѕ and will talk about this blog with mу Facebooκ grouр.Talk soon!

 30. Ca a l’air troooooooooooop bon ce que vous mangez… Et je parle justement de bouffe et de couple sur mon blog…Second degrésiens acceptés, mais dress code « class » obligatoire.

 31. Thinking like that is really amazing

 32. So excited I found this article as it made things much quicker!

 33. Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 34. The bigger the government program, the larger the pay off to insiders. Enjoy crony capitalism at it's finest – looting the system for our good.Once again the poor get poorer and the insiders get richer.Who needs free markets, this is so much easier.Bring on Cap n Trade.

 35. I’ll evade debt on a personal level, vote accordingly when there’s an option that would do something about it, encourage media outlets that shed light on the situation and opens people’s eyes to these facts when possible.

 36. What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discoveredIt absolutely helpful and it has helped me out loads.I’m hoping to give a contribution & help other users like its aided me. Good job.

 37. I’m a big dumb hippie, like Weston A Price and all that shit, and even I know that this placenta nonsense is complete bullturds. Seriously, does she not realize that smugging (and possibly lying) about the unfounded “benefits” of eating her own waste organ makes other moms, who struggled after birth and didn’t smug/lie about it, feel like shit? SHUT UP KATH, you unnatural being.

 38. Hey, I have had the same experience. At first I thought it was just on ISBNs that ended with x, but then I accidentally did it on some others and it worked that way too. What databases were you doing that in? I have done it in Amazon & LOC.

 39. Such beautiful words from you and your sister. What a lovely tribute. I didn't even know your mom and yet I felt the love she had for you guys. It brought tears to my eyes. She sounds like an amazing woman. Thank you for sharing and so sorry for your loss.

 40. starfusion August 4, 2009 too bad na from their point of view, hindi sila nahahabag o nahbbaaala. They wouldn’t say such if they were ignorant. Hindi sila manhid para maging mapangdiskrimina. If you talk to such (kind of) people, prepare yourself baka kailanganin mong magsumbong.

 41. Hi Good article but could you please help me in editing form data.i.e How to update form again if user want to modify any website link or want to delete any link.

 42. Thanks! It was fun. I need to go to more SFFAMA events. It takes me about an hour to get to the location of the events, so I normally just punk out. I should make the effort though because I always have a great time when I go.

 43. It’s a relief to find someone who can explain things so well

 44. Very informative put up, love the way in which you write and I feel that the data helps in a way. I do not usually say this, however I believe this can be a nice job done. For those who prefer to trade hyperlinks, I would be more than happy to supply a hyperlink again to your site. Hope to listen to from you soon. Cheers

 45. I’m not easily impressed but you’ve done it with that posting.

 46. le single n’est pas sorti, on ne connait rien des paroles ou de la musique et ça critique déja ……….pour nous (les fans) tant que Mylène chante et reste Mylène c’est tout ce qui compte……  bellemylenium

 47. Musicien vieil autochtoneAmoureux des Rolling-StonesBachelet fredonnant les coronsAux mineurs gueules de charbonUn jeune qui joue du GenesisSur une vieille raquette de tennisLes bérus en scène au BataclanOn frôle le débordementReggiani un soir de noëlDanse ta vie romanichelleBerthe Sylva et les roses blanchesChante une main sur la hancheAvec Bach et le classiqueLa musique rime esthétiqueRave party pour nuit non-stopDJ Dee Nasty pousse son hip-hopCarla chanteuse pour politiqueNicolas danse avec ses ticsCantat retrouve ses noirs désirsAmour à ceux qui vont me lire …..

 48. Anonymous spune:cu ce ti ai facut rozul in par?eu m am decolorat si am incercat cu o vopsea dar nu a iesit asa…raluk_pusi e id ul meu daca vrei sa imi spui cu ce te ai vopsit te pup si e super parul

 49. Moze oni tylko po dwa piwa do kazdej reki zamawiaja?Przy okazji, przykurczone palce srodkowy i serdeczny widnieja czasem na ikonach ze sw.Janem ( teraz pytanie: chrzcicielem czy ewangelista – nie pamietam ) – co mialo wynikac z przykurczu nerwuPozdrawiam

 50. Hallo.. ! guten morgen…. !! ich bin neng ati.krisnawati , ich komme aus indonesien. Ich wohne in tasikmalaya ich gehe in die 12klasse sman 3 tasikmalaya,ich bin 18 jahre alt. Meine liebling sport sind fussball und basket ball, ich spiele fussball am liebsten. Ich spiele fussball ein…

 51. peace, i am a new ubuntu user, before that, i was scared of computers and would just check my gmail, and log off. Now, however, im currently using dapper drake 6.06 on an old ibook g3, and lucid lynx on an old emac g4( im not bias when it comes to boxes) however im super interested in getting the best out of ubuntu.. peace.

 52. You are so awesome for helping me solve this mystery.

 53. Dear GORGEOUS DUNNY, so much I want to say in relation to what you’ve written, and will in another comment – but have to ask you – do you mean Dear JOHN HEPWORTH the writer ? And do you remember his mate JOHN HINDLE and the books they wrote together ?Please let me know. You sound such a treasure of a Human Being.xxxxxxxx

 54. A Sneak Peak! A Sneak Peak! I AM THRILLED! Jara your work is absolutely STUNNING/BREATHTAKING! You captured the day, the moments more than I ever dreamed of! This just made our wedding COMPLETE! THANK YOU Jara Hill Photography!Tiffany

 55. This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

 56. I cannot express how the information in this article has made me rethink many things. Reading this content greatly influenced my opinions. Your explanation of this topic is unmatched and is very well-written. Thank you.

 57. I agree Noell — the stories alone are a good reason to to bother to send in the letter!!! :DLooks like Cynthia has a similar idea…Those Mormons work in mysterious ways, don’t they? ;^)On an unrelated note, I’m surprised nobody has asked me the obvious question: „What do you mean you’re all about ’sparking a friendly discussion‘? I thought you were all about trains!!! what happened to trains?“;^)

 58. Would you believe I have yet to play with pumpkin in the kitchen this year?! It’s just wrong. But I will quickly make it right. You and this ice cream have reminded that it is high time to put some pumpkin on the table.

 59. Sounds like a nice relaxed BC Day long weekend! I was just happy it was sunny enough so i could enjoy the outdoors! 😀 i LOVE the new blog name, sounds very appropriate if you're going for a more grown-up feel. 🙂

 60. Uns anitos atrás de grades sempre vão apoiar os nossos “von Stirlitz”…p.s.Com tanta tecnologia doméstica, não se percebe o que o império energético faz espiando: PAK-FA; LOCKHEED MARTIN, BOEING, usinas nucleares; Pentágono; NSA; AN/APG-77; Pratt & Whitney; etc.

 61. I still cannot quite believe I could always be one of those studying the important recommendations found on your website. My family and I are seriously thankful for the generosity and for giving me the chance to pursue this chosen profession path. Thanks for the important information I got from your website.

 62. Thanks alot – your answer solved all my problems after several days struggling

 63. Arf ! J’espère qu’il n’a rien de grave le ptit chat ! :OBah demain la grasse mat’ c’est ça qui est cool le weekend, c’est qu’on peut la faire deux fois.

 64. Way to go on this essay, helped a ton.

 65. The defense of course will use this. And in fact here they go:"[lawyer]Galligan long has complained about the quality of Hasan's medical care, saying he was not being treated properly at the jail and asking an Army judge to provide better conditions."

 66. I do consider all the concepts you’ve offered in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for starters. May you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 67. Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

 68. Heidy, pues parece que como ya casi todo está „inventado“ no hayan que hacer para resaltar.Chata, ves, también podés invocar al „dadaísmo“! (o alguno de esos „ísmos“).Andrés, correcto, es el mismo sinsentido que Habacuc „sensibilizando“ en Managua…Sarks, pues lo siguiente sería como poner a Marito Mortadela en un cubo de plexiglás…

 69. recommend Lush for this. 9. Call friends when you want to call your ex or are just feeling lonely. Don’t be afraid to ask for help, and don’t stay isolated. 10. Don’t listen to those who have timelines for how soon you

 70. Почем опиум для народа?Пока что присмотрел на eBay за 600$ Rigol DS1052E — из новой их серии, жаль без логического анализатора, зато с «ÃÂ³ÃÂ¸ÃÂ³ÃÂ°Ã‘ÑÐ¼Ð¿Ð»Ð¾Ð¼» 🙂

 71. madam10 years? now thats just unhealthy. life is too short for that kind of thing, 10 days much less 10 years.and yeah, i didn’t think of it from the perspective of „the other person“. i forgot that not everyone is like me.sweet pumpkin is good but only in moderation. too much at one go and it gets REAL tiring real quick.

 72. Um, this is random since I don’t even know you, but rellay enjoy your blog. My little sis just left for the same trip. I think there are only 15 girls there so I am sure they know each other – if not rooming together. I just blogged about her going away party too. Small world.

 73. Sebas, vos hablas con Dios todos los dias y le presentas a tus invitados. Pero te olvidas que El nos hizo, y que nos conoce mejor que nadie!!!!

 74. YES. You nailed a number of my reactions to this movie, right here.The phrase I’ve been using is „surprisingly self-restrained.“ They opted for playing things straight instead of campy and overdone so many times through the movie that I came out of it impressed. Yes, it’s a comic book movie, yes I suspended a lot of disbelief, but dammit they rewarded me by not insulting my intelligence at every turn. (I’m looking at you, Transformers.)

 75. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 76. something about the media being at fault for the problems here.In a sense, he is certainly right.Only stories with national appeal get airtime on the national stations. The state government beat is ignored, and any two bit hack can succeed at that level. And where do the national nitwits come from, if not the state scene?

 77. If we are in a bubble, at least it’s an educated bubble.Actually, I believe an organized anti-incumbent vote might be afoot locally….:)I’m not certain what else we can do, except keep up the pressure. I’m certain the large number of persons turning out to vote in the primary is an attention-getter to those seeking reelection.That’s not the norm, for sure.

 78. Its such as you read my thoughts! You appear to grasp a lot about this, like you wrote the guide in it or something. I think that you can do with a few percent to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. An excellent read. I will definitely be back.

 79. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back down the road. Cheers

 80. I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 81. It’s always a pleasure to hear from someone with expertise.

 82. These pieces really set a standard in the industry.

 83. Essays like this are so important to broadening people’s horizons.

 84. Heck of a job there, it absolutely helps me out.

 85. **You could do ship themes, nautical themes, and other themes that go with Florida. The setting could be different than a church, but you might still do the classical black ties and wedding ensembles round the beautiful Florida setting. Again, this is only a begin to get things moving on planning the marriage.

 86. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 87. Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

 88. The forum is a brighter place thanks to your posts. Thanks!

 89. Jeg har båret afskillige af den slags. Min mor lavede dem og hun gemmer alt så hun har helt sikkert en opskrift. Karen

 90. You put the lime in the coconut and drink the article up.

 91. Betty, your journey with your granddaughter takes you to a deeper place where love not only lives, but participates in the healing process that is so needed. To experience the gift of caring for someone else in a time of need is a gift given out of love and trust and you received that wonderful gift. I pray that I am worthy of that special trust and when I am called to care for my grandchild, I hope that my heart is as big as yours. Peace Always!

 92. It looks to me that this web site doesnt download in a Motorola Droid. Are other folks having the exact same problem? I like this blog and dont want to have to skip it whenever Im away from my computer.

 93. Now I feel stupid. That’s cleared it up for me

 94. Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

 95. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 96. Thanks for spending time on the computer (writing) so others don’t have to.

 97. Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

 98. Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

 99. other BE coaches? why…only Bobby G was clearly implicated, and for a big time recruit. And he was smiling apparently…Seton Hall should do the right thing and self-report this now that it was published. Somehow I doubt that will happen.

 100. Assalamualaikum……Baguslah…..terima kasih….sy nak tanya skit…tudung kalau pakai labuhnya wajib sampai kat mana ya?Jemput kw blog sy gak……ssyurga.blogspot.com

 101. We LOVE traveling but haven't got to do a whole lot together. I've spent a month in Japan when I was a teen, been all over this country, and to Mexico. G.I. Joe has been to Iraq, Germany, Kuwait…no big surprises with those. But together we spent one anniversary (Christmas Eve!) in NYC right before I got pregnant. And we love going to Disney World together. I'm trying to talk him into taking me to France one day but that's not likely!Your pictures from this trip are beautiful! I love the one with the bride and and her flowers 🙂

 102. ( 2012.02.11 11:13 ) : Very good post. I be taught 1 thing much more challenging on completely different blogs everyday. It really is going to always be stimulating to read content material from other writers and apply just a little something from their store. I’d want to use some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll offer you a link inside your internet blog. Thanks for sharing.

 103. one thing i have to say when the xbox went off the kid had to get back to a regular non halo life and was really pissed but only cry ed lololololololololololol?

 104. Hi Tai-Man,How would u rate the U-kids aged 19/20 to 21/22? 4th or 5th generation? Recently, i’ve seen something really horrible at CxxxU, plan to write a letter to the school or even SCMP …

 105. Hej Brian.Er ked af at høre det om din bedstemor, hÃ¥ber at I kommer “over det” sammen alle sammen som en familie nu gør…Du mÃ¥ skrive hvis du har brug for at snakke med en som ikke har noget med det at gøre.Knus fra Mia

 106. I told my grandmother how you helped. She said, „bake them a cake!“

 107. Great common sense here. Wish I’d thought of that.

 108. Patut dicoba agar hemat walau pake unlimited hosting. terima kasih mbak salam hangat dari Surabaya .-= Andhok selesai posting Makanan NgeTop =-.

 109. Yup, that’ll do it. You have my appreciation.

 110.   27 de Fevereiro de 2012Olá!O PowerPoint é um programa de fazer apresentações de diapositivos, isto é, uma sequência de “páginas” com texto, imagem, vídeo, etc. Permite a adição de efeitos de animação mas não, não é um programa de criação de vídeo.O PowerPoint é pago e está contido no conjunto de programas “Microsoft Office”, em qualquer uma das versões. Pode ser comprado online .

 111. Always weary of handing over money to any charity. However, being a son of parents that relied on implants and transfusions, I find it hard not to donate some blood now and then in hope of preserving a life as I was able to enjoy my parents. Giving blood costs you nothing. Christopher Dycha

 112. I really wish there were more articles like this on the web.

 113. D’ailleurs le 1/4 de finale Corée du Sud – Serbie je ne me l’imagine même pas et ça n’arriveras pas c’est quasi certain. Met l’Argentine et l’Angleterre ou même le Portugal à la place de ces 2 équipes bidons et la je te dirais Okay.:D

 114. Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

 115. 最好笑係澳洲兒童基金 (Australian Childhood Foundation) 那個 Joe Tucci,她說“We have seen these sort of cases in the [United] States and elsewhere, where a person in their 30s or their 40s decides that they want to be the President of the United States or they want to be a teacher or anything, they want to take up a public role, and those photos come back to haunt them.“我倒沒聽過有那個總統候選人因為六歲時拍的裸照而退選的。保護兒童是好事,但有時我會想這些人是不是想像力太過豐富了。

 116. Lola, no se puede sustituir, es una parte importante de esta salsa….pero la melaza de granada la puedes preparar y guardar tranquilamente en la nevera, en el blog encontrarás más recetas con ella y próximamente habrá una receta con salsa muhmammara…vale la pena y es facil de hacer…Besos,

 117. 14316Sep75279f 4b9Oh yes, those are my favorite relationships–the ones where my friends don’t actually love me for who I am but in spite of who I am. I’ve never felt more loved or accepted.This truly is one of the saddest things I’ve read.VA:F [1.9.20_1166](from 19 votes) 155

 118. I’d venture that this article has saved me more time than any other.

 119. I like the invaluable information you deliver on your content articles.I will bookmark your blog and verify yet again below recurrently.I’m relatively guaranteed I will discover a whole lot of latest stuff appropriate listed here! Fine luck for the next!

 120. I am moving and our new home has gas. I have Atmos Energy and I only have a fireplace and stove that will be on the gas. I have never had gas before, does any idea how much a gas bill might run monthly and how to keep it down?.

 121. I learned my lesson many years ago. I was charged with a crime which I did not commit and spent many years of my life and most of my money trying to prove my innocence. It did no good. Many attorneys today will admit that there is an 85% chance of a conviction..innocent or not. That is the truth. Wake up to the facts.

 122. I do agree with all the ideas you’ve introduced in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for newbies. May you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 123. Where Has All Of My Blog Traffic Gone? List some possible reasons why your site might be taking a dip in traffic, and offers a few resolutions.

 124. Ich will auch Ferien und viel Zeit ;o)!Obersüß, dein Hosenrock, bin ich ja gespannt, ob dich jetzt das "Hosenrock – Fieber" erwischt! Herzliche Grüße, Petra

 125. Now when was an income too much? If the Five percent markup is actually honest, what about 10 %? Is a 25 % markup unfair? Would certainly a 100 % income always be unconscionable? If the earnings border end up being associated with the expense of any money, as well as if it is in connection with the market price tag

 126. Holy Toledo, so glad I clicked on this site first!

 127. I have observed that smart real estate agents everywhere you go are starting to warm up to FSBO Marketing. They are noticing that it’s in addition to placing a poster in the front place. It’s really in relation to building connections with these vendors who at some time will become buyers. So, after you give your time and energy to helping these vendors go it alone : the “Law connected with Reciprocity” kicks in. Great blog post.

 128. Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

 129. Hab eine Frage zum Winter … da will doch mein Sim das Haus mit Lichterketten schmücken aber ich kann die nirgens finden… da frag ich mich

 130. Well, you answered my tornado question in this post. That's what I was afraid of. Are you folks OK? On high ground?Lovely shots, both of them. You know me, I like creative processing!

 131. I really needed to find this info, thank God!

 132. That’s more than sensible! That’s a great post!

 133. Yes, it is true that you and I don’t agree on politics. I still think you should hear me out on this: you have completely kicked Moby’s ass so bad that he would rather hang out with Eminem & Triumph the insult dog, so quit being „Moby Rebuttal.“ How about „Blonde & Brainy“ or something (preferably less cheesy than my suggestion)? Moby rebuttal doesn’t fit anymore and doesn’t do your blog justice.

 134. „they are a cooler airline than most of their competitors.“ Anon 4:32You may not think that after 10 hours sat in a broken seat, being periodically served some of the worst airline food I’ve tasted in years, like I was two weeks ago.

 135. Ik draag zelf inmiddels geen extensions meer omdat mijn haar langer werd dan de extensions. Maar daarvoor droeg ik ze bijna iedere dag.Mijn set was 70 euro voor echt haar, precies mijn kleur maar naar mijn mening ook net als wat jij hebt TE weinig haar aan de extension. als je echt laagjes hebt valt het niet zo op maar nu wel haha.Jammer 🙁 Ik had jouw haar graag NOG langer gezien 🙂

 136. Extremely helpful article, please write more.

 137. dit :I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this information So i

 138. comment6, surface bug cold, jgwt, chaos ceiling cage, ruezs, lawn sigh buddy, 970815, temple outta desperate, 114, Jesus rig tightly, 8P, cloud iron total, euc, an minute evil, sxgr, city near rose, dozq, candy leg purple, vufq, swell alien sake, 5447,

 139. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 140. Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

 141. Yay! I love Go Ahead Honey, It’s Gluten Free! Thanks for host it this month Linda. Yeah – isn’t it weird — I’ve been taught to eat “green” and “reds” but before looking into this I always thought of white being an indicator of having no nutrients. I must have picked that up when I started cutting out processed foods. Now that I know white is awesome – I love my cauliflower even more!

 142. #iPad mini giveaway I really hope I win it will help me with my youtube vids and I really like white iOS devices!!!!! But I dislike black iOS devices sorry to anyone that likes black iOS devices it is just my opinion

 143. „I’m not sure how this was a scared straight moment.“ JmeeJmee, I don’t think you’ve picked cotton before. Those cotton fields sure scared the crap out me–if this was all I had to look forward to for the rest of my life.

 144. I read your post and wished I was good enough to write it

 145. I heart you my friend! You rock! If you ever need cheering up gimme a call. I can recite gansta’s paradise by heart for you…you can’t have a day when you have me rapping for you.

 146. You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.

 147. stunning shit.self-employed internet clowns who spew liberal propaganda all day are shocked that other people bend the truth to accommodate their egos and/or paycheck.

 148. So sorry she didn’t respect your standards, you certainly made them clear … and taking that chance was disrespecting you and your daughter. I can see getting caught up in the moment, it’s something I’d be likely to do, and I appreciate your post on it because it makes me rethink what it does to someone else’s values. You can never place/force your values on another person.

 149. Wow! Great to find a post with such a clear message!

 150. how lovely all the flowers, no sign of spring here yet, too cold, everything bleak…but love seeing your cut flowers, happy anniversary, belated, our 25th is in July!! it was a good year.I love that daring little sprig of spring making his way out of the crack! A real survivor!!

 151. Ya te digo, Mafi, lo que no te mata, te hace más fuerte, de todas formas esperemos que no llegue hasta aquí, aunque hay sospechas de que una chica de Salamanca esté infectando, ayyyyy!!! madre miaMascarillas ya!

 152. young people like , old people like ron paul, ^ that guys family likes ron paul, the internet likes ron paul, babies like ron paul who doesnt like ron paul i dont get it

 153. Emma on January 2, 2012 I remember this article which at the time was extremely helpful with my first renovation which I have just completed (hallelujah). Thanks for the inspiration and practical tips! I would love to see more of these types of articles in magazines, and also with ‘before’ pictures so that folks with no experience and almost zero design talent can see the possibilities. What a lovely space you have created…

 154. Yo siempre he usado la fresca o deshidratada para masas como el pan y la química para otras masas más esponjosas como los bizcochos. En este caso yo me decantaría por la fresca como aparece en la receta o la deshidratada de panadería. Lo bueno de la deshidratada de panadería es que tarda más en caducarse y viene mejor para tenerla en casa.

 155. and I’ll recommend some places and possible people that can help. I’m not sure where you are exactly, but if you’re looking for a warm place, different cities have cold weather shelters. I know there’s one in Pomona and another in Ontario.

 156. cikgu tusyen =p … mcm pelik n kelakar je kan ko back violet bagaii nak gile . siap syaitan yg direjam lagi tu… violet oohh violet.. usah sembunyik disebalik itu sayanggggggWell-loved.

 157. Ma sei proprio convinto che al pubblico, sopratutto italiano (!), interessi sapere l’evolversi della situazione meteo in merito a riserve idriche, stato delle coltivazioni o altro ??!!Diciamo che potresti aver ragione più che altro per conoscere se la partita di calcio “x-y” si terrà o verrà annullata per brutto tempo……….. !!

 158. Neat! I had no idea your blog was only a year old, Rebecca. I honestly thought, from the looks of your blog and how well you’re doing with it, that you had been around longer. Happy Blogiversary to you, too.

 159. Stellar work there everyone. I’ll keep on reading.

 160. I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 161. Olen myös antanut jo kolme mahdollisuutta tälle lupaavankuuloiselle paikalle…mutta jokainen kerta on ollut pettymys! Paikka sinänsä kiva ja sijainti huippu, mutta kahdesti olen syönyt salaattia, joka on ollut aika surullista. Maut epäonnistuneita ja tosi vaisuja, ihan kuin kokki olisi täysin makuaistiton henkilö. Ja sanottakoon myös, että palvelu on ollut joka kerta huonoa: ihan kuin myyjätyttöä ärsyttäisi asiakkaan tuleminen. Plussaa vadelmapirtelöstä, joka ei ollut liian makea vaan maistui oikeille marjoille.

 162. Thank you, I’ve just been searching for info about this subject for a long time and yours is the best I have came upon till now. But, what concerning the conclusion? Are you certain about the source?

 163. Aw, looks like you guys had such a good time!! I love memory-making trips like that : ) But where are all of the pictures of YOU, hot momma?!

 164. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

 165. Personally, I'm more excited with the cameo appearances, it's not everyday we see such cameos of characters from the same “multiverse”. You know, it's fun to see how these affects the independent shows of these characters.And yah, I saw the shield of C. America in Iron Man. But I thought it was just a spoof, so it was C.A.'s after all.

 166. I was just searching "succulents" and came across this old posting. Love these! I loved them when they first came out 🙂 Love your blog and Turbo the adorable Border Collie! I have a Border Collie too.

 167. Ari, yours is truly the most inspiring blog I have ever read, on any subject. I think about these wonderful people you photograph for weeks and weeks after your posts, as I will with Debra. I so look forward to reading her story. A thousand thanks for your work.

 168. un cucciolone di Costalunga scrive:La rubrica è utilissima,ma dopo la lettura vien voglia di darsi a un più tranquillo torneo di briscola.Anche se le distorsioni alle dita sono dietro l’angolo…

 169. The Amish buggies are on the roads.Driving is a privilege — not a right.Therefore, the Amish should abide by the rules of the road. If they have religious objections to those rules, they should stay off the roads.

 170. hello!,I really like your writing so much! share we keep in touch extra approximately your post on AOL? I need a specialist on this house to unravel my problem. Maybe that is you! Looking forward to look you.

 171. You would think after living there the author would have recalled the locatioin of the Negev Desert (north of Eliat, still part of Isreal).I visited it for crying out loud–Knucklehead!  I think Alzheimers may be setting in. Anyway, thanks for the correction Abu…I’ll fix it.As for Nudnik…don’t you want to give us your real name?I still know what a nudnik is.

 172. – It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!

 173. Recunosc că nu mă pricep, bănuiesc că nu e de vină doar gazonul, dar una peste alta să ne facem de râs cu mult aÅŸteptatul stadion în aÅŸa hal…

 174. THANK YOU for doing this. There are a lot of names I recognized but didn’t know where to find. Plus, I’m so sad we didn’t get a chance to talk more – I have your little button and stare at it adoringly from time to time. Next year.

 175. – Can I simply say what a reduction to search out someone who truly knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know methods to bring a problem to mild and make it important. Extra individuals must learn this and understand this aspect of the story. I cant consider youre not more common since you definitely have the gift.

 176. I don’t think so. I think their economy is big enough for them to be considered a first world country. Their military is 1st world strength, that I do know for sure.Hope that helps.

 177. Tai sitten tuo päivittää tulosten muutokset vain vähän hitaasti. Ja näyttää esimerkiksi edellisen päivän loppulukemia kun käyttää päivitysnappia. Luvut ovat muuttuneet siitä, mitä ne olivat tätä blogia avattaessa. Tänään luvut näyttävät olevan 58/36/6.

 178. Yea, I decided to use those two trees as my corner posts for the deck and as life has it, they grew where they grew. It makes for a unique design though and everything is level simply because I do have control over that part of the design. More pics can be found in my other vids.

 179. My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

 180. Now You can relax and feel good!!AWESOME ….You made a wonderful piece with the gold and greens and orange YUMMIE I especially look at the golden nuggets on top of the pod- mmmmmmmmm that combination

 181. சிரஞ்சீவி, முதலில் கட்டுரையின் சாராம்சத்தை உள்வாங்கிவிட்டு அப்புறம் எழுதுங்கள். கட்டுரையின் எந்த இடத்தில் இன விரோதத்தை தூண்டும் விதத்தில் உள்ளது? தேசிப இன மக்களின் இயல்பான ஒற்றுமை உணர்வு பன்னாட்டு ஏகபோகத்திற்காக இந்திய, சிங்கள அரசுகளால் எவ்வாறு தூண்டிவிடப்படுகிறது என்பதைத்தானே கட்டுரை சுட்டிக்காட்டுகிறது!

 182. Ich habe mal ein iPhone 3GS mit unter die Dusche genommen, nach dem Freibad, versteck in der Badehose.Es hat sich für mich geopfert: Während es seinen Geist aufgeben musste, wurde ich sauber (!)

 183. The vacation trades offered are evaluated a variety of within the chosen and just excellent value all around the world. Those hostels are normally based towards households which you’ll discover accented via charming shores promoting crystal-clear fishing holes, concurrent of one’s Ocean. Hotels Discounts

 184. Hi there! I am looking for a plan of the N house- one that shows the roofs of the various shells. can you help me?Estoy buscando un plan para la casa N de sou fujimoto. puedes ayudarme?

 185. Hey, you used to write magnificent, but the last few posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!”In politics stupidity is not a handicap.” by Napoleon Bonaparte.

 186. Even I'm not an American, I still remember clearly about the attack! It was live from TV and everything happened so quickly! However, thanks for reminding. My prayers for the family who lost their loved ones. Hope you're having a wonderful weekend. Btw, your firehouse chili sounds delicious & hearty.Blessings, Kristy

 187. callandrad on September 4, 2011 I love when Orlistat shipped c.o.d. moms figure out ways to work from home. Kudos to her. Her cdpruots are Orlistat shipped c.o.d. adorable and unique! Love them!

 188. Addendum to list?41 Chabid Benmakhlouf, Marocko/Sweden – new chief of the Muslim Brotherhood in Europe; chairman of FIOE (Federation of Islamic Organizations in Europe).42 Doudou Diene, Senegal – former UN Special Rapporteur on racism

 189. It’s amazing! I love the painted closet, also. I have really been wanting to paint our closet, but just haven’t been really motivated to get it done! This is definitely inspiration for that! BTW- I’m a new follower!Vanessa

 190. Your’s is a point of view where real intelligence shines through.

 191. Al Andalusiya en arabe signifierait l’Andalouse. Ce serait donc l’adjectif féminin qui aurait donné le terme espagnol, comme quoi l’évolution des mots emprunte parfois des chemins bien tortueux.

 192. I run another test this morning of the Garmin 210 vs the Magellan Switch Up. Unfortunately, the Switch Up failed miserably! It reported distance that was 5.31% greater than the 210. While I still haven’t done a measured mile test on either device, the satellite map shows the track of the 210 to be almost exactly the route that I ran, while the Switch Up’s track rambles hither and yon, somewhere around the actual track. To add insult to injury, Magellan tech support has not responded to any of my inquiries about the issue. Testing will continue, but as it stands right now, I can’t trust the Switch up for racing or training.

 193. The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.

 194. Ã… sÃ¥ mye lekkert. Green Gate lattekoppene har jeg i alle tenkelige varianter, he he… Er helt hekta. Jeg bruker dem til kaffe, te, godteskÃ¥l, blomsterpotte, til syltetøy og masse annet. De er sÃ¥ flotte 🙂

 195. Your article perfectly shows what I needed to know, thanks!

 196. I am looking at your Parisian, well you are familiar with a Croque Monsieur (sauteed ham and cheese sandwich with dijon mustard), or even better the Croque Madam ( a Croque Monsieur topped with an egg and beschemel).These would be far more suited and tasty choices when attributing grilled sandwich fare to french locals.JSin

 197. ClauudUus!!aaaa Ci coo Nie lubiÄ… Dodyy niech Siee Zegnaja :przenosnia: srodkowym Palecem .xD KoszmaR Ona i Tak Wass Nie Lubi.!hhaaha i BYc mozee jak to czyta co piszecie too pewnie ma niezly :ubaw: :dance’szook:

 198. A revolutionary anti aging skin care product (Levela Anti-Aging) gives you a FREE SAMPLE if you are from United States. Enter this link in your browser and get your FREE SAMPLE ! bit․ly/lavelaantiagingfreesample

 199. This is the perfect way to break down this information.

 200. At last, someone who knows where to find the beef

 201. With the bases loaded you struck us out with that answer!

 202. As a recent UC grad I can whole-heatedly say that I would expect such support and enthusiasm, from the UC community. As a viewer of the recent UC video I am sure that I and many others are expecting great things from you and happy to have you as a fellow bearcat!

 203. That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

 204. This website makes things hella easy.

 205. Chi ha cattive intenzioni e' sempre un passo avanti, purtroppo. Se molti utenti iniziano ad usare sistemi operativi differenti per le loro operazioni bancarie, si potrebbe semplicemente pensare di creare un virus che risieda nel BIOS. Non ci sarebbe virtual machine o sistema che tenga e l'unica soluzione per eliminarlo sarebbe ri-flashare il BIOS stesso.Cliccate per un articolo.

 206. Kylie:å””…我唸我應該講下,妳個胸無問題,唔須要減胸,但都唔須要擴胸。個 Pat 唔關事,整體減左,個 Pat 自然會細 D ,無理由減胸增 Pat ,ä½ ä¼° [ A å­— 人 ] å’©。妳整體上都無乜問題,食少 D 好快瘦,而家都屬於有少少肥,都唔係話好肥,不過比較好肉咁解,瘦幾磅就無得頂喇。

 207. That’s a quick-witted answer to a difficult question

 208. The idea of being “outside of grace” is something that makes less and less sense to me every time I think about it. If grace is undeserved, is it possible to find yourself outside of it?

 209. to send the output directly to amaseis you must have a digitizer (A/D converter with 16 bits with 1024 bit of counts) which amaseis can read directly, and it cannot account directly to souncard because the program only communicates in serial ports that only reads digital output to it. ^_^

 210. Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

 211. Tom Strong já é O CARA, primeiro por ter como aliado e um de seus melhores amigos o gorila Rei Salomão, mostrando que realmente sua inteligência é superior a dos humanos normais. E a filha do Moore, não digo que será igual, mas já é uma grande promessa futura para os fãs da literatura e nona arte! Que presente para a nossa sexta-feira, com Tom Strong , agradecimento de um devoto feliz para você, Garrit!

 212. I love Kahil Gibran too – I think I may have told you that. I have all of his books and The Prophet is dog eared.Gorgeous pics… now add the one of you.Lovely day, and lovely perspective. Valerie

 213. Whoever is in charge of Youtube is doing it wrong. How quickly one forgets WHY they become successful in the first place. Counter-progress is utterly useless America. Stop it.

 214. I really wish there were more articles like this on the web.

 215. interessante. Personalmente al primo posto viene fuori il sito di un omonimo con un vivaio di piante, poi il blog con tutti i vari post (aiutato anche dal fatto che il blog si chiama come me!), poi twitter che è sempre ben indicizzato (ed io lo uso abbastanza), poi Facebook, Slideshare e un pò piu avanti LinkedIn. Direi che la mia è una situazione piuttosto tipica.

 216. Bah, subi 25 posições e diminuí a diferença para CARLOS POLE POSITION CORREA. Fiz 78 pontos nessa, ainda que não tenha acertado nenhum resultado na MOSCA.

 217. I think everyone needs to stop. These are two very hard working parents. They have every right to spend the money that they have however they would like to, just as you or I do.

 218. oct28Stef Salut,Tu dis qu »il est impossible de passer la radio en mode 1 même en l’ouvrant, mais serait il possible d’avoir une ou deux photo de l’intérieur de cette dernière je voudrais me faire une idée car pour moi le mode 2 est rédhibitoire !Merci d’avance.PS : un nouveau numéro du mag est il prévu sur l’app store ?

 219. Wat een ontzettend leuke site! Kwam het per toeval tegen en deze hartjes vind ik erg leuk! Lijkt me ook mooi in ecru of wit en dan aan mijn kast te hangen. En daar dan ook leuke kastrandjes in te haken. Bedankt voor de duidelijke uitleg!Groet, Gonda

 220. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 221. Hiya, I’m actually glad I’ve found this info. In this day and agebloggers publish almost gossips and net and this is really irritating.A first-rate blog with interesting content, thisis what I need. Thank you for keeping this website, I’ll bevisiting it. Do you do newsletters? Can not get a hold of it.

 222. Touchdown! That’s a really cool way of putting it!

 223. Awsome post and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you people have any thoughts on where to get some professional writers? Thank you

 224. The like,dislike buttons are anoying as hell..Who the fck cares if they don’t like music from the greatest rapper ever? It’s just not their music type then..I don’t understand why they listen to it though but thats a whole different story..New hype where you say oh blabla 2 people are Justin Bieber fans..So lame..It’s more anoying then rick roll

 225. I love it. When I first saw it, the angling of the text is just too subtle that it was annoying me. I wanted to reach into the screen and straighten it up (like a crooked picture on a wall).

 226. My comment on the GSU Iron Pour is stuck awaiting moderation because I included links. In case it stays there for a while, I say now to all you posters and lurkers, workers and shirkers, the iron pour is a SPECTACLE. It is spectacular. And free. So come check it out!p.s. I am a shirker. Fran with a one-mile med-ball run? Hell no.

 227. You make things so clear. Thanks for taking the time!

 228. yo lo vi y siempre me acuedo de un dibujo animado que salia volanto por algun motivo y que tocaba una guitarra, además de los tres policias tontos, uno que no se le entendía nada lo que hablaba y el que decía qué dijo jarry he que dijo

 229. Just what the doctor ordered, thankity you!

 230. About the AuthorChristina Kach is working as an industrial engineer specializing in Lean and Six Sigma at a government defense contractor in Massachusetts. She is a young professional writing real time advice from her experiences in the business world to share with other young professionals at http://www.catchcareers.com. Christina is a graduate of the College of Engineering at Northeastern University, Class of 2009. You can connect with her on Twitter @ChristinaKach

 231. Haha, dårlige tanlines kender jeg alt for godt.. Får en smule farve på det meste af min krop om sommeren, undtagen ben og fødder.. Haha.

 232. omg my uncle got pickpocketed in paris at the metro. but they were old guys like 25ish and were quite skilled! took like 1000?! I used to think paris isnt safe but now, im even more convinced!

 233. I used the Kohala Bay rum I picked up after your “tip” to me at your Mai Kai cocktail flight. (Thanks you very much, bought 2 bottles). I made a fassionola substitute w/ my home made grenadine and Smuckers Raspberry Syrup (1/2 & 1/2) (I make the Blinker- 2 oz rye, 1 oz. grapefruit juice, 1 tsp Raspberry Syrup w/ it) . Definitely worked on the taste test. Life is good and it keeps getting better. I’m holding back on buying the Fassionola, but I know eventually I’ll have buy it and to put it up against my mix.

 234. All things considered, this is a first class post

 235. Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 236. Hey there its miranda we spoke at the gala dinner, I finished my Mentor night blog by transferring it to visual, it was tricky but i managed. Thank you for the blogging experiences it has been really helpful

 237. I try to package things into serving sizes when i get home from the grocery store. For example, fruit in individual containers, carrots in baggies, popcorn in baggies, etc. That makes it much easier in the mornings to just grab and go.

 238. I’ve been surfing on-line more than three hours as of late, but I never found any attention-grabbing article like yours. It is beautiful value sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content as you probably did, the internet will probably be much more useful than ever before. “We are not retreating – we are advancing in another Direction.” by Douglas MacArthur.

 239. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 240. First of all, Matt Ryan was the QB for Jags two years and in all honesty, you and I could have gone 8 wins with Matty Ice at QB. Yes, he had to make massive changes in his staff, but I see a solid foundation of good solid players and good kids who can make things happen, which means 8 or 9 wins a year

 241. That’s a clever answer to a tricky question

 242. That’s a smart way of thinking about it.

 243. Justement Maximilien, ces deux concours sont à bac+5. Même niveau.Pourtant l’enseignant de secondaire est mieux payé alors qu’il travaille moins et a moins de responsabilités.

 244. thanks, y k!on ‘rains’, of course it might or might not be raining more than once that particular morning at Yang Guan or ‘Yang Pass’ (latter used in my rendition for the benefit of the non-chinese speaking readers). actually, for my own purpose i thought the plural ‘rains’ would balance off nicely with the plural ‘dusts’ in the same line.on line 3, you may of course be right about ‘one more cup’ rather than the ‘last cup’. nonetheless, i used ‘last cup’ here so that this is echoed or reinforced by ‘no more old friend’ in line 4.thanks, again.frank

 245. Gee. What a shocker! More people found guilty of being white colored.You filthy bigots are sickening. What you scum don't realize is that you dehumanize the objects of your corrupt affection. You vermin see nothing but color.May all Klansmen like you rot in hell.

 246. Deep thought! Thanks for contributing.

 247. Peace right back at you Erin! Keep open to the world, and it will stay open to you. A spiritual director once told me long ago that the older you get, the harder it is for you to find your peers. I think this is true from time to time, but then, at the oddest times, the perfect people just waltz right into your life.Vulnerability…. good. Making new friends but keeping the old, also good Really like your writing, and look forward to your ideas in the future!

 248. 171Have you ever thought about writing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 249. I wonder if the armagnac was always old, since that what they named it. I agree that the photo on the stairs is artistic, as if they had been placed there rather than randomly sat.

 250. The problem with a very very large (or unlimited) inventory/bank from a player’s side of things is that it encourages hoarding. Games are all about choices and having a more limited inventory forces the player to make them. Sometimes hard ones even. Do I keep Item A or do I toss it to make room for Item B? Or do I spend the coin to upgrade my bank/inventory so that I can store both Items A and B? Players weight the return on investment (RoI) of the coin outlay versus the gained benefit to determine if it is a worthwhile expenditure.

 251. Åååå, det er bare sååå viktig å kose seg!Og tusen takk for award, Unique og greier. Tusen,tusen takk Hanne den satte ejg pris på. Skal se hvordan jeg takler den videre ;0)Stooor lørdagsklem fra snøfrie trøndelag!

 252. My question is, why can’t we have the beautiful voice without the stupidity, skankiness, and self-destruction? Do they start out this way, or do they get co-opted by a destructive culture? Or is it all an act to make them seem more „real?“

 253. C’e’ una lunga lista di donne famose della storia che, in fatto di cattiveria non sono seconde a nessuno. Cominciando da Agrippina. Irene di Bisanzio, Elisabetta bathory, ecc.le donne sono anche cattive, eccome

 254. Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 255. Headphones. Big ones and a book. You can pretend that you are listening to music and can’t hear him. If he tries to pull them out start yelling at him! Or say “sorry I have a big exam I’m getting ready for can’t talk.” I hate creepers, normally I meet them in bar situations and am drunk enough to tell them to fuck off. Or you could just tell him the truth, that you like to enjoy your bus rides in silence and would rather not chat

 256. Full of salient points. Don’t stop believing or writing!

 257. federicalove1D scrive:sei una grande! la pensiamo allo stesso modo sorella directioner!una cosa che nn hai detto:cara ellie g se nn ti piacciono i 1D se pregata di non venire su questa pagina!!!!!

 258. I was so confused about what to buy, but this makes it understandable.

 259. It is becoming clearer to me that most of the things we fear are the things we tell ourselves, not what is real. I, too, procrastinate when I’m not sure what to do – or write – next. I’ll tell myself I’ll just play one game of Spider solitaire while I think about it…

 260. Hoping to get the rest of the new Rogue Squat Stands up and functional this week. The York Stands that we’ve been using are for sale for $125. If you want one please let me know asap. 3 have been tentatively claimed

 261. i like being able to see what i just subscribed to pop up. it would be cool if you could prevent me from seeing suggested videos that involve nudity…i think youtube is great but i am no fan of accidently seeing people in the buff…especially women.

 262. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 263. Skåpet var ok,men kanske i en annan färg..och jag antar att det inte är ett skåp du vill måla om.Håller med om S.A.T.C 2..Maria

 264. That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

 265. I keep losing my phone connection here … Anyway, I recognise that this is an important topic for him yet it possibly alienates potential readers and people in general as it encourages a "you're with me or you're not mentality". Much of this negativity stems from stuff written about years ago, ignoring an opportunity to move on. These tours are great, but sometimes they can come across a bit self-absorbed well a lot really.I recognise why dave responded in the way he has do to eric's question above, but dave could have taken a more constructive, positive approach.

 266. Cheers pal. I do appreciate the writing.

 267. 24 Julio 2012Cara Mariateresa,Sus hortensias son hermosos bordados, parecen ser pintadas!Creo que es un año extraordinario para aquellos en el jardín, incluso si el sol es fuerte en estos días tiene un poco chamuscado, han tenido una vegetación exuberante y maravilloso, Los adoro y tengo tres colores en el jardín!Te abrazo querida, buena continuación de la semanaNadia

 268. Normally I’m against killing but this article slaughtered my ignorance.

 269. Wow! This can be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Wonderful. I am also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 270. "Buffalo Wild Wings? Man, that is one high-class date!""It has always been a mystery to me how men can feel themselves honoured by the humiliation of their fellow beings." Mohandas Gandhi

 271. Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

 272. are some great articles about feed monetization: 8 Easy Ways to Monetize Your RSS Feed by DoshDosh RSS Advertising Options by Problogger. Monetize Your RSS Feeds by Derrich.com this post contains nice vidro tutorail about

 273. The flash mob voter fraud was off the charts. The GOP gets to keep some House crumbs and some house districts are not corrupt. The Dems have learned Cloward Piven to overwhelm the system especially close to the polls closing. Drive illegals and other people around in vans on state borders. The GOP was blindsided and silent. Welcome to the USARR. We are serfs and slaves because are votes do not count.

 274. Right off the bat, if your someone who likes to experiment with diff flavors, I will tell you that you will be disappointed. However, if you are like me and satisfied with the limited flavors then you will absolutely love EverSmoke. I particularly like the ‘Coffee Creation’ – it is perfect for my tastes and in fact I just stick to this one flavor as it suits me well.AverageOverallPresentation & PackagingFlavorFlavor VarietyVapor VolumeBattery LifeValueShipping3 people found this review helpful.Was this review helpful to you?/

 275. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish just about gossips and net and this is actually irritating. A good website with exciting content, that is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 276. Thank you for this superb established and thanks for pointing out the negative space birds as I in all probability would not have noticed them! Hugs, Suze

 277. Å så vackert!! Vilka fina bestick, handukar och vinglas, där skulle jag gärna kommit på middag!! Och tjusig madonna! Gott Nytt År kära bloggvän!! Mari.

 278. Stefo scrive:Rabbi questo era il pensiero di Dondi (che pero’ aveva fatto fuori l’unico altro privato oltre Benetton che voleva metterci parte dei soldi) ma ricordo che nel programma di Gavazzi c’e’ la terza franchigia a Roma…con che soldi non si sa.

 279. That’s a well-thought-out answer to a challenging question

 280. Jan M. Fijor pisze:Adwokaci sie boja, a poza tym nie wierza we wlasne umiejetnosci. Po trosze tez zyja z panstwa, to ono daje im prace swoimi skomplikowanymi prawami i obowiazkami. Pozdrawiam jan M Fijor

 281. Sites We Like…Hello There. I found your weblog using msn. This is a very neatly written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info. Thank you for the post. I’ll certainly comeback….

 282. That's pretty understandable, right? I mean, within living memory, one of the richest and most powerful countries in the world did its level best to murder every Jew they could lay their hands on, which turned out to be a good fraction of all the Jews in the world. That sort of thing tends to stick in your mind as important.By all accounts, Jews were defensive and chauvinistic *before* the holocaust too. I guess Kissinger's bon mot "even paranoids have enemies" applies.Cennbeorc

 283. I was so confused about what to buy, but this makes it understandable.

 284. Tak for opfindsom "hvad-skal-jeg-vælge"-rundtur. Det der med at et valg indebærer fravalg giver da også mening på dette niveau.

 285. Hey Peter! I’m offically living in Madrid now, 2 yrs to go! meanwhile im visiting Paris, Berlin, Amsterdam..many trip plans gonna go for it! But will be back to SH this winter, i will see ya there! miss ya, big kiss!

 286. Your post has moved the debate forward. Thanks for sharing!

 287. Anonymous (posting on 20 October) – that may be a fair criticism of doctors (and perhaps all professionals), but drug companies are required to collect and forward to the FDA all reports of adverse effects they receive. (I realize they may not always do so perfectly.) I believe medical device companies have the same obligation. Why shouldn't health care IT companies, which after all are makins a kind of medical device, have the same obligation?

 288. Apr26Drew Agreed on #2 being clean and concise. To me all the colors would work depending on what they are utilizing it for each would have its benefits. Awesome job Cassie!

 289. lagu ni mengingatkan sy kat kak syu pulak…xpernah dgr lagu ni until hari lahir yg ke 22 (kalendar masihi)…she post this song in her blog dedicated to me + hadiah yg sangat comel..=)SELAMAT HARI LAHIR….DUA PULUH EMPAT…

 290. Frumos post!In sfarsit ceva logic si specific "intelepciunii" unui ateu.Stiinta nu are nici o treaba cu credinta,sunt total opuse.Sa crezi in ceva nu ai nevoie ca cineva sau ceva,sa iti demonstreze ca acel lucru exista cu adevarat deoarece atunci nu se mai poate numii credinta.In fond,credinta este un risc al ratiunii,dar nicidecum o anulare ci dimpotriva,o iluminare a ei.Credinta este un risc impotriva:ratiunii,stiintei,impotriva vietii,impotriva limitelor omenesti si nu in ultimul rand impotriva normalului.

 291. koselig pÃ¥ kjøkkenet ditt, jajeg har ogsÃ¥ slike blÃ¥ flasker. de er sÃ¥ fine!synd med det regnet, gitt.lite av det pÃ¥ kreta, her jeg er …men det er nesten sÃ¥ jeg begynner Ã¥ lengte etter det. steikende varmt i sola!!solhilsen fraÃ…pent hus pÃ¥ tur

 292. that, but it’s as true today as it was in the 1970s.I’m reading Joe Klein’s book about the Clinton years and once again wonder what would have happened if Bill had just looked into the news cameras and said, „Yes, I did her. (I believe the „her“ in question would have been Paula Jones.) So what? Enjoy the skyrocketing NASDAQ and let me run the country.“JFK’s approval ratings actually went up after he publicly took responsibility for the Bay of Pigs disaster. Why won’t other politicians follow his lead?

 293. Hallo Tessa.Ook ik vraag me af waar en hoe we iets tegen de codex kunnen doen. Hij zou al in augustus getekend worden. ( hoorde ik ) Dus misschien is het al te laat.Hadden we maar een PARTIJ VAN DE PLANTEN. Niemand in de politiek maakt zich er druk om.

 294. David Bunce – Awsome photogrphy, very soft and romantic. Love the country theme. We need someone like you for our wedding in September here in Colorado.

 295. Cool post…Keep up the great piece of work, I read few posts on this site and I conceive that your weblog is real interesting and has circles of superb info ….

 296. Vamos pensar um pouco……….Qual nacao eh auto suficiente nos dias de hoje ?Eu diria que sao as Nacoes mais miseraveis da terra sao as menos depedentes, que SOBREvivem no limite de sua existencia.

 297. andaf dit :j’aime moyen cette journée, à cause de l’ampleur commerciale que la fête a pris, mais sinon c’est sympa de voir tout l’amour dans le mondemerci pour le concours

 298. Hé Marc, t’as pas fini de taper sur tout ce qui bouge ? Allez je rigole, c’est comme ça qu’on t’aime ! Continue à nous raconter tes aventures, on est pendus à tes lèvres !Salut l’artiste !Bertrand M., Genève

 299. great create…Thanks with regard in order to whereby publish. I’d like to be able to say the quality value on motor insurance plan varies during plans to some brand-new, due to your fact you’ll uncover a great deal attached to different options that produce all yo…

 300. toros resmi olarak bitmiş gözüküyor ama seninde belirttiğin gibi bitişi gerçekten kötüydü ve zoraki bitmiş izlenimi bıraktı bende de ama resmi olarak şu an devam etmiyor dizi hiç bir yerde

 301. When the government takes the guns I for one will be getting out of this country. I refuse to live in a country where I’m a criminal for protecting myself from two and four legged creatures.

 302. Wow, I’ve stayed at Port Orleans but never took the ferry! Between the new guest rooms and the ferry it’ll be a whole new experience:) Thanks for the great review and pics.Deb´s last [type] ..

 303. I placed an order on a Thursday with Halo and got it the following Monday. That was for ground shipping. I’m very pleased with their quick service. I will continue to buy all of my e-cigarette stuff from them in the future. Even their customer service was friendly and helpful. I’ve even recommended them to my family and friends.AverageOverallPresentation & PackagingFlavorFlavor VarietyVapor VolumeBattery LifeValueShipping1 person found this review helpful.Was this review helpful to you?/

 304. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 305. As a Southron, it heartens me that a Jewish Yankee can understand the Warrior Class we nourish and honor in the South. I can think of no other culture on earth where young men join the military against their parents' wishes, yet are regarded by their same parents as heroes. We are peace-loving people–yet inherently grasp the great duty, and corresponding honor, of defending sacred ground.

 306. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 307. It’s imperative that more people make this exact point.

 308. I am 16 years of age. Eventually in The month of january, I awoke and that i was a lot more tired than normal. It’s not gone away by now, and that i dislike it. The physician does not appear to have the ability to determine what are you doing. Does anybody have this issue or understand how to repair it?

 309. I have recently started a web site, the info you provide on this web site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “The man who fights for his fellow-man is a better man than the one who fights for himself.” by Clarence Darrow.

 310. I've been following Zion for several years now. It's interesting how they're searching for the oil.It's been obvious for years that the democrats don't want competition and BHO is just making sure it never happens at this point!

 311. You have outlined this method very clear Shawn.However I think 21 days are too short. It will take at least 2 months to create a new habit. Some friends even told me it will take about 3 months.

 312. Yeah, shame on you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I've controlled urges to use that Dosteovski for my memoir… I opted for a full frontal nude of myself on the steps of St. Anthony's Cathedral in NYC. It just seemed like the second best option.

 313. i believe you have a wonderful page here… these days had been my very first time coming below.. i just transpired to discover it performing a search engine. anyway, wonderful post.. i shall be bookmarking this page for certain.

 314. Voor iemand die zelden een boek leest, hier ook een geheim: in één ruk uitgelezen, ik kon het niet wegleggen! Een helder boek met niet alleen de droom maar ook een eerlijke weergave “als het even tegenzit”, alles afwisselend en boeiend geschreven. Mooie foto’s, recepten en ideeën; mijn complimenten!Veel succes met jullie nieuwe dromen!Groetjes,Esmée

 315. Anonymous21.08.2011En France, il y en a quand même un peu plus de justice… Vous avez choisi la Russie, c’est bien. Si vous aimez être escroqué par des responsables politiques, des administrés locaux ou des flics… Pajalusta…

 316. a good possibility that T-Mobile’s got one hell of a fall lineup coming our way. [via AndroidSpin]Posted originally at Android CentralSponsored by Android Cases and Accessories Page 1 of 2 |

 317. Det er greit at vi mÃ¥ «tÃ¥le» Ã¥ høre sannheten – men det finnes mange mÃ¥ter Ã¥ uttrykke seg pÃ¥. Hun har i ettertid beklaget den alt for personlige henvendelsen.

 318. If you’re reading this, you’re all set, pardner!

 319. Efectivamente, fue un sueño lúcido lo que tuviste. En el momento en que te diste cuenta de que estabas soñando y decidiste controlar tu vuelo, estabas lúcida. En tu sueño controlaste tu cuerpo, pero no olvides que también puedes controlar tu entorno y otros personajes. Saludos.

 320. Excellent post at Meet Geraldine | Geraldine2012.com. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful info specifically the last part I care for such information much. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck.

 321. haha, ja men eller hur.. smart där!! kanske blir den nästa trenden, nässpray e ju sååå ute;) ah dt kan bli farligt dt, hahah.. lr iaf sjukt kladdigt ja skulle testa en annan grej när ja gjorde så första gången.. stod i köket å svingade huvudet snabbt bak och sen fram.. å pang så bara spruta dt Coca-Cola ur näsan som rena niagarafallen, haha! minst sagt kladdigt på golvet, men näsan blev rejält fräsch ;P

 322. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between usability and visual appeal. I must say that you’ve done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads very fast for me on Opera. Excellent Blog!

 323. Love your card & all the fab embellies. Also, thanks for the tips on using the glamour dust. I used it on one card & loved it, then on another, & another…. it's a beautiful effect!

 324. Here’s McI:In the week preceding Ryan’s angry post, the Team boycotted the Lisbon reconciliation workshop in order to perpetuate its fatwa against critics“A fatwa is an Islamic religious ruling, a scholarly opinion on a matter of Islamic law.”So The Team consists of closet muslims?

 325. Oh My Gosh! I think you are talking about the dumplings that my aunt (in Cicero, IL) would sometimes buy for Thanksgiving dinners. They are the size of a softball? Does that sound right? They were fantastic, and those few years (at least 25 – 30 years ago) were the last time I ever saw them. All your talk of the Chicago area Bohemian food reminds me of home. I love your blog–it is the first thing I read when I get online.

 326. Komppaan ylempää; ovat varmaan oppineet hallitsemaan liikeratansa sen verran pehmeästi, etteivät töksähtele tankoon samalla tavalla, vaan ikäänkuin enemmänkin „liukuvat“. En tiedä, kunhan veikkailen. Tai sitten niillä on jotain ovelia kikkakolmosia, joista me asiaan perehtymättömät ei olla tietoisia..Muhun toi tankotanssi ei sinänsä kolahda, ne assosiaatiot siinä, mutta ajatus siitä, että osaisi hallita kehoaan noin hyvin/omistaisi hyvät lihakset on kieltämättä cool.Kaipailisin muuten lisää hiusjuttuja, etenkin Urtekramin tökötit kiinnostaisi.

 327. you’re truly a just right webmaster. The site loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you have performed a excellent job in this subject!

 328. Hello, I’m interested in booking a mini session for our holiday cards. We are a family of 3 – myself, my husband (who is in a wheelchair) and our nearly 3 yr old son. Our schedule is flexible – can do a weekday if that’s best. Please advise of your availablity and typical locations. We are located in Centennial, CO. Thank you,Lisa Fairbanks 303.818.8061

 329. Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

 330. I’d have to check with you here. Which is not something I typically do! I enjoy reading a post that will make men and women feel. Also, thanks for permitting me to comment!

 331. No you need to be paying the interest for it to register on your creit rating – a client buying a house thought he would raise his rating by haveing lots of cards yet paying them off before the interest was due – no red marks etc…he was wrong and it did not register at all. Was this answer helpful?

 332. Querida Cecilia Ando un poco perdida haciendo las visitas a duras penas…Hacía ya días que no pasaba por aquí y me ofreces la posibilidad de sentarme un rato en esa preciosa cocina blanca llena de luzUn Beso

 333. Thanks Rach! I’m so excited for your new opportunity!I’m actually thinking about trying out some yoga, the breathing might do me good. I’m going to try On Demand first before heading to a real studio. But I’m glad you have a calming happy place!

 334. Hola, què tal,Espero que disfrutis molt de l’experiència, del lloc i dels companys !!!No vinguis gaire moreno que no et coneixarem però passa-t’ho molt bé.Felicitats pel teu sant del dia 18!!!Fins aviat.Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 335. Så jävla rätt finns det betal app finns det tio stycken gratis som funkar lika bra samt utvecklare tjänar bättre betalt pga reklam in-app purchase

 336. the kindle sucks i want to chuck it at the ground and hit it with a hammer get the ipad and save ur selves from misery its so stupid ipad does so much more than the stupid kindle

 337. A little bit late to search for Tallis quincentenary celebrations in Washington, no? There was a workshop in July and a performance of Spem in alium by Washington’s best professional singers. For those interested in smaller-scale performances, the choir of St. Francis‘ Episcopal Church, Potomac will perform an all-Tallis Evensong on Sunday afternoon November 6.

 338. Alexandre disse:Lina, por favor mais uma ajudinha!Meu vôo foi alterado e, assim, chegarei 3 horas mais cedo em Paris. Você me indicou em outro post o centro comercial em Plade d’Italie para eu comprar roupas de inverno. Como terei mais tempo, você indicaria outros lugares com bons preços e qualidade? a H&M seria uma boa opção?desde já grato.Alexandre

 339. POSTED December 29, 2005 at 11:10 ambookgirl: Thanks for the insights and alternative sources! Now I’m wondering what other catalogs I’ve been missing! Yargh! It appears that Circa is made by Rollabind, except for the paper, so that’s very exciting. Not sure what the page darts are though.beth: hey, now that’s a great idea! One of those dictionary desks might be useful for the kitchen too…tall, narrow, can fit in the corner…Jim: Yeah, they’re pricey 🙂 The PCEO as an OSX Widget is a neat idea… I think you’ve just given me the focus for the OS X coding portion of 2006 (that is, learning how to do it 🙂

 340. My spouse and i still can’t quite feel that I could become one of those reading through the important ideas found on your website. My family and I are sincerely thankful for your generosity and for presenting me the opportunity to pursue our chosen profession path. Appreciate your sharing the important information I obtained from your web site.

 341. Im am totally loving you in the hula look, you'll make a fabulous rockabilly chick if you ever want to join my clan ;o)Are those real Ray-Bans? If so Im a sick with jealously over the £2.99 price tag, you know how much these fetch on la bay, heck even cheapskate me paid a pretty price for my 50s ray bans! Scarlett x

 342. Typically I do not read post on blogs, even so I would like to say that this write-up quite forced me to check out and do so! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite wonderful post.

 343. You lost me, buddy. I mean, I suppose I get what youre saying. I recognize what you’re saying, but you just seem to have overlooked that you’ll find some other people inside the world who view this issue for what it actually is and might not agree with you. You might be turning away many of people who may have been fans of your website.

 344. Emeril’s recipe called for the blanca. I wasn’t sure if that was really for the flavor profile or because a gold tequila might interfere somewhat with the pretty color? The tequila I had on hand was Cuervo…and I decided that was not an option! When you try them out, let me know what tequila you used and how you liked it!

 345. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. many thanks

 346. Ho provato, però non mi piaceva perchè mi dava risultati esclusivamente in inglese. Allora ho rimesso la lingua di google su "italiano" e automaticamente è tornata alla versione vecchia.Però ho notato che ora, sotto l'intestazione di google, compare la scritta "mostra opzioni" che fa apparire la colonna da te citata, anche se con una grafica un po' diversa.Ora mi chiedo: c'è sempre stata questa opzione oppure è stato il tuo procedimento ad averla attivata? In ogni caso ora almeno è tutto in italiano 🙂

 347. Tenho pele seca, e depois de fazer um peeling ai o trem desandou mesmo. Após 4 meses, até agora a pele descasca. Um hidratante potente é o Cetrilan q tbm tem sabonete e o protetor solar Epidrat com hidratante. Não resolveram o problema (acho q vou ter q fazer outro peeling pra ver se para de descamar a pele).

 348. fantastic points altogether, you just gained a new reader.What would you suggest in regards to your post that you made a few days ago?Any positive?

 349. 1ffJ Danforth Quayle: “I was recently on a tour of Latin America, and the only regret I have was that I didn’t study Latin harder in school so I could converse with those people.”

 350. ….am fost aseara in peluza printre cei ce au facut deplasarrea de la Cluj…..spectatorii petrolisti care erau la peluza unde stateam noi cu siguranta acum 2-3 ani tineau cu alta echipa…..suporterii petrolului cu siguranta au stat la cealalta peluza.totul a inceput cand mai multi spectatori din aceea peluza au inceput sa strige “***”***”***”,era si normal sa vina un val de injurii de la noi din sector.PS:”***”=cfr BUDApestarespect Petrolu!HAIDE “U”!

 351. and please pick more animes xD I wish you pick gundam 00 first and second season hehe I'm sorry I talk too much. if you transmitted Olympic Games I'd watch here hehe

 352. Or when I’m walking down the street, and there’s someone walking towards me, and we both do that sort of spasticated sidestepping routine, right up until we knock into each other. Why do I say sorry, but the other person sighs heavily and storms off in anger at my obvious attempt at hindering their progress down the road.

 353. Nice post Matt! I’d also like to add you can also use twitter for choosing or selecting any topic for content writing. Like searching keywords which people are are mostly tweeting about which gives you nice idea on choosing the topic for your content.Thanks.

 354. I haven’t heard any specific detalis about the xbox 720, but I read that the 360 is half-way through its life cycle, meaning that they are probably going to try and get another 5 years out of it.As for the PS4, it’s probably going to be released around the same time, so again, probably 5 years or so.

 355. I just hope whoever writes these keeps writing more!

 356. Hey there, I just hopped over to your webpage via StumbleUpon. Not somthing I would typically read, but I liked your views none the less. Thank you for making something worthy of reading.

 357. Skikkelig flott og detaljert tegning det der,og jeg må si du holder den slanke linje,hehe.Heldig pappan som fikk så fin tegning.Ønsker deg en flott heimepåske.Blir heime her også,med bare noen småturer rundt omkring.Ha det kos:o)

 358. I’d venture that this article has saved me more time than any other.

 359. Bränd ost är, tillsammans med kakdeg, något jag inte förstår varför folk gillar. Vid frukosten på jobbet varje dag förvandlas kollegorna till en flock vilda hyenor i jakten på de vidriga ostfrallorna, och jag kan bara stå bredvid och inte förstå.

 360. Hello are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 361. God, I feel like I should be takin notes! Great work

 362. – Equity stripping can be around $35, and payday lenders fees for bounced checks can be great when the debt collection agency. This is a necessary step to obtaining a property insurance policy for banks and institutions so that they can’t really afford, and then the business assets. In such circumstances, a guarantor makes qualifying easier.

 363. I’ve mentioned on facebook, I’m joining Jessica from Good Cheap Eats in her pantry challenge this month.  I read her post right after Christmas, but then forgot all about it until we got back

 364. …when looking back I will never say "Gee, I wish I did more laundry"! Take your time getting back into the routine…you deserve it!

 365. Uh uh, prove that.I call BS on you for that "opinion"it's not a fact.Pump loading Shotguns have been, and continue to be the biggest sellers.Don't believe it? Remington Arms Company, LLC870 Remington DriveP.O. Box 700Madison, NC 27025-0700 TEL: 1-800-243-9700 O.F. Mossberg & Sons, Inc.7 Grasso Ave.North Haven, CT 06473Telephone: (203) 230-5300 And others, all you have to do is call and they will tell you.Just because YOU have an Auto shotgun, doesn't mean MOST do, too.

 366. I had been curious about if you ever considered modifying the layout of your web site? Its very well written; I really like what you have got to say. But maybe you can include a a bit more in the way of content so people might connect with it better. You have got a great deal of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?

 367. Herlig med gult 🙂 Jeg blir gjerne med pÃ¥ giveaway, og hadde valgt en av søppelbøttene fra vipp, eller flere mano-kopper :)Riktig god helg!

 368. Hats off to whoever wrote this up and posted it.

 369. He’s already on my list of assholes because of the whole hypocrisy thing, but the fact is that, in his case, the question is moot since he confessed. Done deal, intentions no longer in doubt.

 370. Now, it’s the time for you to check your credit report to fix all of the mentioned errors in it. The simplest way is to obtain a free credit report. Free credit reports are divided into 4 areas including Identification information, Credit details, Current inquiries and details relating to your public document. Equifax, Transunion and experian are the three big names to give your free credit report. These credit agencies may ask you to provide certain information about your identification. mkeloans.com

 371. Tara, I made a delish batch of the no sugar muffins yesterday, and I swapped in 1 cup of roasted pumpkin puree for the bananas, and then added a handful of walnuts and chopped figs. Yum! I also realize that the bran we get in Sweden is a lot finer than the bran we get here, so I’ve spun my bran around in the food processor for a few min to make it a finer powder, and you get a much more tender muffin that way. Give it a try!

 372. Of the panoply of website I’ve pored over this has the most veracity.

 373. I am glad that being married to someone with Jewish blood hasn't crippled you politically. I had to "unfriend" most of my family on Facebook as my posts were offending them because my cousin is married to a Jew, and because they are Judeo-Christians of course. From what I understand she is not even a Zionist nutcase.It is rather humorous because my family by and large consider themselves Conservative or Republican, some are outright racists, but the Jewish issue is always untouchable. That's what you call effective propaganda.

 374. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn lots of new stuff right here! Good luck for the next!

 375. Awesome list Lis. I can add a couple- sweat is therapeutic- no one else cares if you skip a couple but you will beat yourself up for it, so just do it- you are not dying when you try to run its just your head getting in the way- there are all sorts of shapes and you can’t know someone’s story by looking at them

 376. Wow, just downloaded your zip file and that’s pretty cool.I just watched Remy Sharp at NDC2010 and got me interested in web sockets. Not sure what I’ll use it for yet, but opens up possibilities.

 377. BION I’m impressed! Cool post!

 378. GREAT! But I did not know about tart cherry pillls. I use tart cherry juice (which is not good for my diabetes). Where can I buy tart cheery pills? Any brand name? Thanks for the info in advance. — Shoban Sen

 379. More posts of this quality. Not the usual c***, please

 380. Ciao Robo!!!!innanzitutto „OK Il BLOG E‘ GIUSTO!“!!!!! Grazie x gli auguri da una delle tante Maria! Volevo dirti che ho 1 video della tua fantastica sorpresa la sera della festa… te lo invio al + presto, così magari potresti metterlo sul blog… 1 bacio a te e a tutti i lettori! Maria di Polignano

 381. Thanks for starting the ball rolling with this insight.

 382. What a neat article. I had no inkling.

 383. These so-called “officials” are hired to protect the citizenry, not pull BS like this that will undoubtedly endanger the public. The sheeple have forgotten that deranged dirtbags like the Berkeley City Council are PUBLIC SERVANTS. When they behave like public enemies they need to be fired and fired fast.

 384. You have shed a ray of sunshine into the forum. Thanks!

 385. Sanda,I should have added a little more info. I checked out “counterstrike’s” blog and it’s a pretty fair left-wing parody of ravings from the far right – e.g. Randall Terry (including hate and borderline incitements to violence).Except it’s not a parody – he’s serious. And he certainly sees himself as left-wing. –Stephen

 386. Yikes, that is horrible surface! I love Target, but we don’t have one in Canada. Everytime my sister and I make a trip down to the USA, we need to save at least an hour of shopping for Target time!

 387. Help, I’ve been informed and I can’t become ignorant.

 388. Help, I’ve been informed and I can’t become ignorant.

 389. Hey, I want to believe President Obama has won as much as anyone, but I can't believe the networks have all "given" Ohio to him when it looks to me like the race is neck and neck.I'd feel much more comfortable if Virginia or Florida comes in for the pres, so it won't all hang on Ohio.I'm going to hit the sack soon, so I guess I'll see in the morning. Or if it's 2000-redux, then I'll find out in mid-December.A bit of schaudenfreude, not for the presidential race, but for the Senate. Once again, the Tea Party costs Republicans control of the chamber. Take that, Mitch MoConnell!

 390. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 391. Dag nabbit good stuff you whippersnappers!

 392. ICO,O Ed Gorman (Times), segundo sua classificacao, eh bom ou mau? O sujeito parece tentar ficar em cima do muro, ate da uma força a Massa, mas de vez em quando vem com cada uma… tipo falar que Ron Dennis eh confiável…

 393. As probably the youngest person here(18), may I interject? Honestly beating the kids isn’t getting anywhere. Honestly, just cut BET from the regular television watching and prevent them from playing Grand Theft Auto. I mean in today’s society where we glorify gang violence(American Gangster, Notorious, etc.) and actually have videogames that simulate the experience(Grand Theft Auto, Doom, Call of Duty, etc.), it’s about time for everyone,black or white, to stop training these kids to be little soldiers.

 394. Hi there I am so grateful I found your webpage, I really found you by error, while I was searching on Yahoo for something else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a fantastic post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the awesome b.

 395. Good points all around. Truly appreciated.

 396. BS low – rationality high! Really good answer!

 397. Wonderful items from you, man. I’ve take into accout your stuff previous to and you are just too fantastic. I actually like what you have obtained right here, really like what you are saying and the best way in which you are saying it. You’re making it entertaining and you continue to care for to stay it wise. I can not wait to learn much more from you. This is actually a wonderful website.

 398. скачать аниме любовный комплексскачать worms open warfare pcскачать jimm для nokia n80скачать аську для самсунга e250heroes of newerth скачать серверскачать рискология управление рискамискачать windows xp se7en rus

 399. Very valid, pithy, succinct, and on point. WD.

 400. Jag har mycket,mycket svårt att förstå hur man kan gå över sådana gränser som bloggläsare.Blev nästan lite illamående.Skönt för oss när du orkar uppdatera . Fortsätt göra vad som känns bäst för dig. Tänker på dig. Kram!

 401. I love reading these articles because they’re short but informative.

 402. Wow! Great to find a post knocking my socks off!

 403. I had these yesterday and fell in love and vowed that I must learn to make them. I cannot speak or read Cantonese so thank you for the video and English. I was unable to find the baking temperature in the video . Could you please share the right oven temperature with me?

 404. Always the best content from these prodigious writers.

 405. Finding this post has solved my problem

 406. Walaupun tidak merokok, saya berpendapat bahwa merokok itu boleh kecuali bagi orang yang lemah maka makruh, bagi yang jelas membahayakan maka haram.

 407. You say fine hair doesn't like silk? What does fine hair like? Are there general rules for what hair type likes what type of protein? I'm not really good at judging the effects of these sort of things on my hair. My hair type is thin, fine (limp), slightly oily, a little dry at the ends. My son's hair is almost crispy in areas and curly. I would like to to use the appropriate ingredients for each of our hair products.Thanks Susan!

 408. If you want to get read, this is how you should write.

 409. I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 410. That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

 411. assurément couture et tricot….quand j’y pense, je mets les petites choses faites sur mon blog treekot…Et il n’y a pas de saison, j’ai tricoté hier soir un snood 😀

 412. Umm, are you really just giving this info out for nothing?

 413. cmq maily e la sorella stavano scherzando (anke se se la potevano risparmiare questa!) nn bisogna aggredirle per una stupidaggine del genere vi pare??? io nn sn una directioner ma chiunque di voi directioner vorrebbe avere una loro sagoma??? no????nn parlo per me

 414. he found some and, lately, Jojo as well. The former said that, now, it isn't that difficult to find. I suppose those who had been "hoarding" the stuff are now putting them on the market.Best,N

 415. any person can make such a claim but when your living among hostile followers of another religion and could possibly face death!!!!!!your going to satisfy the residents.

 416. Instant Oatmeal Packets Oven French Toast Mix and Match Muffin Mix Biscuit Mix Pancake Mix Cinnamon Rolls Chocolate Butterhorns Raspberry

 417. Frankly I think that’s absolutely good stuff.

 418. Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

 419. Thanks for sharing. Always good to find a real expert.

 420. Wow, That’s a LOT of work. I’m 3 years younger than you and I have usually 1 book for honors lit, one book for history, and lots of reading for each of my other classes. I can’t imagine what it’ll be like in university :S

 421. in this example, abs() is indeed not necessary.but tex2D does not always return in [0..1]. When you have floating point textures, it could return both positive and negative numbers in the 32-bit floating point range.

 422. ca dépend d.une tonne de facteur:-Est-ce qu’elle te trouve platte?-Es-tu désirable à ses yeux?-Sent-elle que tu veux juste coucher?-Es-tu respecteueux?-As-tu ce qu’elle recherche (les fameux critères)?Tu sais les déclics ca doit être bilatéralle et si ca clique pas ca veut pas dire qu’elle te trouve bien comme ami… On accepte beaucoup de chose de nos amis qu’on accepte pas de nos chums/blondes… Et c’est du cas par cas…

 423. Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

 424. That’s going to make things a lot easier from here on out.

 425. What a great resource this text is.

 426. If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

 427. Buenísimos los consejos, Bea. Con lo que me gusta a mí posar (sí, yo soy de los raros especímenes a quienes les gusta salir en las fotos). Lo de las clavículas lo hago siempre y es cierto que queda genial. Un beso.

 428. Hey, that post leaves me feeling foolish. Kudos to you!

 429. We’ve already got yoga in the Trotter Building. Maybe Dave could look into setting up some exchange agreements with the yoga studio.Probably goes without saying, but I’d love an oly class, or some other strength-training time.

 430. My personal progress medallion means SO little to me- I’m not sure I still have it around. I was always jealous of the scouts and their activities, going on 50 milers while we made picture frames out of popsicle sticks. Though, to be fair, the church has established the Duty to God aware now for the young men, which is probably a better equivalent than an Eagle Scout. I don’t know a ton about it but my understanding is it may ease some of the inequality you see. Or it will make YM slightly more lame to bring it down to the par of YW. 😉

 431. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to convey that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most certainly will make sure to don’t forget this site and give it a glance regularly.

 432. And to think I was going to talk to someone in person about this.

 433. A sütÅ‘tálra gondoltam, mert ugye nekünk onnan volt néhéz kiszedni 🙂 Bl 80-at sem könnyű beszerezni, viszont szerencsére sikért igen 🙂 (most csináltam kiflit…húúú) :D:D Ez se fogyókúrás 🙁

 434. Connie Knopp – Thanks so much for the chance to win. So far I love all of the project life product that I have tried and am able to get many of my older photos organized with it.

 435. That’s not just logic. That’s really sensible.

 436. 'If you do it twice, it's a tradition,'" because this was the second year we did the whole "play hearts, Taboo and any other game we could kick the boys butts at and then make a mad dash for something to eat at midnight because we couldn't stop playing and we are starving now!!"Macey

 437. In the market for electronic products, for example, the consequences appear to be regarded as trivial. A customer may be seduced into purchasing an excessively complex and expensive product, but society takes no action on this front. Unfortunately, this appears to be the case regarding the experimental electronic device known as the "commercial EMR", even though these devices are potentially quite harmful in their present stone-age stage of development.

 438. c’est la parc préféré de mon fils, il y va tous les ans faut dire que nous on est même pas à 4h du parc !!!moi c’est pas mon truc les sensations forte !jolie découverte que ton blog ma Lady !tu as bien fait de changer tes identifiants sur ton commentaire !bien joué ma belle, kizzz

 439. Knn that sissy baby lee really Cmi!!! S’pore weather so fucking hot, wear kanasai thick stinko uniform then rain come down is sibeiiiiiii shiok and cooling. The bigger the downpour the better ok! Who the fuck will run away?!this idiot is born with a silver spoon, dunno wat cock he toking at all! pui!!!

 440. Coucou ma biche ! Comment vas tu ?? Je suis fan de cette veste brocard, tu es toute jolie ♥ Hâte de te revoir sur Paris, tu me manques beaucoup !! Poutou, leeloo

 441. Always the best content from these prodigious writers.

 442. Auf Leute, die mit rassistischen Argumenten kommen, haue ich drauf (verbal). Ohne Gnade. Und mit abweichender genetischer Ausstattung zu argumentieren IST Rassismus und das muss man sehr laut sagen! Das hat nichts mit Verhärtung der Fronten zu tun und da muss man auch nichts verstehen. Dass es sogenannte Integrationsunwillige gibt, haben auch schon vorher Leute ganz normal gesagt und da hat sich auch niemand größer drüber aufgeregt.

 443. wonderful publish, very informative. I ponder why the other experts of this sector don’t understand this. You must continue your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 444. How could any of this be better stated? It couldn’t.

 445. Great hammer of Thor, that is powerfully helpful!

 446. Es claro que faltan revistas, porque hay un momento del post que hablo de las Revistas que llegan hasta mi mesa, Es claro que me he dejado en el tintero unas cuantas entre ellas las que citas y las inglesas. Un saludoVictor Guerra

 447. Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

 448. June, There is nothing you can do to help someone who hides things or who doesn't want help. Different countries? I don't see how you could have done anything for your sister under those circumstances so, please, don't beat yourself up. I know what a caring, loving mom you are to your boys. One of the best things about blogging is sharing stories with one another and I'm happy you've shared here too.

 449. I love reading these articles because they’re short but informative.

 450. very valuable post, nice to be here important for that is a in the virtual world is so vital for the netter as a is the most popular services used by people in navigating a web site. of this background seems trying to join the world plunged into world of competition with excess – the excess he had. Appearance is very interesting with a simple design for

 451. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 452. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 453. That kind of thinking shows you’re an expert

 454. Au cas zoù, comme on dit par ici.Possesseur d’un permis pour navigation fluviale, je me porte volontaire pour vous prendre à bord d’une péniche pour toute photo prise depuis les flots…

 455. (Grocery) THESE DAYS THERE IS A LOT TO BE SAID OF THE CONVENIENCE IN BUYING SOME OF OUR GROCERIES ONLINE. ESPECIALLY THE ITEMS YOU DON’T WANT RUNNING OUT AT ALL — ESPECIALLY DURING THE SNOW MUCH OF THE U.S. HAD THIS YEAR! THE BOXES TEND TO STACK UP BUT ARE RECYCLABLE. WE’VE BEEN USING IAMS FOR OUR PETS AS LONG BACK AS I CAN REMEMBER. THE ONLY NEGATIVE I HAVE IS OUR 2-YR OLD SEVENTY-TWO POUND YELLOW LAB IS GOING THROUGH THESE BAGS TOO QUICKLY…!

 456. “I would not be surprised if some folks at the White House (and the RNC) have realized that housing will not be fixxed with lower rates and that the rate cuts are causing gas and other energy prices to rise.”shore guy [120],Where does our govt find these astute individuals?

 457. How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

 458. I play by ear alot from memorizing the blues patterns and I’m discovering alot of my riffs origins and the keys they play in from your lessons, I can throw down some improv but have not a clue as to the key Im in.. Im actually a Sax player so the laws of chording is slow for me.. I’m kinda backing? my way into the blues with my Gtar. You have some good improv stuff. Love the lessons keep it up. I am working on a song right now called The Boobie Jail Blues. .

 459. reported on Susan Gevirtz and Eileen Tabios’ reading at Small Press Traffic on May 7, 2010 for the Kelsey Street Press blog. Thanks to Amber DiPietra! Like this:LikeBe the first to like this

 460. The point of campaign finance was to keep corporations from buying elections and laws. Because of this supreme court ruling we now live in a fully fascist society purchased and ran by corporations. The people are irrelevantKansas Scout – Benito Mussolini would completely agree with your opinion of democracy…it should go to the highest bidder.

 461. Bro, that's a fair point. But how many conservative blacks are republicans as opposed to Independents or dems? I would love to see the number. Technically Field, a guy Like Farrakhan and the NOI are conservative. It's just coming from a whole different perspective. In fact, the whole MIllion March and all the rhetoric around it was deeply conservative. Yet, how many Repubs had anything good to say about it?

 462. Sobald man mit dieser “Archivierung” beginnt, spricht man dem Projekt seinen eigentlichen Grundgedanken ab. Es geht ja darum, anonym und eben ohne diese typischen Phobien gegen Eventuell-Pädophiele zu helfen.Ich hoffe und denke das geschulte Personal kann den Schweregrad der Erkrankung einschätzen und dann die notwendigen Schritte einleiten.

 463. Thanks for contributing. It’s helped me understand the issues.

 464. Hey, you left-wing nut. I’m an independent conservative AMERICAN who has lived in Europe, the far east and Asia. I have traveled in more countries than you limited math skills can count. I’ve also been all over the U.S. back yards you seem to put down. You can be in awe of the mostly worthless Hollywierd petrverts and lamestream media clowns. Just remember, you are what and who you eat. Go back to looking at pictures in celbrity mags and sucking up the trash on ET. That’s about the most depth of your intelligence level.

 465. I love all games, and I would totally take out in Taboo, Bladerdash and Pictionary. Hands down. And this is because I am without a doubt the biggest goofball around.As far as Scrabble goes, well, it depends on the tiles. I mean, if you hog all the S’s, I’m doomed.

 466. OK tak kde mám tie “faktické chyby”? A čo sa týka môjho názoru, lepÅ¡ie ovplyvnený “zidobolsevickymi historikmi” ako nacistickými ideológiami, pozostávajúcimi z nevedeckých teórií Å¡ovinizmu, nacionalizmu a rasizmu.

 467. Celso Azevedo • 18 de Janeiro de 2011 às 11:38O „timthumb.php“ é um script que o seu tema tem e que serve pararedimensionar o tamanho de algumas imagens usadas no tema. Eu também sefor as estatísticas, esse ficheiro está em primeiro lugar, mas é normalporque eu uso ele no meu tema.

 468. Beautiful…and yes, as an organic farmer in Oregon I can testify that you definitely cannot let the rainy weather slow you down! Once you adapt it is easy to appreciate the “moody” beauty as you put it (mud and all). Your mulled bourbon cider looks like the perfect way to enjoy those apples!

 469. Fantastic read, I just passed this onto a colleague who was doing a little investigation on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 470. I’m out of league here. Too much brain power on display!

 471. no worries, T. i generally let folks let their own kitties out of their own kitty containers. i’m not much of a story breaker. AND i’m super excited to see what’s next!

 472. GAby comentou em 5 de junho de 2012 às 17:28. estava tão concentrada no vídeo que levei o maior susto qdo percebi que os olhinhos piscavam! hahahahahah adorei o novo visual e o vídeo! sucesso!

 473. troutjacki:“I think ultimately our intervention was a product more of ignorance then calculation.“Yes, I agree entirely with your analysis. I just want to emphasise that on past performance the free world has good reason to fear US ignorance & naivite. My hope is that this ignorance would not extend to assisting Islamist conquest of western Europe, but this fear cannot be entirely discounted.

 474. para Feeds, como descrevemos acima. A coisa ficou pior com a publicação de um outros artigo (Prepare for goodbye Feedburner in October 2012) que dava garantias de que realmente o FeedBurner fecharia em Outubro. A confusão é justamente

 475. I’m impressed! You’ve managed the almost impossible.

 476. We are a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You have done an impressive process and our whole neighborhood will be thankful to you.

 477. That saves me. Thanks for being so sensible!

 478. This has made my day. I wish all postings were this good.

 479. Usually that is the kiss of death for a company. Once they supply that company, all the effort is sucked into Bentonville's increasingly unreasonable demands. Then some Third World effort is given the critical details and makes a knockoff. Finally, the company is chewed up due to the currency dumping, slave labor, and other non-competitive force of the Third World country.The person that places second will be the real winner – for they won't incur a net loss by having their product get knocked off.

 480. Look at those two have fun! Your knitting is just extraordinary, Melanie! Especially the sweater – it looks professional! Darling buttons, too! I honestly don't know how you find the time for so many wonderful projects! Will you send some of that time to me (*wink)?!Cheers!

 481. Daniel,You have greatly boosted my morale. I am now ready to wade back into the fight for our country. Things looked grim to me after the election, but you're right, we need to pick ourselves up, dust ourselves off and get back into the fray. They've won a battle, they have most assuredly NOT won the war. Thanks!

 482. What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

 483. Hi, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 484. Now I feel stupid. That’s cleared it up for me

 485. Isabell skriver:När kommer Nelli börja på dagis, tänkte om hon kommer va hemma ett tag till med den nya bebisen?Tycker dom stora barnen det är lika kul med syskon nu som för ett par år sen?Häls Isabell mamma till tre.

 486. Thanky Thanky for all this good information!

 487. Pozwoliłem sobie udostępnić Twój post na archlinux.pl i kanałach pobocznych.Ale z jednym akapitem będę polemizował ;)Stworzenie miejsca przeznaczonego do dyskusji o danym kroku devów lub innym wydarzeniu to nie jest podżeganie do krytykowania. Rozmowa ma na celu rozwiać ewentualne wątpliwości, których jak wiemy pojawiło się mnóstwo (patrz forum/irc/lista dyskusyjna).

 488. Whoa, whoa, get out the way with that good information.

 489. The Absent Game…Concerning me and my husband we have owned extra MP3 players over the years than I can count, like Sansas, iRivers, iPods (typical & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of gamers….

 490. Bisogna prendere atto che l’attuale governo in carica presenta anche l’ambiguità di dichiararsi di appartenere al centro destra ma di agire sfacciatamente secondo i concetti dell’estrema destra,in disprezzo della democrazia.

 491. Les confiezo que hoy cumplo 4 dias con mi iPhone y aun no puedo ni dormir bien, me levanto a jugar con el aparato hasta de madrugada!!!Sres!!! ya hasta me faje con mi marido por pretender pedirmelo prestado!!Un besoteeee

 492. I have a Trojan and have been unable to get rid of by various means. I am pulling out all stops and currently running dban using the autonuke option. I have concerns about being able to install Windows 7 when dban completes because I’ve been reading on some sites that since the mbr is erased, the drive cannot be found. My question is, do I have to run fdisk/mbr after dban completes and before installing Windows 7?

 493. This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I enjoy seeing websites that understand the value of providing a prime resource for free. I truly loved reading your post. Thanks!

 494. gen28fennec illuminante davvero matteo!!! sarebbe utilissimo vedere in video te alle prese con queste situazioni… io mi ci ritrovo giornalmente e mi rendo conto che non sempre riesco a mantenere la solidità necessaria per andare avanti…

 495. Querida LiccyEstos consejos están buenísimos, y son de mucha ayuda, todo lo que pusiste me gustó, esta parte me encanto.“Jesús en la cruz, ni se movió ni hizo milagros. Sólo padeció y amó y entonces salvó al mundo”.BesosCleopatrica no voy a contestar esta pregunta, para que tu tengas oportunidad, corre amiga para que ganes, contéstala.

 496. Doy fé de que estos rollitos son una delicia y son un éxito asegurado entre los comensales. Y no son nada difíciles de hacer. El pan queda crujientísimo y nada grasiento, ¿verdad?Y Vanessa se fue de mudanza y no ha vuelto, ¿qué habrá sido de ella?Besitos.

 497. If not for your writing this topic could be very convoluted and oblique.

 498. Funny you mention it, considering I’ve thought about doing this lately. I don’t get a ton of comments, but I’ve changed the way I think about blogging and in some cases, comments can become a distraction.

 499. Heureux les « simples d’esprit » ?? il y a de ça !la pègre et les mineurs ? un peu simpliste, en tout cas pas simple quand il s’agit de mineurs (fille – garçon).

 500. Right on-this helped me sort things right out.

 501. Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too great. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I cant wait to read far more from you. This is actually a great site.

 502. Hey I am so happy I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don

 503. Bassett’s Liquorice Allsorts (made in Sheffield, England since 1842.If they’re not available I’ll settle for Mason’s Black Crows.Craisins great, too. Also currents.Walnut halves. English not Black which taste moldy to me.Baby carrots which are good for me and my puppy Renee.

 504. decoration salonJanuary 13, 2012Thanks , I have just been looking for information about this subject for ages and yours is the best I’ve discovered so far. But, what about the bottom line? Are you sure about the source?

 505. Caro Felipe,Nos encontramos tão pouco, falamos tão pouco, mas gosto tanto de você que cê nem imagina. Estou na corrente com seus bons amigos, na torcida, nas orações, na fé e na esperança. Sua força e seu bom humor são fundamentais nesse tratamento, bom que você tem essas grandes qualidades, além de tantas outras. Sou seu amigo e seu fã. Abraço forte.Rubinho do Vale.

 506. That’s really thinking at an impressive level

 507. With the goal to foreclose the errors in some french dissertation, that can be good to purchase the cool story close to this good topic at the dissertation master-dissertations.com service in web. It’s not very hard to have the academic success going this great way.  thesis writing

 508. The expertise shines through. Thanks for taking the time to answer.

 509. So that’s the case? Quite a revelation that is.

 510. Oh, that it were truly that simple. I need to take that advice myself. My big mouth gets me in trouble sometimes. I had a secretary once who was always saying “loose lips sink ships.” I think she was talking directly to me. Hmm…perhaps I should have given her a raise.

 511. I’m not worthy to be in the same forum. ROTFL

 512. You couldn’t pay me to ignore these posts!

 513. Ten System NIE jest otwarty, przynajmniej nie do koÅ„ca. Przynajmniej do momentu, gdy nie zaczniemy kolonizować Kosmosu.Zasoby w rodzaju ziemi, rÄ…k do pracy, kapitaÅ‚u i know-how nie sÄ… nieograniczone – i dlatego bankructwo tych, którzy je wykorzystujÄ… nieefektywnie, sÄ… korzystne.

 514. It’s true that the images and messages people are exposed to in popular culture affect people’s attitudes. For example, when women denounce erotic/nude images as an attack on women, it promotes the idea that the women who choose to perform such roles aren’t regular women, they’re somehow broken or incapable of making adult decisions about how they would like to use their own bodies. That attitude — that either you’re a healthy woman or you’re openly sexual, but not both — is limiting and degrading to women.

 515. Until I found this I thought I’d have to spend the day inside.

 516. fuck off you fucking clowns trying to advertize that shitty shop that will only employ fat ckick and all the “artists” are creepy diddlers fuck you and fuck metamorphosis go the if you want the no feeling from the dirty dudes

 517. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 518. Hey there! I know this is sort of off-topic but I had to ask. Does building a well-established blog like yours require a lot of work? I am brand new to operating a blog however I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!

 519. Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 520. tracey · Hi Lucent Imagery – Here’s hoping that we can sweep this month behind us … and yes, bring on that cooler autumn weather. Hopefully a cool change will calm your sensitive skin.The socks I’ve found for running are by ‘Hilly’, they’re the ‘twin skin’ version and they are amazing … expensive, but amazing!! xx

 521. My family, is the official “gym” family. My parents love the gym. Thank goddness, I am on the thinner side (underwieight infact), and I am hoping that I shall never ever visit a gym again. I think I can exercise at home, but it scares people because they think I might shrink someday!!

 522. TubbsGavin, I have to agree with you. Tubbs was an ass. I’ll never forget him grabbing his crotch at the crowd. Brief period nothing. I still can’t stand Oklahoma.

 523. I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this information So i

 524. What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 525. anche io son rimasto deluso da Terra Nova, inizio troppo carico (ma alla fin fine non è successo nulla -.-) e troppa pubblicità.e intanto che aspetto qualcosa di nuovo, mi ridevo la 6 stagione di doctor who

 526. Time to face the music armed with this great information.

 527. SCARY!! I’ve not had an online instance yet where I felt uncomfortable, but I also keep most things VERY private. For instance, I never post where I’m GOING to be; I only post WHERE I have been. After the fact. I’ve heard too many horror stories of people’s homes being robbed while they’re out — because they were silly enough to publish where they would or wouldn’t be. This online world is scary. We have to be careful.

 528. My name is redlipstick and I’m a diehard Obamaholic!This thing will be over on April 23rd after Penn when Al Gore and some other top Dem honchos tell Hillary that she had a good run, but that she has to take it back to NY. We’re going all the way baby!