?lluminati’nin sayac?: ?eytan ?mparatorlu?unun çökü?ü

?lluminati’nin sayac?: ?eytan ?mparatorlu?unun çökü?ü

Öncelikle ?u gerçe?i ortaya koyal?m. Bu evren insan?n tasar?m? de?ildir.  Akl? gözlerine inmi? ahmaklar kabul etmese de âlem, tamamen bir ak?l ve hikmetin eseri oldu?unu her ak?l sahibine göstermektedir.  Siz deyin bir akl?-? küllün eseridir kâinat, biz diyelim Âlemlerin Rabbi Allah’?n.

Ve insan denen yarat?k tesadüflerle izah edilemeyecek kadar muhte?em bir tasar?md?r.  Atas?n?n maymun oldu?una inananlar bile bu varl???n ‘hayvan’ diye tesmiye edilmesini ak?llar?na s??d?ramam??lard?r.

Çünkü en ahmak dahi bilir ki hiçbir tesadüf bu kadar mükemmel bir neticeyi var edemez. Bugün insan ve beyni üzerinde yap?lan çal??malar göstermeye ba?lam??t?r ki insan, ba?lang?çtan önce tasarlanm?? bir sonuçtur ve tüm yarat?klardan farkl?d?r.

Di?er tüm yarat?klardan farkl? olarak insan dört unsurlu bir varl?kt?r. Son derece basit düzenekler bütünü (genetik sarmal? ikidir, bu da çok kay?tlarla ba?l? oldu?unu gösterir) olmakla birlikte ö?renmek, ö?rendi?ini göstermek, gördü?ünün benzerlerini yapmak, Yarat?c?s?n?n eserlerinden ve i?aretlerinden yararlanarak yeni icatlar yapmak; mevcudu bozmak veya tamir etmek, var olan? de?i?tirip yeniden ve farkl? bir ?ekilde yap?land?rmak bir tek insana mahsus kabiliyetlerdir…

O, asl? görmeden, eserinden ustas?n? bilmek, görmedi?i halde görmü? gibi bilip inanmak ve yüzde yüz hakl? oldu?u ve hasm?n? tamamen ele geçirdi?i halde ba???layan, empati kurmas?n? bilen tek yarat?kt?r.

Ne ?eytan, ne cin, ne de ayn? genetik sarmala sahip olan hayvan ve bitki… (melekleri saym?yorum çünkü onlar  ‘nefs’ ta??m?yorlar) bildi?imiz hiçbir varl?k yoktur ki hasm?n? ele geçirince onu affetsin.

?nsan?n ‘suret-i rahman’da yarat?lm?? olmas?n?n izahlar?ndan biri de bu olsa gerektir.  ??te topraktan bu kadar yüksek kabiliyetli bir varl???n yarat?l?p üstelik de ta ba?lang?çtan itibaren büyük bir hikmet ve himmet ile tasarlanan dünya küresinin ona emanet edilece?inin anla??lmas? üzerine hem evrenin korunmas?na memur kanunlar (melekler) hem de tahrip ile mesul (Bast ve Kabz) güçler itiraz ettiler. Özellikle ?blis!

Adem’in mahiyetini kavrayamad??? ve sadece var edildi?i unsurlar?n gürünün yap?s?na bakarak onun sadece tahrip edici bir varl?k olaca??n? sanarak, itiraz etti. Varl??? bir illüzyondan ibaret oldu?u için, insan? var eden dört unsurun bir araya gelmesinden sadece balç?k olu?aca??n? sand?. O balç???n kaynamas?ndan nas?l bir hayat kimyas?n?n aç??a ç?kaca??n? göremedi. Esas?nda sadece tabiat?n?n gere?ini yapt?. Çünkü Arapça b-l-s kökünden gelen ?blis, aldanmak ve aldatmaktan ibarettir. Var olan? örtmek ve yokmu? gibi saymak (vücudumuzu örten, farkl? gösteren elbise de ayn? kökten gelir) demektir.

Dolay?s?yla da insan?n yarat?lmas?na en çok itiraz eden o oldu. ?nsan?n yarat?lmas?nda onun fikrinin sorulmas?n?n hikmeti de büyüktür ama bahsimiz d???ndad?r. ?blis, toprak, su ve hararet üçlüsünün, bile?kesinden nas?l bir balç?k ç?kaca??n? bildi?i için insan? ‘fesad’c?l?kla suçlad?.  ‘Toprakla su bir araya gelince balç?k olur’ dedi. Hava ile temas etti?inde ondan nas?l bir bilincin aç??a ç?kaca??n? dü?ünemedi. ?tiraz etti ve büyük bir itina ile haz?rlanm?? güzel dünya küresinin böyle bir canavara teslim edilmesini -bilgisine dayanarak- uygun görmedi. Çünkü onun tabiat?  –b-l-s- i?in bat?n?n? görmekten uzakt?. Zahire bak?yordu.  O yüzden de itiraz etti.

Melekler de onunla birlikte itiraz ettiler. Fakat Cenab-? Hak, dedi ki “Onun hakk?nda Ben sizin bilmediklerinizi de biliyorum.”

Melekler hemen itirazlar?n? çektiler ve ‘Biz senin bize ö?retti?inden ba?ka bir ?ey bilemiyoruz’ dediler. ?blis ise yarad?l??? gere?i zahire bak?p, itiraz?n? sürdürdü.

Sonunda bildi?iniz cennet ve oradan sürülme seremonisi ya?and?, ?blis de zahire bakan bilgisinin kurban? oldu ve insanla birlikte yeryüzüne sürüldü.

Bu ona çok a??r geldi. ?nsandaki kabiliyetlerin aç??a ç?kar?lmas?n? ön gören ?u ilahi senaryoda ona  ‘kötü o?lan’ rolünün dü?tü?ünü fark edince h?rç?nla?t?. Cenab-? Hakk?n huzuruna dikildi ve dedi ki:

“Ben onun ne melanet bir ?ey oldu?unu gösterece?im!”. Cenab-? Hak da onu lanetleyip rahmetinden kovdu. O da bunun üzerine:

“?erefin üzerine yemin ederim (Ey Rabbim) halis (gerçek) kullar?n hariç onlar?n hepsini yoldan ç?karaca??m. Onlar? sand???n gibi bulamayacaks?n!” dedi.

Cenab-? Hak da “Evet do?ru söylüyorsun, ‘gerçek kullar?m’ hariç hepsini yoldan ç?karacaks?n! Bu sözün hakt?r ama benim de ?u sözüm hakt?r; Cehennemi seninle ve sana uyanlarla dolduraca??m!” (Sad, 82-85). Bu ?eytan? daha da cesaretlendirdi ve ?öyle dedi:

«Ant olsun ki, senin kullar?ndan bir pay edinece?im; onlar? muhakkak sapt?raca??m, onlar? kuruntularla oyalayaca??m (onlar? sand???n gibi bulamayacaks?n);  onlara emredece?im de (genetik yap?lar?n? bozmak için) hayvanlar?n kulaklar?n? yaracaklar (çünkü klonlama için gerekli k?l kökü içermeyen hücreler sadece kula??n arkas?nda bulunuyor) ve yine onlara emredece?im, Allah‘?n yaratt???n? de?i?tirecekler»  (Nisa, 118-119)

 *   *  *

?EYTAN SINAVIN B?R PARÇASIDIR

Kuran’?n biz e aktard??? bu gaybi diyalogun mahiyetini tam olarak bilemiyoruz ama biliyoruz ki ?eytan bizim s?nav?m?z?n bir parças?d?r. O bize yeteneklerimizin aç??a ç?kmas? için musallat edildi. Fakat neticede bu diyalogun sonunda Cenab-? Allah,  insanlara ?öyle seslenir:

“(??te ey kullar?m siz i?in asl?n? ö?rendiniz. ?eytan sizi k?skand??? için, sizi insan olmaktan ç?karmak için her yolu deneyecek). Art?k kim (bunlar? bile bile) Allah‘? b?rak?r da ?eytan? dost ve arkada? edinirse, gerçekten o, aç?k bir ziyana u?ram??t?r!” (Nisa, 119)

??te bugün yeryüzünde ya?anmakta olan hadiseler. Ta ezelde bildirilmi? z?tla?man?n/dü?manl???n bir ucudur.  Bugün ya?anan ve ad? konulmam?? sava?, Allah’?n ‘gerçek kullar?m’ dedi?i müminler ile ötekilerin yani ‘onlardan büyük bir pay alaca??m’ dedi?i ‘ele geçirilmi?’ insanlar?n olu?turdu?u  ‘hizbu’?-?eytan’?n (?eytan’?n partisi) aras?nda cereyan eden sava?t?r.

Bu sava?, yeryüzünde onlarca defa tekrarland?. Çünkü onlarca belki yüzlerce veya büyük ihtimal, binlerce defa bu küre doldurulup doldurulup bo?alt?ld?. Say?s?z Ademler geldi. Onlar?n soyundan gelenlerle ?blis’in adamlar? k?yas?ya bir mücadeleye girdiler ve her seferinde, ?blis galip geldi  ve Ademin zürriyeti yok edilip yerine yenisi gönderildi. Ama anla??l?yor ki sonun sonuna geldik. Deccal düzeninin belinin k?r?lmas? ve k?sa süreli?ine de olsa Hakk?n mutlak galibiyetinin zaman? geldi.

??te ?imdi dünya üzerinde ya?anan ister Neo Conlar deyin, ister ?llüminati deyin, ister Gül Haç Örgütü deyin, isten Opos Dei deyin, hepsi ama hepsi, insan?n insanl?ktan ç?kar?lmas?n? öngören, neslin yok edilmesi, hars?n tüketilmesi ve insan soyunun yeryüzünden kaz?nmas?n? netice verecek hizmetleri gören ?blis’in hizmetkârlar?d?r.

Peygamber Efendimiz, bizim atam?z olan Adem neslinin sonunun nas?l gelece?ini haber verirken ?u meselelere de temas eder. Günlerin sonu yakla?t???nda, ?blis’in en büyük projesi olan Deccal ve onun en y?k?c? örgütlerinin ortaya ç?kaca??n?, aldatmakla i? görüp, milyarlarca insan?n kendi r?zas?yla dininden ve insanl???ndan vazgeçmesine sebep olaca??n?, ?blis’in bu hizmetlerini, ekseriyetle Yahudi’lere gördürece?ini haber vermi?tir…

??te bugün insanl???n yok edilmesini, mutasyona u?rat?l?p insanl?ktan ç?kar?lmas?n?, insanl?k düzenini tahrip etmeye çal??anlar?n büyük ekseriyetinin Yahudi men?eli örgütler ve vak?flar veya cemiyetler oldu?unu hayretle mü?ahede ediyoruz.

?blis, yeryüzündeki sürgün hayat?n?n, ancak, insan?n yeryüzündeki maceras?n?n sona ermesiyle son bulaca??n?, bunun için de insan?n, insanl?ktan ç?kmas? gerekti?ini bildi?i için, insan? insan olmaktan ç?karacak faaliyetler yapt?r?yor bu örgütlere. T?pk? Rabbin, insanlara yapt??? gibi ?blis de kendi adamlar?na vah yederek onlar? –güya iyilik yapt?klar?n? sanarak- ?erre sevk ediyor.

Bu örgütleri finanse eden, hizmet eden, her türlü ?eytani ve y?k?c? yap?lanmalar?na destek verenlerin hep Yahudi milletinden olmas? esas?nda ?blis’in en büyük ba?ar?s?d?r. Zira Rabbin ‘en k?ymetli halk?n?n’ –Kur’anda bahsi geçen 25 peygamberden 18’i bu kavimden ç?km??t?r- bu sefil ve süfli hale dü?ürülmesinden daha büyük bir ba?ar? olabilir mi?

Yaz?k ki, Yahudilerin, uzun ya?ama h?rslar? ve ‘Yeryüzü krall???’ n? ele geçirme hülyalar?, onlar?, ?blis’in, insanl???n neslini ve hars?n? yok etme çabalar?n?n gönüllü hizmetkarlar? haline getirmi?tir.

Yahudiler bütün çabalar?na ra?men ço?alamam??lard?r. Di?er ümmetler ise sürekli artarak bunlar? hâkimiyetleri alt?na alm??lard?r. Yahudilerin en çok nefret etti?i ümmet H?ristiyan ümmetidir. ?blis’in en çok nefret etti?i insanlar ise Cenab-? Hakk?n ‘gerçek kullar?m’ dedi?i inananlard?r.

??te ?blis ve yeryüzündeki aveneleri ?imdi bu iki ümmeti birbirine k?rd?rmaya çal???yorlar. ?blis her gün yeni bir nifak ve deh?et ‘vahyederek’ , onlara görülmedik icatlar yapt?rarak taraftarlar?n? azd?rd?kça azd?r?yor. Art?k i?i aleniyete döktüler.  Çünkü bütün çabalar?na ra?men, ne Yahudiler arz? mevut dedikleri alanda krall?k kurabildiler, ne de H?ristiyan ümmetini tamamen ellerine geçirebildiler.

Kendilerine tan?nm?? olan vakit de kalmad?. 2000 y?l?na (yani Milenyuma) kadar büyük israil’i kurmu? olmalar? gerekiyordu, ba?aramad?lar. Yeryüzünün sular?n? ele geçirmeleri gerekiyordu, muvaffak olamad?lar. Be? nehrin sular?n? ?srail’e ak?tmalar? gerekiyordu, yapamad?lar. Bunu ne zamana kadar yapacaklard? Milenyum’a kadar. Kendi tespit ettikleri zamanlar olan 2006 ve nihayet en son 2012’ye kadar bunlar? ba?arm?? olmalar? gerekiyordu. Bunu ba?aramad?klar? takdirde ?blis’in avenelerinin ba??na nelerin gelece?ini, kehanetler  kitab? olan Kabbala’dan biliyorlard?.

Ba?aramad?lar. 2006’? geçti ve ?imdi 2012’ de geçiyor. Art?k ?artlar onlar?n aleyhine Türklerin lehine dönüyor. Çünkü her i? bir vakit taraf?ndan rehin al?nm??t?r. Her i? bir vakt ile merhundur. O vakte kadar ba?armalar? gerekiyordu, yapamad?lar. 7-12 Aral?k 2012 o aç?dan onlar?n ba??na k?yametin kapaca?? zaman?n ba?lang?c?d?r.

Bizim için, özellikle Türkler için iyi dönemin ba?lang?c?. Çünkü hem ?sra Suresi, hem Daniel Peygamber’in Kehaneti –ha?a peygamberler kehanette bulunmazlar, hakikati aktar?rlar- gösteriyor ki, azg?n Yahudilerin cezaland?r?lmas? Türkler eliyle olacak!

Daniel Kehanetinde Türkler ismen an?l?r. ?sra Suresinde ise ‘Ey Nuh ile birlikte gemiye bindirdiklerimizin Zürriyetinden gelenler!’ diye nitelendirilirler ki, ‘literal’ manada ‘Nuhun Çocuklar?’ Türkler olarak bilinir.

Bugün, bütün fitne örgütlerinin, nifak cemiyetlerinin, deh?et dengelerinin tam göbe?inde Türklerin bulunmas? bunu içindir. Çünkü e?er Türkler devre d??? kal?rlarsa, nihayet kap??mada kütüler yine galip gelecekler.  Tevrat, y?k?m?n kuzeyden gelece?in bildirir Yahudilere. Kuzeyden maksat da Anadolu’dur.

?u anda yeryüzünde ‘Allah’?n gerçek kullar?’ ile ?blis’in aveneleri aras?nda cereyan etmekte olan sava??n kimin lehine veya aleyhine sonuçlanaca??na, Anadolu’da oturan halk karar verecek. E?er o halk Türkler olsa, kaybeden taraf ‘?blis ve adamlar? olacak. E?er Türkler Anadolu’dan ç?kar?l?r veya Anadolu ba?ka bir kavmin yurdu haline getirilebilirse Yahudiler kazanacak ve dünyan?n sonu gelecek. (Çünkü ikinci ve son azg?nl?klar? yine Allah’?n ‘cengaver’ bir kavmi taraf?ndan durdurulmazsa, bu azg?nl?k k?yametin kopmas?na yol açacak, Bknz. ?sra 7-8. ayetler).

Evet, iyilerin muvaffakiyeti için Anadolu’da Türk iktidar? devam etmeli ki Peygamber Efendimizin ‘yavmül melhame’ dedi?i günde, iyiler galip gelsin. Ahir sava?? da o kazanacak. Breivik’in söyledi?i ‘müminlerin katliam?’ operasyonu ba?layacak

??te ?srail’in, kontrol etti?i tüm finansal örgütler ve nifak çeteleriyle Türkiye’nin üzerine sald?rmas?n?n sebebi bu. Can havliyle kendisini, onu bekleyen ak?betten kurtarmaya çal???yor. Yok olmaktan!

Türkiye devre d??? b?rak?l?r veya Anadolu’da iktidar? elinde tutan halk, Müslüman Türk halk? (?rk anlam?nda de?il) olmaktan ç?kar?l?rsa ?srail ba?arm?? olacak ama insanl?k kaybetmi? olacak!

O kaybederse iyiler galip gelecek.  ?yilerin galebe çalmas? da H?ristiyan ümmetinin uyanmas? ve en az?ndan dindar Avrupa’n?n Türklerin yan?nda yer almas?yla mümkün olacak. Bu da sembolik olarak Hz. ?sa’n?n inmesi demektir ki, o zaman ?eytan?n ?mparatorlu?u çökmü? oyacak! Bunu yapacak ?sa (as)’dir. Bakmay?n bir k?s?m akl? evvellerin ‘?sa gelmeyecek!” demelerine. Gelecek, ama onlar?n sand??? gibi de?il. Onu bekleyenlerin de büyük k?sm? o geldi?inde kar?? ç?kacaklar. Çünkü gelecek olan Hz. ?sa’n?n nebi olan ki?ili?i de?il, veli olan yönüdür! Ve bir lider olarak ortaya ç?kar. Taa sonralar? insanlar, onu yapt?klar? i?lerden dolay? bilirler ki o ?sa (as)’d?r

Evet, b?rak?n?z o sayaç dönsün. Onlar hakk?nda söz sabit oldu: Ve kaybeden taraf oldular. Tuzakç?lara ve oyunbazlara mü?evve? bir mazi bize parlak bir gelecek dü?tü!

Merak etmeyin, kazanan taraf Anadolu’da ya?anan Müslüman Tük halk? olacak.

Ve insanl?k!

Mehmet Ali Bulut
mabulut@gmail.com

Publiziert in der Ayasofya 38, 2012

173 comments

 1. Great weblog here! Also your web site so much up fast! What web host are you using? Can I am getting your affiliate link on your host? I desire my web site loaded up as fast as yours lol

 2. I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this blog.

  I’m hoping to view the same high-grade content by you later on as well.

  In fact, your creative writing abilities has encouraged me to
  get my own, personal website now 😉

 3. I used to be recommended this blog by my cousin. I’m no longer certain whether or not this post is written by him as no one else realize such detailed
  about my problem. You are incredible! Thanks!

 4. Admiring the dedication you put into your site and in depth information you present.

  It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the
  same old rehashed information. Great read! I’ve saved your site and
  I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 5. Great weblog here! Additionally your website rather a lot up fast!

  What host are you using? Can I am getting your affiliate
  hyperlink for your host? I desire my web site loaded up as fast as yours lol

 6. I visit each day some blogs and websites to read content, but this web site provides quality based content.

 7. If you desire to get a good deal from this paragraph then you have to apply
  these strategies to your won webpage.

 8. I really like what you guys are usually up too.
  This kind of clever work and exposure! Keep up the good works guys I’ve
  incorporated you guys to my own blogroll.

 9. Generally I don’t read article on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured
  me to try and do it! Your writing taste has been amazed me.
  Thank you, quite great post.

 10. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
  It’s always useful to read through content from other authors and use a
  little something from their sites.

 11. Hey! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My web site looks weird when viewing from my iphone4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.
  If you have any suggestions, please share. Many thanks!

 12. Hello, after reading this amazing article i am also cheerful to share
  my experience here with colleagues.

 13. Hi, Neat post. There is an issue with your site in web explorer, might test this?
  IE still is the market chief and a large component of people will miss your magnificent writing due to this problem.

 14. I’ve read several excellent stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
  I wonder how much attempt you set to make this type of
  excellent informative web site.

 15. I was recommended this blog by my cousin. I’m not
  sure whether this post is written by him as no one else know such
  detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 16. I like what you guys tend to be up too. This type of clever work and exposure!
  Keep up the awesome works guys I’ve included you guys to my personal blogroll.

 17. Hello, i feel that i saw you visited my website thus i came to go back the favor?.I’m trying to find things to enhance
  my website!I suppose its adequate to use a few of your concepts!!

 18. I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really pleasant article on building up new blog.

 19. A person essentially assist to make critically articles I’d state.
  That is the very first time I frequented your web page and so far?
  I amazed with the analysis you made to create this particular publish amazing.
  Fantastic job!

 20. Do you mind if I quote a few of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your blog? My blog is in the exact same
  niche as yours and my users would genuinely benefit from a lot of the information you present
  here. Please let me know if this ok with you. Many
  thanks!

 21. If you wish for to improve your know-how simply keep visiting this site and be updated with the
  most recent information posted here.

 22. Hurrah! After all I got a webpage from where I can genuinely take helpful data concerning my study and knowledge.

 23. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup.
  Do you have any solutions to stop hackers?

 24. I was curious if you ever thought of changing the layout of your website?

  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way
  of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having one or 2
  pictures. Maybe you could space it out better?

 25. Quality articles or reviews is the important to interest the
  visitors to go to see the web site, that’s what this website is providing.

 26. These are genuinely great ideas in regarding
  blogging. You have touched some nice points here.
  Any way keep up wrinting.

 27. I’d like to find out more? I’d love to find out some
  additional information.

 28. I like the helpful information you provide in your articles.
  I’ll bookmark your blog and check again here regularly.
  I am quite sure I will learn lots of new stuff right here!

  Best of luck for the next!

 29. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make
  your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your
  blog when you could be giving us something enlightening to read?

 30. Wow! At last I got a website from where I be capable of in fact obtain helpful information concerning my study and knowledge.

 31. Every weekend i used to visit this web site, as i wish for enjoyment, since
  this this website conations in fact fastidious funny stuff
  too.

 32. I do trust all of the concepts you have introduced on your post.
  They’re really convincing and can certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for newbies.
  May just you please lengthen them a bit from next
  time? Thanks for the post.

 33. Howdy, I do believe your blog could possibly be having browser compatibility
  issues. When I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening
  in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up!
  Aside from that, great website!

 34. Spot on with this write-up, I honestly feel this site
  needs much more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks
  for the info!

 35. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to create my own blog and would
  like to find out where u got this from. cheers

 36. Having read this I believed it was extremely enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this article
  together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments.
  But so what, it was still worth it!

 37. Today, I went to the beach front with my children. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.“ She put the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab
  inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 38. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be
  delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 39. Hello! I’m at work surfing around your blog
  from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the fantastic work!

 40. Thanks , I have just been searching for info about this
  topic for a long time and yours is the greatest I have found out so far.
  However, what in regards to the bottom line? Are you sure concerning the
  supply?

 41. I visited multiple blogs except the audio feature for audio songs
  present at this web site is truly fabulous.

 42. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the
  message home a bit, but other than that, this
  is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly
  be back.

 43. What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable experience about
  unexpected feelings.

 44. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Very useful information specifically the last part :
  ) I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 45. I’m now not certain where you’re getting your information, however great topic.

  I must spend a while finding out much more or understanding more.
  Thank you for great information I was looking for this information for
  my mission.

 46. Your method of describing everything in this piece
  of writing is truly good, every one can effortlessly
  understand it, Thanks a lot.

 47. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am having troubles with your RSS.
  I don’t know the reason why I am unable to subscribe to
  it. Is there anybody having similar RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond?
  Thanx!!

 48. It’s genuinely very complicated in this full of activity life to listen news on Television, thus I just use the web for that reason, and take the most recent information.

 49. Good day! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that
  would be okay. I’m undoubtedly enjoying your
  blog and look forward to new posts.

 50. I like the helpful info you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and check again here frequently.
  I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 51. I was recommended this website by my cousin. I’m not
  sure whether this post is written by him as no one else know such
  detailed about my difficulty. You’re incredible! Thanks!

 52. Hurrah! Finally I got a web site from where I be able to really get helpful facts concerning my study and knowledge.

 53. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who
  was doing a little homework on this. And he actually ordered me
  dinner simply because I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending time to talk about this issue here on your website.

 54. This information is priceless. How can I find out more?

 55. Spot on with this write-up, I absolutely think this amazing site needs a great deal more attention. I’ll probably
  be back again to read through more, thanks for the advice!

 56. Hello this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to
  get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 57. I’d like to find out more? I’d want to find out some
  additional information.

 58. Excellent weblog right here! Also your web site rather a lot up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I desire my site loaded up as quickly as yours lol

 59. Valuable info. Fortunate me I discovered your site by
  chance, and I’m surprised why this accident did not came about in advance!
  I bookmarked it.

 60. I like what you guys are usually up too. Such clever
  work and exposure! Keep up the great works guys I’ve added you guys to
  my blogroll.

 61. Hey There. I discovered your blog the use of msn. That is an extremely smartly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to learn extra of your useful information. Thank you for the post.
  I’ll definitely comeback.

 62. Really no matter if someone doesn’t be aware of afterward
  its up to other users that they will assist, so here it occurs.

 63. It’s amazing for me to have a website, which is useful designed for my knowledge.
  thanks admin

 64. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based on the same topics you discuss and would
  love to have you share some stories/information. I know my readers would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me
  an e-mail.

 65. I like the valuable info you provide to your articles.

  I will bookmark your weblog and test again right here frequently.
  I am quite sure I will learn a lot of new stuff proper here!
  Best of luck for the next!

 66. Great work! That is the type of information that are supposed to be shared across the net.
  Disgrace on the search engines for now not positioning this publish higher!

  Come on over and seek advice from my site . Thanks =)

 67. Hey there this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if
  you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge
  so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 68. Excellent site. Lots of helpful info here. I am sending it to a few
  friends ans also sharing in delicious. And naturally, thank you on your sweat!

 69. Genuinely when someone doesn’t know after that its up to other
  users that they will help, so here it happens.

 70. Hi would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I
  had to ask!

 71. I don’t even understand how I finished up here, but
  I believed this submit was great. I don’t recognize who you’re however certainly
  you are going to a well-known blogger should you are not already.
  Cheers!

 72. Greetings from Colorado! I’m bored at work so I decided to browse
  your site on my iphone during lunch break. I really like the info
  you present here and can’t wait to take a look when I
  get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell
  phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow,
  excellent site!

 73. It’s amazing in favor of me to have a web page, which is useful for my know-how.
  thanks admin

 74. Hello colleagues, how is everything, and what you would like to
  say on the topic of this paragraph, in my view its actually amazing for me.

 75. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard
  work due to no back up. Do you have any methods to stop hackers?

 76. Thanks for finally writing about >?lluminatinin sayac?:
  ?eytan ?mparatorlu?unun çökü?ü – Ayasofya Zeitschrift – Die Zeitschrift für Wissenschaft, Integration und Religion <Loved it!

 77. My family members every time say that I am wasting my
  time here at web, however I know I am getting
  familiarity all the time by reading thes fastidious articles.

 78. Howdy! Quick question that’s entirely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?

  My website looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.

  If you have any suggestions, please share. With thanks!

 79. Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will
  be tweeting this to my followers! Great blog and great design.

 80. Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through
  some of the posts I realized it’s new to me. Anyways,
  I’m definitely happy I came across it and I’ll be bookmarking it and
  checking back regularly!

 81. That is a good tip especially to those new
  to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thanks for sharing this one.
  A must read article!

 82. I like the valuable info you supply in your articles.

  I’ll bookmark your blog and check again right here frequently.
  I am slightly sure I will be informed many
  new stuff right here! Good luck for the following!

 83. Hey I am so grateful I found your webpage, I really found you by mistake, while I was researching
  on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just
  like to say thanks for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to look over it all at the minute but I have bookmarked
  it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please
  do keep up the excellent work.

 84. It’s appropriate time to make a few plans for the long run and
  it’s time to be happy. I have learn this post and if
  I may I want to recommend you some interesting things or tips.

  Maybe you can write subsequent articles referring to this article.
  I desire to read even more issues about it!

 85. Unquestionably imagine that which you said.
  Your favourite justification seemed to be on the net the easiest factor to bear in mind
  of. I say to you, I certainly get annoyed at the same time as folks consider concerns that they just do not recognise
  about. You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined out the whole thing without
  having side-effects , people could take a signal. Will likely be back
  to get more. Thanks

 86. This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something
  that helped me. Cheers!

 87. Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from.

  Many thanks for posting when you have the opportunity,
  Guess I will just bookmark this site.

 88. Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts
  and I will be waiting for your next write
  ups thanks once again.

 89. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that
  „perfect balance“ between usability and visual appeal.
  I must say you’ve done a superb job with this. In addition, the blog
  loads very quick for me on Opera. Exceptional Blog!

 90. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere,
  when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this good
  paragraph.

 91. What i don’t understood is in fact how you are not really a lot more smartly-liked
  than you might be now. You’re very intelligent.
  You realize thus considerably when it comes to this subject,
  made me for my part consider it from numerous numerous
  angles. Its like men and women are not fascinated unless
  it’s something to do with Lady gaga! Your own stuffs great.

  Always maintain it up!

 92. Pretty! This was an incredibly wonderful post. Thanks for providing this
  information.

 93. If you are going for best contents like me, just go to see this site
  all the time because it provides feature contents, thanks

 94. This is my first time go to see at here and i am in fact happy to read everthing at single place.

 95. I appreciate, cause I discovered exactly what I was looking
  for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice
  day. Bye

 96. It’s the best time to make some plans for the long run and it’s time to
  be happy. I’ve read this submit and if I may I wish to suggest you some interesting things
  or advice. Perhaps you could write subsequent articles regarding this article.

  I wish to learn even more issues approximately it!

 97. I all the time used to read piece of writing
  in news papers but now as I am a user of net thus from now I am using net for articles, thanks to web.

 98. If some one wants expert view concerning blogging
  after that i advise him/her to visit this blog, Keep up the fastidious job.

 99. Asking questions are in fact good thing if you
  are not understanding anything completely, except this piece of writing
  provides pleasant understanding even.

 100. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through your blog posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
  Thanks for your time!

 101. It’s very simple to find out any topic on net as compared to textbooks, as
  I found this piece of writing at this web site.

 102. What’s up, for all time i used to check webpage posts here early
  in the morning, because i like to gain knowledge of more and more.

 103. Everyone loves what you guys tend to be up too.
  This type of clever work and reporting! Keep up the awesome works guys I’ve added you guys to blogroll.

 104. Hi there, all the time i used to check webpage posts here in the early hours in the morning, since i like to gain knowledge
  of more and more.

 105. Thanks , I’ve just been looking for info about this topic for a
  while and yours is the best I’ve came upon till now.
  But, what about the bottom line? Are you certain concerning the source?

 106. I am genuinely happy to glance at this weblog posts which contains tons of valuable information, thanks for providing such data.

 107. Very shortly this site will be famous amid all blogging
  and site-building visitors, due to it’s good articles

 108. I feel that is one of the such a lot important information for me.
  And i’m happy reading your article. But want to remark on some normal issues, The
  site taste is ideal, the articles is really nice :
  D. Excellent task, cheers

 109. Right here is the right website for everyone who would like to find out about this topic.
  You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not
  that I actually would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that
  has been written about for many years. Wonderful stuff, just excellent!

 110. I’m gone to tell my little brother, that he should also visit
  this blog on regular basis to obtain updated from
  hottest news.

 111. If you are going for most excellent contents like me, simply
  pay a visit this website every day because it gives quality contents,
  thanks

 112. I got this web site from my buddy who informed
  me regarding this website and now this time I
  am browsing this site and reading very informative articles or reviews
  at this place.

 113. Hi there, its nice post concerning media print, we all be familiar
  with media is a impressive source of facts.

 114. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to far added agreeable from you! By the way,
  how can we communicate?

 115. Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they
  plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having
  side-effects , people could take a signal. Will probably be back to
  get more. Thanks

 116. Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday.
  It’s always exciting to read articles from other writers
  and practice something from other websites.

 117. I am actually pleased to read this blog posts which includes tons of helpful facts, thanks
  for providing such data.

 118. Hi there to every body, it’s my first pay a
  visit of this weblog; this website includes amazing and genuinely
  excellent data in support of visitors.

 119. Fantastic beat ! I would like to apprentice while you
  amend your website, how can i subscribe for a blog website?
  The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
  provided bright clear idea

 120. What’s up to all, how is all, I think every one is getting more
  from this web page, and your views are pleasant in support of new visitors.

 121. Now I am going away to do my breakfast, afterward having my breakfast coming again to read other news.

 122. I used to be suggested this blog via my cousin. I am not sure whether this submit is
  written by way of him as no one else recognize such precise
  approximately my problem. You’re amazing! Thanks!

 123. Everything is very open with a really clear explanation of the issues.
  It was really informative. Your website is extremely helpful.
  Thanks for sharing!

 124. I’m truly enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant
  for me to come here and visit more often. Did you
  hire out a developer to create your theme? Great work!

 125. Hello there! I just would like to offer you a big thumbs up for your excellent
  info you have right here on this post. I’ll be
  coming back to your web site for more soon.

 126. I’ve been surfing online greater than 3 hours nowadays, yet I by no means found any fascinating article like
  yours. It’s pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content as
  you probably did, the internet can be a lot more useful than ever before.

 127. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much
  more pleasant for me to come here and visit more often. Did you
  hire out a developer to create your theme? Excellent work!

 128. What i don’t realize is in truth how you are no longer actually
  a lot more neatly-favored than you might be right now.
  You are very intelligent. You already know thus significantly relating to this matter, made me in my opinion consider it from so many various angles.

  Its like women and men aren’t fascinated until it’s something to do with Woman gaga!
  Your individual stuffs outstanding. Always handle it up!

 129. You are so cool! I don’t think I’ve read through
  something like this before. So wonderful to find someone
  with some genuine thoughts on this topic. Seriously..

  thank you for starting this up. This website is one thing that
  is required on the web, someone with some originality!

 130. You’re so cool! I don’t think I’ve truly read something like that before.
  So good to discover somebody with a few original thoughts on this issue.
  Really.. thanks for starting this up. This website is one
  thing that’s needed on the web, someone with a little originality!

 131. When some one searches for his vital thing, so
  he/she needs to be available that in detail, so
  that thing is maintained over here.

 132. WOW just what I was looking for. Came here by searching for ig

 133. It’s enormous that you are getting thoughts from this post as well as from our dialogue made
  at this time.

 134. Hi there! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Cheers

 135. The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to
  see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is
  now destroyed and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to
  share it with someone!

 136. My brother recommended I might like this blog. He used to be entirely right.
  This submit actually made my day. You can not believe
  just how much time I had spent for this info! Thank
  you!

 137. I’ve been surfing online more than 4 hours today,
  yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth
  enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet
  will be a lot more useful than ever before.

 138. all the time i used to read smaller content that also
  clear their motive, and that is also happening with this paragraph which I am
  reading at this time.

 139. Woah! I’m really digging the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that „perfect balance“ between usability and appearance.
  I must say you’ve done a excellent job with this.

  In addition, the blog loads very fast for me on Opera.
  Outstanding Blog!

 140. Hey very interesting blog!

 141. I pay a quick visit day-to-day a few websites and blogs to
  read articles, however this webpage provides quality based articles.

 142. I am regular reader, how are you everybody? This piece of writing posted at
  this site is truly good.

 143. My brother suggested I would possibly like this blog.

  He was once totally right. This submit truly made my day.
  You cann’t consider simply how so much time I had spent for this info!
  Thanks!

 144. Thankfulness to my father who stated to me regarding this weblog, this
  web site is genuinely amazing.

 145. Someone essentially assist to make seriously posts I would state.

  This is the first time I frequented your website
  page and to this point? I amazed with the research you made
  to create this actual post incredible. Fantastic activity!

 146. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feed-back would be greatly appreciated.

 147. I constantly spent my half an hour to read this webpage’s content
  all the time along with a mug of coffee.

 148. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 149. Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with
  us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers!
  Wonderful blog and great design and style.

 150. Thanks for sharing such a nice idea, piece of writing
  is pleasant, thats why i have read it fully

 151. I am really pleased to read this web site posts which includes plenty of
  helpful facts, thanks for providing these statistics.

 152. You ought to take part in a contest for one
  of the highest quality websites on the internet. I’m going to recommend this web site!

 153. My relatives all the time say that I am killing my time here at net, except I know I am getting know-how every day by reading such fastidious
  content.

 154. I was very happy to discover this site. I wanted to
  thank you for your time for this particularly fantastic read!!
  I definitely savored every bit of it and i also have you bookmarked to check out new information on your website.

 155. Hi, this weekend is good designed for me, since this moment i am reading this great informative piece of
  writing here at my home.

 156. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this
  blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the
  blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 157. If some one needs to be updated with latest technologies then he
  must be pay a visit this site and be up to date all the time.

 158. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News.

  Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Cheers

 159. Hi there colleagues, how is all, and what you want to say regarding this
  article, in my view its in fact awesome for me.

 160. Hi, i think that i noticed you visited my blog thus i came to go back the prefer?.I’m
  attempting to to find things to enhance my website!I guess
  its good enough to use some of your ideas!!

 161. great issues altogether, you just gained a emblem
  new reader. What may you recommend about your publish that you made some days in the past?
  Any certain?

 162. all the time i used to read smaller articles which as well clear their motive,
  and that is also happening with this article which I am reading here.

 163. Hello would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a
  decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different
  then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 164. I’ll immediately grab your rss feed as I can’t find your
  email subscription hyperlink or newsletter service.

  Do you’ve any? Kindly let me understand so that I may subscribe.
  Thanks.

 165. I have been exploring for a bit for any high quality articles
  or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I
  finally stumbled upon this site. Reading this info So i’m satisfied to exhibit that I’ve an incredibly
  just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed.
  I most unquestionably will make sure to do not disregard this web site and provides it a look on a continuing basis.

 166. I for all time emailed this website post page to all my associates, as if like to read it afterward my
  contacts will too.

 167. Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?

  My site covers a lot of the same topics as yours and
  I feel we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the
  way!

 168. It’s in point of fact a great and useful piece of information. I am satisfied that you just
  shared this useful information with us. Please stay us
  up to date like this. Thanks for sharing.

 169. My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I might check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking into
  your web page again.

 170. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you
  writing this article and also the rest of the site is also very
  good.

 171. whoah this weblog is great i like reading your articles.
  Stay up the great work! You realize, lots of persons are searching round for this
  information, you can help them greatly.

 172. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
  of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was
  hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.