ÎSLÂMIN ÇOCUKLARA VERDÎ?Î DE?ER

ÎSLÂMIN ÇOCUKLARA VERDÎ?Î DE?ER

K?z çocuklar?n?n diri diri gömüldü?ü bir topluma (Nahl, 16/58, 59) peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) k?z olsun, erkek olsun, bütün çocuklara e?it muamele ve sevgi göstermeyi emrediyordu, ?slâm nazar?nda insan, „ahsen-i takvim“ (en güzel bir yarat?l??) üzere yarat?lm?? (Tîn, 95/4) ve mahlûkat?n en ?ereflisi olarak kabul edilmi?tir. (Isrâ, 17/70) ?nsan yavrusu olan çocu?un da bu özelliklere sahip olaca?? gayet tabiîdir. Nitekim gerek Kur’ân-? Kerîm, gerekse Hadis-i ?eriflerde, çocu?un de?erinden bahseden ifadelere s?k s?k rastlamak mümkündür.

?slâm, Kur’ân‘?n ifadesiyle çocuklar?n, dünya hayat?n?n bir süsü oldu?unu  (Kehf, 18/46) bildirirken; Hz. Peygamberin diliyle de sâlih  evlad?, ki?inin ölümünden sonra, sevab?n? devam ettirecek bir hay?r kayna?? olarak nitelendirmektedir. (Müsned, V, 269) Kur’ân’daki pek çok âyetin bizzat çocuklardan ve çocuklarla ilgili hükümlerden bahsetmesi, Hz. Peygamberin çocuklarla ilgili pek çok hadisi; ve nitekim Hz. Ömer’in (r.a.) çocuklara bulû? ça??na kadar 100 dirhem nafaka ba?lamas? (San’anî, Musannef, V.311) çocu?un Islâmdaki yerinin ve de?erinin ifadeleridir.

Kur’ân Ayetlerinde Çocu?un De?eri

Kur’ân-? Kerîm, anne babalar?n evlatlar?na kar?? yarat?l??tan ve içten gelen bir sevgi ve ?efkat beslediklerini ifade etmektedir. Bu durum baz? ayetlerde çocuk kelimesi yerine, gözbebe?i manas?na gelen „kurratu ayn“ tabirinin kullan?lmas?ndan anla??ld??? gibi (San’anî, Musannef, V.311); Hz. Yusuf’un (a.s.) kaybolmas? kar??s?nda, Hz. Yakub’un (a.s.) ona kar?? duydu?u ?efkat ve hasretten dolay?, gözlerinin kör olmas?na sebep olan a?lay?? ve ?zd?raplar?n? dile getiren ayetlerden de (Yûsuf, 12/84-86) anla??labilir.

Küçük bir bebek iken Nil nehrine at?lmak zorunda kalan Hz. Musa’n?n (as.) annesinin durumunu anlatan âyetler de (Tâhâ, 20/40; Kasas, 28/10-11), annenin çocu?a kar?? duydu?u derin sevgi ve ?efkatin etkileyici ifadeleridir.

Dünyada ho?a giden her çe?it güzellikten topland??? yer olan ahiret ve cennet hayat?nda da çocuklar?n varl???ndan bahsedilmektedir. Kur’ân-? Kerîm üç ayr? sûrede, „saç?lm?? inciler“e benzetilen cennet çocuklar?ndan bahsetmektedir. (?nsan, 76/19; Vak?a, 56/17; Tür, 52/24)

Kur’ân’da çocu?un insanlara sevimli gösterildi?inden bahsedilmi? (Âl-i ?mrân,3/14), ancak müminlerin dikkatli olmalar? gere?i hat?rlat?larak, mal ve çoluk-çocu?un, onlan Allah‘? anmaktan al?koymamas? emredilmi?tir.(Münâf?kûn, 63/9) Bir ayette ise, mal ve çocuklar bir fitne (imtihan vas?tas?) olarak nitelendirilerek, gerçek mükâfat?n Allah kat?nda oldu?una dikkat çekilmi?tir. (Te?âbun, 64/15)

Kur’ân’da direkt olarak çocuklardan bahseden ayetlerin say?s? 297’dir. Ancak çe?itli yönlerden çocukla alâkal? ayetlerin say?s? 342’yi bulmaktad?r. (Geni? bilgi için bk. Canan, Allah?n Çocuklara Bah?etti?i Haklar, s. 17-20) Öte yandan çocukla ilgili en önemli kavramlardan biri olan terbiye (e?itim) fiilinden bahseden „Rabb“ kelimesi ise, Kur’ân’da Allah isminden sonra en çok zikredilen bir kelime olup (M. Fuad  Abdulbâki, Mu’cemu’l-Müfehres. ist. ts., „Rabb “ mad) 965 defa an?lm??t?r. (Nevzat Ayasbeyo?lu, ?slâmiyetin E?itime Getirdi?i De?erler, ?st. 1968, s.16)

Konumuz aç?s?ndan Kur’ân’a bak?ld???nda, çe?itli âyetlerde yer alan baba-o?ul ili?kilerinin tümünde, baban?n o?ula hitap tarz?n?n her zaman ?efkat ve merhamet ifadesi olan „Yavrucu?um, O?ulcu?um“ ?eklinde oldu?u görülecektir. Bu âyetlerin tamam?nda „Büneyye“ kelimesi geçmekledir ki, bunun Tü?kçemizdeki tam kar??l??? „O?ulcu?um“ demektir. Ancak dilimizde ?efkat ve sevgi ile hitap tarz?n?n k?z erkek ay?r?m? olmaks?z?n, daha ziyade „Yavru­cu?um“ kelimesiyle ifade edildi?ini belirtmek isteriz. Bu konuda Kur’ân-? Kerîm’de hem baban?n evlâd?na, hem de evlâd?n babaya kar?? hitap ?ekille­rini gösteren âyetler ?unlard?r: „Gemi, da?lar gibi dalgalar içinde onlar? gö­türürken, Nuh, bir kenarda ayr? kalm?? o?luna „Ey o?ulcu?um! Bizimle beraber gel, kâfirlerle birlik olma“ diye seslendi.“ (Hûd, 11/42). Babas? (Hz. Ya’kûb, o?lu Hz. Yûsufa) ?unlar? söyledi: „O?ulcu?um! Rüyan? karde?le­rine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar, zira ?eytan insan?n apaç?k dü?ma­n?d?r.“ Yusuf, 12/5.

Di?er kutsal kitaplarda (Tevrat, ?ncil) rastlanmayan bu hitap tarz?n?n, ?slâm‘?n kutsal kitab? Kur’ân-? Kerîm’in pek çok ayetlerinde yer almas? dikkate de?er bir konudur. Gerçekten, baba-evlât ili?kilerinde sevgi ve ?efkat yüklü bu ifadelerin Kur’ân ayetleri arac?l??? ile insanlara duyurulmas? bile-?s-lâm‘?n çocuklara verdi?i de?eri belirtmesi bak?m?ndan-yeterlidir kanaatindeyiz.

 

 

Hz. Peygamber’in Sünnetinde Çocu?un De?eri

 

„Âlemlere rahmet olarak gönderilen“(Enbiyâ, 21/107) Hz. Muhammed (s.a.v.), ilk önce k?z-erkek ay?r?m?n? ortadan kald?rm?? ve çocuklar aras?da e?it davran?lmas?n? emretmi?ti. (Müslim, Hibât, 13) Ayn? ?ekilde çocuklara beddua etmeyi yasaklam??, (Müslim, Birr, 87)

„Küçüklerimize ?efkat göstermeyen bizden de?ildir.“( El-Hâkim, Müstedrek ala’s-Sahîhayn, Beyrut, ts. î, 62)

buyurarak, çocuklara kar?? sevgi ve ?efkat göstermeyi manevî müeyyidelerle topluma kabul ettirmi? ve bunda da oldukça  ba?ar?l? olmu?tu. Bu ba?ar?da, Hz. Peygamberin bizzat kendi hayat?nda çocuklara kar?? gösterdi?i sevgi ve ilginin rolü büyüktür. O’nun çocuklara kar?? ?efkat ve merhametinin çe?itli misallerini aktarmak yerinde olur.

Hz. Peygamberi (s.a.v.), „çocuklar?na ve ailesine kar?? insanlar?n en ?efkatlisi“ olarak vas?fland?ran Hz. Enes (r.a.), ?öyle demektedir:

„Ailesine kar?? Ondan daha ?efkatli olan hiç kimseyi görmedim. O?lu ?brahim’in, Medine’nin kenar mahallelerinde oturan süt annesi vard?. Süt annenin kocas? demircilik yapmaktayd?. Beraberinde biz de oldu?umuz halde Hz. Peygamber, oraya çocu?u görmek için giderdi. Var?nca, duman dolu eve girer, çocu?u kuca??na alarak koklar ve öper, bir süre sonra dönerdi.“ (Buhârî, Edeb, 18.; Müslim, Fedâil, 63; el-Hâkim, Müstedrek ala’s-Sahîhayn, IV, 40)

Henüz süt emme ça??nda iken vefat eden ?brahim’in ölüm ân?n? konu alan bir hadiste ise, Hz. Peygamber’in can vermekte olan o?lunu kuca??na al?p öptü?ü, bu s?rada gözlerinden ya?lar bo?and??? bildirilmekte ve bu durumu gören Abdurrahman b. Avf‘?n (r.a.), „Siz de mi a?l?yorsunuz, Yâ Rasûlallah?!.“ demesi üzerine,

„Bu a?lay?? rahmet ve merhamettendir. Göz a?lar, kalp mahzun olur, fakat biz ancak Rabbimizin ho?nut olaca?? ?eyi söyleriz. ?brahim! Senden ayr?ld???m?z içen gerçekten mahzunuz.“

cevab?n? verdi?i, rivayet edilmektedir. (Buhârî, Cenâiz, 44) Yine buna benzer bir olayda, kuca??nda can vermekte olan çocu?a bak?nca dayanamam?? ve gözleri ya?la dolmu?tu. O’nun a?lad???n? görenler, „Bu nedir Yâ Resûlallah?“ diye sorunca,

„Bu, Allah‘?n, kullar?n?n kalplerine yerle?tirdi?i bir rahmet ve merhamettir. Allah, kullan aras?nda ancak merhametli olanlara rahmetiyle muamele eder.“ (Zebîdî, Tecrid-i Sarih, IV, 376) buyurmu?tu.

Hz. Peygamber’in çocuklar? öptü?ünü gören bir bedevi, bunu yad?rgam?? ve „Demek siz çocuklar? öpüyorsunuz ha!.. Halbuki biz onlar? hiç öpmeyiz!“ demekten kendini alamam??t?. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

„?ayet senin kalbinden Allah merhameti söküp alm??sa, ben ne yapabilirim.“ (Buhârî, Edeb, 18.; Müslim, Fedâil, 65)

buyurarak, çocuk sevgisinden yoksun bir kalpte merhametin de bulunamayaca??n? ifade etmi?ti.

Hadis kitaplar?nda daha pek çok örne?ini bulabilece?imiz, ?efkat ve merhameti bu dereceye varan Hz. Peygamber’in çocuklara olan sevgisini çe?itli yönleriyle görmek mümkündür. Zaman zaman torunlar? Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i (r.a.) ba?r?na basarak öpen ve onlar için dua eden (Tirmiz?, Menâk?b, 31) Hz. Peygamber, bu sevgi ve ?efkati di?er çocuklara da göstermekteydi. Çocuklu?unun büyük bölümünü Hz. Peygamber’in torunlar?yla birlikte geçiren ve y?llar sonra ?slâm ordusunun komutanl?k görevini üstlenen Üsâme b. Zeyd (r.a.), Hz. Peygamber’in bir dizine kendisini, di?er dizine de torunu Hasan‘? oturttu?unu, sonra ikisini de ba?r?na basarak,

„Ey Rabbim, bunlara merhamet et; çünkü ben de bunlara kar?? merhametliyim.“

diyerek dua etti?ini rivayet etmektedir. (Buhârî, Edeb, 22) Yusuf b. Abdullah (r.a.) ad?ndaki sahabi de, „Hz. Peygamber beni kuca??na oturttu, ba??m? ok?ad? ve bana Yusuf ismini verdi.“ demektedir. (El-Cüâm, Fadlullahis-Samed fî tavdîhi’l-Edebi’l-Müfred, Kahire, 13 88,1,461) A?a??daki hadis ise daha ilgi çekicidir. Hz. Enes anlat?yor:

„Yahudilerden bir çocuk hastalanm??t?. Nebî (s.a.v.) onu ziyarete gitti. Ba?ucunda oturarak ona, ‚Müslüman ol! ‚ dedi. Bunun üzerine çocuk, yan?ndaki babas?na bakt?; babas?, ‚Ebu’l-Kâs?m’a itaat et.‘ deyince, çocuk Müslüman oldu. Sonra Nebî (s.a.v.), ‚Benim vas?tam ile onu cehennemden kurtaran Allah’a hamd olsun.‘ diyerek kalkt?. (Ebû Dâvud, Cenâiz, 5. Buhârî, Cenâiz, 79)

Çocuklara ikram? ve onlar?n terbiyelerini güzelle?tirmeyi emreden (Ibn Mâce, Edeb, 3) Hz. Peygamber (s.a.v.), insanlara emrettiklerini kendi hayat?nda da tatbik etmekteydi. Maddî ikram? „y?l?n ilk turfanda meyvesini huzurunda bulunanlar?n en küçü?üne vermekle“ (Muvatta‘, Medine, 2; Heysemî, Mecmauz-Zevâid, Beyrut, 1967, V, 39) yaparken; manevî ikram? da çe?itli ?akala?malar, hâl-hat?r sormalar ile yerine getirirdi. Bazen kendi torunlar?n? (Tirmizî, Menâk?b, 50) bazen de ba?ka çocuklar? (El-Hâkim, Müstedrek ala’s-Sahîhayn, m, 555-56) omuzunda ta??yarak, onlar? sevindiren Hz. Peygamber’in, onlarla ?akala?mas? da dikkate de?erdir. Mahmûd b. Rebî‘ (r.a.) adl? sahabi, kendisi be? ya?lar?nda iken Hz. Peygamber’in, bir kovadan a?z?na su alarak yüzüne püskürttü?ünü rivayet etmekte ve y?llar geçmesine ra?men yüzünün hiç ihtiyarlamad???n?, övünerek ifade etmektedir. (Buhâri, Diim, 18, Daavât, 31) Hz. Enes ise, „Resûlullah (s.a.v.) bizlerle ?akala??r, hatta küçük karde?ime, Ey Ebû Umeyr, küçük ku?un ne oldu‘ diye latife eder, tak?l?rd?.“ (Buhâri, Edeb, 81; Ibn Mâce, Edeb, 24) demektedir.

Manevî ikram kabilinden zikredece?imiz ?u hadise ise, Hz. Peygamber’in çocuklara kar?? ho?görülü olu?unun en güzel örneklerinden biridir. „Çocu?un küçüklü?ündeki yaramazl???n?, büyüdü?ü zaman akl?n?n çok olaca??na bir alâmet olarak“ (Münâvî, IV,310) kabul eden Hz. Peygamber, yaramazl?k yapan çocuklara hemen müdahale etmemeyi emretmi?tir. (Bugünün Pedagoglar? da fazla uslulu?u bir hastal?k olarak kabul etmekte­dirler, bk. Jacquin, s. 38) Bir defas?nda, Ensar’dan birisinin sahibi bulundu?u hurma a?açlar?n? ta?layan küçük yaramaz Raf?‘ b. Amr‘?, bahçe sahibi yakalay?p Hz. Peygamber’in huzuruna getirmi?ti. „Yavrucu?um, a?açlan niçin ta?l?yorsun.“ diye soran Hz. Peygamber’e Raf?‘, „Aç idim yâ Rasûlallah, karn?m? doyurmak için ta?lad?m.“ cevab?n? verince, „Bir daha a?açlan ta?lama yavrum, alt?na dü?enleri al?p ye!“ buyurmu?, sonra da Raf?’in ba??n? ok?ayarak, „Allah‘?m, bu yavrunun karn?n? doyur.“ diyerek duada bulunmu?tu. (îbn Mâce, Ticârât, 67)

 

Prof. Dr. Mehmed Emin Ay

Publiziert in der Ayasofya 42, 2013

178 comments

 1. If you’re reading this, you’re all set, pandrer!

 2. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 3. March 1, 2012 – 8:13 am We claimed our business listing and it’s made our listing worse. After being stuck on review for the last two months it doesn’t even list our full profile even though it keeps encouraging us too. Our website would be on the front page for our main keyword if Google didn’t show places results first so this is rather annoying for us.

 4. This looks absolutely delicious and I can’t wait to try it. I’ve been looking for a good biscotti recipe that’s low calorie and diabetic friendly. This fits right in with my weight loss diet. Thank you!

 5. The latest critique of Mcfaul was a bit on the long winded side (a few known “Russia watchers” privately expressing that view). “Hack academic” would be used by some as as a pretext for muting them.In any event, the 4:28 pm posted link supports my contention that I never likened the Irish-British relationship with the Russian-Ukrainian one.I actually had a series of follow-up exchanges with Mr. Sydor, who was unable to support his contentions.The record shows that I didn’t initiate troll like antics at this thread.Rather, I factually replied to misrepresentative comments.

 6. Smack-dab what I was looking for-ty!

 7. PERO IGUAL ME SURGEN PREGUNTAS COMO, COMO RECUPERARON LA CINTA Y COMO MATARON A ESAS COSAS Y REALMENTE QUE CLASE DE RABIA TENIAN. OJALA SAQUE UNA 2DA PARTE DONE EXPLIQUEN TODO ESO, SUPONIENDO QUE HUVIERA SUCEDIDO EN LA VIDA REAL.PERO FELICIDADES POR ESTE GRANDIOSO TRABAJO, HACE RATO NO VEIA ALGO TAN BUENO (EN EL GENERO MIEDO).

 8. Si madre si, hase caló y así que hasta los libros se tumban, ahora mismo he estado limpiando uno, el muy sinvergüenza venía llenito de arena y una que se acaba de incorporar pues verde de envidia claro.

 9. Thanx again. Would be great if you could share some thoughts on re-directing to activity stream upon login. There was a plugin that sends you to profile, but that does not make a whole lot of sense to go back to your profile.Arezki   

 10. That’s an intelligent answer to a difficult question xxx

 11. Whoa….Something went wrong somewhere. Adam Lambert should be at this Show with tons of Noms. His new album is amazing. He outsings..outshines… all the others.If it was about talent, charisma, brilliance, Adam Lambert would be there. But obviously it’s about something else.What a shame. The best there is gets shunned.

 12. I wonder, might the mighty New Yorker have misprinted that word in the poem? Admittedly I’m holding out hope for “tune” — not only in the song but in the poem. At the risk of embarrassing myself, I confess I’m unsure how to read the line if it is indeed “tube.” Elaborating a tube? This somewhat reminds me of my favorite line from the Cavafy-adapted “Alexandra Leaving”: “Exquisite music, Alexandra laughing. / Your first commitments tangible again.” At some point, I saw the lyrics printed as FIRM commitments rather than FIRST, which would have lessened the poetic resonance of the line for me.

 13. Even so It agree, rather useful phrase I confirm. And I have faced it. Let’s discuss this question. In my opinion you are not right. I am assured. I can defend the position. Write to me in PM, we will talk. I apologise, but this variant does not approach me. Perhaps there are still variants? I am final, I am sorry, but you could not give little bit more information. Yes, really. And I have faced it.

 14. In fact, on average it takes the average twenty a day smoker between 10 and 15 years to completely remove cigarette tar from the lungs without helping the bodies own system. A lung detox takes on average just 5 weeks to completely clean out the lungs so it’s much quicker. It also lessens the chance of contracting a serious smoking related disease such as lung cancer and heart failure.

 15. “slick top” is often a expression ordinarily used in referring to an unmarked police car aided by the gum ball machine around the inside, not the roof. Probably he is an ex-cop.

 16. goyo site bnaa hyamd baraa ihtei bval buur ih hun uilchluuleh bhaa bi lav hudaldan avagch bolloo dajgui yumaaaaaaa thanks ajiliin amjilt

 17. Mateus Lima disse:Foi bacana gravar com o pessoal do Arena mesmo, dá orgulho de ver que mesmo os caras pertencendo a um portal gigante, a forma com que eles tratam os jogos é tão apaixonada e levada a sério quanto em projetos independentes como o nosso, o do Dash , do Fenix Down e tantos outros.

 18. & interesting real estate people by Stefan Swanepoel and another by Dustin Luther titled 50 Most Influential Real Estate People on Twitter.  In the interest of full disclosure Stefan released a second list of 100 which I was

 19. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!. Thanks For Your article about Directions | The Peacock Inn .

 20. Good information here. I really enjoy reading them every day. I’ve learned a lot from them.Thanks so much for sharing this information. Greatly help me being a newbie.

 21. Martha, you are an inspiration to me. I am rocking my whole world right now in pursuit of truths and passions long buried. I consider your work to be one of the great motivators toward this path. Thank you for sharing your gifts, for seeking your own true paths, and for just being you.

 22. Alright, noticed a poster up in The Other Rooms in Newcastle, had you guys down to play a set on the 6th Dec? Is this correct? I can’t see it on your tour dates.

 23. when i think of comparisons of epl managers, or former epl managers, mike keane comes to mind. im not advocating protests on teh scale that blackburn did last season, but their major issue with keane is that he had no experience in top flight football. and, as many of them feared, blackburn went down. imagine that. good thing we dont have relegation in the states. then again, it might be a bad thing–that idiot retains his job and slogs away at creating instability and medeocrity with impunity.

 24. That’s what we’ve all been waiting for! Great posting!

 25. Darling Debbie… We are privileged to walk with you and Lin on this part of your journey. Please be certain that you are all in the thoughts of so many of us every minute of every day. If we don’t comment on a blog, it isn’t because you’re out of our thoughts and prayers. I was at Pastor and Sherry’s this morning for some last-minute Christmas Eve Service duties, and you were the first part of our conversation. We all love you so very much! Thank you for being such a testimony of God’s great love and care.Linda Kieper

 26. I agree with you. I think it might be because Bella spends most of the series completely dependent on Edward, and does nothing for herself . . . and then she gets vamped, and in Cleo’s words „THIS TIME, BELLA WANTS TO KILL BACK.“ It was kind of awesome, even though it was contrived and implausible and Mary-Sue.

 27. He ist dieses ein großer Pfosten. Kann ich einen Teil auf ihm auf meinem Aufstellungsort benutzen? Ich würde selbstverständlich mit Ihrem Aufstellungsort verbinden, also konnten Leute den vollen Artikel lesen, wenn sie zu wünschten. Dankt jeder Weise.

 28. A jak można ufać komuś, kto w XXI wieku i po ujawnieniu tysięcy tajnych dokumentów o istnieniu UFO przez inne kraje, wciąż ściemnia i schodzi z tematu ujawnienia polskich materiałów na ten temat?

 29. Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

 30. iphonemaster • 1 year, 1 month ago Read that IOS 5 has push updates. I use Gevey for unlock. So I will use Sn0wBreeze to update my IOS to preserve bb. However can apple than just send a push update and I loose/upgrade my bb?

 31. Though I guess it’s fair to add that she probably didn’t write that headline about the Haredi.Still, I’ll check her out to see whether she ever writes a positive story about Israel.   0 likes

 32. I like his idea that connectors (people who are friendly, have a wide network of acquaintances, and who like to share information) are integral to spreading ideas and trends. I think I like this idea because as much as I value having authoritative sources for generating valid, credible knowledge, it is people’s enthusiasm, curiosity, and love of information that actually _spreads_ knowledge. Connectors are the epitome of that enthusiasm.

 33. I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 34. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 35. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 36. 2,5 kg callebaut finest belgian chocolate – ennél kisebb kiszerelés nincs. Van 53%, 60, 70, 80 – én a 80-at szeretem és a 70-et. Most vettem 53-at, mert volt pár megrendelÅ‘, aki nem szerette a keserűt. Viszont az 53-assal nem szeretek dolgozni, nekem nagyon sűrű, mikor olvasztom. Temperálásnál meg iszonyat gyorsan kell dolgozni, mert szinte azonnal köt. A 80-assal ilyesmi gondom még nem volt. De az jó keserű..viszont nekem az édes töltelékhez simán ez illik jobban. 🙂 Tehát összességében én a magasabb kakaótartalmút javaslom. Ennek ára kb nettó 1800/kg (ha jól emlékszem)

 37. Thanks for any other informative web site. The place else may I get that kind of info written in such an ideal approach? I’ve a undertaking that I am just now running on, and I have been at the look out for such info.

 38. Or, conversely, you can have the conversation, “No, $1,000 for this logo isn’t working for me. That figure needs more muscle. I don’t know. I’ll know the right number when I see it in my bank account.”

 39. Ces interprétations sont des blagues ?je ne sais même pas si je dois répondre à quelques uns des ‘arguments’ listés ici tellement certains sont tirés par le cheveux à un point difficilement imaginable qu’on les prendrait pour un bon vieux ‘troll’ des familles comme on en voit tant sur les forums et blogs ….

 40. Alexis, I do see your point, but what the big labels are doing isn’t capitalism as such. They’re colluding the limit the market through the big media agencies (RIAA and MPAA in the US, for example) and, frankly, they don’t sell that much. CD sales have been dropping year on year for the past decade, possibly even longer, as the price doesn’t reflect the quality. It’s possible to get a number one hit with a fraction of the sales you’d require to get there in the 1970s or even the 80s because there are so few people buying the product.

 41. asri persoalkan why non muslim parti roket n kapal tenggelam tu xnak terima hudud?thats why die suruh abby bace dengan teliti tweet die. WTH,TF abby tu nak spam tweet ust asri mcm tu.BS!Well-loved.

 42. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 43. Un reportaje muy bien escrito y muy completo. Me parece muy positivo que personas mayores como Jose comiencen una carrera, aprender no entiende de edades y significa que personas como él a su edad quieren seguir aprendiendo.Veo muy positivo que en una misma clase se junten personas de diversas edades, ya que pueden aportar opiniones muy variadas de ciertos temas, y de ahí creo que se puede sacar un aprendizaje y una experiencia muy positivos.

 44. Hey Betsy,In the last 9 months I let go of my car (gave it away) and we sold our cottage in Northern Michigan last week. Big stuff. Just recently I let go of a big deadline for a project I was struggling with. Yesterday I made a decision to let go of a person in my life. Movin’ n groovin’ xo[] Reply:August 21st, 2012 at 7:05 amTess,I loved your post about giving your car to your daughter. And now your cottage. It makes you feel light, doesn’t. I, too, let go of a deadline for a project and I think the project will be better because of it. Keep movin’ n groovin’! xoxo[]

 45. Your approach reminds me of the great recovery program I went through a few years ago. Haven’t had a chance to read through all of your posts yet but looking forward to returning for more later. Thanks for making your thoughts and inspiration available to those of us struggling

 46. Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

 47. Thanks so much Chris! Yes it’s been a learning experience for sure every single day. I’ve had to put on my customer service hat. I’ve had to figure out the direction I want to take the app. It was an exciting week that I’ll never forget. I plan on having more weeks like that though. That’s the goal. Thanks for dropping by Chris!

 48. oh plese girl, i am 5’5″ tall…you are SEVERAL inches taller than mean which means that a size 27 would be the same as a size 25-26 on you silly!!!! You already know i think you’re stunning!

 49. 01:44 away, et toujours Debordé. « Le mal de prendre une hypallage pour une découverte, une métaphore pour une démonstration, un vomissement de mots pour un torrent de connaissances capitales, et soi-même pour un oracle, ce mal naît avec nous. »P. Valery

 50. Hiya…..Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! “We strain to renew our capacity for wonder, to shock …

 51. I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

 52. StephanieNovember 19, 2012Bloggers who write interesting and honest reviews about books that I have enjoyed or find interesting keep me coming back. These bloggers share many books in common with me, yet push me to try new books as well.

 53. Depuis maintenant plusieurs mois, j’ai toujours le message “the information displayed is over 2 days old. please synchronise for up-to-date information.”Malgré que je synchronise mon palm quotidiennement.Merci de m’aider!

 54. Jag kommer att minnas när vi krossade BlÃ¥vitt tvÃ¥ matcher pÃ¥ raken……och ändÃ¥ har det varit en fantastisk säsong för vissa som hÃ¥ller pÃ¥ BlÃ¥vitt, vad har ni att glädja er Ã¥t? Ni är ju 2009 Ã¥rs största loosers och det skriver jag inte för att vara stöddig!

 55. Un altro bel sito anticlericale: ne sentivo la mancanza.Come obbiettività, e serenità di approccio non c’è davvero male.D’altra parte va bene così.E’ quando è da tutti elogiata e approvata che la Chiesa è in grave pericolo, e se è vero che viene da Dio, allora vale quanto disse Gamaliele al Sinedrio, in tempi vaticanamente non sospetti (At 5,34-39).

 56. Grade A stuff. I’m unquestionably in your debt.

 57. I love it Cris! The Northern Lights top coat was a nice touch. How is the formula for the Milani white? I'm still searching for a white polish that I don't want to chuck across my living room. 😛

 58. Hello and also thank you for this excellent post. I am always looking for travel & holiday ideas to recommend to my own personal readers. ItÂ’s actually precisely what I was looking for.

 59. I thought finding this would be so arduous but it’s a breeze!

 60. I think he is coming for everything he thinks he can get. Any semi automatic rifle, handgun or shotgun. All handguns for that matter. I don’t think it takes decades, the stroke of the pen. He has already gone around congress with the stroke of the pen.

 61. nad : as i know how the rice processed all around the world.no need to doubt about the halal of the riceesma : there are no halal sign at all if you want try korean food. at itaewon there r no korean halal food.only arab,indian etc halal food

 62. We’ve recently started to get smart metres installed around where I live (they just came and switched mine out today). It’s pretty cool, except for all the idiots who think they’ll cause cancer or something.

 63. quelques jours après sa nomination comme ministre de l’agriculture et développement rural; j’ai eu à l’écouter une fois dans une réunion. de part ses déclarations j’ai vite sentis sa volonté de travailler pour le changement durable du secteur agricole dans notre pays. Je lui souhaite plein succès à la tête de ces deux grands ministères qui constituent le point de repart du développement de la RD.Congo. en fin je prierais au ministre de ne pas oublier de créer la relève pour les deux ministères.

 64. Faites la paix et non la guerre, faites l’amour et non la guerre…Ceux qui perdent leur sang froid sont ceux étant les plus haineux et les moins méritant dans la vie.Car ceux pouvant conserver leur sang froid face à de si extrêmes personnes dans de si extrêmes situations sont ceux ayant la plus grande force d’esprit.Alors félicitations à ceux qui vont promouvoir la paix et non la guerre à la suite de cette vidéo. Paix, même envers les auteurs de l’agression.

 65. now that i think about it..in the logo, the circle does look like it doesn't belong there…like its out of place….please see to it and my previous comment too….bye 🙂

 66. REPLY:batman comics sind meiner meinung nach keine untergrund-geschichten, sondern im mainstream angesiedelt. von daher finde ich protektionismus überflüssig. und du kennst zudem ja auch nicht den kaufgrund von zigtausenden batmancomicleser. streetart lebt vom gedankenaustausch, kommunikation und gegenseitiger inspiration – sonst wäre es keine street art.btw, wieso kommst du eigentlich immer wieder auf die spex zu sprechen? hat das einen bestimmten grund?

 67. I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 68. I loved meeting you and am honored that such an established blogger found the event worthwhile!Um, you ROCKED karaoke and sounded like a professional singer- everyone was cheering WHILE you were singing.Thanks for your help at the end- I would love to see you again and will now be sure to stalk you on twitter.xoxoT

 69. If you think your comments were over-the-top, ask a shrink what they think about these tests being [mis]used by amateurs, for purposes the tests were NOT designed for.

 70. Looking forward to meeting, greeting & having a picture taken with you 4 Sunday night in the “Green Room” prior to your StreetLamp show at Miami U. here in Oxford, Ohio. My kind of music. Loved you in Jersey Boys and ready to love you again !

 71. wszyscy piszą że jedziemy w górę bo drukują ale ropa i miedź dzisiaj jakoś spadła , ciekawe nie ?cały czas grzeją 3 spółki z WIG 20 bez obrotu , praktycznie stoimy w miejscu , a w cnbc pokazali sonde że jutro 80 % graczy spodziewa się wzrostu

 72. Sans habeas Corpus non plus.…Il faudrait deja appliquer l’habeas corpus en France. J’ai lu que Sarkozy avait declenche une emeutes des fascistes francais simplement car il veut abolir le systeme inquisitorial francais qui dit que l’on est coupable jusqu’a ce qu’on ait ete trouve coupable. J’imagine qu’ils doivent etre en train de planifier un presidentnapping.D’autre part, vous violez le droit en etendant abusivement l’habeas corpus aux prisonniers captures sur les champs de bataille.

 73. Smart thinking – a clever way of looking at it.

 74. Bows to The Dude.Why don’t you write a small paragraph for every upcoming opponent in this style? Sarcasm much appreciated. Anthony Carter also appreciated, when getting minutes against the Lakers.By the way, flagrant foul on Josh Powell for messing up on the new ritual.

 75. cf4Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!17b

 76. passouline sait peut-être tout ça et bien plus encore : mais je préfère ne rien en savoir de lui et l’apprendre autrement ! et quant à ceux qui lui tiennent la main , ils devraient regarder leur propre gouffre aussi … les psys avec plein de diplômes de médecine, et de droit, qui se voyaient au moins des génies, il y en a déjà eu …

 77. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 78. Wow I must confess you make some very trenchant points.

 79. Ik ben een keer naar de kok van een restaurant in den haag gelopen om te vragen of het niet echte kip was.. In de angst dat ik toevallig vlees zou eten. Toen ik er van overtuigd was heb ik met smaak verder geten. Bij de vega slager in den haag hebben ze broodjes kip sate, ook erg lekker.

 80. Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

 81. The forum is a brighter place thanks to your posts. Thanks!

 82. i have a co dependency on it but i told them that was part of my past right now there telling me that there not signing any wavers for it so I’m wondering how long would i have to wait before I’m able to enlist because right at this moment I’m looking for other options but I’d rather do the marines they have all the training that I’m looking.

 83. DS, the number 1 RB ran for 62 yards and a 3.0 avg. I’ve never been a fan of a run first offense. Ever. I thought they would be more balanced but the missed plays and the calls were stifling. Hey they won. Good times.

 84. Polandian and guest wha’ Tags: economy, errors, ethics, Polish Lies, statistics [Introduction to] POLISH LIES: What our lie detectors detected (before they opened their

 85. Pongamos las cosas claras. Que no hayas participado de la orgía económica de los últimos 10 años, que no la hayas provocado ni te hayas beneficiado, ni hayas tenido mas participación que votar engañado en unas elecciones amañadas no te da derecho a echar la culpa a banqueros, políticos, empresarios, defraudadores y vividores del erario público en general.Haber reflexionado sobre la realidad, si.

 86. Möchtest du hören mit welcher Internet Methode meine Familie bis zu 3000 EUROS Monat für Monat extra verdiene? Zusätzlich zu meinem Studium? Schau auf mck-team,com und ANSCHAUEN !

 87. Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

 88. Oi eu já fiz esse curso no senac de maringá Pr,e em janeiro estou mudando p/ SP gostaria muito de saber se posso reforçar o meu curso e tbm queria já atuar,amo decoração de interiores,hoje está muito em alta.

 89. Hola Don José este es mi ABECÉ:Abdul Babá capitán de el famoso Galeón “Huracan” invadió Jamaica, kamikace ladino, magnífico navegante. ¡oh! ¿por qué remar si tengo un velero?. Walter Ximenez y Zacarías.

 90. C’est grave. Le travail a perdu sa valeur. Je pense que cette forme de respect va se payer par une forme post-moderne d’esclavagisme. On paye les gens au minimum et on s’en fout plein les poches tout cela à l’échelon mondial. Super !

 91. That’s an intelligent answer to a difficult question xxx

 92. Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 93. Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

 94. K sjednocování judikatury vede i cesta levnější. Méně soudců, více informací o jejich činnosti a zejména rozhodování. Vždyť je to do očí bijící. Zájmem státu přece je "méně státu" (hesla, která všichni doře známe). Nebo už je to jinak ?Ing.František Švarc

 95. I live Phase2,Block1,Plot 61, Recently we had our window frames re-painted, red-leaded, and the rust removed, I would like to thank the team and Waj for doing such a professional and good quality job. I am very happy with your maintenance service, and the way in which Waj handled everything, thank you, Martin Pegrum.

 96. I so identify with that point-of-no-return panic. More than once, I’ve fallen asleep on the couch only to stumble upstairs at 3 AM to find I’d over-procrastinated and never put the clean sheets on. The worst. One of the main reasons I married my husband was that he doesn’t like the sheet tucked under the mattress – it’s one less thing to do.

 97. Field, "BTW, I am still waiting for Sarah Palin to apologize for putting the congresswoman in the cross hairs of her political rifle."You need to watch the View and hear what Barbera Walters had to say about those crosshairs. You need to re-evaluate your thinking.

 98. I’m curious to find out what blog platform you have been using? I’m having some small security problems with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any recommendations?

 99. Mark,Where are you from? Because growing up in San Diego, there was neither the expectation nor the assumption that members wouldn’t associate with people of other faiths. Dating may have been a little more grey, although I don’t think it was. The first time most of my associations and friends were LDS was when I went to BYU.I’ve heard the horror stories about non-LDS kids being ostracized in Utah; does that happen? Based on the people I know, I’d be surprised, but stranger things have happened.

 100. oh jaaaa!!! bei mir ist es mittlerweile der "taxidienst": immer wenn ich gerade über einer kniffligen sache drüber bin, klingelt das telefon, weil irgend ein kind von irgendwo dringend abgeholt bzw. zur freundin gebracht werden muß…- wieder von vorne anfangen!!!naja- dann machen wir eben mal eine kurze "denkpause"…leider hat der tag nur 24 stunden…lg von angela

 101. I don’t want to brag too much, but with the freed up money invested [not the down payment, but the incremental cash] we’ve probably managed to have the option of Hunter’s mom staying home with him if she wants.Gives the WAAAAAAAAAAAAAAH!!! a very different and strikingly positive connotation 🙂 🙂 🙂

 102. I and my guys happened to be following the excellent tips found on the blog and so quickly I had a terrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for them. Most of the guys ended up certainly thrilled to learn them and have in truth been taking pleasure in these things. Thank you for actually being really accommodating and then for utilizing such brilliant topics millions of individuals are really wanting to discover. My very own honest apologies for not expressing gratitude to earlier.

 103. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 104. Ah. Got you. Its how I’ve been working out the regional predictions. For example, in 2007, Labour’s National share of the list vote was 29.2%. But in the North-east they only got 20% of the vote (that is, 68% of their national vote). Thus their probable share of the vote in the North-east in 2011 would be 68% of their national poll figure. So if we use the last poll figure (36%) it is likely they’d take 24.4% in the NE, if their share in the region compared to the national is the same as in 2007. That’s what I meant.I haven’t done Glasgow yet, so I can’t give advice on that note. But we’ll get there in plenty time!

 105. If not for your writing this topic could be very convoluted and oblique.

 106. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 107. Kiet Luu – Congratulations again Melissa and Victor!! The pictures turned out very well! I love the group photo in the lobby where you guys are all just sitting around like total badasses!!

 108. Same blood?? me too…Telugu by birth and but belong to Tamilnadu.. we talk Telugu at home…but i feel i am no less a Tamil girl….. i too wrote a post on this when people questioned me.. how come u r saying u r a tamilian while ur mother tongue us Telugu.. after coming to Delhi…i find it difficult to convince people…

 109. Of the panoply of website I’ve pored over this has the most veracity.

 110. Läcker färg – pÃ¥ bilden:) rött är sött!!Nä världen är inte rättvis o politker o andra högre herrar o damer ser alltid till att sko sig själva bäst – sÃ¥ är de. Man fÃ¥r helt enkelt bestämma sig för att bli politiker om man blir arbetslös:) Grattis till awarden!!!KRAMIZ

 111. #Kasia, pamiÄ™tam, jak po raz pierwszy zachwycona zwiedzaÅ‚am BarcelonÄ™. I po cichu myÅ›laÅ‚am, że jest to miasto, w którym mogÅ‚abym kiedyÅ› mieszkać. Od prawie dwóch lat na nowo odkrywam jej zakÄ…tki i jeszcze siÄ™ nie znudziÅ‚am 🙂 pozdrawiam serdecznie

 112. Haha. I woke up down today. You’ve cheered me up!

 113. Why average ordinal numbers? That’s almost always a big no-no, and you just blithely do it without providing any explanation for that choice. Don’t think “scientific” is a very appropriate way to describe this work.

 114. Nov28 With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 115. oh i remember viisnitg an apple orchard. i have so many fun pics of times spent there when we lived in boston. no such luck here in tampa though. these are great pics of your family! and 23 pounds…what a harvest!

 116. alhamdulillah, ana juga ikut senang ukhti…semoga janinnya sehat selalu sampai lahir nanti…aamiin…ternyata usia kehamilan 7 minggu itu udah bisa terlihat ya janinnya?Ana alhamdulillah juga udah hamil 10 minggu..tapi ana belum USG..Ana juga pernah mengalami BO waktu kehamilan pertama…insyaAlloh mo USG 2 minggu lagi..doain ana juga ya ukh…

 117. I’d venture that this article has saved me more time than any other.

 118. This blog brought me to tears! What an amazing project!! You did a great job capturing these babies and their families. I love the one with the gloved hand holding the foot. Touching!

 119. I sort of split TV into two categories: shows that exist in this universe, and shows that exist in its own universe. I can forgive Doctor Who because it’s so obviously in its own world. My Name is Earl, I think, lives in this universe, so it’s harder to dismiss the woo. But, clearly, I dismiss the woo anyway

 120. Alexandra, cand raspunzi pozitiv la o invitatie pentru un eveniment ma gandesc ca stii despre ce e vorba. Daca n-ai inteles ce se intampla (exact) la eveniment, ceri detalii, apoi decizi daca te prezinti sau nu.In fine, eu vorbesc de bun simt, nu arunc cu pietre, fiecare face cum crede.

 121. Don’t forget to leave separate comments for each entry (you should leave 2 more comments – 1 for the Facebook like, and 1 for the newsletter) to increase your chances to win!

 122. That’s a smart way of looking at the world.

 123. You have the monopoly on useful information-aren’t monopolies illegal? 😉

 124. Just because somebody can open up their mouths and spew something out of it does not make it truth. Especially when angry for possibly never getting the chance to be a regular kid, so to speak. This is Satan at work here, plain and simple. People with views such as yours only adds to this obvious attack of Satan as a means to discredit his reputation and make his ministry less affective. Don’t buy into the lies of the Father of lies. Understand through discernment what actually took place.

 125. I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

 126. Aw… you like me! In defense of ALL the REAL HOUSEWIVES EVERYWHERE though, they are sort of forced to be fake. Not to excuse anyone but they are gettting paid to run with the storyline in the direction Bravo suggests. I am just naive enough to have wanted it all to be real. If you pay me 10K an episode, I would do whatever you wanted me to do. I just sort of hate that people who don't read blogs don't realize that this is just an unscripted scripted reality show and not a reflection of Atlanta.

 127. Holaaa, pues a mi tanto como helando no me gusta, pero desde luego ya en mayo con los calores que estamos pasando en Madrid resulta insoportable. Solo de pensar que queda así hasta septiembre me da algo. Me ha encantado tu bizcocho aunque yo en este caso si que prefiero el aceite. Supongo que será cuestión de costumbres. En casa la mantequilla se usa muy poco. Tengo que probar este bizcocho que tiene un aspecto tremendo!Me alegro de verte!Un besoooo

 128. I simply want to say I am newbie to blogging and site-building and definitely enjoyed this website. Almost certainly I’m planning to bookmark your website . You actually come with superb writings. Kudos for sharing with us your web page.

 129. Bon on aura une finale Federer/Berdych, le Suisse est favori bien sûr.Sinon déçu de l’attitude de Delpo qui n’a pas serré la main de l’arbitre, il baisse un peu dans mon estime.

 130. Yeah that’s what I’m talking about baby–nice work!

 131. greu de ales. Si eu am avut Ysl(pulbere) si mi-a placut foarte mult. La fel si Guerlain. Toate trei sunt fine, rafinate si delicate. As vrea sa incerc by Terry si Giorgio Armani dupa ce termin Chanel.

 132. I was drawn by the honesty of what you write

 133. An interesting dialogue is worth comment. I think that you must write extra on this topic, it may not be a taboo subject but generally persons are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 134. This maybe isn’t the best place to ask, I’m looking for the top chiro because I need the best I wanted reviews or data on Chiropractic First 1435 Market Street, Redding, CA 96001 (530) 243-0889

 135. I’m so glad that the internet allows free info like this!

 136. This had the feel of a very old school electronic music recording.I think that the sound you have is versatile and is represents more of a lo-fi approach to the recording process.I think Steve is right, speed manipulation may be a good next step.

 137. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!. Thanks For Your article about iPhone 5 release | WorldWideFone .

 138. Fascinating report, thanks. It’s particularly interesting that increased use of mobile banking leads to less interaction with bank staff, and so less staff costs. This implies that the mobile banking is not simply replacing PC based online banking, but also some other interactions that would take place in person or by phone call.

 139. Now the names of all the people involved are in the open, would it be possible to give the names and publishing histories of the stories involved? Please forgive me if that’s not appropriate (I appreciate this affair is not strictly any of my business). I’ve seen it discussed on a number of weblogs I follow, with various attacks on the person accused, and I’d like to have the opportunity to read the stories for myself.Thanks,James

 140. Ciao Luca,hai proprio ragione, l’unico motivo per cui il suo commento era in coda di moderazione era da ricercarsi in un tentativo di limitare lo spam.Non credo sia giusto usare metodi captcha che limitano enormemente chi ha problemi di vista, pertanto preferisco mettere in coda (solo per il primo commento) chi interviene, così come previsto da WordPress.Ciao e grazie per l’ospitalità! 🙂

 141. That’s a smart answer to a difficult question.

 142. à°®ుà°–ేà°·్‌à°¨ీ, à°•ులకర్à°£ిà°—ాà°°ి à°¡ాà°¡్à°œ్ à°•ాà°°ుà°¨ీ వదిà°²ేà°¶ాà°°ు! (à°…à°ª్పట్à°²ో à°‡ంà°¡ిà°¯ాà°²ో à°¡ాà°¡్à°œ్ à°•ాà°°్à°²ెà°•్à°•à°¡ిà°µో .. 'à°¸ిఐబీ' à°µాà°°ు à°ª్à°°à°¤్à°¯ేà°•ంà°—ా à°‡ంà°ªోà°°్à°Ÿ్ à°šేà°¯ింà°šాà°°ేà°®ో ఆయనకోà°¸ం 🙂 )à°·ాà°¡ోà°•ి à°•్à°²ోà°¨్à°¸్ à°•ూà°¡ా à°‰ంà°¡ేà°µాà°°ు: డబల్ à°·ాà°¡ో, à°µైà°Ÿ్ à°·ాà°¡ో, వగైà°°ా. 'మధుà°°à°¬ాà°¬ు' à°…à°¨ి à°°à°šà°¯ిà°¤ à°ªేà°°ు à°•ూà°¡ా à°•ాà°ªీ à°•ొà°Ÿ్à°Ÿేà°¸ి à°°ాà°¸ేà°¸్à°¤ుంà°¡ేà°µాà°¡ెవరో. మనమేం తక్à°•ుà°µ à°¤ిà°¨్à°¨ాం à°…à°¨ుà°•ుంà°Ÿూ à°Žà°¨ిà°®ిà°¦ో à°•్à°²ాà°¸ుà°²ో à°‰ంà°¡à°—ా à°¨ేà°¨ూ 'à°·ాà°¡ో ఇన్ à°¸ింà°—à°ªూà°°్' à°…à°¨ి à°¨ా à°¨ోà°Ÿ్ à°ªుà°¸్తకంà°²ో à°“ à°…à°°à°µై à°ªేà°œీà°² à°¡ిà°Ÿెà°•్à°Ÿిà°µ్ నవల à°—ిà°²ిà°•ిà°ªాà°°ేà°¶ా .. à°µిà°¤్ ఇలస్à°Ÿ్à°°ేà°·à°¨్à°¸్.

 143. That’s a quick-witted answer to a difficult question

 144. As I'm sure you know, you two have my very best wishes always 🙂 And hope that this next stage is easier than you can imagine, and all goes smoothly. I had not known that he did the down on one knee thing, that is sooo sweet 🙂 Can't wait to see the ring…now, hurry up young lady, or I will be heading there to personally inspect it :DAnd of course I agree with Suruchi…all will be well 🙂

 145. People normally pay me for this and you are giving it away!

 146. We will be traveling but hope to spend Thanksgiving with family. I have started making aprons for hostess gifts, but I want to start finding some old patterns and spice them up with embroidery.

 147. Yup, that should defo do the trick!

 148. jooo! Qué lujazo de espacio!Además le veo muchas posibilidades, porqe al ser tan minimal y espacioso se puede convertir en lo que uno quiera¡Qué suerte! por aquí no tenemos lugares así!

 149. Paulson is changing his mind again, dammit. I’m just so ticked off right now, I don’t know what to do. Nothing is working–absolutely nothing. My real estate is down, my financial investments are down and the damn jobs are drying up.Tell you what, they should just take that 700 billion and divide it by 250 million people and just give me my damn $ 3.0 million share directly and let me save my own ass. Just give me my damn money and I’ll take care of what I need to take care of. Nice and simple.

 150. This is the suitable weblog for anyone who needs to seek out out about this topic. You notice a lot its nearly onerous to argue with you (not that I really would want…HaHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.