ÎSLÂMIN ÇOCUKLARA VERDÎ?Î DE?ER

ÎSLÂMIN ÇOCUKLARA VERDÎ?Î DE?ER

K?z çocuklar?n?n diri diri gömüldü?ü bir topluma (Nahl, 16/58, 59) peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) k?z olsun, erkek olsun, bütün çocuklara e?it muamele ve sevgi göstermeyi emrediyordu, ?slâm nazar?nda insan, „ahsen-i takvim“ (en güzel bir yarat?l??) üzere yarat?lm?? (Tîn, 95/4) ve mahlûkat?n en ?ereflisi olarak kabul edilmi?tir. (Isrâ, 17/70) ?nsan yavrusu olan çocu?un da bu özelliklere sahip olaca?? gayet tabiîdir. Nitekim gerek Kur’ân-? Kerîm, gerekse Hadis-i ?eriflerde, çocu?un de?erinden bahseden ifadelere s?k s?k rastlamak mümkündür.

?slâm, Kur’ân‘?n ifadesiyle çocuklar?n, dünya hayat?n?n bir süsü oldu?unu  (Kehf, 18/46) bildirirken; Hz. Peygamberin diliyle de sâlih  evlad?, ki?inin ölümünden sonra, sevab?n? devam ettirecek bir hay?r kayna?? olarak nitelendirmektedir. (Müsned, V, 269) Kur’ân’daki pek çok âyetin bizzat çocuklardan ve çocuklarla ilgili hükümlerden bahsetmesi, Hz. Peygamberin çocuklarla ilgili pek çok hadisi; ve nitekim Hz. Ömer’in (r.a.) çocuklara bulû? ça??na kadar 100 dirhem nafaka ba?lamas? (San’anî, Musannef, V.311) çocu?un Islâmdaki yerinin ve de?erinin ifadeleridir.

Kur’ân Ayetlerinde Çocu?un De?eri

Kur’ân-? Kerîm, anne babalar?n evlatlar?na kar?? yarat?l??tan ve içten gelen bir sevgi ve ?efkat beslediklerini ifade etmektedir. Bu durum baz? ayetlerde çocuk kelimesi yerine, gözbebe?i manas?na gelen „kurratu ayn“ tabirinin kullan?lmas?ndan anla??ld??? gibi (San’anî, Musannef, V.311); Hz. Yusuf’un (a.s.) kaybolmas? kar??s?nda, Hz. Yakub’un (a.s.) ona kar?? duydu?u ?efkat ve hasretten dolay?, gözlerinin kör olmas?na sebep olan a?lay?? ve ?zd?raplar?n? dile getiren ayetlerden de (Yûsuf, 12/84-86) anla??labilir.

Küçük bir bebek iken Nil nehrine at?lmak zorunda kalan Hz. Musa’n?n (as.) annesinin durumunu anlatan âyetler de (Tâhâ, 20/40; Kasas, 28/10-11), annenin çocu?a kar?? duydu?u derin sevgi ve ?efkatin etkileyici ifadeleridir.

Dünyada ho?a giden her çe?it güzellikten topland??? yer olan ahiret ve cennet hayat?nda da çocuklar?n varl???ndan bahsedilmektedir. Kur’ân-? Kerîm üç ayr? sûrede, „saç?lm?? inciler“e benzetilen cennet çocuklar?ndan bahsetmektedir. (?nsan, 76/19; Vak?a, 56/17; Tür, 52/24)

Kur’ân’da çocu?un insanlara sevimli gösterildi?inden bahsedilmi? (Âl-i ?mrân,3/14), ancak müminlerin dikkatli olmalar? gere?i hat?rlat?larak, mal ve çoluk-çocu?un, onlan Allah‘? anmaktan al?koymamas? emredilmi?tir.(Münâf?kûn, 63/9) Bir ayette ise, mal ve çocuklar bir fitne (imtihan vas?tas?) olarak nitelendirilerek, gerçek mükâfat?n Allah kat?nda oldu?una dikkat çekilmi?tir. (Te?âbun, 64/15)

Kur’ân’da direkt olarak çocuklardan bahseden ayetlerin say?s? 297’dir. Ancak çe?itli yönlerden çocukla alâkal? ayetlerin say?s? 342’yi bulmaktad?r. (Geni? bilgi için bk. Canan, Allah?n Çocuklara Bah?etti?i Haklar, s. 17-20) Öte yandan çocukla ilgili en önemli kavramlardan biri olan terbiye (e?itim) fiilinden bahseden „Rabb“ kelimesi ise, Kur’ân’da Allah isminden sonra en çok zikredilen bir kelime olup (M. Fuad  Abdulbâki, Mu’cemu’l-Müfehres. ist. ts., „Rabb “ mad) 965 defa an?lm??t?r. (Nevzat Ayasbeyo?lu, ?slâmiyetin E?itime Getirdi?i De?erler, ?st. 1968, s.16)

Konumuz aç?s?ndan Kur’ân’a bak?ld???nda, çe?itli âyetlerde yer alan baba-o?ul ili?kilerinin tümünde, baban?n o?ula hitap tarz?n?n her zaman ?efkat ve merhamet ifadesi olan „Yavrucu?um, O?ulcu?um“ ?eklinde oldu?u görülecektir. Bu âyetlerin tamam?nda „Büneyye“ kelimesi geçmekledir ki, bunun Tü?kçemizdeki tam kar??l??? „O?ulcu?um“ demektir. Ancak dilimizde ?efkat ve sevgi ile hitap tarz?n?n k?z erkek ay?r?m? olmaks?z?n, daha ziyade „Yavru­cu?um“ kelimesiyle ifade edildi?ini belirtmek isteriz. Bu konuda Kur’ân-? Kerîm’de hem baban?n evlâd?na, hem de evlâd?n babaya kar?? hitap ?ekille­rini gösteren âyetler ?unlard?r: „Gemi, da?lar gibi dalgalar içinde onlar? gö­türürken, Nuh, bir kenarda ayr? kalm?? o?luna „Ey o?ulcu?um! Bizimle beraber gel, kâfirlerle birlik olma“ diye seslendi.“ (Hûd, 11/42). Babas? (Hz. Ya’kûb, o?lu Hz. Yûsufa) ?unlar? söyledi: „O?ulcu?um! Rüyan? karde?le­rine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar, zira ?eytan insan?n apaç?k dü?ma­n?d?r.“ Yusuf, 12/5.

Di?er kutsal kitaplarda (Tevrat, ?ncil) rastlanmayan bu hitap tarz?n?n, ?slâm‘?n kutsal kitab? Kur’ân-? Kerîm’in pek çok ayetlerinde yer almas? dikkate de?er bir konudur. Gerçekten, baba-evlât ili?kilerinde sevgi ve ?efkat yüklü bu ifadelerin Kur’ân ayetleri arac?l??? ile insanlara duyurulmas? bile-?s-lâm‘?n çocuklara verdi?i de?eri belirtmesi bak?m?ndan-yeterlidir kanaatindeyiz.

 

 

Hz. Peygamber’in Sünnetinde Çocu?un De?eri

 

„Âlemlere rahmet olarak gönderilen“(Enbiyâ, 21/107) Hz. Muhammed (s.a.v.), ilk önce k?z-erkek ay?r?m?n? ortadan kald?rm?? ve çocuklar aras?da e?it davran?lmas?n? emretmi?ti. (Müslim, Hibât, 13) Ayn? ?ekilde çocuklara beddua etmeyi yasaklam??, (Müslim, Birr, 87)

„Küçüklerimize ?efkat göstermeyen bizden de?ildir.“( El-Hâkim, Müstedrek ala’s-Sahîhayn, Beyrut, ts. î, 62)

buyurarak, çocuklara kar?? sevgi ve ?efkat göstermeyi manevî müeyyidelerle topluma kabul ettirmi? ve bunda da oldukça  ba?ar?l? olmu?tu. Bu ba?ar?da, Hz. Peygamberin bizzat kendi hayat?nda çocuklara kar?? gösterdi?i sevgi ve ilginin rolü büyüktür. O’nun çocuklara kar?? ?efkat ve merhametinin çe?itli misallerini aktarmak yerinde olur.

Hz. Peygamberi (s.a.v.), „çocuklar?na ve ailesine kar?? insanlar?n en ?efkatlisi“ olarak vas?fland?ran Hz. Enes (r.a.), ?öyle demektedir:

„Ailesine kar?? Ondan daha ?efkatli olan hiç kimseyi görmedim. O?lu ?brahim’in, Medine’nin kenar mahallelerinde oturan süt annesi vard?. Süt annenin kocas? demircilik yapmaktayd?. Beraberinde biz de oldu?umuz halde Hz. Peygamber, oraya çocu?u görmek için giderdi. Var?nca, duman dolu eve girer, çocu?u kuca??na alarak koklar ve öper, bir süre sonra dönerdi.“ (Buhârî, Edeb, 18.; Müslim, Fedâil, 63; el-Hâkim, Müstedrek ala’s-Sahîhayn, IV, 40)

Henüz süt emme ça??nda iken vefat eden ?brahim’in ölüm ân?n? konu alan bir hadiste ise, Hz. Peygamber’in can vermekte olan o?lunu kuca??na al?p öptü?ü, bu s?rada gözlerinden ya?lar bo?and??? bildirilmekte ve bu durumu gören Abdurrahman b. Avf‘?n (r.a.), „Siz de mi a?l?yorsunuz, Yâ Rasûlallah?!.“ demesi üzerine,

„Bu a?lay?? rahmet ve merhamettendir. Göz a?lar, kalp mahzun olur, fakat biz ancak Rabbimizin ho?nut olaca?? ?eyi söyleriz. ?brahim! Senden ayr?ld???m?z içen gerçekten mahzunuz.“

cevab?n? verdi?i, rivayet edilmektedir. (Buhârî, Cenâiz, 44) Yine buna benzer bir olayda, kuca??nda can vermekte olan çocu?a bak?nca dayanamam?? ve gözleri ya?la dolmu?tu. O’nun a?lad???n? görenler, „Bu nedir Yâ Resûlallah?“ diye sorunca,

„Bu, Allah‘?n, kullar?n?n kalplerine yerle?tirdi?i bir rahmet ve merhamettir. Allah, kullan aras?nda ancak merhametli olanlara rahmetiyle muamele eder.“ (Zebîdî, Tecrid-i Sarih, IV, 376) buyurmu?tu.

Hz. Peygamber’in çocuklar? öptü?ünü gören bir bedevi, bunu yad?rgam?? ve „Demek siz çocuklar? öpüyorsunuz ha!.. Halbuki biz onlar? hiç öpmeyiz!“ demekten kendini alamam??t?. Bunun üzerine Hz. Peygamber:

„?ayet senin kalbinden Allah merhameti söküp alm??sa, ben ne yapabilirim.“ (Buhârî, Edeb, 18.; Müslim, Fedâil, 65)

buyurarak, çocuk sevgisinden yoksun bir kalpte merhametin de bulunamayaca??n? ifade etmi?ti.

Hadis kitaplar?nda daha pek çok örne?ini bulabilece?imiz, ?efkat ve merhameti bu dereceye varan Hz. Peygamber’in çocuklara olan sevgisini çe?itli yönleriyle görmek mümkündür. Zaman zaman torunlar? Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i (r.a.) ba?r?na basarak öpen ve onlar için dua eden (Tirmiz?, Menâk?b, 31) Hz. Peygamber, bu sevgi ve ?efkati di?er çocuklara da göstermekteydi. Çocuklu?unun büyük bölümünü Hz. Peygamber’in torunlar?yla birlikte geçiren ve y?llar sonra ?slâm ordusunun komutanl?k görevini üstlenen Üsâme b. Zeyd (r.a.), Hz. Peygamber’in bir dizine kendisini, di?er dizine de torunu Hasan‘? oturttu?unu, sonra ikisini de ba?r?na basarak,

„Ey Rabbim, bunlara merhamet et; çünkü ben de bunlara kar?? merhametliyim.“

diyerek dua etti?ini rivayet etmektedir. (Buhârî, Edeb, 22) Yusuf b. Abdullah (r.a.) ad?ndaki sahabi de, „Hz. Peygamber beni kuca??na oturttu, ba??m? ok?ad? ve bana Yusuf ismini verdi.“ demektedir. (El-Cüâm, Fadlullahis-Samed fî tavdîhi’l-Edebi’l-Müfred, Kahire, 13 88,1,461) A?a??daki hadis ise daha ilgi çekicidir. Hz. Enes anlat?yor:

„Yahudilerden bir çocuk hastalanm??t?. Nebî (s.a.v.) onu ziyarete gitti. Ba?ucunda oturarak ona, ‚Müslüman ol! ‚ dedi. Bunun üzerine çocuk, yan?ndaki babas?na bakt?; babas?, ‚Ebu’l-Kâs?m’a itaat et.‘ deyince, çocuk Müslüman oldu. Sonra Nebî (s.a.v.), ‚Benim vas?tam ile onu cehennemden kurtaran Allah’a hamd olsun.‘ diyerek kalkt?. (Ebû Dâvud, Cenâiz, 5. Buhârî, Cenâiz, 79)

Çocuklara ikram? ve onlar?n terbiyelerini güzelle?tirmeyi emreden (Ibn Mâce, Edeb, 3) Hz. Peygamber (s.a.v.), insanlara emrettiklerini kendi hayat?nda da tatbik etmekteydi. Maddî ikram? „y?l?n ilk turfanda meyvesini huzurunda bulunanlar?n en küçü?üne vermekle“ (Muvatta‘, Medine, 2; Heysemî, Mecmauz-Zevâid, Beyrut, 1967, V, 39) yaparken; manevî ikram? da çe?itli ?akala?malar, hâl-hat?r sormalar ile yerine getirirdi. Bazen kendi torunlar?n? (Tirmizî, Menâk?b, 50) bazen de ba?ka çocuklar? (El-Hâkim, Müstedrek ala’s-Sahîhayn, m, 555-56) omuzunda ta??yarak, onlar? sevindiren Hz. Peygamber’in, onlarla ?akala?mas? da dikkate de?erdir. Mahmûd b. Rebî‘ (r.a.) adl? sahabi, kendisi be? ya?lar?nda iken Hz. Peygamber’in, bir kovadan a?z?na su alarak yüzüne püskürttü?ünü rivayet etmekte ve y?llar geçmesine ra?men yüzünün hiç ihtiyarlamad???n?, övünerek ifade etmektedir. (Buhâri, Diim, 18, Daavât, 31) Hz. Enes ise, „Resûlullah (s.a.v.) bizlerle ?akala??r, hatta küçük karde?ime, Ey Ebû Umeyr, küçük ku?un ne oldu‘ diye latife eder, tak?l?rd?.“ (Buhâri, Edeb, 81; Ibn Mâce, Edeb, 24) demektedir.

Manevî ikram kabilinden zikredece?imiz ?u hadise ise, Hz. Peygamber’in çocuklara kar?? ho?görülü olu?unun en güzel örneklerinden biridir. „Çocu?un küçüklü?ündeki yaramazl???n?, büyüdü?ü zaman akl?n?n çok olaca??na bir alâmet olarak“ (Münâvî, IV,310) kabul eden Hz. Peygamber, yaramazl?k yapan çocuklara hemen müdahale etmemeyi emretmi?tir. (Bugünün Pedagoglar? da fazla uslulu?u bir hastal?k olarak kabul etmekte­dirler, bk. Jacquin, s. 38) Bir defas?nda, Ensar’dan birisinin sahibi bulundu?u hurma a?açlar?n? ta?layan küçük yaramaz Raf?‘ b. Amr‘?, bahçe sahibi yakalay?p Hz. Peygamber’in huzuruna getirmi?ti. „Yavrucu?um, a?açlan niçin ta?l?yorsun.“ diye soran Hz. Peygamber’e Raf?‘, „Aç idim yâ Rasûlallah, karn?m? doyurmak için ta?lad?m.“ cevab?n? verince, „Bir daha a?açlan ta?lama yavrum, alt?na dü?enleri al?p ye!“ buyurmu?, sonra da Raf?’in ba??n? ok?ayarak, „Allah‘?m, bu yavrunun karn?n? doyur.“ diyerek duada bulunmu?tu. (îbn Mâce, Ticârât, 67)

 

Prof. Dr. Mehmed Emin Ay

Publiziert in der Ayasofya 42, 2013

816 comments

 1. If you’re reading this, you’re all set, pandrer!

 2. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 3. March 1, 2012 – 8:13 am We claimed our business listing and it’s made our listing worse. After being stuck on review for the last two months it doesn’t even list our full profile even though it keeps encouraging us too. Our website would be on the front page for our main keyword if Google didn’t show places results first so this is rather annoying for us.

 4. This looks absolutely delicious and I can’t wait to try it. I’ve been looking for a good biscotti recipe that’s low calorie and diabetic friendly. This fits right in with my weight loss diet. Thank you!

 5. The latest critique of Mcfaul was a bit on the long winded side (a few known “Russia watchers” privately expressing that view). “Hack academic” would be used by some as as a pretext for muting them.In any event, the 4:28 pm posted link supports my contention that I never likened the Irish-British relationship with the Russian-Ukrainian one.I actually had a series of follow-up exchanges with Mr. Sydor, who was unable to support his contentions.The record shows that I didn’t initiate troll like antics at this thread.Rather, I factually replied to misrepresentative comments.

 6. Smack-dab what I was looking for-ty!

 7. PERO IGUAL ME SURGEN PREGUNTAS COMO, COMO RECUPERARON LA CINTA Y COMO MATARON A ESAS COSAS Y REALMENTE QUE CLASE DE RABIA TENIAN. OJALA SAQUE UNA 2DA PARTE DONE EXPLIQUEN TODO ESO, SUPONIENDO QUE HUVIERA SUCEDIDO EN LA VIDA REAL.PERO FELICIDADES POR ESTE GRANDIOSO TRABAJO, HACE RATO NO VEIA ALGO TAN BUENO (EN EL GENERO MIEDO).

 8. Si madre si, hase caló y así que hasta los libros se tumban, ahora mismo he estado limpiando uno, el muy sinvergüenza venía llenito de arena y una que se acaba de incorporar pues verde de envidia claro.

 9. Thanx again. Would be great if you could share some thoughts on re-directing to activity stream upon login. There was a plugin that sends you to profile, but that does not make a whole lot of sense to go back to your profile.Arezki   

 10. That’s an intelligent answer to a difficult question xxx

 11. Whoa….Something went wrong somewhere. Adam Lambert should be at this Show with tons of Noms. His new album is amazing. He outsings..outshines… all the others.If it was about talent, charisma, brilliance, Adam Lambert would be there. But obviously it’s about something else.What a shame. The best there is gets shunned.

 12. I wonder, might the mighty New Yorker have misprinted that word in the poem? Admittedly I’m holding out hope for “tune” — not only in the song but in the poem. At the risk of embarrassing myself, I confess I’m unsure how to read the line if it is indeed “tube.” Elaborating a tube? This somewhat reminds me of my favorite line from the Cavafy-adapted “Alexandra Leaving”: “Exquisite music, Alexandra laughing. / Your first commitments tangible again.” At some point, I saw the lyrics printed as FIRM commitments rather than FIRST, which would have lessened the poetic resonance of the line for me.

 13. Even so It agree, rather useful phrase I confirm. And I have faced it. Let’s discuss this question. In my opinion you are not right. I am assured. I can defend the position. Write to me in PM, we will talk. I apologise, but this variant does not approach me. Perhaps there are still variants? I am final, I am sorry, but you could not give little bit more information. Yes, really. And I have faced it.

 14. In fact, on average it takes the average twenty a day smoker between 10 and 15 years to completely remove cigarette tar from the lungs without helping the bodies own system. A lung detox takes on average just 5 weeks to completely clean out the lungs so it’s much quicker. It also lessens the chance of contracting a serious smoking related disease such as lung cancer and heart failure.

 15. “slick top” is often a expression ordinarily used in referring to an unmarked police car aided by the gum ball machine around the inside, not the roof. Probably he is an ex-cop.

 16. goyo site bnaa hyamd baraa ihtei bval buur ih hun uilchluuleh bhaa bi lav hudaldan avagch bolloo dajgui yumaaaaaaa thanks ajiliin amjilt

 17. Mateus Lima disse:Foi bacana gravar com o pessoal do Arena mesmo, dá orgulho de ver que mesmo os caras pertencendo a um portal gigante, a forma com que eles tratam os jogos é tão apaixonada e levada a sério quanto em projetos independentes como o nosso, o do Dash , do Fenix Down e tantos outros.

 18. & interesting real estate people by Stefan Swanepoel and another by Dustin Luther titled 50 Most Influential Real Estate People on Twitter.  In the interest of full disclosure Stefan released a second list of 100 which I was

 19. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, let alone the content!. Thanks For Your article about Directions | The Peacock Inn .

 20. Good information here. I really enjoy reading them every day. I’ve learned a lot from them.Thanks so much for sharing this information. Greatly help me being a newbie.

 21. Martha, you are an inspiration to me. I am rocking my whole world right now in pursuit of truths and passions long buried. I consider your work to be one of the great motivators toward this path. Thank you for sharing your gifts, for seeking your own true paths, and for just being you.

 22. Alright, noticed a poster up in The Other Rooms in Newcastle, had you guys down to play a set on the 6th Dec? Is this correct? I can’t see it on your tour dates.

 23. when i think of comparisons of epl managers, or former epl managers, mike keane comes to mind. im not advocating protests on teh scale that blackburn did last season, but their major issue with keane is that he had no experience in top flight football. and, as many of them feared, blackburn went down. imagine that. good thing we dont have relegation in the states. then again, it might be a bad thing–that idiot retains his job and slogs away at creating instability and medeocrity with impunity.

 24. That’s what we’ve all been waiting for! Great posting!

 25. Darling Debbie… We are privileged to walk with you and Lin on this part of your journey. Please be certain that you are all in the thoughts of so many of us every minute of every day. If we don’t comment on a blog, it isn’t because you’re out of our thoughts and prayers. I was at Pastor and Sherry’s this morning for some last-minute Christmas Eve Service duties, and you were the first part of our conversation. We all love you so very much! Thank you for being such a testimony of God’s great love and care.Linda Kieper

 26. I agree with you. I think it might be because Bella spends most of the series completely dependent on Edward, and does nothing for herself . . . and then she gets vamped, and in Cleo’s words „THIS TIME, BELLA WANTS TO KILL BACK.“ It was kind of awesome, even though it was contrived and implausible and Mary-Sue.

 27. He ist dieses ein großer Pfosten. Kann ich einen Teil auf ihm auf meinem Aufstellungsort benutzen? Ich würde selbstverständlich mit Ihrem Aufstellungsort verbinden, also konnten Leute den vollen Artikel lesen, wenn sie zu wünschten. Dankt jeder Weise.

 28. A jak można ufać komuś, kto w XXI wieku i po ujawnieniu tysięcy tajnych dokumentów o istnieniu UFO przez inne kraje, wciąż ściemnia i schodzi z tematu ujawnienia polskich materiałów na ten temat?

 29. Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

 30. iphonemaster • 1 year, 1 month ago Read that IOS 5 has push updates. I use Gevey for unlock. So I will use Sn0wBreeze to update my IOS to preserve bb. However can apple than just send a push update and I loose/upgrade my bb?

 31. Though I guess it’s fair to add that she probably didn’t write that headline about the Haredi.Still, I’ll check her out to see whether she ever writes a positive story about Israel.   0 likes

 32. I like his idea that connectors (people who are friendly, have a wide network of acquaintances, and who like to share information) are integral to spreading ideas and trends. I think I like this idea because as much as I value having authoritative sources for generating valid, credible knowledge, it is people’s enthusiasm, curiosity, and love of information that actually _spreads_ knowledge. Connectors are the epitome of that enthusiasm.

 33. I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 34. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 35. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 36. 2,5 kg callebaut finest belgian chocolate – ennél kisebb kiszerelés nincs. Van 53%, 60, 70, 80 – én a 80-at szeretem és a 70-et. Most vettem 53-at, mert volt pár megrendelÅ‘, aki nem szerette a keserűt. Viszont az 53-assal nem szeretek dolgozni, nekem nagyon sűrű, mikor olvasztom. Temperálásnál meg iszonyat gyorsan kell dolgozni, mert szinte azonnal köt. A 80-assal ilyesmi gondom még nem volt. De az jó keserű..viszont nekem az édes töltelékhez simán ez illik jobban. 🙂 Tehát összességében én a magasabb kakaótartalmút javaslom. Ennek ára kb nettó 1800/kg (ha jól emlékszem)

 37. Thanks for any other informative web site. The place else may I get that kind of info written in such an ideal approach? I’ve a undertaking that I am just now running on, and I have been at the look out for such info.

 38. Or, conversely, you can have the conversation, “No, $1,000 for this logo isn’t working for me. That figure needs more muscle. I don’t know. I’ll know the right number when I see it in my bank account.”

 39. Ces interprétations sont des blagues ?je ne sais même pas si je dois répondre à quelques uns des ‘arguments’ listés ici tellement certains sont tirés par le cheveux à un point difficilement imaginable qu’on les prendrait pour un bon vieux ‘troll’ des familles comme on en voit tant sur les forums et blogs ….

 40. Alexis, I do see your point, but what the big labels are doing isn’t capitalism as such. They’re colluding the limit the market through the big media agencies (RIAA and MPAA in the US, for example) and, frankly, they don’t sell that much. CD sales have been dropping year on year for the past decade, possibly even longer, as the price doesn’t reflect the quality. It’s possible to get a number one hit with a fraction of the sales you’d require to get there in the 1970s or even the 80s because there are so few people buying the product.

 41. asri persoalkan why non muslim parti roket n kapal tenggelam tu xnak terima hudud?thats why die suruh abby bace dengan teliti tweet die. WTH,TF abby tu nak spam tweet ust asri mcm tu.BS!Well-loved.

 42. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 43. Un reportaje muy bien escrito y muy completo. Me parece muy positivo que personas mayores como Jose comiencen una carrera, aprender no entiende de edades y significa que personas como él a su edad quieren seguir aprendiendo.Veo muy positivo que en una misma clase se junten personas de diversas edades, ya que pueden aportar opiniones muy variadas de ciertos temas, y de ahí creo que se puede sacar un aprendizaje y una experiencia muy positivos.

 44. Hey Betsy,In the last 9 months I let go of my car (gave it away) and we sold our cottage in Northern Michigan last week. Big stuff. Just recently I let go of a big deadline for a project I was struggling with. Yesterday I made a decision to let go of a person in my life. Movin’ n groovin’ xo[] Reply:August 21st, 2012 at 7:05 amTess,I loved your post about giving your car to your daughter. And now your cottage. It makes you feel light, doesn’t. I, too, let go of a deadline for a project and I think the project will be better because of it. Keep movin’ n groovin’! xoxo[]

 45. Your approach reminds me of the great recovery program I went through a few years ago. Haven’t had a chance to read through all of your posts yet but looking forward to returning for more later. Thanks for making your thoughts and inspiration available to those of us struggling

 46. Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

 47. Thanks so much Chris! Yes it’s been a learning experience for sure every single day. I’ve had to put on my customer service hat. I’ve had to figure out the direction I want to take the app. It was an exciting week that I’ll never forget. I plan on having more weeks like that though. That’s the goal. Thanks for dropping by Chris!

 48. oh plese girl, i am 5’5″ tall…you are SEVERAL inches taller than mean which means that a size 27 would be the same as a size 25-26 on you silly!!!! You already know i think you’re stunning!

 49. 01:44 away, et toujours Debordé. « Le mal de prendre une hypallage pour une découverte, une métaphore pour une démonstration, un vomissement de mots pour un torrent de connaissances capitales, et soi-même pour un oracle, ce mal naît avec nous. »P. Valery

 50. Hiya…..Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch! “We strain to renew our capacity for wonder, to shock …

 51. I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

 52. StephanieNovember 19, 2012Bloggers who write interesting and honest reviews about books that I have enjoyed or find interesting keep me coming back. These bloggers share many books in common with me, yet push me to try new books as well.

 53. Depuis maintenant plusieurs mois, j’ai toujours le message “the information displayed is over 2 days old. please synchronise for up-to-date information.”Malgré que je synchronise mon palm quotidiennement.Merci de m’aider!

 54. Jag kommer att minnas när vi krossade BlÃ¥vitt tvÃ¥ matcher pÃ¥ raken……och ändÃ¥ har det varit en fantastisk säsong för vissa som hÃ¥ller pÃ¥ BlÃ¥vitt, vad har ni att glädja er Ã¥t? Ni är ju 2009 Ã¥rs största loosers och det skriver jag inte för att vara stöddig!

 55. Un altro bel sito anticlericale: ne sentivo la mancanza.Come obbiettività, e serenità di approccio non c’è davvero male.D’altra parte va bene così.E’ quando è da tutti elogiata e approvata che la Chiesa è in grave pericolo, e se è vero che viene da Dio, allora vale quanto disse Gamaliele al Sinedrio, in tempi vaticanamente non sospetti (At 5,34-39).

 56. Grade A stuff. I’m unquestionably in your debt.

 57. I love it Cris! The Northern Lights top coat was a nice touch. How is the formula for the Milani white? I'm still searching for a white polish that I don't want to chuck across my living room. 😛

 58. Hello and also thank you for this excellent post. I am always looking for travel & holiday ideas to recommend to my own personal readers. ItÂ’s actually precisely what I was looking for.

 59. I thought finding this would be so arduous but it’s a breeze!

 60. I think he is coming for everything he thinks he can get. Any semi automatic rifle, handgun or shotgun. All handguns for that matter. I don’t think it takes decades, the stroke of the pen. He has already gone around congress with the stroke of the pen.

 61. nad : as i know how the rice processed all around the world.no need to doubt about the halal of the riceesma : there are no halal sign at all if you want try korean food. at itaewon there r no korean halal food.only arab,indian etc halal food

 62. We’ve recently started to get smart metres installed around where I live (they just came and switched mine out today). It’s pretty cool, except for all the idiots who think they’ll cause cancer or something.

 63. quelques jours après sa nomination comme ministre de l’agriculture et développement rural; j’ai eu à l’écouter une fois dans une réunion. de part ses déclarations j’ai vite sentis sa volonté de travailler pour le changement durable du secteur agricole dans notre pays. Je lui souhaite plein succès à la tête de ces deux grands ministères qui constituent le point de repart du développement de la RD.Congo. en fin je prierais au ministre de ne pas oublier de créer la relève pour les deux ministères.

 64. Faites la paix et non la guerre, faites l’amour et non la guerre…Ceux qui perdent leur sang froid sont ceux étant les plus haineux et les moins méritant dans la vie.Car ceux pouvant conserver leur sang froid face à de si extrêmes personnes dans de si extrêmes situations sont ceux ayant la plus grande force d’esprit.Alors félicitations à ceux qui vont promouvoir la paix et non la guerre à la suite de cette vidéo. Paix, même envers les auteurs de l’agression.

 65. now that i think about it..in the logo, the circle does look like it doesn't belong there…like its out of place….please see to it and my previous comment too….bye 🙂

 66. REPLY:batman comics sind meiner meinung nach keine untergrund-geschichten, sondern im mainstream angesiedelt. von daher finde ich protektionismus überflüssig. und du kennst zudem ja auch nicht den kaufgrund von zigtausenden batmancomicleser. streetart lebt vom gedankenaustausch, kommunikation und gegenseitiger inspiration – sonst wäre es keine street art.btw, wieso kommst du eigentlich immer wieder auf die spex zu sprechen? hat das einen bestimmten grund?

 67. I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 68. I loved meeting you and am honored that such an established blogger found the event worthwhile!Um, you ROCKED karaoke and sounded like a professional singer- everyone was cheering WHILE you were singing.Thanks for your help at the end- I would love to see you again and will now be sure to stalk you on twitter.xoxoT

 69. If you think your comments were over-the-top, ask a shrink what they think about these tests being [mis]used by amateurs, for purposes the tests were NOT designed for.

 70. Looking forward to meeting, greeting & having a picture taken with you 4 Sunday night in the “Green Room” prior to your StreetLamp show at Miami U. here in Oxford, Ohio. My kind of music. Loved you in Jersey Boys and ready to love you again !

 71. wszyscy piszą że jedziemy w górę bo drukują ale ropa i miedź dzisiaj jakoś spadła , ciekawe nie ?cały czas grzeją 3 spółki z WIG 20 bez obrotu , praktycznie stoimy w miejscu , a w cnbc pokazali sonde że jutro 80 % graczy spodziewa się wzrostu

 72. Sans habeas Corpus non plus.…Il faudrait deja appliquer l’habeas corpus en France. J’ai lu que Sarkozy avait declenche une emeutes des fascistes francais simplement car il veut abolir le systeme inquisitorial francais qui dit que l’on est coupable jusqu’a ce qu’on ait ete trouve coupable. J’imagine qu’ils doivent etre en train de planifier un presidentnapping.D’autre part, vous violez le droit en etendant abusivement l’habeas corpus aux prisonniers captures sur les champs de bataille.

 73. Smart thinking – a clever way of looking at it.

 74. Bows to The Dude.Why don’t you write a small paragraph for every upcoming opponent in this style? Sarcasm much appreciated. Anthony Carter also appreciated, when getting minutes against the Lakers.By the way, flagrant foul on Josh Powell for messing up on the new ritual.

 75. cf4Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!17b

 76. passouline sait peut-être tout ça et bien plus encore : mais je préfère ne rien en savoir de lui et l’apprendre autrement ! et quant à ceux qui lui tiennent la main , ils devraient regarder leur propre gouffre aussi … les psys avec plein de diplômes de médecine, et de droit, qui se voyaient au moins des génies, il y en a déjà eu …

 77. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 78. Wow I must confess you make some very trenchant points.

 79. Ik ben een keer naar de kok van een restaurant in den haag gelopen om te vragen of het niet echte kip was.. In de angst dat ik toevallig vlees zou eten. Toen ik er van overtuigd was heb ik met smaak verder geten. Bij de vega slager in den haag hebben ze broodjes kip sate, ook erg lekker.

 80. Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

 81. The forum is a brighter place thanks to your posts. Thanks!

 82. i have a co dependency on it but i told them that was part of my past right now there telling me that there not signing any wavers for it so I’m wondering how long would i have to wait before I’m able to enlist because right at this moment I’m looking for other options but I’d rather do the marines they have all the training that I’m looking.

 83. DS, the number 1 RB ran for 62 yards and a 3.0 avg. I’ve never been a fan of a run first offense. Ever. I thought they would be more balanced but the missed plays and the calls were stifling. Hey they won. Good times.

 84. Polandian and guest wha’ Tags: economy, errors, ethics, Polish Lies, statistics [Introduction to] POLISH LIES: What our lie detectors detected (before they opened their

 85. Pongamos las cosas claras. Que no hayas participado de la orgía económica de los últimos 10 años, que no la hayas provocado ni te hayas beneficiado, ni hayas tenido mas participación que votar engañado en unas elecciones amañadas no te da derecho a echar la culpa a banqueros, políticos, empresarios, defraudadores y vividores del erario público en general.Haber reflexionado sobre la realidad, si.

 86. Möchtest du hören mit welcher Internet Methode meine Familie bis zu 3000 EUROS Monat für Monat extra verdiene? Zusätzlich zu meinem Studium? Schau auf mck-team,com und ANSCHAUEN !

 87. Now I’m like, well duh! Truly thankful for your help.

 88. Oi eu já fiz esse curso no senac de maringá Pr,e em janeiro estou mudando p/ SP gostaria muito de saber se posso reforçar o meu curso e tbm queria já atuar,amo decoração de interiores,hoje está muito em alta.

 89. Hola Don José este es mi ABECÉ:Abdul Babá capitán de el famoso Galeón “Huracan” invadió Jamaica, kamikace ladino, magnífico navegante. ¡oh! ¿por qué remar si tengo un velero?. Walter Ximenez y Zacarías.

 90. C’est grave. Le travail a perdu sa valeur. Je pense que cette forme de respect va se payer par une forme post-moderne d’esclavagisme. On paye les gens au minimum et on s’en fout plein les poches tout cela à l’échelon mondial. Super !

 91. That’s an intelligent answer to a difficult question xxx

 92. Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 93. Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

 94. K sjednocování judikatury vede i cesta levnější. Méně soudců, více informací o jejich činnosti a zejména rozhodování. Vždyť je to do očí bijící. Zájmem státu přece je "méně státu" (hesla, která všichni doře známe). Nebo už je to jinak ?Ing.František Švarc

 95. I live Phase2,Block1,Plot 61, Recently we had our window frames re-painted, red-leaded, and the rust removed, I would like to thank the team and Waj for doing such a professional and good quality job. I am very happy with your maintenance service, and the way in which Waj handled everything, thank you, Martin Pegrum.

 96. I so identify with that point-of-no-return panic. More than once, I’ve fallen asleep on the couch only to stumble upstairs at 3 AM to find I’d over-procrastinated and never put the clean sheets on. The worst. One of the main reasons I married my husband was that he doesn’t like the sheet tucked under the mattress – it’s one less thing to do.

 97. Field, "BTW, I am still waiting for Sarah Palin to apologize for putting the congresswoman in the cross hairs of her political rifle."You need to watch the View and hear what Barbera Walters had to say about those crosshairs. You need to re-evaluate your thinking.

 98. I’m curious to find out what blog platform you have been using? I’m having some small security problems with my latest website and I would like to find something more safe. Do you have any recommendations?

 99. Mark,Where are you from? Because growing up in San Diego, there was neither the expectation nor the assumption that members wouldn’t associate with people of other faiths. Dating may have been a little more grey, although I don’t think it was. The first time most of my associations and friends were LDS was when I went to BYU.I’ve heard the horror stories about non-LDS kids being ostracized in Utah; does that happen? Based on the people I know, I’d be surprised, but stranger things have happened.

 100. oh jaaaa!!! bei mir ist es mittlerweile der "taxidienst": immer wenn ich gerade über einer kniffligen sache drüber bin, klingelt das telefon, weil irgend ein kind von irgendwo dringend abgeholt bzw. zur freundin gebracht werden muß…- wieder von vorne anfangen!!!naja- dann machen wir eben mal eine kurze "denkpause"…leider hat der tag nur 24 stunden…lg von angela

 101. I don’t want to brag too much, but with the freed up money invested [not the down payment, but the incremental cash] we’ve probably managed to have the option of Hunter’s mom staying home with him if she wants.Gives the WAAAAAAAAAAAAAAH!!! a very different and strikingly positive connotation 🙂 🙂 🙂

 102. I and my guys happened to be following the excellent tips found on the blog and so quickly I had a terrible suspicion I never expressed respect to the web site owner for them. Most of the guys ended up certainly thrilled to learn them and have in truth been taking pleasure in these things. Thank you for actually being really accommodating and then for utilizing such brilliant topics millions of individuals are really wanting to discover. My very own honest apologies for not expressing gratitude to earlier.

 103. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 104. Ah. Got you. Its how I’ve been working out the regional predictions. For example, in 2007, Labour’s National share of the list vote was 29.2%. But in the North-east they only got 20% of the vote (that is, 68% of their national vote). Thus their probable share of the vote in the North-east in 2011 would be 68% of their national poll figure. So if we use the last poll figure (36%) it is likely they’d take 24.4% in the NE, if their share in the region compared to the national is the same as in 2007. That’s what I meant.I haven’t done Glasgow yet, so I can’t give advice on that note. But we’ll get there in plenty time!

 105. If not for your writing this topic could be very convoluted and oblique.

 106. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 107. Kiet Luu – Congratulations again Melissa and Victor!! The pictures turned out very well! I love the group photo in the lobby where you guys are all just sitting around like total badasses!!

 108. Same blood?? me too…Telugu by birth and but belong to Tamilnadu.. we talk Telugu at home…but i feel i am no less a Tamil girl….. i too wrote a post on this when people questioned me.. how come u r saying u r a tamilian while ur mother tongue us Telugu.. after coming to Delhi…i find it difficult to convince people…

 109. Of the panoply of website I’ve pored over this has the most veracity.

 110. Läcker färg – pÃ¥ bilden:) rött är sött!!Nä världen är inte rättvis o politker o andra högre herrar o damer ser alltid till att sko sig själva bäst – sÃ¥ är de. Man fÃ¥r helt enkelt bestämma sig för att bli politiker om man blir arbetslös:) Grattis till awarden!!!KRAMIZ

 111. #Kasia, pamiÄ™tam, jak po raz pierwszy zachwycona zwiedzaÅ‚am BarcelonÄ™. I po cichu myÅ›laÅ‚am, że jest to miasto, w którym mogÅ‚abym kiedyÅ› mieszkać. Od prawie dwóch lat na nowo odkrywam jej zakÄ…tki i jeszcze siÄ™ nie znudziÅ‚am 🙂 pozdrawiam serdecznie

 112. Haha. I woke up down today. You’ve cheered me up!

 113. Why average ordinal numbers? That’s almost always a big no-no, and you just blithely do it without providing any explanation for that choice. Don’t think “scientific” is a very appropriate way to describe this work.

 114. Nov28 With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.

 115. oh i remember viisnitg an apple orchard. i have so many fun pics of times spent there when we lived in boston. no such luck here in tampa though. these are great pics of your family! and 23 pounds…what a harvest!

 116. alhamdulillah, ana juga ikut senang ukhti…semoga janinnya sehat selalu sampai lahir nanti…aamiin…ternyata usia kehamilan 7 minggu itu udah bisa terlihat ya janinnya?Ana alhamdulillah juga udah hamil 10 minggu..tapi ana belum USG..Ana juga pernah mengalami BO waktu kehamilan pertama…insyaAlloh mo USG 2 minggu lagi..doain ana juga ya ukh…

 117. I’d venture that this article has saved me more time than any other.

 118. This blog brought me to tears! What an amazing project!! You did a great job capturing these babies and their families. I love the one with the gloved hand holding the foot. Touching!

 119. I sort of split TV into two categories: shows that exist in this universe, and shows that exist in its own universe. I can forgive Doctor Who because it’s so obviously in its own world. My Name is Earl, I think, lives in this universe, so it’s harder to dismiss the woo. But, clearly, I dismiss the woo anyway

 120. Alexandra, cand raspunzi pozitiv la o invitatie pentru un eveniment ma gandesc ca stii despre ce e vorba. Daca n-ai inteles ce se intampla (exact) la eveniment, ceri detalii, apoi decizi daca te prezinti sau nu.In fine, eu vorbesc de bun simt, nu arunc cu pietre, fiecare face cum crede.

 121. Don’t forget to leave separate comments for each entry (you should leave 2 more comments – 1 for the Facebook like, and 1 for the newsletter) to increase your chances to win!

 122. That’s a smart way of looking at the world.

 123. You have the monopoly on useful information-aren’t monopolies illegal? 😉

 124. Just because somebody can open up their mouths and spew something out of it does not make it truth. Especially when angry for possibly never getting the chance to be a regular kid, so to speak. This is Satan at work here, plain and simple. People with views such as yours only adds to this obvious attack of Satan as a means to discredit his reputation and make his ministry less affective. Don’t buy into the lies of the Father of lies. Understand through discernment what actually took place.

 125. I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

 126. Aw… you like me! In defense of ALL the REAL HOUSEWIVES EVERYWHERE though, they are sort of forced to be fake. Not to excuse anyone but they are gettting paid to run with the storyline in the direction Bravo suggests. I am just naive enough to have wanted it all to be real. If you pay me 10K an episode, I would do whatever you wanted me to do. I just sort of hate that people who don't read blogs don't realize that this is just an unscripted scripted reality show and not a reflection of Atlanta.

 127. Holaaa, pues a mi tanto como helando no me gusta, pero desde luego ya en mayo con los calores que estamos pasando en Madrid resulta insoportable. Solo de pensar que queda así hasta septiembre me da algo. Me ha encantado tu bizcocho aunque yo en este caso si que prefiero el aceite. Supongo que será cuestión de costumbres. En casa la mantequilla se usa muy poco. Tengo que probar este bizcocho que tiene un aspecto tremendo!Me alegro de verte!Un besoooo

 128. I simply want to say I am newbie to blogging and site-building and definitely enjoyed this website. Almost certainly I’m planning to bookmark your website . You actually come with superb writings. Kudos for sharing with us your web page.

 129. Bon on aura une finale Federer/Berdych, le Suisse est favori bien sûr.Sinon déçu de l’attitude de Delpo qui n’a pas serré la main de l’arbitre, il baisse un peu dans mon estime.

 130. Yeah that’s what I’m talking about baby–nice work!

 131. greu de ales. Si eu am avut Ysl(pulbere) si mi-a placut foarte mult. La fel si Guerlain. Toate trei sunt fine, rafinate si delicate. As vrea sa incerc by Terry si Giorgio Armani dupa ce termin Chanel.

 132. I was drawn by the honesty of what you write

 133. An interesting dialogue is worth comment. I think that you must write extra on this topic, it may not be a taboo subject but generally persons are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 134. This maybe isn’t the best place to ask, I’m looking for the top chiro because I need the best I wanted reviews or data on Chiropractic First 1435 Market Street, Redding, CA 96001 (530) 243-0889

 135. I’m so glad that the internet allows free info like this!

 136. This had the feel of a very old school electronic music recording.I think that the sound you have is versatile and is represents more of a lo-fi approach to the recording process.I think Steve is right, speed manipulation may be a good next step.

 137. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!. Thanks For Your article about iPhone 5 release | WorldWideFone .

 138. Fascinating report, thanks. It’s particularly interesting that increased use of mobile banking leads to less interaction with bank staff, and so less staff costs. This implies that the mobile banking is not simply replacing PC based online banking, but also some other interactions that would take place in person or by phone call.

 139. Now the names of all the people involved are in the open, would it be possible to give the names and publishing histories of the stories involved? Please forgive me if that’s not appropriate (I appreciate this affair is not strictly any of my business). I’ve seen it discussed on a number of weblogs I follow, with various attacks on the person accused, and I’d like to have the opportunity to read the stories for myself.Thanks,James

 140. Ciao Luca,hai proprio ragione, l’unico motivo per cui il suo commento era in coda di moderazione era da ricercarsi in un tentativo di limitare lo spam.Non credo sia giusto usare metodi captcha che limitano enormemente chi ha problemi di vista, pertanto preferisco mettere in coda (solo per il primo commento) chi interviene, così come previsto da WordPress.Ciao e grazie per l’ospitalità! 🙂

 141. That’s a smart answer to a difficult question.

 142. à°®ుà°–ేà°·్‌à°¨ీ, à°•ులకర్à°£ిà°—ాà°°ి à°¡ాà°¡్à°œ్ à°•ాà°°ుà°¨ీ వదిà°²ేà°¶ాà°°ు! (à°…à°ª్పట్à°²ో à°‡ంà°¡ిà°¯ాà°²ో à°¡ాà°¡్à°œ్ à°•ాà°°్à°²ెà°•్à°•à°¡ిà°µో .. 'à°¸ిఐబీ' à°µాà°°ు à°ª్à°°à°¤్à°¯ేà°•ంà°—ా à°‡ంà°ªోà°°్à°Ÿ్ à°šేà°¯ింà°šాà°°ేà°®ో ఆయనకోà°¸ం 🙂 )à°·ాà°¡ోà°•ి à°•్à°²ోà°¨్à°¸్ à°•ూà°¡ా à°‰ంà°¡ేà°µాà°°ు: డబల్ à°·ాà°¡ో, à°µైà°Ÿ్ à°·ాà°¡ో, వగైà°°ా. 'మధుà°°à°¬ాà°¬ు' à°…à°¨ి à°°à°šà°¯ిà°¤ à°ªేà°°ు à°•ూà°¡ా à°•ాà°ªీ à°•ొà°Ÿ్à°Ÿేà°¸ి à°°ాà°¸ేà°¸్à°¤ుంà°¡ేà°µాà°¡ెవరో. మనమేం తక్à°•ుà°µ à°¤ిà°¨్à°¨ాం à°…à°¨ుà°•ుంà°Ÿూ à°Žà°¨ిà°®ిà°¦ో à°•్à°²ాà°¸ుà°²ో à°‰ంà°¡à°—ా à°¨ేà°¨ూ 'à°·ాà°¡ో ఇన్ à°¸ింà°—à°ªూà°°్' à°…à°¨ి à°¨ా à°¨ోà°Ÿ్ à°ªుà°¸్తకంà°²ో à°“ à°…à°°à°µై à°ªేà°œీà°² à°¡ిà°Ÿెà°•్à°Ÿిà°µ్ నవల à°—ిà°²ిà°•ిà°ªాà°°ేà°¶ా .. à°µిà°¤్ ఇలస్à°Ÿ్à°°ేà°·à°¨్à°¸్.

 143. That’s a quick-witted answer to a difficult question

 144. As I'm sure you know, you two have my very best wishes always 🙂 And hope that this next stage is easier than you can imagine, and all goes smoothly. I had not known that he did the down on one knee thing, that is sooo sweet 🙂 Can't wait to see the ring…now, hurry up young lady, or I will be heading there to personally inspect it :DAnd of course I agree with Suruchi…all will be well 🙂

 145. People normally pay me for this and you are giving it away!

 146. We will be traveling but hope to spend Thanksgiving with family. I have started making aprons for hostess gifts, but I want to start finding some old patterns and spice them up with embroidery.

 147. Yup, that should defo do the trick!

 148. jooo! Qué lujazo de espacio!Además le veo muchas posibilidades, porqe al ser tan minimal y espacioso se puede convertir en lo que uno quiera¡Qué suerte! por aquí no tenemos lugares así!

 149. Paulson is changing his mind again, dammit. I’m just so ticked off right now, I don’t know what to do. Nothing is working–absolutely nothing. My real estate is down, my financial investments are down and the damn jobs are drying up.Tell you what, they should just take that 700 billion and divide it by 250 million people and just give me my damn $ 3.0 million share directly and let me save my own ass. Just give me my damn money and I’ll take care of what I need to take care of. Nice and simple.

 150. This is the suitable weblog for anyone who needs to seek out out about this topic. You notice a lot its nearly onerous to argue with you (not that I really would want…HaHa). You positively put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 151. Onnea kempparin synttärinä! 😛 Oma postausehdotukseni koskee The Body Shopin tuotteita. Voisit penkoa ja tutkiskella Body Shopin tuotteita; ovatko ne todella niin luontoystävällisiä ja ekologisia kuin puhutaan?

 152. That’s the only one I saw. I thought that spell-check was probably to blame.That “latent Christianity” is something I particularly love about Tolkien’s writings. It feels as natural to the story as anything else rather than something constructed or forced. This is why, for me, Tolkien gets away with things that would feel contrived in the hands of most other authors. I love the works of C. S. Lewis, but I prefer the works of J. R. R. Tolkien and I think the primary reason is the difference between allegory and “applicability.”

 153. I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 154. Other potential dangers include electric shock and explosions from mishandling combustible gases. You actually get started with the product as well. But what if you have a very wide range of 3 mm to 5 mm, a rule of thumb is to make the base. {||||

 155. Hi Amy,That’s a wrap dress I bought at Nordstrom last summer. I checked to see if it was still available online but unfortunately it’s gone. Do you still want the designer’s name?

 156. I’m not concerned with voting for the minority candidate if he or she represents what I believe.On the other hand, Obama is such a weenie (Steve was spot-on when he called him a drama queen) that if I were a Democrat I’d have to vote for the Harridan, because she’s the REAL woman in the race, though her balls are much bigger than Obambi’s!

 157. The puppy skull and crossbones are too cute! My little guys room is done in a pirate theme and I think those would look so cute in there on his chair!

 158. Hi,your aim is to improve its student’s capability to manage it involves developing their judgment about situations and about people. It also implies helping them improve their personal skills.If you want Distance learning engineering,management courses Aicte approved,Distance learning B tech,Distance learning BE,Distance learning Diploma in DelhiThanks

 159. Congratulations on possessing actually considered one of one of the crucial subtle blogs Ive arrive across in some time! Its just superb how a lot you’ll be capable of take into account away from a factor basically merely because of how visually beautiful it is. You’ve place collectively an incredible blog site space –nice graphics, films, layout. This is certainly a must-see website!

 160. It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

 161. Great hammer of Thor, that is powerfully helpful!

 162. Any truth to this? Yes imo. Nobody wants mcmansions anymore and the tens of millions of empty foreclosures are not for sale and will never ever be dumped onto market. At best they’ll become parks at worst bought by govt and rented out as section 8. “Sales of existing homes declined in May, according to a new report from the National Association of Realtors, not just because the overall housing market is struggling, but because there are simply not enough homes to buy.”

 163. All things considered, this is a first class post

 164. there are jobs out there. dig ditches, cut grass…….there is a lot of mythology about what a degree can do for you…mostly foisted on the young.i know some people who make ferrari money digging ditches and cutting grass by the way.

 165. I love these articles. How many words can a wordsmith smith?

 166. Thanks for your thoughts. It’s helped me a lot.

 167. This makes everything so completely painless.

 168. Magnificent items from you, man. I’ve consider your stuff prior to and you are simply too fantastic. I actually like what you have received here, certainly like what you’re saying and the way through which you are saying it. You make it enjoyable and you still care for to stay it smart. I cant wait to read far more from you. That is really a terrific web site.

 169. The most interesting parts of this article are “Employ keywords in your alt attributes” and thereafter. I never did that. I am not very proficient in my HTML knowledge. I thought that it wasn’t required. Thanks, now I understand why I should have been using it.

 170. you are truly a excellent webmaster. The web site loading velocity is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent task on this matter!

 171. Insights like this liven things up around here.

 172. I like this web blog very much, Its a rattling nice place to read and find information. “People can have the Model T in any colour–so long as it’s black.” by Henry Ford.

 173. Mi piace pensare che esistano e che in una qualche parte dell'universo facciano convegni per discutere della nostra esistenza. Non voglio pensare a un eventuale incontro: gli incontri (se così li vogliamo chiamare) tra civiltà diverse hanno sempre portato morte e sopraffazione mai accrescimento culturale.

 174. fue una noche soñada…lo disfrute con mi mujer,volvi a tener 18 años,y todos ustedes de la radio tienen toda la honda y los premiosmas que meresidos… fue una noche exitosa… gracias graciasy mil veces gracias no tengo palabras para describir la noche que pasamosinolvidable fue la noche más esperada las más deseada y la soñada, espero poder volver y vivir mejor que la de anoche,increible.

 175. I switched to the developer channel a couple of updates ago to get the Aura treatment.Everything was fine until this update. Pages will sometimes load slowly, but actually the biggest problem is switching between tabs – results in a grey and white checkerboard on the old tab when you return to it.Also, often Google Drive isn't loading from the native tab.

 176. You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.

 177. Basement Jaxx отдыхает, правда понравилось не так много треков, ожидал побольше гармоничной музыки а оказалось альбом перенасыщен постоянным пи№дижём, что раздражает.Итог — 2 трека ушли в плеер и папку для миксовAfter Dark (feat Mystery Jets)Addicted To You (feat Bashy)

 178. I don’t have a reply, but a question.Is the condition called “synesthesia” coined after the Greek Bishop Synesius? And if so, is it because he somehow uncovered this super-sense and/or was known to have it himself? Just curious. Namaste

 179. Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

 180. Hey very cool web site!! Guy .. Excellent .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also I’m satisfied to search out numerous useful information right here within the submit, we want work out more techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . . King Regards Hildegard

 181. meile meile meile or however you spell it…expensive but great machines…of course all of my bikes are eastern European so why not my washer….we have just a washing machine and I have installed drying racks on pulleys into the ceiling of the Market….we have not had a dryer now for about 5 years….do not miss it…if I could figure out how to put a clothes line out side here next to city hall I would..actually we will be getting rid of our washer and will begin washing our clothes with rocks in the river next to the market…

 182. I was so confused about what to buy, but this makes it understandable.

 183. Dirt biking Motorcycle helmet has peak parts along with a lengthy chin. The particular peak on The Motocross helmet allows the participant in order to swim his mind supplying even more protection flying debris through dirt using.

 184. The ability to think like that shows you’re an expert

 185. I need to throw my … I need to throw my two cents in here. I have four bulging discs with pinched nerves in the L4, L5 area. I just received my seventh treatment. This has made all the difference in the World. I’ve been out of work since Jul. 2, 07 and I’m 50 LBS under weight. The pinched nerves have rendered my digestive system useless. It has also effected the entire RT. side of my body. I’m a W/C case, so naturally they’ve done absolutely NOTHING for me. I discovered spinal decompression via my eye Dr……

 186. Versie.TrocheThis is a very good strategies specifically to those new to blogosphere, short as well as exact information … Thanks for distributing this one. A need to check out report.

 187. però il browser opera consente il download di file torrent senza l’ausilio di altro software, essendo che include in se tutto il necessario. quindi per gli utenti di questo browser tale servizio è superfluo.

 188. Sí, los wikis están bastante bien. Biblioteclaria está bastante escéptica hoy. Más que fiable o no fiable, tal vez deberíamos hablar en algunos casos de mediocre. Pero, ¿no sucede lo mismo en enseñanzas tan ampulosas (y virtuales como las universitarias)?Otra sección de wiki relacionada con libros es wikisource. Se agradece porque cierran bastantes sitios que antes ofrecían libros gratuitos.

 189. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 190. Most help articles on the web are inaccurate or incoherent. Not this!

 191. One more thing that I wish for to share at this place is that, whatever you are using free blogging service but if you don’t update your blog on daily basis then it’s no more importance.

 192. Having recently worked as a reader for the Powerhouse season, I was really surprised by how many actors practically ran from the room! I think we can feel so vulnerable after we’ve worked and it’s so normal for our defenses to go up. What a great reminder to stay open and present and to remember that we’re still “working” when we leave the room. Thanks!

 193. Michael, bless you!We want to start live streaming for my church. Can you kindly send me the name and contact information for the brother in your church that set up your live streaming server.

 194. Un sfat : o punga a sosetelor desperecheate. Acestea asteapta pana la urmatoarea spalare cand isi vor regasi surata. Daca nu si nu vor fi purtate impreuna cu alte tipuri – rase – culori de sosete. De ce sa arunci sosete… pana la urma sunt toate surori chiar daca au culori diferite.

 195. Dear YouTube,you narrow minded idiots are violating the goal of youtube with your new policy the so called "Demotion of sexually suggestive content and profanity" is just flat out ridiculous. Is not the "free trade and promotion of the peoples ideas" the entire goal of youtube. you are a bunch of fascist corporate douche-bags

 196. It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

 197. Articles like this just make me want to visit your website even more.

 198. That’s going to make things a lot easier from here on out.

 199. Hi Matt,It is clear that google didn't like that any website approach to sell backlink to achieve better page rank and no one should to for that kind of deal. So my concern about why not google punishes that kind for seller backlink sites. I am awaiting for your personal response. Thanks.

 200. to be a very good value for money quasi-HiFi-level headset. The calm atmosphere of the design of the headset, solid work, and using a portable folding structure design, its sound quality performance is also very good. The headphones use Live Motion diaphragm technology, the sound quality is also good friends to use for recording or like listening style.

 201. My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

 202. I dunno what it is with me, but I’ve always loved rainy / cold days. That cloudy, dark, coo-breeze-filled weather, I dunno, I just always liked it alot more that bright and sunny, hot, humid, etc…*reads over comment*Holy crap I’m an emo…

 203. Meg szeretném kérdezni, hogy a magyar nyelvű felolvasó telepítése után működik-e az angol nyelvű felolvasás az angol könyveknél, vagy ha angol nyelvű felolvasásra van szükségem (ami pl. nyelvtanulásnál hasznos lehet) akkor előtte uninstallálnom kell a magyar felolvasót?

 204. I’m grateful you made the post. It’s cleared the air for me.

 205. From the DemocRAT Love Story movie tagline…"Jihad means never having to say your sorry"Professional Lib Liars & apologists + remorseless fanatics = worldwide Liberal fun!

 206. Hallelujah! I needed this-you’re my savior.

 207. Your post has moved the debate forward. Thanks for sharing!

 208. Congratulations, Roz! Can hardly wait to read your book. As a fan of your other books–which I quote to aspiring nonfiction writers and teachers during workshops–I know this new one will be grand. Smokin' trailer, by the way.

 209. mahkemelerde hakimlerle karşı tarafın avukatları arasında yani şirketlerin avukatları arasında torpil oluyo.biz avukatsız olan işçilerde tazminatlarımızı alamıyoz.ceyda gerekli yerlere iletiniz yazdıklarımı.önemli bunlar.

 210. very impressed by your email to Enzi! Good job. One would think these guys would have the presence of mind to consider as well how history books will one day portray them as the spineless worms that they are. A line has been drawn in the sand and those on the wrong side of history will be seen as complicit and cowardly.

 211. disse:I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 212. hi!,I like your writing very so much! proportion we communicate more approximately your post on AOL? I need an expert in this area to solve my problem. May be that is you! Having a look forward to peer you.

 213. that many in the colonias were “illegal citizens”.How in heckfahr can someone be an “illegal citizen”?!Wissin’ idjits. I hope they don’t teeter over, leaning so far to the left.

 214. Ahahah, vergognoso… oggi una bidella mi porta una fotocopia dell’appello, che ha ricevuto da parte della scuola verso tutti i dipendenti. Oltre a farle vedere questo articolo ho composto quel numero con il mio telefonino, davanti a lei (era spaventatissima!). Quanto e‘ boccalona la gente…

 215. You’re on top of the game. Thanks for sharing.

 216. Knocked my socks off with knowledge!

 217. That’s going to make things a lot easier from here on out.

 218. Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

 219. A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!

 220. Shiver me timbers, them’s some great information.

 221. This is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate information… Appreciate your sharing this one. A must read post!

 222. Great info provided here. Be sure you men submit your own improvements upon Facebook as well. It certainly is an effective way of having even more exposure. Especially if you possess plenty of fans presently there. Good luck

 223. 21dsoy una persona emprendedora que quiere apoyo para continuar con su empresa bueno con su negocio ya que he tenido varios negocios y siemore pasa que los duenos me piden el local para ponerlos ellos a trabajar y quisiera comprar un local para no tener ese problema me dedico al restaurante tengo 17 anos trabajando en lo mismo pero ya no quiero pagar renta y no encuentro apoyo de nadiepor eso me tome el atrevimiento de escribrirles de antemano agradezco su invaluable atencion me gusta trabajar

 224. Анонимный мыслитель / Шлюха, по голосу слышно, что её заинтересовало предложение на счёт минета и сракатана.

 225. this response is perfect. it literally dumbfounds me how every day so much hatred is spewed at people on the internet, and I'm glad you're speaking out against it. a personal attack is a real thing, and people can't just hide behind their keyboards and not expect some backlash. I think everything you do is extremely thoughtful and worthy of praise. you're a TRUE trendsetter 🙂

 226. That’s what we’ve all been waiting for! Great posting!

 227. toninp scrive:una donna di nome charline vede passando un tizio che dorme per strada come dentro a un recinto la donna incuriosita guarda l’uomo.. quest’ultimo cerca di avvicinarla proponendole di fare l’amore con lui ma la donna vi resiste. Successivamente Charline torna a passare davanti al luogo dove vive l’uomo che stavolta riesce a convincerla a fare sesso con lui i due iniziano a fare l’amore selvaggiamente .. l’uomo comunque era una sorta di criminale.. lo cerco da tempo.. aspettp notizie .. Grazie!

 228. Do you have a spam challenge resting on this internetsite; I additionally am a blogger, and I second-hand to be nosy regarding your situation; a lot of of us have shaped approximately careful strategies and we are looking to exchange methods with people, please squirt me an e-mail proviso interested.

 229. Thanks for this post. Sorry you were sick! but I so appreciated your thoughts and reminder here. I tend to move towards distraction when I feel overwhelmed or out-of-sorts, instead of finding quiet or nature; taking time to just be. I hope you are feeling better!

 230. I didn’t know where to find this info then kaboom it was here.

 231. God artikel.Du kunne maaske naevne noget om sprogvalg. Jeg kender flere der skriver paa engelsk for enten at forbedre deres engelsk eller holde det ved lige.Desuden betyder sprogvalget jo en del for besoegstallet.En anden ting der ogsaa er vaerd at naevne er “blogger burnout” som er noget mange mennesker oplever et stykke tid inde i deres blogging.Det er noget mange oplever. Jeg ved ikke om du har oplevet det.

 232. Chào Vân. Học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời em chỉ cần photo và xin dấu công chứng là được. Hạn nộp hồ sơ của đợt tuyển sinh tháng 11/2012 này là 30/10 em nhé. Em có thể liên hệ đến số điện thoại của văn phòng tuyển sinh tại cơ sở em muốn đăng ký theo học để được hỗ trợ thông tin và hướng dẫn hoàn thành thủ tục cần thiết để đăng ký nhập học tại trường.

 233. you let your 15 yr old daughter go to a cafe with a GROUP of 20 yr old men and she drinks beer. you don’t see a problem with that?Ps. My kids have been in Martial Arts for years in all kinds of programs and it is every common for these “rogue” males to hang out in them … men with issues by most of socities standards. Which btw men drinking in a group with a lone 15 year old girl and letting her drink too falls right in that category.

 234. With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

 235. Se ve muy profesional la plantilla Eric, gracias por este nuevo aporte a la comunidad de Droideanos, y tienes razón cada vez DROID se va poniendo más fuerte y es un placer seguir aprendiendo y armando mis negocios…a cuidar esa “garganta” Maestro! Saludos.

 236. Very cogent arguments. One suggestion. The fourth exhibit from the bottom (net income growth) gave me a pause because in it apple was blue and google was red whereas in the previous exhibit apple was red and the others were blue. I suggest giving apple one consistent color throughout the published article. Great job.

 237. I of course meant than – but now I must close all eyes and come back tomorrow. Night all, thanks for another great round of poetry.

 238. That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

 239. Thanks for liking my post. It’s quite interesting to know that you have chosen a path which will lead u to the true meaning of life. Yes u are right that love is not limited to spouse boyfriend or lover. It has a deeper meaning…..first one should learn to love oneself. When we accept ourselves knowing all the flaws within us….thn we can easily accept others….I wish u success in your 1000 single days journey. It’s journey of self-worth….and surely u have unconditional love of all the bloggers out there to support u in ur honest attempt….cheers. Stay blessed…

 240. Wat ontzettend slecht zeg van de juwelier. Echt heel slordig. Ik zou ze echt terug sturen en nieuwe eisen. Je betaalt voor een product, er wordt gezegd dat er naar je wensen wordt geluisterd en dan krijg je een ring die 3,5 mm te groot is!

 241. For all the Kobe vs Lebron hype this game is all about the supporting casts. Cavs are lighting it up, Mo is 7 of 11, Shaq is showing the most energy he’s had in years(think he’s motivated by something?), and LBJ is actually playing pretty bad for him. And not a single Laker can shoot.

 242. Saw no way to edit my earlier post so I am adding a couple more haikus through a reply post:Once new rusted nowSat alone without skilled handsAh rejoice, renewedOf horseshoes and hogsOld rusty worn frogsNudge, nudge, wink, wink eh!

 243. Oh my! Fall already? Here along the central coast of California, we are still waiting for our late, late summer! I am just now picking a few small tomatoes from my garden! I am enticed by the Triple Tomato Soup and may have to use tomatoes from the farner’s market!

 244. So it’s time once again to update the list of classes that Ted flunked in HS & College:* Financial Accounting* Civics* Language Arts (all aspects)* Debating* Political Science* US History* World History* Economic Theory* State and Municipal Government Any that I missed?

 245. Hello! I simply wish to offer you a big thumbs up for the excellent information you have got right here on this post. I am returning to your website for more soon.

 246. Hi precious Elaine, came back over today to tell you that I did visit Lisa’s blog and I’m so glad that I did. She seems very sweet and I was introduced to this Friday’s Five Favorite things and although I don’t normally participate on my blogs in Linky’s and Meme’s I do enjoy reading them on others but this one I may have to do…Love ya and thinking of ya!

 247. How many days, weeks, or months should I test my stock trading strategy before using real money? So far my approach works but I’m not sure how long I should wait before risking real money.

 248. I am going to my plastic surgeon this summer for an Obagi Blue Peel. How long do you recommend that I use the NuDerm System exclusively (without mixing any other product) before I have the peel performed?

 249. That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

 250. You make things so clear. Thanks for taking the time!

 251. I’d have to give blessing with you here. Which is not something I usually do! I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to speak my mind!

 252. Yeah it sucks, I am trying to make 15+ sites about random things I like and ope some of them get viewsOfcourse i go on blog, youtube videos…. and promot my videos

 253. I just finished watching the trailer for Ashley and Kevin’s wedding and I’m astounded by the quality of work. I was one of the groomsmen at the wedding and I remember seeing Joel with the video camera, but I had no idea the end result would look this great. I will difinitely be looking Joel up when it comes time for my wedding.

 254. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is great, as well as the content!. Thanks For Your article about End of Festival Season | The Style Revival .

 255. Te das cuenta que siempre entrevistan al mas pendéjo que ven, el tipo de el segundo video se queja de que los emos „parecen niñas“ claaaro sobre todo por que el cabron se veía y oía bien macho (no por esto niego que los emos se vean femeninos, pero eso es algo que en realidad no me importa).Todo este asunto me da risa de por lo estúpida y manipulable que puede ser la gente, pero entonces me da vergüenza de que sea México.

 256. Dearest Amanda, Is it synergy or global consciousness ? … all I know is we are going along a similar path and I’m sure one day we will meet. thats in my plan !! Your interveiw was “spot on”, we have chosen a challenging path as I’m sure you have travelled , as I am … but, as you say and I believe for the future of our children and for future generations it is all needed and worth it. Thank you, Live, Love and Laugh ALOT !! Joe C Estrada

 257. Superbe série sur cette plage des Landes ! C’est vraiment beau et intimiste. J’adore ce que dégage ce joli moment en famille. Les couleurs et les tons sont tellement doux. J’adore.

 258. Put Zoe Tay that LAOCHEEBYE in Marina Barrage, with her fucking dry cheebye, she will soak up all the water and make Singapore a desert. If you need water, go poke her cheebye with a stick.

 259. i just found out now i need a turkey we have nothing me my daughter and grandson have no family who will help us i beg you please help usregina tier 11 gifford ave jc,nj apt#2d

 260. A couple of weeks late, but I thought I’d put in a quick word on how much I enjoyed this rather easy puzzle. DA getting a V into every clue! Brilliant. I was waiting for a clue to buck the “remove V” interpretation of “take five”, perhaps something like adding “rest” or the letters F-I-V-E…. something like how the legendary McCrossword included MC Hammer in among the other Mcs. Also, I concur with AS and DA that the newcomer on Mondays, LR, is a breath of fresh air and a great romp of a monday crossie. Good stuff, LR.

 261. Great stuff, you helped me out so much!

 262. I read your post and wished I was good enough to write it

 263. Bruno disse:Olá, Vinícius. Meus parabéns por propagar tão bela informação, usuários e defensores do Linux farão de tudo para conseguir a devolução.Bom, um outro comentário é sobre sua propaganda de vegetarianismo. Na verdade, em várias culturas do mundo, cachorros também são usados como alimento por seres humanos. Logo, sua propaganda de nada vale.Sou vegetariano também. Abraço2008

 264. no tok mat mana pulak ni? bukan ke tok mat dah meninggal? o ni sukusakat dia la yer?.Haha tokmat2..bila kena video edit camtu pandai pulak marah yer?tak payah cakap "kalau kami pun boleh edit"la dah memang hari2 tu la kerja media pengampu ko tu.fitnah? kat rtm,utusan berlambak.Apa cerita surat bekas ketua CID yang kata dna kes liwat palsu? ada keluar dalam media?

 265. Se ve que no llegaba a fin de mes como le pasa a la Espe-Rancia y claro con tanto infante que alimentar.Hay que ser tonto o ciego para no darse cuenta en los negocios que andaba metido el yernisimo. El Borbón miraba para otro lado no fuera que alguien se fijara en él.Salud, República y Socialismo

 266. Howdy, an awesome read man. Good share. But I am having trouble with the RSS feed. Fail to subscribe to it. So anybody getting same rss feed issue? Anyone who can help kindly reply. ThnkxVA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)

 267. I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 268. In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

 269. Holy Toledo, so glad I clicked on this site first!

 270. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say that you’ve done a very good job with this. Also, the blog loads very quick for me on Internet explorer. Excellent Blog!

 271. edOh-my-gosh, what a treasure! I couldn’t wait to get the sandpaper and glue out and start repairs. I picture the inside a creamy buff white, and the outside a beautiful brick red. Do post pictures when you get it restored!4e

 272. CC / Tror jag ska börja kopiera dina inlägg och göra dom som mina. Dom stämmer ju in pÃ¥ mig sÃ¥ det nästan är jag själv som skulle kunnat skriva dom.Har inte tänkt pÃ¥ varför jag är en ”problemlösare” men jag är som dig. Löser problem vare sig andra vill eller inte. Opps!

 273. I appreciate you taking to time to contribute That’s very helpful.

 274. At last! Someone with the insight to solve the problem!

 275. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 276. Oh. I miss you, Sunny. Stella is so stinkin‘ cute….she looks like a real little girl. I love the shot of her behind bars. She must be the envy of all the other little girls with her sparkly pink shoes…in fact I am jealous.

 277. , if she had gotten no warnings and was blindsided by a legal assault, I'd have some sympathy. But that was not the case.And, once again, if she had a jury trial, the people on the jury could have either acquitted her or failed to reach a verdict. As a result of getting eight warnings, Bolar was able to lose the sympathy of the people on the jury. She did it to herself, and, by extension, she caused more problems for her kids.

 278. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 279. Hello there. I wanted to drop you a quick note to verbalize my appreciation. I’ve been reading your web site for few days and have picked up a lot of great tips and also enjoyed the way you’ve built your web site. I’m undertaking to build my blog site but I believe it is too general and I would really like to concentrate more on specific subjects.

 280. I would not qualify this as "music", let alone make it Moroccan.At best, it's noise pollution.This music is nothing more than importation of hip-hop by a bunch of unemployed youth that have a lot of free time and very little talent.

 281. It’s beneficial data, nice one for making detail of it to me After writing I have got studied by learning from mistakes but studying the things that work and does not coming from those earlier than me functions significantly better.

 282. Perfect answer! That really gets to the heart of it!

 283. What you need to do is write a program that will scan a text file and convert the characters in it to tokens, and then handle the tokens appropriately. Your program would need to recognize key words, and know what to do if something doesn’t conform to the proper specs.By the way, Bill Gates didn’t create a programming language, he developed an operating system. The programming language he used was C, which was created by Kernigan and Ritchie.

 284. like the first girl, I'm also living in stockholm, sweden.its nice that you have still some sun out there. here it is getting dark at 3 o'clock and it is sooo cold. have a good time.

 285. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 286. 17fI just had my puppie spayed.. She just turned 6 months old. She’s a hound and weights almost 55lbs. She’s very pampered … so I worry. My question is can I give her a low dose asprin for her pain? She stayed overnight after her surgery, I picked her up at 11:00 this morning. She missed us so she wants to jump up when we get home for love but wines in pain.2c

 287. A lot of whatever you mention is supprisingly precise and it makes me ponder the reason why I had not looked at this in this light before. This article really did turn the light on for me personally as far as this subject goes. Nevertheless there is actually one particular position I am not really too comfortable with so while I make an effort to reconcile that with the main idea of the issue, allow me see exactly what all the rest of the subscribers have to point out.Nicely done.

 288. You tell such funny stories, LOL!!!! But what I really want to know is did she win anything??? If she did than you should get half for all the hard labor, LOL!!! I love this card, I want to make one like it, hint, hint!!! Have a great night!!:o)P.S. thanks for the special delievery this morning :o)

 289. London, baby!E olha, nunca ninguém me disse que eu tenho o humor inglês, como a Vi, mas já falaram do meu sotaque quando eu digo “Chaaaaaaarles”, o príncipe!Beijos.j

 290. I was just seeking this iorfomatinn for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the Google’s issue that doesn’t rank this type of informative websites closer to the top. Usually the top web sites are full of garbage.

 291. your holiday product reviews time them to post when your readers can still take advantage of them. Zippy Sandler The Review Broads An Interview Zippy is funny, in fact hilarious at times, but that doesn’t mean she isn’t knowledgeable about

 292. You go girl!First, ask yourself what this is really about-the drug lords can co-opt all the families they need, just increase the buy out and also wrap it up as a payment for something else.Second, why does any country have a ministry of women. I would think Thailand has a case to make-but not for avoiding drug transfers.But I’ll come back to my orignal premise-Islam is an alabtross around Malaysia’s neck. Remove that and the country actually makes progress.

 293. Itˇs really a nice and helpful piece of info. I am happy that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.VA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)

 294. / I was just searching for this information for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 295. Steve, I noticed that you have never written about the Singularity, which will supposedly lead to radical life-extension. Theoretically, it is possible; however, I am not as optimistic as some (it may take more than 34-40 years).

 296. I had no idea how to approach this before-now I’m locked and loaded.

 297. Calling all cars, calling all cars, we’re ready to make a deal.

 298. I like this information and it has given me some sort of inspiration to have success for some reason, so thank you. Moreover I´m definitely thinking about blogging these figures in my own blog!

 299. You’ll find it practically extremely difficult to see well-aware people on this niche, still you seem like you comprehend those things you’re preaching about! Excellent

 300. HeiHallo! Så koselig at du fant meg, for da fant jo jeg deg *smil*. Hvor gikk du på lærerskole?? Ser at vi er ca. like gamle og greier, så kan jo hende vi har hatt tilhold i samme institusjon. HiO her. Legger meg til som følger, og ønsker deg en riktig god kveld!Ciao!!

 301. A lot of thanks for each of your effort on this website. My mother enjoys making time for research and it’s really simple to grasp why. Almost all know all about the lively tactic you offer very useful guides via the web blog and therefore welcome contribution from other people on this area of interest then our favorite simple princess is undoubtedly starting to learn a lot of things. Have fun with the remaining portion of the year. You’re performing a terrific job.

 302. Very informative and trustworthy blog. Please keep updating with great posts like this one. I have booked marked your site and am about to email it to a few friends of mine that I know would enjoy reading

 303. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this prior to. So nice to uncover somebody with many original thoughts on this subject. realy appreciate beginning this up. this fabulous website are some things that is required on the web, an individual with some originality. valuable work for bringing something new for the net!

 304. You’ve managed a first class post

 305. « Et “des landes” : comment ne pas penser à toutes ces randonnées au milieu d’une nature encore sauvage…  »What about Heathrow ?

 306. At last some rationality in our little debate.

 307. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 308. Ich war dabei! Am beeindruckendsten war, als der Organisator, Herr Ruge aus Wilster am Deich in Brokdorf mit seinem Fahrrad an uns vorbeifuhr und uns durch das Megafon gedankt hat. Sehr, sehr beeindruckend. Wir haben ein Zeichen gesetzt und ich bin auf jeden Fall beim nächsten mal wieder dabei. Vielen Dank an die Organisatoren.

 309. salam…ini kali pertama saya buka website ini…itu pun setelah saya terdegar cerita di kedai kopi tentang hinaan dan kutukan dari team yg pi ke london tu..saya terharu dgn pergorbanan bro hadi….barulah saya tahu rupanya ada seorang rakyat malaysia pusing dunia dengan duit sendiri dan dgn motor kapcai sahaja…harap bro hadi bersabar…biarlah mereka nak kutuk atau hina…insyallah semoga allah selamatkan perjalanan bro..

 310. Iubesc democrația și libertatea de exprimare dar mă îngrozesc când văd că niște televiziuni incită la destabilizarea țării iar cei care vor drepturi, legale de fapt, le confundă cu cele politice.

 311. Good to find an expert who knows what he’s talking about!

 312. Britton, yep, it can/is scary at sometimes, not gonna lie. In this case, not the experience, but personally the sacrifice. For everything achieved, others forfeited. It’s all part of the journey though. I am enjoying the journey.I will keep up the posts, hopefully they will be as good as this, haha. Pretty happy with this one…En China!Gracias, my brother.

 313. Hey, that’s powerful. Thanks for the news.

 314. You’ll find it near extremely difficult to come across well-qualified men or women on this theme, still, you look like you are familiar with the things you’re indicating! Regards

 315. lieve mama Christine,Ik ben gelukkig al weer een beetje beter en ik ge waarschijnlijk morgen weer naar school!Ik hoop dat je het naar je zin heb daar en veel voor de mensen daar kan doen.kusjes en een dikke knuffel van Anne-Roos

 316. I know! It’s my dream come true! Although I always thought being a celebrity would involve more free food. And Ryan Gosling still won’t return my calls.

 317. you’re really a good website owner. The site loading pace is incredible. It seems that you’re doing just about any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you get performed an outstanding job in this matter!

 318. You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.

 319. It looks like a misleading article to me. He identifies a subgroup of well to do boomers and then makes it sound like all boomers are like that.Time will march on, us boomers will retire and die and Gen X,Y,Z,AA will step up to replace us.

 320. This camera can do most of the things the 1D can, but it will never achieve the same quality as a professional camera such as the 1Ds in low light condition because the noise is a lot more in this camera (5d mk II) than the 1Ds. You are comparing it to the 1D which indeed is way faster than this one, but check out the specs for the 1Ds Mk III. The place where i work at, they use all cameras 1Ds Mk III and they use the 5D as a back up.

 321. Finally! This is just what I was looking for.

 322. 9e7akaterina:c104понятно, спасибо, когда до своей малой родины доберусь, то пойду поставлю, не люблю, когда документы все нормально оформлены.d5

 323. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 324. If only there were more clever people like you!

 325. sa se yon ront sa, pou premye homme republik la ta represante par Michel Mathely. yon nonm kap mache ak slip sou li, li men m declare sa, yon efeminé konsa… Avek tout respes mwen gen gen pou li, mwen ta swete pou l pata bon nan elektion an, image pei a ap pi sal ke jan l ye a.

 326. An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

 327. Hola Sonia, estupendo blog que acabo de descubrir, mi gofrera espera desde hace un año y es que yo quiero hacer los auténticos gofres belgas, y para ello hay que tener el azúcar perlado, y mi pregunta es ¿ Dónde lo compras ? Porque lo he buscado en varios supermercados sin éxito.Gracias de antemano por tu respuesta.

 328. Donovan from Qatar, August 5, 2012 at 5:24 PM Located amongst exquisite surroundings. Tastefully built near the shore of with superb daytime and nightime views of the lake. From reception to check out staff were excellent. Had a nice feeling while staying here. Great experience. Highly recommended for those seeking a top quality stay with a reasonable price. Hotel has a nice breakfast served on a terrace overlooking the lake. This alone makes the breakfast worthwhile.

 329. If Ashraf's hypothesis is correct, proto-Indo-Europeans (who were living in Anatolia according to Ashraf), in concordance with geography, were genetically somewhere between Caucasian-speakers and Semites with somewhat more NW Mediterranean (or rather Balkan?) affinities.BTW, I also wonder how the non-Caucasoid admixture of Hungarians would appear in this analysis. I guess it would be like Belorussians'.

 330. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 331. Why do volleyball and football players have to. Have a game on the same day or practice when the other has a game??? Then we can’t watch each other play

 332. I really wish there were more articles like this on the web.

 333. Ilahduttava juttu! 🙂 Mistä olet ostanut alusvaatteesi, jotka jutussa mainitaan?Lapsettomien puolesta on sanottava, että vauvvajutut on jees, mutta toivon, ettei blogi muutu täysin siihen suuntaan. Ehkä se erillinen foorumi niille asioille olis kiva. Onnea kuitenkin superisti! 🙂

 334. …. και το είπε ο "ψυχρÏŒς και ανάποδος"……

 335. Never would have thunk I would find this so indispensable.

 336. „Krakatoa“ by Simon Winchester is an interesting read. I thought it was going to be a refuge from current events, but by page 16 the Dutch were mixing it up with Islam on Java in 1595, which was both interesting and depressing. Then later on we get into climate change due to the eruption — I guess there’s just no escaping today’s topics 🙂

 337. Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

 338. Je suis stupéfait que personne ne parle de georges LambrichsRédigé par : Paul Edel | le 21 mars 2011 à 14:Moi aussi, Popol, mais avec une petite nuance, je suis stupéfié.

 339. I use them a good bit, I’m a Type-2 diabetic, Gu-Gel provide excellent recovery during day rides and endurance rides. Gu chomps vs. Cliff blocks??? Cliff’s are cheaper… Haven’t tried the other two products, but as a diabetic its all a balancing act by the numbers and Gu Gel helps me stay in my zone and thats what counts..

 340. Son of a gun, this is so helpful!

 341. Hi, I just ran across your web site via yahoo. Your viewpoint is truly applicable to my life currently, and I’m really pleased I found your website.

 342. L’obiettivo è sempre quello della presa di coscienza, seppur ottenuta attraverso metodi che non rispettano la privacy. Ma questo fa parte del gioco, dopotutto se si parcheggia ‘a cazzo’ è giusto un pubblico ‘cazziatone’. Un po’ come fanno i ragazzi di Uribu (ne ho parlato qui e qui).

 343. Sam Walker, an emeritus professor at the University of Nebraska who studies police accountability."The primary victims of police misconduct are African-Americans and Latinos. The Bush administration simply wasn't interested in this," Walker says. "The Obama-Holder DOJ puts a very high priority on this."

 344. Camila continue assim esta pessoa maravilhosa o seu talendo é indescritivel você esta colhendo os frutos da sua humildade, simpatia e talento adoro você e os seu videos tem feito parte da minha vida me ajudado muito e me tornado uma mulher melhor obrigado Deus abençoe seus dias.. []

 345. ( 2012.03.9 17:51 ) : After I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can take away me from that service? Thanks!

 346. At last, someone who knows where to find the beef

 347. Stunning card Mandy, your colouring of the images is beautiful and your attention to detail is fantastic!Thanks for entering our Free and Easy challenge at Allsorts this week and good luck!Love Nicola xxx

 348. I wanted to spend a minute to thank you for this.

 349. Nate, lost your email AGAIN. Could you please email me? Promise to save to contacts this time! Tried to send a direct message via Twitter but I am not cool enough to have you follow me & my my acct is locked due to job.On subject, looking forward to LIGHTS OUT

 350. Yo, good lookin out! Gonna make it work now.

 351. Ranbir has a hand in Rajneeti’s opening, but you can hardly compare it to the Aamir-Ghajini deal. Not that I think Rajneeti will reach there, but still. This was an ensemble case in every sense. Katrina deserves as much credit as Ranbir for opening.

 352. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 353. Precioso artículo escrito con el corazón. Curioso que la sociedad valore tanto el talento, lo busque y lo aplauda, pero que a la vez trate tan mal a las personas talentosas y las ayude tan poco en su difícil camino de vida. Enhorabuena por saber captar este problema y por querer ayudar a las personas que sufren por este motivo. ¡Mucha suerte en la empresa!.

 354. You always have the cutest outfits! Hooray for fat acceptance. I can't thank you enough for giving such inspirational words. I really look forward to every post (: You've really helped me in accepting myself.

 355. bonjour jolie Mathilde ! plus que 80 dodos ?? merci pour cet article, c’est toujours un plaisir un post de ta part. J’ai hâte de recevoir ma Box, j’ai résisté pour ne pas regarder ce que les autres ont déjà reçu ! mais tu nous mets l’eau à la bouche ! prends bien soin de toi, biz

 356. ARgh.. non. Korda et Rios avait la foudre dans leur bras (gauche). Justement ils apportaient du genie pure a l’epoque ou Wimbledon se noyait dans le flot insupportable d’aces des Sampras et autres Goran.Et puis ils n’etaient pas du tout au confins de l’univers tennistique. Rios etait tete de serie numero 1 a RG 98, parcequ’ il avait degomme Agassi a Miami 2 mois plus tot. Et Korda l’avait battu superbement en finale en Australie.

 357. A few years ago I’d have to pay someone for this information.

 358. Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

 359. Pin my tail and call me a donkey, that really helped.

 360. 92 10-7-11 spune: dispar iconitele si nu apare nici un mesaj, o eroare? ramane doar diplayl aprins sau tot macbookul?LE: incercati sa tineti apasat pentru 5 secunde butonul de ON/OFF pentru a forta shutdownul(dupa ce ati dat in prealabil shut down si dupa ce se blocheaza). macar pana se descopera problema. nu e o solutie scoaterea acumulatorului, poate provoca defectiuni. +73V-a ajutat acest raspuns?

 361. You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

 362. Mmm, I like plums and cardamom, and the geranium sounds like an intriguing addition (in a good way!). And I LOVE when I mean to make jam but the fruit is too good and we eat it all first.

 363. Hé c’est cool ca !!!Je suis contente pour toi ,ca fais du bien d’entendre ca ici !J’en ai mon truck d’entendre parler de baise poche…Un peu de vie,un peu de petit bonheur ,ca égaie ma journée meme si c’est pas a moi que ca arrive !Parce que tsé l’amour la ben ca arrive aussi des fois !Des couples qui vont bien il y en a ,j’en connais !Je te le souhaite ma chere,tu mérite bien ca…

 364. Wham bam thank you, ma’am, my questions are answered!

 365. That’s a shrewd answer to a tricky question

 366. Tack! Utan Guds välsignelse blir det inget av vÃ¥ra ansträngningar. Fortsätt gärna be för oss. Och om du vet att du har vägarna förbi nÃ¥gon gÃ¥ng sÃ¥ fÃ¥r du väldigt gärna komma och spela pÃ¥ orgeln – bÃ¥de i övningssyfte och pÃ¥ gudstjänst 😉

 367. Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 368. At last! Someone with real expertise gives us the answer. Thanks!

 369. An intelligent answer – no BS – which makes a pleasant change

 370. How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

 371. The Internet suggests harpi- and grouchi- for the next positive quantifiers, with harpo- and groucho- for the corresponding negative quantifiers. This, or course leaves zeppo-, gummo-, and chico- available too.

 372. To me, the sea has always been an endless place to explore and hide. I feel emotionally refreshed when I’m near it and my imagination runs wild with stories surrounding it. I have your book on my TBR list, and I really look forward to diving in.

 373. dit :Je reprends…en plus l’achat date de 2004 donc elle avait flairé la tendance avant tout le monde parce que today y a pas une nana dans la capitale sans ses bobottes plastiques aux pieds…enfin si moi!:)

 374. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Appreciate it

 375. The answer of an expert. Good to hear from you.

 376. I am totally wowed and prepared to take the next step now.

 377. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 378. Reading this one has been a real “BEEN THERE DONE THAT” moment for me . I have 2 teenage sons of my own , & they have been a god send for me through this battle I fight w/ MS …. But they do keep me on my toes . Now I know I was once one of those ( A TEENAGE MALE ) , but I can’t for the life of me remember ever being so indecisive !!! Lol , anyways , Thank you for the ” Smile Moment ” it feels nice !!!

 379. Superbly illuminating data here, thanks!

 380. That’s a smart way of thinking about it.

 381. Mi-a placut foarte mult Costello cu " Aproape casatoriti" . Merita citita si recitita . Nu mii-am luat ochii de la ea pin ce n-am ajuns in final , unde….mai nu incepusem a plinge de bucurie,dar si de jale…pentru Jason si Zoe…….))

 382. Grade A stuff. I’m unquestionably in your debt.

 383. There was a Marine Corps commercial a few years back, lots of scenes of people straining in training, combat in streets, using equipment interspersed with scenes of the Silent Drill Team. The audio was "We don't accept applications. Only commitments." One of the best recruiting commercials I've ever seen.

 384. What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 385. Ah, David, I wish that would solve the problem, but it’s at a point on the frame that takes a terrible pounding, and no weld would hold for very long. (I had a frame welded once, and it lasted maybe three rides before re-breaking.) Thanks for the suggestion, though.

 386. Estamos en 2011. Ya existe un historial de más de 20 años de juegos de zombies. Y yo creo que en ese tiempo se puede evolucionar.Vos tenés una actitud muy de "me doy por vencido." Hay que ser más vicionario y buscar siempre el avance.A mi me encantan los zombies, más en cine que en juegos de todas formas, y pretendo algo original porque jugué bastantes juegos y me aburre un poco que me den siempre lo mismo. Sinceramente, me atrae más Call of the Dead, el mod de Call of Duty, que este Dead Island.

 387. Ik hoef slechts te letten op de bezorgdheid in zijn woorden, bezorgdheid over de Gazastrook, de bezorgdheid over de Arabieren in de Gazastrook en het programma van de EAJG die niet bepaald kosher te noemen is.Overigens, als de bevolking weg wil uit de Gazastrook gaan zij maar. Als er raketten in kunnen vanuit Iran, kunnen er ook mensen uit.

 388. That is too funny! I’ve heard of people who hate lettuce before, just not making a no lettuce salad. I LOVE iceberg lettuce; but anything else I can’t stand….it tastes like dandelions, or what I imagine a dandelion would taste like anyway. Same with fresh spinach…YUK. My salad usually consists of: Iceberg Lettuce and tomatoes…now that is boring

 389. Just to connect the dots with Dennis K.on healthcare issue.Look up who Barry is using for his attorneys=CAIRDennis K gets funds from CAIR.Please look it up and search,there’s got to be a connection there.Gonna go enjoy the sunshine and family!God Bless you All!By the way that is 3 lawfirms from CAIR he is using!Maybe Auntie is using one too???Just a thought.

 390. Thanks for this wonderful article. Also a thing is that many digital cameras arrive equipped with some sort of zoom lens that permits more or less of that scene to get included by ‘zooming’ in and out. These types of changes in focus length usually are reflected from the viewfinder and on massive display screen right at the back of the very camera.

 391. Diane Kruger’s beaded silk gown was designed as a one off by Anna B. Sheppard (you can read more about it ). For a comparable dress try as they have lots of BDs in for the upcoming party season. Also have a nice example that, although shorter, has a similar neckline to Diane Kruger’s in the film.

 392. siempre y cuando sepas un poco como aprovecharlo bien. El todo hecho es muy adecuado para mucha gente. Un ipod tiene wifi solo pero justo ayer descubrir como compartir la conexión 3g de un samsung galaxy pocket android. Hay todavía muchas app que solo están para apple, hay que jugar con los dos un poco. Pero el ipod lo encuentro muy comodo

 393. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I am hoping the same high-grade web site post from you in the future also. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog going now. Actually blogging is spreading its wings and growing quickly. Your write up is a good example.

 394. here to see the original: Naya Saal Mubarak says Badar Khushnood, Country Consultant for … By admin | category: cio | tags: atlantic-politics, badar-khushnood, bring-more, country,

 395. I cannot tell a lie, that really helped.

 396. Thank God! Someone with brains speaks!

 397. Hi Mary: I know the program you’re talking about. Success in life goes far beyond your education and career. Establishing healthy living habits early makes a big difference in terms of how far you can go in both of these areas.Chrisokanaganpeakperformance.com ‘always moving forward’

 398. Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

 399. From Julie Bolton, executive director of Cheer for a Cause:Our Jr. Ambassador Kelsey Grubbs texted us and asked us to share… About three hours ago her neighborhood was hit by what they think was a tornado. Everything is destroyed and they have no power and won’t for several days. There’s one fatality…. Please pray for their town as they deal with this ♥ thanks everyone.♥ Love you Kels! Let us know what we can do!!!

 400. Great that you are on the mend. I know what you meant. I was totally blown away when I hopped from blog to blog of the first reveal. But you did well in yours! I LOVE all your pieces especially the necklace. Nice addition of the coin. The earrings are lovely too with the autumn leaves.

 401. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the exact same niche as yours and my users would truly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Thank you!

 402. Christine – you took some beutiful pictures… Kevin and Julia….. these are so special and captured so many wonderful memories…love love these photos<3Lynda

 403. This is the perfect post for me to find at this time

 404. Your post is a timely contribution to the debate

 405. You should take part in a contest personally of the highest quality blogs on the net. I’ll suggest this great site!

 406. Dlatego też nie rozmawiam z takimi trollami, jak ty, zwÅ‚aszcza że tak reagujesz na „grzeczne” zapytanie. Nie umiesz odpowiedzieć na moje pytania to siÄ™ z Å‚aski swojej nie wypowiadaj i nie zaniżaj poziomu. Jak kiedyÅ› wyjdziesz do „klasy robotniczej” ze swojej sekty to bÄ™dziesz musiaÅ‚ zmierzyć siÄ™ z jeszcze gorszymi poglÄ…dami na KPP i komunizm.Plusem tej strony jest to, że nie panuje tutaj aa-owski totalitaryzm, tylko możliwość dyskusji. Na strony tchórzliwych sekciarzy, którzy nie umiejÄ… rozmawiać, nie ma co wchodzić i czasu tracić.

 407. I told my kids we’d play after I found what I needed. Damnit.

 408. oh yes. wanna go see this as well..! he's brilliant! i have the honour to participate in the same exhibition (another one) as jockum this summer actually. north of sweden. hope i can make it, and go up north…!

 409. Jablonski made a wise decision to boycott this freak show. The Georgia delegation will attend the convention and cast their votes for Obama. The President will be on the general election ballot, running for re-election. If not this administrative court, then a higher court will see to it.

 410. Normally I’m against killing but this article slaughtered my ignorance.

 411. You’ll find it near extremely difficult to come across well-qualified men or women on this theme, still, you look like you are familiar with the things you’re indicating! Regards

 412. Dommage, Lilian. Les hommes droits et justes n’ont plus leur place dans les systèmes. La perversité gagne du terrain tous les jours. Et ceux qui critiquent les dysfonctionnements des systèmes sont le premiers à taper sur ceux qui voudraient les faire changer. On a la politique qu’on mérite, les flic qu’on mérite, les juges qu’on mérite, puisque nous sommes minoritaires à vouloir VRAIMENT un changement. Bon vent à toi.

 413. Igor / Afffe Essas informações devem ser de narrações orais, de rumores e boatos… Esses caras devem passar dias fazendo isso nas plantações com o consentimento dos fazendeiros, ou eles fazem em sua próprias plantações, mas ai vem alguns paranoicos, ou ate eles mesmos querendo um pouco de fama e dá nisso ai…–’Gostei deste comentário ou não: 0

 414. Beth, I’m glad you enjoyed the review. It was fun to write. It was hard to pick just two to focus on. I’m hoping some of the other RWP reviewers will delve into some of the others.

 415. Ganz schön bunte Neuigkeiten! Gute und erleichternde obendrein. Hatte mir euren Bus irgendwie anders vorgestellt – hatte aber wohl noch die Bilder von dem bulligen, alten Feuerwehrauto im Kopf Dagegen ist der Camper ja fast schon süß! Ich wär für etwas …wobei das natürlich den Rückkauf erschweren könnte ^^Macht mal Bilder vom Innenleben! …gute Fahrt!Paddy und Sanne

 416. Me and this article, sitting in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!

 417. Jalnic este faptul ca tu crezi tot ce scrie acolo. Nu-mi spune, deja credeai ca am depus actele pentru „Hingherii pentru mâţe” si ca mi-am pregatit pusca pentru pisica vecinului, nu?Îţi place? 0

 418. Good to see a talent at work. I can’t match that.

 419. At last! Someone who understands! Thanks for posting!

 420. I'm trying to upload a 10 Minute long movie roughly 50 MB big and the uploader always gives me "unknown error" after a while, or it does nothing!I've tried the webbrowsers Firefox 3.0.5. and Safari 3.2.1.

 421. Lower levels of cash flow lead towards the city’s very poor crime rate way too nevertheless, with approximately double the share with the city’s inhabitants living in poverty in comparison with the remainder of the state.

 422. I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A small number of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any recommendations to help fix this issue?

 423. 23fOh, Amber. What I wouldn’t give to have seen and tasted what you have. The farther along I go in life, the more I fear I will never be able to take a trip like this. Consider yourself very lucky! (And I know you do ) I am glad that you have posted all of these wonderful memories for us to hear about.

 424. You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

 425. never provided and image or a link to this evidence.Here's the New [Communist] Party advertisement from the 90s seen below at the link.Anyone with half a brain knows Obama was and still is a Communist. We've seen him in action for 4 years on the national stage…of course he is.

 426. I want to send you an award for most helpful internet writer.

 427. … to those who hated on pastor manning for telling the truth about harlem and obama turning the usa into harlem______________________________Manning:Barack Obama's mother is a whore.Michael Medved: I concur wholeheartedly.This is from the RIGHT .The mother fuckers are now playing the dozens about his deceased mother.Alicia I will ask you again ,like my boy said in "Goodfellas" "Where's your shine kit."BTW, Manning HATES lesbians TOO!.

 428. Na, not bored just yet. LOL!I do think you are a good writer; and I am an incurable reader. You are good addition to my daily reading fuel.Anyhow- have a good day- girl… or is it night over there? Time differences are funny I’m easily amused, though VA:F [1.9.20_1166]

 429. That’s a knowing answer to a difficult question

 430. Hey hey hey, take a gander at what‘ you’ve done

 431. and understand the work of a stockbroker, then you can relate with the job titles of FLOOR TRADERS CORREDOR DE BOLSA. Their profession puts a heavy burden on their shoulders but it is quite rewarding as well. These

 432. That addresses several of my concerns actually.

 433. Les balançoires musicales, c’est GÉNIAL. J’ai a-d-o-r-é. Je les ai découvertes cet après-midi sous la pluie. Seule sur le site. Sans m’y assoir, j’en ai mis 3 en mouvement. J’ai eu tellement de plaisir à les coordonner puis à entendre les sons qui se glissaient parmi les autres. Mes rires se sont déployés, d’autant plus sous le regard surpris, inquiets de gens qui ne semblaient rien y entendre, rien y comprendre. Pourquoi faut-il que ces installations disparaissent le 23 mai? Elles nous font tellement de bien!

 434. pisze:Widać jestem dziwna, bo jak pracowaÅ‚am w gastronomii, to po caÅ‚ym dniu gotowania marzyÅ‚am jedynie o tym, żeby usiąść choć na chwilÄ™. I żeby czasem nie gotować! Z tego co wiem, to dość czÄ™ste w przypadku szefów kuchni, którzy wynaturzajÄ… siÄ™ kreatywnie w pracy, a w domu przygotowujÄ… proste i szybkie potrawy.Poza tym zauważ, jaki procent ludzi pracuje w domu… Nie konstruuj statystyk na podstawie wÅ‚asnej osoby, bo to nigdy nie ma sensu.OceÅ„ komentarz 1  1

 435. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 436. what would you do? Here are some helpful links: Erin Pavlina: How to Find and Ignite Your Passion How To Find and Ignite Your Passion Steve Pavlina: How to Discover Your Life Purpose in 20 Min: How to Discover Your Life Purpose in

 437. Tosin tossa ekassa bikinibigfootvideossa on melko hyvä kuvanlaatu, jos se on otettu digikameralla. Nykyään on vain niin helppoa tehdä huijausvideoita, että kryptozoologiaan liittyvät videot ovat menettäneet uutisarvoaan.

 438. By Markus Wissekal Friday August 24th, 2012 – 03:30 PMMich würde interessieren, ob die Session über die Inhalte des Buches “Switch” (von Chip und Dan Heath) hinausgeht.

 439. That’s the best answer by far! Thanks for contributing.

 440. we prefer to honor lots of other web web pages on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out

 441. riya – very nice product.. I like the part that its not greasy. Do we get this in India or do we need to order online :scratch:and oh the packaging is so cute and drool worthy :heart:

 442. Hei! Skjønner godt at du ble inspirert!! Nydelige høstbilder!! Så heldig du er som finner så mye fin drivved! Den var jo helt nydelig og passer perfekt inn. Masse lykke til på kåringen i morgen!! Og ja, jeg er en ny følger så da sier jeg takk for velkomsten ;=) HA en smekker høstdag :=) Klem fra meg

 443. oi, fiz minha cirurgia a 5 dias, e nunca sofri tanto na minha vida. meu marido coitado e que ta nsofrendo pois ñ consigo fazer nada. na hora do banho então, só jesus na minha vida , é muita dor. mas espero passar essa fase e ver o resultado. bjs

 444. you’re really a good website owner. The site loading pace is incredible. It seems that you’re doing just about any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you get performed an outstanding job in this matter!

 445. You have brought up a very fantastic points , thankyou for the post.

 446. I always thought of the two as linked. I suppose that’s why the class was really Creative Improvisation and not just straight improvisation.Do you ever go to improv shows at the Upright Citizens Brigade Theater?I think I see what you mean about imaginative people and suicide now.

 447. Hola:tengo 31 años y toda mi vida como un soundtrack la música ha acompañado mis recuerdos….pero a pesar que inconcientemente siempre escuché a Bowie, recien hoy comienzo a descubrirlo, pese a temas como let`s dance/fame/under pressure/ que son temas tan recurrentes….hoy al leer la traducción de ashes to ashes me hizo interesarme más en la postura musical de este músico…al cual hoy estoy valorando…ahora voy en busca de la traduccion de space oddity, para completar el cuadro,tema que acabo de bajar…gracias[]

 448. Times are changing for the better if I can get this online!

 449. Your post captures the issue perfectly!

 450. Your body looks amazing here! =)I love the purple, and your jeans are definitely the right length! I wish I was a little taller, I'm an awkward height (right under 5'7") and if I was just a little taller I think I could justify my size 9.5 feet =PLooks great!

 451. That really captures the spirit of it. Thanks for posting.

 452. My problem was a wall until I read this, then I smashed it.

 453. Honestly you still look really pretty without make up. Some people don't even look half as good as you with makeup on.. AND you don't even need to use large-eye contacts and all that crap. Lucky girl 🙂

 454. ginomonza scrive:katmandu va bene quello che dici ma Tonga non è proprio un paese (nel senso di nazione) è una medio-piccola città italiana paragonabile a Treviso (ma sparsa su un numero di isole davvero grande) e senza la sua organizzazione .

 455. Klart vi svarar! Här är några förslag på vad iallafall jag skulle vilja se/läsa: Ditt hår, hur långt är det nu utan löshår? Hur funkar ricinoljan? Mer bilder på dig, kläder, inredning och ja.. ditt vardagsliv =)

 456. I’m reading According to Plan, too…but I’m woefully behind. Not being able to participate in the Monday night discussions has kept me from the accountability I need. But reading it is what’s important, right?

 457. It’s a pleasure to find someone who can think so clearly

 458. lol. I remember doing this exercise with you Pam! I was 3x over the actual hours per week. It certainly was an eye opener to the urealistic expectations I was holding for myself. And then you coached me through the changes that had to be made. It changed my life for the better. Thank you.

 459. I love all the little fish images stamped on the blue circles. I was thinking I could probably make my own circles background paper. I’ll have to give it a try. and I love the blue rhinestone bubbles!

 460. I really like the boots and the combination is great too, but I'd never wear it myself because it would not suit me. It suits you though! Great blogpost 🙂 xx

 461. You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

 462. Se nel file htaccess hai già attivo tutto, senza vedere il file incriminato (class-simplepie) la vedo dura da risolvere dipende 1) è un plugin, tema? 2) dovrei vedere il suddetto file per capire almeno dove farti piazzare la stringa 3) è possibile che anche aggiungendo la stringa ti dia lo stesso errore (non postare qui il file al limite inviamelo via email) 4) i servizi di hosting molto spesso ti dicono la prima cosa che capita perchè non ne hanno voglia, io continuerei a rompere e a chiedere esattamente dove inserirlo

 463. Why don’t you ever attend your twin’s music classes with or instead of letting Leanne have all the fun?signed,Your kid’s music teacher

 464. I’ve been a mystery addict since I was quite young. Mysteries and lots of other stuff. My mother, after I was about four years old, got bored with reading me kids books, so bedtime stories migrated to the books she wanted to read. Mysteries, biographies, Shakespeare, educational theory, historical novels. My Third Sentence Thursdays will be from a wide variety of genres!

 465. I am typically running a blog and i truly admire your satisfy. The article has actually peaked my interest. I’m going to bookmark your situate and hold checking for brand original information.

 466. popieram, chociaż to trochÄ™ bez sensu ponieważ tylko stare urzÄ…dzenia dziaÅ‚ajÄ… pod tymi procesorami. Nawet jakby gra poszÅ‚a pod v6 mielibyÅ›my straszne lagi i masa „WymuÅ› ZamkniÄ™cie”. Tworzenie MC pocket edition pod symbiana także nie ma sensu, ponieważ symbian to już przeszÅ‚ość (tak samo jak procesory ARM v6).

 467. Caro Tavares Moreira, o seu comentário foi completamente esclarecedor e receio bem que tenha toda a razão, a Padeira de Aljubarrota na versão séc. XXI ainda suscita clamores patrióticos mas duvido que passe à posteridade como uma glória.

 468. Hi…..I’ve recently started a blog, the info you provide on this web site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “You do ill if you praise, but worse if you censure, what you do not understand.” by Leonardo DaVinci….

 469. Jeg har skrevet «Stopp bevegelsen før du kjenner at rumpa «løfter seg».», men er forsÃ¥vidt enig i deg at dette kan understrekes ytterligere. Det er en uting at noen skal gÃ¥ sÃ¥ langt ned at man kjenner det.

 470. Your post will be rather good, and I am sure some will find it interesting because it's about a topic that's as widely discussed as others. Some may even find it useful.cheers so much for your post. |

 471. Stellar work there everyone. I’ll keep on reading.

 472. Ruta from Lithuania, May 30, 2012 at 7:43 PM First of all, extremely helpful staff! Second, great location for those who don’t like to stay in busy places (but at the same time the centre of is reachable in 10 minutes by walking along beautiful lake passage). Quiet at night and full of family fun at day time. Would certainly choose this hotel next time!

 473. commento, n.7 era implicita la mia partecipazione alla ricerca archeologica…Ma proprio no, io non vedo come da quel tuo commento si potrebbe evincere la tua volontà di proporti, anzi io ci vedo solo una pavida preoccupazione sull'opinione pubblica e le conseguenze della missione.Continuo a rivendicare il mio primato!

 474. Layman,The stringy types around my way at least are doing almost exclusively what they call condensed matter nowadays and have been working and publishing on topological insulators and other related topics inspired by them. And Charlie Kane et al are on clear track for a real Nobel, so it does make you wonder why they should be singled out for such recognition by a prize supposed to be somehow compensatory for lack of Nobel-rewardability.

 475. Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to find any individual with some unique thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the net, someone with a bit originality. helpful job for bringing one thing new to the internet!

 476. Hahahaha. I’m not too bright today. Great post!

 477. You’ve really captured all the essentials in this subject area, haven’t you?

 478. I have written countless articles on these subjects over the last four years. I am certainly not going to repost everything as a response to you now. Feel free to scroll back through blog posts and see some of that documentation. I called for research, that’s all. I think that facts are very important as a journalist and therefore want more information – not talking point propaganda from either side.

 479. Insights like this liven things up around here.

 480. nov13Laura Increíble reportaje. Ximena es un ejemplo de apoyo a su hijo, ya que aparte de aceptar su identidad de Género, y apoyarlo, es parte importante del activismo y un aporte fundamental hacia otros padres y madres. Felicitaciones!!

 481. I’ve been looking for a post like this forever (and a day)

 482. We need more insights like this in this thread.

 483. Dear GollumGood that you are able to post comments. It probably was Murray Douglas who ran the shop at Lake Benmore. I must admit I never heard about him flying model aircrafts.Yes, that photo of a climb of the South Face of Douglas would have been Jan 1973 with Aat Vervorn, Jim Strang. Colin Dodge and Etienne Kummar. A wonderful climb that was. With my new knees I night have a crack at it this summer. Thanks for visiting.Bob

 484. Oh, Imma thread-jack here and say that while I am appreciative of Bolts latest accomplishments, its not as fun to watch him this time around. It looks like he started wearing a supportive undergarment, and its just not the same anymore.:(Hey, come by my blog and donate to the Save My Ailing Kitty (SMAK) Fund! Youll almost feel like youre white when you do!!:)L

 485. at perlenschwein:habe den verschreibser dem brüderle mitgeteilt. dieser meinte: flick? finck? was spiele dies für einen rolle, hauptsache die kohle rücke rüber.

 486. Action requires knowledge, and now I can act!

 487. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the content!

 488. Great Content…This really is very intriguing, That you are a very specialist blogger. I’ve joined your rss feed and look ahead to in search of more of your wonderful post. Also, I’ve shared your internet site in my social networks!…

 489. Jeg tror, du har købt den mint-farvede, bare i lilla med gule prikker, det er llidt mere dig!Ej, sig nu hvad du har købt!!!

 490. The genius store called, they’re running out of you.

 491. bis es soweit ist kann ich dir close up linsen ala Raynox DCR 150 oder andere gute Nahlinsen empfehlen. Damit kannst du schon ab 45 Euro loslegen.

 492. This post has helped me think things through

 493. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 494. How could any of this be better stated? It couldn’t.

 495. naturally like your web-site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to tell the truth however I will certainly come back again.

 496. Si eu consider ca este important sa ii spui ce iti place la ea. Pentru ca ea sa se faca ca ploua si apoi sa te trezesti ca se intalneste cu altul sau ca numai vrea sa va intalniti si a doua oara(nu din cauza ca i-ai spus ca iti place de ea; spun doar ce mi se intampla mie mereu). In conditiile in care nu sunt vreun ciung. Dar ce zic eu aici…sa fiu optimist…poate pana la 80 de ani mai vine vreuna si la a 2-a intalnire.

 497. Albix, Alessandro,tutti i tecnici sono stati citati con enfasi.Sami,applicati di più. Ce la puoi fare.Domenico,ho qui lo stream, l'audio lo posterò nei prossimi giorni, il video forse no, dipende se riesco a salvarlo correttamente.3n1gm4,Credo che la foto sia di Collins stesso, con la Hasselblad che aveva nel modulo di comando. Non era su una collina, era in orbita. E' disponibile su Apolloarchive.Ho notato le spille ma non le ho identificate.

 498. Habe die Tage davon ca. 4 bis 5 Stück erhalten und wurde auch bei der ersten sehr stutzig. Wie dir sind mir dann auch die Sachen aufgefallen und dann war für mich klar ab damit in den Papierkorb! Die werden auch alle immer dreister! Als Normal sterblicher User ohne IT Fachwissen im Hintergrund klickt man natürlich einfach drauf und schon ist es passiert….

 499. Hi, ich glaube da steht irgendwo, dass ich noch Bilder reinsetze… Die brauche ich aber von der Chefin.Lustige E-mail Adresse hast Du da

 500. fruit contains high levels of glucose and fructose they spike insulin in most casses….insulin stores fat so keep your fruit intake during the morning this way your going to use it for repenishing liver glycogen ..maybee muscle glycogen and not store fat.as for the protein look for the whey isolate and youll be fine.

 501. susan comentou em 18 de agosto de 2011 às 11:53. Oi Julia, vc anda usando bastante o truque de iluminacao…comprei o livro ABOUT FACE do maraaa Scott Barners, mas nao consigo aplicar as tecnicas…vc nao pode fazer um video demonstrando??bjsss

 502. пишет:Да почти всегда хостерам наплевать на пользователей. Пишут наугад, даже не думая.VA:F [1.9.21_1169]Рейтинг: 0 (оценок: 0)Ответить

 503. ?retty nice post. I just stumbledd upon your blog and wishedt? say that I’ve truly ?njoyed surfing ar?und.

 504. That’s a nicely made answer to a challenging question

 505. Hey ThomasLovely article. Thank you so much for sharing this. Eagerly waiting for the next one. If its possible can you please drop me mail so that I can check it. I’m not much of a feed reader and I would hate to miss your following posts.Thanks a lot

 506. as entertainment goes, that’s what I’m referring to. and parents should do a better job of teaching children what’s real vs. bullshit. stop “hustling” children off to school to be baby sat and have some sit-down time at home to teach truth from fiction. all these characters… 50, Rawss, and Trick are the dregs of society if we believe their tales and look at their rap sheets, so i’m not impressed with you using one to knock the other! when it comes to the children, fuck ‘em all!VA:F [1.9.20_1166]please wait…VA:F [1.9.20_1166](from 0 votes)

 507. As a teenager, classical music helped me through difficult times – it was introduced to me by my stepfather; listening to it inspired me to achieve instead of feeling depressed (about passing of a family member) or procrastinate and stress about the pressures of daily life.I’m now a mom to two toddlers (age 4 and 2). I have had a hard time finding interesting/suitable classical music for kids. I would love this chance to know Maestro Classics, instroduce them to my kids and spread the word to friends.

 508. Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

 509. Wait, I cannot fathom it being so straightforward.

 510. Got it! Thanks a lot again for helping me out!

 511. I hate my life but at least this makes it bearable.

 512. من هنوز سرور ایرانی ندیدمانشالله که بیاد پینگ در این سرور های خارجی بالای ۲۰۰ هستشراستی DLC ها رو هم تو سایت میگزاری؟خیلی ممون بابت آموزش

 513. É agora só esperando para poder testar esse aparelho, estou pensando em comprar um. Para os fãs de Iphone que me desculpem, mas acho que a Nokia agora acertou!AbraçoParabéns pelo blog Robles

 514. I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 515. The answer of an expert. Good to hear from you.

 516. I’m not easily impressed but you’ve done it with that posting.

 517. Americans have enslaved themselves through their own greed and self-interest. Honorable candidates are few and far between because citizens do not demand them. Both major parties seek to buy elections through false promises. Usually, the one that spends the most wins.This is a spiritual war that began in the Garden of Eden. For the unbeliever, there is little hope.Kc

 518. that was easy is blind.kev,Will start me trasformation on Saturday just curious. If I submit pics and a log how do I ensure they are for the blog on;ly and will not be used for gain (or amusemnt ) for other. I other words who has the rights to the images I intend to post.EVEN IF I DONT SUBMITS PICS I WILL DO MY TRANSFORMATION……thank you for the inspiration you are a good person….

 519. That’s not just logic. That’s really sensible.