K?yamet günü

K?yamet günü Allah’tan korkarak peygambere iman edenler ve haktan yüz çevirip kibirlenenler Allah‘?n mizan?nda bulu?acaklard?r. O gün fani hayat?n hesap günüdür.. Seyyid Kutub

 

Her varl???n ve e?yan?n sonu oldu?u gibi bu dünyan?n da bir sonu var. Kuranda k?yamet diye nitelendirilen sonun neye benzedi?i ve nezaman ve nas?l olaca??n? Allahtan ba?ka kimse bilmiyor. Ve bu yüzden k?yameti bize en iyi anlatabilen O dur. K?yamette bizi nelerin bekledi?ini ve kimlerin nas?l bir ?ekilde yarg?lanaca??n? sadece Allah biliyor. Bu yaz?da Rabbimizin Kur-an´? Kerim´de bize o ?iddetli günü, yani k?yamet gününü nas?l anlat???n? Seyyid Kutubun ‚Fizilal-il Kuran‘ tefsirinin yard?m? ile anlamaya çal??aca??z.

 

K?yameti anlatan yüzlerce ayet oldu?u için biz Abese ve Tekvir Surelerindeki k?yamet ayetlerini ele alaca??z.

 

Abese suresinde ?öyle yaz?yor:

 

Abese

 

33: O muazzam gürültü, k?yamet kopup geldi?i zaman,

34-36: O gün, ki?i karde?inden annesinden, babas?ndan, kar?s?ndan ve o?ullar?ndan kaçar.

37: O gün, herkes kendi derdine dü?er.

38-39: O gün bir tak?m yüzler ayd?nl?kt?r, gülmekte ve sevinmekdedirler.

40-41: O gün bir tak?m yüzlerde tozlanm?? ve onlar? karanl?k bürümü?tür.

42: ??te bunlar inkarc? olanlar, Allah‘?n emrinden ç?kanlard?r.

 

Kulaklar?n zar?n? parçalayacak derecede ?iddetli olacak ‚o muazzam gürültü‘, fezalar?n parçalanmas? s?ras?nda kulaklara ak?eden sesdir! Bu ?iddetli sesle ?u sahneye haz?rl?k yap?l?r: Bu dünyada ayr? kalmaktan korktu?umuz ve her f?rsatta koruyup kollamaya cal?st?g?m?z aile bireylerimizden ve yak?nlar?m?zdan kaç?? sahnesi: “34-36: O gün, ki?i karde?inden annesinden, babas?ndan, kar?s?ndan ve o?ullar?ndan kaçar.” Bunlar öyle s?k? ba?larla ba?lanm?? kimselerdir ki fani dünyada ayr?lmay? ve birbirlerinden kaçmay? asla dü?ünmezlerdi. Fakat bu gürültü bu s?k? ba?lar? ve alakalar? paramparça etmekte ve koparmakta.

 

Ama bu sahnede as?l insanlar kendi nefislerinden korkarlar. Kendi dert ve durumlar? ba?kalar?yla ilgilenmeye f?rsat dahi vermez. “37: O gün, herkes kendi derdine dü?er.” Bu ifadenin gerisindeki mana derindir, gizlidir ve dü?ündürücüdür. Kalbleri ve hisleri derinden derine i?gal eden bu ?zd?rapl? tasvir için bundan daha k?sa ve sumullü bir tabir bulunamaz.

 

Surenin devam?nda Allah?n terazisine ç?kacak olanlar?n hali anlat?l?r. ?ki çe?it insan anlat?l?yor. Bunlardan ilki nurlanm??, ayd?nlanm?? müjdelenmi? sevinçli kimselerdir. Rablerine ümit ba?lam?? onun r?zas?n? elde ettiklerine inanm?? insanlard?r. Veyahut, o ak?llar? durduran korkudan sonra varacaklar? yeri, mekan ve mevkilerini anlay?nca sevindiler ve yüzleri ayd?nland?: “38-39: O gün bir tak?m yüzler ayd?nl?kt?r, gülmekte ve sevinmekdedirler.”

 

“40-41: O gün bir tak?m yüzlerde tozlanm?? ve onlar? karanl?k bürümü?tür.” Hesaba çekilecek olan ikinci kategorideki kimselerin yüzlerini hüzün ve pi?manl?k sarar. Yapt?klar? ?eyler önlerine serilmi?, en küçük ayr?nt?ya kadar gösterilir amelleri. Kendilerini bekleyen cezalar? iyiden iyi anlam??lard?r. „Onlar inkarc? ve asi kimselerdir..“ Bunlar Allah?n Hz. Muhammed (sav.) arac?l??? ile koydu?u hudutlar? a?an, Ona inanmayan ve haram i?leyen kimselerdir.

 

Böylece her iki s?n?ftaki insanlar?n durumlar?n? kavram?? bulunuyoruz. Hangi s?n?fa daha yak?n oldu?umuzu dü?ünüp, ilk s?n?fa yakla?ma gayretinde bulunal?m. Allah bizi ayd?nl?k ve gülen yüzlerden eylesin.

 

Tekvir:

 

1: Güne? dürülüp ????? kalmad??? zaman,

2: Y?ld?zlar dü?üp söndü?ü zaman,

3: Da?lar yürütüldü?ü zaman,

4: Do?urmas? yakla?m?? develer terkedildi?i zaman,

5: Yabani hayvanlar bir araya topland??? zaman,

6: Denizler kaynay?p birbirine kar??t??? zaman,

7: Canlar çiftle?tirildi?i zaman,

8-9: K?z çoçu?unun, hangi suçtan ötürü diri diri topra?a gömüldü?ü soruldu?u zaman,

10: Amel defterleri aç?ld??? zaman,

11: Gök yerinden oynat?ld??? zaman,

12: Cehennem k?z??t?r?ld??? zaman,

13: Cennet yakla?t?r?ld??? zaman,

14: Herkes ne yapt???n? görecektir.

 

Bu anlat?mlar bilinen do?a kanunlar?n? tamam?yla altüst eden bir de?i?ikli?in göstergesidir.

 

„Güne? dürülüp ????? kalmad??? zaman,“ Ayette geçen güne?in dürülüp, ?????n?n sönmesi veya so?umas? diye alg?lanabilir. Bir nevi güne? tutulmas? gibi.

 

„Y?ld?zlar dü?üp söndü?ü zaman,“ Y?ld?zlar? yerli yerinde tutan nizam?n bozularak da??lmas?, ?????n?n sönmesi, nurunun kararmas? anlam?na gelir.

 

Da?lar yürütüldü?ü zaman,“ Da?lar?n köklerinden sökülüp ç?kar?lmas?, havada hallaç pamu?u gibi at?l?p da??lmas? ve uçu?malar? gibi anla??lmaktad?r. Bir ba?ka surede: „Sana da?lar? soruyorlar, onlara de ki: Rabbim onlar? yerlerinden söküp ç?karacakt?r“ (Taha 105). Her iki ayette anlat?ld??? üzere da?lar sonunda sa?lam ve istikrarl? hallerini kaybedecekler.

 

„Do?urmas? yakla?m?s develer terkedildi?i zaman,“ Bu ayeti bu devirde idrak etmek belki daha zor olacak, çünkü deve o zamanlarda Araplar?n sahip olduklar? en k?ymetl? ve en iyi hayvan idi. Kendisine süt ve yavru verece?i yak?n oldu?u için onun yan?nda en de?erli varl?kt?r. O korkulu anda en de?erli mallar?n? bir kenera at?p, korku ile kaçmaya ba?larlar. Bu devirde gebe develer i?imiz, e?imiz, ailemiz, hobbylerimizdir; bizde k?yamet gününde bunlar? b?rak?p kendi halimizle ugrasa??z.

 

„Canlar çiftle?tirildi?i zaman,“ tabiri ile muhtemelen ruhlar?n yeniden dirilmeleri s?ras?nda cesetlerle birle?mesini kasdetmektedir. Ayn? toplumdan olan ruhlar?n kendi s?n?f?nda toplanmas? da demektir. ?u ayeti kerimede buyruldu?u gibi: „Sizler üç s?n?f oldunuz“(Vakia 7); biri Muharrabin, biri Ashab-? Yemin, digeri de Ashab-? ?imal.

 

„Kiz çocu?unun, hangi suçtan ötürü diri diri topra?a gömüldü?ü soruldugu zaman,“ Hepimizin bildi?i gibi cahiliye devrinde k?z çocuklar? fakirlik veya ay?planma korkusu ile diri diri gömülüyordu. Kad?nlara yap?lan kötü muameler ?slam?n geli?i ile son bulmu?tu. Allah çocuk öldürmeyi yasaklad? ve bunun k?yamet gününde hesaba çekilecek mevzulardan biri oldu?unu beyan etti. Ve bu ayetten sonra as?l K?yamet anlat?l?yor..

 

„Amel defterleri aç?ld??? zaman,“ Art?k insanlar?n yapt?klar? amellerin aç??a vuruldu?u an gelmi?tir. Her?eyin aç??a vurulaca?? hakikati nefislere çok a??r gelen bir i?tir. Nice örtülü kirli i?ler vard?r ki, aç?klanmas? sahibine son derece utanç verecek, korkmas?na ve titremesine sebep olacakt?r. ??te bunlar K?yamet günü bütünüyle ortaya konulacakt?r. Her gizli ortaya ç?kacak, her meçhul bilinecek, her nefis hüküm ve hesap yerinde, önceden yapt??? ?eylerin önünde duracakt?r. Etraf?na bakt???nda ise her ?eyi de?i?mi? ve altüst olmu? bir vaziyette bulacakt?r.

 

Kalblerdeki gizliliklerin aç?klanmas? semada da kar??l??? ?öyle bulmaktad?r: „Gök yerinden oynat?ld??? zaman,“. Bunun nas?l olaca?? hususunda kesin bir delil yok. Ancak Seyyid Kutubun görü?üne göre „?nsano?lu kubbeye bakt??? zaman semada zahiren görebildi?i seyleri ve de?i?ikleri art?k hiçbir surette göremeyecektir.“

 

O korkunç günün son safhas? ?öyle buyurulur: „Cehennem k?z??t?r?ld??? zaman, Cennet yakla?t?r?ld??? zaman,“ Cehennem bütün gücüyle ate?lenip alevlendirilir, s?cakl??? ve yak?c?l??? son derece art?r?l?r. Bunun nerede, nas?l ve nelerin yak?laca??n? Allah bilir. Nelerin yak?laca?? husununda „Onun yak?t? insanlar ve ta?lard?r“ ayeti kerimesi olsada, bu cehennemliklerin at?ld??? zaman olacakt?r Allahu alem.

 

Cennet ise o gün, (cennetliklere) bütün güzellikleriyle yakla?t?r?lacak. Giri? kolayl?klar? ve kap?lar? çok yak?ndan gösterilecektir. Bu ifade sanki oraya ayaklar?yla kay?yormu? hissiyat?n? verecek.

 

Tekvir suresinin kalblerde ve zihinlerde yerle?mesini istedi?i hedef, insan?n her nekadarda bitmeyecek, y?k?lmayacak gibi görünen bu fani dünyadan kurtulup ahireti hat?rlay?p, ona haz?rlanmakt?r. Her amelin eksiksiz sual edilece?i, iyi yada kötü her ne varsa kar??l???n? bulaca?? o günü unutmamak.

 

Allah bizi K?yametin ?iddetli manzaralar?nda s???nacak bir gölge, bir liman nasip etsin. „O gün O´nun gölgesinden ba?ka bir gölge yoktur.“ Onun gölgesini hakedenlerden eylesin.

 

 

Selam ve Dua ile..

 

Tu?ba Temizsoy

tugbatemizsoy@hotmail.de

Publiziert in der Ayasofya 38, 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 comments

  1. Cialis Taladafil [url=http://durazy.com]Cheap Viagra[/url] Comprar Cialis 5 Mg Zithromax At Walgreens Viagra Paypal Kaufen Buying Lasix Online [url=http://rx-bill.com]Cheap Cialis[/url] Where Can I Buy Bentyl On Line Australia Price Priligy Yahoo Answers Bentyl With Free Shipping Luton Cialis Originale 5 Mg Propecia Facial Hair [url=http://ussmd.com]cialis buy online[/url] Vendita Viagra Italia Line Ciprofloxacin And Amoxicillin Doryx Medication Visa Cialis Viagra Online Bestellen [url=http://banzell.net]viagra online pharmacy[/url] Cialis Generico Costo Buy Tadacip Cipla Where Can I Buy Stendra Avana Virginia Achat Viagra En France En Vannes Cialis 5mg Dosierung Erfahrungen Buy Amoxicillin No Prescription Canada [url=http://zgdkdz.com]buy viagra[/url] Il Cialis Fa Dimagrire Viagra Nuchternen Magen Keflex 250 Mg [url=http://aspills.com]Cheap Cialis[/url] Clomid Donde Puedo Comprar Amoxicilina 500 Mg From Mexico Buy Retin A Online Amoxil Generic [url=http://dyecene.com]sildenafil tadalafil and vardenafil[/url] Canadian Meds Without An Rx Cialis Authentique Suisse Viagra Online Rezeptfrei Kaufen [url=http://byrxboxshop.com]viagra[/url] Keflex Dosages For Uti Viagra Online Miglior Prezzo Icd E [url=http://czdyhl.com]Buy Cialis[/url] Cialis Non Ha Funzionato Propecia Leica [url=http://drugs2k.net]cialis[/url] Experiment With Amoxicillin Article 131 Viagra Pharmacy Online Pharmacy For Plavix [url=http://fair-rx.com]buy kamagra jelly india[/url] Lamisil Tablets At Ebay Viagra No Prescrip [url=http://crdrugs.com]viagra cialis[/url] Buy Doxycycline Online No Prescription Taking Cialis With Viagra Cialis 5 Mg Indications Comprar Priligy 30 Mg Entrega Rapida Buy Prevacid Solutab Canada [url=http://bdnpn.com]online pharmacy[/url] Levitra Vorkasse Discount Finasteride Acne Can U Buy Clomid On Line Homoopathisches Levitra [url=http://shopcurerx.com]kamagra online pharmacy[/url] Levitra Bayer Prix Best Canadian Drugstore Order Discount Clobetasol [url=http://qedmeds.com]viagra[/url] Can Amoxicillin Cause Low Blood Pressure Dapoxetina Alternativa Was Ist Cialis 20mg Ou Acheter Du Viagra A Paris Hydrochlorot 50mg No Prescription Viagra And Cialis Sample Pack [url=http://trirx.net]cialis plux dapoxetine online ordering[/url] Cialis Von Bayer Cytotec Price In Kuwait Dapoxetina E Tadalafil Discount Provera Amex Accepted Free Consultation Viagra Nuchtern [url=http://dolobid.net]viagra[/url] Amoxil Without Script Levitra Uk Pharmacy Comprar Cialis Valencia Acheter Tadalis Sx Generique Zithromax 500 Mg [url=http://cod24hs.com]cialis online[/url] Cialis Afecta El Esperma Acheter Du Xenical Sans Ordonnance Generic Finasteride Drugs Canada Pharmacy Online [url=http://gaprap.com]viagra[/url] Online Pharmacy Bactrim Ds

  2. Acheter Misoprostal [url=http://prednisone.rx-cs17.com/deltasone-buy-online.php]Deltasone Buy Online[/url] Cialis Quotidien 5 Mg Mtabs Scam [url=http://zithromax.rx-cs17.com/buy-cheap-zithromax-pills.php]Buy Cheap Zithromax Pills[/url] Cialis Kaufen Mit Uberweisung Cialis Viagra And Levitra [url=http://inderal.rx-cs17.com/where-can-i-buy-propranolol.php]Where Can I Buy Propranolol[/url] Online Bentyl Legally Internet Buy Finasteride 5mg Online [url=http://antabuse.mdsmeds.com/antabuse-price.php]Antabuse Price[/url] Zithromax Herpes Hair Loss Treatment Propecia [url=http://levitra.inpills.com/levitra-buying.php]Levitra Buying[/url] Levitra 20 Mg Controindicazioni Amoxicillin Reactions [url=http://doxycycline.mdsmeds.com/doxycycline.php]Doxycycline[/url] Tab online isotretinoin delivered on saturday Florida Nizagara 100 [url=http://amoxil.rx-cs17.com/cheapest-amoxil.php]Cheapest Amoxil[/url] Acheter Cialis 20mg En Pharmacie Propecia 1 4 [url=http://prozac.inpills.com/fluoxetine-tablets.php]Fluoxetine Tablets[/url] Viagra Billig Rezept Metforin For Pets [url=http://kamagra.mdsmeds.com/kamagra-en-ligne.php]Kamagra En Ligne[/url] Side Effects Cephalexin Propecia Usa No Prescription [url=http://ussmd.com]cialis online[/url] Viagra 25mg Kaufen Cialis 10 Mg Comprimidos [url=http://prozac.rx-cs17.com/prozac-online-buy.php]Prozac Online Buy[/url] Pharmacy Viagra Buy Levitra Professional Online [url=http://edrug1.com]Cheap Cialis[/url] Achat Kamagra Generique Priligy Andorra Precio [url=http://priligy.rx-cs17.com/dapoxetine-online-purchase.php]Dapoxetine Online Purchase[/url] Levitra Shop Erfahrung Buy Lithium Carbonate Online [url=http://clomid.mdsmeds.com/purchase-clomiphene.php]Purchase Clomiphene[/url] Levitra Vardenafil Generico Liquid Tadalis Sx Soft [url=http://lasix.mdsmeds.com/online-lasix-buy.php]Online Lasix Buy[/url] Cipro And Amoxicillin In Lyme Disease Tolerance To Amoxicillin [url=http://doxycycline.rx-cs17.com/vibramycin-online-sales.php]Vibramycin Online Sales[/url] Temovate Cialis 20mg Lilly Kaufen [url=http://igf-lr3.com]cialis online[/url] Viagra Tachicardia Viagra Generic Levitra Tadalis Sx [url=http://kamagra.mdsmeds.com/order-kamagra-pills.php]Order Kamagra Pills[/url] Cheap Soft Tab Viagra Ersatz Fur Propecia [url=http://crdrugs.com]generic cialis[/url] Generico Cialis Soft Ialex Cephalexin 500mg [url=http://kamagra.rx-cs17.com/how-to-buy-kamagra.php]How To Buy Kamagra[/url] Keflex Manufacturer Vendo Viagra En Barcelona Espana [url=http://kamagra.mdsmeds.com/cheap-kamagra-pills.php]Cheap Kamagra Pills[/url] Cephalexin For Cats Comprare Levitra Milano [url=http://bs-meds.com]cialis[/url] Alli Online Ou Acheter En Ligne Dapoxetine [url=http://lasix.rx-cs17.com/how-to-get-lasix.php]How To Get Lasix[/url] Cytotec Pas Cher Levitra Sirve Para La Mujer [url=http://prednisone.inpills.com/buying-deltasone-online.php]Buying Deltasone Online[/url] Cialis 5 Mg Prezzo Farmacia Direct Amoxicilina Purchasing [url=http://propecia.rx-cs17.com/where-to-buy-propecia.php]Where To Buy Propecia[/url] Kamagra Oral Jelly Uk Next Day Cephalexin Dose Kids [url=http://priligy.rx-cs17.com/priligy-dapoxetine-60mg.php]Priligy Dapoxetine 60mg[/url] Prescription Viagra On Line Priligy Euro [url=http://drugsir.com]cialis[/url] Provera 5mg In Australia Clomid Musculation [url=http://cytotec.rx-cs17.com/buying-cytotec-online-1.php]Buying Cytotec Online[/url] Propecia Neck Pain Cialis Legal Ohne Rezept [url=http://call4ph.com]buy viagra online[/url] Cialis Paypal France Amoxicillin Dosage Amounts [url=http://uspapz.com]viagra[/url] Generic Zithromax Cephalexin Uses Strep Throat [url=http://viagra.rx-cs17.com/fast-shipping-viagra.php]Fast Shipping Viagra[/url] What Does Keflex Reaction Look Like Priligy Forum 2013 [url=http://gajkl.com]online pharmacy[/url] Effet Cialis Naturel Xenical Price [url=http://prozac.inpills.com/prozac-anxiety.php]Prozac Anxiety[/url] Pharmacy Kamagra Scatola Viagra [url=http://prednisone.rx-cs17.com/order-deltasone.php]Order Deltasone[/url] Sandia Viagra Buy Amoxicillin 250mg [url=http://eulexin.net]viagra[/url] Cephalexin Dosage Dogs Derniere Longtemps Au Lit Pour Durer Plus Longtemps [url=http://xanaxr.com]buy cialis[/url] Cialis Senza Ricetta Roma Buy Propecia Paypal [url=http://drugs2k.net]online pharmacy[/url] Clomid 120g Viagra Bestellen Erfahrungsberichte [url=http://elc4sa.com]buy viagra[/url] Viagra 0.25 Mg Otc Provera Clomid [url=http://doxycycline.mdsmeds.com/order-vibramycin-on-line.php]Order Vibramycin On Line[/url] Zolmist Online Pharmacy Canada Viagra [url=http://xenical.inpills.com/cheap-xenical-online.php]Cheap Xenical Online[/url] Priligy Comprimes Does Alcohol Affect Zithromax [url=http://ciaolis.com]cialis online pharmacy[/url] Comprar Priligy Original The Canadian Medstore No Percription [url=http://cthosts.net]cialis[/url] Amoxicillin Vag Itching Kamagra Jelly 200mg [url=http://viagra.mdsmeds.com/viagra-discount-sales.php]Viagra Discount Sales[/url] Amoxil Clav Tablets Levitra Modo Empleo [url=http://viagra.inpills.com/cheap-viagra-samples.php]Cheap Viagra Samples[/url] Leclerc Levitra Viagra Kaufen In Deutschland [url=http://cialis.mdsmeds.com/cialis-usa.php]Cialis Usa[/url] Buy Amoxicillin At Pet Store On Line Stendra In Internet Secure Cod Accepted Overseas [url=http://inderal.rx-cs17.com/online-propranolol.php]Online Propranolol[/url] Viagra Online Canada Overnight Pastilla Cialis Precio [url=http://clomid.rx-cs17.com/map.php]Fast Delivery Clomid[/url] Want To Buy Cod Levaquin Visa Next Day Alcohol And Cephalexin [url=http://zgdkdz.com]Cheap Viagra[/url] Comprar Cialis Generico Acheter Viagra Paris [url=http://med84.com]viagra[/url] Isotretinoin With Next Day Delivery Cod Only

  3. I will right away clutch your rss feed as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please let me recognize so that I may subscribe. Thanks.

  4. Thanks for finally writing about >K?yamet günü – Ayasofya Zeitschrift
    – Die Zeitschrift für Wissenschaft, Integration und Religion <Loved it!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.