Kuantum, tefekkür, dua ve ibadetlerin s?rr?

kuantum

Bir hikaye anlat?l?r. Adam?n birisi sorup duruyormu?. ?airin dedi?i gibi, “Kimim ben, bu hal neyin nesi?“ deyip sorular?na cevap ar?yormu?. Her nas?lsa, bir türlü tatmin edici cevap bulam?yormu? arad??? sorulara. Birço?u bu sorulara dudak büküp geçi?tiriyormu?. Ya da bo? ve anlams?z gözlerle dinlemi?ler. Yahut da dinliyor görünmü?ler. Çünkü onlara göre anlaml? sorular de?ilmi?. Kimisine göre ise bunlar dü?ünmeye bile de?mezmi?.

Nihayet günün birinde uzak bir beldeye u?ram?? yolu adam?n. Ayn? sorular? oradaki insanlara yöneltmi?. Yine bilindik sorular?n? yöneltmi? onlara: Kainat bizden ne istiyor? Varl???n s?rr? nedir? Tabiatta bu olup biten faaliyetler ve güzellikler kar??s?nda bize dü?en görev var m?d?r? O civarda da?da yaln?z ba??na ya?ayan birisini tavsiye etmi?ler. “Senin sorular?na verse verse o cevap verir” demi?ler. Adam yola koyulmu? ve o garip ki?iyi bulmu?. Ayn? sorular? sormu?.

?htiyar, bir süre sakal?n? ovu?turmu? ve ona bir ka??k dolusu su vermi?. “Hadi” demi?. “?imdi git, ?u kulübemin önündeki alanda iki tur at, yaln?z bu ka??ktan bir damla yere dökmemeye dikkat et. Cevab?n? geldi?inde veririm”.

Adam pür dikkat… ?çi su dolu ka??kla bahçeyi dola?maya ba?lam??. “Aman ha, sak?n ha,” diyormu? sürekli kendine. Gerçekten de ka??ktaki suyu hiç eksiltmeden geri dönmü?. ”??te geldim, bak bakal?m eksilme var m?? Suyu dökmemek için çok dikkat ettim”.

O garip insan, bu kez “Hadi, ?imdi tekrar kulübenin önündeki bahçeye git ve orada neler var? Gördüklerini bana anlat” demi?. Adam bahçeyi bir uçtan öbür uca gezmi?; neler görmü? neler!.. Emsalini daha önce görmedi?i envai çe?it bitkiler, çe?it çe?it meyve a?açlar?, türlü türlü çiçekler; de?i?ik ku?lar, uçu?an kelebekler, az ileride a?a??da hafif hafif esen rüzgarla sal?nan ve dalgalanan ekinler, her tarafta e?siz bir ahenk ve armoni dikkatini çekmi?. Önceki turunda bu muhte?em güzelli?i, büyüleyici ve insan? mest eden manzaray?, havay? fark edemedi?ine ?a??rm?? kalm??. Döndükten sonra gördüklerini tek tek anlatm??. Adam? sonuna kadar dinleyen garip insan ?u ibretli sözleri söylemi?:

“Ya sadece küçücük bir damla için ömrümüzü heba ederiz, sermayemiz olan ömrümüzü bo? yere tüketiriz ya da her ?eyde, her olaydaki güzellikleri, hikmetleri fark ederek ya?ar?z. Önemli olan varl???n kendilerini de?il, onlar?n bizlere aksettirdikleri manalar?d?r. Bakmay? bildi?imiz zaman, her ?ey bir ibret levhas?, hakikat habercisi haline gelir. Ço?u insan bu bak??a sahip olmad???ndan sahte bir benli?in esiri olarak, bir ka??k suya o koca dünyas?n? hasreder ve ömrünü faydas?z tüketir. Öyleyse varl???n s?rr?, bu bak??lar?m?zda ve niyetlerimizde gizlidir evlat” demi?.

Konuya bu hikaye ile giri? yapmam?n sebebi, insan zihin ve dü?üncesi ile kainat aras?ndaki ba??-ilgiyi deneysel olarak ortaya ç?karan Kuantum biliminin açt??? pencereden tefekkür, niyet ve do?ru bak?? aç?s? kazanman?n önemine dikkat çekmekti. Acaba kainat? yutabilen yeteneklere sahip oldu?umuz halde; koskoca dünyam?z? bir ka??k suda m? bo?uyoruz? Alemin iste?imize-niyetlerimize cevap verecek ?ekilde yarat?lm?? oldu?unun ne kadar fark?nda bir hayat sürüyoruz? Dahas? kainat?n ibadetlerini kendi ibadetimize dahil olman?n s?rr?na vak?f m?y?z?

Kur’an’da “duan?z olmazsa ne öneminiz var” buyrulur. Duas? çok ve içtenli?i (ihlas?) yüksek birisi miyiz? ?imdi kuantum bilimi ile daha aç?k görüyoruz ki kainat ve uzay bo?lu?u bo? olmay?p, “canl?” bir yap?ya sahip. Öyleyse, dualar?m?zla, bak?? ve niyetimizle kainat? adeta mayalayabilir bir hakikat?m?z var. Dü?ünce ve niyet tohumlar?n? aleme ekebiliriz. Böylece bir sonsuzluk yolcusu olan bizler, kainat kadar sevap meyvelerine sahip olabiliriz.

Bu hikayeyi okuyunca, Bediüzzaman hazretlerinin Mesnevi Nuriye eserinde geçen ?u sözü hat?r?ma gelir. “K?rk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yaln?z dört kelimeyle dört kelâm ö?rendim; tafsilen beyan edilecektir. Burada, yaln?z icmalen i?aret edilecektir. Kelimelerden maksat, mânâ-y? harfî, mânâ-y? ismî, niyet, nazar’d?r. ?öyle ki: Cenab-? Hakk?n mâsivâs?na, yani kâinata mânâ-y? harfiyle ve Onun hesab?na bakmak lâz?md?r. Mânâ-y? ismiyle ve esbab hesab?na bakmak hatâd?r.”

Kuantum ve Dü?ünce Dünyam?z

Bir önceki yaz?m?zda k?smen ayr?nt?lar? ile ele ald?k… Kuantum bilimi göstermektedir ki, topyekün kainat ve içindekiler insan?n niyet ve dü?üncesinden etkilenmektedir. ?nsan niyet ve dü?üncesinin varl???-kainat? etkilemesi, öyle bir ke?if ki bunun sonuçlar?n? etrafl?ca tart??m?? ve ibadet, dua ve e?itimle ba?lant?lar?n? (örne?in insan?n emanet-i kübra hamili ve halife-i arz olmas? s?rlar? ile) ele alm?? de?iliz henüz.

Yukar?da yer alan hikayede her ?eyin hakikat?n? merak eden adam, “Kainat kar??s?nda vazifemiz nedir?” sorusunu yöneltiyordu. Kuran’?n ilk nazil olan ayeti olan “oku” insan?n aslî vazifesinin ne oldu?una asl?nda bir cevapt?r. Hayat?n her lahzas?n?n anlaml? hale gelmesinin s?rr? bak???m?zda ve niyetlerimizde gizli görünüyor. Üstad Bediüzzaman, bu gerçe?e “niyet kömürü elmasa, elmas? da kömüre kalbeder” sözü ile dikkat çeker.

Böylesine bizi ku?atan ilahi nimetlere kar?? cüzi ve s?n?rl? ibadetimiz elbette kafi gelmeyecek; kar??l?k olmayacakt?r. Ancak ?imdi kuantum penceresinden zihinle etkile?ebilen yeni kainat tablosu bize niyetleri ku?at?c? ve kapsay?c? hale getirmekle, kainat?n ibadetlerini kendi ibadetimize dahil edebilece?imizi söylüyor. Rivayetlerde vard?r ki, cennet ba?lang?çta her ?ah?s için bo? bir arazidir. Öyle ise, biz külliyet kesbeden dua ve ibadetlerimizle bu bo? alan?n içini doldurabiliriz.

Risale-i Nur eserlerinde insan?n iki vazifesi ?öyle anlat?l?r:

“?imdi iki levha, iki daire görünüyor: Biri, gayet muhte?em, muntazam bir daire-i Rubûbiyet ve gayet musannâ, murassâ bir levha-i san’at. Di?eri, gayet münevver, müzehher bir daire-i ubûdiyet ve gayet vâsi, câmi‘ bir levha-i tefekkür ve istihsan ve te?ekkür ve îmân vard?r ki, ikinci daire bütün kuvvetiyle birinci dairenin nâm?na hareket eder.”

Cenâb-? Hak, “kendini tan?tmak ve sevdirmek istemesi” hikmetiyle, hem güne?i hem gözü yaratt??? gibi, hem r?zk?, hem r?zka muhtaçlar? yaratm??; hem güzellikleri, hem güzellikten anlayanlar? var etmi?, hem sanatl? varl?klar? hem de sanattan anlayan bizleri halketmi?. Biz, Müzeyyin isminin tecellisiyle güzelle?en bu âlemi seyretti?imizde, ondaki bu ak?l almaz güzelli?e hayran olan varl?klar?z.. ??te bu hayranl???m?z?n ad? ubudiyettir; kul olarak yapmam?z gereken görevlerdir.

Yeryüzünde Rezzak isminin tecellisiyle sergilenen ve istifademize sunulan çe?itli nimetler için Rabbimize ?ükrederiz. ??te bu ?ükrümüzle, maddeyi terbiye ederek r?z?k haline getiren daire-i Rububiyete kar?? ubudiyet görevimizi yerine getirmekteyiz. Yine biz, gözümüze nice mânalar ve hikmetler yerle?tirildi?ine bakar, Allah’?n Alîm ve Hakîm isimlerinin o küçük varl?ktaki bu büyük tecellilerini hayretle dü?ünürüz. Gözün terbiye edilmesi daire-i Rububiyete aittir, onun tefekkür edilmesi ise daire-i ubudiyete ait bir vecibedir.

Niyet ve Nazar?n Ku?at?c?l???

Kuantumun en ?a??rt?c? yanlar?ndan birisi gözlemcinin-insan?n kendisinin de olay?n bir parças? haline gelmesiydi. Atom fizi?i, i?in içine insan ?uuruna yer vermeden kainat hakk?nda konu?amayaca??m?z? aç?k bir biçimde ortaya koymu?tu. “Çift yar?k deneyi” atom parçac?klar?n?n ayn? zamanda “dalga” yap?s?nda oldu?unu gösteren bir bulu?tu. Madde ve enerjinin ayn? zamanda “dalga” yap?s? baz? manevi s?rlar? daha iyi anlamam?z? sa?l?yor. Örne?in ayn? frekans ve fazda olan dalgalar üstüste gelip-birle?iyorlar. Ters fazda olanlar ise birbirini götürüyorlar. Dalgalar?n bu özelli?i, müsbet dü?ünce ve niyetlerin niçin yap?c? ve sinerjik etki gösterdi?ini; negatif olanlar?n ise alemde niçin y?k?c? etki b?rakt???n? anlamam?z? sa?layabilir. Yine dalgalar?n bu özelli?i ?ahs-? manevideki güç ve cemaat s?rr? için de aç?klay?c? olabilir. Hatta “i?tirak-? ameli uhrevi” denilen manevi ?irket s?rr? da -birisinin kazand??? sevab?n herkesin hanesine yaz?lmas?- da aç?klanabilir.

Üstad Bediüzzaman, ayn? hedefe yönelmi? iki ki?inin on bir, üç ki?inin ise yüz on bir de?erinde oldu?unu ifade eder. Bu s?rdan hareketle, cemaatle yap?lan ibadetlerin, Hac ve Cuma gibi topluca ibadetlerin neden çok daha fazla sevap meyveleri verdi?i daha kolay anla??labilir.. Bu etki, sinerjik oldu?undan, tek ba??na olduklar?ndan çok daha büyük etki meydana getirecektir.

Bunu ???nlar?n ba?ka bir özelli?i ile aç?klamaya çal??al?m. Normal ???nlar?n her biri (föton) farkl? yönlerde hareket eden vektördür. Her biri farkl? yönde ???n vektörlerini ayn? yöne çevirdi?imizde ve ayn? frekansta titre?en ???n demetleri haline getirdi?imizde kar??m?za ola?anüstü güçteki “lazer” ???nlar? ç?kacakt?r. Lazer ???nlar?ndaki ola?anüstü etki ve gücü biliyoruz.

Normal ???nlar? farkl? dü?ünen ve hedefleri olmayan bir toplulu?a benzetirsek, lazer ???nlar? ise, hedefleri ayn?la?m?? cemaat ve ?ahs? manevi s?rr?na örnek olabilir. Cemaat halinde külliyet ve ve devam kesbeden dua ve ibadetlerin kabulü ve ortaya ç?kan güç bu s?r ile ilgili olabilir. Çünkü, dü?üncenin kuantum özelli?i ve ???nlarla dü?üncenin benzer yasalara tabi olmas?, hakikat?n böyle olaca??na dair i?aretler vermektedir.

Dü?üncenin madde üzerine etkisini ortaya koyan birçok gözlemler bulunur. En çok anlat?lanlardan birisi de Japon Masaro’nun su üzerine yapt??? deneylerdir. Takdir ve sevgi gören, dua edilen su daha güzel ve düzgün kristal desenleri olu?turmaktad?r. Halbuki kin nefret ve a?a??lama sözleri dinletilen su örnekleri, kristal de?il, amorf ve bozulmu? yap?lar ortaya koymaktad?r. Sevgi ve ilgi gören saks? bitkilerinin daha gür ve canl? hale geldi?ine dair ço?umuzun mü?ahedeleri bulunmaktad?r.

Tüm bu deneme sonuçlar?, f?tratta-yarat?l??ta hakim olan?n hay?r, hak, nizam, nezafet, ihsan, lütüf oldu?u daha iyi görülmüyor mu? ?slam’?n f?trat dini oldu?u bu tecrübelerle de teyit edilmektedir. Sonuç olarak, kötü duygu ve yanl?? inançlar, ?ahs?n aleminde oldu?u kadar, kainatta-çevrede de zehirleyici ve y?k?c? etkiler b?rakmaktad?r. Özellikle, hava-atmosfer, moleküler yap?s? ile dü?ünce ve niyetlere do?rudan aç?k nano sistemlerdir. Dolay?s?yla iklim ve hava durumunun insan?n inanç ve dü?ünceleri ile do?rudan ba?lant?s? olabilir. Ba??m?za gelen umumi bela ve musibetlerin de…

Kin, nefret haset duygular? ve inançs?zl?k bu “kurulu ilahi düzeni” y?k?c?-bozucu etkide bulunmaktad?r.. Haset, dü?manl?k, kin, k?skançl?k, riya-gösteri? ve menfi duygu ve fiiller günah addedilmesini onlar?n insan?n kendi dünyas?ndaki tahribat? yan?nda evrendeki düzeni bozucu etkisinden kolayca anlayabiliriz. Menfi dü?ünce ve niyet ta??yan, etrafa inançs?zl?k ya da ahlaks?z fikirler yayan bir ki?inin, etrafa atom bombas? ile radyasyon; yahut kimyasal bomba ile zehirli madde yayan birisinden fark? olmayacakt?r. Unutmayal?m ki, insan dü?ünce ve duygu dünyas? ile bir televizyon vericisi gibi etrafa sürekli ne?riyat yapmaktad?r. Her ?ey bizim evrene bak?? aç?m?zla ilgili oldu?una göre, bizim görü? mesafemiz ve ufkumuz ne kadar hakka müteveccih ve do?ru istikamette ise, güzellikler alemimize ve aleme yans?yacakt?r. O halde fert oldu?umuza de?il, kainatla bütünle?en zihin dünyam?z?n zenginli?ine, dua ve hizmetlerimizin çap?na bakaca??z. .

Prof. Osman Çakmak
Cakmak.osman@gmail.com

181 comments

 1. ach so schnell bin ich nich zu frusten ich danke dir aber für deine Mooativitn freut mich..und danke auch für den eintrag so habe ich zumindest das gefühl ich bin net alleine

 2. *I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 3. This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

 4. Hola Juan Angel. Gracias por los ánimos je je. Todo un placer conocerte personalmente. A ver si el año que viene repetimos los dos ahí y si puede ser con premio mejor ja ja aunque espero que nos veamos antes. Un fuerte abrazo!

 5. By October 21, 2012 – 2:41 pmpretty great blog…I bought all you mean, thanks produced for posting. Woh My personal ring company will probably be lucky to observe this splendid website because of search potential devices. “Spare basically no expense to make everything seeing that economical as it i…

 6. Thanks for your tips on this blog. One particular thing I would wish to say is purchasing electronic devices items on the Internet is nothing new. In reality, in the past decade alone, the marketplace for online consumer electronics has grown considerably. Today, you��ll find practically any specific electronic unit and tools on the Internet, including cameras along with camcorders to computer parts and video gaming consoles.

 7. That is a very amazing powerful resource that you’re offering and you simply provide it away cost-free!! I quite like discovering websites of which see the particular worth of providing you with an excellent learning resource for zero cost. We truly dearly loved examining this web site. Enjoy it!

 8. Neste caso (o tal rei das espanhas) parece que a viagem ao Botswana e consequente matança de elefantes e outros paquidermes afins, foi patrocinada por um tipo árabe (marajá suponho) que é – tu cá, tu lá – com o dito "rei" e tem interesses bastantes em obras de fachada entre outras a construção do TGV do reino. Tal como cá, não prevejo que isto seja caso de polícia, mas lá que era, era.

 9. Someone essentially help to make severely articles I might state. This is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made to create this particular put up amazing. Fantastic process!

 10. It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

 11. It’s great to find someone so on the ball

 12. Acompanho o seriado Dawsons Creek ,nesta semana foi apresentado o último episódio da 3ª temporada e no dia seguinte começou a passar a 1ª temporada!!Porque não há uma continuidade o que é lógico?

 13. Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 14. nidor、Carlos:我還真的覺得如果我說哲學是學算命他們會相信…曾經跟某個長輩吃飯,他以為哲學系訓練出來的是像沉默的羔羊裡面的漢尼拔一樣,可以看一些小東西就知道一個人的過去和性格。Anonymous:哈哈,that's a good one.AH:謝謝你,這是我今年得到最酷的稱號了。不過我依然希望以後能成為重要的概念工程師:p

 15. dit :Tu as raison: une maison pour tout le monde et à un prix abordable, c’est un complot communiste! Une chance que Sarko est là!Encore un autre commentaire superficiel et sans développement de Wilco. Au moins les clip de Dumont elles ont du contenus.Pour le reste je répète sans gène ce que j’ai dit: se plier au caprice du Conseil du Patronat c’est tout aussi ridicule et délétaire que de se plier aux caprices du FRAPRU.

 16. Oh, and with regards to deleting photos – I actually accidentally threw away all my honeymoon photos along with the camera! Those were the days of film and prints. I had put them in a carrier bag to store but must have later thought the bag contained rubbish in one of my big clear-out / clean-ups and threw them out!

 17. I wanted to spend a minute to thank you for this.

 18. I could read a book about this without finding such real-world approaches!

 19. I much prefer informative articles like this to that high brow literature.

 20. How I love your ramblings, Alix! You just help yourself! And I definitely agree with the sentiment expressed in this entry.Prayerfully, one day soon, Somebody’s Baby won’t have to contemplate such a deal to cherish her baby!IS she married now? Wow! Isn’t that a next chapter!

 21. e0WOW.that floofy hiker was almost as floofy as you guys. and no barking or pulling? how civilized! i just noticed Qannik is surrounded by 2 gals and the red team has 2 boy…1d5

 22. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 23. 16/05/2010 – 4:15pmJajaja, Alonso y los demás deportistas que han hecho algo cuando a ellos (M) le ha convenido, le has sacado a Maraca muchas veces las castañas del fuego. Alonso ha hecho una gesta quedando 7º, pero a mi se me ha quedado la cara tonto, cuando le ha adelantó Schummacher en las últimas curvas. Se ha confiado y zas, el alemán delante cuando vió que derrapó el F10, que por cierto muy atento.Por lo que creo que no lo sacaran a toda página.

 24. I was late to the Sexy Friday party, but as soon as I got to this one, I was wondering whether or not I should make the obligatory photoshop comment. Thanks, Moose, for saving me the argument.

 25. That’s a well-thought-out answer to a challenging question

 26. nu prea cred ca o sa va placa…hostelurile din Turcia nu sunt ca cele din Spania…ma rog…este frumos Istanbulul…statiunile de la mare…orasele de pe traseele turistice…siii…cam asta…in rest…o mare tara saraca…cel mai bine sunt excursiile organizate…nu va aventurati..

 27. Un tema muy logrado. Si tu estrella inmortal inspiró esta dedicatoria,entiendo tantas entradas melancolicas. Y que que esta vez se haya disispado tu melancolia.No escribo tan habil como quisiera.

 28. Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

 29. I don’t often find articles that express my views and thoughts very well. This article, on the other hand almost has me figured to a tee. This is great content.

 30. Kick the tires and light the fires, problem officially solved!

 31. Love those images of the neon carnival ride signs. Did you ever take pictures of circus banners? Some of them, especially the vintage ones of things like the old side and freak shows are really gorgeous.

 32. I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

 33. Help, I’ve been informed and I can’t become ignorant.

 34. He goes to Russia to help out his son that is a CIA agent?I’m guessing some Hollywood agent had the original script for this, and one for a Tom Clancy movie on his desk at the same time, and somehow they got knocked off and mixed up together.

 35. Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

 36. Ya learn something new everyday. It’s true I guess!

 37. There is a critical shortage of informative articles like this.

 38. God, I feel like I should be takin notes! Great work

 39. Why didn’t MV warn little Bell that writing a column for the Guardian immediately ruins your game? Look at Saj, a promising bowler till he started his weekly dose of ‚we’re all very positive’… or is it part of one more devious plot?

 40. Josi e Adriano Moura disse:lindassssssssssssss…Parabéns Karla…estas criações com certeza são suas melhores!!!Parabéns meninas, vcs são d+…Parabéns Anderson…as fotos ficaram ótima…Josi e Adriano Moura.

 41. Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 42. Yes, Serena Williams did the crip walk, (Heaven help us, now white folks have something else from black popular culture to obsess over.) get over it, it's a dance. The girl is from Compton, California for crying out loud!TNB they is what they is and if you invites them to dinner don't expect them to have human table mannres

 43. Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

 44. GüNcEm,Yazı alanını büyütürken ona bağlı olarak bir çok şeyde düzenleme yapmanız gerekebilir. Bu durum temadan temaya değişir. Eskisi gibi bu konularda sizlere yardımcı olamıyorum malesef.

 45. cf2Zeben mucha suerte. Estas y te haz preparado para ello. Ya se te veia en los banquillos y si te han dado la oportunidad es pk algo te avala y por lo que yo he visto desde fuera es el trabajo. Un saludo a todos181

 46. I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

 47. That’s really thinking of the highest order

 48. Mumia Abu-Jamal is the definitive folk hero if he really killed the racist pig who was trying to kill his brother. The real victim is Mumia, not the felonious pig lowlife he may have killed. I celebrate each time a criminal dies, whether or not he is a felonious coward who hides behind a badge. Mumia is not a saint, but his character is infinitely superior to that of all pigs, especially the pig he purportedly killed. We will never know what happened, as Mumia did not receive a fair trial.

 49. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 50. I went to tons of links before this, what was I thinking?

 51. – You have a beautiful family Tara, lovely photos, I bet they’re really happy . Oh and thank you for your b-day wishes.And I might be coming to NY in the Fall/Winter to visit a friend. Want me to let you know if I do?

 52. Loved this story! Laughed so hard! It is SO true. My family I’d heading to the friendly skies this weekend for the second time this summer! This trip we are flying Southwest and we will be checking our bags.

 53. Yvan be careful in Bangkok, seems crazy there right now. I found the huge guns at the airport there rather scary, but now I understand why they were there, to keep this hyjacking from happening. Be safe ok? It’s probably going to be more scary than some crazy cops in Bourke street wanting to arrest you.

 54. Nothing I could say would give you undue credit for this story.

 55. Now I feel stupid. That’s cleared it up for me

 56. je suis pas mal d’accord avec toi , une fille c’est pas fait pour gérer une run de lait comme dirait Marc Boilard , faut tenter le coup pis voir si ça aboutit , si après l’avoir embrassé elle claire par les autres rapidement ça aboutira probablement pas

 57. Well, if I were curious about Vero Kern before – and I have been for quite some time – then your review doesn't help at all! Now, I'm hugely intrigued! Of the three of them, the one that catches my eye (Nose??) the most is Rubj, because orange blossom is one of my favorite notes, and because I've heard so much about it in either version. I've got to try this!

 58. Behind every dark cloud is a sliver ring. Nick is the best proof of this proverb. Many people lost all confidence after confronting obstacles. However, learning experience from obstacles is the most treasure in life. It enable to have me become a happy, confident and independent individual.

 59. it is So Very Hard letting go. (you know I mean it when I cap, right?) truly, it is. but I hope it helps lighten the burden of grief in some small way. love you, my friend.

 60. Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 61. I’ve never been clear on the risks of GMO’s – thanks for the education! I guess it’s a much bigger, riskier area than I ever knew. Transparency in the research sure doesn’t seem like too much to ask.

 62. Man kann eigentlich nur motiviert lernen. Wie kann man bitte unmotiviert lernen. Das hat ja keinen Sinn. Entweder ich will was lernen oder nicht.

 63. Heck of a job there, it absolutely helps me out.

 64. Articles like this just make me want to visit your website even more.

 65. Véronique / Bonjour Bernard,Pourriez-vous svp clarifier ce que vous voulez dire par «se lever, prendre son lit et marcher»?Merci beaucoup!Véronique

 66. Im no professional, but I think you just crafted an excellent point. You clearly know what youre speaking about, and I can really get behind that. Thanks for being so upfront and so truthful.

 67. Taking the overview, this post is first class

 68. oooo….I had a hard time watching this one. With the needles in the lip and the little kid in pain. Made me cringe and I had to look away at times.

 69. I could watch Schindler’s List and still be happy after reading this.

 70. Multumesc pentru sfaturi, este foarte adevarat ceea ce spui. Nu imi este greu sa invat, din contra o fac de multe ori cu placere, dar examenele orale ma epuizeaza psihic. Din pacate majoritatea examenelor de la mine sunt orale si foarte grele. Timiditatea mea ascunsa isi spune cuvantul in aceste cazuri si pierd controlul(spun ascunsa pentru ca apare atunci cand nu trebuie, nu sunt mereu asa). Abia astept o mica vacanta… O saptamana frumoasa in continuare!

 71. Existiu a 'Lisboa Abandonada', sim, por trabalhos dum cavalheiro que não conheço, mas que dá impressão que acabou 'coagido' a acabar com aquilo.Cumpts.

 72. Hola Jorge, te felicito por la reflexión. Lo que pasa en Chile con la Historia desgraciadamente pasa en Argentina y en todos lados: esa combinación peligrosa de olvido, despolitización, y status quo no nos llevó ni nos lleva a nada. Es necesario recuperar el pensamiento crítico y activo, para tener poder de decisión, y no que otros decidan por uno.

 73. I’m impressed you should think of something like that

 74. Enlightening the world, one helpful article at a time.

 75. AksangCaramba chère madame , vous ne connaissez pas le trio formé par Ribouldingue , Filochard et Croquignol ? Trois affreux jojos , bandits en fait aussi bêtes que méchants, cherchez à « pieds nickelés » sur Google, dans bande dessinée et non à biscuit !Pour croquignolesque je signe et je persiste.

 76. Por un lado, la gente se cree que en el universo de los rodenadores 600 euros es mucho dinero: welcome to the real world, 600 euros es un escupitajo, un equipo realmente decente esta por encima de ese precio (otra cosa es que la mayor parte de equipos de 600 euros cubran las necesidades del 90% de la población sobradamente).Simil: te estas pillando un utilitario del montón y tratas a los vendedores como si comprases un ferrary con todos los extras y sin descuento alguno.El personal se lo tiene muy subido.

 77. I completed jhs this year and i had admission to MOTOWN and i think that school is the best in Ghana b’cos it is the only mixed school that is battling with the top single sex schools.big ups motown.

 78. If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

 79. Hallo Katharina,herzlichen Glückwunsch zu Deiner ersten Veröffentlichung.Kann mir Deine Freude gut vorstellen,das ist aber auch zu schön geworden.Liebe GrüßeAngela

 80. Ha ha. Passing JSRF reference, I miss that game. By the way, I work in technical theater and recently helped run my younger siblings school talent show. I ended up having to wire an amp set for this kid only to have him plck out a couple measures of Panama, so if the Van Halen cover band at Eli's funeral epically fails I'm sure he'd be glad to play it instead.

 81. Very nice …..Of course I still wait for the Wahoo android adapter, but this Iphone adapter comes in handy here as well.Maybe now i can connect my Ipad on the bike !!

 82. A plea agreement is being sought by a teenage girl who is one of two people accused in the March 4 shooting death and robbery of Tesfaye Arze, a Las Vegas taxicab driver.

 83. Liebe Ursula,du bist halt echt kreativ!!! Eine tolle Idee und so schön “machbar”, nicht so wahnsinnig aufwendig und sehr, sehr dekorativ!!!Vielen Dank fürs Zeigen!!Ganz liebe Grüße,Sabine

 84. I don’t get it. Even if it was on sale to me it seems like you got it just because it’s isabel marant. I dont mean to be rude but I have noticed that many bloggers, icluding you and especially Elin wear outfits and buy things that aren’t special in any way and cost tons of money. It almost sends a message that one can’t dress nicely without spending much money. Hope you are not offended it was not my point.

 85. I enjoy reading informational articles whenever I can, especially when the writer is as gifted as you. You’ve succeeded in impressing many readers with this article, including me. Your knowledge on this topic is amazing.

 86. used to be a full time waiter, but left for the mortgage broker job about five years ago. Now he is back waiting tables, but still doing brokering „on the side.“Don’t fell bad for him though. It was a nice restaurant and he probably pulls in $200-300 a night cash.

 87. I searched a bunch of sites and this was the best.

 88. – it’s good to know I’m not the only one this has happened to and I think it’s worth making others aware – I get so sad when I see cats needing rehoming due to the owner’s new boyfriend/girlfriend etc having allergies. Of course not all cases are the same and some reactions are severe, but I say give things a chance to settle if possible… wait a while before making such a sad decision. It could be a short term reaction and/ or treatable.Good luck with your next cat… you may have to put up with a week of ‘flu’ but it’ll be worth it!!

 89. Sorry to hear about Ebs such a worry for the poor wee mite hope she is better to day. Beautiful card love the maroon colours and such a cute image :0)

 90. I’ve been single for 25 years running. It actually hasn’t bothered me most of the time. I honestly don’t wanna date just to pass the time. Just to be dating someone. I want it to mean something. Want it to matter. The older I get though, it’s getting harder. Now that I’m closer to 30 than 20, that single reality kinda hits me in waves sometimes.Thanks for the reminder that I’m not worth any less than my dating/engaged/married counterparts. I need that from time to time.

 91. ¿Has visto, Anne? Igual lo tenías flotando en el éter y yo te lo copié 😛 Ahora ya lo hemos escrito, que no se diga. Seguimos en ello, y como decía Galeano (muy grande en el vídeo) lo importante no es lo que pase, sino lo que está pasando.Un abrazo grandote!!!

 92. Loved this. What a beautiful story and so well crafted. The comparisons/contrasts just held me seven-year-old / the adult youthe hideous doll / the laptopHow packing for your doll as the “last time I’ve ever been so selfless”.Just write the damn novel, won’t you?Patti´s last post ..

 93. Un ordre est toujours une chose imaginable même si les Ordres professionnels ont mauvaise réputation du fait d’une sale période de l’histoire de France.la question est un ordre pourquoi faire? Effectivement une charte déontologique élaborée par la profession – et par personne d’autre – dont l’ordre serait le garant.La même question se pose pour les travailleurs sociaux.Il faut alors avoir le souci de rendre publiques ces règles dans lesquelles la profession se reconnait avec le souci de la crédibiliser aux yeux des usagers

 94. The Canongate covers certainly don't have a YA atmosphere at all…it seems slightly odd to me now, but as a teenager I'm sure I'd have been relieved – there was nothing more humilating than buying a YA book with a consciously child-themed cover.

 95. Quoi ? Une Gracianne qui triche ? beuh ça existe pas ça, c’est comme le père noël :opJ’ai loupé le kikiveutboulanger, tant pis pour moi !Ils sont marrants comme tout tes p’tits mannelés (euh pardon, VOS p’tits mannelés)Bises !

 96. I tasted rum once and hated the stuff. totally regret using money to purchase it…though that was 4years ago. this win would allow me to retaste it (for less) and let me re-establish my tastebuds towards the drink. love it or hate it…who knows

 97. Really trustworthy blog. Please keep updating with great posts like this one. I have booked marked your site and am about to email itto a few friends of mine that I know would enjoy reading..

 98. Oh, I dunno, I thought Kinsella was gloating pretty effectively last night.How strange to be relieved the PCs have a majority again. The Wildrose Party has done them a huge favour.

 99. N-o sa uit in veci cum incepeau transmisiile in direct, cu bipaiala ce ieshea dintr-o antena parabolica, apoi aparea mascota Ciao care dadea intr-o minge, apoi primele acorduri din Notti Magiche. Stateam cu ochii lipitzi de televizor, parca eram sedatzi, in timp ce in Bucureshti intra prima hoarda de mineri, iar noi ne faceam griji sa nu cumva sa intrerupa TVR-ul transmisiunea in direct, ca in seara aia juca Romania.

 100. Bruna Gonçalves disse:Oi meu nome é Bruna Gonçalves tenho 16 anos meu sonho é fazer sucesso através da música, e quero muito gravar um cd, só que estou meio perdida, pois não sei por onde começar, pois sou nova, o gênero musical é o sertanejo, quero isso muito, mas não sei por onde começar, qual conselho você daria a mim? bjs ;D

 101. Anyone know what happened to the Faded Discs archive? They were selling CD-ROMs of old UFO-releated audio: Long John Nebel shows, Hynek interviews, etc. When I last looked them up (maybe 3 or 4 years ago) they had announced that they were putting all their recordings in the public domain, but then nothing…

 102. Realmente Dr. Osmar… É só o Corinthians anunciar o seu Estádio, que a imprensa cai matando em nós.Será que deixaram o profissiolalismo de lado, e estão agindo como clubistas ?

 103. Bomber, you think you've got it hard with your northern tory organs, try being us here in post-earthquake Christchurch where every morning "The Press" tells us we are all so grateful for being left abandoned up to our nostrils in Jerry Browneye's putrid faeces while the Nats bail out the big insurance companies.

 104. QB:Joe MontanaFran Tarkenton ( for rushing )RB:Walter PaytonBarry SandersWR:Jerry RiceMarvin HarrisonMichael Irvin(I would’ve picked Don Hutson, Terrell Owens or Randy Moss. But the latter two causes too much problems and I don’t really know much about Hutson)TE:Kellen WinslowMike Ditka G:Uh, I’ll be right back. Thanks for reminding me not to just learn about players of the offensive side.

 105. Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

 106. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

 107. Anonymous Posted on Para el primero y los dos últimos comentarios, favor de volver al colegio ya que parece que lo sacaron muy pronto y tiene una pésima ortografía.

 108. That’s a knowing answer to a difficult question

 109. Hallo,wir haben eine 14 Monate alte Delonghi ECAM 23.420.SR eingeschickt, weil sie nicht mehr heizte bzw. mit “allgemeiner Fehler” ihren Dienst aufgab. Obwohl wir die Originalquittung nicht mehr hatten, sondern nur den Kreditkarten-Auszug, wurde die Garantie anerkannt und die Maschine reibungslos abgeholt, repariert und ca. 10 tage später zurückgebracht. Auch die Kollegen am Telefon waren sehr nett. Vielen Dank an den guten Service!

 110. Ada beberapa hal yang pengen aku sampein, aku ga begitu ngerti tentang SEO, apa itu Anchor text, Meta keyword, meta description, dll. Apalagi seperti yang pean bilang mengenai konsep link building, beuh mas… Blas ora eruh aq. Tapi kalo dinalar emang bener juga, membangun link building gak boleh sembarangan, katanya harus ke yg seniche. Emang ngeblog itu ga gampang. Semangat lah.

 111. What the FLUX Bro???!!!! At what point is the flux used? I assume you put it on the part (like that transistor) when it is hooked around the pin, with heat. After it boils off, then I guess you would go on with the solder.I love your videos btw!! I think in the long run flux must not really be that important!God Bless

 112. Youtube team: Would you kindly help me with my site? My videos are playing very slow. I have received a comment on it from a viewer. I would appreciate it. I don't know how it works on your end, but I want them to not drag. Thank you. Cindy

 113. With the bases loaded you struck us out with that answer!

 114. That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

 115. SÃ¥ nydelig bilde du har laget… jammen er du dyktig Moa…Og en kopp til hver anledning…ja det tror jeg sannelig du har… Husker godt vi gjorde dette… NÃ¥r jeg ryddet loftet her i vÃ¥r fant jeg herbariumet til min mann..Kanksje jeg skulle tatt en nærmere kikk pÃ¥ det igjen…Nyt dagen …Klem Kerstin

 116. That’s a skillful answer to a difficult question

 117. Si es que cuando yo digo que la niña Aída es una megacrack…(Rafa ¿que le diste de comer a tu niña de pequeña ?…que yo a la mía le daré lo mismo…) yo que pensaba que „amor de madre“ esa una cosa que se tatuaban en el antebrazo mis clientes del turno de oficio y va y resulta que es un libro…( nunca he entendido a que viene tanto rollo del tatuaje, con los disgustos que le habreis dado a vuestra vieja ….que hábeis acabado en la modelo…Alcalá- Meco para nuestros amigos madrileños) Un abrazo

 118. The so called 'liberals' in the US can learn something from their socialist friends in Europe. Any criticism of their policies is branded racist and or hate speech. Those foolish enough to question the ‘progressive’ agenda are being prosecuted and political parties that go against the 'progressive' mantra are being demonised or made illegal.

 119. Call me wind because I am absolutely blown away.

 120. Så bra kritik! Jag lär mig något varje gång jag läser din blogg Och måste säga, jag gillar verkligen bilden på dig!

 121. What an excellent idea! It is ingenious of you to suggest that we try things in a different medium or form. I look forward to reading or listening to the various contributions. It should be fun!!.-= Evelyn Lim´s last blog ..Align with Abundance =-.

 122. That’s a sensible answer to a challenging question

 123. Garlic!! Did she actually eats the garlic! wow…if it is, she is good! Reminds me of my boy months back..he too, refused to let me read to him until recently…

 124. Alexis George makes beautiful gowns that flatter a woman’s body and uses very soft and often flowing fabrics, it will be great to see his designs transformed into costumes made for movement. I hope this means that Adelaide will get to see this great ballet one day.

 125. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 126. I simply wanted to make a small message to be able to appreciate you for all the fantastic points you are sharing at this website. My particularly long internet research has at the end been rewarded with wonderful facts and techniques to write about with my company. I ‘d believe that we website visitors are unquestionably endowed to be in a fantastic network with so many outstanding people with good solutions. I feel rather grateful to have used the website page and look forward to many more excellent minutes reading here. Thanks once again for all the details.

 127. All of these articles have saved me a lot of headaches.

 128. This article achieved exactly what I wanted it to achieve.

 129. I will remember the Alignment poster the most because it was the most fun out of all of them to draw. I also think this poster will have the most impact on me for the same basic fact that if I like to draw the poster I will want to learn more about it than if it is one I have no attachment to.

 130. I love your post! I love durians! That orange! That red! What gorgeous colours and photographs. Agree completely about Thai durians :PI've never visited Sabah but your post on Donggongon Tamu made me want to go there immediately. Please keep writing in that original voice of yours. It makes me laugh and wish I was back in Malaysia.

 131. Hej!Blev ju väldigt bra med vit färg och tapet. Hela ditt lilla hörn som du visar är så fint i färgkombinationer och mönster.

 132. Rekan2 anggota IPAI Jabar Yth:Selamat Melaksanakan MUSDA IPAI JABAR, semoga terangkai rumusan keputusan yang menjadi referensi menuju Mukernaslub nanti..Jayalah IPAI..Jayalah Indonesia..Frm : Bumi Moloku Kie Raha, Ternate..

 133. Pour la première fois que je faisais appel à des professionnels, je n’ai vraiment pas été déçue. Ma fille a été ravie ainsi que ses petites copines. Le spectacle de marionnettes était très réussi et vaut vraiment le coup, avoir un théâtre chez soi, c’est magique.Merci à Charlotte qui a su se montrer à la fois douce et enjouée!!!

 134. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 135. Instead of smoking those, try the new V2cig. It’s much healthier and it’s the best e-cigarette on the market. You can also get 15% off your first order by using this code: 475953

 136. How sad that people will vote straight ticket, and often against their own self-interest. I am to the point of thinking seriously of emigrating away from this Christianist hell hole. If Obama loses, life for GLBT will become much more miserable and difficult.

 137. me parece estupendo. diría más. crearía un banco de viviendas vacías que con alguna fórmula se pudieran intercambiar con las susceptibles de desahucio, para que no haga falta mover a nadie de sus casas. ¿de qué sirve vaciar una vivienda que no van a saber colocar? el problema de los bancos es la falta de liquidez. +1Was this answer helpful?

 138. This is the perfect way to break down this information.

 139. Hi S. Müller,I must answer unfortunately no legal issues in individual cases on the basis of the legal services act, aulso also this not. Here but you should find the answer to your question: GreetingSimone Janson

 140. I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 141. What happened with the "Home" button??? When i'm watching a video and I want to go to the main page, there is no Home button, damn!!!. The previous desing was good, bring back that desing, please, please

 142. Superbly illuminating data here, thanks!

 143. My dog has very sensitive skin so I give him Fish Oil..I cut the pill open and out the inside juice on his dog food. He loves it!

 144. Jeg har den i bordeaux. Er så glad for den, og farven er smuk! Tror også jeg skal have en sort på et tidspunkt, når jeg bliver træt af bordeaux

 145. Yıl-ını yerim:) bu saatte ben de böyle yavşıyorum iÅŸte.. uykum var, Kerim ayağımda yarı uyanık.. bir de aşı oldu, mız mız.. öyle iÅŸte.. neymiÅŸ ama yılmıyoruz.. sene be sene gidiyoruz Elif Åžafak’ın deyimiyle:)

 146. That’s really thinking out of the box. Thanks!

 147. Essays like this are so important to broadening people’s horizons.

 148. Wonderful explanation of facts available here.

 149. Fakirma!A legjobbkor írsz erről, alaposan áttanulmányozhattam a kérdést idegörlő kórházi tartózkodásunk alatt. Nem hittem volna, hogy a hőmérséklet figyelő is meglesz, csak az összecsukhatós kád maradt ki.Mindenesetre én nettó néggyel is a befejezés mellett vagyok, az utóbbi idők izgalmai erre ráerősítettek. Bár aki nagyon fogadkozik, az a végén úgyis a szülőszobán köt ki :)Réka

 150. One last last thing ….Whatever did happen with Lisa? That shot you did with her, Naughty Nurses, was hot. The shoot from ShemaleStrokers wasn’t bad either.

 151. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nevertheless I’m experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 152. Wie darf ich das denn jetzt verstehen ? Gehen dir die Argumente aus ? Ach ne du hattest bisher gar keine. Aber das mit Maricon ( Schwuhl o. auch Schwuchtel) kann ich dankend abgeben, ich bin eine Frau und darf eine “Pussy” haben. Ziemliches Eigentor Dumbass

 153. When I read your interview with David, you should have heard me yell to my oldest, “Hey Luke! I’m mentioned on a blog with David Bromstad!!!” (Insert happy dance here!) Not sure which is more exciting- Layla Palmer or David Bromstad? We’ll call it a tie!

 154. Hey guys. Hope you can save a bottle for me too. Looks like it will be a nice refreshing suumer beer. I just brewed Sunday & will try to make sure you both can try it. Jake will likely be able to in mid-august in VT.

 155. hej veteran -moze bys sie juz wybral na emeryture i nie psul tutaj powietrza swoimi madrosciami z trzeciej reki i Fox News.Zainteresuj sie innymi zrodlami informacji jak np. prasa niezalezna czy TV publiczna PBS, i dowiesz sie jak naprawde funkcjonuja USA i twoi pupile Republikanie z tym pajacem powtarzajcym w kolko te same slogany,dlatego ty i tacy cwiercinteligenci sa w stanie pojac po 46 powtorzonym sloganie .Za Obama trudno wam jest nadazyc-gubicie watek w polowie drugiego zdania -co intelektualisci z butelka Coca Coli i torba chips z brzuchami do kolan?

 156. Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a large portion of people will miss your wonderful writing because of this problem.

 157. x2No one has run the ball against the Bears so far this season. Including the Cowboys who are loaded at RB. The last time the Packers couldn’t run the football they got to the NFC Championship game. Let’s just wait a few games before sticking a fork in them.

 158. ஆகா ! சும்மா ஏதோ எழுதுன மாதவராஜை இப்படி கோத்து வுடுரீங்களே அப்பு! அவரு தமிழ்செல்வன் கிட்ட இருந்து ஜி.ராமக்ரிஷ்னன் வரைக்கும் பதில் சொல்லி மாளாதே! இனிமே எந்த சி.பி.எம் காரங்களும் சும்மா கூட இப்படி எதுனா எழுத மாட்டாங்கன்னுநினைக்குறேன். இதுக்கு அவரு பதில் சொல்லியே ஆவணும். ! இல்ல சிபி.எம விட்டு வெளில வந்துரணும்!

 159. You’ve hit the bull’s eye with this content. I agree with your points and I love your approach in this writing. Your writing style is right up my alley. I enjoyed your article very much.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.