Kuantum, tefekkür, dua ve ibadetlerin s?rr?

kuantum

Bir hikaye anlat?l?r. Adam?n birisi sorup duruyormu?. ?airin dedi?i gibi, “Kimim ben, bu hal neyin nesi?“ deyip sorular?na cevap ar?yormu?. Her nas?lsa, bir türlü tatmin edici cevap bulam?yormu? arad??? sorulara. Birço?u bu sorulara dudak büküp geçi?tiriyormu?. Ya da bo? ve anlams?z gözlerle dinlemi?ler. Yahut da dinliyor görünmü?ler. Çünkü onlara göre anlaml? sorular de?ilmi?. Kimisine göre ise bunlar dü?ünmeye bile de?mezmi?.

Nihayet günün birinde uzak bir beldeye u?ram?? yolu adam?n. Ayn? sorular? oradaki insanlara yöneltmi?. Yine bilindik sorular?n? yöneltmi? onlara: Kainat bizden ne istiyor? Varl???n s?rr? nedir? Tabiatta bu olup biten faaliyetler ve güzellikler kar??s?nda bize dü?en görev var m?d?r? O civarda da?da yaln?z ba??na ya?ayan birisini tavsiye etmi?ler. “Senin sorular?na verse verse o cevap verir” demi?ler. Adam yola koyulmu? ve o garip ki?iyi bulmu?. Ayn? sorular? sormu?.

?htiyar, bir süre sakal?n? ovu?turmu? ve ona bir ka??k dolusu su vermi?. “Hadi” demi?. “?imdi git, ?u kulübemin önündeki alanda iki tur at, yaln?z bu ka??ktan bir damla yere dökmemeye dikkat et. Cevab?n? geldi?inde veririm”.

Adam pür dikkat… ?çi su dolu ka??kla bahçeyi dola?maya ba?lam??. “Aman ha, sak?n ha,” diyormu? sürekli kendine. Gerçekten de ka??ktaki suyu hiç eksiltmeden geri dönmü?. ”??te geldim, bak bakal?m eksilme var m?? Suyu dökmemek için çok dikkat ettim”.

O garip insan, bu kez “Hadi, ?imdi tekrar kulübenin önündeki bahçeye git ve orada neler var? Gördüklerini bana anlat” demi?. Adam bahçeyi bir uçtan öbür uca gezmi?; neler görmü? neler!.. Emsalini daha önce görmedi?i envai çe?it bitkiler, çe?it çe?it meyve a?açlar?, türlü türlü çiçekler; de?i?ik ku?lar, uçu?an kelebekler, az ileride a?a??da hafif hafif esen rüzgarla sal?nan ve dalgalanan ekinler, her tarafta e?siz bir ahenk ve armoni dikkatini çekmi?. Önceki turunda bu muhte?em güzelli?i, büyüleyici ve insan? mest eden manzaray?, havay? fark edemedi?ine ?a??rm?? kalm??. Döndükten sonra gördüklerini tek tek anlatm??. Adam? sonuna kadar dinleyen garip insan ?u ibretli sözleri söylemi?:

“Ya sadece küçücük bir damla için ömrümüzü heba ederiz, sermayemiz olan ömrümüzü bo? yere tüketiriz ya da her ?eyde, her olaydaki güzellikleri, hikmetleri fark ederek ya?ar?z. Önemli olan varl???n kendilerini de?il, onlar?n bizlere aksettirdikleri manalar?d?r. Bakmay? bildi?imiz zaman, her ?ey bir ibret levhas?, hakikat habercisi haline gelir. Ço?u insan bu bak??a sahip olmad???ndan sahte bir benli?in esiri olarak, bir ka??k suya o koca dünyas?n? hasreder ve ömrünü faydas?z tüketir. Öyleyse varl???n s?rr?, bu bak??lar?m?zda ve niyetlerimizde gizlidir evlat” demi?.

Konuya bu hikaye ile giri? yapmam?n sebebi, insan zihin ve dü?üncesi ile kainat aras?ndaki ba??-ilgiyi deneysel olarak ortaya ç?karan Kuantum biliminin açt??? pencereden tefekkür, niyet ve do?ru bak?? aç?s? kazanman?n önemine dikkat çekmekti. Acaba kainat? yutabilen yeteneklere sahip oldu?umuz halde; koskoca dünyam?z? bir ka??k suda m? bo?uyoruz? Alemin iste?imize-niyetlerimize cevap verecek ?ekilde yarat?lm?? oldu?unun ne kadar fark?nda bir hayat sürüyoruz? Dahas? kainat?n ibadetlerini kendi ibadetimize dahil olman?n s?rr?na vak?f m?y?z?

Kur’an’da “duan?z olmazsa ne öneminiz var” buyrulur. Duas? çok ve içtenli?i (ihlas?) yüksek birisi miyiz? ?imdi kuantum bilimi ile daha aç?k görüyoruz ki kainat ve uzay bo?lu?u bo? olmay?p, “canl?” bir yap?ya sahip. Öyleyse, dualar?m?zla, bak?? ve niyetimizle kainat? adeta mayalayabilir bir hakikat?m?z var. Dü?ünce ve niyet tohumlar?n? aleme ekebiliriz. Böylece bir sonsuzluk yolcusu olan bizler, kainat kadar sevap meyvelerine sahip olabiliriz.

Bu hikayeyi okuyunca, Bediüzzaman hazretlerinin Mesnevi Nuriye eserinde geçen ?u sözü hat?r?ma gelir. “K?rk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yaln?z dört kelimeyle dört kelâm ö?rendim; tafsilen beyan edilecektir. Burada, yaln?z icmalen i?aret edilecektir. Kelimelerden maksat, mânâ-y? harfî, mânâ-y? ismî, niyet, nazar’d?r. ?öyle ki: Cenab-? Hakk?n mâsivâs?na, yani kâinata mânâ-y? harfiyle ve Onun hesab?na bakmak lâz?md?r. Mânâ-y? ismiyle ve esbab hesab?na bakmak hatâd?r.”

Kuantum ve Dü?ünce Dünyam?z

Bir önceki yaz?m?zda k?smen ayr?nt?lar? ile ele ald?k… Kuantum bilimi göstermektedir ki, topyekün kainat ve içindekiler insan?n niyet ve dü?üncesinden etkilenmektedir. ?nsan niyet ve dü?üncesinin varl???-kainat? etkilemesi, öyle bir ke?if ki bunun sonuçlar?n? etrafl?ca tart??m?? ve ibadet, dua ve e?itimle ba?lant?lar?n? (örne?in insan?n emanet-i kübra hamili ve halife-i arz olmas? s?rlar? ile) ele alm?? de?iliz henüz.

Yukar?da yer alan hikayede her ?eyin hakikat?n? merak eden adam, “Kainat kar??s?nda vazifemiz nedir?” sorusunu yöneltiyordu. Kuran’?n ilk nazil olan ayeti olan “oku” insan?n aslî vazifesinin ne oldu?una asl?nda bir cevapt?r. Hayat?n her lahzas?n?n anlaml? hale gelmesinin s?rr? bak???m?zda ve niyetlerimizde gizli görünüyor. Üstad Bediüzzaman, bu gerçe?e “niyet kömürü elmasa, elmas? da kömüre kalbeder” sözü ile dikkat çeker.

Böylesine bizi ku?atan ilahi nimetlere kar?? cüzi ve s?n?rl? ibadetimiz elbette kafi gelmeyecek; kar??l?k olmayacakt?r. Ancak ?imdi kuantum penceresinden zihinle etkile?ebilen yeni kainat tablosu bize niyetleri ku?at?c? ve kapsay?c? hale getirmekle, kainat?n ibadetlerini kendi ibadetimize dahil edebilece?imizi söylüyor. Rivayetlerde vard?r ki, cennet ba?lang?çta her ?ah?s için bo? bir arazidir. Öyle ise, biz külliyet kesbeden dua ve ibadetlerimizle bu bo? alan?n içini doldurabiliriz.

Risale-i Nur eserlerinde insan?n iki vazifesi ?öyle anlat?l?r:

“?imdi iki levha, iki daire görünüyor: Biri, gayet muhte?em, muntazam bir daire-i Rubûbiyet ve gayet musannâ, murassâ bir levha-i san’at. Di?eri, gayet münevver, müzehher bir daire-i ubûdiyet ve gayet vâsi, câmi‘ bir levha-i tefekkür ve istihsan ve te?ekkür ve îmân vard?r ki, ikinci daire bütün kuvvetiyle birinci dairenin nâm?na hareket eder.”

Cenâb-? Hak, “kendini tan?tmak ve sevdirmek istemesi” hikmetiyle, hem güne?i hem gözü yaratt??? gibi, hem r?zk?, hem r?zka muhtaçlar? yaratm??; hem güzellikleri, hem güzellikten anlayanlar? var etmi?, hem sanatl? varl?klar? hem de sanattan anlayan bizleri halketmi?. Biz, Müzeyyin isminin tecellisiyle güzelle?en bu âlemi seyretti?imizde, ondaki bu ak?l almaz güzelli?e hayran olan varl?klar?z.. ??te bu hayranl???m?z?n ad? ubudiyettir; kul olarak yapmam?z gereken görevlerdir.

Yeryüzünde Rezzak isminin tecellisiyle sergilenen ve istifademize sunulan çe?itli nimetler için Rabbimize ?ükrederiz. ??te bu ?ükrümüzle, maddeyi terbiye ederek r?z?k haline getiren daire-i Rububiyete kar?? ubudiyet görevimizi yerine getirmekteyiz. Yine biz, gözümüze nice mânalar ve hikmetler yerle?tirildi?ine bakar, Allah’?n Alîm ve Hakîm isimlerinin o küçük varl?ktaki bu büyük tecellilerini hayretle dü?ünürüz. Gözün terbiye edilmesi daire-i Rububiyete aittir, onun tefekkür edilmesi ise daire-i ubudiyete ait bir vecibedir.

Niyet ve Nazar?n Ku?at?c?l???

Kuantumun en ?a??rt?c? yanlar?ndan birisi gözlemcinin-insan?n kendisinin de olay?n bir parças? haline gelmesiydi. Atom fizi?i, i?in içine insan ?uuruna yer vermeden kainat hakk?nda konu?amayaca??m?z? aç?k bir biçimde ortaya koymu?tu. “Çift yar?k deneyi” atom parçac?klar?n?n ayn? zamanda “dalga” yap?s?nda oldu?unu gösteren bir bulu?tu. Madde ve enerjinin ayn? zamanda “dalga” yap?s? baz? manevi s?rlar? daha iyi anlamam?z? sa?l?yor. Örne?in ayn? frekans ve fazda olan dalgalar üstüste gelip-birle?iyorlar. Ters fazda olanlar ise birbirini götürüyorlar. Dalgalar?n bu özelli?i, müsbet dü?ünce ve niyetlerin niçin yap?c? ve sinerjik etki gösterdi?ini; negatif olanlar?n ise alemde niçin y?k?c? etki b?rakt???n? anlamam?z? sa?layabilir. Yine dalgalar?n bu özelli?i ?ahs-? manevideki güç ve cemaat s?rr? için de aç?klay?c? olabilir. Hatta “i?tirak-? ameli uhrevi” denilen manevi ?irket s?rr? da -birisinin kazand??? sevab?n herkesin hanesine yaz?lmas?- da aç?klanabilir.

Üstad Bediüzzaman, ayn? hedefe yönelmi? iki ki?inin on bir, üç ki?inin ise yüz on bir de?erinde oldu?unu ifade eder. Bu s?rdan hareketle, cemaatle yap?lan ibadetlerin, Hac ve Cuma gibi topluca ibadetlerin neden çok daha fazla sevap meyveleri verdi?i daha kolay anla??labilir.. Bu etki, sinerjik oldu?undan, tek ba??na olduklar?ndan çok daha büyük etki meydana getirecektir.

Bunu ???nlar?n ba?ka bir özelli?i ile aç?klamaya çal??al?m. Normal ???nlar?n her biri (föton) farkl? yönlerde hareket eden vektördür. Her biri farkl? yönde ???n vektörlerini ayn? yöne çevirdi?imizde ve ayn? frekansta titre?en ???n demetleri haline getirdi?imizde kar??m?za ola?anüstü güçteki “lazer” ???nlar? ç?kacakt?r. Lazer ???nlar?ndaki ola?anüstü etki ve gücü biliyoruz.

Normal ???nlar? farkl? dü?ünen ve hedefleri olmayan bir toplulu?a benzetirsek, lazer ???nlar? ise, hedefleri ayn?la?m?? cemaat ve ?ahs? manevi s?rr?na örnek olabilir. Cemaat halinde külliyet ve ve devam kesbeden dua ve ibadetlerin kabulü ve ortaya ç?kan güç bu s?r ile ilgili olabilir. Çünkü, dü?üncenin kuantum özelli?i ve ???nlarla dü?üncenin benzer yasalara tabi olmas?, hakikat?n böyle olaca??na dair i?aretler vermektedir.

Dü?üncenin madde üzerine etkisini ortaya koyan birçok gözlemler bulunur. En çok anlat?lanlardan birisi de Japon Masaro’nun su üzerine yapt??? deneylerdir. Takdir ve sevgi gören, dua edilen su daha güzel ve düzgün kristal desenleri olu?turmaktad?r. Halbuki kin nefret ve a?a??lama sözleri dinletilen su örnekleri, kristal de?il, amorf ve bozulmu? yap?lar ortaya koymaktad?r. Sevgi ve ilgi gören saks? bitkilerinin daha gür ve canl? hale geldi?ine dair ço?umuzun mü?ahedeleri bulunmaktad?r.

Tüm bu deneme sonuçlar?, f?tratta-yarat?l??ta hakim olan?n hay?r, hak, nizam, nezafet, ihsan, lütüf oldu?u daha iyi görülmüyor mu? ?slam’?n f?trat dini oldu?u bu tecrübelerle de teyit edilmektedir. Sonuç olarak, kötü duygu ve yanl?? inançlar, ?ahs?n aleminde oldu?u kadar, kainatta-çevrede de zehirleyici ve y?k?c? etkiler b?rakmaktad?r. Özellikle, hava-atmosfer, moleküler yap?s? ile dü?ünce ve niyetlere do?rudan aç?k nano sistemlerdir. Dolay?s?yla iklim ve hava durumunun insan?n inanç ve dü?ünceleri ile do?rudan ba?lant?s? olabilir. Ba??m?za gelen umumi bela ve musibetlerin de…

Kin, nefret haset duygular? ve inançs?zl?k bu “kurulu ilahi düzeni” y?k?c?-bozucu etkide bulunmaktad?r.. Haset, dü?manl?k, kin, k?skançl?k, riya-gösteri? ve menfi duygu ve fiiller günah addedilmesini onlar?n insan?n kendi dünyas?ndaki tahribat? yan?nda evrendeki düzeni bozucu etkisinden kolayca anlayabiliriz. Menfi dü?ünce ve niyet ta??yan, etrafa inançs?zl?k ya da ahlaks?z fikirler yayan bir ki?inin, etrafa atom bombas? ile radyasyon; yahut kimyasal bomba ile zehirli madde yayan birisinden fark? olmayacakt?r. Unutmayal?m ki, insan dü?ünce ve duygu dünyas? ile bir televizyon vericisi gibi etrafa sürekli ne?riyat yapmaktad?r. Her ?ey bizim evrene bak?? aç?m?zla ilgili oldu?una göre, bizim görü? mesafemiz ve ufkumuz ne kadar hakka müteveccih ve do?ru istikamette ise, güzellikler alemimize ve aleme yans?yacakt?r. O halde fert oldu?umuza de?il, kainatla bütünle?en zihin dünyam?z?n zenginli?ine, dua ve hizmetlerimizin çap?na bakaca??z. .

Prof. Osman Çakmak
Cakmak.osman@gmail.com

772 comments

 1. ach so schnell bin ich nich zu frusten ich danke dir aber für deine Mooativitn freut mich..und danke auch für den eintrag so habe ich zumindest das gefühl ich bin net alleine

 2. *I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 3. This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

 4. Hola Juan Angel. Gracias por los ánimos je je. Todo un placer conocerte personalmente. A ver si el año que viene repetimos los dos ahí y si puede ser con premio mejor ja ja aunque espero que nos veamos antes. Un fuerte abrazo!

 5. By October 21, 2012 – 2:41 pmpretty great blog…I bought all you mean, thanks produced for posting. Woh My personal ring company will probably be lucky to observe this splendid website because of search potential devices. “Spare basically no expense to make everything seeing that economical as it i…

 6. Thanks for your tips on this blog. One particular thing I would wish to say is purchasing electronic devices items on the Internet is nothing new. In reality, in the past decade alone, the marketplace for online consumer electronics has grown considerably. Today, you��ll find practically any specific electronic unit and tools on the Internet, including cameras along with camcorders to computer parts and video gaming consoles.

 7. That is a very amazing powerful resource that you’re offering and you simply provide it away cost-free!! I quite like discovering websites of which see the particular worth of providing you with an excellent learning resource for zero cost. We truly dearly loved examining this web site. Enjoy it!

 8. Neste caso (o tal rei das espanhas) parece que a viagem ao Botswana e consequente matança de elefantes e outros paquidermes afins, foi patrocinada por um tipo árabe (marajá suponho) que é – tu cá, tu lá – com o dito "rei" e tem interesses bastantes em obras de fachada entre outras a construção do TGV do reino. Tal como cá, não prevejo que isto seja caso de polícia, mas lá que era, era.

 9. Someone essentially help to make severely articles I might state. This is the very first time I frequented your website page and so far? I amazed with the analysis you made to create this particular put up amazing. Fantastic process!

 10. It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

 11. It’s great to find someone so on the ball

 12. Acompanho o seriado Dawsons Creek ,nesta semana foi apresentado o último episódio da 3ª temporada e no dia seguinte começou a passar a 1ª temporada!!Porque não há uma continuidade o que é lógico?

 13. Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 14. nidor、Carlos:我還真的覺得如果我說哲學是學算命他們會相信…曾經跟某個長輩吃飯,他以為哲學系訓練出來的是像沉默的羔羊裡面的漢尼拔一樣,可以看一些小東西就知道一個人的過去和性格。Anonymous:哈哈,that's a good one.AH:謝謝你,這是我今年得到最酷的稱號了。不過我依然希望以後能成為重要的概念工程師:p

 15. dit :Tu as raison: une maison pour tout le monde et à un prix abordable, c’est un complot communiste! Une chance que Sarko est là!Encore un autre commentaire superficiel et sans développement de Wilco. Au moins les clip de Dumont elles ont du contenus.Pour le reste je répète sans gène ce que j’ai dit: se plier au caprice du Conseil du Patronat c’est tout aussi ridicule et délétaire que de se plier aux caprices du FRAPRU.

 16. Oh, and with regards to deleting photos – I actually accidentally threw away all my honeymoon photos along with the camera! Those were the days of film and prints. I had put them in a carrier bag to store but must have later thought the bag contained rubbish in one of my big clear-out / clean-ups and threw them out!

 17. I wanted to spend a minute to thank you for this.

 18. I could read a book about this without finding such real-world approaches!

 19. I much prefer informative articles like this to that high brow literature.

 20. How I love your ramblings, Alix! You just help yourself! And I definitely agree with the sentiment expressed in this entry.Prayerfully, one day soon, Somebody’s Baby won’t have to contemplate such a deal to cherish her baby!IS she married now? Wow! Isn’t that a next chapter!

 21. e0WOW.that floofy hiker was almost as floofy as you guys. and no barking or pulling? how civilized! i just noticed Qannik is surrounded by 2 gals and the red team has 2 boy…1d5

 22. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 23. 16/05/2010 – 4:15pmJajaja, Alonso y los demás deportistas que han hecho algo cuando a ellos (M) le ha convenido, le has sacado a Maraca muchas veces las castañas del fuego. Alonso ha hecho una gesta quedando 7º, pero a mi se me ha quedado la cara tonto, cuando le ha adelantó Schummacher en las últimas curvas. Se ha confiado y zas, el alemán delante cuando vió que derrapó el F10, que por cierto muy atento.Por lo que creo que no lo sacaran a toda página.

 24. I was late to the Sexy Friday party, but as soon as I got to this one, I was wondering whether or not I should make the obligatory photoshop comment. Thanks, Moose, for saving me the argument.

 25. That’s a well-thought-out answer to a challenging question

 26. nu prea cred ca o sa va placa…hostelurile din Turcia nu sunt ca cele din Spania…ma rog…este frumos Istanbulul…statiunile de la mare…orasele de pe traseele turistice…siii…cam asta…in rest…o mare tara saraca…cel mai bine sunt excursiile organizate…nu va aventurati..

 27. Un tema muy logrado. Si tu estrella inmortal inspiró esta dedicatoria,entiendo tantas entradas melancolicas. Y que que esta vez se haya disispado tu melancolia.No escribo tan habil como quisiera.

 28. Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

 29. I don’t often find articles that express my views and thoughts very well. This article, on the other hand almost has me figured to a tee. This is great content.

 30. Kick the tires and light the fires, problem officially solved!

 31. Love those images of the neon carnival ride signs. Did you ever take pictures of circus banners? Some of them, especially the vintage ones of things like the old side and freak shows are really gorgeous.

 32. I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

 33. Help, I’ve been informed and I can’t become ignorant.

 34. He goes to Russia to help out his son that is a CIA agent?I’m guessing some Hollywood agent had the original script for this, and one for a Tom Clancy movie on his desk at the same time, and somehow they got knocked off and mixed up together.

 35. Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

 36. Ya learn something new everyday. It’s true I guess!

 37. There is a critical shortage of informative articles like this.

 38. God, I feel like I should be takin notes! Great work

 39. Why didn’t MV warn little Bell that writing a column for the Guardian immediately ruins your game? Look at Saj, a promising bowler till he started his weekly dose of ‚we’re all very positive’… or is it part of one more devious plot?

 40. Josi e Adriano Moura disse:lindassssssssssssss…Parabéns Karla…estas criações com certeza são suas melhores!!!Parabéns meninas, vcs são d+…Parabéns Anderson…as fotos ficaram ótima…Josi e Adriano Moura.

 41. Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 42. Yes, Serena Williams did the crip walk, (Heaven help us, now white folks have something else from black popular culture to obsess over.) get over it, it's a dance. The girl is from Compton, California for crying out loud!TNB they is what they is and if you invites them to dinner don't expect them to have human table mannres

 43. Great insight! That’s the answer we’ve been looking for.

 44. GüNcEm,Yazı alanını büyütürken ona bağlı olarak bir çok şeyde düzenleme yapmanız gerekebilir. Bu durum temadan temaya değişir. Eskisi gibi bu konularda sizlere yardımcı olamıyorum malesef.

 45. cf2Zeben mucha suerte. Estas y te haz preparado para ello. Ya se te veia en los banquillos y si te han dado la oportunidad es pk algo te avala y por lo que yo he visto desde fuera es el trabajo. Un saludo a todos181

 46. I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

 47. That’s really thinking of the highest order

 48. Mumia Abu-Jamal is the definitive folk hero if he really killed the racist pig who was trying to kill his brother. The real victim is Mumia, not the felonious pig lowlife he may have killed. I celebrate each time a criminal dies, whether or not he is a felonious coward who hides behind a badge. Mumia is not a saint, but his character is infinitely superior to that of all pigs, especially the pig he purportedly killed. We will never know what happened, as Mumia did not receive a fair trial.

 49. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 50. I went to tons of links before this, what was I thinking?

 51. – You have a beautiful family Tara, lovely photos, I bet they’re really happy . Oh and thank you for your b-day wishes.And I might be coming to NY in the Fall/Winter to visit a friend. Want me to let you know if I do?

 52. Loved this story! Laughed so hard! It is SO true. My family I’d heading to the friendly skies this weekend for the second time this summer! This trip we are flying Southwest and we will be checking our bags.

 53. Yvan be careful in Bangkok, seems crazy there right now. I found the huge guns at the airport there rather scary, but now I understand why they were there, to keep this hyjacking from happening. Be safe ok? It’s probably going to be more scary than some crazy cops in Bourke street wanting to arrest you.

 54. Nothing I could say would give you undue credit for this story.

 55. Now I feel stupid. That’s cleared it up for me

 56. je suis pas mal d’accord avec toi , une fille c’est pas fait pour gérer une run de lait comme dirait Marc Boilard , faut tenter le coup pis voir si ça aboutit , si après l’avoir embrassé elle claire par les autres rapidement ça aboutira probablement pas

 57. Well, if I were curious about Vero Kern before – and I have been for quite some time – then your review doesn't help at all! Now, I'm hugely intrigued! Of the three of them, the one that catches my eye (Nose??) the most is Rubj, because orange blossom is one of my favorite notes, and because I've heard so much about it in either version. I've got to try this!

 58. Behind every dark cloud is a sliver ring. Nick is the best proof of this proverb. Many people lost all confidence after confronting obstacles. However, learning experience from obstacles is the most treasure in life. It enable to have me become a happy, confident and independent individual.

 59. it is So Very Hard letting go. (you know I mean it when I cap, right?) truly, it is. but I hope it helps lighten the burden of grief in some small way. love you, my friend.

 60. Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 61. I’ve never been clear on the risks of GMO’s – thanks for the education! I guess it’s a much bigger, riskier area than I ever knew. Transparency in the research sure doesn’t seem like too much to ask.

 62. Man kann eigentlich nur motiviert lernen. Wie kann man bitte unmotiviert lernen. Das hat ja keinen Sinn. Entweder ich will was lernen oder nicht.

 63. Heck of a job there, it absolutely helps me out.

 64. Articles like this just make me want to visit your website even more.

 65. Véronique / Bonjour Bernard,Pourriez-vous svp clarifier ce que vous voulez dire par «se lever, prendre son lit et marcher»?Merci beaucoup!Véronique

 66. Im no professional, but I think you just crafted an excellent point. You clearly know what youre speaking about, and I can really get behind that. Thanks for being so upfront and so truthful.

 67. Taking the overview, this post is first class

 68. oooo….I had a hard time watching this one. With the needles in the lip and the little kid in pain. Made me cringe and I had to look away at times.

 69. I could watch Schindler’s List and still be happy after reading this.

 70. Multumesc pentru sfaturi, este foarte adevarat ceea ce spui. Nu imi este greu sa invat, din contra o fac de multe ori cu placere, dar examenele orale ma epuizeaza psihic. Din pacate majoritatea examenelor de la mine sunt orale si foarte grele. Timiditatea mea ascunsa isi spune cuvantul in aceste cazuri si pierd controlul(spun ascunsa pentru ca apare atunci cand nu trebuie, nu sunt mereu asa). Abia astept o mica vacanta… O saptamana frumoasa in continuare!

 71. Existiu a 'Lisboa Abandonada', sim, por trabalhos dum cavalheiro que não conheço, mas que dá impressão que acabou 'coagido' a acabar com aquilo.Cumpts.

 72. Hola Jorge, te felicito por la reflexión. Lo que pasa en Chile con la Historia desgraciadamente pasa en Argentina y en todos lados: esa combinación peligrosa de olvido, despolitización, y status quo no nos llevó ni nos lleva a nada. Es necesario recuperar el pensamiento crítico y activo, para tener poder de decisión, y no que otros decidan por uno.

 73. I’m impressed you should think of something like that

 74. Enlightening the world, one helpful article at a time.

 75. AksangCaramba chère madame , vous ne connaissez pas le trio formé par Ribouldingue , Filochard et Croquignol ? Trois affreux jojos , bandits en fait aussi bêtes que méchants, cherchez à « pieds nickelés » sur Google, dans bande dessinée et non à biscuit !Pour croquignolesque je signe et je persiste.

 76. Por un lado, la gente se cree que en el universo de los rodenadores 600 euros es mucho dinero: welcome to the real world, 600 euros es un escupitajo, un equipo realmente decente esta por encima de ese precio (otra cosa es que la mayor parte de equipos de 600 euros cubran las necesidades del 90% de la población sobradamente).Simil: te estas pillando un utilitario del montón y tratas a los vendedores como si comprases un ferrary con todos los extras y sin descuento alguno.El personal se lo tiene muy subido.

 77. I completed jhs this year and i had admission to MOTOWN and i think that school is the best in Ghana b’cos it is the only mixed school that is battling with the top single sex schools.big ups motown.

 78. If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

 79. Hallo Katharina,herzlichen Glückwunsch zu Deiner ersten Veröffentlichung.Kann mir Deine Freude gut vorstellen,das ist aber auch zu schön geworden.Liebe GrüßeAngela

 80. Ha ha. Passing JSRF reference, I miss that game. By the way, I work in technical theater and recently helped run my younger siblings school talent show. I ended up having to wire an amp set for this kid only to have him plck out a couple measures of Panama, so if the Van Halen cover band at Eli's funeral epically fails I'm sure he'd be glad to play it instead.

 81. Very nice …..Of course I still wait for the Wahoo android adapter, but this Iphone adapter comes in handy here as well.Maybe now i can connect my Ipad on the bike !!

 82. A plea agreement is being sought by a teenage girl who is one of two people accused in the March 4 shooting death and robbery of Tesfaye Arze, a Las Vegas taxicab driver.

 83. Liebe Ursula,du bist halt echt kreativ!!! Eine tolle Idee und so schön “machbar”, nicht so wahnsinnig aufwendig und sehr, sehr dekorativ!!!Vielen Dank fürs Zeigen!!Ganz liebe Grüße,Sabine

 84. I don’t get it. Even if it was on sale to me it seems like you got it just because it’s isabel marant. I dont mean to be rude but I have noticed that many bloggers, icluding you and especially Elin wear outfits and buy things that aren’t special in any way and cost tons of money. It almost sends a message that one can’t dress nicely without spending much money. Hope you are not offended it was not my point.

 85. I enjoy reading informational articles whenever I can, especially when the writer is as gifted as you. You’ve succeeded in impressing many readers with this article, including me. Your knowledge on this topic is amazing.

 86. used to be a full time waiter, but left for the mortgage broker job about five years ago. Now he is back waiting tables, but still doing brokering „on the side.“Don’t fell bad for him though. It was a nice restaurant and he probably pulls in $200-300 a night cash.

 87. I searched a bunch of sites and this was the best.

 88. – it’s good to know I’m not the only one this has happened to and I think it’s worth making others aware – I get so sad when I see cats needing rehoming due to the owner’s new boyfriend/girlfriend etc having allergies. Of course not all cases are the same and some reactions are severe, but I say give things a chance to settle if possible… wait a while before making such a sad decision. It could be a short term reaction and/ or treatable.Good luck with your next cat… you may have to put up with a week of ‘flu’ but it’ll be worth it!!

 89. Sorry to hear about Ebs such a worry for the poor wee mite hope she is better to day. Beautiful card love the maroon colours and such a cute image :0)

 90. I’ve been single for 25 years running. It actually hasn’t bothered me most of the time. I honestly don’t wanna date just to pass the time. Just to be dating someone. I want it to mean something. Want it to matter. The older I get though, it’s getting harder. Now that I’m closer to 30 than 20, that single reality kinda hits me in waves sometimes.Thanks for the reminder that I’m not worth any less than my dating/engaged/married counterparts. I need that from time to time.

 91. ¿Has visto, Anne? Igual lo tenías flotando en el éter y yo te lo copié 😛 Ahora ya lo hemos escrito, que no se diga. Seguimos en ello, y como decía Galeano (muy grande en el vídeo) lo importante no es lo que pase, sino lo que está pasando.Un abrazo grandote!!!

 92. Loved this. What a beautiful story and so well crafted. The comparisons/contrasts just held me seven-year-old / the adult youthe hideous doll / the laptopHow packing for your doll as the “last time I’ve ever been so selfless”.Just write the damn novel, won’t you?Patti´s last post ..

 93. Un ordre est toujours une chose imaginable même si les Ordres professionnels ont mauvaise réputation du fait d’une sale période de l’histoire de France.la question est un ordre pourquoi faire? Effectivement une charte déontologique élaborée par la profession – et par personne d’autre – dont l’ordre serait le garant.La même question se pose pour les travailleurs sociaux.Il faut alors avoir le souci de rendre publiques ces règles dans lesquelles la profession se reconnait avec le souci de la crédibiliser aux yeux des usagers

 94. The Canongate covers certainly don't have a YA atmosphere at all…it seems slightly odd to me now, but as a teenager I'm sure I'd have been relieved – there was nothing more humilating than buying a YA book with a consciously child-themed cover.

 95. Quoi ? Une Gracianne qui triche ? beuh ça existe pas ça, c’est comme le père noël :opJ’ai loupé le kikiveutboulanger, tant pis pour moi !Ils sont marrants comme tout tes p’tits mannelés (euh pardon, VOS p’tits mannelés)Bises !

 96. I tasted rum once and hated the stuff. totally regret using money to purchase it…though that was 4years ago. this win would allow me to retaste it (for less) and let me re-establish my tastebuds towards the drink. love it or hate it…who knows

 97. Really trustworthy blog. Please keep updating with great posts like this one. I have booked marked your site and am about to email itto a few friends of mine that I know would enjoy reading..

 98. Oh, I dunno, I thought Kinsella was gloating pretty effectively last night.How strange to be relieved the PCs have a majority again. The Wildrose Party has done them a huge favour.

 99. N-o sa uit in veci cum incepeau transmisiile in direct, cu bipaiala ce ieshea dintr-o antena parabolica, apoi aparea mascota Ciao care dadea intr-o minge, apoi primele acorduri din Notti Magiche. Stateam cu ochii lipitzi de televizor, parca eram sedatzi, in timp ce in Bucureshti intra prima hoarda de mineri, iar noi ne faceam griji sa nu cumva sa intrerupa TVR-ul transmisiunea in direct, ca in seara aia juca Romania.

 100. Bruna Gonçalves disse:Oi meu nome é Bruna Gonçalves tenho 16 anos meu sonho é fazer sucesso através da música, e quero muito gravar um cd, só que estou meio perdida, pois não sei por onde começar, pois sou nova, o gênero musical é o sertanejo, quero isso muito, mas não sei por onde começar, qual conselho você daria a mim? bjs ;D

 101. Anyone know what happened to the Faded Discs archive? They were selling CD-ROMs of old UFO-releated audio: Long John Nebel shows, Hynek interviews, etc. When I last looked them up (maybe 3 or 4 years ago) they had announced that they were putting all their recordings in the public domain, but then nothing…

 102. Realmente Dr. Osmar… É só o Corinthians anunciar o seu Estádio, que a imprensa cai matando em nós.Será que deixaram o profissiolalismo de lado, e estão agindo como clubistas ?

 103. Bomber, you think you've got it hard with your northern tory organs, try being us here in post-earthquake Christchurch where every morning "The Press" tells us we are all so grateful for being left abandoned up to our nostrils in Jerry Browneye's putrid faeces while the Nats bail out the big insurance companies.

 104. QB:Joe MontanaFran Tarkenton ( for rushing )RB:Walter PaytonBarry SandersWR:Jerry RiceMarvin HarrisonMichael Irvin(I would’ve picked Don Hutson, Terrell Owens or Randy Moss. But the latter two causes too much problems and I don’t really know much about Hutson)TE:Kellen WinslowMike Ditka G:Uh, I’ll be right back. Thanks for reminding me not to just learn about players of the offensive side.

 105. Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

 106. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

 107. Anonymous Posted on Para el primero y los dos últimos comentarios, favor de volver al colegio ya que parece que lo sacaron muy pronto y tiene una pésima ortografía.

 108. That’s a knowing answer to a difficult question

 109. Hallo,wir haben eine 14 Monate alte Delonghi ECAM 23.420.SR eingeschickt, weil sie nicht mehr heizte bzw. mit “allgemeiner Fehler” ihren Dienst aufgab. Obwohl wir die Originalquittung nicht mehr hatten, sondern nur den Kreditkarten-Auszug, wurde die Garantie anerkannt und die Maschine reibungslos abgeholt, repariert und ca. 10 tage später zurückgebracht. Auch die Kollegen am Telefon waren sehr nett. Vielen Dank an den guten Service!

 110. Ada beberapa hal yang pengen aku sampein, aku ga begitu ngerti tentang SEO, apa itu Anchor text, Meta keyword, meta description, dll. Apalagi seperti yang pean bilang mengenai konsep link building, beuh mas… Blas ora eruh aq. Tapi kalo dinalar emang bener juga, membangun link building gak boleh sembarangan, katanya harus ke yg seniche. Emang ngeblog itu ga gampang. Semangat lah.

 111. What the FLUX Bro???!!!! At what point is the flux used? I assume you put it on the part (like that transistor) when it is hooked around the pin, with heat. After it boils off, then I guess you would go on with the solder.I love your videos btw!! I think in the long run flux must not really be that important!God Bless

 112. Youtube team: Would you kindly help me with my site? My videos are playing very slow. I have received a comment on it from a viewer. I would appreciate it. I don't know how it works on your end, but I want them to not drag. Thank you. Cindy

 113. With the bases loaded you struck us out with that answer!

 114. That’s really shrewd! Good to see the logic set out so well.

 115. SÃ¥ nydelig bilde du har laget… jammen er du dyktig Moa…Og en kopp til hver anledning…ja det tror jeg sannelig du har… Husker godt vi gjorde dette… NÃ¥r jeg ryddet loftet her i vÃ¥r fant jeg herbariumet til min mann..Kanksje jeg skulle tatt en nærmere kikk pÃ¥ det igjen…Nyt dagen …Klem Kerstin

 116. That’s a skillful answer to a difficult question

 117. Si es que cuando yo digo que la niña Aída es una megacrack…(Rafa ¿que le diste de comer a tu niña de pequeña ?…que yo a la mía le daré lo mismo…) yo que pensaba que „amor de madre“ esa una cosa que se tatuaban en el antebrazo mis clientes del turno de oficio y va y resulta que es un libro…( nunca he entendido a que viene tanto rollo del tatuaje, con los disgustos que le habreis dado a vuestra vieja ….que hábeis acabado en la modelo…Alcalá- Meco para nuestros amigos madrileños) Un abrazo

 118. The so called 'liberals' in the US can learn something from their socialist friends in Europe. Any criticism of their policies is branded racist and or hate speech. Those foolish enough to question the ‘progressive’ agenda are being prosecuted and political parties that go against the 'progressive' mantra are being demonised or made illegal.

 119. Call me wind because I am absolutely blown away.

 120. Så bra kritik! Jag lär mig något varje gång jag läser din blogg Och måste säga, jag gillar verkligen bilden på dig!

 121. What an excellent idea! It is ingenious of you to suggest that we try things in a different medium or form. I look forward to reading or listening to the various contributions. It should be fun!!.-= Evelyn Lim´s last blog ..Align with Abundance =-.

 122. That’s a sensible answer to a challenging question

 123. Garlic!! Did she actually eats the garlic! wow…if it is, she is good! Reminds me of my boy months back..he too, refused to let me read to him until recently…

 124. Alexis George makes beautiful gowns that flatter a woman’s body and uses very soft and often flowing fabrics, it will be great to see his designs transformed into costumes made for movement. I hope this means that Adelaide will get to see this great ballet one day.

 125. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is great blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 126. I simply wanted to make a small message to be able to appreciate you for all the fantastic points you are sharing at this website. My particularly long internet research has at the end been rewarded with wonderful facts and techniques to write about with my company. I ‘d believe that we website visitors are unquestionably endowed to be in a fantastic network with so many outstanding people with good solutions. I feel rather grateful to have used the website page and look forward to many more excellent minutes reading here. Thanks once again for all the details.

 127. All of these articles have saved me a lot of headaches.

 128. This article achieved exactly what I wanted it to achieve.

 129. I will remember the Alignment poster the most because it was the most fun out of all of them to draw. I also think this poster will have the most impact on me for the same basic fact that if I like to draw the poster I will want to learn more about it than if it is one I have no attachment to.

 130. I love your post! I love durians! That orange! That red! What gorgeous colours and photographs. Agree completely about Thai durians :PI've never visited Sabah but your post on Donggongon Tamu made me want to go there immediately. Please keep writing in that original voice of yours. It makes me laugh and wish I was back in Malaysia.

 131. Hej!Blev ju väldigt bra med vit färg och tapet. Hela ditt lilla hörn som du visar är så fint i färgkombinationer och mönster.

 132. Rekan2 anggota IPAI Jabar Yth:Selamat Melaksanakan MUSDA IPAI JABAR, semoga terangkai rumusan keputusan yang menjadi referensi menuju Mukernaslub nanti..Jayalah IPAI..Jayalah Indonesia..Frm : Bumi Moloku Kie Raha, Ternate..

 133. Pour la première fois que je faisais appel à des professionnels, je n’ai vraiment pas été déçue. Ma fille a été ravie ainsi que ses petites copines. Le spectacle de marionnettes était très réussi et vaut vraiment le coup, avoir un théâtre chez soi, c’est magique.Merci à Charlotte qui a su se montrer à la fois douce et enjouée!!!

 134. Great – I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 135. Instead of smoking those, try the new V2cig. It’s much healthier and it’s the best e-cigarette on the market. You can also get 15% off your first order by using this code: 475953

 136. How sad that people will vote straight ticket, and often against their own self-interest. I am to the point of thinking seriously of emigrating away from this Christianist hell hole. If Obama loses, life for GLBT will become much more miserable and difficult.

 137. me parece estupendo. diría más. crearía un banco de viviendas vacías que con alguna fórmula se pudieran intercambiar con las susceptibles de desahucio, para que no haga falta mover a nadie de sus casas. ¿de qué sirve vaciar una vivienda que no van a saber colocar? el problema de los bancos es la falta de liquidez. +1Was this answer helpful?

 138. This is the perfect way to break down this information.

 139. Hi S. Müller,I must answer unfortunately no legal issues in individual cases on the basis of the legal services act, aulso also this not. Here but you should find the answer to your question: GreetingSimone Janson

 140. I might be beating a dead horse, but thank you for posting this!

 141. What happened with the "Home" button??? When i'm watching a video and I want to go to the main page, there is no Home button, damn!!!. The previous desing was good, bring back that desing, please, please

 142. Superbly illuminating data here, thanks!

 143. My dog has very sensitive skin so I give him Fish Oil..I cut the pill open and out the inside juice on his dog food. He loves it!

 144. Jeg har den i bordeaux. Er så glad for den, og farven er smuk! Tror også jeg skal have en sort på et tidspunkt, når jeg bliver træt af bordeaux

 145. Yıl-ını yerim:) bu saatte ben de böyle yavşıyorum iÅŸte.. uykum var, Kerim ayağımda yarı uyanık.. bir de aşı oldu, mız mız.. öyle iÅŸte.. neymiÅŸ ama yılmıyoruz.. sene be sene gidiyoruz Elif Åžafak’ın deyimiyle:)

 146. That’s really thinking out of the box. Thanks!

 147. Essays like this are so important to broadening people’s horizons.

 148. Wonderful explanation of facts available here.

 149. Fakirma!A legjobbkor írsz erről, alaposan áttanulmányozhattam a kérdést idegörlő kórházi tartózkodásunk alatt. Nem hittem volna, hogy a hőmérséklet figyelő is meglesz, csak az összecsukhatós kád maradt ki.Mindenesetre én nettó néggyel is a befejezés mellett vagyok, az utóbbi idők izgalmai erre ráerősítettek. Bár aki nagyon fogadkozik, az a végén úgyis a szülőszobán köt ki :)Réka

 150. One last last thing ….Whatever did happen with Lisa? That shot you did with her, Naughty Nurses, was hot. The shoot from ShemaleStrokers wasn’t bad either.

 151. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you Nevertheless I’m experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 152. Wie darf ich das denn jetzt verstehen ? Gehen dir die Argumente aus ? Ach ne du hattest bisher gar keine. Aber das mit Maricon ( Schwuhl o. auch Schwuchtel) kann ich dankend abgeben, ich bin eine Frau und darf eine “Pussy” haben. Ziemliches Eigentor Dumbass

 153. When I read your interview with David, you should have heard me yell to my oldest, “Hey Luke! I’m mentioned on a blog with David Bromstad!!!” (Insert happy dance here!) Not sure which is more exciting- Layla Palmer or David Bromstad? We’ll call it a tie!

 154. Hey guys. Hope you can save a bottle for me too. Looks like it will be a nice refreshing suumer beer. I just brewed Sunday & will try to make sure you both can try it. Jake will likely be able to in mid-august in VT.

 155. hej veteran -moze bys sie juz wybral na emeryture i nie psul tutaj powietrza swoimi madrosciami z trzeciej reki i Fox News.Zainteresuj sie innymi zrodlami informacji jak np. prasa niezalezna czy TV publiczna PBS, i dowiesz sie jak naprawde funkcjonuja USA i twoi pupile Republikanie z tym pajacem powtarzajcym w kolko te same slogany,dlatego ty i tacy cwiercinteligenci sa w stanie pojac po 46 powtorzonym sloganie .Za Obama trudno wam jest nadazyc-gubicie watek w polowie drugiego zdania -co intelektualisci z butelka Coca Coli i torba chips z brzuchami do kolan?

 156. Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a large portion of people will miss your wonderful writing because of this problem.

 157. x2No one has run the ball against the Bears so far this season. Including the Cowboys who are loaded at RB. The last time the Packers couldn’t run the football they got to the NFC Championship game. Let’s just wait a few games before sticking a fork in them.

 158. ஆகா ! சும்மா ஏதோ எழுதுன மாதவராஜை இப்படி கோத்து வுடுரீங்களே அப்பு! அவரு தமிழ்செல்வன் கிட்ட இருந்து ஜி.ராமக்ரிஷ்னன் வரைக்கும் பதில் சொல்லி மாளாதே! இனிமே எந்த சி.பி.எம் காரங்களும் சும்மா கூட இப்படி எதுனா எழுத மாட்டாங்கன்னுநினைக்குறேன். இதுக்கு அவரு பதில் சொல்லியே ஆவணும். ! இல்ல சிபி.எம விட்டு வெளில வந்துரணும்!

 159. You’ve hit the bull’s eye with this content. I agree with your points and I love your approach in this writing. Your writing style is right up my alley. I enjoyed your article very much.

 160. I’m not easily impressed but you’ve done it with that posting.

 161. "Where shall the word be found, where will the wordResound? Not here, there is not enough silence" Profound, too much noise all around, not enough silence to hear The Word. It takes effort to be still, to listen. This I will remember – be still, be silent, make the effort! Thanks.

 162. When I’m pretty sure the spiders in question can’t jump on me, I do think they’re pretty cool. Like snakes; if it’s in a controlled environment, I’m intrigued.Great photos! It’s good of you to offer them love…

 163. Looks like my kind of dinner…..those tomatoes look wonderful!…When it is just the two of us, we have a simple setting…but I always love using pretty plates as I swear it makes the food taste better!!!….Love those lemon slice glasses…I wonder if my Dollar Store has them…they are so cute!…

 164. Ich wollte mir hier bazaarofgames.de was kaufen aber die Seite kam mir irgendwie etwas verdächtig vor.. hab auch nicht wirklich was im Internet über den Shop gefunden. Vielleicht könnt ihr mir helfen

 165. I do consider all the ideas you’ve presented for your post. They’re really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for starters. May just you please prolong them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 166. Isner aurait du gagner ce match: 11 balles de break, une seule convertie. Karlovic: une balle de break, une conversion…et au final 24 aces pour Karlo, 23 pour Isner…

 167. seriously enjoyed this page, keep them coming…If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for yo…

 168. I will never get tired of jokes about the Bradley Buiding. I’m hoping to find the movie it originally came from, which will only happen on accident, but still.A couple of Creeps-less days and I’m feeling good as new!

 169. maad – Tim & Lauren – great photos, I’m sure the cakert’s will treasure these photos for a lifetime…and to have grandmom & grandpop be a part of the photo session is a blessing…GREAT MEMORIES FOR ALL!!!

 170. The accident of finding this post has brightened my day

 171. Che scemo che sono, avevi già trattato l’argomento e era in bell’evidenza nel mio feed rss. Scusami per la distrazione…sei sempre avanti 😀

 172. pipeline. After ten years surely at least some work would have been done?No rational person, however cynical, would build a pipeline there, it wouldnt last five minutes.The only way to secure it would be to exterminate the entire local population. The will to do that wasnt there ten years ago, it certainly isnt there now. And if that really is the end game why muck about for ten years before doing it?

 173. I’m really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A few of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any ideas to help fix this problem?

 174. I was very pleased with the stylus pens and the great variety of colors that came in six pack of pens. The pens are a good fit in your hands, not bulky or awkward. In fact, I was so pleased, I purchased more from this company just to have extras on hand! Great product, fast delivery…extremely pleased with this company, and have bookmarked it for further purchases!

 175. That’s what we’ve all been waiting for! Great posting!

 176. je l’ai senti ( plusieurs fois ) et je n’adhère vraiment pas : l’odeur est bien fidèle à celle de l’huile mais le parfum est beaucoup trop fort pour l’été…vraiment trop entétant pour moisje préfère de très loin la subtilité et la douceur de l’huileet dans le même style j’ai craqué pour l’eau des vanihés de l’ami yves que je trouve plus discréte et adaptée aux températures estivales

 177. i’d say if you bought the blonde wig, go for it. it’s halloween!!!!!! but if you don’t feel confident in it, don’t wear it. if you didn’t buy one, don’t get one

 178. Nothing I could say would give you undue credit for this story.

 179. I love reading these articles because they’re short but informative.

 180. Mirabell: Aina välillä näyttää intoakin löytyvän!Suvi: Tuu tänne naulaamaan tauluja seinälle!Magia: Ei mee ku mitään ei tuu mitä tilaa! :DNelly: Onpa hyvää palvelua!! :OTaateli: Ihana kommentti! Liikutuin ihan, kiitos sanoistasi! En minä joka päivä ole pirteä ja iloinen, ja nyt on välillä tosi vaikeaa ja huonoja päiviä ihan liikaa. Mutta pakko on aina jatkaa ja tsempata, ja koittaa löytää hyviä hetkiä ja hyviä asioita. Kiitos vielä ihanasta kommentista! <3Ulla: Kiitos!Sanna: Elloskoti jee! 🙂

 181. Y a des limites à être polie… Quand ça fait 3 fois qu’on dit « Non merci, je ne suis pas intéressée »… Pis que ça colle encore, ça frôle le harcèlement!

 182. First of all- I love the trailer! It is awesome and so well done! Shows what a captivating story you have written. 🙂 Looking forward to stopping by the other blogs. Thanks for mentioning them. Happy Monday!~Jess

 183. Time to face the music armed with this great information.

 184. haha! Génial le dessin!Ceci dit j’ai déjà bossé avec des économistes qui te calculent des des espèce de « taux d’heureusité » dans le même genre… ça fait peur, c’est n’imp!

 185. joseon En mi caso es un iphone 4, he bajado del enlace que tenéis en esta página el firmware, he seleccionado el dispositivo correcto en el programa. Tengo un MacBook con Snow Leopard 10.6.7. Sin embargo me pone el error comentado más arriba. ¿Alguna idea para solucionarlo?Muchísimas gracias por vuestra ayuda.Un saludo.

 186. Excellent webinar, with some very helpful tips. I have a question though, about hosting providers. The advice was given to check out how many blacklisted or infected sites are on a hosting provider. Maybe I missed it, but where would I find this kind of information?Thanks!

 187. I, too, am a breast cancer survivor. My sisters gave me this bag 3 years ago for my birthday. Every time I carry it, I get so many comments and begin some wonderful conversations with strangers!!! My bag is now showing wear and tear, so it is time to replace it – I will never go without it!!!13+ years for me – how about you?Vera

 188. This is the perfect way to break down this information.

 189. سلام ببخشید نمیشه همه فایلهای MW2 & MW3 رو بزنید تو چندتا dvd برای خرید اینترنتی چون حجم و تعداد فایلها زیاده

 190. I admire what you have done here. It is good to see your clarity on this important subject can be easily observed. Tremendous post and will look forward to your future update.

 191. Joseph,What a great post. How true that is. We often praise leaders but rarely put the spotlight on the real workers of the world that keeps things going for us day to day. They are just as important, if not more. Without them just as you say about the anus, our society would stop functioning.Angela Artemis/Poweredbyintuition recently posted..

 192. Haha, shouldn’t you be charging for that kind of knowledge?!

 193. With a quick telephone appointment prior to the visit and the initial credit report this specific advance operate can be easily achieved pay day Even in a deplorable economy, you can ajob in the local mall or fast food synovial that can help you obtain thatdebt down to zero    

 194. The Ships’s Voyages…I believe engineering just causes it to be even worse. Now there is a channel to in no way treatment, now there won’t become a prospect for them to discover….

 195. Muszáj megjegyeznem: mióta ezt a receptet magamévá tettem, a férjem – aki nem levesrajongó – hetente egyszer szól, hogy kéne már ilyet fÅ‘znöm. Ne tudd meg hányszor csináltam már azóta, számára megunhatatlan, én már kicsit azért kezdem:)Viszont nagyon örülök, hogy végre valami lé alapút is magába vesz, és ha ez kell neki, ám legyen, miután tényleg percek alatt kész van, nem is terhelÅ‘ dolog, meg olcsó is.Örök hálám üldözzön érte…… csak utol ne érjen:)))

 196. Does the chalet have a hot-tub? For a little luxury, it is extremely pleasing to sit out under the stars slurping a drink of champers or a beer. If you happen to be looking for a chalet in summer, do not forget to ask whether the jacuzzi is on and available? Some chalets empty their hot-tubs in the summertime months.

 197. The ability to think like that is always a joy to behold

 198. Lovely Review, i would like to write a review or a “dedication” soon for this gem of a movie. Shah Rukh Khan is the best. I came to this site to understand the lyrics of “maula mere” its definitely soul stirring. Indian Muslims, patriotism, women empowerment, a dying national sport, a coach’s determination, WOW!!! so many issues handled so perfectly. Kudos to Indian Cinema and the director.Pankaj

 199. Nothing I could say would give you undue credit for this story.

 200. None can doubt the veracity of this article.

 201. Stay with this guys, you’re helping a lot of people.

 202. Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

 203. The ability to think like that shows you’re an expert

 204. Please keep throwing these posts up they help tons.

 205. Thanks a lot for all your answers, I’ll try to incorporate the informationyou provided. Michael Tierney, do you happen to know where can I get more information or access to the reports that seemed to indicate that the counterfeit copies were printed in Kansas during those years? And, to everyone, do you think that counterfeit activity has decreased or increased throughout the years? For example, are there now more or less counterfeit copies produced compared to 1985, or 1995? I know it is hard to get an exact answer for this questions, but any insights would be helpfull. Thanks again in advance.

 206. No sé de qué os extrañáis. Si viérais la cantidad de profesores gilipollas que he tenido yo y que mandan trabajos raros que no tienen nada que ver con lo que se está estudiando. Si queréis conocer profesores ridículos daros un garbeo por el colegio Marpe en Gran Canaria.

 207. sory starcraft 2 comunity votes for portal art starcraft 2 comunity always wins just ask ll other video games we smashed in video game death match 🙂 best comunity in the world

 208. How far the lowly have fallen…Not really. How many of the aims of the French Revolution have been achieved in America? It might be instructive to check. For instance Danton was the first man to conceive of the idea of universal compulsory education. But then I doubt conservatives would be to the right of the French revolutionaries on most issues, just to the right of whatever is considered to be the leftist extreme in 2010. The leftist position today will be the conservative position in 10 years, and so on ad infinitum.

 209. i subscribed long time ago already but yet i didn’t received any contest info from you. Is there any technical problem??? I wonder…… Reply:February 2nd, 2010 at 12:17 amdid you check in ur spam or junk box?

 210. That’s what I’ve been thinking. My flow wasn’t crazy, but after a couple of days at home resting, it subsided quite a bit. So of course, I start getting up and doing more and cleaning and all that and it got really bad.

 211. Real brain power on display. Thanks for that answer!

 212. This does look promising. I’ll keep coming back for more.

 213. Ultimul timp, ascultind declaratiile si parerile politicienilor nostri, mi se pare ca Rosca este cel mai rational. Este cu 2 capete mai sus decit toti cei de dreapta luati la un loc! Pina nu demult, era politicul pe care il detestam cel mai mult!

 214. One of the reasons many people with PTSD avoid mental health treatment is that bullies use the fact that one needs mental health treatment as another thing to beat you down with. Anyone and everyone can develop PTSD. If you haven’t, it just means that you haven’t been subjected to a sufficiently traumatic experience. Anyone and everyone can and will “break”. I have PTSD from being abused as a child.

 215. Félicitations.Je n’ai hélas rien reçu. C’est vrai que je n’ai pas créé le buzz et que je n’ai pas de smartphone. C’est un lourd handicapMais je compte sur toi pour nous faire une conférence dés ton retour 🙂

 216. Igen, ez a másik lehetőség, hogy esetleg már a Disney-délután befejezése után, a reggeli mesék között ment ez a sorozat. Egyébként zavarba ejtő ez alapján az egy rész alapján, amit láttam. A gagyi határát súrolja. Mondjuk több sorozattal kapcsolatban is érzem ezt, amiket gyerekkoromban nagyon szerettem, most meg újranéztem belőlük egy-két részt. Csak A farm, ahol élünk örök! (Pedig annak is vannak elég kínos pillanatai.)

 217. Thanks guys, I just about lost it looking for this.

 218. It has no real world application but it provides opportunities? This is the sort of argument that makes no sense. I know exactly when and why I would return to school. You just think that I should because that’s what you’re supposed to do, which is a horrible reason to do anything.

 219. Todo depende del precio de la porcelana y las cantidades que necesitas para trabajar. Si necesitas mucha cantidad, te conviene comprar para ahorrar tiempo y esfuerzo.

 220. That’s a posting full of insight!

 221. Dang, the things I learn on your blog. Scone recipes, details on sperm death…My hubby flies over Lebanon yearly on his way to another middle east location – do ya think that’s why we can’t get pregnant? Hmmmm.

 222. $%^&! Wow. I am floored by this news! Is Fred going back to T-ville? Is he going to be teaching there? I remember hearing rumors years ago that Fred was thinking about this but then when he remained in Japan I figured it was that he was going to be there forever. Or at least until he had fulfilled is debt to the radioactive monsters (or they chased him out).Wow.

 223. How careless of me, Kristin. But, I would really wonder if Doug would want a Samantha voice similar to his wife’s voice. Don’t you suppose “she” should have a “sultery-come this way” voice to keep Doug alert when he is on his own?

 224. Não é grave, meu amigo. Ser tomado por brasileiro é apenas sinal que somos ainda – independentemente das dificuldades políticas levantadas pelas hegemonias no poder – carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, espírito do mesmo espírito, para bem & para mal… Se não formos, temos todo o tempo do mundo para nos misturarmos!Abraços,Pedro

 225. A provocative insight! Just what we need!

 226. I haven’t watched the documentary end-to-end yet, but I agree it captures what I think OggCamp is all about. It is a marked contrast to the oggcamp.org site I visited when deciding to attend this year. Just Imagine this documentary, Tony’s photos of the attendees and other curated material from Oggcamp12 in the “What is OggCamp?” section of the website

 227. Also ich hab Windows 7, ich lade mir die Dateien, schiebe sie dann in den Ordner: Eigene Dokumente/Electronic Arts/Sims 3/Downloads. Danach öffne ich den Launcher, klicke dort alle Downloads an welche ich installieren möchte und installiere sie dann, das klappt bei mir problemlos. Beim Installieren mit Doppelklick hab ich eher Probleme, das funktioniert oft einfach nicht.

 228. Deletei o comentário de um petralha imbecil que disse que o campo da Vox Populi encerrou ontem. Que está escrito lá no TSE. Não encerrou e não existe nada que obrigue que as datas lá colocadas sejam seguidas rigidamente. A pesquisa tem 3.000 entrevistas e era para ter começado sábado. Atrasou. Só isso. A informação vinda da campanha de Serra é confirmadíssima.Um abraço.CORONEL

 229. Ma le caprette austriache sono così diverse dalle nostre da doverle fotografare?E fanno davvero ciao o c'era qualcosa di lisergico nelle fresche acque a cui si abbeverava la dolce Heidi?Belle foto.

 230. I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

 231. on muchas gracias, la verdad esque hace un par de meses adquiri este telefono ya que yo venia de blackberry, pero me parece entrenenido hacer y deshacer con las distintas roms y versiones de android, este fue el primer portal que visite cuando instale la rom del ics para el n7000 y no tuve ningun problema , hace unas semanas empece a investigar mas sobre las roms y di con cyanogen instale hace pocos dias el 9 y hoy acabo de instalar el 10. ejjeje Saludos

 232. I am not new to blogging and truly value your blog. There is much innovative subject that peaks my interest. I am going to bookmark your web site and keep checking you out.

 233. You want a place and an amount to make future calls and get things moving. Do not forget to be imaginative and have a bit of fun planning your Florida beach marriage.

 234. Kære JulieTak for dit søde brev og de fine broderier, de er super fine!'AngÃ¥ende Boligliv har jeg i dag modtaget ikke mindre end to blade– sÃ¥ vil da gerne sende dig det ekstra blad jeg har fÃ¥et, hvis du altsÃ¥ kan vente med at fÃ¥ det fredag/lørdag desuden er der et Eurowoman med 🙂

 235. Such a sweet post. 🙂 Although I don’t have the blessing of a sister/s, it is so neat to see how you both treasure each other and I have many sisters in Christ that are blessings to me. 🙂 And happy birthday, Delaney!! Blessings!With Joy in Christ,ElizabethP.S. Love that photo & how you edited it. 🙂

 236. நெசமாவே நீà®™்கதான் எழுதினீà®™்களா..? //////ஆவ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்வ்! டாà®®்à®°ைக்கு வந்த அதே சந்தேகம் உங்களுக்குà®®ா சிட்டு???

 237. Shiver me timbers, them’s some great information.

 238. humora. Autorke su priređivači eksperimentalnog kreativnog kulinarstva i to se dobro ogleda u načinu na koji pišu recepte [španski]: Seguimos utilizando la berenjena como sustituto de la pasta de trigo. Colocamos una capa de

 239. Gentile Pasquale,per sacri palazzi intendo i palazzi vaticani e più in generale quelli della Chiesa.Se il caso Berlusconi tiene banco, come dice lei, è semplicemente perché esattamente una settimana fa di questo ha parlato il cardinale Bertone, segretario di Stato, e lunedì scorso ha parlato il presidente della Cei, cardinale Bagnasco. Entrambi inquilini dei sacri palazzi…

 240. Karen, that is terrific advice! Perhaps I should address our school year the same way, with little plans. Maybe I won’t be so overwhelmed if I take it a month at a time rather than the full year. And if the shorter plans don’t work out as planned, I won’t have the weight of failure on me like when I tried to declutter my house in one fell swoop! Thanks for visiting today!

 241. This is the perfect blog for anybody who would like to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been written about for decades. Great stuff, just wonderful!

 242. Your posting really straightened me out. Thanks!

 243. Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

 244. I could read a book about this without finding such real-world approaches!

 245. What you’re doing is awesome and you know it. It sounds like you are living a very rewarding life – this is what we all strive for.I wish there was some way to explain to others how important it is make the best life choices to bring them this same satisfaction. Life is short. We are not always in control of what happens.

 246. primera ves que fui. La primera ves solo fotografiamos, la segunda tuvimos tiempo para ir a ver el Golden Gate y Alcatraz, como buenos turistas. De casualidad dimos con un Block Party por Saint Patrick’s

 247. Haha. I woke up down today. You’ve cheered me up!

 248. Uważam, że woda J. Pokrywki jest bardzo dobrym produktem. Ma rację mówiąc, że dobrze jest:1. przefiltrować wodę odwróconą osmozą2. przegotować3. zmniejszyć ORP4. poddać strukturyzacji (Grander, ADR4)Obecnie robię pkt 3 (Avatari) i 4 (ADR4). Planuję zakup filtra odwróconej osmozy i dorzucę do tego pkt 1,

 249. พูดว่า:I think other website proprietors should take this internet site as an model, very clean and magnificent user friendly style and design, as well as the content material. You’re an expert in this topic!

 250. 8 10-12-11mymyshor spune: ok nu pot deschide full screen doar pe net nu inteleg de ce dar de unde intru ca sa gasesc preferences si sa urmez pasii -81V-a ajutat acest raspuns?

 251. Oui… et non. Le mot « installé » ici peut se référé à l’application spécifique à côté de laquelle il se trouve. Exemple : « LinkedIn : installé », ou « Evernote : installé ». Et comme en l’absence d’indication sur la nature masculine ou féminine du mot « LinkedIn » ou « Evernote » le masculin s’impose (dans notre belle société si égalitaire)…

 252. Somewhere in my old inspirational scrapbooks from many years ago is a sidebar page from a Thomas Hart Benton article, showing the entire process of his Persephone painting, one of my favorites. I guess he did it for all his paintings. Very similar process, great to see it applied to sci-fi needs. And it's always nice to break up the painting regimen with a bit of sculpture.Time well spent!

 253. Just the type of insight we need to fire up the debate.

 254. To Tory:They did in fact ask us. The whole change is based upon user surveys and comments through the youtube blog.However, your youtube page going is nothing to do with the new layout. Did you get it suspended for uploading copyrighted material.

 255. apparently, Dan or should I say Daniel you are against what you seem to retort against as ideological view points. Better to stick with what you know as concurrent realism? sad…

 256. Shara – Absolutely Gorgeous. I was not able to attend, so being able to see the pictures was very special. Thank you Christan and Allegra for such a great job capturing the moments I was not able to see. Breann you are stunning both inside and out and I wish nothing but a Lifetime of happiness with Ryan. I love you!May 17, 2010 – 10:37 am

 257. que es mejor si no cambias la configuración, ya que te verás obligado a utilizar diferentes dedos que en la otra mano. Por ejemplo, si con la mano derecha usas el dedo índice para el botón izquierdo, con la mano izquierda utilizas el dedo anular. Es una forma de poner más dificultad al asunto.¿Qué opináis los demás?

 258. You can do it Kym! One word of advice though – put your bread dough on parchment paper – it’s much easier to transport the dough to the hot dutch oven. Let me know how it turns out!

 259. Generally I don’t read article on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thank you, very nice article.

 260. ok thanks. they seem to be more expensive in europe, more than 60 euros in the local computer shop and 52 euros on amazon.fr . i think i’ll wait to buy one until i’m sure they work on linux.  |Â

 261. I told my kids we’d play after I found what I needed. Damnit.

 262. ♥♥T0MMI3♥♥Uh-nless maaaaarch 17th is the thwo of you FUCKING each others brains out I donht care!(mwa)(mwa)I’m FABOULOUS!Treat me like the PRINCESS I AM!!!!8===============D (mine)8=D (yours BIH-TCH!!!!!!!)UUUUUUUUUGH!♥oh and VLADAMIRE. FUCK HIM

 263. Wau super gemacht. Die Schauspielerinnen sind richtige kleine Profis. Besonders süß ist die Kleine die ständig auf Abwege ist und den meisten Ärger dafür bekommt und nicht zu verachten sind die Altstars Fea und Ella. Ich bin begeistert. Wann kommt die Fortsetzung? Netti

 264. pershendetje zoti rama,doja te te beja nje pyetje e shpresoje qe te pergjigjeshne lidhje me ftesen qe i keni bere berishes per reformen ne drejtesi.ju si mendoni a mund te behet nje reforme kur nga pala tjeter jane persona si alaibeaj o kaso njerez pa vler e mbi te gjitha jo jurista?

 265. they are all just sh***y cash ins in order for thee producers to get more money. And I agree, if Dexter’s Laboratory gets turned into one I will MURDER those greedy jerks!!!

 266. People normally pay me for this and you are giving it away!

 267. I have no pun to add but I have noticed some thing in my back yard….where the dog pees…and poops , the grass(crabgrass) grow much more agressively. AND the rabits that graze my yard (in herds) prefer this prolific growth to even the most tender of garden yummies. Now I have my own reserch to do! COOL!! Thanks Chris! Karen

 268. It’s always a pleasure to hear from someone with expertise.

 269. I don’t know who you wrote this for but you helped a brother out.

 270. Apparently this is what the esteemed Willis was talkin‘ ‚bout.

 271. We wish to you and all blogger Merry Christmas and Happy New Year."Have a fantastic holiday"Regard, Manhattan, NY'Management Team'You can leave message and wish to us

 272. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 273. When might we see this feature in the Google Mini? We don’t have problems for our sites in google.com, but our Mini doesn’t account for this. The problem is exacerbated by the fact that our URLs are not case sensitive, so this would be great for us.

 274. Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

 275. You guys are neither part of the problem nor part of the solution. Your extremist positions make you chaff in the wind. Inconsequential nothings that have zero influence.

 276. That’s not just the best answer. It’s the bestest answer!

 277. I could read a book about this without finding such real-world approaches!

 278. Està clar que el primer que recorda l’anunci és el del bruce lee dient be water my friend. D’altra banda no se si la frase que diuen és inventada o no però encara que no t’agradi l’anunci, la marilyn no tenia res de tonteta i el john lennon en sabia més que de fumar porros.

 279. novembre 26, 2008 au 3:12   ·   Arg, j'avais pas vu le lien vers l'interview. Ben oui, ma vue baisse, les liens marrons, sur du texte noir… Bref.

 280. hej ty veteranie USA!Wiesz co sie stanie jak Amerykanie wybiora tego gangsera Romney-twojego idola?Pierwsze co zrobi to wyp…. wszystkich Meksykanow razem z Polakow z USA, bo to sa emigracje reprezentujace ten sam poziom kulturowo-intelektualny a ty jestes najlepszym na to przykladem.Wiec w imie wlsnego ,dobrze pojetego interesu glosuj na OBAME!I nie ma znaczenia ze masz jakies tam papiery ,kazdy kto nie urodzil sie na ziemi amerykanskiej -won do domu:-)

 281. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website .

 282. Doing surveys can be a way to make good money but why earn $10-$18 an hour when you can earn a lot more if you work smart. There are unlimited ways to make money online, you just need to know how or have a mentor. I will show you step by step simple methods to achieve an income from online. Watch the video at generate wealth online dot com to see how.

 283. A materia é boa, mas eu Não gostei do programa.Ele nao necessita de instalação mas cria uma pasta no Regedit.Quando alguem diz: nao precisa de instalação, a pessoa que o vai baixar supostamente nao esta a contar com criação de pastas, ja que elas em boa parte dos casos só sao criadas quando o programa é instalado.Detestei o programa.Usando Firefox 14.0.1 em Windows 7

 284. Googling is fundamental. Wow, when I was in grade school (just about the same year this crime happened – 1986) a similar thing happened to a classmate of mine and his older sister coming home from school. Ya know what, the only thing in this situation that annoys me is the fact that this further proves how the justice scale is racially imbalanced. if he or a white male had did this to a black female, they probably wasn't going to get life much less the death penalty in the first place. Moving along now.

 285. That’s a crackerjack answer to an interesting question

 286. This is the reality of Nepal behind the concrete jungles. For people from villages, this is what they have to face from early childhood and the story also revolves around one of them too.Till when will the politicians get over their private issues to focus on the people living in the remote parts of Nepal?

 287. I was looking everywhere and this popped up like nothing!

 288. she hit MAJOR traffic on Thanksgiving because people were trying to get to some outlets to go shopping. That goes right up there with the box that came out with your plate.

 289. Gluten Free Vanilla Pomegranate Waffles…A light, crispy gluten free Belgian waffle made with my favorite fruit, the pomegranate and a generous amount of vanilla. A perfect wintertime waffle recipe…

 290. KAN DU SKRIVA OM ATT KISSIE OCH “C” GJORT SLUT? ANLEDNING? OCH ATT KISSIE MÖJLIGTVIS DEJTAR EN NY KILLE, FRÃ…N GAMBIA. (Läste det bland blondinbellas kommentater i inöägget om adhd)

 291. I teared up like ten times, really, this woman is just adorable, and the crowd is absolutely sweet. I grant her everything she reached, and she was just so cute saying “thank you so much for making my dreams come true” – can I just hug her now please?

 292. Greetings! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue. If you have any recommendations, please share. Many thanks!

 293. that about, “You’re going to hate me for saying this, but discipline is the key: having the discipline to write for a few minutes each morning before heading off to work, or write during your lunch break, or during a smoke or coffee break, or for an hour or two after you’ve put the kids to bed…”Granted, I only got three hours sleep last night, but when the big checks come rolling in, I probably won’t mind… : ) (There are big checks scheduled to come in, right?)

 294. I giornali come “Libero” o “Il Giornale”a tesserne le lodi-Certo,non c’era da spettarsi nulla di diverso! Hanno deciso di passare sulla riforma della giustizia da come carri-armati PANZER!!!

 295. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually recognise what youare talking about! Bookmarked. Kindly additionally seek advice from mysite =). We may have a link alternate contract between us

 296. Ribico, FINALLY SOMETHING WE AGREE ON! “He’ll have to show more than “some improvement” next season if he wants to keep that best receiver title. I hope he does, that means the team is better as whole.”THE TEAM WILL BE BETTER IF HE DOES. Agree with you 100%.

 297. Równolegle piszÄ…c (nie widziaÅ‚em jeszcze Twojego komentarza, gdy pisaÅ‚em poprzedni) zajÄ…Å‚em siÄ™ źródÅ‚em niechÄ™ci SLD do neoPRONu (NEOPRENU? – jakoÅ› trzeba te misie skupione grzecznie wokoÅ‚o Dwuprezydenta NaÅ‚Ä™cz-Komorowskiego nazwać.No to jeszcze raz: politycy z NEOPRENU to Mariusz BÅ‚aszczak, Waldemar Andzel, Andrzej BÄ™tkowski, MichaÅ‚ Jach, Mariusz KamiÅ„ski, Bartosz Kownacki i Antoni MacierewiczTo komplet misiów, czy jeszcze siÄ™ tam koÅ‚o Prezesa ktoÅ› czai?

 298. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 299. A round of applause for your bankruptcy blog article.Really seeking forward to read much more pertaining to garnishment bankruptcy and garnishment bankruptcy. Great bankruptcy attorney details!

 300. This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

 301. The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from “de Finibus Bonorum et Malorum” by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.

 302. Posted on January 28, 2011 by I wouldn’t change a thing. You’re just like me in a lot of ways and I may get in trouble too when I refuse to remain silent when I passionately believe in something but you are certainly right, it is always good to take an extra read before we put it all out there. Great post and as a fellow writer, I have written where you are in this post.

 303. Kennedy February 15, 2012 at 10:01 AM1. Seals fuzzy,fat swimming,eating,playing splashing around the ice ocean 2.Kennedy smart,interesting swimming, reading,laughing swimming is very fun water 3.love respect careloving playing caring love your own family love

 304. So I had a few moments to look around your blog. Very neat! I even become a follower of you because I to love Jesus, my family, coffee and running like a mother! Glad you posted on their fb page today, so that I could find you. Any advice on having twins? Mine are only 5!

 305. i can make them rhyme, but i’ve heard it often here (south-cental indiana) but it’s not how i personally say it. different dialects do pronounce things differently. even though i grew up in the midwest i was always encouraged by my (world traveler) parents to use what is probably a more “proper” form of diction than most of the people i know.

 306. I can vouch for the power of some good fine arts training) If a measurement of creativity becomes an educationally identifiable goal there’s no telling how quickly this particular measurement could rebound. More importantly – defining creativity as socially desirable will drive progress — make the glee kids cool — free engineers up to think useful as well as efficient — It could happen.

 307. Clear, informative, simple. Could I send you some e-hugs?

 308. ek nishkarsh matr mi kadhu shakato………… nilya jeans var popti shirt he tumache college kalin vastr tumhi ajunahi happy go lucky aslyache sign manata, kinva te ek fashion blunder aahe he tumhi kabool kele ahet!!!

 309. Kelly,I was once told by another suicide attempt survivor that "everyday" is a day of gratitude. But I know what you mean. I think there should be an awareness day for surviving an attempt too. Angeliki,I worry most when someone I know or am working with demonstrates an improved emotional and physical state. It is, indeed, a most cautionary time….and one that is often misunderstood. Thanks for commenting on it,Cracker,Hey friend. I have to get to visiting my friend's blogs. I'm way overdue. I'm with you and Kelly too. We need a day that honors that too.

 310. in a Dec. 12, 2007, interview with the British Broadcasting Corp. “So we need help in closing Guantanamo.” //Wo ! deux misérables idéalistes : Rice and Defense Secretary Robert Gates. Ah décidément c’en est trop, y a des idéalistes même au sein des Républicains ; mais où allons-nous ?!?

 311. You could certainly see your expertise in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 312. a je culpabilise pas mais j’aime bien prendre un peu de temps pour la photo ca me permet de m’évader un peu! mais là les exam on était catastrophiques il fallait un bon film au ciné et une petite cafétéria pour combler ca lol

 313. This design is incredible! You certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 314. I would like to thnkx with the efforts you’ve set in producing this web site. I’m hoping the same high-grade weblog publish from you in the upcoming as well. In fact your creative composing abilities has inspired me to obtain my own website now. Actually the running a blog is spreading its wings quickly. Your write up can be a very good example of it.

 315. There is a critical shortage of informative articles like this.

 316. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 317. Elle a été développée intégralement sur émulateur car les téléphones n’étais pas encore sortis. Quelques tests plus tard sur un device de dev m’ont fait constater des lenteurs d’affichage pas satisfaisantes et l’OCR ne fonctionnait pas très bien avec des images issues de la caméra du Device. Je reprendrais peut être l’appi quand j’aurai un peu de temps

 318. Sorry about your tasty and romantic dinner gone awry (read below but couldn’t reply there). Reminds me of our anniversary last week – went for cocktails with friends in town, then used our Arby’s coupon’s for French Dip sandwiches and ate at home. We were going to go out Friday night but that didn’t work out with our friend Jim Bailey stopping by. His dog Repo was killed last Wed am so we comforted him and had him stay for leftover dinner.Cheers to ya, sista!

 319. I have WP with the Thesis theme. WLM seems to have problems with Thesis. Can you comment on this? And do you know if any of the other membership plugins have problems with certain WP themes

 320. I didn’t know where to find this info then kaboom it was here.

 321. Not a very helpful review – you just keep saying “uhh its pretty good” for every flavour lol ..and mixing it while driving? you serious?

 322. itunes didn’t boost the price of this song – the label has. labels now have the ability to have flexible pricing in itunes – and they are exercising their ability to charge more in this case. (itunes has tried to hold them to a 99 cent model for as long as possible)

 323. Hola mi nombre es lisareli ase 4 anos k. Meligue lastrompas de para notener mas bebes iaora lok mas anelo es ser madre otrabez ino puedo xk notengo el dinero k me cobran necesito ayuda economica mil gracias dettodo corazon sime ayudaras de volver aser madre otrabez k eslok mas kiero enla vida

 324. Oh Ma God!! Sienna Miller in Alfie is like my FAVORITE hairstyle as well… After that movie came out I went to the hairstylist and asked to get it cut exactly like that… but of course no matter how hard I tried to style it, it never looked like "it"….

 325. D! I adore the dress. I am MAD ABOUT dip dying and this one is perfect!!Deeply in love!Hugs from Swexx CharlottaP.S. my post just went up.. fashionably late.. as usual

 326. Consider different skin oils on a person’s skin area prior to rubbing them. Oils are very important as they support lubricate the lubrication you have to very easily give a restorative massage.

 327. This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

 328. You’ve really captured all the essentials in this subject area, haven’t you?

 329. Thanks so much for including us in your post! We’re working hard night and day to produce a website that brings great value to every person in the social media world. We should bring you in as a guest for our show soon!- Jun

 330. moet hier nog wel even heeeel erg aan wennen, omdat ik 'broken heels' in de praktijk altijd zo lelijk vind! daarom wel extra creatief!

 331. how lovely to hear from you! I am very glad to hear that your doc is still doing so well… he sounds a lot like his dad too. give him a big hug from us! thanks for writing, it gives us great joy to hear about dogs that have either been sired by our boys– or bred by us . it makes it all so worthwhile

 332. Kyfel / Jle dose depuis sa mise en ligne a 12h arf ^^sinon +1 yolsgens, j’ai pas encore test le online mais si c’est comme Blazblue au niveau vitesse ouch…

 333. As soon as I at first commented I clicked the Notify me when new comments are added checkbox and now every time a remark is added I receive 4 emails with the exact same comment.

 334. Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

 335. Först var jag tveksam till veckans trisstema. Men det gick fort över och istället fann jag temat inspirerande. Men det fula fÃ¥r inte komma för ofta Helena! Min fototriss blev nästan som ett debattinlägg 😉 Tre fula foton finns nu pÃ¥ min blogg att beskÃ¥da! 🙂 Blev en hel del text ocksÃ¥… Hoppas vi snart fÃ¥r se solen igen, vädret där ute denna söndag är riktigt fult, väldigt fult! 🙂

 336. "Christians in the USA are more influential in rabble rousing against Israel than any Muslim" Yanis As evangelical protestant Christians are the very strongest of Israel's supporters…I'm a bit puzzled as to exactly what you mean, could you elaborate?

 337. Apparently this is what the esteemed Willis was talkin‘ ‚bout.

 338. HHIS I should have thought of that!

 339. Hallo Barbara!Das ist ein ganz, ganz zauberhaftes Täschchen mit einem ebenso wundervoll-zauberhaften Motiv!! Und auch wieder so schön coloriert!!Liebe Grüße, Karola

 340. Hyvä jos voidaan luotettavasti selvittää maahanmuuton kustannuksia että muutoinkin laajemmin eri vaikutukset yhteiskuntaamme,niin hyvine kuin huonoine puolineenkin.Sijoittuminen ja sopeutuminen kuin myös rikollisuusasteetkin.Myös hyvänä on selvittää erilaisia tapoja tuottaa kuin rahoittaminenkin Kunnallisista palveluista,tulevaisuutta silmälläpitäen.Puolueella on hyviä että todella kannatettavia ajatuksia luoda koko kansaa luotaavaa politiikkaa vastuullisella tavalla..

 341. Ha ragione Rita: queste pretese di efficientismo mi sembra abbiano poco da spartire con i legami sentimentali. Ci si dovrebbe mettere insieme perchè ci si vuol bene, non certo perchè si sa utilizzare la lavatrice. Per quello c’è sempre tempo.Poi ognuno si regola come vuole, ovviamente.

 342. How To Choose Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 343. 手机号码任意显示 (可以免费测试一次)鹏诚通讯科技有限公司24小时客服QQ:1341752724小时免费咨询电话:18268787444 朋友,想不想让你的手机很有个性? 明明你在深圳,而你跟朋友聊天的时候,你朋友的电话上显示你在广州(上 海/天津/武汉/兰州等)以至香港. 明明你在跟朋友玩,而你打电话给你家人,让家人以为你在外地出差. 明天你不是刘德华,而你总是你用刘德华的电话号在打电话 明明你现在在内地,而你非要在你朋友面前说你在香港. 想不想拥有了?本业务不会影响你本手机的使用,想使用改号业务时就拨一下我们系统的预约号码,不想使用时就直接用你手机打出还是原来的号,不会改变你手机原来的实际号码,互不干扰.交易方式:支持各大银行和淘宝交易.

 344. You’ve got to be kidding me-it’s so transparently clear now!

 345. Oh yes. At the moment my dad is gleeful asking me in a stern voice if I have done my homework, because it’s been so many years since he got to do that.Political Rants R Us also, pretty well 24/7 as well.

 346. „…postawa miÅ‚oÅ›ci do ojczyzny takiej, jaka ona jest i gotowość do sÅ‚użenia ojczyżnie takie, jaka ona jest …“——————————————————————-Trudno o bardziej trywialnÄ… definicjÄ™ patriotyzmu – nie do wiary, że na taki tylko wysiÅ‚ek intelektualny stać GÅ‚owÄ™ PaÅ„stwa.“Ojczyzna“ i „patriotyzm“ to sÅ‚owa, których nie wolno nadużywać – bo to sÅ‚owa ważne. Które siÄ™ po prostu czuje. A mówiÄ…c „Ojczyzna“ patriota nigdy nie używa sÅ‚owa „ja“.

 347. Jordana Freire comentou em 20 de agosto de 2011 às 23:08. Juliaaaaaaaaaaaaa linda.Amo o blog e amo o Base Aliada.Gostaria de saber qual a marca do baby liss. Achei ele incrível.Tem algum e-commerce que venda ?Um beijo querida,você é uma inspiração.

 348. / I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 349. Appreciation for this information is over 9000-thank you!

 350. This could be dangerous! Considering I’ve been known to down a whole box of junior mints in about 5 minutes at the movie theater, these are right up my alley. Love peppermint patties I’m definitely making these come the holidays.

 351. 7/3 Berdych qui mène 2 sets à 1, sans que je voie franchement ce qu’Almagro aurait pu faire de mieux, si ce n’est passer un chouia plus de premières…Si Berdych passe, ce qui n’est pas encore fait, Rafa va être testé, ce coup-là. Pour de vrai.

 352. CZeść kochane jestem zmartwiona, ta kartka chyba caÅ‚kiem utknęła na poczcie a szkoda, bo dużo pracy wÅ‚ożyliÅ›my i jeszcze dla pani byÅ‚ tam list pani Asiu no trudno co porabiacie? Ja od rana sobie chorujÄ™ i myÅ›lÄ™, czy zdąże do jutra wyzdrowieć, bo idziemy z kolegami i koleżankami na kolÄ™dÄ™… w szkole dostaniemy puszki i plakietki… W tamtym roku byÅ‚o fajnie, jedna pani daÅ‚a 20 zÅ‚ do puszki i drugie 20 dla nas, cieszyliÅ›my siÄ™ tylko byÅ‚y kłótnie czy kupić za to pizze czy kebaba bo byÅ‚a nas piÄ…tka buziaczki miÅ‚ego dnia

 353. arsene69 Le meilleur plan pour Gourcuff… c’est que Laurent Blanc reprenne un club l’an prochain et qu’il fasse revenir Gourcuff en pret avec OA. Sinon je ne voie pas comment on va s’en débarasser.Pour rempalcer Gourcuff il y aura le retout de pret de Enzo. Ca sera bien suffisant puisque de toutes façons on joue sans numero 10 avec GardeOn a assez offensivement ce qu’il faut pour l’an prochain c’est renforcer notre milieu defensif car Gonalons ne peut pas tenir tous les match et prevoir un remplacant a Cris et Reveillere. Pour le reste on est armé

 354. What a joy to find such clear thinking. Thanks for posting!

 355. Good to see a talent at work. I can’t match that.

 356. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with useful info to paintings on. You have done an impressive activity and our whole neighborhood might be grateful to you.

 357. Hi Joanne if you watch the FAQ video you will see that the amount you fold the macarons makes a big difference to what they look like, you are likely to end up with over-mixed flat macarons by the time you add the second colour. I would suggest instead making 1/4 of the recipe at a time.

 358. I votes for ThePortraitArt, but due to the obvious botting going on I would hope that both him and Jen get put up on the main page regardless of who actually comes out on top.

 359. If my problem was a Death Star, this article is a photon torpedo.

 360. ……. “” Αν μπορεις να ονειρευεσαι,διχως να γινεις των ονειρων σου σκλαβος ποτε,Αν μπορεις να ανταμωνεις , μια τον θριαμβο και μια την ηττα,και να φερεσαι παντα στους δυο κατεργαρους αυτους ολοιδια,Κι αν της ζωης σου το εργο το βλεπεις συντριμμια,Να το σκαβεις ξανα , να το χτιζεις ξανα , με ….φθαρμενα εργαλεια. “”–Kipling–

 361. Fell out of bed feeling down. This has brightened my day!

 362. Hi! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My blog discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 363. Christian BachDann sieht man das typische Bild bei Simultanübersetzungen: Wird ein Witz gemacht, lachen die Zuhörer erst fünf Sekunden später

 364. КостеллоУ стрічці “Import/Export” героїня з України вирушає до Європи у пошуках кращого життя, а європеєць, з тієї самої причини – до нашої країни.Взагалі, раджу краще готувати статті: можно зробити рейтинг стереотипів, хороших/поганих, просто згадок і т.д.

 365. A simplicidade guarda tesouros preciosos, a gente precisa ter olhos de ver pra encontra-los…e sabedoria para acolher cada momento, aproveitar as oportunidades de vivenciar sentimentos leves, bonitos, especiais…Um ótimo fds!Bjos, Norma!

 366. Even gamespot gave the PS3 version a better score. I was going to get it for the PS3, but then saw videos of the PS3 in action…. Ya it does go to about 20 FPS during fight scenes. No thankyou.Besides the 360 version only looks slightly worse. i think the characters models look the same in both version but the PS3 wins when it comes to enviromental textures. But who cares about that, if it can run good. Im going to get it for 360.Actually ashamed that gamespot gave PS3 a .5 better score than 360. The game that runs worse got a better score. HmmmVA:F [1.9.17_1161](from 0 votes)

 367. Le 29/11/2012 à 15h13 Je finis gentiment le mien pour cette année (bon la photo ne lui rend pas vraiment justice…)On ouvrira 12 paquets chacun avec mon copain, 6 avec des cadeaux et 6 avec des chocolat

 368. Me dull. You smart. That’s just what I needed.

 369. We’ve arrived at the end of the line and I have what I need!

 370. Thank you, I’ve recently been searching for information approximately this topic for a long time and yours is the best I’ve came upon till now. However, what concerning the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 371. That’s a smart answer to a difficult question.

 372. Le problème de dessiner deux simples bâtons, c’est que évidemment, si ce n’est pas sexiste (un I pour la fille, un I pour le garçon, strictement de même taille et de même épaisseur), c’est en revanche un peu moins facile de reconnaître que ce sont des écoliers sur le chemin de l’école.On obtient une parfaite équité mais le message est moins clair.

 373. Stellar work there everyone. I’ll keep on reading.

 374. I hate my life but at least this makes it bearable.

 375. Thanks, Caliburn. I never had a real life teacher’s lounge as lovely as the Chateau. I appreciate your sharing it with us!By the way, YOU were the more experienced teacher from the US I mentioned. Not all teachers need to have certificates–sometiimes they are mentors, like you

 376. my nephew would live on Doritos and ham & cheese sandwiches if could, my son is a salami sandwich kinda guy… as a side note if your daughter’s school has a microwave then the sky’s the limit for lunch ideas as you can send left overs OR create special heat and serve meals just for her(tupperware rockers are good for this)

 377. That kind of thinking shows you’re on top of your game

 378. No more s***. All posts of this quality from now on

 379. That takes us up to the next level. Great posting.

 380. What a pleasure to find someone who thinks through the issues

 381. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 382. Og i øvrigt er copy/paste med en lille smule redigering af andre folks kommentarer mÃ¥ske ogsÃ¥ en smule overdrevent, i stedet kunne man jo citere en anden persons kommentarer og henvise dertil :)No offense, i’m just saying 🙂

 383. in los angeles evrynoee’s wearing ugg boots and other beige sherpa-type boots, which it funny because it doesn’t get that cold here. i’ve been sporting some rain boots. there aren’t specific colors this year, but word on the street that fashion is going neon this summer.

 384. E anche quel tipo di copia non è che sia sicurissima…alle volte ti trovi in mano il backup dell'idraulico o del maestro di sci.LOL!!Le riflessioni che sto leggendo (articolo e commenti) per me sono tutte corrette, mai affidarsi ad un'unica forte di dati.Infatti. Ieri sera volevamo vedere un film, e Blockbuster non l'aveva.Non ridete, dai; siamo arretrati, e allora? 🙂

 385. Luciana disse:Sandra, eu acho que essa questão ecológica é muito controversa para ser colocada dessa forma. Eu já li, mais de uma vez, que são necessários mais hectares de terra para alimentar um vegetariano do que um onívoro. No Brasil atualmente a maior causa de desmatamento não é a pecuária, mas o plantio de soja. Então, não, eu não acho que ser vegetariano é mais ecológico do que ser onívoro, acho até que não existem dados suficientes para fazer qualquer uma afirmação responsavelmente em um ou outro sentido.

 386. Mie imi seamana cu pasaje luate din cartea "Why men love bitches" (Sherry Argov), a scris si Simona Catrina despre ea la un moment dat, o facuse cadou unei prietene, sper sa imi amintesc corect.

 387. We wish to thank you once more for the stunning ideas you gave Janet when preparing her own post-graduate research and, most importantly, with regard to providing the many ideas in a blog post. Provided we had been aware of your blog a year ago, we’d have been kept from the needless measures we were taking. Thank you very much.

 388. Hey 1.51, if you’re going to just copy and paste from my blog, the least you could do is mention it. I mean, fucking hell, it’s hard enough when I put an ad up at exactly the same time as Scamp without having my ‚extra-value facts‘ (straight from John Allison, by the fucking way) raped up the Gary and added onto this blog. I hope you [censored].Tchuh!

 389. Judi, Judi, Judi: Love the flag bit. Mine never comes down and actually got a light to shine on it at night (solar! from the “crocketry hardware owner”) .

 390. Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

 391. Ihanat silakkamarkkinat ovat AINA just silloin, kun meikäläisellä on muuta menoa 🙁 Saisivat vähän aikatauluttaa asioita nuo markkinaihmiset.Oliko myynnissä Sundomin pöklinkejä?EI, ÄLÄ EDES SANO! Alkaa niin harmittaan ja snoolattaan!Ostimme niitä kerran Magnuksen kanssa aimo satsin ja söimmekin kaikki heti sielä laiturin päällä. Kädet virutimme ranta-aallokossa. Kunnon pöklinkien haju ei kuitenkaan lähde millään viruttelemisilla. Se lähtee vain kulumalla.

 392. well good luck with all that… love the blog and the picture of frank on the "john"…speaking of which…why is it that the best of ideas appear to us right there??? hmmmas far as having too much on your plate… well dreams are for pursuing… gotta start somewhere…peace

 393. If you’re interested in a different angle on the DR try a Canadian book called Deadman in Paradise. It’s a non fiction book written by J.B. MacKinnon (of 100 Mile Diet fame)about his uncle who was a Priest for the Catholic Church down there and was murdered. While non fiction it reads like a murder mystery story and highlights some of the issues of the DR at the time -Trujilio’s era. I really enjoyed the read and its a popular book club book for us.

 394. some the kids at their jobs as well as clips from the CCP hosted scavanger hunt from last week in <this week’s Highlights video> Pictures from the Social plus others will be uploaded soon so make sure to check and see when the

 395. Yes, as my halloween plans have just been foiled by a job interview tomorrow evening, i shall be having an early night in order to get up early and visit the car boot sunday!! 🙂

 396. I definitely don’t want more work, just more challenging work. I think in a large class, it just becomes so difficult to do that. The only area that is really differentiated is silent reading. That he can do at home. Here’s hoping though!

 397. It’s always a pleasure to hear from someone with expertise.

 398. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each timea comment is added I get four e-mails with the same comment.Is there any way you can remove me from that service?Cheers!

 399. Layla, I love following your story. I’m not that far away in southern Shelby County, AL and I became an adoptive mom in November 2009. Our adoption was domestic and our birthmom is in Montgomery. So while you’re looking to another continent, our baby was waiting for us right around the corner from you! Best of luck to you on your adoption journey. I know the waiting is hard, but you and your little one(s) will be brought together at the right time.

 400. So excited I found this article as it made things much quicker!

 401. keep up the great inspirational cooking recipes – love the peaks into your “life” and bless you for forging ahead in a culture you are learning and loving.

 402. We definitely need more smart people like you around.

 403. Mighty useful. Make no mistake, I appreciate it.

 404. Always the best content from these prodigious writers.

 405. Your article perfectly shows what I needed to know, thanks!

 406. Yeah that’s what I’m talking about baby–nice work!

 407. Smart thinking – a clever way of looking at it.

 408. 02/10/2009PatrickIn any event rebranding the site to be VR-provider-agnostic may in the long run prove to be a good move. It is one of those paradoxes that at the very time when companies have the time and space to get really good at supporting and nurturing their customers, when they are profitable with high market share, that instead of doing that they treat their customers as “the enemy”.Some survive this error of judgement, others do not. The loss of customer goodwill, coupled with the development of credible competitors are often the combination that triggers a downward slide.  

 409. Stay informative, San Diego, yeah boy!

 410. Keep it coming, writers, this is good stuff.

 411. That’s way the bestest answer so far!

 412. Beautiful creations! It looks like you put a lot of love in each one! I have a beagle named Daisy, like your Henry~aren't they the sweetest dogs? 🙂

 413. At last! Something clear I can understand. Thanks!

 414. Thanks for these, peacay. I recently learned of a set of illustrated fables by Aegidius Sadeler, published in 1608 as Theatrum Morum, and have tried (with little success) to track down some images from it. Gheeraerts’s work was apparently a strong influence on Sadeler’s.

 415. Hvor hyggeligt du følger lidt med her på bloggen;)Den er fra Gina tricot. Jeg købte den i Sverige et par dage før dette bilede blev taget. men mon ikke den findes i dk også. prøv evt. webshoppen..knus

 416. Información Bitacoras.com…Valora en Bitacoras.com: Cada mes cientos e incluso miles de clientes en tu país hacen búsquedas en Google para contratar o informarse sobre los servicios que tú prestas. Sea lo que sea a que te dediques ahí fuera hay mucha gente que necesita de los …..

 417. Love that photo of the steam rising off the river – so pretty!!As far as the elliptical…I tend to estimate about 10 calories per minute if it’s high-moderate level of intensity (i.e. really getting my heart rate/breathing up) and more like 8-9 calories per minute if it’s less intensity because I’m having an off day. But no idea if that is really true!

 418. An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

 419. That’s the smart thinking we could all benefit from.

 420. Aw, this was a really nice post. In concept I wish to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make an excellent article… but what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances seem to get one thing done.

 421. It is as if you study my thoughts! You look to master so significantly relating to this, as if you wrote the actual e-book inside it or something. I believe that can be done with some pics to create the message home merely a tiny bit, however other than that, that is outstanding weblog. An excellent study. I’ll easily be back..

 422. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today..

 423. “Like Mr Wright I disdain to avoid showing sympathy for the Copts in spite of this history. To me they are fellow Christians. But alas there are centuries of bad blood between the West and the non-Chalcedonian churches, and it doesnt quite go away just because the current threat from Islam is so great.”To forgive and to be forgiven is not impossible.

 424. Why do people think this recognition is a good thing? It really means nothing. It’s 20 or 30 years too late. Giving recognition when the 2 state solution is already impossible? It’s like a horrible tease

 425. Hello there, I discovered your blog by way of Google at exactly the same time as searching for a comparable subject, your internet site got here up, it seems to be wonderful. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 426. that this in one of my favorites.  Emily at Jones Design Company is very talented.  She shared a tutorial on her blog last month about how to make the Ruffle Wreath.  I have yet to stop thinking about

 427. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 428. Well, I also learned that Hoofed animal meat also causes me to break out. Along with anything with dairy. When I Just eat chicken, turkey, beans, anything not Beef or pork related, I am fine. Also, I have to pay attention to labels because my Favorite Salt and Vinegar chips were breaking me out because they had…MILK.

 429. I like Obama, but he needs to keep something in mind. If he wants to change the fundamental shape of the Democratic party to be much more friendly to religious people (i.e., by shamelessly pandering to them), he will probably chase away as many or more than he will attract.Like me. I’m only hanging on as a big-D Democrat by a very fine thread right now. If he wants to turn the party into a bible study, he can blow a goodbye kiss at my ass as it walks out the door forever.Religion has NO PLACE in politics whatsoever. Period, paragraph, end of fucking story.

 430. Most important, send relevant and targeted content, a clear call to action, and pay close attention to your subject line, Western Wedding Favors, >:-), Vinpocetine Libido, >:-O, Rub My Wet Pussy, bqd,

 431. 17 febrero, 2010FerBuen articulo, espero que sirva de ayuda a mucha gente como a mi.Al menos he podido comprobar que Jazztel esta haciendo un buen trabajo y al menos es la que menos engaña de las dos.  

 432. An answer from an expert! Thanks for contributing.

 433. taratata …. je-préfère-les-chats,écrire de la poésie est quelque chose de « vrai » si vous voulez, est une EXPERIENCE, oui … certainement …. vous avez raison ..Mais vivre SANS écrire, que croyez-vous que cela puisse être pour le poète ?C’est ou VIVRE la poésie ou MOURIR ..

 434. Arena’s problem is a nice one to have. If I were in his shoes, I’d swap Beckham and Sarvas for the starting spot. Not that Marcelo doesn’t deserve to start, because he’s been brilliant.Bruce could play a 4-5-1, move Donovan back to the wing opposite Chippen and just play Keane up top.

 435. What an awesome way to explain this-now I know everything!

 436. “I wish the fab four would go on these promotional runs every year, but without the movie which I didn’t care for.”Truer words were never spoken.

 437. I don’t have a facebook, but if I did I would probably become addicted to it because it seems like something a lot of people can get involved with. This is a good article describing what will happen if you get to involved with the internet.

 438. Apparently this is what the esteemed Willis was talkin‘ ‚bout.

 439. That’s way more clever than I was expecting. Thanks!

 440. Re “good intentions”, the late Sir Oliver Lodge wrote about an author:“I suppose he may be credited with good intentions; which I always consider the feeblest kind of praise, because the only people without good intentions are criminals; and I am not so sure about them.”

 441. My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 442. We have successfully recruited team members for the positions listed above, however we are always interested in hearing from worthy candidates while we continue to expand our team. For updates on current vacancies or find out more about the type of applicants we look out for .

 443. Oh honey, you have no idea. Don’t you have another land to go troll? Bye bye. See you again next time you want to harass me with Tanya Gordon AKA MommyGoggles.

 444. Excellent blog! Do you have any recommendations foraspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any ideas? Thanks!

 445. This is another impressive milestone for Docs! Perhaps you should point out it's being rolled out progressivly — I don't have the 'scripts' menu item yet.

 446. What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 447. J’ai eu le même problème avec un t-shirt Kiabi, tout le haut est en dentelle synthétique et donc après passage en machine je dois couper les petits fils élastiques. Je pense que tous les t-shirts de ce genre, si c’est une marque à prix raisonnable, auront ce problème. Le mieux c’est de trouver des hauts avec de la dentelle incorporé dans le tissu, donc plus solide.Ah d’accord, bon c’est pas juste H&M alors ^^ Bon n’empêche que c’est naze mais je le saurais à l’avenir!

 448. Love your free stock photos! Thank you so much, it’s so difficult to find good quality freebies and finding your source totally made my day 🙂 Carry on the fantastic work!

 449. / Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!

 450. สวัสดีครับ คุณ sompopผมเข้าใจว่ารุ่นของผมนี้ เลิกผลิตแล้วครับสี Mystic Dream + Matching headstock + JP Inlay + Piezo เป็น full option ที่ไม่มีขายอีกแล้วครับส่วนราคานั้น ทาง USA ถูกว่าประมาณ 1 หมื่นบาทครับ แนะนำว่าให้ซื้อที่ USA แล้วหิ้วกลับมาดีกว่า

 451. Congrats! That’s awesome My latest kitchen disaster (there have been many) happened when I was heating up leftovers in the microwave (pathetic, I know) – I didn’t let the glass dish get close enough to room temperature before putting in the microwave for a few minutes. When I went to take my food out – the entire dish had cracked right down the middle leaving little glass shards all throughout the dish. I had to run out and grab Chipotle for a quick meal instead. Word to the wise – don’t ever do that!

 452. Weihnachten in der Kirche Zuflucht suchen. Vom Krippenspiel gibts bestimmt noch tolle Schafsfelle etc. Und dann machst du eine Fotodokumentation davon. Bestimmt stimmungsvoll! ;-)p.s.aber warum kann der ölmensch nicht heute oder morgen noch kommen?! Oder Samstag?

 453. Esta mañana he estado en el médico porque tenía hace tiempo unos pitidos en los oídos que me vuelven loco. Me han dicho que se llaman tinnitus o algo parecido. El caso es que me han dado ansiolíticos y no sé porqué. El médico me ha dicho que los pitidos en los oidos no me van a desapareceder, pero que me voy a sentir mejor. Me he metido en esta página y ahora estoy entendiendo que lo que me producen esos pitidos es ansiedad. Tengo mucho miedo a quedarme sordo, tambien tengo miedo a quedarme aislado, a que nadie me entienda.

 454. The truth just shines through your post

 455. Surprising to think of something like that

 456. Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

 457. It was most unfortunate, Alex, that due to the teachers’ strike in July, I was unable to meet with you in Ollantaytambo and view the dorm. It looks as if things are progressing well and your new newsletter looks great!

 458. zegt:Beste Lilian,Fijn dat je horen en bedankt voor het compliment.Als je zelf die stappen zet, dan gaat het goed komen! En als het als goed was, dan wordt het zo nog beter…Veel succes!Frank

 459. He finally took off his sunglasses, but in the wrong place – in front of the mirror!! That’s why he really died, saw himself in the mirror.Oh well, funny guy Michael was… Or was he a guy? 8)

 460. This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

 461. Mit Gruppen habe ich bisher noch keine Erfahrung gesammelt, da kann ich keine Tipps geben. Aber wenn es bei Dir funktioniert dann ist ja wunderbar!

 462. Ich korrigiere mich und betrachte Deine Äußerungen jetzt, ganz im Kontext der Thematik, als Deine ganz persönliche Offenbarung.Zufrieden? Dann ist ja gut.

 463. INDICATORE FTSEMIB/FIBSP – UNICREDITE anche su questo ciclo come al solito ha avuto ragione il timoniere a non farsi fregare dal pullback, ora vediamo che succede a 16000…… UCG: x ora tengo con stop a 3,45, sul resto vediamo come va.★★★★★

 464. Last one to utilize this is a rotten egg!

 465. lol TBH I don’t understand why it kind of operates like an untouchable trust as soon as you move across the border. Then again, taxation laws are typically illogical.

 466. kira قال:طيب اخ انس متى تحديث جالاكسي تاب 2 10.1 انا استغربت صراحة الجهاز جديد والنسخ اللي قبلو نزلها جلي بين صراحة ما انصح الا باجهزة نكسس تحديث اول باول

 467. Keep up the GOOD work! Vann over hodet har en tendens til Ã¥ forsvinne. Det er litt som tide vann. Men heldigvis skifter det ikke like ofte in our world 🙂 Pust ut. Finn tid til deg selv. PS Les BT førstkommende fredag. MÃ¥tte stoppe opp jeg selv 🙂 varm klem pÃ¥ en søndag. Signe

 468. Jan09Chicago Pinhead Are you crazy, this looks incredible! The playfield is similar to Big Buck Hunter which is awesome and the picture of Bon Scott is kick ass! Only a true AC/DC fan would see or understand that. Oh, and by the way, the Stones was excellent. A true challenge for a real Pinhead!

 469. I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

 470. Your’s is a point of view where real intelligence shines through.

 471. These are fine "snow" pictures. I'm glad you got it on these branches before it melted off. Nice processing to brighten the first one. Well done, Tricia.

 472. So I was thinking about starting an etsy store, but I am only 13. I have my mom’s permission. Does she have to own the store under her name, and I sell my items there, or can I have my own store and she knows about it? I read the Terms of use, but I am confused.What does using it in conjunction with mean, because only one person can own an account and register.

 473. That’s really thinking out of the box. Thanks!

 474. Very nice. Although…Imagine a world where every woman covered herself.  All the men would be satisfied with their partners, and maybe women wouldn’t feel so insecure.Muslims during the time of Prophet (S) still committed zina and women were even raped. However, statistically speaking, a simple comparison between infidelity and sexual transgression from that specific time and place to today’s would speak worlds of difference.

 475. I was seriously at DefCon 5 until I saw this post.

 476. all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 4.01. Revision Date: 2011-12-30, 4:15:21 PM. is viagra over the table (omeprazole) belongs to a narcotic medicine (examples include methadone, morphine, is viagra over the table, Darvocet, Percocet, Vicodin, Lortab, and many other drugs may interact with gabapentin. your

 477. Shanna just says a word in nobodies dictionary, foreign or domestic, (sss-cat-ological) and you “Like it”!! Me, I say something profoundly canine and it’s, “there you go again.”I know – it’s an artist thing and a dog woodn’t understand. :P*****Our Editor Responds: Ha! and did you retaliate by selecting the “thumbs down” icon on YouTube?

 478. I found just what I was needed, and it was entertaining!

 479. When I first saw this title Cara Pengobatan Asma | Cara Pengobatan Penyakit on google I just whent and bookmark it. Effectively written write-up, Glad I am able to locate a website with some information plus an excellent writing style. You keep publishing and I will contiune to keep browsing.

 480. Oh Lime…..I’m sorry you aren’t feeling well…. but you do look mighty cozy! Your face looks very much like a woman in a Gustav Klimt painting…..I really got that right away! Take a look at Danaes face or Watersnakes faces (both Klimt)….your expression is so like that….HHNT

 481. Wow, perfectly made cookies , without any cracks and damn, they r in good shape..Can u pass ome here ? And yeah Priya, We'll meet when u come here to chennai..So, u r planning for a vacation ? Thatz some good news there..

 482. What a joy to find someone else who thinks this way.

 483. Rodrigo escreveu: document.write(’10 de dezembro de 2008 as 17:30′); falou tudo! Estevão Mortare escreveu: document.write(’10 de dezembro de 2008 as 16:14′); Eita nois, e eu pensando que nao existia panelinha na blogosfera….Gostei dos termos ( umbigosfera/egosfera ) Miguel Mascarenhas escreveu: document.write(’10 de dezembro de 2008 as 15:52′); FATO! Blogs 1 de outubro de 2010 21 de maio de 2010 20 de janeiro de 2010 23 de dezembro de 2009 18 de dezembro de 2009 Últimas Notícias Outros Destaques Mais Comentados 5 de junho de 2007 24 de março de 2011 7 de março de 2007 8 de fevereiro de 2010 30 de maio de 2010

 484. Cooles Thema, ich liebe es mir playthroughs von Horrorspielen auf youtube anzuschauen und mmer wenn jemand Amnesia spielt muss ich wieder an das legendäre Youtube Video Amnesia What the Fuck! denken. Das versüßt einem immer wieder mal den Tag. Alternativ war auch day9′s playthrough echt hilarious.

 485. is a dynamic language that runs in the JVM. Some call it a scripting language as well, but I am not sure. The idea is that it is similar to Ruby in some respects but has a syntax very similar to Java.Regarding what your family thinks, my wife feels the same way. If I am reading a technical book, she just says that it looks like gibberish. Don’t get me started on being the family computer consultant! That is probably a full article itself.

 486. This insight’s just the way to kick life into this debate.

 487. سام علیکماله من پوشه dlc ندارهdlc تو پوشه یzone دیگه؟اگه از خودم بسازم فایلهاش از ماله شما کمتره چون تو عکس پوشه ی dlc شما به جز مپ ها چیزهای دیگه ای هم هستممنون

 488. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 489. dit :J’aime beaucoup les illustrations! Je ne pensais pas que les Barbapapa buvaient du vin.Sinon en ce qui concerne les cavistes, c’est vrai que la passion les habite et ils excellent donc dans la vente de vins de tous types : Bordeaux, Jura, Alsace… Et très souvent c’est pertinent.Ne les abandonnez pas!

 490. Dude,We're all about community. I would be more than happy to slap a badge on the websites of all three podcasts I do… although one of the DyscultureD founders records from Victoria, he is originally from Hamilton.I hereby pledge the allegiance of DyscultureD, lovehatethings, and Best Episode Ever to SOAP, one provincial region, under Web, with sibilancea and jesters for all.Thick skin unnecessary – I like crazy.

 491. this will lead to showing/introducing the benefits and exposing all the lies and within time will imho lead to a public option. when it does everyone will want then move to single payer. but, this is only an opinion but i? think a logical one once the US gets past all the nonsense. …i guess we’ll have to wait and see tho.

 492. Hohoho Santa LeBrain! He’s a lucky Santa, since he definitely comes more than once a year. [See what I did there? ‚Cos Santa LeBrain has already given me music this year. So then I made it into a sexual joke and… sigh if I have to explain it, it’s just not so funny anymore].

 493. Dear My wife,I love you so much and I love your work a lot, congratulations for publishing your interview and from deep inside my heart I hope that you can always reach success after success, you are the most amazing wife in the world and the best ever woman that I have ever know, and one of the most talented coming up artists, and really one of the best photographers ever, I will always love you forever and beyond, best wishes and best regards, keep going babe.Your HusbandRehab Khattab

 494. And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me straight.

 495. das ist bestimmt knoblauch, weil knoblauch ist doch weiß 😛 aber wenn du jedem sagst, dass das kürbisse sein sollen, dann glauben die/wir das :)ich hatte, bevor ich rumprobiert hatte ein back-up gemacht, das backup wieder hochgeladen und seitdem hats das design verschossen… ich muss mal schauen ob ich noch ein gaaaanz altes backup habe… vll hilft das :-/

 496. I thought I’d have to read a book for a discovery like this!

 497. I could read a book about this without finding such real-world approaches!

 498. In US: Mortgagee Clause In Insurance Policy…In the United States, if the mortgage documents need the mortgagor to insure the property for the benefit for the mortgagee, in the event of a payment under the insurance policy, the mortgagee is eligible to have the proceeds paid to reduce the mortgag…

 499. Ive actually seen "niche" sites get dropped from the results only for parked domains to take a higher ranking than these sites… poor update google, why us discountemuboots.com ranking highly all of a sudden.not impressed this time google

 500. Sim, Quintas, se tu tivesses te dado ao trabalho de ler este post saberias que a Constituição diz exatamente que a união estável é apenas entre o homem e a mulher, e que isto foi expressamente discutido durante a Assembléia Constituinte.- Jorge

 501. serait -il possible d’avoir plus d’explications sur l’utilisation d’un peak flow,les mesures, (selon la taille, l’age ext…)les repaires; vert,jaune,rouge où les placer sur l’appareil.merci

 502. Estamos mesmo entregues à bicharada.Vem um tipo de manhã diz uma coisa, vem a seguir outro ao almoço (mais importante) diz outra, depois vem o Sócrates à tarde diz outra diferente das duas. Em que é que ficamos?Que grande cambada de incompetentes.Abraço2/5/08

 503. Times are changing for the better if I can get this online!

 504. Death leaves a heartacheNo one can heal;But love given by a person who is no more leaves a memoryNo one can stealOur deepest sympathy goes to all of you.Carol and Ryan Augustine

 505. Great article but it didn’t have everything-I didn’t find the kitchen sink!

 506. Hei Noora, voisitko joskus kirjoittaa pidemmän postauksen Body Shopista? Sehän on toki nykyään Lorealin omistama, mutta alkuperäinen ajatus taisi kuitenkin olla luonnollisista aineista tehdyssä kosmetiikassa, kierrätettävissä pakkauksissa, eläinkokeettomuudessa, ym. Ja monet, varsinkin nuoret, tuntuvat brändiä suosivan, ajatellen sen olevan parempi kuin perusmarkettikaman. Kiitos!

 507. Hey David Mabus!!!You present an interesting point. However it is not at all relevant to the discussion at hand. I can only assume you posted it here because this post has strong googlability for atheism in general, hence your comment is spam and I intend to delete it as such. You are welcome to post these comments to some discussion about James Randi or his challenge if you’re actually interested in some critical discussion of your claims.

 508. I read your post and wished I was good enough to write it

 509. johan,karlskrona skriver: Jag vet inte om genusfrÃ¥gemedvetenheten motverkar kantigheten i traditionella könsroller, det blir en antites, (helt duktigt pÃ¥läst och) lite tjafsigt. Kan barn och vuxna inte bara fÃ¥ tycka att nÃ¥got är roligt för att det är roligt, eller tycka att nÃ¥got är snyggt för att det är snyggt?Heja Sonja. 1  0

 510. I similar to the useful facts you give you in your own article content.I’ll bookmark your blogging site and check once again here often.I’m somewhat definitely sure I’ll study an awful lot of new stuff proper the following! Decent luck for that following!

 511. The genius store called, they’re running out of you.

 512. I’ve been thinking about this. For now, the only practical method is listing the date of the most recent alteration to the list (see bottom line of widget in the far right sidebar) but I’m looking into a method that wouldn’t require readers to constantly check that update line, such as the option for an email notification.

 513. Bästrebban, den är så himla, himla fin!Jag saknar dig när jag läser det här. Vill också vara med och springa bredvid en longboard..

 514. Thanks for contributing. It’s helped me understand the issues.

 515. Enlightening the world, one helpful article at a time.

 516. I am thinking about buying a 5,000 Watt Continuous/10,000 Watt Peak Power inverter and a 45 Watt Solar Panel Kit, to use to run the lights and some utilities with, and I was wondering if I would need a regulator.

 517. Camila, voce sempre. MuuUuito estilosa!!!! Tenho muitas ideias para meus looks apartir do sua!! Estou sempre ligada em voce pelas redes sociais e adoro MUITO o seu trabalho!!! Voce eh uma pessoa iluminada!!! Tudo de melhor hoje e sempre!!! Bjo no coracao!!! []Camila Coelho Respondeu:November 19th, 2012 em 7:30 pm, Aiq ue bom saber, Fe =) Um beijao e obrigada pelo carinho <3[]

 518. A dla mnie ciekawe jest jeszcze że tylko przy niskich stopach Å›rednia jest o 50% wiÄ™ksza od mediany.Czy to nie uzasadnia „normalnych” wycen Apple – lub inaczej czy wÅ‚aÅ›nie anormalnie niskie stopy procentowe powodujÄ… gwaÅ‚towniejsze szukanie okazji inwestycyjnych …cnd

 519. continuous work in progress and seldom that…a blogger can find the right look for his blog on his first try.the best thing to do is create your own theme, or if you are not skilled in web design, hire someone who can. this way you can include…

 520. Sveiki Monika,visgi duomenys neteisingi, ar bandėt pasirinkti „Option1″, ten reikia vesti rez.kodą ir paskutinius 4 kortelės numerius, sunku suklysti, jeigu ir tai nesuveiks, tuomet skambinkite ten kur pirkote, jeigu tiesiogiai ryanair.com, tuomet: (8 37) 750 195

 521. I much prefer informative articles like this to that high brow literature.

 522. Enhorabuena!!! No se cómo se dice en el ambiente de los dj’s, en el mío se desea mierda. Así que vayan toneladas de mierda desde Madrid que apaciguen los nervios y te permitan disfrutar de la noche.

 523. What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

 524. Spostovane Vesna Marija pa se kaksen, ki se vidi v taki situaciji jaz tudi spadam med vas le, da imam sluzbo ceprav ne tisto za katero sem se izsolala. Srcno upam, da bo kdaj…Glede ljubezni pa se mi tudi nekaj staro novo odpira tako, da bomo videli kaj bo prinsel caas… Mogoce tudi zaradi molitvene podpore in vzpodbudnih besed na tej strani. Tako,da le pogumno.Angeli varuhi prosite za nas.

 525. Thanks for the insight. It brings light into the dark!

 526. scusate ma secondo me il pezzo peggiore (l'unico che ho visto mentre facevo zapping ma leggendo i vostri commenti brbrbr) è stato quello del "ricercatore" della free energy che affermava di poter "ripulire" le scorie nucleari….Altro che morgellone! 🙂