MÜSLÜMAN-GAYR-I MÜSL?M ?L??K?LER?NE DA?R SÖYLE??

MÜSLÜMAN-GAYR-I MÜSL?M ?L??K?LER?NE DA?R SÖYLE??

Mustafa ?slamo?lu ile gurbetçilik, ensarl?k, muhacirlik ve hicret hakk?nda söyle?i

 Mustafa Islamoglu (5)

Hocam, dinimizde gurbetçili?in ve hicretin yeri nedir?

Hicretin yolu gurbetin yoluysa e?er, her peygamber hicret etmi?tir. ?nsano?lu hicretin ve gurbetin çocu?udur. Zira insano?lu bu dünyaya hicret ederek gelmi?tir. Dünya, insano?lunun hicretidir, s?las? de?il. ?nsan?n s?las? cennetti. Rabbim, insan gurbette s?las?n? kazans?n diye dünyaya gönderdi. ?nsano?lu dünyada gurbettedir. Gurbet bize Adem atam?zdan kalan en büyük mirast?r.

Bana ´en büyük gurbet nedir?´ diye sorarsan?z, ki?inin anla??lmamas?d?r, derim. Yani gurbet vatan?n?zdan uzak olmak de?il, sizin anla??lmad???n?z bir yerde olman?zd?r. Etraf?n?z sizi anlam?yorsa, as?l gurbet odur.

Bugün insanl?k tarihine bakt???m?zda büyük medeniyetleri hep muhacir toplumlar?n kurdu?unu görürüz. Ya?ad??? yerden k?pramam?? toplumlar büyük medeniyet kuramam??lar. ?lkinin en tipik örne?i Türklerdir. Orta Asya´da büyük bir medeniyet kuramam??lar. Ne zaman ç?km??lar kapal? havzalar?ndan, o zaman koca koca medeniyetler kurmu?lar. ??te Selçuklu, i?te Osmanl?, i?te Babur?ahlar devleti bunun göstergesi. Dolay?s?yla peygamberler de öyle. Hz. ?brahim (as) bulundu?u toprakta bir ?ey yapamam??. K?p?rdayamam??. Kendisi bugün Irak s?n?rlar? içerisinde yer alan Ur ?ehrinden idi. Fakat bakm?? ki imkân bitti, hicret etmi?. Fakirin sözlü?ünde hicretin tarifi ?udur: ?mkânlar?n bitti?i yerden imkânlar?n üretilece?i yere göç etmek.

Hz. ?brahim imkânlar?n üretilece?i yere, Filistin´e göç etmi?. Oradan Kâbe´ye kadar uzanm??. Ve orada bo? vadilerden ba?ka bir ?ey yok. Rabbi ona ´insanl??? ça??r´ demi?. Kimse yok ki, kimi ça??racak? Sen ça??r, Allah duyurur. Hicretin bereketidir o i?te. ?nsanl?k tarihi böyle. Tüm peygamberler, Hz. Muhammed (sav) de, hicretin ekme?ini yemi?lerdir. E?er Mekke´den Medine´ye hicret etmeseydi, Medine´de ?slam devleti kurulmazd?. Bugün de görüyoruz. Müslümanlar?n birço?u dünyan?n birçok taraf?nda muhacirler. Art?k dünyan?n müslüman olmayan bir co?rafyas? kalmad?. Bu da elhamdülilillah dünyan?n dört bir yan?na ezan?n, Kur´an?n ve namaz?n gitmesine sebep oluyor. Bundan daha güzel bir ?ey olabilir mi? Bu manada bizler Endülüs´e gittik, orada bir medeniyet kurduk. Biz orada gurbetçiydik. Hicret ettik. Bir medeniyet kurduk.

Ebu Eyyub El-Ensari örne?ine bakal?m. O buraya geleli 1400 y?l oldu. Buraya sava?mak için gelmi? olamaz. Zira geldi?inde zaten 80-90 ya??ndayd?. Bu ya?ta bir insan sava?amaz. Zaten o sava? (k?tal) için gelmemi?, cihad için gelmi?. Malumunuz cihad sava?la s?n?rl? bir kavram de?il. Cihad insan ile ?slam aras?na gerilen engelleri kald?rmak için insan?n elinden gelen çabay? ortaya koymas? demektir. Ebu Eyyub niye geldi peki? Hicretin yi?idi olmak, hicretin bereketine nail olmak için geldi. Onun için Avrupa’daki göçmenleri de hicretin ekme?ini yiyen ve bereketine nail olan karde?lerim olarak görüyorum. 1960’larda giden ilk kafileyi dü?ünelim. ??çi olarak köylerinden ç?kt?klar?nda bir ço?u bu kadar dindar de?ildi. Ama hicret ediyorlar ve dindarl?klar? art?yor, Müslümanl?klar? art?yor, mallar? art?yor, bilgileri art?yor, görgüleri art?yor. Demek ki hicret bereketli bir ?eymi?.

Peki hocam gerçek manada muhacir ve ensar olmak ne anlama geliyor? Avrupa´da nas?l ensar olabiliriz?

Herkes hem ensar´d?r, hem muhacir´dir. Kendinden sonra gelen gurbetçilerin ensar?, kendinden önce gelen gurbetçilerin muhaciri… Dolay?s?yla siz sizden öncekilere göre muhacirsiniz, sizden sonrakilere göre ensars?n?z. Ensar olabilece?iniz mutlaka birileri var. ?imdide Avrupa´ya gurbetçi olarak gelenler var. Damatlar, ö?renciler, tacirler, ihtisas yapmaya gelenler var. Hatta i? bulmak için gelenler vard?r, kaçak göçmenler var. Ülkesindeki zulümden, sava?tan, i?galden, k?tl?ktan kaçanlar var. Adam?n i?i de yok, ekme?i de yok. Bir lokma bile ona büyük bir nimet. ??te sana ensar olma imkan?.

Sadece bu de?il ama. Ayn? zamanda siz Avrupa’n?n yerlisi olan insan karde?lerimizin muhacirisiniz. Fakat Avrupa´l? gayr-? müslim insan karde?lerimiz de inançta sizin muhacirlerinizdir. Siz imanda onlar?n ensar? olacaks?n?z. Siz onlara ensar olarak yard?m edeceksiniz. Ellerinden tutacaks?n?z. Avrupa´l? bir ihtiyar kendi gençlerinden sizden görece?i yard?m? görmez. Avrupa´l? 85 ya??nda bir ihtiyar kar??dan kar??ya geçerken elinde iki po?eti var ise, ensar ol. Kendisine iki cümleyle, ´Kar??ya geçmenize yard?mc? olabilir miyim?´ de ve koluna gir. Bak nas?l sevinecek, nas?l memnun olacak. ??te ensar olmak. Ensar ´yard?mc?´ demek. Yani Avrupa´da bugün ya?l?l?k sosyal bir problemdir. O zaman siz onlara bu konuda da ensar olun. Vicdan? pasifle?en, kalbi tekleyen Avrupan?n vicdan? ve kalbi olun.

 Çok önemli bir meseleye de?indiniz hocam. Dinimize göre bir müslüman yabanc? bir ülkede nas?l davranmal??

Peygamberimizin dönemine bakt???m?zda Müslüman – gayr-? Müslim münasebetlerinde üç model görüyoruz.

1. Mekke modeli.

2. Habe?istan modeli.

3. Medine modeli.

Mekke modeli Müslümanlar?n muhalefette oldu?u bir ortam. Bu model, Müslümanlar?n muhalefette oldu?u bir ortamda gayr-? Müslimlerle ili?kiler nas?l olmal? sorusunun cevab?n? görüyoruz. Neca?i Habe?istan’?nda, muhacir olunan bir ortamda gayri Müslimlerle ili?ki nas?l olur sorusunun cevab?n? görüyoruz. Medine modelinde ise, iktidar olunan bir ortamda gayr-? Müslimlerle ili?kiler nas?l olmal?d?r sorusunun cevab?n? görüyoruz.

Mekke´de, yani muhalefette, Peygamberimiz ve müminler, Müslüman olmayan muhataplar? ne yaparlarsa yaps?nlar – ki onlar sald?rd?lar, mallar?na ve canlar?na tecavüz ettiler ve büyük ?st?raplar çektirdiler -, ayn?s?n? yapmad?lar. Allah için müminler bunlar? bir e?itim olarak gördüler, ´Mekke okulunda okuyoruz´ dediler. Bu okulun co?rafyas? ac?, matemati?i ?st?rap. Bu okuldan bir k?sm? hicretin 5. y?l?nda Habe?istan´a hicret ettiler.

Avrupa´daki göçmenlerin durumu Habe?istan muhacirlerinin durumuna benziyor, yani muhacir olunan bir ortam. Ne yapt?lar müminler orada? Kendilerini iyi ifade ettiler. Önce kendi inanç ve ahlak sistemlerine göre davrand?lar. Asla kendilerini misafir eden ev sahibine zarar vermediler. Aç?k oldular, ?effaf oldular. Kapal? ve gizemli bir toplum imaj? vermediler. Öncelikle toplumun yöneticimi kesimine kendilerini anlatt?lar. Bulunduklar? ülkenin yönetici elitinMustafa Islamoglu (1)in huzuruna ç?kt?lar ve kendilerini ifade ettiler. Neca?i sordu, bunlar cevaplad?lar. Ama dosdo?ru olarak. Ho?una gidelim diye de?il. Ve o zat da onlar? kendileri olarak gördü. Bakt? ki bunlar dürüst, samimi ve ma?dur insanlar. Buraya zulümden ve bask?dan kaçt?klar? için gelmi?ler.

Avrupa´ya giden insanlar?m?za dü?en görev, içinde bulunduklar? toplumda kendilerini iyi anlatmak ve ?effaf olmakt?r. Kapal?, getto toplumu olu?turmamakt?r. Bugün Yahudilerin yapt??? en büyük hata budur. Kom?ular?n? sevmiyorlar ve kin biriktiriyorlar. Birgün geliyor biriken o kin bir öfke seli gibi patlay?p üzerlerine geliyor.

Kapal? toplum oldu?unuzda kin biriktirirsiniz, aç?k toplum oldu?unuzda hat?r biriktirirsiniz. Müslümanlar bugün kin de?il, hat?r biriktirmeliler ki, yar?n o hat?r? kullans?nlar. Medine modelinde ise, iktidar olunan bir ortam var. Peygamberimiz Medine´ye hicret ettikten sonra ilk defa gayr-? Müslimlerle bir anla?ma, sözle?me yapt?. Öyle bir sözle?me ki, onlar?n hukuklar?n? da aynen kendilerine uyguluyor. Medine Sözle?mesi çok hukuklu bir sistemi öngörüyordu. Yahudiler kendi hukukuyla yönetiyor, Müslümanlar kendi hukukuyla. Herhangi birimize sald?r? olursa, hep beraber sald?rgan? cezaland?raca??z. Ama onlar sözle?meye ihanet ettiler. Rasulullah´? öldürmeye kalkt?lar. Müslüman bir kad?na tuzak kurdular. Korkunç bir i? i?lediler vs. Ve en sonunda sava? müttefiki olduklar? halde, sava??n içinde ihanet edip Müslümanlar?n geriye b?rakt??? kad?n ve çocuklar? rehin ald?lar.

Gayr-? müslimlerle ili?kiyi anlayabilmek için bu üç modele bakmam?z gerekiyor.

Peki, hocam, son sorumuz, siz de Avupa´ya gelip gidiyorsunuz. Sizce Avrupa´da ?slam nas?l temsil edilmeli ve do?ru temsil edebiliyor muyuz? Biliyorsunuz ?slam dü?manl??? da yayg?nla??yor.

?slamofobyan?n iki aya?? oldu?unu dü?ünüyorum. Birisi Avrupa´ya yönelik antipropaganda aya??, di?eri de bizden kaynaklanan temsil problemi. ?slamofobyan?n antipropaganda aya?? ile ba? edebilirsiniz. Çünkü hiç bir yalan sonsuza kadar süremez. Bunlar bizden önce Yahudilere de yap?ld?. 20. yüzy?l?n ba??nda Amerika´ya yahudi göçü ba?lad???nda, Amerika´da baz? yerlerde ´Yahudiler ve köpekler giremez´ yaz?yordu. ?imdi ise Amerika´n?n efendisi oldular. Nereden nereye. Yani bu durumlar de?i?mez durumlar de?il. Bunlar? de?i?mez gibi görmek an´? mutlakla?t?rmakt?r. An´? mutlakla?t?ran kaybeder. ?çinde ya?ad???m?z an´?n ac?s? her an´?n ac?s? de?ildir. Bu an´? de?i?tirebiliriz. Yoksa de?i?meye yönelik iradeniz yok oluyor. ?radeniz yok olunca de?i?emezsiniz.

Bu manada Müslümanlara dü?en görev öncelikle kendilerinden kaynaklanan sorunu halletmektir. Bu da temsil sorunudur: ?slam´? iyi temsil etmek. Bugüne kadar maalesef bu konuda iyi bir s?nav veremedik. ´Biz nas?l temsil edersek edelim, Avrupa içinde öyle bir kitle var ki, bunlar bizi sevmiyorlar, bizi kabul etmiyorlar´ diyenler olacakt?r. Bu do?rudur. Avrupa toplumlar?n?n bilinçalt?nda tarihi bagajlar var. Mesela haçl? seferlerden kalma bagajlar var. Osmanl? korkusu var. Yersiz korkular yani. Bütün bunlar?n üstüne bir de suni olarak olu?turulmu? bir ?slamofobya var.

Unutmay?n, “ilk günah” fikri bize ait de?il, H?ristiyanlara ait bir inanç. Biz insan?n özünde iyi oldu?una inan?r?z. Kur´an bize insan?n özünde iyi oldu?unu söyler. Dolay?s?yla Alman da insand?r, Frans?z da insand?r, Belçikal? da insand?r ve bunlar özünde iyidir. Kitab?m?z biz Müslümanlara, iyili?in kal?c?, kötülü?ün geçici oldu?unu söyler. ?yilik etkilidir, kötülük etkisizdir. Onun için biz genelleme yapamay?z. Genellemek iyilere haks?zl?k olacakt?r. Yani dazlaklara bakarak Avrupa´n?n tamam?n? dazlak yerine koydu?unuzda zulüm etmi? oluyorsunuz, daha kötüsü de?i?tirme umudunuzu kaybetmi? oluyorsunuz. Umudunuzu kaybetti?iniz için de ortam? ve durumu de?i?tirme iradenizi kaybediyorsunuz. Çünkü de?i?mez zannediyorsunuz. Çünkü dazlaklara sizin dü?man oldu?unuz kadar dü?man olan Avrupa´l?lar da var. Bunlar Avrupa´n?n içine de zarar veriyorlar. Bunu da görmek laz?m. Onun için asla genelleme yapamay?z.

Mustafa Islamoglu (4)Avrupa´n?n en büyük problemi indirgemecilik, Do?u´nun en büyük problemi de genellemecilik. Onlar indirgeme probleminden kurtulsunlar, biz de genelleme probleminden kurtulal?m. Ne yapaca??z o zaman? Seçip, ay?ral?m. Yani iyiyi kötüye kat?p da kurunun yan?nda ya?? da yakmayal?m. Biz böyle yaparsak onlar da bizi seçip, ay?r?rlar. Onlar da bizim kötümüze bakarak genelleme yapmazlar. Bu yolla onlara, seçip ay?rmay? ö?retelim. ?çimizden ç?kan ahlaks?zlara, anar?istlere, terör severlere bakarak Müslümanlarla terörü ayn? zannetmesinler. ?çimizden sahtekarlar ç?kabilir, onlar?n içinden de ç?kabiliyor. Bizim içimizden ç?kan sahtekarlara bakarak ?slam´? ve müslümanlar? mahkum etmesinler. Ama önce biz onlara seçip, ay?rmay? ö?retelim. Genelleme yaparak zulmetmeyelim.

Bize dü?en çok sey var burada. Yapmamam?z gereken ?eyler var. Bunlar?n ba??nda, asla ve asla birlikte ya?ad???m?z toplumun hukukunu ihlal etmemek geliyor. Bu bir müslüman?n yapamayaca?? bir i?tir. E?er bir toplumda birlikte ya??yor isek, iyili?i art?rmam?z gerekiyor. ?yilik artarsa, bundan herkes yararlan?r. Onun için aktif iyi olal?m. Pasif iyi de?il. Aktif iyi olup Avrupa´da iyili?i biz temsil edelim. Mesela Bat?´n?n kalp ve vicdan konusunda s?k?nt?s? var. Vicdan ve merhamet k?tl??? ya?an?yor. Biz bu konuda merhamet ve vicdan ihracat? yapal?m. Onun vicdan? biz olal?m. Merhameti biz olal?m. ?unu dedirtelim onlara: ´Bat?´n?n merhameti eksikti. Müslümanlar bizim merhametimiz oldu´.

Tabi ki bunu hepsi demeyecektir. Zaten bizim hepimizde onlar?n merhameti olmayacakt?r. Yani onlar?n katili olan?m?z da var. Ama bizim iyilerimiz Bat?´n?n vicdan? ve merhameti olur ise, Bat?´n?n iyileri de bunu görür. Zaten mesele iyilerin iyileri bulmas?d?r. Yoksa kötüler her zaman olacakt?r. Dünya kötüsüz kalmayacakt?r. Biz iyilik edersek, onlar ´Demek ki biz müslümanlar? genellemekle hata yap?yormu?uz. Asl?nda bu insanlar?n aras?ndan ç?kan kötüler kötü müslümanlarm??. ?slam insan? iyi edermi?, bunlar az müslümanlarm??. O zaman bunlar?n daha iyi müslüman olmas? için çal??al?m´ diyecekler. Ve aralar?ndan imana nasipleri olanlar var ise, kendimize ça??rmayaca??z, ?slam bizim mal?m?z de?il ki. Allah´a ça??raca??z. Herhangi bir ?eye ça??rmay? Kur´an yasaklam??t?r. Kur´an, bir tek Allah´a ça??rmay? emrediyor. Onun için kendimize ça??rmayaca??z.

K?ymetl? hocam, vaktinizi ay?rd???n?z için Allah sizden raz? olsun.

 Publiziert in der Ayasofya 42, 2013

Dies könnte Sie interessieren

Murat Gö?ebakan ile söyle?i

Murat Gö?ebakan ile söyle?i   Murat bey, uzun süre hastanede kald?n?z. ?uan sizi çok iyi …

748 comments

 1. This inmrifatoon is off the hizool!

 2. I got what you think, thanks for putting up. Woh I am willing to make this website finished google. Thanks For Share BancTec Launches New Output Stacker to Address Global Market Needs Review | Bangladesh MLM.

 3. Hi Rick,Yes it’s not an easy workout when you do it legit. I think it’s great at age 63 you’re willing to do it and not only improve your tennis, improve your overall health.All the best and happy hitting,Tom

 4. Great breakdown of the process and top results + …. have the flash in hand now after a discussion with Matt a few weeks back, its just a case of getting out there. This festive period a sure thing for giving it a go.

 5. Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he answer.

 6. If not for your writing this topic could be very convoluted and oblique.

 7. I’m quite pleased with the information in this one. TY!

 8. п»їHi ya i want to tell everyone about Worst Hosting Company “solucionhost.cl” They will just stole money! Bad customer support. This Warning to all Chilean webmasters! Do Not Deal with Them! Hosting Always Down!!

 9. Algumas pessoas diziam que o contador não tinha dias maus..Grande Evans, viva ao Ciclismo,e aos vários heróis que fazem da modalidade tão apaixonante.

 10. Serendipity again I guess, it so happened the day we talked about this – Steve Yegge came out with his stunning post of  ‘Get that job at Google‘. If you carefully analyze what he says or the skill set he is looking for, he is actually referring to the back stage crew guys.

 11. good one,any one in any organisation,sector can follow these skills for persnl success as well team or groups.awesome, really told,from the experiences.Hats off .Hope our youngsters should read these type articles,from school life itself.

 12. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 13. I need to change my ergonomics at work because i find myself hunching over in my chair typing on the computer. My hands nor wrists hurt just my neck and back probably due to the slouching.

 14. Super excited to see more of this kind of stuff online.

 15. I am a chiropractor in the suburbs and spent countless hours writing unique content for my site. After 6 months, 1st page ranking for most keywords and #5 for "mytown chiropractor" which drives the most traffic. 50% of my new patients were coming from google (50% referrals) which allowed me to stop marketing completely and focus all my attention to treatment. Now I'm not even ranked on the 1st page, and the people who are have very generic sites with no content (cut and paste sites), and half aren't even located in my town.

 16. Johanna: Jag har sett alla avsnitt av Futurama och är ett stort fan, men det där kom jag faktiskt inte ihåg. Fast Pazuzu finns lite varstans i populärkulturen, exempelvis i Excorcisten.

 17. wenn sie aus dem vollem schöpfen können, wieso ist dann nix aus bada geworden.und viele kunden, die sich damals mit bada hoffnung gemacht haben (hab mein wave 2 für 320€ gekauft) sind wütend und einige sind auch schon gewechselt.

 18. Unbelievable how well-written and informative this was.

 19. At one time in my life,YEARS ago and when I was just starting out, I did live in a very small home; not as tiny as the one in your photo, but only 2 rooms and a stand up bath. I loved it at the time. I had very little “stuff” and it was easy to maintain while going to school. When I wanted “space” I simply went outside into a sitting area that I created with cast off bricks and odd/end seating. I spent a lot of my creativity on this little house and I was quite happy there.

 20. Madelyn Payne Dunham's brother, who had been, before his retirement, the number two man running the U. of Chicago libraries, was available to the press during the election. I read a pleasant and informative interview with him during the campaign. She also has a surviving sister in North Carolina, who is a retired professor of statistics.

 21. Comme le dit Suzette, sur ces trois points, Mélenchon n’a pas tort mais il force un peu le trait. Encore que, vous reconnaissez avoir quelque difficulté à vérifier ses chiffres.Et sur le reste de son intervention ? J’espère que s’il y avait eu des énormités vous les auriez pointées…Il a dit tout de même beaucoup de choses importantes en plus de ces 3 points (dont deux relativement secondaires) qui donc ne sont pas contestables.

 22. Please teach the rest of these internet hooligans how to write and research!

 23. Caspita, purtroppo me lo perdo!!!Qualcuno sa se Matrix o Canale 5 si possono vedere in streaming su internet (dall'estero) o attraverso qualche software dedicato? Una googlata sbrigativa indirizza solamente verso siti spazzatura…grazie

 24. No complaints on this end, simply a good piece.

 25. Já que a conversa se afastou (um pouco) do âmbito do Blog, vou lançar mais uma acha para a fogueira. Quem é que ganhou com a guerra ou melhor, a quem interessava a guerra?!! Alguém imagina quantos coronéis, abrangendo aqui tudo o que vai de major para cima, faziam comissões atrás de comissões no então chamado ultramar, instalados no “ar condicionado” com as benesses que o cargo conferia, muitas vezes desempenhando funções alheias ao serviço militar, mas com os vencimentos colocados a bom recato na capital?!Abraço grande aos tabanqueiros.Henrique Matos

 26. Agreed we should celebrate having two amazing players, but everyone in football loves a debate and this always brings some of the best discussions.As for bringing up Zidane, his international record is exaggerated. France ’98 actually saw him suspended for most of the tournament after being sent off for a stamp. Besides, a lot of people regard club football as the pinnacle now, with the Champions League valued higher than the World Cup by some.

 27. Anonyymi, suosittelen kokeilemaan MOP C-System Hydrating shampoota. Erittäin hellävarainen ja ilman sulfaatteja, varmasti „hunajaa“ huonokuntoiselle hiuksistolle! Ja nämähän ovat orgaanisia tuotteita, ei eläinkokeita tms. :)Hammastahnoista suosittelen Youtuelia, itselleni tulee normihammastahnoista suu niin kipeäksi ettei ole tosikaan. Ja pahimmillaan oli koko suu täynnä ISOJA aftoja, jolloin ei pystynyt edes syömään.

 28. Yes, that is frightening that antibiotics are prescribed without a gut flora replacement plan – that’s what got us into this mess in the first place! I am soon to have FMT for a myriad of gut issues, so I am only just starting the journey. If it doesn’t work, then I might have to resort to helminth therapy….now that’s equally fascinating!

 29. Gavin: I didn’t find the simpler chine version of the original wonderful Bluestone. If the simpler hull plans are available on your website, could you send me a link. I’d like to review it again. Then you’ll get millions of orders and the Queen will ask you to design her a boat!Paul Austin

 30. Löysin blogin sattumalta tänään, ja siinähän sitten tuhlautui koko lauantai-iltapäivä kahlaillessa vanhoja postauksia läpi. Ihan mahtava blogi! Olen täysin koukussa..-madde

 31. I actually found this more entertaining than James Joyce.

 32. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 33. That’s a creative answer to a difficult question

 34. I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for yourself?

 35. Yes Brigitte…because disagreeing with him is of course unloving and taunting. Never mind that his statement, if true, would deny access to God to countless millions of people.rightLOL

 36. ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಕುವ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು resonates, ನಾನು ಒತ್ತಡಗಳ ಕೆಲವು ತುತ್ತಾಯಿತು havent ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ….ಆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು acheful ಒಂದು.

 37. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 38. That’s a wise answer to a tricky question

 39. I’m not easily impressed but you’ve done it with that posting.

 40. Po prečitani celého prispevku možem z nazorom len suhlasiť. Aj podla mojho nazoru by ste mali hlasovať tak ako to navrhol poslanec Ivan Kuhn. Nedajte sa vyprovokovat z poslancom Bolačekom neviem prečo sa chová k vám novym poslancom arogantne a prečo vas stale poučuje. Držím palce.

 41. I am so glad you shared a photo of a card from a few years ago. It’s so much fun to see how our styles evolve over time. Sounds like you had a great time with Claire. I could use a friend like that, mine just don’t get the stamping obsession!

 42. Hello there, I found your web site via Google while looking for a related topic, your website came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 43. dit :Ouh loin derrière les premiers J’ai fait 12ème sur les 25 de ma session (et 4ème de mon équipe je crois, oui on s’est un peu fait massacrer par l’équipe adverse ^^’). C’est honorable pour la quiche que je suis, je suis fière de moi :p

 44. his friend of 20 years hawaii governor abercrombie told him there was no birth certificate for barack obama.They are using egypt to silence the talk about obama's indonesian citizenship

 45. du mußt ja nicht gleich vergrätzt sein, weil ich deine meinung mal nicht teile. 🙂 aber es ist doch generell so, daß die betreiber des ökosystems auch den rahmen vorgeben und es dadurch nicht für alle beteiligten 100% passend sein wird. betreiber von facebook fanpages haben allerdings viele möglichkeiten, um ihre angebote besser zu strukturieren, wenn ihnen das angebot nicht zusagt.

 46. wah saya baru tau sob artinya…?biasa nya saya kalo bilang amin cepet…?"AMIN" (alif & mim sama" pendek) artinya: AMAN, TENTRAMberarti itu artinya hehehehehe besok2 yang panjang dech…nice post

 47. Thank you so much, I couldn’t figure out why my MAC felt like I was back using a PC! Being online job searching all day is painful enough especially at a snails pace! Thanks for giving me back my sanity (may be temporary)!

 48. Doesn't Tapas Brindisa count as a "decent tapas bar"? It's about 10 mins walk. It's still pretty good isn't it?Morito and the bar at Eyre Bros are pretty good too. And although the food at Pinchito isn't up the the standard of the drinks, it's lots of fun.

 49. Anonymous,I'm surprised that Spiked-Online allowed an author such strong language against the New British Order. It's usually pretty wishy-washy, trying to sound conservative while still pitching incense on the progressive altar.

 50. we can forget about epl now. manu are flying high. they are actually playing like true champions. i’d say they truly deserve to win this time. but there’s still a chance if they concede a late lead to some team or if ronaldo is injured or suspended. all other things being equal, they are on their way to be league champions. we will win the champions league and fa cup for sure. we’ll do a treble sans the league.Reply

 51. I agree with you Ahoovah, but we ourselves are making the wall more porous by confusing the jihadist Saudi- backed fundamentalists with those who practise a more moderate Islam, or those who are not religious at all.

 52. Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

 53. No sólo te piden los papeles por el color de piel, también por el acento. A un amigo mío argentino le pidieron la documentación, pero se fueron con el rabo entre las piernas cuando vieron que tenía nacionalidad argentina e italiana (comunitario)

 54. Allez je retente!Bon j’ai cherché les séries qui pourraient correspondre et comme je ne sais pas vraiment pour chaque image je met plusieurs réponses et c’est un peu brouillon… (je sais pas si tu vas accepter du coup…)1 Community, Life ou Undercovers, 30 rock? the Office?2 Fringe ou Raising Hope? Heroes?4 Community, Undercovers, Life? 7 Single Father, primeval, ashes to ashes, mad dogs, law & Order uk, blackpool (oui je triche un peu…)Voilà!

 55. Os estados membros da UE tem que tomar decisões e encontrar politicas de agricultura sustentáveis hoje as poliicas de agricultora em alguns estados da UE são insustentavel encontrar politicas de união para que os estados possam criar uma agricultura sustentável da do espaço da UE

 56. Hello!! So, ok, I wont make this long. I cannot believe I’m even looking through sites about being confused about my sexuality. This is crazy, but I guess I just gotta accept the truth, and the truth is that I am definitely confuse about my sexuality. I think I like girls. I love guya and I do think that guys are good looking and i am very much attracted to the good looking ones. But I feel like I have this thing for girls which is very unexplainable. Anyways, I am out of here

 57. Ez egy nekem való recept:) A mennyiség is pont tökéletes, mert egyedül eszem a halat. Van is a fagyasztóban saját fogású tőkehal, nagyon szeretem. Lazac és tőkehal, ez a 2 kedvencem. A képeid pedig fantasztikusak:)

 58. Yet another issue is that video games are typically serious as the name indicated with the main focus on mastering rather than fun. Although, there is an entertainment part to keep your children engaged, just about every game is frequently designed to improve a specific group of skills or program, such as instructional math or science. Thanks for your publication.

 59. Knowledge wants to be free, just like these articles!

 60. O.M. "Koska epäuskoiset eivät tunne Henkeä, he eivät näe eivätkä tunne seurakuntaakaan yhtään missään. "Tässä tullaan tähän jännittävään uskovaiset uskovaiset ja epäuskoiset uskovaiset asetelmaan. Sitten on vielä ne jumalattomat.T. Ihmettelevä ihminen

 61. I see, I suppose that would have to be the case.

 62. Un video MUY emotivo, la música… simplemente perfecta!!Un abrazo muy fuerte desde el valle del Salnés, paraiso del albariño y las “ameixas de Carril”Tu voto: 1  0

 63. Just cause it’s simple doesn’t mean it’s not super helpful.

 64. Dag nabbit good stuff you whippersnappers!

 65. Encore une mesure gadget ! Ils feraient mieux de baisser les charges dans les TPE/PME pour qu’elles puissent augmenter les salaires et le pouvoir d’achat !Beaucoup sont en train de mettre la clé sous la porte et n’ont pas les finances pour se payer ce genre de luxe !

 66. I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

 67. Curioso che l'autore della lettera Giornale di Vicenza si ponga il problema del rapporto costo benefici delle imprese della Nasa e non abbia nulla da eccepire sul rapporto costo benefici delle olimpiadi.

 68. Thanks alot – your answer solved all my problems after several days struggling

 69. Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 70. Les schtroumpfs à N-Y ! Putain l’affiche fait peur et montre bien l’étendue du désastre.Merci à la famille de l’illustre Peyo de prostituer ces figure mythiques de mon enfance

 71. Khuriboow: ha tudod, hogy nem jössz más karakterrel miért kérdezel ilyet? Szerinted ezt egy józan kalandmester életútban megengedné neked? De most őszintén. Ha a jövendő versenyekre vonatkozva kérdezed én megfelelem neked, hogy jó (ebben az esetben egy kiváló, irodalmi minőségű) előtörténet szükségeltetik hozzá, de a kérdés kicsit egyenértékű azzal, amikor valaki a kérdései alapján egy khál tolvaj kardművésszel jönne, néhány tűzfegyverrel a hátára szerelve.

 72. Was soll jetzt dies hier wieder : Wo bleiben Argumente , eigene Entwürfe etc … jedenfalls irgendein Content , welcher Grund gäbe , Ihre diverse Aversionen als auch nur diskutabel einzuordnen ?!

 73. msg è semplicemente l’output proveniente dal file di elaborazione che viene richiamato dalla funzione function(msg) in alternativa puoi anche scrivere direttamente lì cosa vuoi far apparire in caso di successo.

 74. Loppis er hyggelig….men man mÃ¥ orke Ã¥ lete.fant kun en sort tynn blazer i silke & lin, tror den blir veldig kul til tights og trange jeans- den var nemlig litt lang. Skal pÃ¥ Madonna & Michael Jackson(i London 8.juli)..det blir fett som f…

 75. I am asking from the comparative religion (or mystic)point of view about Shirdi Sai Baba and Mirza Ghulam Ahmed.Have they met or did anyone of them talked about the other one?What the difference between the 2 entities ?

 76. i am interested in earning money through Affiliate Marketing and i just joined amazon affiliate programs, clickbank and others. they say i need lots of US and UK traffic to earn decently on Affiliate marketing. #

 77. This is what we need – an insight to make everyone think

 78. And Marty? There’s a crap load of .22LR weapons that look like M-16s, P60s, AKs, and on and on and one.The LOOK does nothing.

 79. Pero que cosa más rica, me encanta esta receta para una cenita un poco informal con amigos, se pueden preparar y tenerlas preparadas, son geniales y además el salmón me pierde. Besos

 80. Steven and Debra – I’ve actually read that very position in the past and consider it to have merit. It does depend however on the long term view of the housing market and of the economy.

 81. A good many valuables you’ve given me.

 82. Not only yes to carrots…I say yes to the whole soup. What wonderful aromas must have been wafting through your kitchen ;o)Have a great weekend Angie ;o)Ciao for now,Claudia

 83. Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

 84. Whoa, whoa, get out the way with that good information.

 85. سلامامثال این حضرات کم نیستند ازصدر اسلام تا حالا مثل این آدم ها خیلی تکرار شدند آدم هایی که همیشه دنبال مصلحتند اما مصلحت نظام خودشون بیچاره ها تقصیر ندارن آخه همیشه خدا تو تشخیص مصلحت دچار سردرگمی میشن احتمالا این واحدشونو با تقلب پاس کردن حالا که اومدن پا کار نادونیشون بر ملا شده

 86. Hi there would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price? Thank you, I appreciate it!

 87. The ability to think like that shows you’re an expert

 88. Didou · Super tutoriel !Par contre j’ai le même souci que DavidT…sauf que je suis toujours en train de courrir après mon unespected $end… php et moi on est pas encore très intime..lolmerci d’avance pour le coup de main !!

 89. Hey James,Very cool photos. I posted a reflection photo over on my blog if you wanted to check it out. I also gave you a plug as well.. ; )Hope all is well

 90. продам очередь на Polo седан Trendline на май-июнь 2012 г. за 15.000рублей(сам тоже купил, не жалею) тел. 89501567418

 91. Pin my tail and call me a donkey, that really helped.

 92. I’m shocked that I found this info so easily.

 93. I can’t get over having to rake the gravel for almost an hour just to give it a design. If I were the head gardener, I’d be sorely tempted to hit anyone who would dare mess up my design. LOL!

 94. Haha this is such a cute story, your mom sounds so nice! I love that she was so enthusiastic about her story. I bet it made her happy to tell a story from her past, bringing back good memories

 95. La Shahada (La Illa etc. ) l’ho riconosciuta anch’io. Ormai la so pure a memoria. E’ il resto che non so cos’è. Sembra una professione di fede più completa (tipo il credo completo). Per questo mi domandavo se la traduzione fosse corretta.Interessante il video che hai trovato tu.

 96. That’s 2 clever by half and 2×2 clever 4 me. Thanks!

 97. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 98. With the refinance, you’d be extending the current term of your mortgage from 68 months to 120 months, or 10 years. Even though there’s a substantial drop in the interest rate, you won’t save on interest expense because of the loan extension. The numbers below tell the tale.

 99. Malvado Dylan: Dejémoslo en que, por ejemplo, aunque muchos consideren al MTV Unplugged de Nirvana como el mayor logro de la banda no significa que todos los que gusten de Nirvana deban de estar de acuerdo y les tenga que gustar el Unplugged.Saludos y gracias por tus comentarios.

 100. Har du – eller nÃ¥gon annan kanske – testat Dr Bronners 18 in 1 soap? (Om den är sÃ¥ naturlig, varför rÃ¥der de dÃ¥ kunden att undvika kontakt med ögonen?) Löddrar den alls?Saponified – brukar det inte stÃ¥ det som en förskönande omskrivning när de inte vill skylta med att det egentligen är sulfater i? (som med Mac Urths’s shampo?? Vad betyder det att glycerinet är ”retained”; ÄR det glycerin i eller inte?

 101. Mi se pare ca s-a ajuns prea departe. Sa transporti un pacient in varsta cu TCC prin clinici private ca sa ii faci un tomograf in conditiile in care a superit un accident rutier si e adusa la un spital judetean de urgenta mi se pare prea mult. Nu stiu in ce masura e condamnabila reactia doamnei doctor. Nu cred ca ar trebui sa ne legam de asta, la urma urmei ea a fost sincera. Poate n-ar strica sa se faca o investigatie jurnalistica despre cum sifoneaza clinicile astea din banii de la CNAS. In conditiile in care tot mai multi medici pleaca din tara, ce servicii medicale ofera clinicile astea? 

 102. Your’s is the intelligent approach to this issue.

 103. While I wish my numerous filtered reviews were unfiltered I personally agree with yelp and there review system. There are to many unethical companies out there trying to game the systems and I figure over time filtered reviews will become unfiltered. I have 4 showing and 15 filtered so I do understand. Yelp has been a good thing overall though. Bill

 104. somehow, every time the 3ds shares the same games as other consoles, it’s always delayed, it’s like somethings wrong with the making or how we’re told it’s going to be released, then figure out, it’s not coming till latee or never

 105. Jen Rohk – Yay, I am already doing project life, but would love to win and be able to gift my winnings to my sister : ) She is an awesome photographer, and I would be so excited to see what her finished product turned out being.My favorite project life product would have to be the colbalt core kit. I love how wonderfully it coordinates. The new binders are great too : )Thanks for the chance to win.Jen from Litchfield Park.

 106. Hats off to whoever wrote this up and posted it.

 107. Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and outstanding design and style.

 108. There is only one right (and right) decision. Obama should set aside his prejudice and apologize to the American people…and to Christians.and to Buddhists.and to Mexicans.the death toll of U.S. military and civilian personnel passed 2,000Shout out to PBS and Jim Lehrer in recognition of their “honor roll” segment.

 109. solito quando non so la pwd è premere inviola seconda se invece c'è una pwd che non so è provare a loggarmi come administrator (e quello di solito la pwd non ce l'ha nel 90% dei casi…)

 110. Agradable, inspirador, romántico, de buen gusto….. y muuuuy apetecible, así es el rincón que nos muestras hoy, otra obra de arte.Gracias por alegrarnos la tarde !Besote gordo ;o)

 111. Wonderful beat ! I wish to apprentice whilst you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered vibrant transparent idea

 112. Do you have more great articles like this one?

 113. Yo entiendo por escarpines los botines de neopreno que se usan para bucear. Creo q también se llaman así a los patucos de bebe.Pero como opera pumps nunca los había escuchado

 114. I don’t see the logic behind Kennedy’s vaunted Hispanic draw. Kennedy has no significant hispanic contingent in his constituency, so any support that he has is going to be very soft. Insofar as Kennedy is a national figure, he’s as divisive as the Clintons. The only thing that Kennedy gives Obama is someone to do the dirty work of negative campaigning against the Clintons, so that Obama himself can keep his hands clean.Great post, Devyn.

 115. Are we supposed to take this seriously? I mean get a load of who is on the committee – loyal Repubs like one of GW’s late budget men, homie Representatives, and even an advisor to McCain. While I sympathize with StatsGuy, I disagree. Don’t get rid of the pictures – add Bush I and II, Cheney, Rumsfeld and put more American flags and yellow ribbons in.

 116. Slam dunkin like Shaquille O’Neal, if he wrote informative articles.

 117. That hits the target perfectly. Thanks!

 118. Hello Jon-Erik,I am a student fysiotherapy, working on my thesis. I am doing research about foam rolling and after this I will do a study myself.Do you have any results yet?I would really appreciate it if you could tell me more about your study and results!

 119. Youre an idiot and all who agree with this guy are retarded. Halo reach had the best halo story and is the best halo game out there. Youre just a ps3 fanboy thats jealous of halo being an exlusive. God damn idioit

 120. There is a place in my heart for what you’re doing. What can I do to help? I am a male and the volunteers are all female. Maybe I can help in the cleaning dept. or drive patient or fund raising or tranlation for I speak more than one language.If you can use me please let me know. for I am retired. Thank you.

 121. Glad you stopped by and took the time to comment, Brandon. I appreciate it. Good point on the guest posting and keeping that in line with the overall tone and branding. Obviously there will be a difference in voice, but a reader should still get the same basic vibe they've come to expect from the blog. Hope you come back again and keep me from getting too bland around here!

 122. Everyone is very upset about the change to the "My Subscriptions". It only shows 10 videos now whereas before we could see multiple rows and pages. So, unless you just sit in front of the computer or search the channel page of every subscription, you will miss lots of great videos. I posted a video about it and everyone is upset about it. -jim

 123. Something just seems very fishy about this whole thing… I mean 19 years of equity should not have resulted in a refinanced home with a monthly note that’s still $730 dollars a month

 124. I never thought I would find such an everyday topic so enthralling!

 125. Madam,I am from the Philippines and interested about working in Canada.I am currently working as a wait staff and planning to pursue my goals in Canada.Please help me if there are some vacancies available there.Thank you

 126. //Vous préférez style Trintignant à Vilnius ou style gras double en famille à la Dayan-Deneuve ? //Que vous êtes cultivée en potins et télévision -dans vos efforts pour vous rapprocher du bas peuple! hélas pour votre Elegance légendaire, vos références ne m’atteignent pas!

 127. Kudos! What a neat way of thinking about it.

 128. Hi Kate!It’s great to hear from you. I am so happy you enjoyed Alexandra’s feature as Goddess of the Week! I am so grateful to you for connecting us.I loved hearing that she is your Goddess mentor and that you always looking to step more into your Goddessness so you can be free of the limitation of your mind. Go Kate!I am cheering you on as you step more into yourself as Goddess and step out into the world as Her too!xoxoTabby

 129. You’re so interesting! I do not suppose I’ve truly read a single thing like that before. So wonderful to find another person with a few genuine thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the internet, someone with a little originality!

 130. Yaroslav, It seems to me that you are all set. If you got the software you wanted and were not billed more than you should have been I think that is all we can ask for. If something is out of order then I would say contact sales. Happy coding.

 131. From my notice, shopping for electronics online may be easily expensive, however there are some tricks and tips that you can use to obtain the best discounts. There are always ways to find discount specials that could make one to possess the best electronics products at the lowest prices. Interesting blog post.VA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)

 132. I have been dipping for the last 5 years and I really want to quit after reading all the crazy stories about mouth cancer. I dip like a can and a half a day. I heard that the nicotine gum or lozenge or patch can help me quit but i’ve tried quitting before and idk how long I will stay off the wagon if the products taste bad or dont help enough. has anyone tried it? what is it like? does it help?

 133. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any points for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.

 134. Mais, il ne s’arrête pas devant un magasin de Cannabis, voyons, on voit bien que c’est un magasin de vêtements. Il est bien écrit « ABIS » dessus, c’est bien synonyme non?

 135. Oh it looks so delicious! I've been wanting to make a charlotte every since my friend by that name got engaged a few months ago. This version looks much easier but just as pretty!

 136. aoifemcThe interior is really cool but the main courses did let the experience down though, which was a shame. Beacon’s Closet was amazing but alas, I was far too hanging to really take advantage of it, I couldn’t deal with trying clothes on etc. Will have to go back once I have started my new, clean, health-freak lifestyle *ahem*

 137. The economist?Ne jamais oublier qu’ils ont été les plus zélés des propagandistes des armes de destructions massives. Ils en donnaient toutes les preuves, ont eu des couvertures faisant peur. Plus déterminés que Bush lui-même, étonnant, non?Ceci ne veut pas dire qu’ils se trompent toujours, mais qu’ils sont des propagandistes des peurs de tout ce qui n’est pas ultralibéral.

 138. Härliga bilder! Även fast man sÃ¥klart vet att det ser ut s Ã¥här hemma hos alla bloggare, trots att vi mest fÃ¥r se det fina, fixade, sÃ¥ är det kul att se det pÃ¥ riktigt ibland. 🙂

 139. He was tougher on the press, but I think that’s because he knew that the other speakers would be tough on the President.I think he handled it fairly well, kept it moving, and made sure that everyone got a good piss-taking as some call it.

 140. , it goes a lot deeper than watching too many violent movies or playing violent video games; it’s primarily neglect and ostracism. And over generations, learned behavior in how to cope with those things, i.e., drugs, booze, violence. “What next for me? Will I be fingerprinted and vetted before I am allowed to go back and volunteer?”Of course. You have expressed unsound sentiments many times and are a security hazard. We already have your prints, sir. Please step this way; we have a few questions for you.  OFD

 141. postilla: nel mio primo intervento parlavo di "social network". Fra l'altro volevo correggere, ma una volta scelto di commentare come "account google", il messaggio va subito in moderazione.Perché disapprovi? Cos'è questa ritrosia verso la denuncia di uno spammer con nome e cognome? L'unica ritrosia che avrei, ma dovuta solo ad una non perfetta conoscenza dell'argomento, è sulla non certezza che detti dati siano reali.

 142. I love this post but I have a more practical question. I would love to know where you got your cozy clothes from. Elegant yet casual. I am looking for that but don’t know where to get it. .

 143. I’m impressed. You’ve really raised the bar with that.

 144. “If the competition cant catch up, Aamir will be considered at a different level.”Competition will not catch upto him(may be Hrithik can to some extent), Aamir is going to rule whenever his movie releases for the next 4-5 years.

 145. Kreativiteten lenge leveFlott med X0X0 da !og her var det mange fine feriebilder..ser ut som hele gjengen har kosa seg mega !Go helg 🙂

 146. It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

 147. You could measure how many devices your users access Toggl from, since the portability from one device to another is a key part of Toggl’s USP. Also, ratings, links, shares, and reviews not only by device, but also by platform. For example, is there a big delta between user reviews on iOS vs Android? These numbers would change more slowly than server load, but might help the team appreciate strengths and spot gaps.

 148. HelloWith this code it´s workingif (isset($_POST[’sokstrang‘])) { $_SESSION[‚fotoplats‘] = $_POST[’sokstrang‘]; }All the best to youthis pagination code is very goodThank you very much for your codeErland Segerstedt, Sweden

 149. Thank you for your site post. Manley and I happen to be saving to get a new book on this subject and your post has made us to save all of our money. Your thoughts really answered all our questions. In fact, greater than what we had known prior to when we stumbled on your amazing blog. My spouse and i no longer nurture doubts as well as a troubled mind because you have actually attended to our needs right here. Thanks

 150. I will definitely keep an eye out for the herb keeper, thanks, Deb! And the avocado muffin is great. Totally doesn’t taste like you’d expect. And super moist!

 151. This is really helpful, but I go to school and can’t play during school hours. My school hours are 7:30-3:05 (time I leave and get home) and I cannot go online in the morning (not allowed). I will probably slow down on this, but I want to atleast get in the top 100 and get in the top alliance later in the game. Is this what I should do?

 152. Gracias por tu comentario. Si buscas en nuestro próximo articulo, ahí pondremos un Link de una obra en la que se analiza la Biodiversidad del estado de YUCATAN, misma que podrás consultar en linea con mas de 250 artículos en PDF. Saludos y sigue escuchándonos en nuestra radio.

 153. Σημειώνουμε τὸ ἀπολύτως αὐτονόητο, ὅτι τὸ παραπάνω ἄρθρο δὲν συνιστᾶ στήριξη στὸ… ΑΚΕΛ γιὰ τὸν δεύτερο γύρο. Ἔλεος!

 154. é então todo mundo vai ceder um pouquinho vão todos ficar felizes,espero que sim, já que essa lenga lenga já deu o que tinha que dar!

 155. If you ever get the chance you should visit the Thorne Rooms at the Art Institute in Chicago. Simply incredible miniature rooms, depicting everything from ancient decor to modern, all done with amazing skill and detail. In a photograph you can’t tell if it’s a miniature room or a lifesize one.

 156. I have to express my thanks to the creator of this website. Keep contributing a good methods and strategies. Many people will surely improve their knowledge by reading blogs like this.

 157. ola vendo tecidos para cama,mesa e banho.porta a porta gostaria de formalizar meu negocio e poder emitir nota fiscal p/ meus clientes.O que devo fazer para formalizar minha atividade.Obrigado!

 158. Congratulations on your design being published in the new book! This is such a lovely card in typical "Claudia" style, beautifully coloured as always. Thank you for the chance to win! Tracey x

 159. Ainda não foi desta…Há muito tempo que não consigo ganhar um passatempo da Close Up…Será que estou a fazer algo de errado?Cumprimentos…

 160. March 18, 2011  09:20 by Katherine So what comes first – the chicken or the egg. The environment or the innovation. The answer is that innovation creates the environment and the environment enables innovation. The important thing is to start and if that is through monetary reward for innovation – so be it. Change is always hard – but the rewards are immense!

 161. What a wonderful day you had…. And that’s a super car they are touring in. Thanks for sharing… I love it when you take us around town with those statues…. Have a great day.hugs, Max, Bugsy and Knuckles

 162. BShKF Posted on Albo caÅ‚y koncept z Wii U jest do bani, albo strasznie nieumiejÄ™tnie go nam sprzedali. GrajÄ…c na zwykÅ‚ej konsoli nigdy nie patrzÄ™ (dosÅ‚ownie) na pada i nie odczuwam takiej potrzeby. To byÅ‚by raczej dla mnie dyskomfort i pomijam już nawet fakt, co na tych 6 calach bÄ™dzie siÄ™ akurat znajdowaÅ‚o. No chyba, że bÄ™dzie możliwość odpalenia YT, albo jakiegoÅ› seriala ;DA keeveek to osoba która chyba czerpie radość z narzekania – wszÄ™dzie i na wszystko

 163. Back in school, I’m doing so much learning.

 164. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you helped me.

 165. The ideas you discussed here are really precious. It was such an entertaining surprise to see that looking forward to me once i woke up today. They are generally to the point and easy to learn. Thank you so much for the useful ideas you have shared right here.

 166. Más de uno se muere por esta naricita de payaso. A mí no me hace falta ningún butanero, yo ya me apaño solita.. me gusta explorarme cada noche y descubrirme cada día un poquito más. Cosa que por el momento, ni un sólo hombre ha sido capaz de hacer bien. Que soy guapa ya lo sé, no hace falta que tú me lo digas, capullo. La que vale vale, es lo que hay!, por cierto.. guapa no, guapísima.A propósito, gracias por el piropo… :DY sigo pensando lo mismo… me cago en tu madre 80 millones de veces…P.D: Yo ya felicité en su momento a Annele, desgraciao.

 167. Øj, det gavekort kunne jeg godt bruge, ja og wall-sticker kan jeg ogsÃ¥ sagtens finde plads til… SÃ¥ et lod til mig, tak :)Kh

 168. Que se hará??? yo tb contrate por un año (ya cumplí 7 meses)… Que puedo hacer??? Mi Papa tiene una fabrica de muebles de peluqueria y tiene como 3 cheques de ellos sin fondos con una cifra no menor.

 169. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 170. Whoever edits and publishes these articles really knows what they’re doing.

 171. Your post has lifted the level of debate

 172. That’s not just the best answer. It’s the bestest answer!

 173. Gostei muito do seu blog, tem um template exemplar e criatividade em suas postagens está de parabéns, se tiver um tempinho de uma puladinha em http://www.variedades1.com um grade abraço de seu novo admirador brasileiro Eduardo Targa

 174. Okay, this was just meant to be a question, not a conclusion. The blog should not be viewed as a ‘man’s views or opinions’. Those views can be that of a woman too. All that I’m trying to see is your views on why is it the way it is?

 175. Wonderful !Whoever thinks every comment, no matter how lame or incendiary, should receive equal consideration might be someone who wants something for nothing–like respect for inanity or love for grief or money for tears…~ Alex from

 176. Knowledge wants to be free, just like these articles!

 177. Moi salkkarit on tosi hyvä ohjelma mut toivoisin että laura palaa ja miksi aina kaikki parhaimmat kuolee esim juulia ja annika ja noora sais ja heli palata no moi moi

 178. For the love of God, keep writing these articles.

 179. The purchases I make are entirely based on these articles.

 180. That kind of thinking shows you’re on top of your game

 181. OITC although not publicly know is the largest International Institution of its kind and they are the largest single owner of gold and Platinum bullion in the World. performed their purifying symbolism.except, the old order no longer prevailed But beware – its beauty comes at a price! Within seconds, exposed to home air its magnetic charm begins to work. As often happens (see Tiffany and We all realize that most people are passionate about money.

 182. Very helpful and useful.Great data given and I really appreciated it.Learnt to lose weight and can start diet now.God bless you.Amen

 183. Det der er sÃ¥ sant! Her i huset er det jeg som har vært bortreis en del i det siste og Mannen har hatt eneansvaret hjemme. Matpakker, middag og lekselesing fikser han, men tror du f.eks. det er vasket noe tøy i mitt fravær? Nei, det har ikke det! 🙂 Det ligger en utfordring til deg hos meg, sÃ¥ fikk du mer Ã¥ tenke pÃ¥…hm. God helg!

 184. You have shed a ray of sunshine into the forum. Thanks!

 185. At last! Someone with the insight to solve the problem!

 186. Hey, that’s the greatest! So with ll this brain power AWHFY?

 187. YUM. These were super tasty in Guilin. Ohh guilin. I wish I could have a bit of meefen now…very scared of bread already. Imagine having them for brekkie, lunch and dinner everyday -_-Cheryl and I found an Asian supermarket and we almost hugged each other and cried cappy tears when we went in…we can hardly find any asian food in Delft! It's pretty big, they've gots lots of stuff, including la rou but I doubt it'll taste as good as the ones we had in guilin… miss u miss u miss u

 188. You’ve really impressed me with that answer!

 189. This „free sharing“ of information seems too good to be true. Like communism.

 190. Amazing issues is available the following along with great written content, excellent writing skills. I don’t recognize how put it into practice such as the cease! For people like you can be found on-line.

 191. It’s really great that people are sharing this information.

 192. W dzieÅ„ narodowego Å›wiÄ™ta BronisÅ‚aw Komorowski wrÄ™czy najwyższe paÅ„stwowe odznaczenia – Ordery OrÅ‚a BiaÅ‚ego. Komu? No wÅ‚aÅ›nie. Głównie swoim znajomym i ziomkom————————-Lepiej byÅ‚oby jeÅ›li odznaczyÅ‚by takich „bochaterów“ jak Kryże czy też Janusz Wojciechowski. Ten ostatni bredzi dziÅ› o niepodlegÅ‚oÅ›ci, sÅ‚owem nie wspominajÄ…c, że wraz z Kryże i innymi przeciwko tejże do koÅ„ca walczyÅ‚. DziÅ› „wielcy bohaterowie“ tamtych czasów chowajÄ… siÄ™ w PiS pod skrzydÅ‚ami KaczyÅ„skiego.

 193. spune:Å¢in să precizez că eu nu mă ocup de comericalizarea cărÅ£ii, de aceea, cu întrebările legate de cumpărarea cărÅ£ii vă puteÅ£i adresa exclusiv la Editura "Sophia" ÅŸi la centrele unde difuzează Socientatea Comercială "Supergraph". Eu voi primi doar câteva cărÅ£i de la editură, pe care le voi da unor prieteni. 

 194. That’s not just logic. That’s really sensible.

 195. It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

 196. „you have my attention!“The „hoo hoo“ story is my other favorite but that is less relevant here…Patrick (thanks for the email), and Jess and Scott I should just learn NOT to comment on stuff during finals; I end up operating on the ‚apologize as precautionary measure‘ auto-pilot.

 197. This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

 198. non c'è molto da dire…semplicemente sappiamo di non potercela da fare da soli e quindi cerchiamo aiuto. Abbiamo terribilmente bisogno degli altri, anche se siamo lupi solitari. E quando neppure più gli altri bastano allora arriva Dio…ma questo è un discorso a parte e non possiamo monopolizzare il Blog. Felice è una persona paziente, ma non mi sembra il caso di approfittrane troppo. Aggiungo solo una cosa… sembrerebbe che la sofferenza spossa essere una panacea per l'uomo. Dà il meglio di se quando soffre

 199. I think? It feels like they released the ad a bit premature… I guess they might be going for like a Nirvana type feel with the band but it’s ruined by the song, the dress, the old man…I saw a pic of hendrix playing at a gig once with a half drunk bud on one of his speakers… If it’s good enough for a class act like him its good enough for me!

 200. IJWTS wow! Why can’t I think of things like that?

 201. A ce propos, il me semble que le cas le plus courant, c’est quand on affirme que quelquechose a été « démontré » parceque c’est probable avec un intervalle de confiance « p = 0.95″… ce qui veut dire qu’on a une chance sur 20 de s’être trompé. Dans ce cas, c’est normal de tomber régulièrement sur des articles dont les conclusions sont fausses, même si les auteurs ne sont pas des fraudeurs.

 202. Inderdaad, wanneer een vrouw op haar vruchtbaarst is (en dus een piek in de hormonen doormaakt), zal ze eerder gaan voor gespierdere mannen dan voor minder getrainde heren.De ‘paringskeuze’ van de vrouw is een complex onderwerp, en afhankelijk van een heleboel factoren. Dit is er slecht ééntje…

 203. I simply want to mention I am all new to blogging and seriously liked you’re blog. More than likely I’m want to bookmark your site . You amazingly have superb posts. Thanks a lot for revealing your web page.

 204. Now that’s subtle! Great to hear from you.

 205. Geez, that’s unbelievable. Kudos and such.

 206. Also ich nutze gerne die Stan­dard Short­cuts — vor allem für jene Dinge, die ich öfters brauche. Finde ich prak­tisch. Ich bin ja beim Aus­pro­bieren neuer Dinge eher faul. Ich mache mich erst dann auf die Suche nach neuen Lösun­gen, wenn ich das Gefühl habe, dass mir die alten nicht zusagen oder nicht so arbeiten wie ich gerne möchte.

 207. That’s cleared my thoughts. Thanks for contributing.

 208. That’s the perfect insight in a thread like this.

 209. There’s a secret about your post. ICTYBTIHTKY

 210. Such light and airy images– beautiful, a pleasure to look at. I love seeing bright red berries in wintertime. They’re a much-needed reminder that we can find color, even when much of the landscape is drab. A sign of hope.Your work is significant, and so are you. Merry Christmas, Christine. May its Good News touch your heart. : )

 211. That’s a smart answer to a difficult question.

 212. You keep it up now, understand? Really good to know.

 213. A propos expose premiera – nie wiem, czy jest panu wiadome, że jutro obchodzimy Miedzynarodowy DzieÅ„ Wychodzenia z Szafy? Serio. MyslaÅ‚em że chodzi wÅ‚aÅ›nie o Tuska. TrochÄ™ nie, ale zawsze – Å›wiÄ™to to Å›wiÄ™to.

 214. Anónimo (09:29):Safa!!! Não me parece que seja por aí! 🙂 :-)Não tornemos o nazismo uma coisa vulgar, corriqueira e próxima… porque bem sabemos que não é assim.

 215. I want to study creative writing in college. As in to become a novelist or possibly screenplays. It doesnt really matter where as long as its an english speaking country. Anybody have any ideas of where would be best?.

 216. Fac mamaliga, dar cum sant singur, nu are rost sa fac o mamaliga intreaga, imi ajunge jumate… asa ca pentru o jumate de mamaliga nu ai nevoie decat de jumate de ceaun !

 217. Clear, informative, simple. Could I send you some e-hugs?

 218. As tears stream down my face I want to thank you Tess for your comment. I consider myself to be a pretty accepting person (often TOO much) but when my oldest daughter quit speaking to me & stopped allowing me to be a part of my 2 grandson’s lives I fought hard for a long time. It just made things worse.I quit trying to call her, text her, go to her house . . . but I still think about her every day & wonder if she or the kids are thinking about me, I wonder if she’s driving by, I worry about her.[]

 219. Hola, actualmente estoy de excedencia por cuidado de hijo desde hace algo mas de un año. Tengo que ir a hablar con mi empresa porque se acerca la fecha en que les dije que me incorporaba. Mi pregunta es , si me incorporo ¿puedo volver a cogerme otra vez excedencia dentro de unos meses o un año? ¿el tiempo que he estado en excedencia cotizo por ejemplo para la jubilacion?

 220. dit :Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; weve got developed some great approaches and were looking to exchange options with other folks, be sure to shoot me an e-mail if planning to pursue.

 221. Welcome to the world of color mapping/LUTs. :DYep, even though the image from the camera is linear and perfectly balanced, the human eye doesn’t work that way and wants something natural/analogue/imperfect and that’s why good old film looks so pleasing to the eye.Humans are not linear and unambiguous machines and that’s why making art with computers is an art; it’s making the perfect imperfect and emotionally touching.

 222. Yup, that should defo do the trick!

 223. Tak – i nadajÄ… ton „dyspucie“. ZresztÄ… akurat Kurski z NiesioÅ‚owskim to starzy kumple, którzy już po tym jak na siebie poplujÄ… na antenie idÄ… do sejmowej knajpy na wódkÄ™. Michnik i KaczyÅ„ski to znowu starzy wrogowie, którzy wyznaczajÄ… oÅ› antydyskursu politycznego w III RP.Pozdrawiam,ps. czy kÅ‚opoty z bankiem już siÄ™ rozwiÄ…zaÅ‚y?

 224. Per Adanedhel E nel nuovissimo studio ci saranno alcuni "ragazzi particolari"…Fabrizio Corona e Lele Mora? Loro di amicizie particolari dovrebbero intendersene…

 225. It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

 226. Okt29martin wir haben dieses lange wochenende viele besonders geile sets für unsere fans rausgesucht. halloween wird eine wahre schlacht! wir wecken die letzten leichen in euren kellern und enstauben ganz nebenbei noch die möbel. was ihr dafür tun müsst? einfach nur druckmusik.com besuchen und los gehts!

 227. And I thought I was the sensible one. Thanks for setting me straight.

 228. This is one of the best weblogs i have ever seen and read. Thanks for sharing this usefull information. I will come back in a few days to see you have post some new articles.

 229. High high quality World-wide-web raw wooden…Appreciate it along with great entering! After i must state we often relished evaluating her or him, you’re a amazing post initiator. I most will truly ensure to create your site in addition to might revisit ultimately. I have to actually inspire one …

 230. Your Website is awesome. Thank you so much for giving plenty of useful content. I have bookmark your ebsiteand will be without doubt coming back. Once again, I appreciate all your work and also providing a lot great concepts to the audience.

 231. “Niemand in andere delen van de wereld neemt het Westen meer serieus, behalve het Westen zichzelf”echt…..Niemand neemt Ata serieus, behalve Ata zichzelf.

 232. All of these articles have saved me a lot of headaches.

 233. I wished to thanks for this great read!! I definitely having fun with each little little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you submit

 234. LA MEJOR SIN DUDA ES CORDOBA (ESPAÑA) UN SITIO DONDE SE TRABAJA POCO, SE COME BIEN, PASAS FRIO Y CALOR, EDIFICIOS DE 3 PLANTAS QUE TE HACE DIVISAR EL CIELO DESDE CUALQUIER PUNTO DE LA CIUDAD. VAMOS ES UN PUEBLO GRANDE. ES TRANQUILA Y MUY VIVA.

 235. At last! Someone who understands! Thanks for posting!

 236. I know this web page offers quality depending articles or reviews and other stuff, is there any other site which presents these kinds ofinformation in quality?London underground and London route planner recently posted..

 237. I’m curious to uncover out what blog system you are utilizing? I’m having some small security issues with my latest internet site and I would like to uncover something much more risk-free. Do you might have any recommendations?

 238. The paragon of understanding these issues is right here!

 239. Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

 240. Jag tror att de lag du nämner kommer att höja sin koncentrationsnivå när det drar ihop sig. Mot dem har vi nästintill ingen chans i det långa loppet. I en sprint med lite medstuds och en god prestation däremot har vi självklart det. Men sannolikheten är större att vi åker ur, sett till att vi faktiskt är ett sämre lag.Det är inte pessimism att slå in öppna dörrar. Inte om dörrarna faktiskt är realistiska.

 241. Hola, soñe con una perrita que teniamos de mascota en casa y que ya murio hace unos años, la mascota era de mi mama. Soñe que estaba en mi sala y depronto escucho chillidos de rata voy de donde provienen los ruidos y era la perrita pastor aleman peleando mordiendo a una rata que se queria escapar, luego la rata logro escapar un poco, pero finalmente la alcanza y continua su lucha.`En mi sueño me sorprendi al ver a mi perrita pues sabia que ya habia muerto.

 242. This site is like a classroom, except I don’t hate it. lol

 243. Pour moi Daniel Craig c’est the James Bond, j’en fais râler pas mal en disant ça, la plupart du temps, mais c’est vrai! C’est le seul qui a une personnalité à laquelle on croit, et surtout le seul vraiment hot 😉

 244. This has made my day. I wish all postings were this good.

 245. I really wish there were more articles like this on the web.

 246. The ability to think like that shows you’re an expert

 247. Hello! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

 248. Generally I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been surprised me. Thanks, quite nice post.

 249. Dave – I totally agree with you, which is why I think we need to call it something else. YOU may understand that there is a lot more to linkbait, but if you call it LINKbait to a client, they’re going to expect a ton of links and aren’t going to be satisfied with social shares, etc. It’s all about setting expectations, in my opinion.

 250. useful information to their readers rather than…“puffing” about the author. they want articles with short, active sentences and paragraphs, broken into sections with interesting headlines and sub-heads.finally, publishers want articles with plenty of interesting and timely examples that illustrate…

 251. Felt so hopeless looking for answers to my questions…until now.

 252. Etrangement, je sens que tu as raison. Quand j’ai vu le titre, et surtout qu’en j’ai commencé à lire le manga, je me suis dit qu’il était pour toi ^^ Franchement, je pense que tu vas adorer.

 253. Good send but I was wondering if you could compose a litte further taking place this subject? I’d be same pleasant if you could elaborate a insignificant bit additional. Kudos!

 254. AES, agree to a point. I posted above that years don’t matter they could release him and not owe AS a dime after 3 years. The stalemate is most likely relating to guarantee and incentives based on performance. Fortunately there will be no ill will towards JH, AS, or TB. Paraag and Condon are handling the negotiations so it keeps emotions out of it.

 255. What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 256. Beautiful as usual girly! What a sweet babe! I need to Rock the OCF with you again – haven’t touched it since I saw you (with crazy early NICU baby and whatnot) I’ll have to watch where you are!!

 257. Wonder in Australia. Have just read it. Could not put it down. Have recommended it to my adult students as a book that promotes empathy and understanding of the other, a sign of a great book. And besides Auggie is such a great kid and his story is funny, awful, challenging, rewarding and again, funny.

 258. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 259. Whats cheery. Fantastically cool site!! Man .. Charming .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and acquire the feeds additionally…I’m pleased to attain frequent helpful information right now in the article. Recognition for sharing..

 260. „God save the…”. Coraz bliższy jestem stwierdzenia, że raczej „Boże chroÅ„ nas przed,,” tymi co wpadnÄ… na kolejny genialny pomysÅ‚ jak kosztem innych stworzyć kolejnych „bogacÄ…cych siÄ™”Buen Camino

 261. I love reading these articles because they’re short but informative.

 262. America, after a century of media saturation, you have finally bought Image over Substance where it can really hurt – and you need to back track NOW.

 263. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 264. Welcome back! I always wished for that lottery ticket too, but you’re creating wonderful memories and every minute you spend with her is another memory. And, I’ll bet there were two doggers that were all wiggles when you got home!

 265. Thank you for this fantastic blog post. Becoming a master plumber involves obtaining an associate degree from a community college or completing a training program at any vocational school.

 266. For Finals, it is mandatory for the service certificate attached with the exam form to be signed by the PrincipalIf you are not registered – how are you applying for the finals?Its strange that even after more than 4 months you have not found a CA to finish off the balance four & half months of training?

 267. OR MAYBE hhhhmmmmmmmm, u r refering to me listening to “blues” as the church calls it. Have u ever made love to “Jesus on the main line”? or “go tell it on the mountain”. I have a relationship with God and am not bound by the chains of religion/church. Try making love to Jesus on the main line! See what pops off in your bedroom, probably a cap! LOLOLOL its really not that serious.

 268. Once again thanks for a great article. I live in Jerusalem and I sometimes feel the world has gone mad. Because Tel-Aviv has not yet been targeted it is a leftist haven–indeed the people have no connection with what is happening outside the city limits. The rest of the country is under a true and present danger. Now Jews are fighting Jews while islam sits on the sidelines licking their chops.

 269. I really appreciate free, succinct, reliable data like this.

 270. Good news! I emailed the makers of Perskindol and just had a reply back. Their response is: Although Perskindol has been discontinued, we are hoping to bring it back around November this year due to customer demand. Yay!

 271. Whoever wrote this, you know how to make a good article.

 272. This is fantastic, Rune!! And so well deserved! What an awesome capture! You do have a great eye!! Celebrate! And have a wonderful week — camera in hand!!Sylvia

 273. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 274. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 275. I have got 1 idea for your web site. It looks like there are a number of cascading stylesheet issues while launching a number of web pages inside google chrome as well as firefox. It is operating okay in internet explorer. Perhaps you can double check this.

 276. Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

 277. Some really great info , Gladiolus I observed this. “Now hatred is by far the longest pleasure men love in haste but they detest at leisure.” by George Gordon Byron.

 278. Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!. Thanks For Your article about Как развить скорость удара? .

 279. Cute cards. i esp. like the “love you” one. great use of color! Color inspires me -makes me happy. I have always loved lots of color from early crafting days of making crepe paper flowers… cross stitching, tole painting, and now card making & scrapbooking. i love all of the colors and textures that i get to play with when i create!

 280. Kiva kuulla. En mä kirjoittelisi tänne jos en koskaan olisi ollut Teidän kanssa tekemisissä. Tuskimpa mua muuten kiinnostaisi aihe välttämättä. Blogisi löysin kirjoittamalla googleen, että „suviseurat“.

 281. Trackback Priority…I will immediately seize your rss feed as I can’t find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me know in order that I may just subscribe. Thanks….

 282. Lucas is a master capitalist…pure and simple. Talent doesn’t play into much as it doesn’t with so many of today’s popular icons. It has always amazed me just what some people are willing to do in the name of cashing in.

 283. Hmmm… Am observat si eu k live nu canta niciodata la emisiuni…Si nu pot intelege de ce… M-am simtit oarecum stanjenita de faptul k cei de la Impact au cantat totusi live, in timp ce regii care au implinit 10 ani… nu…

 284. He is a cunt. he is retired at 52. Spend his life working and making a fortune in the press in Africa it seems. Now spends all his time in altruistic operations in charities and so on….so the bastard doesn't even like brag about is. Talk about a bitch. he's also into helping our gays and lesbians and shit

 285. Hi Indigo,Thanks for your comment.“It’s really like everybody else* has a better knowledge of my life than I do ….”That’s how I feel too. And I agree that the amnesia is so peculiar in so many ways. I often “remember” things I wasn’t even around for. And at other times, I have total amnesia for something I was absolutely present for. Peculiar, indeed.

 286. Oui, de plus en plus difficile. Mais, je serais curieux de savoir ce que donnerait l’analyse de positionnement de différents mots clés sur différents outils d’analyse.Si un tel comparatif était réalisé, on arriverait certainement à des surprises qui remettraient en cause dorénavant leur efficacité.Et si les résultats étaient différents d’un outil à un autre, comment les clients pourraient-ils se fier à la qualité du travail effectuer par les référenceurs SEO ?

 287. “…local voters don’t place a huge premium on social and moral issues.” That sure does not speak well about our community. That may be why there is such disparity between the residents of the city and all the other Monroe County residents.As far a Brooks, how does she expect people to vote for her if they don’t know her position on anything they ask about. What is she, the secret candidate?

 288. Hi, i feel that i noticed you visited my weblog so i came to return the favor?.I am trying to in finding issues to enhance my web site!I suppose its ok to make use of some of your ideas!!

 289. One issue is the fact that one of the most prevalent offers for implementing your cards can be a cash-back or perhaps rebate offer you. Generally, you are certain to get 1-5% back on various purchases. Depending for the credit card, you may get 1% rear on nearly all purchases, and 5% in exchange on expenditures made in convenience stores, gasoline channels, grocery stores in addition to member merchants’.

 290. Den var bra, Lars ;o). Får kanske räknas in under kategorin "Bergmans bryderier"?Men eftersom den här bloggen handlar om EFS förväntas man känna till både vad EFS är för något (möjligen även vad förkortningen officiellt står för ;), vem som är missionsföreståndare och vad rörelsens tidning heter och kallas. Så det så!

 291. It’s a little uncommon for me to notice and comment on informative articles, but yours attracted my attention. You’ve made your content interesting, intelligent and sensible with unique viewpoints. I’m glad I landed here today.

 292. My two year started August 1, but as a part of what they call a “summer program”. The Montessori school he attends is year-round. Of course, it’s just pre-school.

 293. Four score and seven minutes ago, I read a sweet article. Lol thanks

 294. >AMAZING! Such a great shoot with an awesome setting. You even made the carnies look not scary. That my dear is difficult. Such a cute couple as well.

 295. Pvz. LÄ—ktuve ar automobilyje nÄ—ra interneto ir filmo su tokiu jau nepažiÅ«rÄ—si. :p Jis iš vis filmų turbÅ«t nerodo, nes tai tik Google tarnybos ir nieko be youtube daugiau…

 296. A bit surprised it seems to simple and yet useful.

 297. Thanks Michelle, there are some fabulous resources included in the Netvibes page, I am glad you found it useful and yes, please share it as required. The more people who understand it all, the richer education will be!

 298. Agradeço a você também, Jorge! Muito obrigado pela explicação!Eu só queria saber o que significa fake. Acho que faz parte de uma discusão, poder perguntar o significado de uma palavra quando não a entendemos.

 299. Helena (mãe da Juliana) disse:Ahhh essas meninas… Karen, Vick e Ju fazem companhia umas às outras até na hora de dormir na van? Não acredito que perderam o city tour… Mas vamos então a fase de Stanford! Bom dia e bjs todos!

 300. Mój drogi Tatoo! TrafiÅ‚eÅ› na Alkamena, encyklopediÄ™ i Knigge mistrza, dobroć do Twojej wielkiej podobnÄ…, mistrza pÄ™dzla i czÅ‚owieka sztuki.O bohaterze powieÅ›ci Kurta Vonnegut pt. „Kocia koÅ‚yska“ pisze.I ja nie czytaÅ‚am. Też tak uczona nie jestem, ale Alkamen nie poczyta nam tego za ujmÄ™!I pewnie sam odpowie. A to zwijanie tekstów na salonie zaczyna być zabawne. Admini już siÄ™ gubiÄ…, co komu wolno!Serdecznie pozdrawiam!

 301. I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 302. Edma Edifier studio 6 (R2600) be abÄ—jo geros kolonÄ—lÄ—s, bet aÅ¡ bent jau palauksiu kol mÅ«sų žemelÄ—je pasirodys Edifier studio 7 (R2700) kolonÄ—lÄ—s 🙂

 303. who would win in a combat darth malgus or darth bane? they both equally? seem to be quite equal the two remaining tremendous and aggressive ann both of those in fact powerful on the force

 304. You’re the one with the brains here. I’m watching for your posts.

 305. Hi there I discovered your blog by mistake when i was searching Msn for this concern, I must point out your website is very useful I also really like the layout, it is awesome!

 306. Ah, les fromages et les vins de Loire… J’ai vécu à Tours plusieurs années, ils sont pour moi synonymes de bonnes soirées, et surtout de bons petits gueuletons! Quel bonheur, les repas avec de vrais amis…Ainsi donc, tu fais aussi des douceurs sucrées? ;-)Ta tarte a l’air délicieuse, les calissons c’est trop bon…

 307. Wow, simply turned into alert to your weblog thru Bing, and found that it’s really educational. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you proceed this in future. A lot of folks will be benefited out of your post. TQVA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)

 308. Hi Mandy, Just wanted to say thank you so very much for my beautiful pins… You are truly a sweetheart and i am now in your debt!you tutorial is fab , and you make them look so easy.. I can vouch for the finished product.Stunning !!!!Hugs xxxxx

 309. It's so nice to see a seasonal collection that isn't strictly seasonal. I have a niece/nephew on the way as well as a new grandniece/grandnephew. This would be great for a baby quilt with matching diaper bag. Thanks for the chance to win!

 310. you’re really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful job on this topic!

 311. I love this set! Mikey’s fav is mine too You know, I don’t think I have seen a dress like this before – the top of it is really unique – it’s gorgeous!Yoga before the wedding? That is so cool! Bobbi, remember what we were doing before my wedding – eating kebbler elf cookies! HA HA HA!!!

 312. When I first saw these on facebook, I thought you carved out all the shapes, and I was thinking, wooow, you're really patient. Glad to see it was actually cookie cutters. I also love love love the intro writing… so fluid, and relaxed. Nicely done, S-Bear

 313. estou afim de uma menina ela mora do perto da minha casa mais eu não sei oq faser pra conquistar ela eu quero muitoooooooooooo conquista_lá auguma dica?

 314. Minstrel, gli storici accademici hanno firmato un patto di non aggressione per evitare di screditarsi a vicenda. Anziché affrontare le zuffe accademiche con confutazioni e controconfutazioni – considerate ormai un retaggio medievale – hanno optato per la pace (come la da il mondo). I risultati si vedono.

 315. Adrienne Hello Kristi, I have set up my business page as a company and that is working fine. The trouble I am having is finding it when I want to update my employment information on my personal page. When I go to create a new job, my company page does not come up even though you can search for it. How can I get it to show in that list.THANK YOU!

 316. O mesmo jogador diz na mesma conferência de imprensa que só pensa na Académica. Mas tal como Pedro Emanuel não nega que é portista, David Simão também não nega que é benfiquista. É desagradável colocar o profissionalismo deste homem em causa!

 317. That’s a subtle way of thinking about it.

 318. If your articles are always this helpful, „I’ll be back.“

 319. inkább parfé,de nagyon finom.A sdinnyét vagy sbarackot összeturmixolom mentával/én szívesen használom az almamentát vagy a görögöt/ és lefagyasztom.Nagyon izgalmas ízek este nyolc után…

 320. Anyone here think that Apple’s never looked at a Windoze box. Of course they have! It good business to see what your Competition has. It just business.And, of course as an employee of a company its not smart to make fun of it in a public forum. Such an act is clearly disloyal and should result in Disciplinary Action.

 321. I don’t even know what to say, this made things so much easier!

 322. Still thinking good thoughts for you all. You have a couple of tough girls, to be able to weather all this with aplomb. You’re definitely doing something right in the Mama department! 

 323. I much prefer informative articles like this to that high brow literature.

 324. What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 325. Mauz, ‘ne Wii ist doch gar nicht bei den Preisen dabei ;)weil ich aus Versehen meine Telefonnummer statt der Hausnummer im Nummernsfeld angegeben habeRofl, selfpwned ^^;

 326. If you’re reading this, you’re all set, pardner!

 327. Language genie to the rescue:Obviously, your boss is using deadline as a verb: “Deadline those extension banners, Kris, for the sake of all that is holy!”And your colleague is trying to circumvent any possibility of being treated in a sexist way by using the language of frat boys. “The brochure, bro, is preliminary, dude.”See? You should have checked with me first.

 328. I found between age 14 and around 20 there were older women around.. but i didn’t take it seriously a couple of them did but… i was like the dirty secret at times… being 10 years younger and illegal.No its all fashionable to be a cougar, im sure you’ll do fine with them…but you kind of wear you heart on your sleeve dont you? I don’t know thats not the best thought… and society is conditioning us to be individuals rather than family or married units so bare that in mind…

 329. P.S.Es sei denn wir wollen glauben, dass wir hier sind um Schafe zu züchten, die zu allem was man Ihnen erzählt lammfromm Ja und Amen sagen.

 330. They don’t, any longer, submit to these unlawful authorities, dear CTC. One of the misfortunes of this Misrule is that the citizens of our municipality, & every other we know, have lost all respect for duly constituted authority, & simply take what they can grab. We might refer to previous posts; especially the one entitled, “Confucius Says.”

 331. Oh, you funny man! Put No 1 back on the list and do it until you enjoy. As for No. 2: they don’t let it out for concerts, generally. But the acoustics were fab – I could hear every nuance in the piano from the back row. No 4: oh, right – I forgot. No. 4 = climbing to bed with the electric blanket on. Right?

 332. You are so right! It takes tons of hard work to lose weight. You have to really, really want it to be willing to put in the huge effort. It took lots of exercising and careful meal planning to get to my pre-baby weight. There was no magical fast way to lose it. Have a great day, Rose!

 333. Thanks Senaf, Just part of the trials of growing old. Smoking for 40 years has not helped my body – seems poor circulation is the problem. Need to stop smoking and exercise the legs more. Thanks for your concern. Cheers, John D. Wilson

 334. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 335. I will be putting this dazzling insight to good use in no time.

 336. Dacă tu care te consideri intelectual, şi in plus mai consideri şi că plagiatul este evident, nu crezi că asta e o tema de discuţie, atunci nu e de mirare că am ajuns aici!

 337. ilze m. saka:Bet kungi, protams ka tas ko grantiņš raksta par Latvijas izzadzējiem un čekistu slepkavām ir pareizi, bet arī to pašu saka un tikpat asi tos atmasko ddd avīze un nac.radiņa merkurs vīri! tad ko dalīt, par ko uzbrukt svējiem, kad naidniekim vēl pilna tēvzeme, pēc uzvaras var plēsties grantiņš par pirmo vietu nacionāļu vidū, bet ne esot valstij ienaidnieku ielenkumā

 338. Två bra matcher på fyra dagar word, men om han nu är sin vana trogen i derbyt då bör vi vara jävligt skakiga att han också är sin vana trogen inför returen i Barcelona/lex Arsenal.

 339. A pleasingly rational answer. Good to hear from you.

 340. Good job making it appear easy.

 341. Thanks for helping me to see things in a different light.

 342. You’re a real deep thinker. Thanks for sharing.

 343. Was ist denn das für eine neoliberale Scheiße? Und Bier trinken wir beim nächsten Mal! Allerdings bin ich sehr überzeugend und Du danach wahrscheinlich der Hippie!

 344. My Friend Told me He Didnt Hear the song good and hes Partial Deaf and this is what he heard: Concrete Jungles Under Tomatoes! Lol, i LOVE THIS INSPIRING SONG, GO U.S.A.

 345. Property taxes-Well when one counts in all the incidentals, like the money for consultants for Arena, the cheating on expenses by all city staff, the transit fares not collected, All the travel expenses for city employees to be trained or informed or what ever, the cost of all the street light stanchions replaced, all the new art galleries Mandel wants build and what can the taxes do but go up.

 346. Thought it wouldn’t to give it a shot. I was right.

 347. dit :I am planning to move to Australia permanently. Hopefully, my immigration process will be completed this year and I will move in the beginning of 2011. Can someone suggest some excellent resources and blogs about making the plans for settling in Australia?.

 348. A perfect reply! Thanks for taking the trouble.

 349. Yes Robin, you’re absolutely correct, but as I understand (I could be wrong here), the puritans were a group of reformers within the Anglican church who broke away. But either way the puritans aren’t on the list. I am going to have to look into this a bit more I see.

 350. luzia disse:Tenho uma tia patena que não teve filhos, ela tá querendo saber se pode deixar a apsentadoria dela para mim quando morrer.Porque sou eu que cuido dela poi não tem mais ninguem para cuidar dela.Por favor tire essa duvida para mim, obrigada.

 351. No vart æ skræmt…enda godt det ikke var ditt siste innlegg;o) FÃ¥r nemlig ikke nok av hverken lampene dine…eller alt det andre du viser frem;o)Ha en fin dag! Klem fra Maliva

 352. Not bad at all fellas and gallas. Thanks.

 353. Steward – You are a farmer (of chickens at least), your responsibility is to your captive birds. You are 80+ birds down. No offense, but this is not living up to that responsibility. You can try live cage traps, but I’ve never had any luck with them (all sorts of bait), fishers are just too damn smart for them generally. In my opinion, you have no choice but to shoot the fisher, or have someone do it for you. Leg traps work, but are repugnant, even to me. Just park a chair and a thermos of coffee out by the coop for a few nights and get it done.

 354. Great common sense here. Wish I’d thought of that.

 355. Great thinking! That really breaks the mold!

 356. I much prefer informative articles like this to that high brow literature.

 357. I bow down humbly in the presence of such greatness.

 358. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 359. HHIS I should have thought of that!

 360. relevant to everyone) ♥ If you run your own business and you suck with email, read this now: Why don’t people email you back? ♥ It’s important to to make note of when things go right ♥ The downside of gratitude

 361. So sorry to hear of your loss. Gregg will always be remembered in DSSD as a great analyst but more importantly as a a person with a ever-present smile and engaging laugh. He brought a lot of friendship and joy to a lot of people.

 362. Du bist ja auch ein bisschen verrückt, den Stempel nur hierfür anfertigen zu lassen, aber soo liebenswert!! Und es hat sich ja gelohnt, die kleinen Fläschchen sehen wirklich total süß aus. Ich geh jetzt dann eh gleich einkaufen, dann schau ich mal ob es bei uns im Bioladen diese Smoothies auch gibt.Lg an dich, KatinkaPS: Bitte das verrückt nicht falsch verstehen, ist auf keinen Fall irgendwie böse gemeint.

 363. It’s wonderful to have you on our side, haha!

 364. I can’t believe you’re not playing with me–that was so helpful.

 365. Nossa que legal hem. Aqui em São Paulo é impossivel. Também amo bike. Tenho um aparelho para treinar bike em casa igual ao seu, já fiz 100km em 3 horas e meia. Não é a mesma coisa que andar na rua mais ta valendo né. Boa sorte e segue firme que vc consegue. Deixa eu perguntar este caminho tem subidas, decidas e tals ou a maior parte são de retas ?AbraçosLicia

 366. That’s going to make things a lot easier from here on out.

 367. The black racist named Hathor seems like she would be quite happy if only whites were murdered on 9/11.Meanwhile, most whites are unaware of how racist you black people are.

 368. There are several attention-grabbing deadlines on this article but I don’t know only see these people middle to heart. There may be some validity however Ill take hold opinion till I check into it further. Good article , thanks so we need extra! Put into FeedBurner as nicely

 369. It’s wonderful to have you on our side, haha!

 370. Enjoyed the list! I read each one and nodded, and then I got to the last one and just stopped. This is so true! I can think of so many times when I just paused and took a breath and looked at something from a slightly different perspective. Small shift–big difference![]

 371. Zeynel DİNÇER diyor ki:23 yıl Pendik Milli Eğitim Müdürlüğünde masa başında memur olarak halen görevdeyim emekli olmak istiyorum. Bilgisayar ön muhasebe va yazı işleri ile uğraştım sol ayakta sekeleme var %40 raporum var yürümekte sakınca yok iş arıyorum

 372. The honesty of your posting shines through

 373. Cheers pal. I do appreciate the writing.

 374. Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 375. Paulina! I am grateful to Paulina because it was the pink poncho you made from her that led me to supereggplant. I was doing some internet search for knitting patterns for dogs (?) and up popped a picture of you and Deedle, Deedle patiently (grimly?) modeling the poncho.

 376. eurospekHow tall are you for the XL frame? I’m looking to get an XL as well, being 6’4″ and all. What other 29er have you ridden? Did they feel bigger? Dec. 21 2011

 377. The purchases I make are entirely based on these articles.

 378. A mi también me encanta la peli!!Leí en algún lado que después de enterarse que las familias de los niños ni si quiera tenían casa (vivían en chozas de cartón y plástico), dijeron que a cada uno les darían casa…. ya no supe qué pasó, pero supongo que siguen esperando.Con respecto a darles dinero, creo que sería mucho mejor dejarles pagada la escuela, útiles y uniformes. Así les estás dando una ayuda que sabes perfectamente a dónde va dirigida y que no será mal gastada en otras cosas.

 379. Pufff, pues el body pump lo tengo un poco olvidado. Desde que volví de España no he vuelto por el gimnasio… Si esque estoy superocupada!!Pero vamos… viendo como está el panorama (la monet en clases de gimnasia) tendré que empezar a hacer algo… jejej

 380. Do you have more great articles like this one?

 381. What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 382. I have to give a shout out to Ty Smith for his effort today. He came to the 1pm class which is a bunch of tall and powerful dudes most of the time. Not only did he hold his own on the row, he KILLED it on the run. I’m pretty sure he took out several old ladies and possibly Grace and her child. Ty fought hard I the last round to come in with the top time of the day! A smoking’ fast 11:37. I hereby give him the nickname “Bolt”.

 383. Dimadok makes me laugh. Anyone who comes here for the first time might buy the “it was an accident, nothing deliberate, we will investigate fully, trust us” line he always follows but I think I’ve seen him pull that rabbit out of the hat more than 300 times now and I just don’t believe the old magic is there any more

 384. we hebben gisterenavond de vrijgezellenavond gevierd van een vriendin( die binnen 3 weken trouwt), de bedoeling was om haar een hele avond te verwennen met voorwerpen die iets vertelden over haar als fijne pesoonlijkheid die ze is,vandaar ook de taartjes met liefde gemaakt(normaal maakt zij ze altijd voor ons) :0)

 385. Finally! This is just what I was looking for.

 386. A pílula do dia seguinte não é nem deve ser considerada como um contraceptivo banal, é sim um contraceptivo de emergência que como o nome indica só deve ser tomada em situações de emergência e não de completa irresponsabilidade (duas vezes) como a situação que relata.A pílula só protege, como é óbvio, a relação tida anteriormente à primeira toma, que no caso é a primeira relação.

 387. I was really confused, and this answered all my questions.

 388. If you have facebook then answer this for me! Ok. Everyone should know that they have a new version out of facebook. Well…if you don’t ya do now! But, I was just wondering do they let you have layouts/backgrounds yet?! Because I reallly want one so i’m hoping but, i’m not sure. So just please help! Thank You!

 389. That’s kinda what I thought. It seems to me that Hegel is quite happy with a commentary speaking only of the “forms of thought” rather than the “content.” It accords well, I think, with his distinction between representation and idea, no? That distinction puts the task of the commentator in the role of describing the forms of thought of a particular people in a particular era. It is the task of those like Hegel to show the progress of the “idea” through the various forms of thought (representation) in history and to describe its meaning in the present historical stage. Have I got this right, do you think?

 390. I feel satisfied after reading that one.

 391. Dear Cheryl,Thank you for these articles. They are so honest, real and very helpful! Thank you for sharing your experiences and for caring! You’ve helped me see things and life in a different light. I am glad you’re doing better and that you’ve found time for healing, strength and safety.

 392. ^ Sea es cierto o no, la info es muy prometedora (Tambien por los responsables), si el mundo abierto mantiene el buen nivel argumental, perfecto y si Yoshida vuelve al diseño ya (Porque Amano seria mucho pedir).

 393. 1b8Hola que tal Gusto en saludarlos!!Estoy interesada en el tema de hilos rusos, hace 20 dias salio al aire este tema de cirugia estetica con hilos rusos y cirugia de nariz , me podrian dar informacion completa del grupo de especialistas que asistieron en el programa y como comunicarme con ellos, gracias de antemano por su atención y por darnos la oportunidad de formar parte de ustedes.

 394. did you happen to see the alpha footage? “LBP physics” is a comparison being made to the physics shown in the video, most likely. Sonic’s jumps were very floaty, reminiscent of PS3′s LittleBigPlanet.I’m not sure how so many people have passed that comment up. That’s all people were talking about when that footage leaked. “The jumps are horrible.” “This game is ruined.” It indeed had me pretty bummed as well, but a bit of my faith has been restored due to these comments. I only hope when we see some official released footage that the jumps appear normal.

 395. I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

 396. Exceptional beat ! I wish to apprentice even though you amend your web internet site, how am i able to subscribe for the web site internet site? The account helped me a acceptable offer. I had been a little bit bit acquainted of this your broadcast provided bright very clear concept

 397. BonjourVous parlez de la maj qui devait être effective mi-septembre… d’ici 2 à 3 semaines en langage SFR ça veut dire décembre…. peut être fin novembre. C’est pas sérieux depuis longtemps cette affaire de Galaxy Note.

 398. What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 399. Very cool! I hadn’t seen one like this and will definitely recommend it to friends who are space-challenged. It’s neat that it can be mounted either horizontally or vertically. Thanks for sharing!

 400. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 401. Great post with lots of important stuff.

 402. This is both street smart and intelligent.

 403. That’s the kind of article I like to read, very well written and with great content. I would like to start a blog on the same subject but I am not as good a writer as you are!

 404. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 405. Boa tarde, muito obrigada por colocar todos os videos em um só arquivo e ainda mais no megaupload, para mim este é o melhor site para se fazer qualquer download. Muito obrigada mesmo tá. Abs.

 406. Hey Tibère !Elles arrivent de chez nous … on les a vu passer par millier il n’y a pas si longtemps. Si j’avais su, je leur aurai accroché une bouteille ….Bises

 407. It’s good to get a fresh way of looking at it.

 408. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you’ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a great web-site.

 409. 6 horas+8No se puede erradicar algo que es más viejo que la mismisima internet, por lo que sitios como este y muchos más no permiten este tipo de material asi que los que quieran ver material xxx ya saben donde encontrarlo y los que no ya saben como no toparse con eso.

 410. Hi Lanette!We’re delighted to hear you like Brayola, we always enjoy receiving feedback While you’re on our website if you have any questions or need to get in touch with us please feel free to send us a message!Alexis

 411. – Kelsey, what a great series of guest posts and thank you for introducing us to such wonderful blogs! Laura, this salad looks incredible. I love dishes like this that you can easily adapt, that fill you up but don’t feel too heavy. Beautiful photos, too!

 412. Mega pastors are public figures. They throw themselves into the spotlight, soak up as much publiclity as possible and then complain when they receive the same treatment that is dished to all famous people. I don't think that mega pastors have been singled out or treated unfarily by the media. They have to accept the good with the bad.

 413. 6/19/2012 4:24 PM " It is not an eternal situation. ….. Islam will not last forever. In fact, I think it will not last much longer. "I wish that I had your confidence. It HAS lasted for 1400 years and looks to be in resurgence. I'm with laine – let them kill one another and never ever interfere.

 414. Ulysse et les matheux, combien de watts le coup droit de Del Po ? de Nadal ?C’est possible d’avoir une appli pour téléphone qui ferait les calculs et tracerait les courbes de l’articles ?Y a Coupe Davis aujourd’hui ?? Pourquoi ??

 415. You’ve impressed us all with that posting!

 416. I’ve thought about breaking up with Klout too. And you have confirmed that it’s a good idea. As for using my real name…it SO does not have a great ring to it like Liz Jostes. So for now, MTDLBlog it is….LOL.

 417. Congratulations on having one of the most sophisticated blogs Ive come across in some time! Its just incredible how much you can take away from something simply because of how visually beautiful it is. Youve put together a great blog space –great graphics, videos, layout. This is definitely a must-see blog!

 418. Agree we see obesity as a metabolic disorder, similar to Diabetes and as such treatable. Treatment not only allows for weight loss but overall good health and sense of well being.

 419. Anita – Just set that intention and make it happen! We would love to have you join us…let me know if there is any way I can entice you more!Best,Phil

 420. Your post is a timely contribution to the debate

 421. If I communicated I could thank you enough for this, I’d be lying.

 422. A perfect reply! Thanks for taking the trouble.

 423. Cool, ist natürlich sehr sinnvoll, wenn es demnächst möglich wäre, sein bb von 6.15 auf 5.14.02 zu downgraden, dann hätte man wieder nen iphone ohne handyfunktion aber mit GPS….naja, wer sich n handy kauft um nicht damit zutelefonieren, sondern für GPS!!!……selbst schuld

 424. I really wish there were more articles like this on the web.

 425. Congrats on your award, Donna!!! You deserve it so much, and thanks for passing it on to me! You’re sooo sweet!! Thanks for the kind words, I’m glad you like the card!!

 426. Maria,sì, era quel che intendevo.Per quanto riguarda il resto, davvero non ci ho capito nulla, a parte che sembra più complicato della semplice ricerca di un’eventuale ‘talpa’.Per cui mi limito a esprimermi sull’unico fatto certo, facendolo dal punto di vista dell’opportunità politica (pratica nota anche come “fucilazione degli insubordinati”, massì).Anche perché il resto non credo che lo saprò mai, e quanto è successo era, IMHO, comunque prevedibile, al di là delle dichiarazioni-foglia-di-fico.Erika

 427. Heloisa / 1-Não vou mais chorar2-Quero amor pra vida inteira3-Tô sofrendo por paixão4-Pega a senha5-Meu debocheGD Star Ratingloading…

 428. A New system of defrauding the revenue has been discovered on the Belgian frontier. The officers of the Customs at Verviers, having conceived some suspicion of 13 terrines, or earthenware pots, bearing every appearance of containing pates de fois gras, from Strasburg, and even smeared outside with that appetizing confection, opened them, and found them to be filled with 980 sealed letters, which, it was hoped, would arrive at Brussels free of postage.

 429. É a mesma justiça tão exaltada pelo Governador quando da desocupação da Reitoria por parte dos estudantes da Universidade de São Paulo, quando de reintegrações de posse em terras ocupadas pelo MST.Não é sacanagem não. É uma aula de democracia.

 430. WIn Loads of free stuff daily, All you need is to play daily20 minutes games to win prizes ranging from cash to gift vouchers.Visit WISHFREE.COM for more details

 431. Smack-dab what I was looking for-ty!

 432. Thanks for putting this up as a review. I was reading everyones comments and saw PTP. Then I saw the date. Boo. I see some of my submissions were lacking and I will make sure to do a better job next time I find a little nugget. I usually, leave that to the other guys, they all do such a great job! I’m happy to watch and let someone else get the glory, but yeah, I’ve submitted a couple.

 433. I've been using camelbak lids on polar bottles… going to try the real thing. I like that they don't leak when left open–but I don't think they are easier to drink out of. I'd say marginally better than regular bottles.

 434. Wow! Great to find a post with such a clear message!

 435. Your posting is absolutely on the point!

 436. Rebecca I love this post. I have been trying to practice mindfulness, and it is VERY difficult for me! In fact I even bout the book 5 minute meditations, (had to start somewhere). I appreciate your perspective, and look forward to reading more!

 437. (Wireless Phone Accessory) I liked it, it’s very convenient but it broke in a few weeks and this was the second one I had and the same thing happend the quality sucks

 438. I wanted to let you know how much my spouse and i appreciate almost everything you’ve provided to help improve the lives of people in this theme. Through your own articles, we have gone from just a beginner to a specialist in the area. It’s truly a homage to your initiatives. Thanks

 439. Thanks a lot for sharing this with all folks you really realize what you’re talking approximately! Bookmarked. Please also consult with my web site =). We will have a hyperlink alternate agreement between us!

 440. a51562f9Donc le mot banque est synonyme de banksters ?Bien sûr elle peuvent faire de mauvais investissements (c’est quoi ?). Tout est possible !Mais faudrait peut-être étayer ton assertion. (sociaux, environnementaux, transparence, ). Et quand bien même feraient-elles faillites, au moins leurs placements me semblent socialement et écologiquement utiles. Et dans ce cas je ne regrette pas d’avoir perdu mon épargne (de confort).34745

 441. I really wish there were more articles like this on the web.

 442. Takk, det er ikke meg på bildet, men en venninne som ble oppmerksom på noe annet enn meg, også fikk jeg tatt et bilde av henne :PLikte veldig godt skilt-bilde ditt. Rød i alt det hvite blir veldig effektfylt.

 443. We’ve arrived at the end of the line and I have what I need!

 444. Depending who shows up, NF50 could be another epic battle for sure. Would be awesome to see what you could do on an all pavement race. I'm guessing somewhere in the 2:35-2:45 range, but I've been wrong before. Good luck in school and exploring those new trails.

 445. As can Martin. Or anyone else, in any at bat. Sure would have been nice if one of those "anyones" had stepped up last night – then the geezers could have had a day of rest.

 446. Hi! I’m rather new to this or just a part-timer! I loved this card and envelope BUT couldn’t seem to find the sentiment on Papertrey. Any directions for me?? AND thank you too for sharing!

 447. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 448. I also run Firefox, and had no trouble downloading whatsoever. I also found No-Script to be far more trouble than it's worth, for reasons just like this. Don't blame Super© for your choice of FF plugins.

 449. tdk.112Firefoxhoz: Rapidshare Downloader.Egyébként pedig: JDownloader. Ráadásul ez megeszik bármit.Illetve még a Firefox-hoz van egy SkipScreen kiegészítő, ami frankón átugorja az ilyen várakozós oldalakat, vagy ha nem megoldható, akkor automatán elindítja a letöltést, ha letelt az idő.

 450. Damian,I am in the process putting together a proposal for salesmen/canvassers to walk door to door. Do you have a script that can be used as a template for new salesmen or training guide that you used when you first started?VA:F [1.9.20_1166]please wait…VA:F [1.9.20_1166](from 0 votes)

 451. Dreams surely are difficult, confusing, and not everything in them is brought to pass for mankind. For fleeting dreams have two gates: one is fashioned of horn and one of ivory. Those which pass through the one of sawn ivory are deceptive, bringing tidings which come to nought, but those which issue from the one of polished horn bring true results when a mortal sees them.

 452. Hola hola como dice hey hace rato no se veía un buen post por acá…Una sociedad violenta que toma la ley en sus manos,si eso de que las leyes ayudan a los ciudadanos más afectados por la violencia no se ve… Si no hay 1fe8patas no hsay ayuda efectiva…La educación empieza en casa y ahí es donde más hemos fallado. Pensamos que la educación es un asunto de la escuela o colegio o u pero lo que bien se hereda nunca se olvida.Empecemos actuando en paz en casa …

 453. Wow! Great to find a post with such a clear message!

 454. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

 455. خدا خیر بده هکر teknigods رو ! خدا وکیلی با همه مشکلاتی که داشت حداقل وقتی بازی میکردیم بازی روون بود.من با پینگ ۹۰ وقتی بازی میکنم افت فریم دارم !!!عزیزان من از همینجا اعلام میکنم ۴D1 مفت نمیارزه !!!!!!!

 456. Hey, that’s powerful. Thanks for the news.

 457. I found just what I was needed, and it was entertaining!

 458. That insight’s perfect for what I need. Thanks!

 459. Four score and seven minutes ago, I read a sweet article. Lol thanks

 460. dude inn ko choro i am talking about my country ppl i dint like ur comment about pakisbaaki inn sab ko chodo i dont care if they bash akki or dnt like my thread mujhko jo sahi lagta hai main woh bolta hoonagar mujhay rapport banani ho tau main bhi akki ka fake fan janta aur dusri films ko praise karta par main phir bhi akki ko support karta hoon chahay film flop ho ya hit ya buri ya achianyways its ur choice jo marzi bolo

 461. Awesome you should think of something like that

 462. The forum is a brighter place thanks to your posts. Thanks!

 463. Sharon, thanks. I also hope that she does that exact thing. I’m so very, very glad to hear your testimony of God’s faithfulness to you in this area! He really does come through!! Praise God!

 464. Last time we visited Portugal, because my parents are getting old and don’t go out much, and we didn’t feel like driving around, we ended up just hanging out in the house a lot. My parents don’t have internet access which of course drove kids nuts.So, my dad brought out his collection of westerns and they — and us — became VERY familiar with this theme.

 465. I read your post and wished I was good enough to write it

 466. I agree with so many….have loved Jesus Calling! The author’s often difficult journey has given her such insight and wisdom in clinging to Jesus for her total strength. Jesus Today would be a great gift! Thank you!

 467. I’m shocked that I found this info so easily.

 468. Heck of a job there, it absolutely helps me out.

 469. seriously, this beta version takes up too much memory for almost all our computers. some people do not have better computers and thus having problems watching the videos. beta version is a no-no and almost everyone disagrees. just switch back to the original youtube we all love or else we're gonna change to other video-sharing websites. others may like to watch videos with better quality in the smaller size and youtube just removed the option. thats a bad choice. FOR THE SAKE OF EVERYONE SWITCH BACK <.<

 470. Shoot, who would have thought that it was that easy?

 471. Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he answer.

 472. Kerry you will be deeply missed by so many. You had a smile and such a good sense of humor.And you always made people around you feel so happy and loved. You can never be replaced but you will always be in our thoughts. For you have left so many great memories. Our thoughts and prayers go out to your family….. Rest in peace Kerrry!

 473. Hola, ten en cuenta que la autonomía real de cualquier dispositivo siempre es inferior a lo que aparece en las especificaciones técnicas, esto es porque los fabricantes realizan los tests en unas condiciones de consumo estrictamente mínimo. Hay muchos factores que pueden determinar la autonomía como, por ejemplo, el estado de la conexión Wi-Fi, el brillo de la pantalla, las aplicaciones instaladas o incluso las condiciones del lugar donde se esté usando el dispositivo. Saludos.

 474. I love the improv sewing trend. It is amazing how a little tweek here and there can change something that would be same old, same old into something that is fantastic. I can hardly wait to get this book!

 475. An extensive public records database that you can search for free good luck.An extensive public records database that you can search for free would recommend searching public records.An extensive public records httpwwwcrimcheckcom has an extensive public records httpwwwcrimcheckcom has an extensive public records httpwwwcrimcheckcom.For free would recommend searching public records httpwwwcrimcheckcom has an extensive public records httpwwwcrimcheckcom has an extensive public records database that you can search for free good luck.

 476. You Sir/Madam are the enemy of confusion everywhere!

 477. Jesus H. Christ.I know nobody in their right mind will mess with you, but your point about females – wife, sister, friend, or (god forbid) daughter – is well taken.

 478. Well hello to some of the best looking chicken I've seen in awhile! I have a really soft spot and weakness for fried chicken…especially a recipe like this! Can't wait to try it!

 479. Back in school, I’m doing so much learning.

 480. Hello my family member! I want to say that this post is awesome, great written and include approximately all significant infos. I¡¦d like to peer more posts like this .

 481. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 482. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 483. Happy Birthday for your Avignon Blog. Tu as su continué dans la même veine que celui de Sydney…..Bravo.Et puis sympa ta moitié l’auto-portrait ;o). Bonne continuité miss Nathalie. sur Avignon pour ton anniversaire.“du contenu touristique.“ mais c’est agréable aussi le contenu touristique ;o)

 484. Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

 485. Cool! That’s a clever way of looking at it!

 486. Whoever edits and publishes these articles really knows what they’re doing.

 487. The feet hanging off the shoes thing drives me batty. I always wonder if maybe they didn’t bother trying them on when they bought them. How can that be comfortable?!

 488. It’s imperative that more people make this exact point.

 489. Det ser så fint ut på de bergene, men enig i at det ser veldig spesielt ut. Må være fint å gå der!Blir spennende å se hvordan det blir når lappene syes sammen!Broderiet for februar var jo virkelig vakkert! Kjempefint! Takk for koselig hilsen! god helg til deg! -Margit-

 490. That takes us up to the next level. Great posting.

 491. We could’ve done with that insight early on.

 492. Posts like this brighten up my day. Thanks for taking the time.

 493. If you want proper accolades to accompany your quilt gifting, may I suggest doling them out at the baby shower? I've had a much better response when doing so due to the fact that somewhere in that fake baby diapering/cake eating/boy or girl game playing crowd there's a quilter or two who will go on and on about how generous your gift is. Mostly, until someone makes something themselves, they just don't appreciate the effort. Unfortunate, but true. I'm off to read the "interesting discussion"!

 494. You are so awesome for helping me solve this mystery.

 495. Thanks for spending time on the computer (writing) so others don’t have to.

 496. Hi,I thought I would pop over and say hello. I love the spider web blocks, are they difficult to do? You have made to many quilts, you must be able to quilt really quickly.

 497. Phenomenal breakdown of the topic, you should write for me too!

 498. Wonderful explanation of facts available here.

 499. Four score and seven minutes ago, I read a sweet article. Lol thanks

 500. Ou les ravages de la lecture binaire: si t’es pas pour la guerre contre le dictateur t’es pour le dictateur… On va se faire avoir encore longtemps avec ces vieux trucs?

 501. Good day. Very cool website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds additionally…I am glad to locate numerous helpful info here in the post. Thanks for sharing…

 502. Good to see real expertise on display. Your contribution is most welcome.

 503. Erza2 dit :Zelef, je suis entièrement dacord avec toi mais tu as oublier un petit détail. Jellal ne connais ni ul ni la mère de Lucy cette il pourrai le reconnaitre chez sa fille, puis Lucy c’est pareil il ne la connait presque pas. Et comme tu la dit toi même, l’une est l’autre ne peuvent pas avoir la magie de zelef. Conclusion, faut mais pas sur toute la ligne!

 504. You’re a real deep thinker. Thanks for sharing.

 505. Good for her..Her baby is still really young, so she can put dating aside for a few seconds while she works on self and being a devoted mother. Some females think they can get over a broken heart by jumping into another relationship,but they jump into the same situation(s),with a different player.

 506. Ronaldo: Unfortunately, there are two problems with recovering the stolen wealth and punishing the criminals.One is that when the chavistas leave office they will destroy all records. Several years ago, I read of a high-rise office building in Nigeria which was burned down to destroy records that were evidence of embezzlement in the government agency housed there.The other is that a very large part of chavista looting was done legally, through CADIVI and other mechanisms. There’s an old aphorism about this sort of thing: “The real scandal is not what goes on that is illegal, it’s what is legal.”