MÜSLÜMAN-GAYR-I MÜSL?M ?L??K?LER?NE DA?R SÖYLE??

MÜSLÜMAN-GAYR-I MÜSL?M ?L??K?LER?NE DA?R SÖYLE??

Mustafa ?slamo?lu ile gurbetçilik, ensarl?k, muhacirlik ve hicret hakk?nda söyle?i

 Mustafa Islamoglu (5)

Hocam, dinimizde gurbetçili?in ve hicretin yeri nedir?

Hicretin yolu gurbetin yoluysa e?er, her peygamber hicret etmi?tir. ?nsano?lu hicretin ve gurbetin çocu?udur. Zira insano?lu bu dünyaya hicret ederek gelmi?tir. Dünya, insano?lunun hicretidir, s?las? de?il. ?nsan?n s?las? cennetti. Rabbim, insan gurbette s?las?n? kazans?n diye dünyaya gönderdi. ?nsano?lu dünyada gurbettedir. Gurbet bize Adem atam?zdan kalan en büyük mirast?r.

Bana ´en büyük gurbet nedir?´ diye sorarsan?z, ki?inin anla??lmamas?d?r, derim. Yani gurbet vatan?n?zdan uzak olmak de?il, sizin anla??lmad???n?z bir yerde olman?zd?r. Etraf?n?z sizi anlam?yorsa, as?l gurbet odur.

Bugün insanl?k tarihine bakt???m?zda büyük medeniyetleri hep muhacir toplumlar?n kurdu?unu görürüz. Ya?ad??? yerden k?pramam?? toplumlar büyük medeniyet kuramam??lar. ?lkinin en tipik örne?i Türklerdir. Orta Asya´da büyük bir medeniyet kuramam??lar. Ne zaman ç?km??lar kapal? havzalar?ndan, o zaman koca koca medeniyetler kurmu?lar. ??te Selçuklu, i?te Osmanl?, i?te Babur?ahlar devleti bunun göstergesi. Dolay?s?yla peygamberler de öyle. Hz. ?brahim (as) bulundu?u toprakta bir ?ey yapamam??. K?p?rdayamam??. Kendisi bugün Irak s?n?rlar? içerisinde yer alan Ur ?ehrinden idi. Fakat bakm?? ki imkân bitti, hicret etmi?. Fakirin sözlü?ünde hicretin tarifi ?udur: ?mkânlar?n bitti?i yerden imkânlar?n üretilece?i yere göç etmek.

Hz. ?brahim imkânlar?n üretilece?i yere, Filistin´e göç etmi?. Oradan Kâbe´ye kadar uzanm??. Ve orada bo? vadilerden ba?ka bir ?ey yok. Rabbi ona ´insanl??? ça??r´ demi?. Kimse yok ki, kimi ça??racak? Sen ça??r, Allah duyurur. Hicretin bereketidir o i?te. ?nsanl?k tarihi böyle. Tüm peygamberler, Hz. Muhammed (sav) de, hicretin ekme?ini yemi?lerdir. E?er Mekke´den Medine´ye hicret etmeseydi, Medine´de ?slam devleti kurulmazd?. Bugün de görüyoruz. Müslümanlar?n birço?u dünyan?n birçok taraf?nda muhacirler. Art?k dünyan?n müslüman olmayan bir co?rafyas? kalmad?. Bu da elhamdülilillah dünyan?n dört bir yan?na ezan?n, Kur´an?n ve namaz?n gitmesine sebep oluyor. Bundan daha güzel bir ?ey olabilir mi? Bu manada bizler Endülüs´e gittik, orada bir medeniyet kurduk. Biz orada gurbetçiydik. Hicret ettik. Bir medeniyet kurduk.

Ebu Eyyub El-Ensari örne?ine bakal?m. O buraya geleli 1400 y?l oldu. Buraya sava?mak için gelmi? olamaz. Zira geldi?inde zaten 80-90 ya??ndayd?. Bu ya?ta bir insan sava?amaz. Zaten o sava? (k?tal) için gelmemi?, cihad için gelmi?. Malumunuz cihad sava?la s?n?rl? bir kavram de?il. Cihad insan ile ?slam aras?na gerilen engelleri kald?rmak için insan?n elinden gelen çabay? ortaya koymas? demektir. Ebu Eyyub niye geldi peki? Hicretin yi?idi olmak, hicretin bereketine nail olmak için geldi. Onun için Avrupa’daki göçmenleri de hicretin ekme?ini yiyen ve bereketine nail olan karde?lerim olarak görüyorum. 1960’larda giden ilk kafileyi dü?ünelim. ??çi olarak köylerinden ç?kt?klar?nda bir ço?u bu kadar dindar de?ildi. Ama hicret ediyorlar ve dindarl?klar? art?yor, Müslümanl?klar? art?yor, mallar? art?yor, bilgileri art?yor, görgüleri art?yor. Demek ki hicret bereketli bir ?eymi?.

Peki hocam gerçek manada muhacir ve ensar olmak ne anlama geliyor? Avrupa´da nas?l ensar olabiliriz?

Herkes hem ensar´d?r, hem muhacir´dir. Kendinden sonra gelen gurbetçilerin ensar?, kendinden önce gelen gurbetçilerin muhaciri… Dolay?s?yla siz sizden öncekilere göre muhacirsiniz, sizden sonrakilere göre ensars?n?z. Ensar olabilece?iniz mutlaka birileri var. ?imdide Avrupa´ya gurbetçi olarak gelenler var. Damatlar, ö?renciler, tacirler, ihtisas yapmaya gelenler var. Hatta i? bulmak için gelenler vard?r, kaçak göçmenler var. Ülkesindeki zulümden, sava?tan, i?galden, k?tl?ktan kaçanlar var. Adam?n i?i de yok, ekme?i de yok. Bir lokma bile ona büyük bir nimet. ??te sana ensar olma imkan?.

Sadece bu de?il ama. Ayn? zamanda siz Avrupa’n?n yerlisi olan insan karde?lerimizin muhacirisiniz. Fakat Avrupa´l? gayr-? müslim insan karde?lerimiz de inançta sizin muhacirlerinizdir. Siz imanda onlar?n ensar? olacaks?n?z. Siz onlara ensar olarak yard?m edeceksiniz. Ellerinden tutacaks?n?z. Avrupa´l? bir ihtiyar kendi gençlerinden sizden görece?i yard?m? görmez. Avrupa´l? 85 ya??nda bir ihtiyar kar??dan kar??ya geçerken elinde iki po?eti var ise, ensar ol. Kendisine iki cümleyle, ´Kar??ya geçmenize yard?mc? olabilir miyim?´ de ve koluna gir. Bak nas?l sevinecek, nas?l memnun olacak. ??te ensar olmak. Ensar ´yard?mc?´ demek. Yani Avrupa´da bugün ya?l?l?k sosyal bir problemdir. O zaman siz onlara bu konuda da ensar olun. Vicdan? pasifle?en, kalbi tekleyen Avrupan?n vicdan? ve kalbi olun.

 Çok önemli bir meseleye de?indiniz hocam. Dinimize göre bir müslüman yabanc? bir ülkede nas?l davranmal??

Peygamberimizin dönemine bakt???m?zda Müslüman – gayr-? Müslim münasebetlerinde üç model görüyoruz.

1. Mekke modeli.

2. Habe?istan modeli.

3. Medine modeli.

Mekke modeli Müslümanlar?n muhalefette oldu?u bir ortam. Bu model, Müslümanlar?n muhalefette oldu?u bir ortamda gayr-? Müslimlerle ili?kiler nas?l olmal? sorusunun cevab?n? görüyoruz. Neca?i Habe?istan’?nda, muhacir olunan bir ortamda gayri Müslimlerle ili?ki nas?l olur sorusunun cevab?n? görüyoruz. Medine modelinde ise, iktidar olunan bir ortamda gayr-? Müslimlerle ili?kiler nas?l olmal?d?r sorusunun cevab?n? görüyoruz.

Mekke´de, yani muhalefette, Peygamberimiz ve müminler, Müslüman olmayan muhataplar? ne yaparlarsa yaps?nlar – ki onlar sald?rd?lar, mallar?na ve canlar?na tecavüz ettiler ve büyük ?st?raplar çektirdiler -, ayn?s?n? yapmad?lar. Allah için müminler bunlar? bir e?itim olarak gördüler, ´Mekke okulunda okuyoruz´ dediler. Bu okulun co?rafyas? ac?, matemati?i ?st?rap. Bu okuldan bir k?sm? hicretin 5. y?l?nda Habe?istan´a hicret ettiler.

Avrupa´daki göçmenlerin durumu Habe?istan muhacirlerinin durumuna benziyor, yani muhacir olunan bir ortam. Ne yapt?lar müminler orada? Kendilerini iyi ifade ettiler. Önce kendi inanç ve ahlak sistemlerine göre davrand?lar. Asla kendilerini misafir eden ev sahibine zarar vermediler. Aç?k oldular, ?effaf oldular. Kapal? ve gizemli bir toplum imaj? vermediler. Öncelikle toplumun yöneticimi kesimine kendilerini anlatt?lar. Bulunduklar? ülkenin yönetici elitinMustafa Islamoglu (1)in huzuruna ç?kt?lar ve kendilerini ifade ettiler. Neca?i sordu, bunlar cevaplad?lar. Ama dosdo?ru olarak. Ho?una gidelim diye de?il. Ve o zat da onlar? kendileri olarak gördü. Bakt? ki bunlar dürüst, samimi ve ma?dur insanlar. Buraya zulümden ve bask?dan kaçt?klar? için gelmi?ler.

Avrupa´ya giden insanlar?m?za dü?en görev, içinde bulunduklar? toplumda kendilerini iyi anlatmak ve ?effaf olmakt?r. Kapal?, getto toplumu olu?turmamakt?r. Bugün Yahudilerin yapt??? en büyük hata budur. Kom?ular?n? sevmiyorlar ve kin biriktiriyorlar. Birgün geliyor biriken o kin bir öfke seli gibi patlay?p üzerlerine geliyor.

Kapal? toplum oldu?unuzda kin biriktirirsiniz, aç?k toplum oldu?unuzda hat?r biriktirirsiniz. Müslümanlar bugün kin de?il, hat?r biriktirmeliler ki, yar?n o hat?r? kullans?nlar. Medine modelinde ise, iktidar olunan bir ortam var. Peygamberimiz Medine´ye hicret ettikten sonra ilk defa gayr-? Müslimlerle bir anla?ma, sözle?me yapt?. Öyle bir sözle?me ki, onlar?n hukuklar?n? da aynen kendilerine uyguluyor. Medine Sözle?mesi çok hukuklu bir sistemi öngörüyordu. Yahudiler kendi hukukuyla yönetiyor, Müslümanlar kendi hukukuyla. Herhangi birimize sald?r? olursa, hep beraber sald?rgan? cezaland?raca??z. Ama onlar sözle?meye ihanet ettiler. Rasulullah´? öldürmeye kalkt?lar. Müslüman bir kad?na tuzak kurdular. Korkunç bir i? i?lediler vs. Ve en sonunda sava? müttefiki olduklar? halde, sava??n içinde ihanet edip Müslümanlar?n geriye b?rakt??? kad?n ve çocuklar? rehin ald?lar.

Gayr-? müslimlerle ili?kiyi anlayabilmek için bu üç modele bakmam?z gerekiyor.

Peki, hocam, son sorumuz, siz de Avupa´ya gelip gidiyorsunuz. Sizce Avrupa´da ?slam nas?l temsil edilmeli ve do?ru temsil edebiliyor muyuz? Biliyorsunuz ?slam dü?manl??? da yayg?nla??yor.

?slamofobyan?n iki aya?? oldu?unu dü?ünüyorum. Birisi Avrupa´ya yönelik antipropaganda aya??, di?eri de bizden kaynaklanan temsil problemi. ?slamofobyan?n antipropaganda aya?? ile ba? edebilirsiniz. Çünkü hiç bir yalan sonsuza kadar süremez. Bunlar bizden önce Yahudilere de yap?ld?. 20. yüzy?l?n ba??nda Amerika´ya yahudi göçü ba?lad???nda, Amerika´da baz? yerlerde ´Yahudiler ve köpekler giremez´ yaz?yordu. ?imdi ise Amerika´n?n efendisi oldular. Nereden nereye. Yani bu durumlar de?i?mez durumlar de?il. Bunlar? de?i?mez gibi görmek an´? mutlakla?t?rmakt?r. An´? mutlakla?t?ran kaybeder. ?çinde ya?ad???m?z an´?n ac?s? her an´?n ac?s? de?ildir. Bu an´? de?i?tirebiliriz. Yoksa de?i?meye yönelik iradeniz yok oluyor. ?radeniz yok olunca de?i?emezsiniz.

Bu manada Müslümanlara dü?en görev öncelikle kendilerinden kaynaklanan sorunu halletmektir. Bu da temsil sorunudur: ?slam´? iyi temsil etmek. Bugüne kadar maalesef bu konuda iyi bir s?nav veremedik. ´Biz nas?l temsil edersek edelim, Avrupa içinde öyle bir kitle var ki, bunlar bizi sevmiyorlar, bizi kabul etmiyorlar´ diyenler olacakt?r. Bu do?rudur. Avrupa toplumlar?n?n bilinçalt?nda tarihi bagajlar var. Mesela haçl? seferlerden kalma bagajlar var. Osmanl? korkusu var. Yersiz korkular yani. Bütün bunlar?n üstüne bir de suni olarak olu?turulmu? bir ?slamofobya var.

Unutmay?n, “ilk günah” fikri bize ait de?il, H?ristiyanlara ait bir inanç. Biz insan?n özünde iyi oldu?una inan?r?z. Kur´an bize insan?n özünde iyi oldu?unu söyler. Dolay?s?yla Alman da insand?r, Frans?z da insand?r, Belçikal? da insand?r ve bunlar özünde iyidir. Kitab?m?z biz Müslümanlara, iyili?in kal?c?, kötülü?ün geçici oldu?unu söyler. ?yilik etkilidir, kötülük etkisizdir. Onun için biz genelleme yapamay?z. Genellemek iyilere haks?zl?k olacakt?r. Yani dazlaklara bakarak Avrupa´n?n tamam?n? dazlak yerine koydu?unuzda zulüm etmi? oluyorsunuz, daha kötüsü de?i?tirme umudunuzu kaybetmi? oluyorsunuz. Umudunuzu kaybetti?iniz için de ortam? ve durumu de?i?tirme iradenizi kaybediyorsunuz. Çünkü de?i?mez zannediyorsunuz. Çünkü dazlaklara sizin dü?man oldu?unuz kadar dü?man olan Avrupa´l?lar da var. Bunlar Avrupa´n?n içine de zarar veriyorlar. Bunu da görmek laz?m. Onun için asla genelleme yapamay?z.

Mustafa Islamoglu (4)Avrupa´n?n en büyük problemi indirgemecilik, Do?u´nun en büyük problemi de genellemecilik. Onlar indirgeme probleminden kurtulsunlar, biz de genelleme probleminden kurtulal?m. Ne yapaca??z o zaman? Seçip, ay?ral?m. Yani iyiyi kötüye kat?p da kurunun yan?nda ya?? da yakmayal?m. Biz böyle yaparsak onlar da bizi seçip, ay?r?rlar. Onlar da bizim kötümüze bakarak genelleme yapmazlar. Bu yolla onlara, seçip ay?rmay? ö?retelim. ?çimizden ç?kan ahlaks?zlara, anar?istlere, terör severlere bakarak Müslümanlarla terörü ayn? zannetmesinler. ?çimizden sahtekarlar ç?kabilir, onlar?n içinden de ç?kabiliyor. Bizim içimizden ç?kan sahtekarlara bakarak ?slam´? ve müslümanlar? mahkum etmesinler. Ama önce biz onlara seçip, ay?rmay? ö?retelim. Genelleme yaparak zulmetmeyelim.

Bize dü?en çok sey var burada. Yapmamam?z gereken ?eyler var. Bunlar?n ba??nda, asla ve asla birlikte ya?ad???m?z toplumun hukukunu ihlal etmemek geliyor. Bu bir müslüman?n yapamayaca?? bir i?tir. E?er bir toplumda birlikte ya??yor isek, iyili?i art?rmam?z gerekiyor. ?yilik artarsa, bundan herkes yararlan?r. Onun için aktif iyi olal?m. Pasif iyi de?il. Aktif iyi olup Avrupa´da iyili?i biz temsil edelim. Mesela Bat?´n?n kalp ve vicdan konusunda s?k?nt?s? var. Vicdan ve merhamet k?tl??? ya?an?yor. Biz bu konuda merhamet ve vicdan ihracat? yapal?m. Onun vicdan? biz olal?m. Merhameti biz olal?m. ?unu dedirtelim onlara: ´Bat?´n?n merhameti eksikti. Müslümanlar bizim merhametimiz oldu´.

Tabi ki bunu hepsi demeyecektir. Zaten bizim hepimizde onlar?n merhameti olmayacakt?r. Yani onlar?n katili olan?m?z da var. Ama bizim iyilerimiz Bat?´n?n vicdan? ve merhameti olur ise, Bat?´n?n iyileri de bunu görür. Zaten mesele iyilerin iyileri bulmas?d?r. Yoksa kötüler her zaman olacakt?r. Dünya kötüsüz kalmayacakt?r. Biz iyilik edersek, onlar ´Demek ki biz müslümanlar? genellemekle hata yap?yormu?uz. Asl?nda bu insanlar?n aras?ndan ç?kan kötüler kötü müslümanlarm??. ?slam insan? iyi edermi?, bunlar az müslümanlarm??. O zaman bunlar?n daha iyi müslüman olmas? için çal??al?m´ diyecekler. Ve aralar?ndan imana nasipleri olanlar var ise, kendimize ça??rmayaca??z, ?slam bizim mal?m?z de?il ki. Allah´a ça??raca??z. Herhangi bir ?eye ça??rmay? Kur´an yasaklam??t?r. Kur´an, bir tek Allah´a ça??rmay? emrediyor. Onun için kendimize ça??rmayaca??z.

K?ymetl? hocam, vaktinizi ay?rd???n?z için Allah sizden raz? olsun.

 Publiziert in der Ayasofya 42, 2013

Dies könnte Sie interessieren

Murat Gö?ebakan ile söyle?i

Murat Gö?ebakan ile söyle?i   Murat bey, uzun süre hastanede kald?n?z. ?uan sizi çok iyi …

168 comments

 1. This inmrifatoon is off the hizool!

 2. I got what you think, thanks for putting up. Woh I am willing to make this website finished google. Thanks For Share BancTec Launches New Output Stacker to Address Global Market Needs Review | Bangladesh MLM.

 3. Hi Rick,Yes it’s not an easy workout when you do it legit. I think it’s great at age 63 you’re willing to do it and not only improve your tennis, improve your overall health.All the best and happy hitting,Tom

 4. Great breakdown of the process and top results + …. have the flash in hand now after a discussion with Matt a few weeks back, its just a case of getting out there. This festive period a sure thing for giving it a go.

 5. Ppl like you get all the brains. I just get to say thanks for he answer.

 6. If not for your writing this topic could be very convoluted and oblique.

 7. I’m quite pleased with the information in this one. TY!

 8. п»їHi ya i want to tell everyone about Worst Hosting Company “solucionhost.cl” They will just stole money! Bad customer support. This Warning to all Chilean webmasters! Do Not Deal with Them! Hosting Always Down!!

 9. Algumas pessoas diziam que o contador não tinha dias maus..Grande Evans, viva ao Ciclismo,e aos vários heróis que fazem da modalidade tão apaixonante.

 10. Serendipity again I guess, it so happened the day we talked about this – Steve Yegge came out with his stunning post of  ‘Get that job at Google‘. If you carefully analyze what he says or the skill set he is looking for, he is actually referring to the back stage crew guys.

 11. good one,any one in any organisation,sector can follow these skills for persnl success as well team or groups.awesome, really told,from the experiences.Hats off .Hope our youngsters should read these type articles,from school life itself.

 12. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 13. I need to change my ergonomics at work because i find myself hunching over in my chair typing on the computer. My hands nor wrists hurt just my neck and back probably due to the slouching.

 14. Super excited to see more of this kind of stuff online.

 15. I am a chiropractor in the suburbs and spent countless hours writing unique content for my site. After 6 months, 1st page ranking for most keywords and #5 for "mytown chiropractor" which drives the most traffic. 50% of my new patients were coming from google (50% referrals) which allowed me to stop marketing completely and focus all my attention to treatment. Now I'm not even ranked on the 1st page, and the people who are have very generic sites with no content (cut and paste sites), and half aren't even located in my town.

 16. Johanna: Jag har sett alla avsnitt av Futurama och är ett stort fan, men det där kom jag faktiskt inte ihåg. Fast Pazuzu finns lite varstans i populärkulturen, exempelvis i Excorcisten.

 17. wenn sie aus dem vollem schöpfen können, wieso ist dann nix aus bada geworden.und viele kunden, die sich damals mit bada hoffnung gemacht haben (hab mein wave 2 für 320€ gekauft) sind wütend und einige sind auch schon gewechselt.

 18. Unbelievable how well-written and informative this was.

 19. At one time in my life,YEARS ago and when I was just starting out, I did live in a very small home; not as tiny as the one in your photo, but only 2 rooms and a stand up bath. I loved it at the time. I had very little “stuff” and it was easy to maintain while going to school. When I wanted “space” I simply went outside into a sitting area that I created with cast off bricks and odd/end seating. I spent a lot of my creativity on this little house and I was quite happy there.

 20. Madelyn Payne Dunham's brother, who had been, before his retirement, the number two man running the U. of Chicago libraries, was available to the press during the election. I read a pleasant and informative interview with him during the campaign. She also has a surviving sister in North Carolina, who is a retired professor of statistics.

 21. Comme le dit Suzette, sur ces trois points, Mélenchon n’a pas tort mais il force un peu le trait. Encore que, vous reconnaissez avoir quelque difficulté à vérifier ses chiffres.Et sur le reste de son intervention ? J’espère que s’il y avait eu des énormités vous les auriez pointées…Il a dit tout de même beaucoup de choses importantes en plus de ces 3 points (dont deux relativement secondaires) qui donc ne sont pas contestables.

 22. Please teach the rest of these internet hooligans how to write and research!

 23. Caspita, purtroppo me lo perdo!!!Qualcuno sa se Matrix o Canale 5 si possono vedere in streaming su internet (dall'estero) o attraverso qualche software dedicato? Una googlata sbrigativa indirizza solamente verso siti spazzatura…grazie

 24. No complaints on this end, simply a good piece.

 25. Já que a conversa se afastou (um pouco) do âmbito do Blog, vou lançar mais uma acha para a fogueira. Quem é que ganhou com a guerra ou melhor, a quem interessava a guerra?!! Alguém imagina quantos coronéis, abrangendo aqui tudo o que vai de major para cima, faziam comissões atrás de comissões no então chamado ultramar, instalados no “ar condicionado” com as benesses que o cargo conferia, muitas vezes desempenhando funções alheias ao serviço militar, mas com os vencimentos colocados a bom recato na capital?!Abraço grande aos tabanqueiros.Henrique Matos

 26. Agreed we should celebrate having two amazing players, but everyone in football loves a debate and this always brings some of the best discussions.As for bringing up Zidane, his international record is exaggerated. France ’98 actually saw him suspended for most of the tournament after being sent off for a stamp. Besides, a lot of people regard club football as the pinnacle now, with the Champions League valued higher than the World Cup by some.

 27. Anonyymi, suosittelen kokeilemaan MOP C-System Hydrating shampoota. Erittäin hellävarainen ja ilman sulfaatteja, varmasti „hunajaa“ huonokuntoiselle hiuksistolle! Ja nämähän ovat orgaanisia tuotteita, ei eläinkokeita tms. :)Hammastahnoista suosittelen Youtuelia, itselleni tulee normihammastahnoista suu niin kipeäksi ettei ole tosikaan. Ja pahimmillaan oli koko suu täynnä ISOJA aftoja, jolloin ei pystynyt edes syömään.

 28. Yes, that is frightening that antibiotics are prescribed without a gut flora replacement plan – that’s what got us into this mess in the first place! I am soon to have FMT for a myriad of gut issues, so I am only just starting the journey. If it doesn’t work, then I might have to resort to helminth therapy….now that’s equally fascinating!

 29. Gavin: I didn’t find the simpler chine version of the original wonderful Bluestone. If the simpler hull plans are available on your website, could you send me a link. I’d like to review it again. Then you’ll get millions of orders and the Queen will ask you to design her a boat!Paul Austin

 30. Löysin blogin sattumalta tänään, ja siinähän sitten tuhlautui koko lauantai-iltapäivä kahlaillessa vanhoja postauksia läpi. Ihan mahtava blogi! Olen täysin koukussa..-madde

 31. I actually found this more entertaining than James Joyce.

 32. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 33. That’s a creative answer to a difficult question

 34. I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for yourself?

 35. Yes Brigitte…because disagreeing with him is of course unloving and taunting. Never mind that his statement, if true, would deny access to God to countless millions of people.rightLOL

 36. ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಕುವ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ನಾನು ಮಕ್ಕಳು ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು resonates, ನಾನು ಒತ್ತಡಗಳ ಕೆಲವು ತುತ್ತಾಯಿತು havent ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ….ಆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು acheful ಒಂದು.

 37. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 38. That’s a wise answer to a tricky question

 39. I’m not easily impressed but you’ve done it with that posting.

 40. Po prečitani celého prispevku možem z nazorom len suhlasiť. Aj podla mojho nazoru by ste mali hlasovať tak ako to navrhol poslanec Ivan Kuhn. Nedajte sa vyprovokovat z poslancom Bolačekom neviem prečo sa chová k vám novym poslancom arogantne a prečo vas stale poučuje. Držím palce.

 41. I am so glad you shared a photo of a card from a few years ago. It’s so much fun to see how our styles evolve over time. Sounds like you had a great time with Claire. I could use a friend like that, mine just don’t get the stamping obsession!

 42. Hello there, I found your web site via Google while looking for a related topic, your website came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 43. dit :Ouh loin derrière les premiers J’ai fait 12ème sur les 25 de ma session (et 4ème de mon équipe je crois, oui on s’est un peu fait massacrer par l’équipe adverse ^^’). C’est honorable pour la quiche que je suis, je suis fière de moi :p

 44. his friend of 20 years hawaii governor abercrombie told him there was no birth certificate for barack obama.They are using egypt to silence the talk about obama's indonesian citizenship

 45. du mußt ja nicht gleich vergrätzt sein, weil ich deine meinung mal nicht teile. 🙂 aber es ist doch generell so, daß die betreiber des ökosystems auch den rahmen vorgeben und es dadurch nicht für alle beteiligten 100% passend sein wird. betreiber von facebook fanpages haben allerdings viele möglichkeiten, um ihre angebote besser zu strukturieren, wenn ihnen das angebot nicht zusagt.

 46. wah saya baru tau sob artinya…?biasa nya saya kalo bilang amin cepet…?"AMIN" (alif & mim sama" pendek) artinya: AMAN, TENTRAMberarti itu artinya hehehehehe besok2 yang panjang dech…nice post

 47. Thank you so much, I couldn’t figure out why my MAC felt like I was back using a PC! Being online job searching all day is painful enough especially at a snails pace! Thanks for giving me back my sanity (may be temporary)!

 48. Doesn't Tapas Brindisa count as a "decent tapas bar"? It's about 10 mins walk. It's still pretty good isn't it?Morito and the bar at Eyre Bros are pretty good too. And although the food at Pinchito isn't up the the standard of the drinks, it's lots of fun.

 49. Anonymous,I'm surprised that Spiked-Online allowed an author such strong language against the New British Order. It's usually pretty wishy-washy, trying to sound conservative while still pitching incense on the progressive altar.

 50. we can forget about epl now. manu are flying high. they are actually playing like true champions. i’d say they truly deserve to win this time. but there’s still a chance if they concede a late lead to some team or if ronaldo is injured or suspended. all other things being equal, they are on their way to be league champions. we will win the champions league and fa cup for sure. we’ll do a treble sans the league.Reply

 51. I agree with you Ahoovah, but we ourselves are making the wall more porous by confusing the jihadist Saudi- backed fundamentalists with those who practise a more moderate Islam, or those who are not religious at all.

 52. Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

 53. No sólo te piden los papeles por el color de piel, también por el acento. A un amigo mío argentino le pidieron la documentación, pero se fueron con el rabo entre las piernas cuando vieron que tenía nacionalidad argentina e italiana (comunitario)

 54. Allez je retente!Bon j’ai cherché les séries qui pourraient correspondre et comme je ne sais pas vraiment pour chaque image je met plusieurs réponses et c’est un peu brouillon… (je sais pas si tu vas accepter du coup…)1 Community, Life ou Undercovers, 30 rock? the Office?2 Fringe ou Raising Hope? Heroes?4 Community, Undercovers, Life? 7 Single Father, primeval, ashes to ashes, mad dogs, law & Order uk, blackpool (oui je triche un peu…)Voilà!

 55. Os estados membros da UE tem que tomar decisões e encontrar politicas de agricultura sustentáveis hoje as poliicas de agricultora em alguns estados da UE são insustentavel encontrar politicas de união para que os estados possam criar uma agricultura sustentável da do espaço da UE

 56. Hello!! So, ok, I wont make this long. I cannot believe I’m even looking through sites about being confused about my sexuality. This is crazy, but I guess I just gotta accept the truth, and the truth is that I am definitely confuse about my sexuality. I think I like girls. I love guya and I do think that guys are good looking and i am very much attracted to the good looking ones. But I feel like I have this thing for girls which is very unexplainable. Anyways, I am out of here

 57. Ez egy nekem való recept:) A mennyiség is pont tökéletes, mert egyedül eszem a halat. Van is a fagyasztóban saját fogású tőkehal, nagyon szeretem. Lazac és tőkehal, ez a 2 kedvencem. A képeid pedig fantasztikusak:)

 58. Yet another issue is that video games are typically serious as the name indicated with the main focus on mastering rather than fun. Although, there is an entertainment part to keep your children engaged, just about every game is frequently designed to improve a specific group of skills or program, such as instructional math or science. Thanks for your publication.

 59. Knowledge wants to be free, just like these articles!

 60. O.M. "Koska epäuskoiset eivät tunne Henkeä, he eivät näe eivätkä tunne seurakuntaakaan yhtään missään. "Tässä tullaan tähän jännittävään uskovaiset uskovaiset ja epäuskoiset uskovaiset asetelmaan. Sitten on vielä ne jumalattomat.T. Ihmettelevä ihminen

 61. I see, I suppose that would have to be the case.

 62. Un video MUY emotivo, la música… simplemente perfecta!!Un abrazo muy fuerte desde el valle del Salnés, paraiso del albariño y las “ameixas de Carril”Tu voto: 1  0

 63. Just cause it’s simple doesn’t mean it’s not super helpful.

 64. Dag nabbit good stuff you whippersnappers!

 65. Encore une mesure gadget ! Ils feraient mieux de baisser les charges dans les TPE/PME pour qu’elles puissent augmenter les salaires et le pouvoir d’achat !Beaucoup sont en train de mettre la clé sous la porte et n’ont pas les finances pour se payer ce genre de luxe !

 66. I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

 67. Curioso che l'autore della lettera Giornale di Vicenza si ponga il problema del rapporto costo benefici delle imprese della Nasa e non abbia nulla da eccepire sul rapporto costo benefici delle olimpiadi.

 68. Thanks alot – your answer solved all my problems after several days struggling

 69. Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 70. Les schtroumpfs à N-Y ! Putain l’affiche fait peur et montre bien l’étendue du désastre.Merci à la famille de l’illustre Peyo de prostituer ces figure mythiques de mon enfance

 71. Khuriboow: ha tudod, hogy nem jössz más karakterrel miért kérdezel ilyet? Szerinted ezt egy józan kalandmester életútban megengedné neked? De most őszintén. Ha a jövendő versenyekre vonatkozva kérdezed én megfelelem neked, hogy jó (ebben az esetben egy kiváló, irodalmi minőségű) előtörténet szükségeltetik hozzá, de a kérdés kicsit egyenértékű azzal, amikor valaki a kérdései alapján egy khál tolvaj kardművésszel jönne, néhány tűzfegyverrel a hátára szerelve.

 72. Was soll jetzt dies hier wieder : Wo bleiben Argumente , eigene Entwürfe etc … jedenfalls irgendein Content , welcher Grund gäbe , Ihre diverse Aversionen als auch nur diskutabel einzuordnen ?!

 73. msg è semplicemente l’output proveniente dal file di elaborazione che viene richiamato dalla funzione function(msg) in alternativa puoi anche scrivere direttamente lì cosa vuoi far apparire in caso di successo.

 74. Loppis er hyggelig….men man mÃ¥ orke Ã¥ lete.fant kun en sort tynn blazer i silke & lin, tror den blir veldig kul til tights og trange jeans- den var nemlig litt lang. Skal pÃ¥ Madonna & Michael Jackson(i London 8.juli)..det blir fett som f…

 75. I am asking from the comparative religion (or mystic)point of view about Shirdi Sai Baba and Mirza Ghulam Ahmed.Have they met or did anyone of them talked about the other one?What the difference between the 2 entities ?

 76. i am interested in earning money through Affiliate Marketing and i just joined amazon affiliate programs, clickbank and others. they say i need lots of US and UK traffic to earn decently on Affiliate marketing. #

 77. This is what we need – an insight to make everyone think

 78. And Marty? There’s a crap load of .22LR weapons that look like M-16s, P60s, AKs, and on and on and one.The LOOK does nothing.

 79. Pero que cosa más rica, me encanta esta receta para una cenita un poco informal con amigos, se pueden preparar y tenerlas preparadas, son geniales y además el salmón me pierde. Besos

 80. Steven and Debra – I’ve actually read that very position in the past and consider it to have merit. It does depend however on the long term view of the housing market and of the economy.

 81. A good many valuables you’ve given me.

 82. Not only yes to carrots…I say yes to the whole soup. What wonderful aromas must have been wafting through your kitchen ;o)Have a great weekend Angie ;o)Ciao for now,Claudia

 83. Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

 84. Whoa, whoa, get out the way with that good information.

 85. سلامامثال این حضرات کم نیستند ازصدر اسلام تا حالا مثل این آدم ها خیلی تکرار شدند آدم هایی که همیشه دنبال مصلحتند اما مصلحت نظام خودشون بیچاره ها تقصیر ندارن آخه همیشه خدا تو تشخیص مصلحت دچار سردرگمی میشن احتمالا این واحدشونو با تقلب پاس کردن حالا که اومدن پا کار نادونیشون بر ملا شده

 86. Hi there would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price? Thank you, I appreciate it!

 87. The ability to think like that shows you’re an expert

 88. Didou · Super tutoriel !Par contre j’ai le même souci que DavidT…sauf que je suis toujours en train de courrir après mon unespected $end… php et moi on est pas encore très intime..lolmerci d’avance pour le coup de main !!

 89. Hey James,Very cool photos. I posted a reflection photo over on my blog if you wanted to check it out. I also gave you a plug as well.. ; )Hope all is well

 90. продам очередь на Polo седан Trendline на май-июнь 2012 г. за 15.000рублей(сам тоже купил, не жалею) тел. 89501567418

 91. Pin my tail and call me a donkey, that really helped.

 92. I’m shocked that I found this info so easily.

 93. I can’t get over having to rake the gravel for almost an hour just to give it a design. If I were the head gardener, I’d be sorely tempted to hit anyone who would dare mess up my design. LOL!

 94. Haha this is such a cute story, your mom sounds so nice! I love that she was so enthusiastic about her story. I bet it made her happy to tell a story from her past, bringing back good memories

 95. La Shahada (La Illa etc. ) l’ho riconosciuta anch’io. Ormai la so pure a memoria. E’ il resto che non so cos’è. Sembra una professione di fede più completa (tipo il credo completo). Per questo mi domandavo se la traduzione fosse corretta.Interessante il video che hai trovato tu.

 96. That’s 2 clever by half and 2×2 clever 4 me. Thanks!

 97. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 98. With the refinance, you’d be extending the current term of your mortgage from 68 months to 120 months, or 10 years. Even though there’s a substantial drop in the interest rate, you won’t save on interest expense because of the loan extension. The numbers below tell the tale.

 99. Malvado Dylan: Dejémoslo en que, por ejemplo, aunque muchos consideren al MTV Unplugged de Nirvana como el mayor logro de la banda no significa que todos los que gusten de Nirvana deban de estar de acuerdo y les tenga que gustar el Unplugged.Saludos y gracias por tus comentarios.

 100. Har du – eller nÃ¥gon annan kanske – testat Dr Bronners 18 in 1 soap? (Om den är sÃ¥ naturlig, varför rÃ¥der de dÃ¥ kunden att undvika kontakt med ögonen?) Löddrar den alls?Saponified – brukar det inte stÃ¥ det som en förskönande omskrivning när de inte vill skylta med att det egentligen är sulfater i? (som med Mac Urths’s shampo?? Vad betyder det att glycerinet är ”retained”; ÄR det glycerin i eller inte?

 101. Mi se pare ca s-a ajuns prea departe. Sa transporti un pacient in varsta cu TCC prin clinici private ca sa ii faci un tomograf in conditiile in care a superit un accident rutier si e adusa la un spital judetean de urgenta mi se pare prea mult. Nu stiu in ce masura e condamnabila reactia doamnei doctor. Nu cred ca ar trebui sa ne legam de asta, la urma urmei ea a fost sincera. Poate n-ar strica sa se faca o investigatie jurnalistica despre cum sifoneaza clinicile astea din banii de la CNAS. In conditiile in care tot mai multi medici pleaca din tara, ce servicii medicale ofera clinicile astea? 

 102. Your’s is the intelligent approach to this issue.

 103. While I wish my numerous filtered reviews were unfiltered I personally agree with yelp and there review system. There are to many unethical companies out there trying to game the systems and I figure over time filtered reviews will become unfiltered. I have 4 showing and 15 filtered so I do understand. Yelp has been a good thing overall though. Bill

 104. somehow, every time the 3ds shares the same games as other consoles, it’s always delayed, it’s like somethings wrong with the making or how we’re told it’s going to be released, then figure out, it’s not coming till latee or never

 105. Jen Rohk – Yay, I am already doing project life, but would love to win and be able to gift my winnings to my sister : ) She is an awesome photographer, and I would be so excited to see what her finished product turned out being.My favorite project life product would have to be the colbalt core kit. I love how wonderfully it coordinates. The new binders are great too : )Thanks for the chance to win.Jen from Litchfield Park.

 106. Hats off to whoever wrote this up and posted it.

 107. Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and outstanding design and style.

 108. There is only one right (and right) decision. Obama should set aside his prejudice and apologize to the American people…and to Christians.and to Buddhists.and to Mexicans.the death toll of U.S. military and civilian personnel passed 2,000Shout out to PBS and Jim Lehrer in recognition of their “honor roll” segment.

 109. solito quando non so la pwd è premere inviola seconda se invece c'è una pwd che non so è provare a loggarmi come administrator (e quello di solito la pwd non ce l'ha nel 90% dei casi…)

 110. Agradable, inspirador, romántico, de buen gusto….. y muuuuy apetecible, así es el rincón que nos muestras hoy, otra obra de arte.Gracias por alegrarnos la tarde !Besote gordo ;o)

 111. Wonderful beat ! I wish to apprentice whilst you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered vibrant transparent idea

 112. Do you have more great articles like this one?

 113. Yo entiendo por escarpines los botines de neopreno que se usan para bucear. Creo q también se llaman así a los patucos de bebe.Pero como opera pumps nunca los había escuchado

 114. I don’t see the logic behind Kennedy’s vaunted Hispanic draw. Kennedy has no significant hispanic contingent in his constituency, so any support that he has is going to be very soft. Insofar as Kennedy is a national figure, he’s as divisive as the Clintons. The only thing that Kennedy gives Obama is someone to do the dirty work of negative campaigning against the Clintons, so that Obama himself can keep his hands clean.Great post, Devyn.

 115. Are we supposed to take this seriously? I mean get a load of who is on the committee – loyal Repubs like one of GW’s late budget men, homie Representatives, and even an advisor to McCain. While I sympathize with StatsGuy, I disagree. Don’t get rid of the pictures – add Bush I and II, Cheney, Rumsfeld and put more American flags and yellow ribbons in.

 116. Slam dunkin like Shaquille O’Neal, if he wrote informative articles.

 117. That hits the target perfectly. Thanks!

 118. Hello Jon-Erik,I am a student fysiotherapy, working on my thesis. I am doing research about foam rolling and after this I will do a study myself.Do you have any results yet?I would really appreciate it if you could tell me more about your study and results!

 119. Youre an idiot and all who agree with this guy are retarded. Halo reach had the best halo story and is the best halo game out there. Youre just a ps3 fanboy thats jealous of halo being an exlusive. God damn idioit

 120. There is a place in my heart for what you’re doing. What can I do to help? I am a male and the volunteers are all female. Maybe I can help in the cleaning dept. or drive patient or fund raising or tranlation for I speak more than one language.If you can use me please let me know. for I am retired. Thank you.

 121. Glad you stopped by and took the time to comment, Brandon. I appreciate it. Good point on the guest posting and keeping that in line with the overall tone and branding. Obviously there will be a difference in voice, but a reader should still get the same basic vibe they've come to expect from the blog. Hope you come back again and keep me from getting too bland around here!

 122. Everyone is very upset about the change to the "My Subscriptions". It only shows 10 videos now whereas before we could see multiple rows and pages. So, unless you just sit in front of the computer or search the channel page of every subscription, you will miss lots of great videos. I posted a video about it and everyone is upset about it. -jim

 123. Something just seems very fishy about this whole thing… I mean 19 years of equity should not have resulted in a refinanced home with a monthly note that’s still $730 dollars a month

 124. I never thought I would find such an everyday topic so enthralling!

 125. Madam,I am from the Philippines and interested about working in Canada.I am currently working as a wait staff and planning to pursue my goals in Canada.Please help me if there are some vacancies available there.Thank you

 126. //Vous préférez style Trintignant à Vilnius ou style gras double en famille à la Dayan-Deneuve ? //Que vous êtes cultivée en potins et télévision -dans vos efforts pour vous rapprocher du bas peuple! hélas pour votre Elegance légendaire, vos références ne m’atteignent pas!

 127. Kudos! What a neat way of thinking about it.

 128. Hi Kate!It’s great to hear from you. I am so happy you enjoyed Alexandra’s feature as Goddess of the Week! I am so grateful to you for connecting us.I loved hearing that she is your Goddess mentor and that you always looking to step more into your Goddessness so you can be free of the limitation of your mind. Go Kate!I am cheering you on as you step more into yourself as Goddess and step out into the world as Her too!xoxoTabby

 129. You’re so interesting! I do not suppose I’ve truly read a single thing like that before. So wonderful to find another person with a few genuine thoughts on this topic. Seriously.. many thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the internet, someone with a little originality!

 130. Yaroslav, It seems to me that you are all set. If you got the software you wanted and were not billed more than you should have been I think that is all we can ask for. If something is out of order then I would say contact sales. Happy coding.

 131. From my notice, shopping for electronics online may be easily expensive, however there are some tricks and tips that you can use to obtain the best discounts. There are always ways to find discount specials that could make one to possess the best electronics products at the lowest prices. Interesting blog post.VA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)

 132. I have been dipping for the last 5 years and I really want to quit after reading all the crazy stories about mouth cancer. I dip like a can and a half a day. I heard that the nicotine gum or lozenge or patch can help me quit but i’ve tried quitting before and idk how long I will stay off the wagon if the products taste bad or dont help enough. has anyone tried it? what is it like? does it help?

 133. Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any points for beginner blog writers? I’d certainly appreciate it.

 134. Mais, il ne s’arrête pas devant un magasin de Cannabis, voyons, on voit bien que c’est un magasin de vêtements. Il est bien écrit « ABIS » dessus, c’est bien synonyme non?

 135. Oh it looks so delicious! I've been wanting to make a charlotte every since my friend by that name got engaged a few months ago. This version looks much easier but just as pretty!

 136. aoifemcThe interior is really cool but the main courses did let the experience down though, which was a shame. Beacon’s Closet was amazing but alas, I was far too hanging to really take advantage of it, I couldn’t deal with trying clothes on etc. Will have to go back once I have started my new, clean, health-freak lifestyle *ahem*

 137. The economist?Ne jamais oublier qu’ils ont été les plus zélés des propagandistes des armes de destructions massives. Ils en donnaient toutes les preuves, ont eu des couvertures faisant peur. Plus déterminés que Bush lui-même, étonnant, non?Ceci ne veut pas dire qu’ils se trompent toujours, mais qu’ils sont des propagandistes des peurs de tout ce qui n’est pas ultralibéral.

 138. Härliga bilder! Även fast man sÃ¥klart vet att det ser ut s Ã¥här hemma hos alla bloggare, trots att vi mest fÃ¥r se det fina, fixade, sÃ¥ är det kul att se det pÃ¥ riktigt ibland. 🙂

 139. He was tougher on the press, but I think that’s because he knew that the other speakers would be tough on the President.I think he handled it fairly well, kept it moving, and made sure that everyone got a good piss-taking as some call it.

 140. , it goes a lot deeper than watching too many violent movies or playing violent video games; it’s primarily neglect and ostracism. And over generations, learned behavior in how to cope with those things, i.e., drugs, booze, violence. “What next for me? Will I be fingerprinted and vetted before I am allowed to go back and volunteer?”Of course. You have expressed unsound sentiments many times and are a security hazard. We already have your prints, sir. Please step this way; we have a few questions for you.  OFD

 141. postilla: nel mio primo intervento parlavo di "social network". Fra l'altro volevo correggere, ma una volta scelto di commentare come "account google", il messaggio va subito in moderazione.Perché disapprovi? Cos'è questa ritrosia verso la denuncia di uno spammer con nome e cognome? L'unica ritrosia che avrei, ma dovuta solo ad una non perfetta conoscenza dell'argomento, è sulla non certezza che detti dati siano reali.

 142. I love this post but I have a more practical question. I would love to know where you got your cozy clothes from. Elegant yet casual. I am looking for that but don’t know where to get it. .

 143. I’m impressed. You’ve really raised the bar with that.

 144. “If the competition cant catch up, Aamir will be considered at a different level.”Competition will not catch upto him(may be Hrithik can to some extent), Aamir is going to rule whenever his movie releases for the next 4-5 years.

 145. Kreativiteten lenge leveFlott med X0X0 da !og her var det mange fine feriebilder..ser ut som hele gjengen har kosa seg mega !Go helg 🙂

 146. It’s a pleasure to find someone who can identify the issues so clearly

 147. You could measure how many devices your users access Toggl from, since the portability from one device to another is a key part of Toggl’s USP. Also, ratings, links, shares, and reviews not only by device, but also by platform. For example, is there a big delta between user reviews on iOS vs Android? These numbers would change more slowly than server load, but might help the team appreciate strengths and spot gaps.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.