Mustafa Y?ld?zdo?an ile röportaj

Mustafa Bey, Almanya´da ´Türkiyem´siz bir dü?ün olmaz. Mutlaka her dü?ünde, bu parça, sizin parçan?z çalar. Bu parçan?n bu kadar bir fenomen olaca??n? bekliyormuydunuz? Özelliklede Avrupa´da bu kadar tutulaca??n??

Tabiki o dönemde ya?ananlar çok önemli. Yani 1993de baslayan, 1999a kadar devam eden süreç. Ozaman?n ?artlar? önemli. Terör dönemi. Dolay?s?yla o parçada o döneme denk geldi… O gündemi yakalayabilmek önemli… K?smet yani. Allah´?n takdiri… Ve dedi?iniz do?ru. Avrupa´ya gitti?imizde her konserimizde mutlaka bu parçay? okuyoruz. Ve Avrupa´da konserlerde o küçük çocuklar?n, 3-5 ya?lar?ndaki çocuklar?n bo?azlar?n?n damarlar? patlarcas?na ´Türkiyem´ ba??rmalar? bizleri tabiki çok sevindiriyor… E?er Türkiye´de – Allah korusun – bu vatan sevgisi, millet sevgisi, memleket sevgisi kalmasa dahi, Avrupa´da yeti?en tüm o çocuklar?m?z o kuruyun dallar? ye?ertecek a?ka ve ?evke sahip olduklar?na inan?yorum ben. Çünkü ?u avantaj var… Türkiye´de sokaklarda gezerken dikkat edin insanlar?m?za. Günde 5 vakit ezan okunur ama hiç kimsenin umurunda de?il. Her yerde bayrak vard?r, bayraklar sallan?r, ama hiç kimsenin umurunda de?il. Elinizde var olan ?eylerin k?ymetini bilemezsiniz. E?er siz, sevdi?iniz veya ba?l? oldugunuz ?eylerden ayr? kal?rsan?z, onun de?erini anlars?n?z, onun fark?na var?rs?n?z. Dolay?s?yla Avrupa´da ya?ayan çocuklar?m?z?n biraz daha vatanperver olmas?, memleket sevdal?s? olmas? – Allah´a binlerce ?ükür – çok güzel bir duygu. Buda devletin i?tiraklar?yla olu?mus bir sevda de?il. Bireysel bir mesele. ?nsanlar?n kendisinden gelen bir durum… Çünkü çocuk soka?a ç?k?yor, kilisenin can sesini duyuyor. O çocuk ister istemez, ´ben hristiyan de?ilim. Peki müslümanl???n neyi var? Ezan? var.´ diyor. Belki birazda a?a??l?k kompleksi var, çünkü heryerde yabanc?, ondan dolay? kendi özüne sar?lma duygusu ortaya ç?k?yor… Dolay?s?yla ´Türkiyem´ parças? Avrupa´da olumlu kar??land?.

Mustafa Bey, dedi?iniz gibi, Avrupa´da gurbetçilerimiz de kimli?e sar?lma durumu var. Çünkü bir yanl?zl?k piskolojisi olabiliyor, ezana, vatana hasret kalma meselesi var… Peki kendi de?erlerimizi gurbettede muhafaza edebilmek ve gençlere aktarabilmek için, sizce nelerin yap?lmas? gerekiyor?

?imdi 50 sene önce Almanya´ya misafir i?ci olarak giden, tarlas?n? b?rak?p, oralara gidenler ile, ?imdiki durumu iyi de?erlendirmek laz?m. Amerika, dünyan?n neresinde olursa olsun, kendi vatanda??n?n nerede, nas?l ya?ad???n?, kaç çocu?u oldu?unu, nekadar geliri oldu?unu bilir. Ama biz öyle garip bir memleketizki, 50 sene önce Avrupa´ya gönderdi?imiz vatanda?lar?m?z hakk?nda hiç bir ?ey bilmiyoruz. Nerede kald?klar?n?, nas?l ya?ad?klar?n?, öldülermi, kald?larm? bilmiyoruz… ?imdi devletin bir tak?m sorumluluklar? var. Ben varsam, devlet vard?r. Devleti devlet yapan millettir. Dolay?s?yla ben Avrupa´da her zaman ?unu söylüyorum, devlet orada konsolosluklar açm??. Büyükelçilikler açm??. Almanya´da zaten ikinci s?n?f vatanda? olan türklerimiz, birde o türk konsolosluklar?na girincede ikinci s?n?f vatanda? muamelesi görüyorlar. Türk konsolosu, türk bayra?? as?l?. Türkiye diye giriyorsun… ?imdi o insanlar?m?z?n ruh halini dü?ünün… Dilini unutan, dinini unutur. Onun için Avrupa´n?n heryerine te?kilatlar açanlardan Allah raz? olsun. O te?kilatlar? sevelim, sevmeyelim ba?ka bir ?ey, ama Allah raz? olsun…

Èvet, 50 sene önce misafir i?ci olarak gitmi?ler, fakat geri dönmemi?ler. Bunu nas?l de?erlendiriyorsunuz?

 

?imdi giden insanlar?m?z, geri dönece?iz diye gitmi?ler. Yani halimizi yerine getirelim, çoluk çocu?umuza araba alal?m, ev alal?m, diye gitmi?ler… Sonra çocuklar büyümü?. Çocuklar entegre olmu?, uyum sa?lam??lar. Sonra ´hadi çocu?umuz büyüdü, okusun biraz´ demi?ler. Daha sonra çocuklar 20 ya??na gelmi?, delikanl? olmu?. ´Hadi evlendirelim´ demi?ler. Sonrada onlar?nda çocu?u oluyor, torunu oluyor… ve geri dönemiyor. ?imdi bu safhada bir genç niye geri dönmek istesin? Çünkü Türkiye´nin sosyal hayat? çok farkl?. E?itim çok farkl?. Dolay?s?yla Türkiye´ye gelmez ve gelmeyide dü?ünmüyorlar… buda çok normal bir?ey.

Peki Mustafa Bey, o zaman orada büyüyen, ya?ayan ve dönmeyecek olan gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

1. Almanya´da ya??yorsan?z, almancay? bir alman çocu?undan daha iyi konu?man?z laz?m. Bu alternatifsiz. 2. Okuyacaks?n?z, güzel karde?im. Okuyacaks?n?z, çünkü ba?ka bir alternatifimiz yok. Bizim babalar?m?z tarlalar?n? b?rak?p gitmi?ler, fabrikalarda ve lahan çukurlar?nda çocuklar?n? büyütebilmek için mücadele vermi?ler. Benim babama emir veren insanlar?n amiri ben olmak mecburiyetindeyim. Bu ?ekilde hizmet etmeliyiz. Çünkü ´insanlar?n en hay?rl?s?, insanlara hizmet edendir´…. Avrupa´da ya?ayan, dilini, dinini unutmayan bir çok insan?m?z var. Ama nice nice ailelerin çocuklar? varki, batakl?klara dü?mü?ler. Eroin, esrar, fuhu?… ?imdi bir türk vatanda?? olarak, bu pisliklere bula?m?? bir türk gencimizi gördü?ünüz vakit, sizin yüre?iniz s?zlam?yorsa, sizin damarlar?n?zda dola?an kandan ?üphe etmeniz laz?m… Ozaman biz Avrupa´da çok çal??mak mecburiyetindeyiz. Ama kazand?klar?m?z? profesyonel bir ?ekilde yine insana yat?rmam?z laz?m… Mesela Türkiye´de baz? tatil bölgerinde en güzel hanlar Avrupal?lar?n. En lüks evler… Baz? yerlerde 500 tane yazl?k var, hepsi Avrupal?´lar?n. Öyle yerlerden her geçti?im an, içim s?zlar… Çünkü sadece y?lda 15 gün bu yazl?klarda gelip kal?yorlar. O 500 haneye harcanan paray? bir dü?ünün… 15 gün için o para o duvarlara, o betonlara yat?r?lmaz… 10 tane fabrika aç?lsa, orada çoluk çocu?unu çal??t?rsan, daha karl? olursun… Dolay?s?yla ?imdi Avrupa´da çocuklar?m?z ne yapacak? 1. Öncelikle h?rs?m?z olacak. H?rs?m?z ama kendimize ait. Ba?kas?na zarar vermeden. Allah herkese ayr? ayr? kabiliyetler vermi?. Herkese ayr? güzellikler vermi?. Bizim çocuklar?m?zda müzikde, sporda, e?itimde, her alanda en ba?ar?l? olmak mecburiyetinde. O a?k? onlara kim verecek? Bizim devletimiz o a?k? verecek, te?vik edecek. Bizim ba?ar?l? çocuklar?m?z bat?l? üniversitelerden burs alabilmek için, onlar?n anlay??? do?rultusunda ya?amak mecburiyetinde de?il. Bu çocuklar kendi hür iradeleriyle ya?ayabilmeli, dü?ünebilmeli, bende ona hizmet edebilmeliyim. Çünkü o bir bilgi kayna??d?r… Tüm dünyaya bakt???m?zda, bir bilgi kayb?na u?ruyoruz, yeti?mi? insan kayb?na u?ruyoruz. Niye? Çünkü biz ne doktorlar yeti?tiriyoruz, ama onlar?n giderlerini kar??layam?yoruz. Onlar? hemen di?er ülkeler kap?yor. Bu çok ac? bir?ey… Çünkü biz bir güne?iz. Bu güne? benim maziden bugüne kadar gelen türk milletinin ve Türkiye devletlerinin hep özgür iradesiyle 3 k?taya, 7 denize hükmetmi?. Adaleti, medeniyeti hep biz götürmü?üz o insanlara. Ozaman bizim çocuklar?m?z özlerini ve tarihlerini çok iyi bilmeli. Dolay?s?yla Avrupa´da ya?ayan ve do?an, Avrupa´da okuyan genç karde?lerimizin babalar? gibi olmalar? yetmiyor. Analar? gibi olmalar? yetmiyor. Çünkü analar?da babalar?da zorluk içerisinde yeti?tiler… Dolay?s?yla bunlar?n fark?na vararak idealist olmak mecburiyetindeyiz. Do?ru bildi?imizi, cihan kar??m?za geçse dahi, Peygamber Efendimiz (sav) gibi ´Sa? elime güne?i, sol elime ay? verseniz, ben bu davadan vazgeçmem´ diyeceksiniz… ?nsanlara hizmet edeceksiniz. Bireysel olarak, e?er biz berabersek, beraber kahvemizi içeriz. Kahvemiz var ise, beraber içece?iz. Bilgi de bunun gibi. E?er sen bu milletin bir ferdi isen, senin bir bilgi hazinesi olabilmen için, o bilgi sende var ise, o zaman o bilgi önce senin kendi milletine, senin kendine yak???r, sana faydas? dokunmal?… Dolay?s?yla bunu yapabilmek için türkçe önemli. Dil, dil, dil… Ama ?imdi Türkiye´ye bak?n, dizilere bak?n, konu?ulan türkçeye bak?n… Onun için Avrupa´daki karde?lerimizin türkçesine k?zam?yorum, hiç bir ?ey diyemiyorum.

Mustafa Bey, Konfüçyusun bir sözü var, ´Bir toplumu yok etmek için, silahlara gerek yok. Lisan?n? unutturmak yeterlidir´ diye… Peki Mustafa Bey, Avrupa´da son senelerde çok nadir konser veriyorsunuz? Bunun nedeni varm?? Eskiden çok daha fazla sizi görmek ve dinlemek mümkündü…

Avrupa´da geçmi?te çok konser verdik. Özellikle Almanya´da. Bir y?lda 65-67 konser verdi?imiz oldu, 7 sene önce. Art?k insanlar? tan?r olduk. Bebekken elime al?p resim çektirmi?im, ondan sonra ni?an?na, dü?ününe gitmi?im… böyle olunca, biraz uzakla?mak laz?m. Ve ben ?una inan?yorum… Orada ya?ayan insanlar?m?z, bir ar?n?n türlü türlü çiceklerden öz ald??? gibi, davranmal?lar. Çünkü bu do?rultuda yanl?z ben yokum. Birsürü arkada?lar?m?z var, benden çok de?erli sanatç?lar?m?z var. Onlar?da ça??rmak laz?m. Onun için ben kendimi biraz geri çektim. Yinede arada-s?rada gidiyoruz tabiki. Konserler devam ediyor.

?eyh Edebali´nin Osman Gazi´ye nasihatinde geçiyor, ´Sevildi?in yere s?k gidip gelme; muhabbet ve itibar?n zedelenir´. Adeta bunu uyguluyorsunuz yani….

Evet, bu çok do?ru bir söz. Ben buna inan?yorum. Sevdi?inizi çok sevmeyin, bir gün gelir dü?man olursunuz. Dü?man?n?z?da fazla yermeyin, gün gelir dostunuz olur… Yani ben kurufasülyeyi severim, ama hergünde olmaz yan?… Ama arkada?lar?m?z? unutmu? de?iliz, yine geliriz Allah izin verirse. Çok güzel dostlar?m?z var. Dünya-ahiret güzel karde?lerimiz var… Avrupa´da ya?ayan insanlar?m?z?n belkide kimlik bulmalar?nda çok büyük faydalar? oldular. Ben onlara minnettar?m. Dünyan?n neresinde bir türk var ise, k?smet olmu? benim bir albümümü alm??larsa, benim onlara bir refah borcum var… Dünyan?n öbür ucundada olsalar, ben davete icabet ederim, ben gelirim… Benim albümümü alan herkese benim bir borcum var, karde?im…. O yönden hiç bir problem yok çok ?ükür.

Peki Mustafa Bey, bu ho? sohbetiniz için ve bize vakit ay?rd???n?z için size çok te?ekkür ediyoruz…

Rica ederim. Ben te?ekkür ediyorum. Almanya´da ki karde?lerime selamlar?m? iletiyorum.

Publiziert in: Ayasofya, Nr.33 2010

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …

830 comments

 1. Aptaceirpion for this information is over 9000-thank you!

 2. Hey very nice blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also…I am happy to find so many useful info here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 3. Thank u dear Jai!! makes total sense to me!! and yes. i so agree!! what i recall of it is same as you, and also more lights, and a little smaller indeed the huge transparent material is so cool! i recall dreamflights on my own scout ship made of this same material… it is in fact very complexly and intelligent camouflage, made of hundreds of billions of captors, sensors, and projectors ! nice!!

 4. I don’t remember meeting them either and I *grew up* in the Sault and hung around with the grandparents all the time. That doesn’t mean I *didn’t* meet them, just don’t remember. I do know that we did not spend time with the Raeburn branch of the family, except for Anna, who lived in grandma’s attic. Nowadays we cross paths with “Ruby” Raeburn at Frank’s, where he eats breakfast every day.

 5. On Ty’s website I posted that my 11 year old son would love thisskateboard. Two of his favoriteactivities are skateboarding andboogie boarding(no surf lessons yet). He loves going down to Huntington Beach and watching thesurfers. This would be perfect for him. Thanks for the great contest.

 6. Copycats worden getolereerd door vacaturesites omdat het traffic drivers zijn. Feitelijk hebben vacaturesites hun SEO/SEM inspanningen deels overgedaan aan copycats. Zolang hierin geen verandering komt zal er voor de werkzoeker weinig anders opzitten dan de bittere pil te slikken

 7. Son of a gun, this is so helpful!

 8. Following you on bloglovin' now. The dress is stunning so I would style it very simple with a pair of classy black pumps and some pearls around my neck.

 9. La seria 100 de renfe, no tiene los bogies compartidos entre coches, solo lo tienen los trenes de la empresa TALGO como los 130, 112, y todo el material movil de Talgo.

 10. LOL. I’m glad he did climb it as I didn’t want the tree falling on our house this winter. The arborist actually had his brother go up the tree as he was lighter. The brother is an arborist in Seattle and was visiting for the day.

 11. This is just the perfect answer for all forum members

 12. I came, I read this article, I conquered.

 13. Oh no! Did the invitations already go out? Its so understandable how that happens. My new husband ( ) proof reads for a living and he found so many mistakes on several drafts on mine…So I totally get how that can happen. Hope it all works out, they are beautiful invites.

 14. Dec13j Hi, thx for letting us know where the subs came from. I find it important to know who made the subs cause subs can make a big difference.Also, what does “OCR of a.f.k.’s” mean? Im not sure what OCR stands for.

 15. “For me this is just another indicator that Traditional Catholocism is only for the rich, FSSP seminarians are required to pay $7000 a year in tuition fees, half decent vestments cost an arm and a leg etc etc. “I think it would be incorrect to assume that most traditional seminarians come from well-to-do families who can or will pay the freight. Or to assume that traditional priests ordinarily pay personally for the (typically beautiful and sometimes expensive) vestments they wear to celebrate the traditional Mass.

 16. Thanks foryour tutorial.It looks like it needs a written tutorial, listed step by step.We also need to know the version of GoPro Camera and all the version of software.Without it is confusing. You know speaking out of the blue does not always explain it clear. With the writing you can go over it again and again until it is totally clear for everybody.This is not critique it is a support.Thanks,Peter

 17. Hi! As any portuguese (as myself) I just love charcoal chicken and is available just around any corner. I think I may call it portuguese's very own take-away food.However I have a correction to make, it's called piri-piri (or piripiri) not peri-peri. 🙂

 18. That’s going to make things a lot easier from here on out.

 19. Over ten years after fter the greatest telecommunications disaster Levon Ter-Petrossian as president and Robert Kocharian as prime minister forced upon Armenia, the situation might be finally normalizing.

 20. suis sur Mac… et le connexion guard de Tunnelblick n’est pas dispo sur Mac. snif, snif… Je vais vérifier demain, alors que j’aurai un peu plus de temps, si l’autre app dont j’ai parlé (viscosity) en propose. Tu as raison concernant la prolifération de logiciels divers et variés : c’est vrai que j’ai probablement tendance à en télécharger trop. Mais, s’il faut chercher le site (CheckIP, pas exemple) pour vérifier son IP, alors qu’un simple click sur la barre de menus facilite la tâche…

 21. The best part of the Mill karaoke in the video is that that was the “Staff” song, meaning almost everyone on stage actually WORKS at the Mill. It’s also hosted by the Mill’s delivery manager, Joel, who works part time for Gemini Karaoke.

 22. I’m really into it, thanks for this great stuff!

 23. That’s a smart answer to a tricky question

 24. What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 25. Aquí el abrazo del fan number one de la cuadrilla coberturas. Mi enhorabuena. Mi cariño. Mi admiración.PD. Yo me hubiera ofrecido voluntario para llevar los cafeses a los teclados azules. Lo de la poesía báltica, sea del siglo que sea, como que no…

 26. SaraDecember 18, 2012Just read all of your posts. Wow! You so sound full of energy. Sounds like the trip has gone really well. Very curious to hear more details about what your group was sensing on the 12th. Can’t wait to hear how the rest of your time unfolds. Be blessed my friend. Hugs

 27. That’s a sensible answer to a challenging question

 28. Pleasing to find someone who can think like that

 29. Jul29 Violence is probably worse because it can be avoided and by that I mean that people are going to be affectionate no matter what but the violence that is in the media (with the exception of the news) is made up and you can help your children not to be violent.

 30. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 31. One book that really touched me was The Bridges of Madison County. Even though the story involved adultery, I found Robert and Francesca’s love story to be touching. It made me think how deep and enduring love can be even if the relationship is for a short time.

 32. JUNE?! NOOOOOOOOOOOOO!!!!!!haha Just kiddingI guess I’ll just have to re-read the series (AGAIN) until you release the Grey God. Have fun traveling! And again, your books are amazing!!

 33. Do you have more great articles like this one?

 34. Me and this article, sitting in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!

 35. Great interview Elke and Lynda! Looking forward to your book release Elke. You should definately go to China and then set one of your stories there!

 36. I know exactly what will progress you intellectual growth! i hope you like to read start reading george orwell 1984start reading and learning new words so that you can articulate your ideas more efficiently. Start to research topics that you like because if you know alot about 1 or 2 or maybe even 3 things it it easy to find a relation to things that may seem unrelated. But i advise you to read 1984 and other books that intrigue you.

 37. Recuerdo las épocas gloriosas con el “600″ calentando a todo calentar en la N-II en cuanto pasábamos Fraga en dirección Zaragoza. En Candasnos intentábamos que alguien nos diera agua para echar al radiador, je, je, je, ¡agua en Candasnos!, je, je, je…

 38. animation apprenticeship. Around a minute long, the film deals with the intricate act of pierogi making, which, it turns out, can be a real pain (pinch?) in the neck if you attempt going it

 39. Ciao indopama, mi chiedevo, ammirando per l'ennesima volta i quadri di Roerich, se anche tu, ormai uomo di mare,non senti una viscerale spinta per quelle vetteciao Paolo

 40. this is one of the reasons that makes me want to stop doing architecture.Dezeen. can you dream of something like Dezeen X. where no japanese projects get in or interior decorations whatever. We want to see a real selection. And this is nothing at all. This is depressing. Dezeen was not like this.Dezeen. Be more strict. you don’t need to go crazy like only publish zumthor.By the way, I hate zumthor.Why is it so forbiden to hate zumthor?

 41. I don’t even know what to say, this made things so much easier!

 42. Es lamentable todo lo que hacen algunos escrupulosos., ni siquiera respetan el dolor y la tragedia., un abrazo Américo y Fe en Dios que todo saldrá bien., pronta mejoría para tu suegro.,un abrazo y mucha fuerza a toda la familia..

 43. faut aussi éviter les cheveux sur le visage, ces petits malins ont apparemment la fâcheuse habitude de capter toutes les crasses qui passent (genre fumée de cigarettes dans les bars etc), j’ai lu je-sais-plus-où qu’ils n’aident pas à garder une peau saine.#graindesel

 44. Thanks for sharing all the pictures. There are some fabulous designs available. I am a relatively new quilter and I would love a BOM. I am not great at picking colors, so this would give me an opportunity to make a quilt without having to stress over which fabrics would go well together.

 45. I don’t know who you wrote this for but you helped a brother out.

 46. Comunque secondo me:La Destra: destra sociale, conservatorismo socialePopolo della Libertà: cristianesimo democratico, berlusconismoLega Nord: ognuni un'ideologia diversa (area maroniana: liberaldemocrazia, socialdemocrazia; area calderoli: cons. sociale, xenofobia)Futuro e Libertà: conservatorismo liberaleUnione di Centro: cristianesimo democraticoAlleanza per l'Italia: cristianesimo socialePartito Democratico: socialdemocrazia, liberalismo socialeItalia dei Valori: legalitarismo, liberaldemocraziaSinistra, Ecologia, Libertà: eurocomunismo, socialismoFederazione: comunismoMovimento 5 stelle: decrescita, E-democracy

 47. QueenNadorSalaam, hahahaha t is wel lachen ja deze column. Maar er is niks mis met die namen zoals lina en rayan ??? die komen immers ook voor in de koran dus ze zijn net zo krachtig als de andere namen, alleen klinken ze wat minder “grof” in de mond. ma3a salama

 48. Itse kävin Tallinnassa viikonloppuna ja kyllä keinui sekin paatti, muttei niinkuin Tukholmaan suunnanneet. Otin ensimmäistä kertaa elämässäni matkapahoinvointilääkettä ja kyllä kannatti! Suosittelen!

 49. „Há imensos parques de estacionamento á volta do Bairro Alto – Campo de Ourique, Restauradores, Trindade, Largo do Camões, Praça da Figueira, e imensos transportes para o Rato.“Eheh. Acredita mesmo no que escreveu?“Ó Maria, vamos jantar ao Bairro Alto. Deixamos o carro em Campo de Ourique e vamos de transporte público. Traz os guarda-chuvas.“Nesse caso, a Maria não preferiria jantar em Campo de Ourique?

 50. ALOHA:THE VALUE OF HOMES DECLINE TO MEET TOO HIGH PAST HOUSING COSTS…CHEAP CAN GO CHEAPER…ONLY WHEN THE RENT TO MORTAGAGE COST IS IN EQUILIBRIUM WILL THE BOTTOM OF HOUSING BE MET.WE ARE NOT ON THE BOTTOM.THE BOTTOM IS WHEN YOU ONLY CAN SEE UP…ALOHA & MAHALO, xnukie

 51. , you also have to be careful not to override the marginalized groups themselves. For me that means if no one else will/can speak up, then I’ll do so. If there are someone else there from the marginalized community I’ll leave the podium to them. But for example within my (extended) family there are many who are, frankly, borderline racist, and I feel that in those situations, I have a duty to not just shut up and say “it’s not my problem”, but to speak up about it.

 52. OMG!!! I love the looks of that Robot Book!!! I am sure my kids would love it too, but really I think I want it for Christmas!! Totally need to come back and check out this post again!! It is awesome!! 🙂

 53. Hey guys I just got back from my game and well we…WON I’m so happy and I finally got the new DORK DIARIES book plus, I’m already on page 42.

 54. Hi Aneta,I agree that having a Plan B is a great way to help our Plan A work out – and if it doesn’t work out, then at least we’re well on the way with our Plan B. Best wishes for your own maintenance, the dating and your Plans A and B.Katherine x

 55. “I have an idea for real stimuls:”Jamil,I have a better idea, debase every foreign currency that you own. Enjoy the great currency rate to the bottom. Tariffs, barriers and real protectionism. Your paper will be obliterated. Good faith and credit. How’s that for stimulus. Any clowns on the board tonight?

 56. Apreciez comentariul,umorul si finetea observatiei. O remarca pt final. Si intelectualul ca si popa are nevoie de cutia milei ca sa traiasca. De fapt au doua(cutii) una la guvern(ambii sunt platiti de stat,majoritatea cam prost) iar alta in biserica unde fiecare e platit dupa har. Asa ca nu mor de foame,dar se uita peste gard si sunt pizmasi.

 57. What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 58. NV is also considered irrelevant because of tradition that IA, NH, and SC are the 3 facets of the GOP base, so if a candidate does well in these 3, then s/he is likely to go all the way. However, the tradition also came about when states in the West were less populous than they are now (e.g. now WY has a higher delegate count than NH, as NV does over SC). Romney is still trouncing everyone on delegate count, but McCain is anointed the “front-runner” because he has won 2 of the 3 special states (and the hearts and columns of the liberal biased, East-coast based media).

 59. Viata este uneori nedereapta , Nuta !O gluma proasta , iata : Sotul: De cate ori ne certam tu esti foarte calma. Cum reusesti?Sotia: Ma duc si spal vasul de toaleta.Sotul: Si asta te calmeaza?Sotia: Da, pentru ca il spal cu periuta ta de dinti!

 60. Your website appears to be having some compatibilty issues in my ie browser. The content appears to be running off the webpage pretty bad. If you want you can contact me at: and I will shoot you over a screen shot of the problem.

 61. If she doesn’t want you back then nothing you can do is going to get her back. Life much too short to be hung up on someone that doesn’t want anything to do with you, move on, just move on, it ain’t that serious.

 62. some data would be usefulYes. Which could be tricky, considering medical innovations are often realized not only through a combination of public and private investment, but of international joint ventures.

 63. Finding this post solves a problem for me. Thanks!

 64. ca fait plaisir de voire que quelque chose que j’ai experimente sur moi (multisport pour entrainement CAP) et qui m’a donné de bon resultat soit prise comme template.Julien et les autres il faut que vous me payez le royalties

 65. Apparently this is what the esteemed Willis was talkin‘ ‚bout.

 66. Anecdotes are not data, but I know several households that contributed to the trend. All were basically in the same situation: one spouse was working, the other was NIL staying home to deal with children, an elderly parent, writing a book, working on a degree, whatever. When the working spouse lost their job, both started looking for work.

 67. Best celebration We have lots of people, in addition to consider my family, I actually already dug half the internet for this information! I not really recognize in which take the supplements, but for my family you will be the top! Along with great!

 68. miss previous Moments from Season Two: Kasim Reed, Alana Shepherd, Charles Driebe, Hank Aaron, Kevin Rathbun, Larrie Del Martin, Mike Luckovich, Dan

 69. I heard that also and now I see red……way over the top…..I would never ever vote for her to win I only hope the jury feels the same way. No need for this lie to come up. I am a breast cancer survivor and shocked she used this lie. Sick girl!!! NOT A FAN OF Danielle !! Pathetic..sad…..needy…self centered….ect………………..

 70. Sounds like people are getting out and stirring and checkinig things out after being house bound due to weather and now they are interested to see what they may qualify for in a home and what is available. I think the US is going to see changes this Spring in inventory with Luxury homes later in the summer.It is an long term investors market and great interest rates.

 71. that you would like to break up and loosen considering buying a 10 pack of massage sessions from Robert Vignoli. These sessions will be aprox. 60 minutes each some may be longer in duration but you pay only 1

 72. Kære Camilla.Er tilfældigvis faldet over din side, og har netop læst din legatansøgning. Det har aldrig faldet mig ind at sætte alt det akademiske til side og fokusere på hvad det gør for mig at læse i Australien, og hvorfor jeg er kommet på ideen.Tusind tak for inspiration!

 73. I’ll try to put this to good use immediately.

 74. Aw, I’m so sorry. I used to like to watch the show “Intervention”, but the people whose lives were so messed up by drugs was just too, too depressing. It’s a hell of a road to ever start down.

 75. Ik ga voor optie 3. Met inderdaad als voorwaarden dat je het doelpunt van Faat omschrijft en vertelt hoe je Diana en Lotto van het scoren gaat houden

 76. drugs. Now, several years later, he continues to lecture on, and publish, the latest techniques for gynecomastia treatment without surgery. Visit his site for all of the latest and greatest approaches for eliminating gynecomastia

 77. just a suggestion..i signed up as an affiliate ..your prgram is very confusing, you need to have a better affiliate management system …I was looking for banners that would take the user to the book download I could not find them anywhere ….Do i hv to download teh banners from above and then paste the affilaite link from the system and upload it on my site…its too complex….i ve given upWebTrafficROIs last blog post..

 78. Fru Fru · venerdì, 7 dicembre 2012, 9:11 amATTENZIONE!Da uno studio accuratissimo,non dalla ciarlataneriapolitica o giornalistica: quest’anno 2012 è stata pagata l’ ULTIMA TREDICESIMA a pensionati e lavoratori dipendenti,grazie all’attuale governo.Con il 2013 scomparirà la tredicesima . Indipendentemente dal risultato elettorale che conseguirà il centro destra a guida di un uomo dotato del dono soprannaturale elargito da Dio per il bene degli Italiani: il carisma. Bando alle polemiche. Prendete nota di questo post e ne riparleremo dopo la metà del prossimo anno.

 79. Hallo Manu,ob es Kunst ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle sieht es wunderschön aus. Ich mag solche alten Gegenstände, wenn sie so eingewachsen sind – sieht sehr dekorativ aus.Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende.Liebe GrüßeJutta

 80. Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 81. Olá querido, muito obrigado pelo elogio fico feliz em saber que o trabalho e está sendo agradável e melhor ainda reconhecido. Agradeço e afirmo que farei de tudo para manter o bom trabalho.Ps: mais isso vai ser fácil já q o grupo é maravilhoso e só faz ajudar. Abraço obrigado pela força.

 82. Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

 83. Esta (profissão)está em franca ascendência, o problema ,já não se põe na quantidade, mas sim na qualidade. A grande luta, actual,está em saber quem engraxa melhor, para poder passar a engraxador, Internacional, escalão máximo desta profissão!José Manangão

 84. I agree with Patrick that Kaitlin should have made it, but I also miss Jay Mohr. I guess I’m the only person (besides Nikki Cox) who actually likes him. I’ve got my early favorites. I think John Roy has my vote now. We’ll see how they progress.

 85. BT and Jessie,Ladies you better never come to my door or your feelings are going to get hurt.Being sodomized at Taccoa Falls Missionary Bible Camp by two married missionaries at age 12 taught me all I need to know about your God. The worst part? Being punished and beaten for lying about nice preachers when I got home.Fuck your God!

 86. Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

 87. Israel’s greatest concern has been that its 1979 peace treaty with Egypt might not survive under a new government,I think not. I think the worry for Israel is that Egypt isn’t going to be blocking the reinforcement of Hamas by Iran. If Iran starts filling Gaza with the sort of rockets that it has supplied to Hezbollah, things will become quite a bit worse.

 88. „although I’m not sure if English is strictly speaking the native tongue of Northern Virginia, given that there were no speakers of it there prior to the seventeenth century.“Funny, I went check it out and I got to this: North Virginia:67% white;14% black12% asian7% Amerindian/Hispanic So I get that 1st) The land does not speak so the land has no native tongue. Then, I found that the area is plus 65% white… the native language of those white people is probabily English thus making English the native language of North Virginia 🙂 just add up the blacks, 14%!

 89. Vous voulez dire en référence à la traduction de ce mot en français? Boh, quand même pas tout à fait mais c’est pas pire que le presque-tout-bashing d’un ‘Medocain’, ‘JRB’ ou ‘Le Parisien Libéré’.

 90. La pregunta ya esta anteriormente contestada y, la respuesta esta supeditada a situaciones personales y de indole personal.“Es una cuestión que debe responder Tinaja. La puerta esta abierta para todos.”EL GUADALOPE

 91. Wham bam thank you, ma’am, my questions are answered!

 92. ReneeMost grubs live under the surface and eat below grade as well If by chance they are surfacing then you might try some . If you are not seeing them on the surface of the ground you could purchase some Heterorhabditis bacteriophora nematodes online which is a natural predator.

 93. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 94. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 95. Jonalyn, thanks for a very thoughtful piece and for linking to two of my posts. You raise some questions I realize I need to answer sooner rather than later, and I’ll try and do that in a future post, linkin’ back to ya.All the best,H

 96. Hideg-hideg, valahogy kibírjuk, de az én amúgy is csöpp autóvezetÅ‘ hozzáértésem most teljesen bedÅ‘l majd, ha ilyenek maradnak az utak…És még csak december van?!Tartsunk össze, kérjünk tavaszt:)

 97. I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

 98. so gorgeous- i loved it over there visiting last year such a beautiful place and we sailed out to the archipelago!Stunning dramatic pics- amazing fringed number from Zara- I saw this in a magazine a while ago but never tracked it down!!xxxxI would really love you to call by sometime!xxxx katie.xx

 99. Jajaja… Otro que se deslinda de si mismo… Pobre wey, se nota que Hugo si quiere a México, mínimo en el fut, que hasta cuando gritaba los goles siendo comentarista se desgañitaba, jaja, pero pues es futbolista y es sabido que gran parte de ellos son medio ignorantes y fuera de la realidad…

 100. Posts like this make the internet such a treasure trove

 101. Dear Mr. Bheemeswar, Thank you for comments, which I am sure most of us agree with. At the same time, with more transparency coming in during prosecution and opposition proceedings, I am confident that things are on the right track. Warm RegardsTarun Khurana

 102. As chamadas" instituições" deste país perderam a vergonha e o pudor. Com tal cavacal presidente o que que esperávamos?.Eu nem sabia,destes condecorados, que já tenho uma certa idade e certas coisas agoniam-me. Mas condecorar estes figurões ? Na verdade , talvez não seja nuito de admirar, eles são dignos uns dos outros.Nós temos que continuar a luta para varrer esta gentalha dos lugares de governação deste País.Um abraçoNocturna

 103. Congrats on the new closet layout. Mine was driving me nuts recently too. I the most annoying shelves when I finally noticed they weren’t providing any necessary support.

 104. Sharon JohnsonFebruary 19th 2013 – 7:19amI just recently started using Nunn components! Played yesterday with deep bezels and resin! Very excited about the new possibilities opening up.

 105. I was suggested this weblog by way of my cousin. I’m no longer confident whether or not this put up is written by him as nobody else realize such detailed about my trouble. You’re amazing! Thanks!

 106. i keep getting an error message that sais “blah blah blah… is not supported.” i have tried to look up the codec need to convert mp4 but i just cant find one. please help.

 107. If time is money you’ve made me a wealthier woman.

 108. hi Andrea,Sounds like it’s probably due to some differences between the Nagios and Icinga configuration files breaking the Perl Nagios::Object module, which is used to extract all the configuration needed. I’ve had a quick look but can’t find any particular modules or details around reading the Icinga configuration using Nagios::Object, so I will need to run some tests against an install and either patch Nagios::Object to work, or write a feature into Smokegios natively.I’ll have a go in a week or so’s time, I’ve been meaning to have a play with Icinga anyway. :-)regards,jethro

 109. My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

 110. That’s a creative answer to a difficult question

 111. Senior Master Sergeant, USAF, Retired reporting for comment. I made my successful transition from a 21 year career thirteen years ago. Mi attribute my ongoing success to the transition training provided. Basically, my résumé was civilianized and I was told to network as much as to apply for career opportunities.Establishing a network helped by toning down my mil-speak without tuning it out or turning it off. Networking is an exercise in rapport development and ongoing relationship management. Also, focus on problem solving v I need a job. The need for a job piece is obvious. Hiring companies want solution providers.

 112. "I had good news and not so good news, you have food poisoning but we found out that you are pregnant!!" Imagine my surprise!! I was happy for having food poison!Thanks for the giveaway!I am a GFC follower and I follow by email.melissalamb(at)musfiber.com

 113. I cannot tell a lie, that really helped.

 114. MarkThere you go again with the NAR statistics. Just as a stock has PE, housing has price/rent ratio and it is still historically out of kilter. I still rent at 30% of the cost of owning the same space in the same neighborhood. Nothing has dramatically changed. Perhaps you need to do some real market investigation rather than rely on a completely discredited trade organization for your dubious facts.

 115. The paragon of understanding these issues is right here!

 116. Your’s is a point of view where real intelligence shines through.

 117. Wham bam thank you, ma’am, my questions are answered!

 118. Thanks for contributing. It’s helped me understand the issues.

 119. > So… You hate homeless people.So… you don’t have any real argument to make, do you?> Argue it however you want, I think people suffering from> drug addiction and poverty should have more helpHow does letting so-called homeless people squat on a sidewalk provide “help”? Let’s see if you can engage in some semblance of rational discussion instead of foaming like a left-wing idiot.

 120. Hi Andy,Always great hearing from you! Sounds like your having a ball out there. We miss the road & looking forward to full timing it at some point. Thanks for keeping us motivated! Love, BillnJean

 121. That’s a knowing answer to a difficult question

 122. oh my gosh!!!! ur entry is soooooo POWER!!! i love it!! and i think NKF should go transparent on how they handle all these money we give man… shouldn’t have donated to that CEO’s salary.. >_

 123. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am encountering issues with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot join it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 124. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 125. Nice Website…Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I…

 126. For those of you keeping score, Maya actually asked for “red and blue bouncy shoes”. There’s more than a good chance that she saw them on TV or on a kid in pre-school, although T. Wife and I don’t have the vaguest idea what she’s talking about.Any ideas?

 127. Super je suis fan de tes illustrations tu t’en doute mais alors gigie et sinon alors eux ils sont trop super fais attention ils font devenir célébre et te faire de l’ombre lolFélicitation à toi et que l’aventure continue

 128. Mom - Hola Jalapeño -  Ladles and Jellyspoons – Love & Lemons - Matt Bites -  Shutterbean - Sprouted Kitchen – Southern Girls Kitchen - Stir and Scribble -  Tartlet Sweets - The

 129. Ein Landhotel ist auf jeden Fall etwas tolles und vor allem gibt es hier immer etwas neues zu erleben. Einfach mal versuche  Rosi

 130. I’m all for taking back our country and our rights and finally putting into place rules and laws that protect the people. This is, however, a nonviolent movement. There will be no blood shed. There should not even be discussion of blood shed. Very few movements, if any, have been successful after they turn violent. We need to stay calm, rational, and most importantly, peaceful.

 131. This weblog is unquestionably relatively useful considering that I’m in the instant making a web floral web site – even though I’m only starting up out for that reason it is actually relatively little, absolutely nothing similar to this web site. Can website link to some in the posts right here because they are really. Many thanks significantly. Zoey Olsen

 132. Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

 133. Why do not they say something like:"We on our site, your ad in your clips accepting. Otherwise, you have it in all our clips. So, let's talk about how much you pay for the ad. Otherwise, you can find and remove your copyrighted content at your own expense."

 134. I notice you haven't got the new comment rating system in place for this video!! Don't you like it either?How many more times do you need to be told "if it ain't broke, don't fix it"Give us back the comment system we want & give us back our Community.

 135. Hidden due to low comment rating. .ye ke malu sampai menitis air mata? betul ke menitis air mata? kalau nak komen pun biar la logik sket, tak yah tipu titis air mata kunun.. setakat nabila nak menitis air mata? hahahahahahahahahaPoorly-rated.

 136. You may decide the disk’s aging problem by formatting a new floppy in Amiga.Doesn’t the DiskMonTools software complain or indicate any type of error when reading the track? if no, that could mean that all the data it gets from floppy is correct – and that includes header and data checksums as well.

 137. Impressive brain power at work! Great answer!

 138. What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 139. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 140. 31-10-08igor пишет: Спасибо, хотел купить но когда увидел Jewel за 499 рублей, сказал про себя идите в жопу! Был ли этот ответ полезным?

 141. Gosh that could have just walked out of some high falutin' bakery! You know the only thing I always struggle with is that I never have sour dough starter at hand in the fridge…bummer…

 142. A piece of erudition unlike any other!

 143. Colleen,The Drew Westen article (thanks for providing it) says Exactly what I said, when I called in to RoF weeks ago:“Now is the time to draw clear distinctions between the two parties in word and deed, and to remind the American people what will happen if they let the GOP deal the cards again.”EXACTLY!!!

 144. Danke für den Hinweis, klingt auf alle Fälle empfehlenswert :-)Lena hab ich schon mal woanders gehört/gesehen, die anderen beiden kannte ich gar nicht. Grüße

 145. Non posso non ringraziare per le parole di commento ma,riguardo alla conclusione del pezzo,non vorrei che si fraintendesse il messaggio.Rimpiangere un qualcosa che e’ sfumato non significa necessariamente cercare di ripeterlo.Ritengo infatti che le cose della vita che sono destinate a lasciare un segno sono caratterizzate dalla loro unicita’ e dalla loro accidentalita’.

 146. disse:crer, e a palavra chave para se realizarem os sonhos de DEUS em nossas vidas.eu creio em um novo tempo de Deus em minha vida e atraves desse sonho de Deus eu vou levar o sonho de Deus ao coracao de muitas pessoas.Ana,você e uma pessoa enviada pelo senhor jesus para levar palavras de fe e esperanca para o mundo inteiro TE AMO MUITO bjoks

 147. Hey, killer job on that one you guys!

 148. 508చాలా బాగుంది పుస్తక పరిచయం. పరిచయం తోనే చదివించగల ఆసక్తి వుత్తమాభిరుచి వున్న మీరు రాయటానికి బద్దకించటం తప్పనిసరి గా ఖండించవలసిన విషయం. “రచనా కాలం కంటే ఇప్పుడే అవసరమున్న పుస్తకం” అనే మాట ఎంతో కదిలించింది. ఇంకా అడవు లు వున్నాయా? ఎక్కడ? నాగరికత వెర్రి తలలేసిన మనుష్యుల మధ్య ఆ అడవులలో ఒకప్పుడు మెదిలిన కౄర మృగాల జంతు సంభందిత ప్రవృత్తి తప్ప అడవులెక్కడూన్నాయి సుజాత.

 149. Pretty component of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I get actually loved account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing in your augment and even I success you access persistently rapidly.

 150. kalau dh jodoh tak kn kemana…kalu x de jdoh esok nya tarikh kawin pun x jd kawin…percayalah dengan ketentuan Allah…Ikan d laut asam di darat dlm periuk btemu jua..muka diorang ada iras kata org muka ada iras ada jodoh..pepun smoga apex n lueniy smga bhagia..kekal keakhirnya…

 151. Yo no pido mucho, solamente no llegar a ser re vieja.Sin velorio, cajón cerrado y cremadaQue se acuerden con cariño los que quieran y después yo poder ver a los que quise.Espero que así sea.

 152. In the long run if hmanity survives, we will almost definitely go to other solar systems.1. There's no clear boundary between the Oort cloud and the cometary halos surrounding nearby stars. If we learn to survive on cold Pluto-sized bodies then eventually we'll end up island-hopping into other solar systems.2. Every hundred thousand years or so another star comes within one light year of the Sun. Every million years or so one comes within 0.1 lightyears. If we wait long enough nd retain technology, the stars will coem ot us.

 153. Toll!!! Genau, das Buch kann ich auch empfehlen, ist mein Lieblingsbuch für den Garten. Und sonst: Entspannt bleiben – ich finde, Natur ist zum Entspannen da; genieße, was wächst, amüsier' Dich über das, was nicht wachsen will oder wächst, obwohl Du das nicht geplant hast, freu' Dich an den Instekten, Tieren, usw. die die grüne Oase genießen. Das, was Du magst und was Dich mag bzw. gerade gut für Dich ist, wird auch gedeihen. 🙂

 154. I think it is a good post, because a lot of new webmasters asking about it in the webmasters forum.Some particulars, ways how to promote my website and how not.Of course details are important, but each webmaster must learn himself at least several years.It is an experience.

 155. Ja, alle Daten gehen verloren wenn die Platte in eine neue PS3 gebaut wird, da die ganze Platte mit dem Hardwareschlüssel der alten PS3 verschlüsselt ist.

 156. I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

 157. Un infectado es algo parecido a una persona con la rabia,solo que un pelin mas agresiva xDDY un zombie es el tipico de la pelicula resident evil,ese que va a 0’5 k/h y tal…Los infectados son mas vulnerables a un balazo en cualquier sitio,ya que siguen siendo personas(personas muyyyy peligrosas xD)Por lo contrario,los zombies o no-muertos solo ‘morian’ con disparos a la cabeza ya que es la unica parte de su cuerpo que en teoria los mantiene vivos LoL.Miniheavy!=D

 158. Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognize what you are speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my site =). We may have a link exchange arrangement between us!

 159. Hello,We would love to have the coupon updated that is listed at: We would like to extend the expiration date to 12/31/11 and to add that “Nathan Burton Comedy Magic” now performs at 2pm and 4pm, Tuesday through Sunday.Would it be possible to make these changes?I appreciate your help.Best,Emily Burton

 160. she was tempted too! Exciting news… can’t believe you’ve finished at the shop! How does it feel? What’s the plan now? You guys would love Sri Lanka it’s soo beautiful! Although I imagine Molly probably broke the bank of mum and dad in New York! Lots of Love to you all Nats xxxxxFebruary 27, 2012

 161. With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

 162. Wouldn’t you imagine all this fighting violates the Zero-Tolerance Policies? I think they need a time out.Personally, I’m all for a candidate who is *working* for me, and has the time logged that he/she has actually show up for the job- not to mention the results of having done the job- to show for it.But they never ask me.Dy

 163. Frankly I think that’s absolutely good stuff.

 164. you need created an intriguing moreover good-looking submit. I appreciate him a great deal. I can not really let documented it better. I go at youtube my friendly credit report and bring back again. Many thanks and all best.

 165. I found you’re blog via searching the net and I have to say. A Gigantic Thank you very much, I believed your article was extremely informative I’ll revisit to see what more great information I can recieve here.

 166. An fascinating discussion is worth comment. I believe that it’s best to write extra on this subject, it won’t be a taboo subject but usually persons are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 167. I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

 168. I'm with you. What I am interested in:Jimmy/NuckyMargaret/her pastMargaret/Nucky insofar as she tries to reconcile his life with her moralityChalkyRichard HarrowJimmy/his wife, whose name I forget.Richard Harrow/Jimmy's wifeThe rest can go, or retreat into bit parts and not people we need to understand or keep track of.

 169. That’s a cunning answer to a challenging question

 170. Her plan does not state that both partners are in their twenties. One would be older and established.Basically it was the marriage model that the middle & upper class operated in the 19th Century & earlier. Younger women marry older men that financially able to support them and a family

 171. Glad I’ve finally found something I agree with!

 172. Cảm ơn Oanh nhiều nhé, cho chị hỏi thêm là có pha thêm nước vào muối và dấm không em? Lúc đổ hỗn hợp này vào sữa đậu nành thì tắt bếp hay vẫn để lửa và để bao lâu? Chị hỏi kỹ tí để cuối tuần này làm thử.

 173. – I want to voice my affection for your kindness in support of people who have the need for assistance with this important field. Your very own dedication to getting the solution around had been definitely practical and have always empowered girls just like me to get to their aims. The helpful help means much a person like me and still more to my office workers. Thanks a ton; from each one of us.

 174. ” [portugueses] são os primeiros a criticar atitudes menos próprias dos compatriotas.”Ora bem. E eu também acredito que a maioria dos nossos compatriotas pensa que ‘o Sarkozy faz muito bem…’

 175. Hi,I saw your ad in one of the web pages looking for partners in setting up a day care/play school in Aligarh. Pls contact me on +91 9457659132,9528120768,9891803124I have been in the corporate world since more than 7 years and a IT and Web Promotion professional with a passion for being with kids. I am also looking for partners and like minded people , if interested, please contact me at +91 9457659132,9528120768,9891803124.regardsImran

 176. Toisenlainen näkökulma tältäkin suunnalta: Suomalaisen kirjakaupan (Kamppi) avajaistarjouksena Gösta Knutssonin Pekka Töpöhäntä, 8 eur. Sisältää seuraavat Pekat: Pekka Töpöhäntä pääsee pälkähästä, Pekka Töpöhäntä ja Mauri Mäyräkoira, Kiri, kiri Pekka Töpöhäntä, Pekka T ja Maija Maitoparta ja Pekka T:n kolmoset 😀 Tai sitten ehkä voisit lukea Kajsa Ingemarssonia. Mankkelit saattavat kyllä myös miellyttää, vaikka dekkareita ovatkin. t. Naukulan Mamma

 177. No doubt. its an issue between two groups – RSS & Jihadi’s…stil most of indians are safe against terrorism. So don’t make general statements like this one – இது ஜனநாயகத்திற்கும் மனித உரிமைகளுக்கும் மொத்த சமூகத்துக்குமே எதிரான பிரச்சனை. Why they are killing innocent in between is the question? Try to answer that one.

 178. ThanksI have not decidedI had done some reworking of the formally JC Figures Marines, but stopped.I have done a little research on modern soldiers, but the gear and uniforms keep changing, so I would have to decide on a time frame for the figures to represent.It still up in the air.ThanksJames Bland

 179. Praying in Alabama! May the Lord open the eyes of our leaders and soften their hearts to the cries of the unborn babies — and those who are born alive and left to die.

 180. Mackensen: A legalsó képen két gép is van. A géphez közelebbire tipp szinten – Xiaolong Automotive XLW 2060L v. XLW HT1.De, hogy a külsÅ‘ mi lehet?!Tetszik / Egyetértek: 0 Az értékeléshez be kell

 181. Oh, God. Pretty every time.And, as in Arsenal’s unbeaten season and Man U last season, you can have both. Chelsea never managed that. Win ugly, play ugly, do business ugly. Have everyone hate you.I just mentioned Sacla in the office and nobody drummed their fingers. In fact, nobody had a clue what I was talking about. And we work in advertising.

 182. Andria – Amazing photos! And I much enjoy your blog, truly inspiring in many ways!..If I do ever get married, I hope you can come travel to Canada!

 183. Been a fan of MJ for a long time and I'm never disappointed with their colour palettes and products. I even have ther nail polish, haha! But if i were to choose from the Midnight and Midday look, maybe more towards the midday look? It emphasises the below lash lines amd it looks more unique and i think any girl will look sweet! I already have the white makeup pouch but I think I seriously should get the purple one! Thanks for your info on the latest MJ products!stoptoshopx3@gmail.com

 184. The genius store called, they’re running out of you.

 185. I just wanted to say thank-you so much for setting up this blog. It gives hope to so many, like me! I am 31 years old, have had 2 failed IVF cycles with an FSH fluctuating between 10 and 14.5. My doctor has suggested that I may have early menopause and suggested not doing another IVF treatment but rather donor eggs. I am currently taking agnus cactus to help lower the FSH level. I look forward to your next update on how to lower fsh. Best wishes, Caroline

 186. Wayne,You were great on NPR’s „To the Point“ this afternoon (that’s why I’m here). It was an interesting discussion and a fascinating contrast between you, Professor Cobb and Leon Wynter on the one hand and that older state senator from South Carolina who was backing Hillary on the other. What did you think of the show?Oh, and your blog tells it like it is.

 187. What it amazes me is Sesame street program. One would have thought that after more than 40 years they would raise a generation that is so high class and tolerant, but what happen? Hoods full of violence, hatred, intolerance, no nice big bird, no nice froggy. And they don't get it yet?

 188. dios… decidme que nuestros calendarios no se modificaron y la realidad es que no sera el 21/09/2012 si no el 21/12/2012 por que me han llegado noticias de que estamos equivocadoos y yo ya no se si cortarme las venas … no puedo yo con estas cosas , no puedo yo ver eso

 189. Personne n’est parfait mais disons que les Francais et leur colonialisme, on aurait pu royalement s’en passer, ils n’on fait qu’empirer les choses.

 190. Oha. Da muss man schon eine Weile für Architektur studieren, um so einen hässlichen Klotz hinzubekommen.Aber das Ding soll ja auch “nur” bis 2018 und evtl. ein paar Jährchen länger da stehen.P.S.: Müsste das nicht eigentlich “at its worst” heißen?

 191. This is just beautiful and I have been so inspired by your decoration inside that I try and do the same. Somehow makes the card complete. Thank you Bev, once again.

 192. That’s an intelligent answer to a difficult question xxx

 193. That’s the perfect insight in a thread like this.

 194. 三點。前兩點是事實,第三點是想像實驗。1. 初音ミク。一個採用Yamaha Vocaloid人聲發聲引擎的midi軟體。初音唱出來的歌版權歸誰?唱片大賣的話怎麼辦?2. Band-in-a-Box(簡稱BB)。一套著名的音樂軟體,可以自行安排不同作曲家風格的伴奏與即興。BB創造出來的歌版權歸誰?唱片大賣的話怎麼辦?3. 如果在圖靈測試中,對方告訴我他是一個AI機器人,對話反應比較差的原因是因為他沒有人類的肉體感質經驗,我能夠相信他是AI機器人嗎?還是根本就是人類假裝的?我覺得這幾個問題,最後會得到AI/機械與人類只有程度高低的分別的結論。人類不是什麼東西都會比AI厲害,AI也不是什麼都能贏過人類;但是對人類整體來說,無論何者都可以是有意義的。

 195. Hi Randy,Looks good! Still working on the solar energy CPV approach. Now projecting LCOE in the range of $0.08 to 0.10/kWh for American SW. We’re using low concentration (to replace expensive silicon cells with reflectors), tracking and well establish silicon cells. All the best!Gary

 196. I hate my life but at least this makes it bearable.

 197. *Holly, good title for this–never thought to give it a name. I find that with fibro, I turn down a lot of activities due to pain and fatigue, yet when I force myself to go, I forget my self and have a great time, coming home feeling better than when I left. Hmm, maybe it’s the red wine :). This time I am staying home for the 4th of July due to the heat–I’d have to stay inside and all the great Bar-b-qued foods are not allowed on my diet so I’d just torture myself. Happy Canada Day!!Micki

 198. That’s a well-thought-out answer to a challenging question

 199. We have read some of the posts on your website now, and that i really like your style of blog. I extra it to my favorites blog list and will also be examining back shortly. Please check out my site as well and let me know what you think.

 200. Keynes's comment about Newton's interest in alchemy is a classical example of judging people of a previous age by today's standards.Traditionally, the best magicians were the best scientists. (Newton, Galileo, Bruno, Parsons) Science and magick were never enemies of each other – but both were enemies of organized abramic religion.

 201. Sorry, ICH nochma…. muss nochmal meinen Senf dazu geben : Also ein echt toll geschriebener Post von dir, so ausführlich, auch für die Leuts, die Bentos noch nicht kennen. Respekt.Also, weiter so, und bidde, bidde, bidde… mehr Bento Post…Danke auch für den Link für schöne Bentoboxen.

 202. My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

 203. it’s really cool to learn different languages! my boys are brought up on English, Hindi and Telugu…..then they went to school and refused to speak in anything other than English! Hindi is now being reintroduced in the form of private lessons!

 204. Iza11 de fevereiro de 2010Ééé…só falta invetarem a pista SUPER-ULTRA-VIP-PLUS, que ficará em frente a pista VIP.E adivinhem quem vai adorar essa idéia?

 205. I can tell you what not to get. DO NOT GET AN AUSTRALIAN SHEPHERD. THEY WILL DESTROY YOUR HOUSE INSIDE AND OUT. But, they are very sweet, loving dogs at the same time.

 206. Four score and seven minutes ago, I read a sweet article. Lol thanks

 207. Eu estive no Comício.De facto a frase "Francisco dá esperança à ruptura e à mudança" caracteriza bem o que foi esse grandioso Comício e o que será a campanha de Francisco Lopes.Um beijo.

 208. Minä olen syönyt aamukaurapuuroa erinäisissä elämänvaiheissa enemmän tai vähemmän, eikä se ole ikinä pitänyt nälkää sekuntiakaan pidempään poissa kuin … no, aamupalan väliin jättäminen. Joskus jopa päinvastoin.Onnea vaan niille, joille puuro toimii, mutta heti kun meille tulee sisäkkö, minäkin alan ryystää misokeittoa aamiaiseksi :D(Tulkoon nyt mainittua, että misokeitto on parempaa kuin puuro ja että sisäkkö tulee luultavasti sitten kun lottovoittokin.)

 209. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 210. با سلامبا مجموعه پوسترهای سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه با کیفیت عالی به روزیم.لطفا ما را در جهت گسترش این پوسترها یاری فرمائید.

 211. Czytam te komentarze i nie wierzę, wiecznie skwaszona mina, wychudzona sylwetka, krzywe nogi (mam wrażenie że krzywisz je na siłę) i mało odkrywcza stylizacja. Gdzie wy macie oczy?

 212. That’s a smart answer to a difficult question.

 213. ena einai sigouro, to mega genithike na dwsei elpidhagenithike ap to laotha syrei ap tin miti ta kothonia sto idio trapezi gia tin enosi tou xoruayto tou tromazei perisotero oti tha kathisoun na sizitisoun gia tin enotita kai tha mpoun stin dokimasia tou laou, tha xreiastoun to lao kai oxi ta afentika tous..

 214. Always refreshing to hear a rational answer.

 215. -Tú no puedes plantarme cara. Si nos enfadamos, tú no puedes enfadarte con nosotros. Es nuestro deber enfadarnos.Si me enfado y quiero comerte, tú tienes que decir “oh, vale, cómeme… te quiero, lo que te haga más feliz….” Eso es lo que tienes que hacer

 216. Decidedly so. I’ve been told by a buddy that Google search has gotten so much better if you click on one of the top three listings, because you can go straight to a relevant page as opposed to the ones below where you have to search around for the thing you want. Score one for search marketers optimising PPC landing pages.

 217. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 218. An answer from an expert! Thanks for contributing.

 219. So true. Honesty and everything recognized.

 220. There couple of fascinating points in time here in spite of this I do not get if every one of them center to heart.There exists some validity then again I amgoing to take hold opinion until I explore it further.Very good post , thanks and that we want much more! Included with FeedBurner because well

 221. What a joy to find such clear thinking. Thanks for posting!

 222. Usad el canal de Facebook por ejemplo para publicitar vuestros ebooks, en los comentarios del blog prefiero que debatamos del tema en cuestión gracias.

 223. Dr para começar um feliz 2012 para você e sua família e também para o nosso Corinthians que possa ganhar a Libertadores esse ano se Deus quiser. Dr poderia me explicar oque foi a Copa do Atlântico de Clubes que o Corinthians foi campeão em 1956 vencendo o Boca Juniors.

 224. apply onion juice. keep it for 15 mins and then take a shower. Do it for 6 months every day. Not only ur hair loss will stop, your hair won’t get aged quickly either.

 225. I´m brazilian and a huge fan of your work and models! They´re so inspiring and I really hope to be a fashion and interesting person when I reach their age ! ~ Congratz and good luck with all your projects ~xoxoPix

 226. Well done Saus! They look great and cant wait to see the rest. It helps when you have a good subject to create art but you truely have a great gift…it’s nice to see you embracing it xxoo

 227. Huzzah! It’s an honor to be mentioned among such great company, and Jacktion too. I hope those “Second Skin” shirts come in XXL or else I’ll only be able to wear mine ironically.

 228. This is what we need – an insight to make everyone think

 229. If you’re looking to buy these articles make it way easier.

 230. Begun, the great internet education has.

 231. I want to say thank you for this posting. I ‘m developing my very own blog site and you appear to have quite a lot of awareness within this particular subject matter and that has given me a plethora of ideas on how to enhance what I am hoping should be a brilliant blog.

 232. Superior thinking demonstrated above. Thanks!

 233. Con Swede-„If the state of Sweden collapses, we are still Swedes. If the United States collapses, who are you?“Dont worry. Some Ad executives on Madison Avenue will re-package it, give us a groovy new name and market it to us on TV. ; )PS: I am only half joking.

 234. Den er blevet rigtig flot. Så morsomt jeg havde også i tankerne at jeg skulle lave sådan en. Nu venter jeg lidt med at prøve til vi nærmer os julen lidt mere. Bare så du ikke tror at jeg har taget din ide. Synes dog at din ide med hul gennem grenene er bedre end min.Flot er den.God dag til dig.Klem Lonni

 235. ja, kdor čaka dočaka pravijo. In mi smo dočakali naš strip. Mi smo že bili na trnih kaj bo nova tema stripa. Prava sta Vito pa Evgo ja. No pa da preidemo kar

 236. 4.05.2012jonas disse: puxa vida que pobreza essa em o que acontece que cascavel maringa e foz nao aparece nessa porcaria de promoçao? +3Was this answer helpful?

 237. I reckon you are quite dead on with that.

 238. Eram acu vreo 2 primăveri, pe 9 martie, la metrou. Åži mi-a apărut un băiat slăbănog în faţă, cu o floare. „ÃŽÅ£i pot oferi o floare într-o zi nespecială?“ Am primit, am zâmbit, am pupat necunoscutul. Mi-a mulÅ£umit foart entuziasmat că mai există ÅŸi femei care pot primi o floare ÅŸi că nu-i dau cu poÅŸeta în cap, cum a păţit deja. Mi s-a părut f trist ce mi-a spus. Dar primăvara a fost mai frumoasă 🙂

 239. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 240. "… his supporters resembled, in other words, the McGovern coalition of lumpenproles and university-educated New Leftists, avant la lettre."Do you really want to say that the 60s were that -Michael

 241. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 242. So excited I found this article as it made things much quicker!

 243. It’s a pleasure to find such rationality in an answer. Welcome to the debate.

 244. Thank you for every other magnificent article. Where else could anyone get that kind of info in such a perfect means of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 245. tracyI had no idea you would be interested in having J. have a weekly commitment! I would have LOVED to have him in class! We just started a new semester and had sign-ups again!You guys should come over and have a block building day!

 246. You’re right Elissa. Common courtesy is often overlooked in our “it’s not personal, it’s business” culture. It’s my belief that it’s all personal. Thanks for the retweet and your comment.

 247. Thanks for writing such an easy-to-understand article on this topic.

 248. At last! Someone with the insight to solve the problem!

 249. SOU CLIENTE TAM E LAMENTO O PROBLEMA QUE ESTAO PASSANDO MAIS SEI O VOSSO COMPROMETIMENTO COM O SEUS CLIENTES E ESPERO QUE VOLTEM A NORMALIZAR O MAIS RAPIDO POSSIVEL PRA QUE EU VENHA VIAJAR COM VCS COM SEGURANÇA COMO SEMPRE ME SENTI ESTANDO NA VOSSA EMPRESA .

 250. That Ajinimoto decision is a strange one. Why would any reader of the site not think that Asda was agreeing with the school of thought that aspartame is a "nasty" and saying as much?

 251. @Lars,vielen Dank für euren Hinweis. Da die Anleitung nicht mehr ganz auf dem aktuellsten Stand war habe ich inzwischen ein neues Tutorial zum Thema “WordPress lokal installieren” gemacht.Hier findet ihr das Video:Ich werde auf diesen Link auch noch einmal direkt im Artikel verweisen.Viele Grüße,Ellen

 252. Shiver me timbers, them’s some great information.

 253. You’ve impressed us all with that posting!

 254. Magnífico poema, magnífica fotografia.Tentei comprar esse livro, mas parece que já nem consta dos registos das livrarias.Solução: publique mais poemas chineses.

 255. am descoperit blogul dumneavoastra recent,dar il citesc cu interes mai ales pentru review -sunteti un exemplu pentru mine,intrucat avem aceleasi origini si activam in acelasi domeniu-in plus aveti un bun gust si stil !va felicit

 256. skep (61)-Sure, it works. Until it doesn’t.“But no one here really ever anticipated the unprecedented gov’t effort to prop up the market. It has worked to a remarkable degree and objective people who saw the crash coming are now on the other side.”

 257. Christa,I listened to the tunes and have to say…WOW!You use so many different styles to spread the gift…Pulling out and using all the colors from your crayon box…Beautiful!

 258. Hey! I κnow this is sort of off-topic but Ι neеdеd to аsk.Does opeгаting a well-еstabliѕhed wеbsitеsuch as уours take a lot of woгk? I’m completely new to writing a blog however I do write in my journal everyday. I’d like to stаrt a blog ѕo I сan share mу оωn experiеnce аnd views online.Pleаse let me know іf you have any kіnd of ideasοг tiρs for new aspiгing bloggerѕ.Τhanκyou!

 259. An intriguing language is actually designer annotate. I suppose that you need to make writer on this theme, it is probably not a sacred soul however mostly group are not sufficiency to communicate in much subjects. To the following. Cheers just like your Khmer Karaoke Celebrities.

 260. Hej Lasse,Tack!Det värmer att läsa dina ord.Du kan även fullt lagligt och gratis tanka ner min första deckare Dyrbar kärlek på The Pirate Bay och snart kommer även Iskall hämnd.

 261. Jakmůže být Takers podle expertů LA Times na prvním místÄ›, když nejvyšší tip u Takers je 13M a nejnižší u Last Exorcism 15M?A ano, budiž toto signál vÅ¡em za mnou – pÅ™ipravuju se tak moc, že jsem si ten blog i pÅ™ečetl a nezkouknul jen čísla!!

 262. I could read a book about this without finding such real-world approaches!

 263. I blame either the farty lemons or the surprising and cumbersome object someone just shoved up Zellweger’s ass. (And as far as I’m concerned, Ian McShane is NEVER out of place. He brings a certain artistry to the word, “cocksucker.”)

 264. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 265. Hey Razorback Mama. Why did you move? Just curious. I can’t imagine all the trouble that would bring … seeing as I’m coming up on the end of my first year of blogging and there’s a mountain of archives I’m not willing to part with.

 266. How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

 267. FELIZ 300 PROGRAMAS!!!….SI VAN MAS OMENOS 8 AÑOS EN LA RADIO EL PROGRAMA QUIERE DECIR QUE PARA LOS 10 AÑOS VAN A TENER MAS DE 365 DIAS DE PROGRAMA LO QUE SIGNIFICA QUE EL CERVATILLO DE 10 AÑOS SE TOMÓ 1 AÑO DE VACACIONES…QUE BUEN LABURO!!!!…AUNQUE SABEMOS QUE TRABAJAR ES OTRA COSA….

 268. Finding this post solves a problem for me. Thanks!

 269. May31 I am glad for commenting to make you understand of the remarkable experience my cousin’s child went through reading through your webblog. She came to find a good number of pieces, including what it’s like to have an awesome coaching style to make many people easily gain knowledge of certain impossible things. You truly surpassed my expected results. I appreciate you for coming up with the important, healthy, educational and even unique tips about this topic to Sandra.

 270. Hallo GunnarWieso das? zum einen ist es jetzt reichlich zu spät, wir waren ja schon da und zum anderen fanden wir unsere Wahl nicht allzu schlecht.Kommt vielleicht auch auf die Ansprüche an…Michael

 271. Thanks for sharing. Always good to find a real expert.

 272. these were so easy to make, my step mom wants me to show her so she can decorate her Christmas trees with these…they are just too cute.

 273. That is the appropriate blog for anybody who wants to search out out about this topic. You notice a lot its nearly exhausting to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just great!

 274. Oh my goodness! an incredible article dude. Thanks Nonetheless I’m experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting an identical rss drawback? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 275. Yeah that’s what I’m talking about baby–nice work!

 276. Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

 277. The accident of finding this post has brightened my day

 278. Great story. Years ago I saw a flim clip about Red Adair the oil well fire fighter. He had a great quote. “If you think hiring professional is expensive, wait till you hire an amateur”. Your story I think falls in line of think.

 279. You’re right, I would. Thanks. I’m heading to Portland for a bit, before I fly out to San Diego, and there I will have fast internet so I can download them quick. Thanks again,crow

 280. Normally I’m against killing but this article slaughtered my ignorance.

 281. God help me, I put aside a whole afternoon to figure this out.

 282. AnonymousOctober 24, 2011Cool!Ye, well as mentioned in this post and the next (more rantish post) I actually started from some N-Body webGL code that I found on the net (cant find the link now). Im sure that would be a good starting point for you.

 283. Thank you for the blog post. Thomas and I happen to be saving to buy a new e-book on this subject and your article has made all of us to save our money. Your ideas really responded all our issues. In fact, a lot more than what we had thought of prior to when we found your superb blog. I no longer have doubts including a troubled mind because you have attended to our own needs right here. Thanks

 284. Comprehensive coverage will pay in the mortgage payment. You take out a new loan with lower interest or payment amounts to pay if a home in unlivable. Beyond this time, it is not just available for auto insurance policy carefully. {||||

 285. Always a good job right here. Keep rolling on through.

 286. Chris was my beloved husband and training partner. An absolutely amazing individual who touched many lives. One in a million and an inspiration; who passed doing what he loved most – playing sport.

 287. of the computer 90. Suddenly becomes very private about cell phone (check cell phone numbers with a reverse number lookup) 91. Spends more time alone 92. Locking the bedroom door 93. Wanting privacy while in the bathroom

 288. Si la vrai “cinderella” te voyait, elle se dirait que sa bonne fée marraine était vraiment trop ringarde quand elle l’a déguisé pour aller au bal! au lieu des chaussures en verre, une paire de miu miu c’est tellement plus classe! Une petite robe noire et un sac chloé et hop tellement plus classe! ah les fées, j’te jure à croire qu’elle regarde pas ton blog!

 289. When I initially left a comment I clicked the Notify me any time new comments are added checkbox and now every time a remark is added I get four messages with the same comment.

 290. Good work! I noticed your quadratic formula has a couple of signs wrong. Should the expression not be (-b +/- sqrt(b^2 – 4ac))/2a ? The point is still valid no matter what the algorithm. Thanks.

 291. Field, didya take even ONE friggin history class back in Haiti???Yesterday was December 7th, Pearl Harbor, or as we called it when I was a kid, "Slap a Jap" day.And we never slapped any japs, cause there werent any in North Dakota, no Knee-Grows either.So cut your young Bruth-as some slack, there just keepin a great American Tradition alive…OK, doesn't explain the other 364 days of the year…Frank

 292. Think of Greece as California. Neither has control of it’s currency and neither has the ability to devalue it’s debts. The only way Greece gains that ability is to leave the EU and go back to the drachma.Until then Greece and California are in essentially the same boat

 293. elise bowers (K ’82)Congratulations on your publication!!! (You mentioned PRIZES???? You had me at PRIZES!!) No. Really. Congratulations. Now I have a new book to read and a new blog to follow, too!

 294. state. Suddenly, all the optimism will disappear; the adrenaline rush that often comes with the conception of a new idea vanishes. All that‘s left is the bitter reality that surrounds you. Let‘s face it,

 295. Thanks for starting the ball rolling with this insight.

 296. It’s because there is too much risk that Apple can just run on us and then we would be completely F***ED. That’s the main problem. There’s too much upside risk sitting on the sidelines. We could get priced out. Whereas if Apple drops, we’re just taking a drawdown. No big deal.

 297. Until I found this I thought I’d have to spend the day inside.

 298. This is precisely why the absolute right to vote needs to be done away with. Either that or give „idiot tests“ every four years about common current events and such. If you fail, you dont vote. Hopefully a lot of these morons wont even show up to vote. Even THAT takes too much effort.

 299. Vi beställde också därifrån (80st) och det var helt galet dyrt! Lönar sig säkert att pyssla själva eller göra som kommentaren nere. Sen kommer det ju ännu frimärken till som också kostar massor då man ska ha så många.

 300. You write so honestly about this. Thanks for sharing!

 301. I hate my life but at least this makes it bearable.

 302. Hey, you used to write great, but the last couple of posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past couple of posts are just a bit out of track! come on!

 303. Dear Mr.Razimantv,NTSE is conducted in two stages , first stage is conducted by respective states and second stage is conducted at national level by NCERT.For first stage states sponsor specified number (quota allotted to them ) of students for second state. After second stage there is no state quota. Selection is purely on merit.I will be posting a FAQ on NTSE soon.

 304. marialeelaCongrats young ladies on your decision. God grant you all the necessary blessings and graces to walk along his path of love and service as FMAs

 305. 16ac335199We wish to thank you all over again for the stunning ideas you offered Janet when preparing her own post-graduate research and, most importantly, regarding providing every one of the ideas in one blog post. Provided that we had been aware of your blog a year ago, we may have been rescued from the unwanted measures we were participating in. Thank you very much. 154

 306. You have the monopoly on useful information-aren’t monopolies illegal? 😉

 307. El fanatismo religioso se alienta cuando se es debil con sus intransigencias. Desde que este gobierno ha dejado de hacer sus políticas andan crecidos y estan empeñados en su nueva evangelización.Salud República y Socialismo

 308. I can’t believe you’re not playing with me–that was so helpful.

 309. Fifty-eight percent of Americans say marijuana should be illegal, even after being presented with the idea that the drug could be taxed. I guess they all fell for the fear-mongering, the dang intolerant ignorant bastiges.

 310. Bonjour,Je dois récupérer depuis le 22/10/12 mon permis suite à une suspension pour alcoolémie. A ce jour, je n’ai reçu aucune convoc.Si je vais à la préfécture de Paris pour une demande de rdv avec des résultats d’analyse d’un labo privé sur les gamma, la VGM et la CDT cela suffira-t-il pour le rdv et la restitution du permis? Merci pour votre réponse

 311. I do agree with all of the ideas you’ve presented in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for novices. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 312. That insight would have saved us a lot of effort early on.

 313. An absolutely fantastic array of card! Each uses similar elements but wow, you've really shown your diversity in stamping. Thanks for playing at the CAS-ual Fridays Challenge!

 314. LizzOctober 9th 2012 – 10:28amI’ve wanted to find a use for cup chain that is out of the ordinary..thanxs!..this looks as if it couldn’t get any easier..and great, immediate results!

 315. Oh Kim, this breaks my heart a little bit. I know how you feel, believe me. I’ve been avoiding situations that are unknown or scare me for years. I feel safest sitting by my computer…. Half the time I really worry about my kids though, if they can handle it, but just like your nephew they usually end up “saving” me…

 316. Onnea vaan voittajille! Itsekin pistin arvonnan pystyyn, enhän mie malttanut enää odotella… :)ps. Kiinnoistaisko sua kimppaluku Edelleen Alice -kirjasta? Vai onko pahasti lukemattomia rästissä? Itse sain juuri tuon kirjastosta ja muistan, että jotain sen suuntaista viestiteltiin 🙂

 317. An interesting discussion is price comment. I think that you must write extra on this topic, it might not be a taboo subject but usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 318. A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!

 319. சீனு,என்ன இது கமெண்டு ஒன்னுமே புரியல? ஒண்ணு லீனா எழுதுனது சரின்னு சொல்லனும் இல்லேன்னா வின்வு எழுதுனது தப்புன்னு சொல்லனும், அட்லீசுடு கட்டுரைக்கு சம்பந்தத்தோடவாவது கருதுத சொல்லனும், எதுவுமே இல்லாம இப்படி எழுதுனா எப்படி?

 320. It’s a relief to find someone who can explain things so well

 321. Flattée… vraiment!Un énorme merci Nathalie pour cet article plein d’éloges.Le méritais-je vraiment? Ces challenges sont avant tout le reflet des qualités des brodeuses/quilteuses inscrites, ces différents blogs vivent surtout pour et par elles.Au sujet de l’orthographe de mon pseudo, un homonyme intentionnel en hommage au monde des Rrom, unique, celui qui m’ inspire si souvent.Très belle semaine,avec mes amitiés,Gipsy

 322. In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

 323. Greetings from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m amazed at how fast
  your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just
  3G .. Anyhow, good site!

 324. „chi è boccalone, continuerà a essere convinto della terribile minaccia delle scie chimiche, chi non lo è, no“e fin qui non fa una piega; il problema arriverà quando i boccaloni saranno tanti ed arriveranno a farsi fare una legge „che proibisce le scie chimiche“, così ci faremo tutti, anche i non boccaloni, la solita figura di m**** di fronte al mondo intero…

 325. hello!,I like your writing so a lot! proportion we communicate extra approximately your post on AOL? I require an expert on this area to resolve my problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to see you.

 326. it was far too tame for me.Now I know differently and that it can be a personal challenge that will last a lifetime as well as being both physically and mentally more stimulating than my previous martial arts studies.

 327. Jag vet inte om jag vill tro på vad den där massmördaren skriver. Men är det sant så är han ju något så ovanligt(?) som en främlingsfientlig, fördomsfull islamofob som inte alls är rasist.

 328. Todo bien, salvo esa aberración de decir que Di María es uno de los mejores delanteros del mundo. Ahí sí que hubo exceso de píldora, Rodrigo.

 329. Euan,you raise a very good point, and I used to completely agree with you. It’s just that the XML part in the middle of the workflow complicates things tremendously. And that the XML describing the paper (e.g. XML-DTD) can be rather rigid. I would be happy if a Nature paper from 10 years ago looks differently than it does now, as long as I can still access the old paper. HTML is not as good as XML in separating content from presentation, but I think it’s good enough for scholarly papers.HTML is a compromise in many ways. But it just works.

 330. Tak jest. Akiba Rubinstein jak w „noweli szachowej“ Zweiga.Jego zwolennicy sa zdania, ze gdyby nie I wojna swiatowa to Rubinstein zostalby mistrzem swiata. Ze mogl pokonac genialnego Laskera.Ale raz, ze sponsorow braklo, a Lasker stawial ciezkie warunki finansowe, a dwa, ze wybuchla wlasnie ta nieszczesna wojna swiatowa.Od 1963 roku w Polanicy Zdroju gra sie jego memorial.Niedawno pojawila sie powiesc zasadniczo o nim – „Zugzwang“ Ronana Bennettsa.

 331. You look gorgeous.Love that dress and the jean vest looks so cute with it.Love your hat.Poor thing breaking your nails.That pond is so cute.I want one for my garden one day.I think all that hard work payed off with those lovely goodies you found.happy friday.xx

 332. What I like about this comic, though the art is passable at best compared to other artists out there, is that it feels like a slice of a real conversations between foreign friends.

 333. Bonjour,Merci pour ces plugins, mais existe -til un code, un hack pour faire cela mais sans se passer d’un plugin. Mon site est déjà trèèèèèèèèèèès lent je voudrait éviter de l’alourdir avec un plugin de plus. Voici le lien de mon site : Merci pour vos éclairages.Alexandre

 334. Mathieu dit :C’est une des conséquences du nivellement par le bas. Ceux qui le prêchent doivent aussi vivre avec ses inconvénients, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.[]

 335. So già che sto dicendo una fesseria, tremo mentre la scrivo, penso alla coperta al tè e al calcio in … Ma a me la frase del post di Miguel mi sembra una delle frasi che dice Woody Allen… (sarà che ho la febbre?)Ciao Sardina

 336. Jenny and Jon i am so sorry God is good you both are in my prayers always with your faith in God he will see you through this and all that you have to endure love you

 337. You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

 338. Yo tomo Nutella, por una simple razón, la Nocilla me sienta fatal y la Nutella la puedo comer cada día. No sé si seran los aceites vegetales hidrogenados o q utilizan conservantes, q no los tolero…pero me quedo con la Nutella. Y además, el gusto (para mi) es mejor…

 339. There is a point where ‚I won’t do it if you don’t do it‘ doesn’t look childish but instead completely responsible, manly, and sexy too.If and when Bush decides to jump off a bridge, and then Harper with his ‚because he’s done it, I can do it too‘ mentality follows his leader, I won’t but cheer him for his dive.

 340. Hi Ramakanth,Seems like you published articles round the clock… Good job and my thanks to your co-authors too for bringing useful information to us. Keep up the good work going.Thank you,Sam.

 341. Articles like this just make me want to visit your website even more.

 342. Howdy would you mind discussing which website platform you are using? I’m likely to start my blog soon but I’m having a difficult time making the decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and also Drupal. The explanation I ask is really because your design seems distinct then many blogs as well as I’m looking for something special. P. S Our apologies if you are off-topic but I had to question!

 343. scholarship offered by collegescholarships.org. As many of you are aware, I’m in the midst of my first quarter at Savannah College of Art & Design. I’m currently in SCAD’s eLearning program majoring in Digital Media with a

 344. The forum is a brighter place thanks to your posts. Thanks!

 345. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 346. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the content!. Thanks For Your article about Structura corporala a unui porumbel | STARGEC CLUB .

 347. Su 15 pc che ho avuto, 13 erano AMD.Recentemente mi sto convertendo a Intel e nVIDIA perchè francamente mi sono rotto le palle di AMD che per quanto riguarda Linux muove solo chiacchere.Per sfizio mi sono fatto un piccolo pc tutto Intel e devo dire che la differenza è enorme e la parte grafica è decisamente migliore.Ora ho preso anche una scheda video nVIDIA (GT640) da installargli e verificherò anche quella come andrà (ma mi aspetto il meglio).Appoggio il consiglio di Alessio.

 348. Shore [83];Flood lights come on just as he hits them with the hose — bonus points for getting it all on video (++ for nightvision for a little pre-illumination view?). That’ll kill the couple’s mood, the guy’s wood, and their collective buzz. Problem solved and instant YouTube celebrity.

 349. I have been so bewildered in the past but now it all makes sense!

 350. thank you Evelyn Garcia. Her stance, her words, her efforts honorable. You can be sure DNC chair Wasserman Schultz was put in that position to appease, work the Jewish crowd and keep the lid on this critical issue

 351. Hello, Peggy. From one St. Louisan to another. I think you’re right that it was her overwhelming confidence in herself and concern for others that made her so significant in our lives. And for those of us trying to be writers, many days we’re needing a big dose of Nancy self-confidence. Here’s to 2013!

 352. Norman, qué opinas de Allen Edmonds? Al nivel de qué zapato inglés crees que está?He encontrado un chollo en USA para comprar AE a muy buen precio y me estoy haciendo una pequeña colección, pero me gustaría saber lo que opina un profesional del sector antes de seguir invirtiendo en un zapato que no mereciese la pena.Gracias!

 353. That was so sweet and romantic that he made it for you and everyone! 😀 I'm so happy for you!Sorry I've never commented beforeI've been reading your blog for ages…and ages…You make me feel happy :DI could go on and on but I won't cause that would be annoying :PMaybe I'll just start commenting more…lol

 354. I was on my way to arrive at an important friend who will be inside a coma in the doctor’s subsequently after an auto accident. At the same time moving several distance I actually was able to take into account exactly how valuable it is to inform anyone you care about day-after-day simply how much many people indicate to your account additionally, the usefulness for lifestyle in general.

 355. All we need now is an eccentric billionaire to run as an independent and it'll be 1996 all over again.Oh, I hadn't heard that David Koch had thrown his hat into the ring…WV: Good lord I swear I am not making this up — "peeinfan"That's just about what we'll feel like we've done after the next election, if we're lucky.

 356. Multumesc mult frate Vasile pentru articolul acesta, ma bucur enorm de mult si imi pare rau ca aud numai acum. Fiul domnului Rosca mi-a fost profesor in liceu, dar nu stiam despre tatal sau, cand o sa merg la Sighet o sa incerc sa il caut.Dumnezeu sa ne ajute si sa ne intareasca!

 357. Usein, kun olen käynyt ostoksilla, huomaan ostaneeni jälleen kerran uuden harmaan paidan 🙂 Napeilla tai ilman. Luotettava ja turvallinen. Aina varma valinta. Täyttä rakkautta.

 358. I’m 32 years old and will not be having children by choice. We are not selfish….it is our life! Since when is having children a must! It is a choice….and guess what I choose NO and I have every right to do so. I have a wonderful life of travel, peace and quiet, full nights sleep, no boring soccer games, I could go on and on and on! Please do not feel sorry for us…..we feel sorry for you, because to us this is the better life.

 359. – Most blog growth takes a lot of concerted work over a long period of time. Many bloggers know about the importance of commenting but the blog arena has a lot of people who start blogs without learning these things first and then wonder why they don’t gain traction quickly – or ever. Thanks for your comment!

 360. Du, sÃ¥ gøy! Jeg har sÃ¥ klart stemt pÃ¥ deg og gleder meg pÃ¥ dine vegne :)Kos deg med Ã¥ bli dullet med, uavhengig av resultatet!Og jeg digger sms'en til mannen 🙂

 361. GregorJanuary 1, 2010Cameron,as I write this you guys in Australia are already in 2010 but I’ve still got 7 hours to go !!my goals are 1) to complete my transition to automatic golf 2) to reduce my handicap to 9 where it was 2 years ago, and 3) to win a monthly medalI think if I can hit the first goal, the other 2 will followAll the best for 2010Gregor

 362. Really trustworthy blog. Please keep updating with great posts like this one. I have booked marked your site and am about to email it to a few friends of mine that I know would enjoy reading..

 363. Look… If Kristen had the chance to tap that and didn’t, then she is a bigger fool than I ever would have guessed. Now, does that make them a couple? I don’t know. This Ted dude is humorously just as Robsessed as everyone else, whether it be for clicks, interest, or some combination of the two. When I am bored at work and there are no new images of Robert circulating the Internet, I might go read his blog, but it is just a blog on E!. I am not expecting a CNN quality news report.

 364. I agree, While I like the dazzling light displays and sense of speed moving through the inky darkness with my little head light splashing some light up ahead, it is really disconcerting feeling totally unprepared for stuff in the road and not being seen. I wear lighter colored clothing, yet cars are always moving into my lane. I expect it, but still I could be distracted one night and not get out of the way.

 365. Posted on In putinul timp petrecut pe respectivul canal doamna despre care se face vorbire era revoltata ca deja lumea – adica presa – il si considera vinovat pe bietul om…abia acum vom vedea cum avea el nevoie de niste bani imprumut sa se ocupe de sanatatea sa Motto la CSM: “Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei”(art. 133 alin. (1) din Constitutia României, republicata)brrrrrrrrrrrr

 366. asc wr wb mashalahaaaa walalahay qaliga ilaah ha idin siyo ajar an la so kobi karin umada ayaa wax bartan dad badan ayaa cuntada ad so bandhigaysan ka fa idaystay waxad no so galisay kackac iyo icun i calanji colasha igey thanks dhamantina walal sual ban ku waydina burka macanka sokorta lo dhalaliya ad horay u so galisay wan barobeyey lakin burka gudihisa ayaa salida iga gasha maxa sameya sis thnkx

 367. Sertuğ Bakırcı / 27 Kasım 2011Henüz teknoloji demosu tadında bir yapım olduğu için olabilir sanırım mekan tasarımını tamamlayamadılar daha.Cevaplamak için giriş yapın

 368. I have exactly what info I want. Check, please. Wait, it’s free? Awesome!

 369. Hehe, herlig ansiktsuttrykk!!;-)Det er ikke alltid sånt blir tatt godt i mot første gangen nei;-) Bare å prøve igjen senere:-)Ha en herlig onsdag!Klem fra størstepia

 370. Anonymuos,FYI Taylor,stands deep,md closed stance,footwork even,hands start a little high,but he 6’6”no bat movement,IMO a line drive machine,and i repeat ,ball screams of his bat.

 371. I cannot tell a lie, that really helped.

 372. Whoa, whoa, get out the way with that good information.

 373. – Why, I love every single word of this post. What gifts you have…both as a writer, and a photographer. I, too, find myself wishing I could stop and linger, and then, a new and wonderful stage begins. Aren’t we blessed to feel this way?

 374. Hola Hector, yo te recomiendo que la separes a la reina en una jaula sola, en cuanto al color, si va a ser azul, tiene que tener pequeñas plumitas de color celeste o azul mezcladas con las marrones.Gracias por tu comentario y por visitar mi página.Un abrazo.

 375. disse:Não sei o que é isso, sou leigo.Mas os dados que tenho aqui são:Versão: 4.2.1 (8C148)Modelo: MC086BZNúmero de série: 9C025F8675JÉ, fiquei sabendo mesmo que essa versão da uns problemas mesmo.. Tentei fazer o downgrade algumas vezes pra facilitar o jailbreak, porém também não obtive sucesso.Há alguma forma de mudar a versão dele (MC)?Ou qualquer outra alternativa prática?Obrigado mais uma vez. 0  0

 376. We need to get to Donald trump as a team to ask him to ask the candidates to release all their records and Obama to release all his sealed records. We have a right to see who we are electing president or re electing president. How about Dr Ron asking trump too. Time is running out before the primary season starts.

 377. This sounds wonderful and I love the idea of the garlic sage butter – very different! My girls would love this because they aren't always huge fans of red sauce….but love garlic and butter.

 378. Well done to think of something like that

 379. I am glad someone finally spoke out about the Red Sox and NY craziness…You are totally right, Red Sox suck, Yankees suck…ANGELS RULE!! BWWAAAHAHAHAHA!!! Sigh, Yes Senor Ruiz, I am a crazy baseball fan that takes it too far at times…I am sorry, but I love it! I cant help it…

 380. Apparently this is what the esteemed Willis was talkin‘ ‚bout.

 381. That is so great! Good for you for taking a day off. I’ve told my husband before that I would love a weekend by myself. He could have great Daddy time with the kids at a hotel. They would love it!

 382. Agreed Matt. Yesterday was great for local music. The Empire Guitar show had a good turnout, afterwords I went over to longhaul and they had a great crowd for the bands also. Wish I could have gotten out to the park, but unfortunately was busy setting up for those two other shows. Glad it went great!

 383. I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

 384. I picked up my award:) I’m so giddy you just made my day! Thank you for nominating me! I enjoy reading your blog it’s always so easy to relate to someone else with three boys. I love em‘ dearly:)

 385. muhammed kara arkadasa (yusuf alper kaplan) tamamiyle katiliyorum agustosda 10 ile 15 arasi ordaydim akli az parasi cok olanlar icin cok iyi bir muessese yarismaci arkadaslara basarlar internette ki sitelerine inanmayin bildigin otelden sasmayin sevgiler saygilar her nerde yasaniyor ve yasatiliyorsa

 386. Incroyable.J’aurais cru que l’explication du dessin allait calmer ceux qui avaient raté le second degré de la première note… Eh bien non.Merci Marcel.A moins que ce soit du quatrième degré ?

 387. Whut? I am Scottish and I never knew any of this. This just makes the gyptians even more epic. It's also shows how incredibly knowledgable Pullman is about such a wide variety of things. Wow.

 388. This is a wonderful tutorial. What kind of yarn did you use for the ‘off-white’ color? It looks so thick and soft.. cuddly. I want to run to Michaels right now and buy 10 skeins…lol. Anyway, the blanket is beautiful! Thank you for the post.b/b)O(

 389. , I am still fairly spiritual, and that is the driving force behind my humans are equal, as explained above. I just come at it from a rather more primal and ruthless angle than a Christian.

 390. Very valid, pithy, succinct, and on point. WD.

 391. upon signing it:Ben Franklin: We must all hang together, or most assuredly, we shall all hang separately."Fat guy Benjamin Harrison to skinny guy Elbridge Gerry: I shall have the advantage over you because of my size. All will be over with me in a moment, but you will be kicking in the air half an hour after I am gone."

 392. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 393. Boy am I glad that I figured out real early that it’s all a combination of mutual attraction, respect, regard, and common goals. This ain’t mud-pies and Doctor we’re playing here.

 394. I wouldn’t be real comfortable in a class where we discussed what’s wrong with an apostle’s speech, even if I do think that way pretty often. But really, who can rein in high priests?Devyn, your teacher performed the discussion equivalent of a ring-and-run. I’d love to see us get better at candid, yet diplomatic, discussion. The bloggernacle does a lot to move us in that direction.

 395. il m’a fait d’autres cadeaux encore qui ne sont pas monnayables, et je lui en garde une grande gratitude.Aujourd’hui j’ai lu si je n’ai pas de cadeau à Noël ce nest pas grave, j’aurai toujours des épluchures de navet.Je suis comme leveto, je m’exprime avec sincérité, mais avec des omissions et je pense que l’essentiel est dans ces omissions. Ne vous leurrez pas Aquinze, je ne suis pas riche, mais pas pauvre non plus, j’appartiens à la middle-class.

 396. That’s an astute answer to a tricky question

 397. Fred,You are asking the wrong question. Lt. Governor Kim Guadagno was already in Mexico when Christie left for FL this past Sunday. The question you and others should ask is why did Christie leave the state on Sunday, with a pending blizzard, knowing his back-up was already out of the country, let alone out of the state?Whatever the answer, it speaks of pure negligence on the part of Chris Christie.

 398. It’s a joy to find someone who can think like that

 399. I truly enjoy looking through on this web site , it has got wonderful posts . “A man of genius has been seldom ruined but by himself.” by Samuel Johnson.

 400. Action requires knowledge, and now I can act!

 401. Many Bahamians seem culturally lost. That is why there is so much disagreement over what is Bahamian art or what is Bahamian music. A lot of Bahamians don’t know what it means to be Bahamian. They are too ingrained into the culture of the USA.

 402. I’m impressed! You’ve managed the almost impossible.

 403. Try doing some reading. The OPEC nations report reserves to the IEA. Notice something funny about those reports?Yeah, they're fiction and have never been audited. That allows both the Saudis to game their position both inside and outside the cartel and "peak oil" cranks and misfits to wander around screaming that "the end is near".Oops, maybe you missed this story when you were researching Venezuela's oil reserves:

 404. I’m impressed by your writing. Are you a professional or just very knowledgeable?

 405. What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 406. Thanks for any other fantastic article. The place else could anybody get that type of information in such an ideal method of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m at the look for such info.

 407. Smart thinking – a clever way of looking at it.

 408. This info is the cat’s pajamas!

 409. That’s a nicely made answer to a challenging question

 410. Thanks for sharing. Your post is a useful contribution.

 411. Time to face the music armed with this great information.

 412. Superior thinking demonstrated above. Thanks!

 413. bon courage les filles nous sommes de coeur avec vous,nous partageons votre joie, et vous envie du soleil , car nous pas formidable. A trés bientôt les filles et pliens de gros bisous a vous 2

 414. None can doubt the veracity of this article.

 415. I am curious to find out what blog system you are utilizing? I’m having some small security issues with my latest blog and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any suggestions?

 416. Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 417. This is way better than a brick & mortar establishment.

 418. comentou em 21 de novembro de 2011 às 15:50. Márcia,A Julia volta e meia usa os lápis de boca da Artdeco.Quanto ao corretor de sobrancelhas, voce pode usar uma sombra marrom e um pincel chanfrado!Bjs

 419. , „It’s terrific. Who should we get to film it, Alan or Ridley?“Ron said, „Hang on Frank, we’ve got to research it first.“Frank said, „I’ve just done that. Who should we get to film it Alan or Ridley?“

 420. I thought finding this would be so arduous but it’s a breeze!

 421. Jättebra gumman! Bra att testa lite allt möjligt för att då kunna hitta sin egna grej:))o du vet ju redan allt om dig och din kropp.Jag håller på dig!Attans att du ska bo så långt bort bara:(KRAAAAAAAAAM

 422. Pin my tail and call me a donkey, that really helped.

 423. Holy shiznit, this is so cool thank you.

 424. I went to tons of links before this, what was I thinking?

 425. That insight’s just what I’ve been looking for. Thanks!

 426. It would be nice to have a group of intellectual friends to sit with and discuss Life, The Universe,and Everything.But sadly, in American life such things don’t seem to have a place.Or at least in my life. I really need to spend more time with „intellectuals“.

 427. that, there is probably a very reasonable argument for legalizing cannabis. While it is not as harmless as NORML would have us believe, it is likely that the harm from law enforcement far outweighs the harm from the increased use of the drug that legalization would bring. Love your tax idea, though. I would take it in a heartbeat.

 428. Nooo sono stato battuto sul tempo! :-DComunque perche' non fanno in Italia i documentari o programmi educativi e informativi come li fanno in Inghilterra con trasmissioni stile Top Gear?Non e' che si deve sparare cretinate per fare share.

 429. Deborah, I looked at your etsy shop and after doing so I can’t imagine why you are insecure – YOUR WORK IS GORGEOUS! And as far as your displays go, I really liked the first one. I like the stones, black metals, slate – sets the tone for your style jewelry. Possibly set it against something lighter (beige) textured fabric/Paper (grasscloth, linen, burlap).Girl – YOU GOT TALENT! Flaunt it. ~ Shelley

 430. Ã…h detsamma! Nästa gÃ¥ng jag har vägarna förbi ska jag boka in en ansiktsbehandling hos dig. Handmassagen var underbart avkopplande – hur är dÃ¥ inte ansiktsbehandlingen?! Can’t wait! MÃ¥nga kramar tebax!

 431. Until I found this I thought I’d have to spend the day inside.

 432. Always a good job right here. Keep rolling on through.

 433. Glad I’ve finally found something I agree with!

 434. Hai lieve Em, weer een dag voorbij…. ben heel benieuwd naar je ervaringen! Je bent alweer over de helft! Wij hebben het goed hier in Zeeland. Goed weer tot nu toe iig. Dikke kus en knuffel van mama. En veel plezier!!!

 435. You make things so clear. Thanks for taking the time!

 436. That’s a knowing answer to a difficult question

 437. Your post has lifted the level of debate

 438. independence will not happen “and Nicola knows it.” When he was asked about his opinion on 16/17 year olds, he had no opinion????? Imagine, in front of tv cameras on Question Time, admitting you have no opinion!

 439. ( 2012.02.11 05:56 ) : I think other web site proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

 440. The genius store called, they’re running out of you.

 441. I thought I’d have to read a book for a discovery like this!

 442. Hey I am so happy I found your blog page, I really found you by mistake, while I was searching on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don

 443. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 444. You’ve got to be kidding me-it’s so transparently clear now!

 445. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 446. Your answer was just what I needed. It’s made my day!

 447. That’s the best answer by far! Thanks for contributing.

 448. Jeg er en av de som er overlykkelig over at Ting har fått nettbutikk, da nærmeste butikk er i et annet fylke (og lange avstander i Nord-Norge) Rosendahl elefant og ape har stått på ønskelisten et par år nå!

 449. I haven't seen any wildflowers yet, but many of the trees along the creek have started sending their buds forth. Even the crabapple trees outside my window.Sunshine always brightens my day no matter what mood I'm in.Beautiful shot, RuneE.

 450. That’s an important abstract, I found your weblog web page browsing for a related subject material and got here here. I couldn’t discover a lot more information, so it was good to find this internetsite.

 451. It’s like you’re on a mission to save me time and money!

 452. My mom forwarded me the Psychopath Test this morning, which I already have on the sidebar here. Her personal note on the forward was, “I GOT IT WRONG!” Which is good, cuz it means she doesn’t think like a psychopath. I wrote back to her:

 453. A lot of thanks for each of your work on this blog. Gloria really loves engaging in internet research and it’s really simple to grasp why. All of us learn all regarding the dynamic medium you produce insightful guides via this website and therefore improve contribution from other ones on the area of interest while our own girl is really being taught a lot of things. Enjoy the remaining portion of the new year. You have been conducting a pretty cool job.

 454. Stands back from the keyboard in amazement! Thanks!

 455. Carlos / Franklin, cuando vas a un restaurant, prefieres te sirvan la comida con ingredientes viejos o los mas frescos?El consumo se basa en la innovación y la creatividad, no en la represión a consumir siempre lo mismoUsted compra un telefono inteligente un un telefono “raspa hielo” de motorola? siempre buscaremos lo mejor, pienselo…

 456. Amazing that the Hurley’s would suck up to Hill and RU. What did RU ever do for them? RU fired Danny as an assistant and during his playing days at the Hall the RU players were either instructed or decided on their own to try to take him out and injure him during games. Yeah, suck up to RU but ignore your alma mater that stuck by you in tough times.

 457. Free info like this is an apple from the tree of knowledge. Sinful?

 458. There’s nothing like the relief of finding what you’re looking for.

 459. Robitussin Or Advil Congestion Relief, Any (Excludes Trial Size) – 01-29-12 RP or use $1/1 Advil Congestion Relief, Any – Coupons.com or use $2/1 Advil Congestion Relief, Cold & Sinus Or Allergy Sinus Product, Any –

 460. – Thich Nhat Hanh Sister Chan Khong Practicing Right Speech – Roshi Joan Halifax Controlling Your Emotions With Mindfulness MeditationjQuery(document).ready( function() { jQuery(".wrc-widget-tabs").tabs({selected: 0}); }); Filed

 461. That’s a clever answer to a tricky question

 462. Oh, wow. One reason why moving money into community banks is not a good idea is that community banks are saddled with bad commercial and residential loans that are causing them to collapse at a rate of about 4 or 5 a week. Anyone holding more than the FDIC limit in a community bank would have to be completely out of his mind. I read these comments by people who haven’t the slightest idea how banks are regulated or how they are currently performing but absolutely no inhibition about vomiting their misinformed opinions onto the internet and I weep for our country.

 463. With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

 464. I am forever indebted to you for this information.

 465. What’s the best natural way to get rid of acne under the skin?I have painful acne under the skin, it gets so red and irrated it’s crazy. No acne cream or potion helps, what do I do?

 466. fantastic present, self-same informative. I’m wondering why the opposite specialists of this sector do not recognize this. You should proceed your writing. I’m sure, you’ve a huge readers’ base already!

 467. Michal LudÄ›k – Myslím, že se to nevylučuje.Projevem legalismu v perversním slova smyslu je potÅ™eba rozsoudit to podle něčeho jednoznačnÄ› napsaného, i kdyby to mÄ›l být návod na polívku v prášku.Dovození závaznosti návodu na polívku v prášku je samozÅ™ejmÄ› projevem právního Å¡amanismu.

 468. Someone essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to make this particular publish amazing. Excellent job!

 469. Me dull. You smart. That’s just what I needed.

 470. Looks interesting. I’ll have to check it out when I get home from work tonight. Although it may make me want to get back into WoW again, which I don’t really want at the moment.

 471. A to racja – czego by nie robili to nasi kochani mieszkaÅ„cy i inni bÄ™dÄ… wieszać psy na wÅ‚adzach miasta i wszystko im siÄ™ nie podoba.Firma daÅ‚a ciaÅ‚a ze nie zaÅ‚atwili kÅ‚adki/mostu pontonowego i tyle w temacie.

 472. We shall observe the world of high-profile artists dividing, in the perception of much of the news media at least, into two camps – progressive, generous and sensible folk on one side, greedy corporate sellouts on the other.We shall also observe many, many greedy sellouts clamboring to position themselves in the progressive camp.It’s not that hard to tell the difference. So far.

 473. Brilliance for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

 474. I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and great user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 475. Taking the overview, this post hits the spot

 476. très très belle recette, une véritable innovation pour moi, je prends de suite, je connaissais le rôti de porc au lait mais le poulet… pas du tout, en regardant tes photos… magnifique !!! bravo et merci, une recette que je vais adorer….très bonne soirée,bisous

 477. sakın sigara içmeyin hayatınızı olumsuz etkiliyor valla benden demesi sakın sigara içim demeyin agız kokusu yapar. Dudak ,yanak ve gırtlak kanserine gibi 25 tane zararları var arkadaşlar

 478. You have more useful info than the British had colonies pre-WWII.

 479. I am not sure how I feel about the thumbnail feature. Where I understand it can be used to fish out all the videos that use fake thumbnail images, it can also be a huge disadvantage. If there is a lot of movement in the video, most of the images could be blurry. I also took advantage of the middle thumbnail to help brand my video as best as possible. It's always related to the video and always helped.

 480. Clever, Winfred, using what you know of your family to speculate on the past. I have even seen something like this done with nonfiction family history to create a more readable story.

 481. hola estoy desesperada mande un correo a una persona y antes de llegarle a esa persona le llego a otra y yo no mande a nadie mas, necesito saber como puedo averiguar de ke manera paso todo eso.

 482. Iluminados, illuminati o como se llamen… No entiendo como esta crisis paraliza a la gente de tal modo que parecemos aceptar sin rechistar todas las barbarides a las cuales nos quieren someter..esos hijos de… su madre..Me asusta este pasotismo, mucho.. Besos, Rafa.

 483. romyxHi is anyone finding that your sent sms msgs are being deleted on their own , this never happened to me before but has been happening since i installed this romHave i done something wrongJust curious

 484. Linda, thanks for getting in touch with us. Happy to hear that you found us at New Moon.You can visit us at the farmers markets on Saturday (we are in front of the New Moon), or you can do special orders through Nutritional Discount Center on Main St.I deliver to them on Tuesdays and Fridays, so just give them a call and they will pass the order on to me. Their contact info is on our “where to find us tab”.Thanks,PJ

 485. This is just the perfect answer for all of us

 486. How neat! Is it really this simple? You make it look easy.

 487. An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

 488. National Coffee Cake day, who knew, these all look wonderful. My Gary's grandmother used to make a bread with cardomom and we used to love it; that last bread shape reminds me of it.

 489. I’m not easily impressed but you’ve done it with that posting.

 490. Daniel, there is a novel, The Mosque of Notre Dame de Paris, 2048 , by Yelena (or Elena) Chudinova, which parallels your Orwell adaptation. This novel envisions life in a dystopian Islamized France in the middle of the twenty first century. Excerpts from the novel, translated into English, can be found at jihadwatch.org. The book itself is not yet available in English; it has reportedly sold well in its original Russian, and, I believe, has just been translated into French.

 491. What are you saying, man? I know everyones got their own opinion, but really? Listen, your website is awesome. I like the work you put into it, especially with the vids and the pics. But, come on. Theres gotta be a better way to say this, a way that doesnt make it seem like everyone here is stupid!

 492. Just desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply great and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 493. Gratulerer med feiringa! Eg vart faktisk følger nummer 150! 🙂 Har kikka langt nedover bloggen no, og det var koseleg lesing. Vil ønske deg masse lukke til med innspurten som student! 🙂 Ønskar meg veeeldig fleire mummikoppar til samlinga, for eksempel søte Mymle eller herlege Sniff, og slÃ¥r til med 3 lodd!

 494. I was just there this weekend… and I loved it… itbis beautiful and the hotel and people are wonderful… will visit again….. and the coolest thing is that if you book hotel and sttraction you get a discount for the park and hotel great deal…… i got mine for 250 for three days two nights and safari park tickets… =)

 495. Happy New Year, Angie!Thanks for a year of your lovely dishes, and desserts. These cute little trifle/parfaits are just the perfect addition to a full meal for today:DDD

 496. I can see that you are putting a lots of efforts into your blog. Keep posting the good work.Some really helpful information in there. Bookmarked. Nice to see your site. Thanks

 497. This is what we need – an insight to make everyone think

 498. I literally jumped out of my chair and danced after reading this!

 499. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 500. AN ANSWER TO MY PREVIOUS QUESTIO -If Sen Burris is not a legal Senator then the Senate vote is only 59 not 60 thenfore NOT PASSED. If the President signs this Bill he will be committing FRAUD, grounds for Impeachment. If the President is Honest (cough sneeze wheeze) he will wait until the Burris issue is resolved.The White House and your Senators should be swamped with calls, faxes and emails pointing this out.

 501. Generally I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 502. You can definitely see your skills within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 503. Perché non mettere dei compressori ad aria nei tubi delle colonne in quanto potrebbero aiutare di molto quanto c’è poco vento.Darebbe più spinta di rotazione nelle girate delle pale.Così girando si ricaricherebbero di molto.

 504. My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page again.

 505. Did someone say ’nice long tour‘ and ‚fun‘? **shoulders slumped** Dreamy Dryad petra inbam..peravillai ivvaiyagam! :-(Ensoy :-)! I’m not asking for pics – I’m jealous enough even without them. 🙁

 506. Ya learn something new everyday. It’s true I guess!

 507. Otroligt bra bild på din minsting. Söt är hon som socker också. Du tar väldigt bra komponerade bilder tycker jag. Ha en bra kväll/MArie från Skåne

 508. dawid pisze:Cześć,Kiedy jakiÅ› kolejny wpis dotyczÄ…cy Arduino? PÅ‚ytkÄ™ już dostaÅ‚em z Chin, teraz z chÄ™ciÄ… bym poczytaÅ‚ o jakimÅ› ciekawym projekcie 🙂

 509. alice · venerdì, 30 novembre 2012, 6:47 pmQuanto all’immagine di Bindi, devo dire che molto aiuta anche l’insistenza con cui l’altra sera Mentana ha contribuito,mostrando più volte il suo nervosismo quando si è incazzata con la Berlinguer.Evidentemente non è solo la destra o i Berlus -coni/chini che la attaccano brutalmente.Io ho molto rispetto per lei. Non la voterei nè l’ho mai votata, ma è una che si batte sempre e si batte bene. Forse è per questo che dà fastidio.

 510. What a nice way to wake up this morning…drinking coffee and looking at all these beautiful couples in love. So much emotion and beauty in each picture !

 511. Why do I bother calling up people when I can just read this!

 512. It’s a real pleasure to find someone who can think like that

 513. Hi,das Image funktioniert toll. Gibt es vielleicht auch ein Image mit XVDR-Plugin?Leider klappt bei mir das Compilieren mit “PVR=yes2 nicht (ohne klappt es). Ich hab das Problem gepostet:Ein XVDR-Plugin für das XBMC am Raspberry PI wäre für mich sehr interessant!

 514. Gratulerer med både det kommende bok og din fødselsdag! Håper du får en kjempefin dag, og at det nye året bringer like mye inspirasjon fra din hånd og din blogg som det gamle har gjort. Takk for det:)

 515. if you’ll need your internet site to position higher is search engines like google you better keep an eye on the kick off day of Seo Link Monster

 516. Your reason for not liking the Taker match is the very reason I loved it. It was pretty cool that Triple H just decided to forget about out-wrestling the Undertaker and just wanted to kill the guy to GET THE JOB DONE. Only they could get away with a something like that. And for a fued that went on for four years now, the emotion exhibited by Michaels and the ending felt right.

 517. Aaahh, the tartan bow, the wonderful dress (better above the knees!) and THESE boots – Vix-tastic! (Sorry, that's an extremely silly word, won't happen again 🙂 xxx

 518. I suppose that sounds and smells just about right.

 519. Thanks for contributing. It’s helped me understand the issues.