Mustafa Y?ld?zdo?an ile röportaj

Mustafa Bey, Almanya´da ´Türkiyem´siz bir dü?ün olmaz. Mutlaka her dü?ünde, bu parça, sizin parçan?z çalar. Bu parçan?n bu kadar bir fenomen olaca??n? bekliyormuydunuz? Özelliklede Avrupa´da bu kadar tutulaca??n??

Tabiki o dönemde ya?ananlar çok önemli. Yani 1993de baslayan, 1999a kadar devam eden süreç. Ozaman?n ?artlar? önemli. Terör dönemi. Dolay?s?yla o parçada o döneme denk geldi… O gündemi yakalayabilmek önemli… K?smet yani. Allah´?n takdiri… Ve dedi?iniz do?ru. Avrupa´ya gitti?imizde her konserimizde mutlaka bu parçay? okuyoruz. Ve Avrupa´da konserlerde o küçük çocuklar?n, 3-5 ya?lar?ndaki çocuklar?n bo?azlar?n?n damarlar? patlarcas?na ´Türkiyem´ ba??rmalar? bizleri tabiki çok sevindiriyor… E?er Türkiye´de – Allah korusun – bu vatan sevgisi, millet sevgisi, memleket sevgisi kalmasa dahi, Avrupa´da yeti?en tüm o çocuklar?m?z o kuruyun dallar? ye?ertecek a?ka ve ?evke sahip olduklar?na inan?yorum ben. Çünkü ?u avantaj var… Türkiye´de sokaklarda gezerken dikkat edin insanlar?m?za. Günde 5 vakit ezan okunur ama hiç kimsenin umurunda de?il. Her yerde bayrak vard?r, bayraklar sallan?r, ama hiç kimsenin umurunda de?il. Elinizde var olan ?eylerin k?ymetini bilemezsiniz. E?er siz, sevdi?iniz veya ba?l? oldugunuz ?eylerden ayr? kal?rsan?z, onun de?erini anlars?n?z, onun fark?na var?rs?n?z. Dolay?s?yla Avrupa´da ya?ayan çocuklar?m?z?n biraz daha vatanperver olmas?, memleket sevdal?s? olmas? – Allah´a binlerce ?ükür – çok güzel bir duygu. Buda devletin i?tiraklar?yla olu?mus bir sevda de?il. Bireysel bir mesele. ?nsanlar?n kendisinden gelen bir durum… Çünkü çocuk soka?a ç?k?yor, kilisenin can sesini duyuyor. O çocuk ister istemez, ´ben hristiyan de?ilim. Peki müslümanl???n neyi var? Ezan? var.´ diyor. Belki birazda a?a??l?k kompleksi var, çünkü heryerde yabanc?, ondan dolay? kendi özüne sar?lma duygusu ortaya ç?k?yor… Dolay?s?yla ´Türkiyem´ parças? Avrupa´da olumlu kar??land?.

Mustafa Bey, dedi?iniz gibi, Avrupa´da gurbetçilerimiz de kimli?e sar?lma durumu var. Çünkü bir yanl?zl?k piskolojisi olabiliyor, ezana, vatana hasret kalma meselesi var… Peki kendi de?erlerimizi gurbettede muhafaza edebilmek ve gençlere aktarabilmek için, sizce nelerin yap?lmas? gerekiyor?

?imdi 50 sene önce Almanya´ya misafir i?ci olarak giden, tarlas?n? b?rak?p, oralara gidenler ile, ?imdiki durumu iyi de?erlendirmek laz?m. Amerika, dünyan?n neresinde olursa olsun, kendi vatanda??n?n nerede, nas?l ya?ad???n?, kaç çocu?u oldu?unu, nekadar geliri oldu?unu bilir. Ama biz öyle garip bir memleketizki, 50 sene önce Avrupa´ya gönderdi?imiz vatanda?lar?m?z hakk?nda hiç bir ?ey bilmiyoruz. Nerede kald?klar?n?, nas?l ya?ad?klar?n?, öldülermi, kald?larm? bilmiyoruz… ?imdi devletin bir tak?m sorumluluklar? var. Ben varsam, devlet vard?r. Devleti devlet yapan millettir. Dolay?s?yla ben Avrupa´da her zaman ?unu söylüyorum, devlet orada konsolosluklar açm??. Büyükelçilikler açm??. Almanya´da zaten ikinci s?n?f vatanda? olan türklerimiz, birde o türk konsolosluklar?na girincede ikinci s?n?f vatanda? muamelesi görüyorlar. Türk konsolosu, türk bayra?? as?l?. Türkiye diye giriyorsun… ?imdi o insanlar?m?z?n ruh halini dü?ünün… Dilini unutan, dinini unutur. Onun için Avrupa´n?n heryerine te?kilatlar açanlardan Allah raz? olsun. O te?kilatlar? sevelim, sevmeyelim ba?ka bir ?ey, ama Allah raz? olsun…

Èvet, 50 sene önce misafir i?ci olarak gitmi?ler, fakat geri dönmemi?ler. Bunu nas?l de?erlendiriyorsunuz?

 

?imdi giden insanlar?m?z, geri dönece?iz diye gitmi?ler. Yani halimizi yerine getirelim, çoluk çocu?umuza araba alal?m, ev alal?m, diye gitmi?ler… Sonra çocuklar büyümü?. Çocuklar entegre olmu?, uyum sa?lam??lar. Sonra ´hadi çocu?umuz büyüdü, okusun biraz´ demi?ler. Daha sonra çocuklar 20 ya??na gelmi?, delikanl? olmu?. ´Hadi evlendirelim´ demi?ler. Sonrada onlar?nda çocu?u oluyor, torunu oluyor… ve geri dönemiyor. ?imdi bu safhada bir genç niye geri dönmek istesin? Çünkü Türkiye´nin sosyal hayat? çok farkl?. E?itim çok farkl?. Dolay?s?yla Türkiye´ye gelmez ve gelmeyide dü?ünmüyorlar… buda çok normal bir?ey.

Peki Mustafa Bey, o zaman orada büyüyen, ya?ayan ve dönmeyecek olan gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

1. Almanya´da ya??yorsan?z, almancay? bir alman çocu?undan daha iyi konu?man?z laz?m. Bu alternatifsiz. 2. Okuyacaks?n?z, güzel karde?im. Okuyacaks?n?z, çünkü ba?ka bir alternatifimiz yok. Bizim babalar?m?z tarlalar?n? b?rak?p gitmi?ler, fabrikalarda ve lahan çukurlar?nda çocuklar?n? büyütebilmek için mücadele vermi?ler. Benim babama emir veren insanlar?n amiri ben olmak mecburiyetindeyim. Bu ?ekilde hizmet etmeliyiz. Çünkü ´insanlar?n en hay?rl?s?, insanlara hizmet edendir´…. Avrupa´da ya?ayan, dilini, dinini unutmayan bir çok insan?m?z var. Ama nice nice ailelerin çocuklar? varki, batakl?klara dü?mü?ler. Eroin, esrar, fuhu?… ?imdi bir türk vatanda?? olarak, bu pisliklere bula?m?? bir türk gencimizi gördü?ünüz vakit, sizin yüre?iniz s?zlam?yorsa, sizin damarlar?n?zda dola?an kandan ?üphe etmeniz laz?m… Ozaman biz Avrupa´da çok çal??mak mecburiyetindeyiz. Ama kazand?klar?m?z? profesyonel bir ?ekilde yine insana yat?rmam?z laz?m… Mesela Türkiye´de baz? tatil bölgerinde en güzel hanlar Avrupal?lar?n. En lüks evler… Baz? yerlerde 500 tane yazl?k var, hepsi Avrupal?´lar?n. Öyle yerlerden her geçti?im an, içim s?zlar… Çünkü sadece y?lda 15 gün bu yazl?klarda gelip kal?yorlar. O 500 haneye harcanan paray? bir dü?ünün… 15 gün için o para o duvarlara, o betonlara yat?r?lmaz… 10 tane fabrika aç?lsa, orada çoluk çocu?unu çal??t?rsan, daha karl? olursun… Dolay?s?yla ?imdi Avrupa´da çocuklar?m?z ne yapacak? 1. Öncelikle h?rs?m?z olacak. H?rs?m?z ama kendimize ait. Ba?kas?na zarar vermeden. Allah herkese ayr? ayr? kabiliyetler vermi?. Herkese ayr? güzellikler vermi?. Bizim çocuklar?m?zda müzikde, sporda, e?itimde, her alanda en ba?ar?l? olmak mecburiyetinde. O a?k? onlara kim verecek? Bizim devletimiz o a?k? verecek, te?vik edecek. Bizim ba?ar?l? çocuklar?m?z bat?l? üniversitelerden burs alabilmek için, onlar?n anlay??? do?rultusunda ya?amak mecburiyetinde de?il. Bu çocuklar kendi hür iradeleriyle ya?ayabilmeli, dü?ünebilmeli, bende ona hizmet edebilmeliyim. Çünkü o bir bilgi kayna??d?r… Tüm dünyaya bakt???m?zda, bir bilgi kayb?na u?ruyoruz, yeti?mi? insan kayb?na u?ruyoruz. Niye? Çünkü biz ne doktorlar yeti?tiriyoruz, ama onlar?n giderlerini kar??layam?yoruz. Onlar? hemen di?er ülkeler kap?yor. Bu çok ac? bir?ey… Çünkü biz bir güne?iz. Bu güne? benim maziden bugüne kadar gelen türk milletinin ve Türkiye devletlerinin hep özgür iradesiyle 3 k?taya, 7 denize hükmetmi?. Adaleti, medeniyeti hep biz götürmü?üz o insanlara. Ozaman bizim çocuklar?m?z özlerini ve tarihlerini çok iyi bilmeli. Dolay?s?yla Avrupa´da ya?ayan ve do?an, Avrupa´da okuyan genç karde?lerimizin babalar? gibi olmalar? yetmiyor. Analar? gibi olmalar? yetmiyor. Çünkü analar?da babalar?da zorluk içerisinde yeti?tiler… Dolay?s?yla bunlar?n fark?na vararak idealist olmak mecburiyetindeyiz. Do?ru bildi?imizi, cihan kar??m?za geçse dahi, Peygamber Efendimiz (sav) gibi ´Sa? elime güne?i, sol elime ay? verseniz, ben bu davadan vazgeçmem´ diyeceksiniz… ?nsanlara hizmet edeceksiniz. Bireysel olarak, e?er biz berabersek, beraber kahvemizi içeriz. Kahvemiz var ise, beraber içece?iz. Bilgi de bunun gibi. E?er sen bu milletin bir ferdi isen, senin bir bilgi hazinesi olabilmen için, o bilgi sende var ise, o zaman o bilgi önce senin kendi milletine, senin kendine yak???r, sana faydas? dokunmal?… Dolay?s?yla bunu yapabilmek için türkçe önemli. Dil, dil, dil… Ama ?imdi Türkiye´ye bak?n, dizilere bak?n, konu?ulan türkçeye bak?n… Onun için Avrupa´daki karde?lerimizin türkçesine k?zam?yorum, hiç bir ?ey diyemiyorum.

Mustafa Bey, Konfüçyusun bir sözü var, ´Bir toplumu yok etmek için, silahlara gerek yok. Lisan?n? unutturmak yeterlidir´ diye… Peki Mustafa Bey, Avrupa´da son senelerde çok nadir konser veriyorsunuz? Bunun nedeni varm?? Eskiden çok daha fazla sizi görmek ve dinlemek mümkündü…

Avrupa´da geçmi?te çok konser verdik. Özellikle Almanya´da. Bir y?lda 65-67 konser verdi?imiz oldu, 7 sene önce. Art?k insanlar? tan?r olduk. Bebekken elime al?p resim çektirmi?im, ondan sonra ni?an?na, dü?ününe gitmi?im… böyle olunca, biraz uzakla?mak laz?m. Ve ben ?una inan?yorum… Orada ya?ayan insanlar?m?z, bir ar?n?n türlü türlü çiceklerden öz ald??? gibi, davranmal?lar. Çünkü bu do?rultuda yanl?z ben yokum. Birsürü arkada?lar?m?z var, benden çok de?erli sanatç?lar?m?z var. Onlar?da ça??rmak laz?m. Onun için ben kendimi biraz geri çektim. Yinede arada-s?rada gidiyoruz tabiki. Konserler devam ediyor.

?eyh Edebali´nin Osman Gazi´ye nasihatinde geçiyor, ´Sevildi?in yere s?k gidip gelme; muhabbet ve itibar?n zedelenir´. Adeta bunu uyguluyorsunuz yani….

Evet, bu çok do?ru bir söz. Ben buna inan?yorum. Sevdi?inizi çok sevmeyin, bir gün gelir dü?man olursunuz. Dü?man?n?z?da fazla yermeyin, gün gelir dostunuz olur… Yani ben kurufasülyeyi severim, ama hergünde olmaz yan?… Ama arkada?lar?m?z? unutmu? de?iliz, yine geliriz Allah izin verirse. Çok güzel dostlar?m?z var. Dünya-ahiret güzel karde?lerimiz var… Avrupa´da ya?ayan insanlar?m?z?n belkide kimlik bulmalar?nda çok büyük faydalar? oldular. Ben onlara minnettar?m. Dünyan?n neresinde bir türk var ise, k?smet olmu? benim bir albümümü alm??larsa, benim onlara bir refah borcum var… Dünyan?n öbür ucundada olsalar, ben davete icabet ederim, ben gelirim… Benim albümümü alan herkese benim bir borcum var, karde?im…. O yönden hiç bir problem yok çok ?ükür.

Peki Mustafa Bey, bu ho? sohbetiniz için ve bize vakit ay?rd???n?z için size çok te?ekkür ediyoruz…

Rica ederim. Ben te?ekkür ediyorum. Almanya´da ki karde?lerime selamlar?m? iletiyorum.

Publiziert in: Ayasofya, Nr.33 2010

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …

202 comments

 1. Aptaceirpion for this information is over 9000-thank you!

 2. Hey very nice blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also…I am happy to find so many useful info here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 3. Thank u dear Jai!! makes total sense to me!! and yes. i so agree!! what i recall of it is same as you, and also more lights, and a little smaller indeed the huge transparent material is so cool! i recall dreamflights on my own scout ship made of this same material… it is in fact very complexly and intelligent camouflage, made of hundreds of billions of captors, sensors, and projectors ! nice!!

 4. I don’t remember meeting them either and I *grew up* in the Sault and hung around with the grandparents all the time. That doesn’t mean I *didn’t* meet them, just don’t remember. I do know that we did not spend time with the Raeburn branch of the family, except for Anna, who lived in grandma’s attic. Nowadays we cross paths with “Ruby” Raeburn at Frank’s, where he eats breakfast every day.

 5. On Ty’s website I posted that my 11 year old son would love thisskateboard. Two of his favoriteactivities are skateboarding andboogie boarding(no surf lessons yet). He loves going down to Huntington Beach and watching thesurfers. This would be perfect for him. Thanks for the great contest.

 6. Copycats worden getolereerd door vacaturesites omdat het traffic drivers zijn. Feitelijk hebben vacaturesites hun SEO/SEM inspanningen deels overgedaan aan copycats. Zolang hierin geen verandering komt zal er voor de werkzoeker weinig anders opzitten dan de bittere pil te slikken

 7. Son of a gun, this is so helpful!

 8. Following you on bloglovin' now. The dress is stunning so I would style it very simple with a pair of classy black pumps and some pearls around my neck.

 9. La seria 100 de renfe, no tiene los bogies compartidos entre coches, solo lo tienen los trenes de la empresa TALGO como los 130, 112, y todo el material movil de Talgo.

 10. LOL. I’m glad he did climb it as I didn’t want the tree falling on our house this winter. The arborist actually had his brother go up the tree as he was lighter. The brother is an arborist in Seattle and was visiting for the day.

 11. This is just the perfect answer for all forum members

 12. I came, I read this article, I conquered.

 13. Oh no! Did the invitations already go out? Its so understandable how that happens. My new husband ( ) proof reads for a living and he found so many mistakes on several drafts on mine…So I totally get how that can happen. Hope it all works out, they are beautiful invites.

 14. Dec13j Hi, thx for letting us know where the subs came from. I find it important to know who made the subs cause subs can make a big difference.Also, what does “OCR of a.f.k.’s” mean? Im not sure what OCR stands for.

 15. “For me this is just another indicator that Traditional Catholocism is only for the rich, FSSP seminarians are required to pay $7000 a year in tuition fees, half decent vestments cost an arm and a leg etc etc. “I think it would be incorrect to assume that most traditional seminarians come from well-to-do families who can or will pay the freight. Or to assume that traditional priests ordinarily pay personally for the (typically beautiful and sometimes expensive) vestments they wear to celebrate the traditional Mass.

 16. Thanks foryour tutorial.It looks like it needs a written tutorial, listed step by step.We also need to know the version of GoPro Camera and all the version of software.Without it is confusing. You know speaking out of the blue does not always explain it clear. With the writing you can go over it again and again until it is totally clear for everybody.This is not critique it is a support.Thanks,Peter

 17. Hi! As any portuguese (as myself) I just love charcoal chicken and is available just around any corner. I think I may call it portuguese's very own take-away food.However I have a correction to make, it's called piri-piri (or piripiri) not peri-peri. 🙂

 18. That’s going to make things a lot easier from here on out.

 19. Over ten years after fter the greatest telecommunications disaster Levon Ter-Petrossian as president and Robert Kocharian as prime minister forced upon Armenia, the situation might be finally normalizing.

 20. suis sur Mac… et le connexion guard de Tunnelblick n’est pas dispo sur Mac. snif, snif… Je vais vérifier demain, alors que j’aurai un peu plus de temps, si l’autre app dont j’ai parlé (viscosity) en propose. Tu as raison concernant la prolifération de logiciels divers et variés : c’est vrai que j’ai probablement tendance à en télécharger trop. Mais, s’il faut chercher le site (CheckIP, pas exemple) pour vérifier son IP, alors qu’un simple click sur la barre de menus facilite la tâche…

 21. The best part of the Mill karaoke in the video is that that was the “Staff” song, meaning almost everyone on stage actually WORKS at the Mill. It’s also hosted by the Mill’s delivery manager, Joel, who works part time for Gemini Karaoke.

 22. I’m really into it, thanks for this great stuff!

 23. That’s a smart answer to a tricky question

 24. What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 25. Aquí el abrazo del fan number one de la cuadrilla coberturas. Mi enhorabuena. Mi cariño. Mi admiración.PD. Yo me hubiera ofrecido voluntario para llevar los cafeses a los teclados azules. Lo de la poesía báltica, sea del siglo que sea, como que no…

 26. SaraDecember 18, 2012Just read all of your posts. Wow! You so sound full of energy. Sounds like the trip has gone really well. Very curious to hear more details about what your group was sensing on the 12th. Can’t wait to hear how the rest of your time unfolds. Be blessed my friend. Hugs

 27. That’s a sensible answer to a challenging question

 28. Pleasing to find someone who can think like that

 29. Jul29 Violence is probably worse because it can be avoided and by that I mean that people are going to be affectionate no matter what but the violence that is in the media (with the exception of the news) is made up and you can help your children not to be violent.

 30. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 31. One book that really touched me was The Bridges of Madison County. Even though the story involved adultery, I found Robert and Francesca’s love story to be touching. It made me think how deep and enduring love can be even if the relationship is for a short time.

 32. JUNE?! NOOOOOOOOOOOOO!!!!!!haha Just kiddingI guess I’ll just have to re-read the series (AGAIN) until you release the Grey God. Have fun traveling! And again, your books are amazing!!

 33. Do you have more great articles like this one?

 34. Me and this article, sitting in a tree, L-E-A-R-N-I-N-G!

 35. Great interview Elke and Lynda! Looking forward to your book release Elke. You should definately go to China and then set one of your stories there!

 36. I know exactly what will progress you intellectual growth! i hope you like to read start reading george orwell 1984start reading and learning new words so that you can articulate your ideas more efficiently. Start to research topics that you like because if you know alot about 1 or 2 or maybe even 3 things it it easy to find a relation to things that may seem unrelated. But i advise you to read 1984 and other books that intrigue you.

 37. Recuerdo las épocas gloriosas con el “600″ calentando a todo calentar en la N-II en cuanto pasábamos Fraga en dirección Zaragoza. En Candasnos intentábamos que alguien nos diera agua para echar al radiador, je, je, je, ¡agua en Candasnos!, je, je, je…

 38. animation apprenticeship. Around a minute long, the film deals with the intricate act of pierogi making, which, it turns out, can be a real pain (pinch?) in the neck if you attempt going it

 39. Ciao indopama, mi chiedevo, ammirando per l'ennesima volta i quadri di Roerich, se anche tu, ormai uomo di mare,non senti una viscerale spinta per quelle vetteciao Paolo

 40. this is one of the reasons that makes me want to stop doing architecture.Dezeen. can you dream of something like Dezeen X. where no japanese projects get in or interior decorations whatever. We want to see a real selection. And this is nothing at all. This is depressing. Dezeen was not like this.Dezeen. Be more strict. you don’t need to go crazy like only publish zumthor.By the way, I hate zumthor.Why is it so forbiden to hate zumthor?

 41. I don’t even know what to say, this made things so much easier!

 42. Es lamentable todo lo que hacen algunos escrupulosos., ni siquiera respetan el dolor y la tragedia., un abrazo Américo y Fe en Dios que todo saldrá bien., pronta mejoría para tu suegro.,un abrazo y mucha fuerza a toda la familia..

 43. faut aussi éviter les cheveux sur le visage, ces petits malins ont apparemment la fâcheuse habitude de capter toutes les crasses qui passent (genre fumée de cigarettes dans les bars etc), j’ai lu je-sais-plus-où qu’ils n’aident pas à garder une peau saine.#graindesel

 44. Thanks for sharing all the pictures. There are some fabulous designs available. I am a relatively new quilter and I would love a BOM. I am not great at picking colors, so this would give me an opportunity to make a quilt without having to stress over which fabrics would go well together.

 45. I don’t know who you wrote this for but you helped a brother out.

 46. Comunque secondo me:La Destra: destra sociale, conservatorismo socialePopolo della Libertà: cristianesimo democratico, berlusconismoLega Nord: ognuni un'ideologia diversa (area maroniana: liberaldemocrazia, socialdemocrazia; area calderoli: cons. sociale, xenofobia)Futuro e Libertà: conservatorismo liberaleUnione di Centro: cristianesimo democraticoAlleanza per l'Italia: cristianesimo socialePartito Democratico: socialdemocrazia, liberalismo socialeItalia dei Valori: legalitarismo, liberaldemocraziaSinistra, Ecologia, Libertà: eurocomunismo, socialismoFederazione: comunismoMovimento 5 stelle: decrescita, E-democracy

 47. QueenNadorSalaam, hahahaha t is wel lachen ja deze column. Maar er is niks mis met die namen zoals lina en rayan ??? die komen immers ook voor in de koran dus ze zijn net zo krachtig als de andere namen, alleen klinken ze wat minder “grof” in de mond. ma3a salama

 48. Itse kävin Tallinnassa viikonloppuna ja kyllä keinui sekin paatti, muttei niinkuin Tukholmaan suunnanneet. Otin ensimmäistä kertaa elämässäni matkapahoinvointilääkettä ja kyllä kannatti! Suosittelen!

 49. „Há imensos parques de estacionamento á volta do Bairro Alto – Campo de Ourique, Restauradores, Trindade, Largo do Camões, Praça da Figueira, e imensos transportes para o Rato.“Eheh. Acredita mesmo no que escreveu?“Ó Maria, vamos jantar ao Bairro Alto. Deixamos o carro em Campo de Ourique e vamos de transporte público. Traz os guarda-chuvas.“Nesse caso, a Maria não preferiria jantar em Campo de Ourique?

 50. ALOHA:THE VALUE OF HOMES DECLINE TO MEET TOO HIGH PAST HOUSING COSTS…CHEAP CAN GO CHEAPER…ONLY WHEN THE RENT TO MORTAGAGE COST IS IN EQUILIBRIUM WILL THE BOTTOM OF HOUSING BE MET.WE ARE NOT ON THE BOTTOM.THE BOTTOM IS WHEN YOU ONLY CAN SEE UP…ALOHA & MAHALO, xnukie

 51. , you also have to be careful not to override the marginalized groups themselves. For me that means if no one else will/can speak up, then I’ll do so. If there are someone else there from the marginalized community I’ll leave the podium to them. But for example within my (extended) family there are many who are, frankly, borderline racist, and I feel that in those situations, I have a duty to not just shut up and say “it’s not my problem”, but to speak up about it.

 52. OMG!!! I love the looks of that Robot Book!!! I am sure my kids would love it too, but really I think I want it for Christmas!! Totally need to come back and check out this post again!! It is awesome!! 🙂

 53. Hey guys I just got back from my game and well we…WON I’m so happy and I finally got the new DORK DIARIES book plus, I’m already on page 42.

 54. Hi Aneta,I agree that having a Plan B is a great way to help our Plan A work out – and if it doesn’t work out, then at least we’re well on the way with our Plan B. Best wishes for your own maintenance, the dating and your Plans A and B.Katherine x

 55. “I have an idea for real stimuls:”Jamil,I have a better idea, debase every foreign currency that you own. Enjoy the great currency rate to the bottom. Tariffs, barriers and real protectionism. Your paper will be obliterated. Good faith and credit. How’s that for stimulus. Any clowns on the board tonight?

 56. Apreciez comentariul,umorul si finetea observatiei. O remarca pt final. Si intelectualul ca si popa are nevoie de cutia milei ca sa traiasca. De fapt au doua(cutii) una la guvern(ambii sunt platiti de stat,majoritatea cam prost) iar alta in biserica unde fiecare e platit dupa har. Asa ca nu mor de foame,dar se uita peste gard si sunt pizmasi.

 57. What’s it take to become a sublime expounder of prose like yourself?

 58. NV is also considered irrelevant because of tradition that IA, NH, and SC are the 3 facets of the GOP base, so if a candidate does well in these 3, then s/he is likely to go all the way. However, the tradition also came about when states in the West were less populous than they are now (e.g. now WY has a higher delegate count than NH, as NV does over SC). Romney is still trouncing everyone on delegate count, but McCain is anointed the “front-runner” because he has won 2 of the 3 special states (and the hearts and columns of the liberal biased, East-coast based media).

 59. Viata este uneori nedereapta , Nuta !O gluma proasta , iata : Sotul: De cate ori ne certam tu esti foarte calma. Cum reusesti?Sotia: Ma duc si spal vasul de toaleta.Sotul: Si asta te calmeaza?Sotia: Da, pentru ca il spal cu periuta ta de dinti!

 60. Your website appears to be having some compatibilty issues in my ie browser. The content appears to be running off the webpage pretty bad. If you want you can contact me at: and I will shoot you over a screen shot of the problem.

 61. If she doesn’t want you back then nothing you can do is going to get her back. Life much too short to be hung up on someone that doesn’t want anything to do with you, move on, just move on, it ain’t that serious.

 62. some data would be usefulYes. Which could be tricky, considering medical innovations are often realized not only through a combination of public and private investment, but of international joint ventures.

 63. Finding this post solves a problem for me. Thanks!

 64. ca fait plaisir de voire que quelque chose que j’ai experimente sur moi (multisport pour entrainement CAP) et qui m’a donné de bon resultat soit prise comme template.Julien et les autres il faut que vous me payez le royalties

 65. Apparently this is what the esteemed Willis was talkin‘ ‚bout.

 66. Anecdotes are not data, but I know several households that contributed to the trend. All were basically in the same situation: one spouse was working, the other was NIL staying home to deal with children, an elderly parent, writing a book, working on a degree, whatever. When the working spouse lost their job, both started looking for work.

 67. Best celebration We have lots of people, in addition to consider my family, I actually already dug half the internet for this information! I not really recognize in which take the supplements, but for my family you will be the top! Along with great!

 68. miss previous Moments from Season Two: Kasim Reed, Alana Shepherd, Charles Driebe, Hank Aaron, Kevin Rathbun, Larrie Del Martin, Mike Luckovich, Dan

 69. I heard that also and now I see red……way over the top…..I would never ever vote for her to win I only hope the jury feels the same way. No need for this lie to come up. I am a breast cancer survivor and shocked she used this lie. Sick girl!!! NOT A FAN OF Danielle !! Pathetic..sad…..needy…self centered….ect………………..

 70. Sounds like people are getting out and stirring and checkinig things out after being house bound due to weather and now they are interested to see what they may qualify for in a home and what is available. I think the US is going to see changes this Spring in inventory with Luxury homes later in the summer.It is an long term investors market and great interest rates.

 71. that you would like to break up and loosen considering buying a 10 pack of massage sessions from Robert Vignoli. These sessions will be aprox. 60 minutes each some may be longer in duration but you pay only 1

 72. Kære Camilla.Er tilfældigvis faldet over din side, og har netop læst din legatansøgning. Det har aldrig faldet mig ind at sætte alt det akademiske til side og fokusere på hvad det gør for mig at læse i Australien, og hvorfor jeg er kommet på ideen.Tusind tak for inspiration!

 73. I’ll try to put this to good use immediately.

 74. Aw, I’m so sorry. I used to like to watch the show “Intervention”, but the people whose lives were so messed up by drugs was just too, too depressing. It’s a hell of a road to ever start down.

 75. Ik ga voor optie 3. Met inderdaad als voorwaarden dat je het doelpunt van Faat omschrijft en vertelt hoe je Diana en Lotto van het scoren gaat houden

 76. drugs. Now, several years later, he continues to lecture on, and publish, the latest techniques for gynecomastia treatment without surgery. Visit his site for all of the latest and greatest approaches for eliminating gynecomastia

 77. just a suggestion..i signed up as an affiliate ..your prgram is very confusing, you need to have a better affiliate management system …I was looking for banners that would take the user to the book download I could not find them anywhere ….Do i hv to download teh banners from above and then paste the affilaite link from the system and upload it on my site…its too complex….i ve given upWebTrafficROIs last blog post..

 78. Fru Fru · venerdì, 7 dicembre 2012, 9:11 amATTENZIONE!Da uno studio accuratissimo,non dalla ciarlataneriapolitica o giornalistica: quest’anno 2012 è stata pagata l’ ULTIMA TREDICESIMA a pensionati e lavoratori dipendenti,grazie all’attuale governo.Con il 2013 scomparirà la tredicesima . Indipendentemente dal risultato elettorale che conseguirà il centro destra a guida di un uomo dotato del dono soprannaturale elargito da Dio per il bene degli Italiani: il carisma. Bando alle polemiche. Prendete nota di questo post e ne riparleremo dopo la metà del prossimo anno.

 79. Hallo Manu,ob es Kunst ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle sieht es wunderschön aus. Ich mag solche alten Gegenstände, wenn sie so eingewachsen sind – sieht sehr dekorativ aus.Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende.Liebe GrüßeJutta

 80. Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 81. Olá querido, muito obrigado pelo elogio fico feliz em saber que o trabalho e está sendo agradável e melhor ainda reconhecido. Agradeço e afirmo que farei de tudo para manter o bom trabalho.Ps: mais isso vai ser fácil já q o grupo é maravilhoso e só faz ajudar. Abraço obrigado pela força.

 82. Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

 83. Esta (profissão)está em franca ascendência, o problema ,já não se põe na quantidade, mas sim na qualidade. A grande luta, actual,está em saber quem engraxa melhor, para poder passar a engraxador, Internacional, escalão máximo desta profissão!José Manangão

 84. I agree with Patrick that Kaitlin should have made it, but I also miss Jay Mohr. I guess I’m the only person (besides Nikki Cox) who actually likes him. I’ve got my early favorites. I think John Roy has my vote now. We’ll see how they progress.

 85. BT and Jessie,Ladies you better never come to my door or your feelings are going to get hurt.Being sodomized at Taccoa Falls Missionary Bible Camp by two married missionaries at age 12 taught me all I need to know about your God. The worst part? Being punished and beaten for lying about nice preachers when I got home.Fuck your God!

 86. Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

 87. Israel’s greatest concern has been that its 1979 peace treaty with Egypt might not survive under a new government,I think not. I think the worry for Israel is that Egypt isn’t going to be blocking the reinforcement of Hamas by Iran. If Iran starts filling Gaza with the sort of rockets that it has supplied to Hezbollah, things will become quite a bit worse.

 88. „although I’m not sure if English is strictly speaking the native tongue of Northern Virginia, given that there were no speakers of it there prior to the seventeenth century.“Funny, I went check it out and I got to this: North Virginia:67% white;14% black12% asian7% Amerindian/Hispanic So I get that 1st) The land does not speak so the land has no native tongue. Then, I found that the area is plus 65% white… the native language of those white people is probabily English thus making English the native language of North Virginia 🙂 just add up the blacks, 14%!

 89. Vous voulez dire en référence à la traduction de ce mot en français? Boh, quand même pas tout à fait mais c’est pas pire que le presque-tout-bashing d’un ‘Medocain’, ‘JRB’ ou ‘Le Parisien Libéré’.

 90. La pregunta ya esta anteriormente contestada y, la respuesta esta supeditada a situaciones personales y de indole personal.“Es una cuestión que debe responder Tinaja. La puerta esta abierta para todos.”EL GUADALOPE

 91. Wham bam thank you, ma’am, my questions are answered!

 92. ReneeMost grubs live under the surface and eat below grade as well If by chance they are surfacing then you might try some . If you are not seeing them on the surface of the ground you could purchase some Heterorhabditis bacteriophora nematodes online which is a natural predator.

 93. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 94. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 95. Jonalyn, thanks for a very thoughtful piece and for linking to two of my posts. You raise some questions I realize I need to answer sooner rather than later, and I’ll try and do that in a future post, linkin’ back to ya.All the best,H

 96. Hideg-hideg, valahogy kibírjuk, de az én amúgy is csöpp autóvezetÅ‘ hozzáértésem most teljesen bedÅ‘l majd, ha ilyenek maradnak az utak…És még csak december van?!Tartsunk össze, kérjünk tavaszt:)

 97. I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

 98. so gorgeous- i loved it over there visiting last year such a beautiful place and we sailed out to the archipelago!Stunning dramatic pics- amazing fringed number from Zara- I saw this in a magazine a while ago but never tracked it down!!xxxxI would really love you to call by sometime!xxxx katie.xx

 99. Jajaja… Otro que se deslinda de si mismo… Pobre wey, se nota que Hugo si quiere a México, mínimo en el fut, que hasta cuando gritaba los goles siendo comentarista se desgañitaba, jaja, pero pues es futbolista y es sabido que gran parte de ellos son medio ignorantes y fuera de la realidad…

 100. Posts like this make the internet such a treasure trove

 101. Dear Mr. Bheemeswar, Thank you for comments, which I am sure most of us agree with. At the same time, with more transparency coming in during prosecution and opposition proceedings, I am confident that things are on the right track. Warm RegardsTarun Khurana

 102. As chamadas" instituições" deste país perderam a vergonha e o pudor. Com tal cavacal presidente o que que esperávamos?.Eu nem sabia,destes condecorados, que já tenho uma certa idade e certas coisas agoniam-me. Mas condecorar estes figurões ? Na verdade , talvez não seja nuito de admirar, eles são dignos uns dos outros.Nós temos que continuar a luta para varrer esta gentalha dos lugares de governação deste País.Um abraçoNocturna

 103. Congrats on the new closet layout. Mine was driving me nuts recently too. I the most annoying shelves when I finally noticed they weren’t providing any necessary support.

 104. Sharon JohnsonFebruary 19th 2013 – 7:19amI just recently started using Nunn components! Played yesterday with deep bezels and resin! Very excited about the new possibilities opening up.

 105. I was suggested this weblog by way of my cousin. I’m no longer confident whether or not this put up is written by him as nobody else realize such detailed about my trouble. You’re amazing! Thanks!

 106. i keep getting an error message that sais “blah blah blah… is not supported.” i have tried to look up the codec need to convert mp4 but i just cant find one. please help.

 107. If time is money you’ve made me a wealthier woman.

 108. hi Andrea,Sounds like it’s probably due to some differences between the Nagios and Icinga configuration files breaking the Perl Nagios::Object module, which is used to extract all the configuration needed. I’ve had a quick look but can’t find any particular modules or details around reading the Icinga configuration using Nagios::Object, so I will need to run some tests against an install and either patch Nagios::Object to work, or write a feature into Smokegios natively.I’ll have a go in a week or so’s time, I’ve been meaning to have a play with Icinga anyway. :-)regards,jethro

 109. My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

 110. That’s a creative answer to a difficult question

 111. Senior Master Sergeant, USAF, Retired reporting for comment. I made my successful transition from a 21 year career thirteen years ago. Mi attribute my ongoing success to the transition training provided. Basically, my résumé was civilianized and I was told to network as much as to apply for career opportunities.Establishing a network helped by toning down my mil-speak without tuning it out or turning it off. Networking is an exercise in rapport development and ongoing relationship management. Also, focus on problem solving v I need a job. The need for a job piece is obvious. Hiring companies want solution providers.

 112. "I had good news and not so good news, you have food poisoning but we found out that you are pregnant!!" Imagine my surprise!! I was happy for having food poison!Thanks for the giveaway!I am a GFC follower and I follow by email.melissalamb(at)musfiber.com

 113. I cannot tell a lie, that really helped.

 114. MarkThere you go again with the NAR statistics. Just as a stock has PE, housing has price/rent ratio and it is still historically out of kilter. I still rent at 30% of the cost of owning the same space in the same neighborhood. Nothing has dramatically changed. Perhaps you need to do some real market investigation rather than rely on a completely discredited trade organization for your dubious facts.

 115. The paragon of understanding these issues is right here!

 116. Your’s is a point of view where real intelligence shines through.

 117. Wham bam thank you, ma’am, my questions are answered!

 118. Thanks for contributing. It’s helped me understand the issues.

 119. > So… You hate homeless people.So… you don’t have any real argument to make, do you?> Argue it however you want, I think people suffering from> drug addiction and poverty should have more helpHow does letting so-called homeless people squat on a sidewalk provide “help”? Let’s see if you can engage in some semblance of rational discussion instead of foaming like a left-wing idiot.

 120. Hi Andy,Always great hearing from you! Sounds like your having a ball out there. We miss the road & looking forward to full timing it at some point. Thanks for keeping us motivated! Love, BillnJean

 121. That’s a knowing answer to a difficult question

 122. oh my gosh!!!! ur entry is soooooo POWER!!! i love it!! and i think NKF should go transparent on how they handle all these money we give man… shouldn’t have donated to that CEO’s salary.. >_

 123. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you so much, However I am encountering issues with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot join it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 124. It’s always a relief when someone with obvious expertise answers. Thanks!

 125. Nice Website…Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I…

 126. For those of you keeping score, Maya actually asked for “red and blue bouncy shoes”. There’s more than a good chance that she saw them on TV or on a kid in pre-school, although T. Wife and I don’t have the vaguest idea what she’s talking about.Any ideas?

 127. Super je suis fan de tes illustrations tu t’en doute mais alors gigie et sinon alors eux ils sont trop super fais attention ils font devenir célébre et te faire de l’ombre lolFélicitation à toi et que l’aventure continue

 128. Mom - Hola Jalapeño -  Ladles and Jellyspoons – Love & Lemons - Matt Bites -  Shutterbean - Sprouted Kitchen – Southern Girls Kitchen - Stir and Scribble -  Tartlet Sweets - The

 129. Ein Landhotel ist auf jeden Fall etwas tolles und vor allem gibt es hier immer etwas neues zu erleben. Einfach mal versuche  Rosi

 130. I’m all for taking back our country and our rights and finally putting into place rules and laws that protect the people. This is, however, a nonviolent movement. There will be no blood shed. There should not even be discussion of blood shed. Very few movements, if any, have been successful after they turn violent. We need to stay calm, rational, and most importantly, peaceful.

 131. This weblog is unquestionably relatively useful considering that I’m in the instant making a web floral web site – even though I’m only starting up out for that reason it is actually relatively little, absolutely nothing similar to this web site. Can website link to some in the posts right here because they are really. Many thanks significantly. Zoey Olsen

 132. Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

 133. Why do not they say something like:"We on our site, your ad in your clips accepting. Otherwise, you have it in all our clips. So, let's talk about how much you pay for the ad. Otherwise, you can find and remove your copyrighted content at your own expense."

 134. I notice you haven't got the new comment rating system in place for this video!! Don't you like it either?How many more times do you need to be told "if it ain't broke, don't fix it"Give us back the comment system we want & give us back our Community.

 135. Hidden due to low comment rating. .ye ke malu sampai menitis air mata? betul ke menitis air mata? kalau nak komen pun biar la logik sket, tak yah tipu titis air mata kunun.. setakat nabila nak menitis air mata? hahahahahahahahahaPoorly-rated.

 136. You may decide the disk’s aging problem by formatting a new floppy in Amiga.Doesn’t the DiskMonTools software complain or indicate any type of error when reading the track? if no, that could mean that all the data it gets from floppy is correct – and that includes header and data checksums as well.

 137. Impressive brain power at work! Great answer!

 138. What a pleasure to meet someone who thinks so clearly

 139. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 140. 31-10-08igor пишет: Спасибо, хотел купить но когда увидел Jewel за 499 рублей, сказал про себя идите в жопу! Был ли этот ответ полезным?

 141. Gosh that could have just walked out of some high falutin' bakery! You know the only thing I always struggle with is that I never have sour dough starter at hand in the fridge…bummer…

 142. A piece of erudition unlike any other!

 143. Colleen,The Drew Westen article (thanks for providing it) says Exactly what I said, when I called in to RoF weeks ago:“Now is the time to draw clear distinctions between the two parties in word and deed, and to remind the American people what will happen if they let the GOP deal the cards again.”EXACTLY!!!

 144. Danke für den Hinweis, klingt auf alle Fälle empfehlenswert :-)Lena hab ich schon mal woanders gehört/gesehen, die anderen beiden kannte ich gar nicht. Grüße

 145. Non posso non ringraziare per le parole di commento ma,riguardo alla conclusione del pezzo,non vorrei che si fraintendesse il messaggio.Rimpiangere un qualcosa che e’ sfumato non significa necessariamente cercare di ripeterlo.Ritengo infatti che le cose della vita che sono destinate a lasciare un segno sono caratterizzate dalla loro unicita’ e dalla loro accidentalita’.

 146. disse:crer, e a palavra chave para se realizarem os sonhos de DEUS em nossas vidas.eu creio em um novo tempo de Deus em minha vida e atraves desse sonho de Deus eu vou levar o sonho de Deus ao coracao de muitas pessoas.Ana,você e uma pessoa enviada pelo senhor jesus para levar palavras de fe e esperanca para o mundo inteiro TE AMO MUITO bjoks

 147. Hey, killer job on that one you guys!

 148. 508చాలా బాగుంది పుస్తక పరిచయం. పరిచయం తోనే చదివించగల ఆసక్తి వుత్తమాభిరుచి వున్న మీరు రాయటానికి బద్దకించటం తప్పనిసరి గా ఖండించవలసిన విషయం. “రచనా కాలం కంటే ఇప్పుడే అవసరమున్న పుస్తకం” అనే మాట ఎంతో కదిలించింది. ఇంకా అడవు లు వున్నాయా? ఎక్కడ? నాగరికత వెర్రి తలలేసిన మనుష్యుల మధ్య ఆ అడవులలో ఒకప్పుడు మెదిలిన కౄర మృగాల జంతు సంభందిత ప్రవృత్తి తప్ప అడవులెక్కడూన్నాయి సుజాత.

 149. Pretty component of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to say that I get actually loved account your weblog posts. Any way I’ll be subscribing in your augment and even I success you access persistently rapidly.

 150. kalau dh jodoh tak kn kemana…kalu x de jdoh esok nya tarikh kawin pun x jd kawin…percayalah dengan ketentuan Allah…Ikan d laut asam di darat dlm periuk btemu jua..muka diorang ada iras kata org muka ada iras ada jodoh..pepun smoga apex n lueniy smga bhagia..kekal keakhirnya…

 151. Yo no pido mucho, solamente no llegar a ser re vieja.Sin velorio, cajón cerrado y cremadaQue se acuerden con cariño los que quieran y después yo poder ver a los que quise.Espero que así sea.

 152. In the long run if hmanity survives, we will almost definitely go to other solar systems.1. There's no clear boundary between the Oort cloud and the cometary halos surrounding nearby stars. If we learn to survive on cold Pluto-sized bodies then eventually we'll end up island-hopping into other solar systems.2. Every hundred thousand years or so another star comes within one light year of the Sun. Every million years or so one comes within 0.1 lightyears. If we wait long enough nd retain technology, the stars will coem ot us.

 153. Toll!!! Genau, das Buch kann ich auch empfehlen, ist mein Lieblingsbuch für den Garten. Und sonst: Entspannt bleiben – ich finde, Natur ist zum Entspannen da; genieße, was wächst, amüsier' Dich über das, was nicht wachsen will oder wächst, obwohl Du das nicht geplant hast, freu' Dich an den Instekten, Tieren, usw. die die grüne Oase genießen. Das, was Du magst und was Dich mag bzw. gerade gut für Dich ist, wird auch gedeihen. 🙂

 154. I think it is a good post, because a lot of new webmasters asking about it in the webmasters forum.Some particulars, ways how to promote my website and how not.Of course details are important, but each webmaster must learn himself at least several years.It is an experience.

 155. Ja, alle Daten gehen verloren wenn die Platte in eine neue PS3 gebaut wird, da die ganze Platte mit dem Hardwareschlüssel der alten PS3 verschlüsselt ist.

 156. I can’t believe I’ve been going for years without knowing that.

 157. Un infectado es algo parecido a una persona con la rabia,solo que un pelin mas agresiva xDDY un zombie es el tipico de la pelicula resident evil,ese que va a 0’5 k/h y tal…Los infectados son mas vulnerables a un balazo en cualquier sitio,ya que siguen siendo personas(personas muyyyy peligrosas xD)Por lo contrario,los zombies o no-muertos solo ‘morian’ con disparos a la cabeza ya que es la unica parte de su cuerpo que en teoria los mantiene vivos LoL.Miniheavy!=D

 158. Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognize what you are speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my site =). We may have a link exchange arrangement between us!

 159. Hello,We would love to have the coupon updated that is listed at: We would like to extend the expiration date to 12/31/11 and to add that “Nathan Burton Comedy Magic” now performs at 2pm and 4pm, Tuesday through Sunday.Would it be possible to make these changes?I appreciate your help.Best,Emily Burton

 160. she was tempted too! Exciting news… can’t believe you’ve finished at the shop! How does it feel? What’s the plan now? You guys would love Sri Lanka it’s soo beautiful! Although I imagine Molly probably broke the bank of mum and dad in New York! Lots of Love to you all Nats xxxxxFebruary 27, 2012

 161. With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

 162. Wouldn’t you imagine all this fighting violates the Zero-Tolerance Policies? I think they need a time out.Personally, I’m all for a candidate who is *working* for me, and has the time logged that he/she has actually show up for the job- not to mention the results of having done the job- to show for it.But they never ask me.Dy

 163. Frankly I think that’s absolutely good stuff.

 164. you need created an intriguing moreover good-looking submit. I appreciate him a great deal. I can not really let documented it better. I go at youtube my friendly credit report and bring back again. Many thanks and all best.

 165. I found you’re blog via searching the net and I have to say. A Gigantic Thank you very much, I believed your article was extremely informative I’ll revisit to see what more great information I can recieve here.

 166. An fascinating discussion is worth comment. I believe that it’s best to write extra on this subject, it won’t be a taboo subject but usually persons are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 167. I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

 168. I'm with you. What I am interested in:Jimmy/NuckyMargaret/her pastMargaret/Nucky insofar as she tries to reconcile his life with her moralityChalkyRichard HarrowJimmy/his wife, whose name I forget.Richard Harrow/Jimmy's wifeThe rest can go, or retreat into bit parts and not people we need to understand or keep track of.

 169. That’s a cunning answer to a challenging question

 170. Her plan does not state that both partners are in their twenties. One would be older and established.Basically it was the marriage model that the middle & upper class operated in the 19th Century & earlier. Younger women marry older men that financially able to support them and a family

 171. Glad I’ve finally found something I agree with!

 172. Cảm ơn Oanh nhiều nhé, cho chị hỏi thêm là có pha thêm nước vào muối và dấm không em? Lúc đổ hỗn hợp này vào sữa đậu nành thì tắt bếp hay vẫn để lửa và để bao lâu? Chị hỏi kỹ tí để cuối tuần này làm thử.

 173. – I want to voice my affection for your kindness in support of people who have the need for assistance with this important field. Your very own dedication to getting the solution around had been definitely practical and have always empowered girls just like me to get to their aims. The helpful help means much a person like me and still more to my office workers. Thanks a ton; from each one of us.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.