Nihat Genç ile söyle?i

Nihat Genç ile söyle?i

Nihat bey, çok yo?un vaktiniz aras?nda bizlere de yer verdi?iniz için öncelikle çok te?ekkür ediyoruz. Fazla vakit kaybetmeden hemen konuya girmek istiyoruz. Biraz gurbetçileri konu?al?m. 60´l? senelerde Anadolu´nun dört bir yan?ndan gurbetçilerimiz Almanya´ya ve Avrupa´ya gelmi?ler. Sizin gözünüzle gurbetçileri ve anadolu insan?n? biraz tarif edermisiniz?

Anadolu insan? sadece ekme?inin derdinde. Onlar tertemiz müslümanlar. E?itlik pe?indeler. ?u topra?a, ?u ekme?e, ?u ?rma?a ba?l?lar. Onun için, her?eyden umudum kesilir, Anadolu topra??ndan umudum kesilmez. Benim umudumu Kars´tan kimse kesemez, Diyarbak?r´dan kimse kesemez, Toros´dan, Kazda??ndan kimse kesemez. Bu topraklardan umudu kimse kesemez…. Kalbinin içinde bir?ey varsa, onu beklet. Yoksul, aç, sahipsiz, d??lanm??… Sana her kötülü?ü yapabilirler. Ama sen sab?rla bekleyeceksin. Bu ülkenin çocuklar? sab?rla beklesinler. Güzel bilgisayar mühendisleri olsunlar, yazarl?klar? güzel olsun, sosyolokluklar? güzel olsun. Ve bir kenarda beklesinler. Bir gün halk?m?z, o temiz a??zlar? arayacakt?r. Ahlakla, erdemler, faziletle mücadele eden çocuklar?n? arayacakt?r. ?ki ?eyden ümidimi kesmem. 1. Allah´tan 2. Anadolu´dan.

Son y?llarda Almanya´da özellikle entegrasyon, uyum gibi kavramlar konu?ulmaya ba?land?. Türkler ve genel olarak müslümanlar bir tak?m çevrelerin odak noktas? haline geldi. Medya ?slam´a kar?? sert tutumunu devam ettirirken, baz? siyasetciler uyum ve aç?l?m politikalar? geli?tirdiler. Bu geli?meler? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Aç?l?m tart??malar? Türkiye´de ya?and?. O zaman da dedik: En güzel aç?l?m dua´d?r. Dua bir aç?l?m de?il mi? Dua, niyaz, zikir, ´Allahu Ekber´ gibi tespihler yoksa, aç?l?m nas?l olacak? Bunlar aç?l?m de?il mi? Allah bu kelimelerle, bu dualarla insanlar? zaten açm??. Açm?? i?te karde?im. Yeri ve gö?ü yaratan hepimizi karde? yapm??. Allah bu kelimelerle hepimizi kar??t?rm??. Bu dualarla kar??t?k biz. Allah´a dua ede ede kar??t?k. Ne kadarda güzel oldu. Onun için gurbette aç?l?mlardan bahsedenlere bak?n: Dini var mi? Allah´? var mi? Karde?li?i var m?? Yok. Yok karde?im. Tabi laf olarak var. Ama ci?erden var m?? Yürekten var m?? Böyle durumlarda kendimizi ancak ´Allah´?m sen büyüksün´ diye sakinle?tirmek laz?m. Çünkü bizim tek duam?z Allah´a s???nmakt?r. Aç?l?m bu, bundan büyük aç?l?m m? olur?

Peki Nihat bey, bu tür söylemlerin kayna?? ne sizce?

Kayna?? etnik ayr?m. Ba?ka ne olacak? Ba??m?zdan geçen etnik felaketlere bakmam?z gerekiyor. Çeçen karde?lerimize bak?n. Daha on sene içinde 600.000 ki?i öldü. 600.000! Bosna´da ölenler. Etnik sava? de?il mi? Daha bundan 100 y?l önce 4-5 milyon insan Rumeli´den öldürülerek ç?kar?ld?. Müslüman atam?z ve dedemiz camilere doldurularak yak?ld?lar. Günlerce, nehir gibi, ?rmak gibi, ya?lar? akt? insanlar?n. Bizim insanlar?m?z?n. Sürgünler, ölümler. Biz bunlar? ya?ad?k.

Siyasetin odak noktas? ne olmal? o zaman?

Din ve etnik siyaset yap?lmaz. Yap?lacak tek siyaset yurtda?l?kt?r. Dünya, sa??yla soluyla e?ittir. Ayr?m, gayr?m demeden, yurtta?lar hukuk kar??s?nda e?ittir. Siyasette e?ittir, imkanlarda e?ittir. Siyasi partilerde bunu destekleyecek.

Son y?llarda ?rkç?l???n ve ?rkç? partilerin yükselimde oldu?unu görüyoruz. Bu geli?imleri nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Endi?eyle izliyorum. Bosna´dan, Çeçenistan´dan, bu ac?lardan ders ç?kars?nlar art?k. Bu kadarda duygusuz bir ortam olmaz. Orta Afrika, Balkanlar, Ortu Do?u. Neler oldu?u ortada de?il mi? ??te milyonlarca insan öldü? Niye? Irkç?l?ktan. Etnik siyasetten. Kültür olarak etnikler tabiki vard?r. Siyasi olarak etnik tarif yap?lamaz. Bak?n, Avrupa 1945´e geldi?inde t?kand?. Milyonlarca insan öldü. 50 Milyon insan. Dünya´da emperyalizim i?ini kolayla?t?rd?. Nas?l kolayla?t?rd?? Gidiyor bir ülkeye etnik siyaset yap?yor. Ba?dat´ta biri ölünce sünni ve ?ii diyor. Kerkük´te biri ölünce türk ve kürt diyor. Ondan sonra oralar kar??s?n, onlarda oradan mal? götürsünler. Bu etnik siyaset yüzünden insanlar ç?ld?rd?. En büyük korkular? haline geldi. Herkes e?it olacak. Yurtda?l?kta herkes e?ittir. Tabiki devlet farkl? kültürleri, folklorleri ve renkleri ya?atacak ve büyütecek. Ama siyasete getiremessin. Sadece çerkez´lere ait 6 tane ülke var Kafkasya´da.

Acaba modernitede etnik siyasetin tarz? de?i?ti diye, geçmi?teki sonuçlar? görmezdenmi geliniyor?

Görülmeyecek gibi de?il ki. Etraf?n?za bak?n, dünya tarihine bak?n. Son 100 y?la, son 50 y?la, hadi son 30 y?la bak?n. Etnik katliamlar ve soyk?r?mlar. Bu felaketler yüzünden bölünmü? devletler, parçalanm?? aileler. Onun için, herkes, ayr?m-gayr?m demeden, hukuk kar??s?nda e?it olacak. Büyük, küçük, efendi yoktur. Siyasi partilerin gücü insanlara sahip ç?kmakt?r. Yoksullara, sahipsizlere sahip ç?kmakt?r. Etnik kavga ne yap?yor? Ay?r?yor. Balkanlar, Kafkasya ve Avrupa´ya bak?n. Harita dahi bulam?yoruz. Dünyada harita basamaz hale geldik. ?ki dakikada bir harita de?i?iyor. Binlerce ?rk birbirini yiyiyor. ?nsanlar?n co?rafyalar?n? hayvanat bahçelerine döndürdüler. Ay?lar bu tarafta, tilkiler bu tarafta, diye. Ortadan bölünmü? ?ehir var. ?ehir ortadan bölünür mü? Lefko?a bölünmüs. Bosna bölünmü?. Kerkük bölünüyor. Ba?dat bölünüyor. Peki biz niye insan?z? Anla?mak için. Kayna?mak için. Bölü?mek için. Payla?mak için. Kim olursa olsun. Bizim en üstün yetene?imiz ba?kas?yla konu?makt?r. Ba?kas?yla arkada? olmakt?r. ?nsan?n en büyük özelli?i budur. Ama ?imdi ne yap?yorlar? Geliyorlar, ´sen russun, bu tarafta dur´, ´sen bulgars?n bu tarafta dur´ diyorlar. Böyle ?ey olurmu? Madem demir kafeslerde oturacakt?k, ma?ra döneminde kalsayd?k o zaman. Ama biz niye insan?z? Biz tan??mak için insan?z. Konu?mak için. Aile olmak için. Bir toplumun sosyal gücü budur. Uygarl???n gücü budur. ?nsan herkese aç?k olmal?. Dünyan?n her yerinden dostun olur. Sen ona kebab?n? anlat?rs?n, o sana pideni. Onun hastas?na a?lars?n, cenazesine gidersin. Toplum böyle bir?eydir… Ay?lar buraya, tilkiler buraya olur mu? Bu nedir? Bize hayvan gibi bak?yorlar. Bunlar birbirlerine sata?mas?n, bunlar? ayr? ayr? kafeslere koyal?m, diyorlar. Balkanlar´?, Kafkasya´y?, Orta Do?u´yu ve Afrika´y? koyduklar? gibi.

Türk kültüründe bu etnik konusu nas?l alg?lanm?? tarihde?

Bizim kültürümüzde böyle bir ?ey yok. Biz dünyada en çok kar??mi? bir milletiz. Herkesle en çok evlenmi? bir kültürden geliyoruz. Yoksa tarihimize yaz?k olur. Atalar?m?za yaz?k olur. Biz Fatih Sultan Mehmed´e yat?p, kalk?p dua etmemiz gerekiyor. Bizi kar??t?rd??? için te?ekkür edece?iz. Bin çe?it kavimle kar??t?rd? bizi. Selahaddin Eyyübiye te?ekkür edece?iz. Bizi aile yapt?lar.

Bu ?rkç? ve etnik dü?üncelere kar?? bizim kültürümüzün cevab? nedir?

Hepsine Anadolu halk?n?n çok sert bir cevab? var. Bugün Avrupa Medeniyeti´nin alabilece?i bir ders ç?kt? Anadolu´dan. Etnik tart??malar? bizim milletimiz hiç bir zaman almad?, ta??mad?, benimsemedi. Avrupa buradan kendine bir ders ç?kars?n. Anadolu halk? hiç bir zaman karde?li?ini bozmad?. Buraden ne ders ç?kacak? Avrupa Siyaset Bilimi ve Avrupa Hukuku bunu görsün. Bu karde?likten kendine pay ç?kars?n. Yani insana bir kelebek türü gibi bakmaktan vaz geçsinler. Bitirsinler bunlar?. Ba?aramad?lar ve ba?aramazlarda. Çünkü bu tarihin bir kültürü var. Bizim kültürümüz ?iirle gelmi?, edebiyatla gelmi?. Fatihler, Kanuniler, Nasreddin Hocalar. Bütün bunlar bize bu karde?li?i getirdi, karde?li?i besledi. Allah bunu kayna?t?rm??. ?lahi bir a?kla kayna?m?? bu bir kere. Tarihe kar?? gelemez kimse. Tarih ortada. 9. Yüzy?lda manevi ve tertemiz insanlar, evliyalar bu halk? kayna?t?rd?lar. 1000 senedir böyle gelmi? bu. Buradan Avrupa kendine ders ç?kars?n. Herkes yurtda? olacak. Herkes e?it olacak. Bitti. Bu kadar… Bak?n Amerika ?rak´ta ve Afganistan´da türk ordusunun müslümanlara kar?? el kald?rmas?n? istiyor. Türk ordusu müslümana niye el kald?rs?n, karde?im? Türk ordusu müslümana el kald?rd??? gün biter. Biter!

Müslümanlar?n hangi ?rktan, milletten olursa olsun, kayna?malar?n? neye ba?l?yorsunuz?

?imdi buna mozaik diyemeyiz. Mozaik anlatmaz bu durumu. Buna ancak Allah´?n nuru, Allah´?n ????? diyebiliriz. Tabiat? yaratan Allah hepimize bu ????? vermi?. Ben buna samimiyetle inan?yorum. Ne New York´lar, Ne Londra´lar bizim kadar kar??mad?. Zaman?nda ailem Paris´e gitti?inde ben gitmedim. Ben Bat?´ya gitmem, karde?im. Ben Do?u´ya bakar?m. ??te Anadolu. Kimse Anadolu kadar kar??mad?, al?p vermedi. Hepimiz Allah´?n nuru de?ilmiyiz? Bu dünyay? yaratan Allah´?n ????? de?ilmiyiz? Geldik gidece?iz hepimiz. Bizim soyumuz nur´dur, ???k´t?r. Darwin kayna?mas? de?il bu. ?ki tane bezelye girdiler, tohumlar, birbirine benzediler. Böyle de?il i?te. Allah´?n nurudur bu karde?ligi getiren…. ?imdi bu ???k çekildi içimizden. Art?k ´Nur´ diyen yok. ´I??k´ diyen yok. ´Allah´?n parçalar?y?z´ diyen yok. Robot olduk hepimiz. Ve bizi etnik siyasetle bölmeye çal???yorlar… Biz hiç bir yerin taraf? de?iliz. Biz Allah´?n taraf?y?z. Güzel olan neredeyse, biz oraday?z. Eskimo güzelse, oraday?z. Amerikal? güzelse, oraday?z. Ve en güzelide Anadolu´nun nazar?. Analar?m?z?n nazar?. Dedelerimizin nazara. Bize güzel bakm??lar. Fatih, Yunus, Kanuni nas?l bakm??sa, onlarda öyle bakm??lar. Hep dua etmi?ler. Duayla ve sevgiyle bakm??lar. ´Allah korusun´, ´Aman ya Rabbim´, ´Ne güzel yaratt?n´ demi?ler. Bunlar bizim dualar?m?z. Biz birbirimize böyle bakt?k. Allah´?n duas?da budur, nuruda budur. Ama ?imdi bizi, insanl???, teknik bir robota dönü?türmeye çal???yorlar. Birilerinin adam? haline gelmeyelim. Böyle bir dünyay? ben kabullenemem. Ben kimsenin adam? de?ilim. Ben sadece Muhyiddin-i Arabilerin, Mevlanalar?n adam? olabilirim. Biz bunlardan?z. Hepimiz Allah´?n ?????y?z çünkü. Böyle bir dünyada gen, etnik, ´zengi mi beyaz mi?´ tart??malar? olamaz. Bizim zekam?zla oynuyorlar. Müslümanl?k sadece iman? de?il, yarat?l???n? bilmektir. ?nsan nereden geliyor? Biz biliyoruz ki bizi Allah yaratt?. Tabiat, böcekler, domatesler, çicekler nereden geliyorsa, bizde oradan geliyoruz. Bunu bilmek insan olmakt?r. E?ref-i mahluk. ?ereflenme budur i?te. Bunu biliyoruz. Ata´n?, dede´ni bildi?in gibi bu sonsuz alemin özünü biliyorsun. Çünkü O sende sakl?… Bunu bilmeyince ne oluyor dünya? ??te ortada. Bir tak?m soyk?r?mlar. ´Uzun burunlar bizden de?il´, ´Biraz esmerlerle kavga edelim´. Böyle bir ?ey olamaz. Allah´?n kitab?n? unutmaksa, i?te budur unutmak. Allah´?m?z?, kitab?m?z? unutturuyorlar. Müslümanlar etnik köken tart??malar?n? hak etmiyorlar. Ne yazm?? Mevlana? Ne yazm?? Yunus? Ne yazm?? Muhyiddin-i Arabi? Bizim ölçülerimiz bunlar. Kavim kavgas? yapt?ramaz bize kimse. Ben böyle bir dünyaya inanm?yorum. Ben böyle ?rklara, etniklere, genlere inanm?yorum. Hepimizi yaratarak ve en güzelini seçerek içimize koyarak yaratan bir Allah´a inan?yorum…. Ama ?imdi bamba?ka bir dünyayla kar?? kar??yay?z. ??te az önce söyledi?im gibi hayvanat bahçesi gibi bölüyorlar hepimizi. Ben bölünmeye, h?rla?maya gelmedim. ?nsanlar birbirlerine en güzel jestleri yapmaya, en güzel hikayeleri anlatmaya, yard?mla?maya ve bölü?meye geldiler. Bizi hayvanla?t?ramazlar. Niye böyle yap?yorlar emperyalistler, etnik siyasetciler? Çünkü Allah´?n nurunu bilmiyorlar. Bunlar sonsuzlu?u bilmiyorlar, Allah´? bilmiyorlar. Ben bunlarla konu?amam. Çünkü bunlar herkese bir damga vuruyorlar: Türk, Alman, Arap. ?lk okulu bitiremeyen annem bana bu kayna?may? ö?retti. Bunlar bana Harvard´dan ayr?mc?l??? ö?retmeye kalk?yorlar. Ben böyle bir dünyada ya?amam. Ben hayvanat bahçesinde ya?amam. Ay var, güne? var, mehtap var, toprak var. Benim ?iirlerim ve ilahilerim var. Bunlar? bilmeden ben nas?l ya?ar?m? Benden her?eyi alabilirler ama ahlak?m? alamazlar. Allah´?m?, topra??m? tart??mam ben. Dinleyeceksek Mevlana´lar? dinleyelim. Söyleyeceklerim bu kadar.

Nihat Bey, bu ayd?nlat?c? söyle?i için çok te?ekkür ediyoruz.

Publiziert in der Ayasofya 35, 2011

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …

187 comments

 1. Just what the doctor orddeer, thankity you!

 2. ola meninas,minha cirurgia foi a tres meses ,abdomem e mama,meu seio esta lindo mas minha barriga ainda esta inchada ,fico com medo parece q ela vai ficar assim,tomara q não né …quanto a cirurgia foi a melhor coisa q fiz ,mesmo ainda inchada a alto estima ja melhorou muito …boa sorte pea quem vai fazer…

 3. Frankly I think that’s absolutely good stuff.

 4. Shame we’re not going to get Franklyn Vargas much love in the Top 30. He had a pretty impressive season in the GCL, improving K and BB % as the year went on, and was only 17 yrs old until the end of August.

 5. marcos adriano disse:será não esta na hora da aposentadoria desses fx5!!! amx poderia ir para museu !!!quanto tempo estamos com esses aviões !!!foi a época desses caças!!!queremos caças de 4* e futuramente de 5* geração!!que faça todas funções num mesmo caça!!!

 6. Client Server would be way cool.Maybe add in a dose of Peer 2 Peer to enable Swarming architectures.That’s a lot of topics but would love to see your take on these.

 7. Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 8. Very interesting points you have mentioned , appreciate it for putting up. “Women have been trained to speak softly and carry a lipstick. Those days are over.” by Bella Abzug.

 9. · Loved reading all the comments on this. Seems like there are lots of differing perspectives on failure—what qualifies as one, how to avoid one, what justifies one. But I think the biggest thing I’m learning is that, a lot of times, what we were so afraid of failing in, if we do go ahead and fail in, turns out to be not so bad.

 10. Hello there, I found your blog by means of Google even as looking for a related topic, your web site came up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 11. Hallelujah! I needed this-you’re my savior.

 12. Et bien cela n’a pas manqué, la dernière fois que je coupe des oignons, ce fut aussi mon doigt…on moi on sait pourquoi on pleure 😉 A nouveau une recette étonnante et surement mortelle (faut parler comme les jeun’s ;-). Bon week-end! biz

 13. I'm constantly amazed by the quality of the bargains that you get! I love the Van Dal shoes… I have some Van Dals and they are so comfy lol. Of course, you're looking wonderful as always, the maxi dress is divine. xx

 14. I don’t know who you wrote this for but you helped a brother out.

 15. fcA motivating discussion is worth comment. I do believe that you need to publish more on this subject, it may not be a taboo subject but generally people don’t discuss these issues. To the next! Cheers!!

 16. Posts like this brighten up my day. Thanks for taking the time.

 17. Huhu Katharina,ich wünsche euch einen gaaanz tollen Tag heute!!!! Ihr seit bestimmt alle schon ganz aufgeregt. 🙂 Freu mich schon nachher auf die Bilder und hoffe das die Jungs ganz viel Spaß haben. :-)Ganz liebe Grüße,Renate

 18. Hey! Your project looks great , but the YouTube video is set on private again! . Plus I love the movie Brave! Your poster and promo are great

 19. All of my questions settled-thanks!

 20. Bitte? Hast du die gestern spielen gesehen? Also, das sind fuer mich die wahren Weltmeister!Und Deutschland gegen Italien war das wahre Finale!Capisci? Verstehst?

 21. What a delightful post..I love the way you described knowing people's popsicle flavor by the colour of their stained moustache :)As far as the recipe goes…well cheescake plus icecream – that's a dream!

 22. Im no professional, but I think you just crafted an excellent point. You naturally know what youre speaking about, and I can actually get behind that. Thanks for staying so upfront and so straightforward.

 23. Must admire the young lady for standing her ground..You are quite right, it was inappropriate to bring a personal situation into the public eye and add unexpected pressure to what must have been a unpleasant situation to begin with (or end with)..Better move-Beg for forgiveness and just one more chance-shed honest tears-not moments to share with strangers-give her memories that are her?s alone.

 24. Nice to know that there are still sane politicians in this world. Although not a Dutch national, I wish Geert and his party every success. Maybe if the UK observe the benefits of withdrawing from the EU with a good leader at the helm, they will be motivated to vote in one of their own parties with similar policies.

 25. Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 26. Thanks for the comment. Your blog is actually the one that lead me to my post. I couldn’t remember the name, so I didn’t link.God Bless and thanks for giving me a little light in this stressful time.

 27. I think this is among the most important information for me. And i’m glad reading your article. But should remark on few general things, The site style is ideal, the articles is really great : D. Good job, cheers

 28. Powiem tylko jedno, bo walnÄ…Å‚em z krzesÅ‚a ze Å›miechu – wycenzurowali gwiazdkami sÅ‚owo „czarnuch”.A poza tym, cóż, 8 plansz to trochÄ™ biednie, żeby siÄ™ wciÄ…gnąć w cokolwiek… Zobaczymy, co bÄ™dzie dalej.

 29. The only difference is that you must have a copy of XP or Vista installed for the upgrade.Which means if you ever need to reinstall Windows 7 using the upgrade, I think you need to reinstall XP or Vista or at least have the product key on hand for the previous OS.Because I tend to reinstall often, I spent the extra money and went with the non-upgrade. Makes things easier for me. However for most people the upgrade is just fine.*note* Only people with Vista can officially “upgrade” to 7. You’ll need to do a clean install coming from XP.

 30. It’s difficult to build coalitions when many well meaning people of other persuasions are painted, completely ad hominem, as happy about the death of Tiller.Perhaps there’s more intolerance and bigotry in this neck of the woods than we thought.

 31. How adorable.I love them all and I can so see mylitte girl in that easter dress this year. In fact I need an outfit for her so this would be perfect~! I already follow you hon!

 32. I was really confused, and this answered all my questions.

 33. Sean (173)-“Great now the press will be full of details on how Corzine and Katz used to get their freak on.”Which means the public will turn its entire focus onto this sordid tale, rather than the slow motion rape of NJ by all the other kleptocrats in Trenton.

 34. Ich wollt grad fragen, ob du paar Regenwolken brauchst. Wir haben genügend davon. Der Garten schwimmt, das frisch gemähte Gras schießt wieder und die Wäsche trocknet im Haus. *heul*

 35. That’s an expert answer to an interesting question

 36. Une recette alléchante et toujours de superbes photos : belles harmonies colorées, choix avisé pour les objets, mise en page équilibré, beaucoup de finesse pour l'ensemble.Bravo

 37. Hey Gennie… Yes it can be hard to get your head around it if you are not used to that way of thinking. It’s also worth checking out a video interview I did with my friend Kelli. She overcame a very serious health issue by changing her lifestyle and eating a higher fat diet. It’s well worth a look as the information she shares is fascinating. You can …Cheers, Guy

 38. Wow, your post makes mine look feeble. More power to you!

 39. Knight Auditorium@ Nova Southeastern UniversityFirst Floor of the “Carl DeSantis Building”3301 College AvenueDavie, FL 33314(The screening is free, parking might cost a couple of dollars.) “No food or drink allowed in the Knight Auditorium.”Please RSVP to or 954-701-0859

 40. My problem was a wall until I read this, then I smashed it.

 41. I’m probably a 70%/30% split where it’s price/convenience, since chopping up vegetables/making dinner is cathartic after a hectic day of work (70%), but sometimes I get home late so having a ready package of chopped vegetables is handy (30%). Most fast food is gross and I don’t like resorting to that, though an occasional In-N-Out burger is hard to resist!anna recently posted..

 42. سلامپوشه دی ال سی رو از دانلود سنتر و دی ال سی ۱ و ۲ روش ۴d1 دانلود بفرمایید.فایل های این پوشه باید مثل عکس باشند البته بجز مپ ترمینال که نباشه هم میشه بازی کرد اما نه در اون نقشه ترمینال.

 43. You really found a way to make this whole process easier.

 44. Hola, las fotografías están espectaculares, no sabes el hambre que me dió. Lo malo es que hoy partí un régimen así es que tendré que esperar para probarla. felicitaciones por tu blog.Saludos

 45. Bonjour,premier commentaire sur votre blog. Bon comme beaucoup je réponds le pliage de papier encré.Moi c’est surtout le titre de votre livre qui m’intrigue.

 46. Depends what you mean by useful. If you mean ‘useful to me here and now’, no. If you mean ‘useful for our understanding of and development for long term manned presence in space’, most definitely yes. It’s purpose is to develop technology for long space missions and to put humans up there and assess the effects being in space has on a body over months or years, and ways to counter the inevitable degradation that comes from significantly lowering the amount of work your muscles need to do when you remove gravity from their daily activites.References :

 47. No doubt if it's provided, it will be used up. Thanks Google! Now the real meat is how to easily transform this rich source of unstructured data into business info to help drive the organization's decision support system.

 48. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 49. Voih, poistomyynnit ovat pahoja paikkoja… Mutta hienoja löytöjä olet tehnyt! Minä löysin tuon Ikuisen rakkauden kirpputorilta, mutta en ole vielä lukenut sitä. Kyseinen kirjailija ei ole minulle tuttu, mutta häntä ovat monet kehuneet.

 50. knish, your excellent article reads like the preface to an even more excellent article in which you spell out what you think israel should do. 'israel should stop being reactive. it should take the bold initiative and do…what?'rsvp– spanky

 51. I see in webmaster tools that Google is using cached pages that have scripts/ads that are no longer there and my site is rated as very slow. But when I checked with a 3rd party online tool that measured YSlow & PageSpeed, I get a B/A grade respectively. It's a bit frustrating to be rated on non-existent content, even though Google bots go through my site daily.

 52. What a wonderful outlook! So hard to really live this way where our creative lives are concerned, but I commend you for seeing that being too hard on ourselves (the hallmark of a perfectionist that I totally understand) is just the wrong way to approach things. It squashes our creativity, in my experience.Goals are great things – they give us something to aim for – but they are simply that: guidelines. They have to be flexible.You’re doing very well, keep on the way you’re going!

 53. Big help, big help. And superlative news of course.

 54. I agree with your assessment. It has become increasingly difficult to generate any sort of ROI on PPC. We’ve been using adWords for a long time now and the effort required to generate quality leads has increased dramatically while the lead cost has soared. Add into that Google’s inability to treat me as a customer(that’s a whole story by itself) and we’ve been actively looking for alternatives.

 55. Merci à l’intervenant précédent pour son intéressante analyse, qui ne modifie malheureusement que peu mon opinion. C’est dommage qu’il se cache dans l’anonymat, car quitte à me faire malmener, j’aurais apprécié de savoir par qui.

 56. You’ve got it in one. Couldn’t have put it better.

 57. Finding this post. It’s just a big piece of luck for me.

 58. I started my bobble blanket yesterday and I just love it. I am into the third row of bobbles and noticed that its getting shorter on the one end. What am I doing wrong?

 59. Stevie Johnson. Great matchup. In the future, don’t give yourself the headache of drafting a bum like Stevie Johnson lol. I had guys like Randall Cobb ranked over him on my rankings!

 60. And I was just wondering about that too!

 61. Wow…the beauty of your flowers…it’s a wonder that you can ever leave your garden. I love the personalities they each have and your descriptions are GREAT.Thanks!!

 62. Ik vind deze tag heel erg leuk om te zien met welke bedragen anderen in totaal hebben. Als ik hem zelf zou doen en dan van mijn dagelijkse look uit zou gaan, dan zou het toch wel behoorlijk saai worden haha. Ik gebruik doordeweeks heel weinig make-up en zou zeker niet boven de 20 euro uitkomen.

 63. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 64. Thanks, Sam! I think it truly is a warrior’s path, staying with what is, and not running, or hiding, or yelling… And the warrior part is to do it not just once or even occasionally, but over and over again… And we get lots of practice! Thanks for kind words and support.

 65. Juuri näiden suuryhtiöiden häikäilemättömyys ja vaihtoehdottomuus(kauppamonopoli) on mulle ollut suurin (ja ainoin) peruste GM-kriittisyyteen. Mutta tuo on vielä pahempaa..(Toisaalta kuluttajalla pitäisi olla oikeus valita ja maistaa itse, esim saisinko USA:sta postissa tai matkassa GM-tomaatteja tai leipää tms lahjana EU:n sisään tuotua ?)

 66. Only you can decide these things, not strangers on Yahoo who don’t even know you. You need to do the research for a job in a rural area, or wherever. This is not something with which others can assist you.

 67. At last some rationality in our little debate.

 68. Parece-me que tanto burburinho por conta disso é exagero, também acho que o é essa regra para mudar gênero em diplomas e certificados. Mais ainda generalizar e dizer que vamos mudar a forma de falar por conta disso , uma vez que diz a lei que a alteração é para CERTIFICADOS E DIPLOMAS. PresidentA mais objetividades em reunir tanta gente (que deveriam aprovar outras leis mais úteis).

 69. Thanks for contributing. It’s helped me understand the issues.

 70. Just a quick note to let you know that a link to this post will be placed on in the Scrapbooking Challenges and Competitions category today [16 Mar 08:38am GMT]. Thanks, Maria

 71. What a pleasure to find someone who identifies the issues so clearly

 72. Ñ consigo me inscrever no Prouni 2011, já tenho 2 dias tentando, só tá dando número de inscrição inválido, preciso de ajuda, pelo visto ñ sou a única q tá passando pelo mesmo problema!!!!!Precisamos de uma soluçãaaaaaaaaaaooo…!!!

 73. It’s a relief to find someone who can explain things so well

 74. Too many compliments too little space, thanks!

 75. Oh, hey if Wrex does indeed find out and starts a fight, I might just have to play the game some more to see if my renegade shep will get the chance to kill him.

 76. Adobe seems to give Sony only a very basic coverage when it comes to lens profiles. I use DxO Optics Pro to process my RAW images and it automatically makes the necessary corrections for the various camera model/lens combinations. DxO gives much greater coverage than Adobe does in this area.

 77. Narcissists have very poor boundaries. They think anything is for their taking, They do not respect the property or work of others. They easily take things for their benefit without regards to others. This is intellectual theft. Is that so hard to see and understand? What is more amazing is his refusal to see this and do something about it. This is what is most worrisome about this. In the words of Sam Vaknin, “Guru status is the ultimate narcissistic experience.” 

 78. “The different between good and evil is not the energy used, the energy is the same, but the motive behind the use of the energy is the difference.”I agree, with this statement completely. 

 79. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 80. I thought I’d have to read a book for a discovery like this!

 81. So excited I found this article as it made things much quicker!

 82. My hat is off to your astute command over this topic-bravo!

 83. I’m so glad that the internet allows free info like this!

 84. A primera vista me molestan dos cosas: que el punto se salga de caja y que la Futura Today se pelea con la Chronicle a muerte (y pierde esta última). Tal vez podrían mantenerla para cuerpo de texto pero en mi opinión queda fatal en los titulares.

 85. After a little research, I found that you are correct. “Don’t Go…” was recorded in 1976. I stand corrected. Thanks for pointing it out. I guess I just remembered wrong. Maybe I’m getting “old timer’s” disease?

 86. Lapie dit :Merci pour ce concours qui m’as permis de découvrir votre site que je ne manquerai pas de suivre.Pourquoi gagner ??? Mais pour en prendre plein les pupilles et pour inviter un copine accro à la photo tout comme moi ! Alors je croise les doigts…Lapie (c’est moi) perchée sur un Blog en Bois espère tenir dans son bec un super pass 🙂

 87. 30 juin 2012It¡¦s in reality a great and helpful piece of info. I¡¦m glad that you just shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.  

 88. When I became engaged in 1984, I wore a Laura Ashley dress for my engagement picture. I loved seeing myself wearing it in the local paper’s announcement. It was my favorite dress! I still have a Laura Ashley wallpaper on my foyer wall, too. I used to have matching sofas, but they had to go. I still love the wallpaper! Happy Thanksgiving, Susan! When I think of holiday’s, I think of you by always pulling your books out.xx, Julie

 89. Whats up! I just would like to give a huge thumbs up for the nice data you may have here on this post. I can be coming again to your weblog for more soon.

 90. Harmittaa tuo moralisointi, mitä olet saanut osaksesi. Mielestäni juuri tuollainen asenne on syypää siihen, miksi kasvisyöjät saavat osakseen vihaa. Mielestäni pitäisi korostaa juuri sitä, että lihasta ei ole pakko luopua, vaan pääasia on, että syö lihaan harvemmin ja harkitummin. Mietikkää millainen vaikutus sillä olisi, jos kaikissa suomen perheissä syötäisiin lihaa vain kerran viikossa! Mustavalkoinen moralisointi ei ainakaan paranna ihmisten asenteita kasvisruokaa ja kasvissyöjiä kohtaan. Olen itse kasvisyöjä ja usein valintani aiheuttaa ihmisissä vihaa. En ihmettele yhtään miksi.

 91. So excited I found this article as it made things much quicker!

 92. Ja, denne var søt! Ser skikkelig pjusket ut der den sitter – godt knipset :)SÃ¥ telefonen fristet, ja det skjønner jeg godt!Jeg hadde egentlig lyst pÃ¥ en iPhone, men etter Ã¥ ha lest flere tester og ekspert-uttalelser fant jeg at denne var mye bedre 🙂

 93. It’s posts like this that make surfing so much pleasure

 94. I actually found this more entertaining than James Joyce.

 95. That’s a slick answer to a challenging question

 96. You can do the OTA but it breaks root. Also using superuser to survive OTA might not allow you to do an OTA. On xda there is a root that does the same thing but instead of EL29 stock root, it does 4.0.3 FF18 stock root. Its also odin. There are two methods. One that does a clean wipe and keeps no files and a method that lets keep things. I would reccommend the clean wipe. However to add CWM to your root is another affair. Check xda for the method.

 97. At last, someone who knows where to find the beef

 98. 1. The Girlfriend feature2. Maureen Plut3. Die cut shapes, stamp on it and mat a focal image4. Off white/cream and yellow5. 7 seven6. Melmac Dinnerware7. Hearts8. Apply tape to the back of fabric so it will cut easier9. 216710. Coco Chanel

 99. “And you can understand the thinking. Israel was a concerted community project in the wake of the Holocaust, in which half of European Jewry was exterminated; and Israel’s protection inside the U.S. power structure is such a crucial part of that project that there is the highest community taboo on any American Jew who would criticize it and give fuel to Israel’s enemies. ” This whole sentence annoyed the hell out of me.

 100. zeama nu e interesanta deloc. Fa piure mai grosut din prima , pe bune acuma:) mie mi-au explicat toti pediatrii ca zeama e importanta pt strict acei copiii crescuti cu LP care sunt mai grasuni, (ca exista si cu LP slabuti) dar in rest nu are niciun sens.

 101. Czy poprawny ,czy nie poprawny to i tak Mysia działa w całej okazałości.Sraczki dostają,bo nie wiedzą jak ten temat ugryżć.Zwłaszcza,że nie są w stanie do oszołomów Prof.Glińskiego zapisać. Pozdrawiam.

 102. Jeg har selv købt denne nederdel, og den sidder bare utrolig godt på en, og derudover er designet jo rigtig flot! Elsker også dens grålige farve, der næsten kan gå til alt.Må jeg spørge, hvor du har købt dine strømpebukser? De er nemlig rigtig pæne, men jeg har ikke selv faldet over et sådan design i nogle butikker. God blog,Christina

 103. Applying direct marketing and getting a direct response is the way to go. These ways are much cheaper and more efficient that the old traditional advertising. They also get you to more qualified customers.

 104. Thats what you get when you try to use the free cracked ones of this. I’ve used this to multibox for 6 months now and nobody has hacked me. You, my good sir, fail.

 105. Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nonetheless really worth taking a search, whoa did one discover about Mid East has got far more problerms also

 106. Beau plaidoyer pro gouvernemental mais un peu hors sujet ! Restons y ; Pour mémoire, DEXIA, qui va coûter effectivement une fortune, est une banque dont le capital était contrôlé très largement par des états (France et Belgique) et par des Régions (belges). On a pu voir durant plusieurs années dans son conseil un administrateur nommé François REBSAMEN par ailleurs sémillant sénateur-maire de Dijon… A l’évidence, il n’y a pas que des « seigneurs » au PS…

 107. Add more what? Unnecessary decoration? Stylistic functions that will be out of date next season? Products that work, are direct and intuitive to use should not be tagged with the styling term ‘minimal’.

 108. Plus once WalMart sells your stuff they own you and you can bet the price you get in year one won’t be what it is the next time.

 109. I am forever indebted to you for this information.

 110. THis has just got to be one of the ugliest designs with no purpose or reference to mid-century that I have ever seen. You should really not have your interns design for this blog.

 111. 20/03/2011 – 11:39amBueno, pone que odia el fanatismo y la prepotencia, así como la censura. Soy de la opinión de que nadie puede ser peor que Inda, así que quizás sea una ilusa pero tengo alguna que otra esperanza puesta en Campillo.

 112. " . . . please name for me one "tax loophole" enjoyed by the oil industry that is not also allowed for any other business on its taxes."According to the CBO Congressional capital investments like oil field leases and drilling equipment are taxed at an effective rate of 9 percent, significantly lower than the overall rate of 25 percent for businesses in general and lower than virtually any other industry. You are welcome.

 113. QUASIMENT RIEN sur le typhon Son-Tinh frappant les Philippines et le Vietnam juste avant Sandy ! Non là c’est vraiment trop loin des USA !

 114. On the other hand, an Iranian nuclear test before November would allow Obama the opportunity to make a strongly worded statement for his re-election campaign. How do you say, "paper tiger"?

 115. Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got more problerms as well

 116. „Puto Reguila“ ainda se vai ouvindo na Antena 1? Nostalgia… das boas… Trata-se de uma canção composta com um amigo, Duarte Loureiro, no final da adolescência – daí algumas ingenuidades literárias -, e que curiosamente se assemelha bastante a outra canção dos Oasis, „Stand By Me“. O incrível é que a canção foi escrita antes da banda de Manchester existir, e também gravada antes de „Stand By Me“ ter sido tornada pública…Caro Cruz, se quiser ouvir 5 canções já gravadas aqui no Rio de Janeiro para um disco solo, é só clicar em: http://www.myspace.com/whiterocksyouRápido, grátis e eficiente!

 117. I’m not easily impressed. . . but that’s impressing me! 🙂

 118. Who’s the idiot downing my comment? I hate when other people have good results too…. – Carmen  I know i have two or three of them following me around….hahaha ;D This is a wonderful lesson for me to learn…i started to enjoy negative critics and to respect my haters, because they are the only ones that think i am better than them   Anyways here is a very funny pic i found:  

 119. I recently saw "syndication" features on YouTube upload – Syndication – make this video available on mobile phones and TV.What is this all about? Is my video now going to show up on TV? If so, when?

 120. you ever wonder why college educated couples have lower conflict and divorce rates? Psychology Tips for Married People from Engaged Marriage suggests some of the basic communication skills learned in college may give

 121. Those shoes are really amazing! 😀 They tie together your whole outfit– the shirt is definitely something that's hard to pull off, but you did it wonderfully in this post (:New follower!

 122. This post has helped me think things through

 123. Good blog post. Things i would like to contribute is that personal computer memory has to be purchased should your computer cannot cope with everything you do along with it. One can mount two RAM boards with 1GB each, by way of example, but not one of 1GB and one having 2GB. One should look for the company’s documentation for own PC to be sure what type of memory space is needed.

 124. Great pic, that’s really gorgeous. I hope your knee and toe are feeling better today. Target is like the snobby girl in school, people still love her even if she is mean to them…I could never give up Target either.

 125. Vilken vacker och originell häst! Tack för tipset för jag har en liknande häst liggandes nÃ¥gonstans. Dags kanske att kladda pÃ¥ med färg här med 🙂

 126. Ive been meaning to read this and just never acquired a chance. Its an issue that Im pretty interested in, I just started reading and Im glad I did. Youre a wonderful blogger, 1 of the very best that Ive seen. This weblog certainly has some information on subject that I just wasnt aware of. Thanks for bringing this stuff to light.VA:F [1.6.5_908]please wait…VA:F [1.6.5_908](from 0 votes)

 127. lijkt wel een klein kind die alles denkt te weten maar toch iedere keer een bevestiging wil.Indien je allemaal zo goed denkt te weten waarom pak je niet de telefoon en bel je zelf met een grote uitzender of multiposter om navraag te doen.Daarnaast is schools denken in termen van USP’s en wat een site uniek maakt echt niet nodig. Bedrijven willen reacties op vacatures en dat is voldoende.

 128. Haha Dani, but some of us just can’t let the baby thing go *blush*I miss those days too Pen xxI was just remembering that NYE party a couple of nights ago. That was the last time Luke got really, really drunk. Poor thing wasn’t happy AT ALL, har-de-har-har. (And heeeeelloo Jo and Jazz!)JJ

 129. And less of them make it to to the big league due to the mechanics of the long tail. This dont mean theres not real problems on the bottom line for a lot of the “gate keepers” who have lost a lot of their ability to predict and control the market, when all of the logistics have changed.It’s the same with the music industry the big 1% artists are making head over fits, more artist publish and the total market value is rising and yet the profit’s in the industry is sligtly declining.

 130. Another thing I have noticed is the fact for many people, low credit score is the result of circumstances outside of their control. One example is they may happen to be saddled with illness so they really have high bills for collections. It might be due to a job loss or maybe the inability to go to work. Sometimes divorce proceedings can truly send the finances in an opposite direction. Thanks sharing your ideas on this site.

 131. DTOctober 5, 2009Hey Aaron,GREAT JOB…was wondering if you’ve considered switching over from EPN to Pepperjam, or if you’re afraid to mess with something that seems to be working for you?Thanks!Mark

 132. Hi there!I came across your blog as I was searching information about crop rotation.I am just a newbie in gardening and I have this question regarding your suggestion of planting Solanacea, Curbit and Legume in one bed. Will intercropping these three groups have not a bad effect on the growth and yield of the crops? How about pests and diseases?Joye

 133. So excited I found this article as it made things much quicker!

 134. even my vintage leopard print coat that makes me look like a teddy bear hasn't kept me warm today. I'd forgotten you were off to India so soon so I'll wait until you get back to post the dresses etc. Hopefully it'll help ward off any post-India blues xxx

 135. Good guide, Thank you!The real problem in implementing the ability to record telephone order is, that e.g.. Will not pay by credit card really supported in the backend. The provider, I know, support at least not. Because it’s not enough, simply to add the credit card data – This one has answered very well as in front and can also enter verify.VG, Robert

 136. sincer eu am un iphone4 si sunt foarte multumit de el…sincer nu ma pricep eu la ele asa bine dar parerea mea este fff bun…astia care vb urat de iphone sant sigur de la vreo alta firma:D de telefonie!!!

 137. Howdy this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. IÂ’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 138. Howdy. Self-same cool blog!! Guy .. Magnificent .. Amazing .. I’ll bookmark your locate and take the feeds also…I am jovial to attain abundant of use in order here in the article. Recognition for sharing…

 139. Virtual worlds currently seem like a small, economically insignificant corner of the internet. Maybe there are unexploited niches on the frontier – and maybe its significance will change – but today, there is enormous motivation to just read and understand the internet – from stockmarket bots, search oracles and security agencies – it seems as though those are the areas where the real work is most likely to get done.

 140. Calling all cars, calling all cars, we’re ready to make a deal.

 141. I have seen lots of anti-global warming videos (either by or supporting leading authorities in this area (even people high up in greenpeace dont support human-caused global warming)) and if you go back millions of years we are actually a lot colder than the earth has been, the temperature tends to go Warm, then Ice Age, than warm then ice age (note these changes happen over many years). Al Gore is just trying to get votes by pretending to care.

 142. Are we on the same wave length?? Funny. I've made Ina's cake….think I served blueberry sauce on it. It was fabulous….I like the texture of hers better than Sophie's, but liked the orange flavor better. BTW: Sophy Dahl is Roald Dahl's daughter. Am sure you've read many of his amazing stories.

 143. Yup, that’ll do it. You have my appreciation.

 144. J,I don’t know.. about Christine’s theory.. she might just get pissed because your an ass.. or because she is an unstable nutcase.. but whatever the case.. you should grow some balls .

 145. All you folks need to get a life and stop. Alot of us have left and yes, I’m speaking for some of us at the Wig. There’s nothing here to see folks, go back to your 3 bedrooms homes, with your frumpy wives and your boring lives.

 146. If you wrote an article about life we’d all reach enlightenment.

 147. Już siÄ™ bojÄ™, czy nie czyta tego jakiÅ› wysoko postawiony beneficjent budżetu.Można robić różne zestawienia, lecz wolÄ™ obrazowe „pompy myÅ›lowe”: im bardziej ktoÅ› przypomina krowÄ™ tym Å‚atwiej znosi dojenie przez swoich „dobrodziejów”.Nie mniej „dobrodzieje” zdajÄ… sobie też sprawÄ™ z tego, że trudno zeskoczyć z tygrysa, a cóż dopiero go wydoić.Naród narodowi nie równy, stÄ…d te ciÄ…gÅ‚e zmiany.Polacy majÄ… to do siebie, że co jakiÅ› czas podlegajÄ… masowemu wk…wieniu, co uwzglÄ™dniali wszyscy sÄ…siedzi.

 148. top cop is Robert Mueller. He was originally appointed FBI Director by George W. Bush but when his six year term expired, he was re-appointed by Obama and he probably agreed not to pursue The Usurper's eligibility in order to keep his job.Why else would a Republican want to work for a socialist?

 149. Apparently this is what the esteemed Willis was talkin‘ ‚bout.

 150. The genius store called, they’re running out of you.

 151. There is not a more venal, self-loving race of men and women than whites. Ask the owl, the dolphin, the eagle in the sky, how much whites love whites!- Sitting BullIs that an actual quote from Sitting Bull? How would he have known what a dolphin was since he was from the plains? Did he really use the word venal? I can't imagine he was that fluent in English to have come up with that word.

 152. I keep seeing these coffee date vlogs around the blogosphere and just had to come and check out the host. This is a cute idea. I wish I weren’t so nervous in front of the camera. LOL I might give it a shot sometime. It looks fun.

 153. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

 154. excuse me? wuts wrong wit u? diz article published as early in d morning…n i dun gv a damn to hv a twitter or wut so ever..to know whether he already forgive zizan or not..i wrote this comment once its published..cant u see, the time i wrote this comment? urghhhh…shame on you!

 155. Vreau si eu!Am niste farduri minerale acasa si mi se par foarte bune,imi place ca nu se intind si nu se strang in pliul pleoapei.Bronzer nu prea folosesc de fel,dar cel din poza arata ca o prajitura proaspat scoasa din cuptor! ^^

 156. 2010å¹´11月27日下午3:47 David:咪係囉。黃毓民主要針對「那個人」的行為,其實已向陶君行留手,但陶要保那個人,只有兩種可能:一是愚不可及,依然盲塞;二就是陶已經同流合污,變成那個人的一伙。不論上述兩種可能,就算第一種,愚不可及是否可作為敏感政黨主席,似乎可圈可點;第二種可能成立的話就更弊傢伙,那個人已幾乎可以肯定是中共無間道,陶樂意同流合污,即是社民連正式玩完。

 157. Don’t worry about it Daryn, I feel your pain bro. SLC is gettin real wierd. I was born there, and every time I go back (I live in the SF Bay Area now which blows) I notice more hipsters than I can take. Buncha wierdos….

 158. Sorry its taken so long to post Roy.It took me a little time to get my head around the site.Many thanks for your kind words.Ps.How can i change this “Sad Avatar ” ?.I am a “Smiley Person”.Cheers.

 159. A simple and intelligent point, well made. Thanks!

 160. And indeed, we see the results of New Labour's technocratic approach to high crime, which have not been promising. Britain, of course, used to have a highly successful technique for dealing with crime, regrettably abandoned in the present decadent age. We might call it the Pierrepoint technique, after one of its most proficient practitioners.

 161. Your cranium must be protecting some very valuable brains.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.