Prof. Dr. Mehmet Çelik ile söyle?i

Mehmet Celik (1)Mehmet hocam, tarih boyunca alman-türk ili?kileri nas?l olmu??

Almanlar, yani german ?rk?, Avrupa´n?n en köklü milletidir. Frans?zlar ve italyanlar da biraz köklü, ama onun d???nda köklü milletler yok. Gerek Hunlar döneminde gerek ondan sonra Osmanl? döneminde Avrupa´n?n her zaman gövdesini te?kil etmi?tir. Bu bugünde böyledir. 1. ve 2. Dünya Sava??nda büyük darbeler almalar? o günün devlet ve siyasi adamlar?n?n stratejik hatalar?yd?. Fakat o y?k?nt?da tekrar kalkmas?n? bildi. Bugün ekonomik olarak Avrupa´n?n en güçlü milletidir. Almanya ile bizim özellikle 19. yüzy?lda, Osmanl?´n?n son döneminde, Osmanl? frans?zlara ve ?ngiltere´ye bazen ruslara kar?? bir denge kurmak için almanlar ile ittifak yapt?. Bu ittifak 1. Dünya Sava??nda, bizim ordumuzun modernle?mesine vesile oldu, en fazla almanlar?n bunda eme?i var. Avusturya´y? da sayarsak, onlar? da alman olarak kabul edersek, bizim 2. Mahmud döneminden hatta 3. Selim´den ba?lamak itibariyle almanlarla özellikle askeri konularda birebir ili?kimiz var. Askeri sistemimiz alman sistemidir. Art? bizim üniversie sistemimiz de alman sitemidir. Özellikle 2. Dünya Sava??ndan sonra Türkiye´ye gelen bir çok ilim adam? o eski müttefik olman?n verdi?i özellik ile Türkiye´ye gelmi?lerdir. Bizim o günkü üniversitemiz klasik medrese havas?ndayd?. Bugunkü modern üniversite anlay???n? alman hocalar?na borçluyuz. 1. Dünya Sava??nda ordumuzun neredeyse bütün e?itimini almanlar yapt?r?yordu. En büyük cephelerimizden birisi olan Çanakkale Sava?lar?n? yöneten general bir almand?. Bizim Genelkurmay Ba?kanl???m?z? yap?yorlard?. Yard?mc?s? türk oluyordu. Tabiki bizim için ac? bir?eydir bu ama kabul etmemiz gerekiyor. Fakat milletlerin halklar?, kültürel ve dini yap?lar? uyu?maz ise bu ittifaklar çok sa?l?kl? olmuyor. Örne?in biz Kudüs´ü, Suriye bölgesini ve Filistini kaybetti?imizde alman ve avusturyal? dostlar?m?z ile beraber frans?z ve ingilizlere kar?? sava??yorduk. ?ngilizler galip geldiler ve Kudüs´e girdiler. Yenilmi?tik. Bizlen beraber Almanya da yenilmi?ti. Ama alman ve avusturya kiliselerinde günlerce ?ükür ayinleri ve sevinç gösterileri düzenlendi. ´?ngilizler dü?man?m?z da olsalar en az?ndan Kudüs hristiyanlar?n elinde olsun´ dediler. Tabi modern dünya art?k bu din dü?üncesinin bu kadar kat? olarak her?eye etki etmesini de yava? yava? b?rakmal?. ?unu demek istiyorum, tarih boyunca din siyasilerin aç?s?ndan çok güçlü bir alan olarak görüldü. Özellikle hakimiyet ve siyaset alan?nda. Tarihe bakt???m?z zaman, hakimiyeti güçlendirmek için çok ?ey kullan?ld?. Para, mevki, makam ve çok ?ey kullan?ld?. Siyasi evliliklerle, toprak da??t?m?yla bu hakimiyet güçlendirilmi?tir. Fakat bunlar hep s?n?rl? ve pahal? ?eyler. Ama sonunda din sermayesini buldular. Bak?n bir örnek: 3000 y?l önce kalan bir Hitit An?t?nda, ?uan Ankara müzesinde hukuki bir metin var. 21 maddelik, sa? taraf?nda suç yazar, sol taraf?nda cezas?. En sonunda, yani 21. maddede ?öyle yazar: ´Bütün bu suçlardan kurtulmak istiyorsan birtek yolu var: Kral için sava? meydan?nda ?ehit ol´. ?imdi bu güç olmasayd? siz Avrupa´da ta ?spanya s?n?rlar?ndan 100.000 ki?ilik ordular? uzun yolculukla parayla Kudüs´e getiremezdiniz.

Yani din´i araç olarak m? kulland?lar?

Evet, din orta ça?larda, eski ça?larda, yeni ve yak?n ça?larda negatif ?eylerle kulland?lar. ?insanl???n bir k?sm?na art?lar getirirken di?er bir k?sm?na da olumsuz ?eyler getirdi. Mesela Fransa´da Frans?z ?htilalili´ni yapt?klar? zaman – ki Hristiyanl?k orta ça?´da – insanlar? hayattan bezdirmi?di. Sadece dünyas?n? yok etmiyordu, ahiretini de tekeline alm??t?. Ve o yüzden çok ?iddetli ve sert oldu tepki. Öyle bir hale geldiki kiliseler yak?ld?, inciller meydanda yak?ld?, bir adam?n evinde haç bulsan?z ölümü için yeterliydi. Fakat dine ve dindara kar?? olan Fransa o sene misyoner te?kilatlar?na ay?rd??? bütçe bir önceki senenin iki kat?yd?.

Yani Fransa dine ve dindara kar?? de?ilken misyonerli?e bu kadar bütçe ay?rm?yordu. Dine ve dindara kar?? olduktan sonra misyonerlere ay?r?lan para iki kat daha fazlayd?. Peki bunu niye yap?yordu?

Çünkü misyonerlere ´gidin oralara´ diyordu. ´Benim için zemin haz?rlay?n´ diyordu. Yani geri kalm?? dünyay? sömürmenin en önemli yollar?ndan birisi buydu.

Peki bugün durum nas?l?

Bugün dinler art?k böyle kullan?lmamal?. Dünyan?n mü?terek çok dertleri, sava?lar? var. Bak?n her tarafda kan ak?yor. Açl?k, ?rkç?l?k, uyu?turucu, insan ticareti problemleri var. Art?k dinler bütün bu problemleri çözmek için güçlerini sarf etmeli. Yani insanlar birbiriyle münasebet içinde olmal?, kiliseyle cami yeri geldi?i zaman insanl???n hayr?na olan konularda i?birli?i yapmal?lar, ittifak etmeliler. Hz. Peygamberin hayat?nda da biz bu uygulamalar? görüyoruz. Bu nedenle Avrupa´da müslümanlara dü?en görev, etnik kimliklerini öne ç?karmamak ve ´?slam sadece bize ait bir din. Gelin bizim dinimize girin´ diyerek servis etmemek. Tabiki bunu temsil kabiliyeti yüksek kadrolarla yapmak gerekir. Büyük sava?lardan sonra Almanya´yla ilk temas?m?z 1960l? y?llarda i?cilerin sayesinde olmu?. Bunlar kalifiye, e?itimli insanlar de?illerdi. Hatta kendi ülkesinde ?ehir görmemi?ti. Köyünden kalk?p Almanya´ya gitmi?ti. Bunlar zaten temsil edemezlerdi. Kendilerini temsil etmekten acizdiler. Fakat ?uan orada bir üçüncü nesil var. Bunlar art?k almanca biliyor, almanca e?itim al?yorlar. Bunlar dil problemini çok iyi halletmeli ve ?slamiyet kadar Hristiyanl??? da iyi bilmeli. Hristiyanl??? ötekinin dini ?eklinde lanse etmemesi laz?m, yani ´tahrif olmu?, yanl??, kötü, gelin bizim dinimize´ denmemeli. Bu söylem, bu dil çok yanl??. Kur´an´?n bak?? aç?s?yla Hz. ?sa ile Hz. Peygamber ayn? çe?meden su içiyorlard?. Bu iki ilahi mesaj?n ortak noktalar?n? bulup servis etmek laz?m. Bunun için alman hristiyanlar?n di?er ülkelere göre, katolik ülkelere göre, avantajl? bir taraflar? var, o da protestanlar?n bu i?e daha yak?n olmas?. Baz? konularda müslümanlar?n anlay???na yak?nlar. Katolikler uzaklar. Bu nedenle Almanya´daki müslümanlar kendilerini alman vatanda?? olarak, ?slam´? da evrensel bir din olarak takdim etmelerini faydal? olarak görüyorum.

Hocam, 50 sene önce vatanda?ar?m?z misafir olarak Avrupa´ya, özellikle Almanya´ya göç etmi?ler. Fakat misafir bugün gelir, yar?n gider. Onlar gitmemi?ler. Yani misafirlikten ç?km??lar. Takdir-i ilahi, belki s?rf tebli? için asl?nda oralara göç ettiler. Siz ?uan Türkiye´den bakt???n?zda, göç meselesini ve 50 sene içinde gelinen noktay? nas?l de?erlendiriyorsunuz? Tebli? yap?labilmi?mi?

Yani ben bir alman olsam ve dini bir bo?luk içerisinde bulunsam müslümanl??a o görüntüden dolay? aç?kcas? çokta s?cak bakmam. 20 sene önce Amerika´l? bir profesörün Mekke´de bir bas?n toplat?s?nda söyledi?i bir söz halen kulaklar?mda. Kendisi müslüman olmu?tu ve bütün dünyay? dola?t?ktan sonra Hacc zaman?nda Mekke´ye gelmi?. Oradada bir bas?n toplant?s? yapd?. Ve bu toplant?ya ?u cümlelerle ba?lad?: ´Müslümanlar? tan?madan önce müslüman oldu?um için Cenab-? Hakk´a ?ükrediyorum.´

Ayn? sözü Yusuf ?slam, eski ismiyle Cat Stevens, de söylüyor: ´Kur´an´? okumadan önce müslümanlar? tan?sayd?m, asla müslüman olmazd?m.´

Evet, bu sözler bir gerçe?i ifade ediyor. Müslümanlar 40 parçaya bölünmü?ler. ?u cemaat, bu cemaat, bizim tarikat, bizim parti. ?imdi bunlar sosyolojik bir gerçek. Ben cemaatlerin, tarikatlar?n hiç birisine kar?? de?ilim. Ama dikkat etmemiz husus farkl?. Mesela Hz. Peygamberi istedi?imiz kadar sevebiliriz ve methedebiliriz. Ama onu uluhiyet çizgisine getirdi?imiz zaman orada durmam?z laz?m. Bundan öteye götürmemek laz?m. Orada yok olur gideriz. O bir kuldur. Ayn? zamanda o uluhiyet çizgisi alt?nda onun bast??? topra?? da öperim ben, o kadar a????m ona. ?imdi bizim asli kimli?imiz ?slam´d?r. Bu bizim ana ?emsiyemizdir. Bu ana ?emsiye alt?nda ba?ka kimliklerimiz var. Birisi etnik kimli?imiz. Kimimiz türk, kürt, arap, alman. Bu ana kimli?in alt?nda me?rep ve mezhep kimli?imiz var. Kimimiz hanefiyiz, ?afiiyiz, ?iiyiz, malikiyiz, hanbeliyiz. Ve yine ana kimli?in alt?nda co?rafi kimli?imiz var. Elaz??´l?, ?stanbul´lu vs. Alt kimliklerimiz bizi tan?mlamak için gerekli. Fakat bunlar?n birisini ana kimli?in üstüne ç?kard???n?zda tehlike olur. Mezhep kimli?i öne ç?kt???ndan bir çok sava? var. Onun için mezhep, me?rep, tarikat kimliklerimizi ?slam ?emsiyesi alt?nda tutmam?z laz?m. D?? ülkelerde müslümanlar?n görüntüsü maalesef budur. Onun için bir Avrupal?, dine de uzak birisiyse, müslümanlara s?cak bakmaz. Müslümanlar bu konuda vebal alt?ndad?rlar. K?ld???m?z namaz bizi bu konuda kurtaramaz, tuttu?umuz oruç sadece bizi açl?kla imtihan etmi? olur. Siz ?slam ad?na orada negatif bir enerji veriyorsan?z, Cenab-i Hakk bunu size sorar. O zaman namaz sadece spor olarak kal?r. Yani bunun idrakinde olmam?z laz?m. Mesela zaman zaman görüyoruz. 11 Eylül´de de oldu. Birden bire Kur´an sat??lar? patl?yor ve müslümanlar ço?al?yor. Bu kadar negatif psikolojiye ra?men Kur´an okuyorlar ve müslüman oluyorlar. Çünkü ?ncil ve Kur´an aras?nda bir fark var. Kur´an güne? iken, ?ncil kibrit alevi gibi. ?ncil bir biyografi kitab?, yani bizim alg?lad???m?z Hz. ?sa´ya vahyedilen incil de?il bu. Hristiyanlar?n zaten bir vahiy anlay??? yok. Yani Matta´n?n, Markus´un, Luka´n?n, Johanna´n?n biyografi yaz?lar?. ?sa Mesih ?urada do?mu?, ?urada oturmu?, burada yemek yemi?, burada ?unu konu?mu? vs. Bu yüzden insanlar? tatmin etmiyor.

Peki Mehmet hocam, ?slam´?n yayg?nla?mas?ndaki engeller nelerdir?

Bugün ?slam´?n dünyaya yay?l???n?n önünde iki sed var: 1. ?slam´a kar?? propaganda. 2. Müslümanlar?n kendisi. Müslümanlar?n ?slam ahlak?n? ya?amamalar?, yani müslüman üç tane k?l? Peygamberin sünneti zannediyor, cebinde ta??d??? bir a?aç parças?n? a?z?na sokup ç?karmay? ?slam zannediyor. Ama Peygamberin ahlak? var m?? Yok. Yalan söylüyor, dedikodu yap?yor, fitne ve fesad yap?yor, devletin kanunlar?n?n bo?lu?undan hareket ederek haks?z kazanç elde ediyor, mesela gavur devlet ahmakl???na yatarak… Halbuki ?slam insana müslüman, kafir veya ingiliz, alman, türk diye bakmaz. ?nsan olarak bakar. Kul hakk? diye bir?ey var. Bir zamanlar bu Türkiye´de de oldu. Birileri günah kavram?n? konu ederken fetva veriyorlard?. Bunlar? köy imamlar? yap?yordu. Namaz surelerini bilen adamlar bunlar. Bunlar?n din alimli?iyle alakalar? yok. Türkiye´de 160.000 din görevlisi var, içinde 1.000 tanesi okudu?u Kur´an´?n anlam?n? anlam?yor. Böyle din adam?m? olunur? ??in garip taraf? bu. ´Efendim, ben zekat?m? veriyorum, bu devlete vergi vermesemde olur, gavur devlet zaten´ dediler. Peki karde?im bir apartmanda oturuyorsunuz. Apartman?n ortak giderleri oluyor. Peki apartmandan iki ki?i kendi pay?n? vermeyince ne oluyor? Mecburen di?er apartman sakinlerine da??l?yor. Yani biri vermeyince di?erine yükleniyor. ??te kul hakk?… Bu devlet veya Avrupa devleti yol yap?yor, hastane yap?yor, okul yap?yor, hepsini kullan?yorsun. Devlet hangi parayla yap?yor? Vatanda?dan ald??? vergiyle. Bu devlet ister bir hristiyan devlet olsun, ister müslüman. Vergi vermeyen insan kul hakk? i?liyordur. Bunun hiç tart??mas? yok. Bu nedenle müslümanlar özellikle Almanya´da, temsil kabiliyeti olarak peygamberin ahlak?yla ahlaklanm?? bir model olmalar? laz?m. Peygamberin ahlak?n? b?rakm??, dürüstlü?ü yok, kom?u ili?kileri yok, insana bak?? aç?s? yok. Ne var? K?l?n? uzat, misva??n? al, müslümanl?k bu. Yok karde?im. Bu temsil ?slam aleyhinedir. Ve ?slam´? bu ?ekilde temsil edenler vebal alt?ndad?r.

Temsil konusu gerçekten ehemmiyetli bir konu. S?k?nt?lar?n ya?and??? bir konu. Peki Peygamberimiz kendi döneminde gayri-müslimlerle nas?l bir ili?kide bulunmu?? Biraz örnek verebilirmisiniz?

?imdi Hz. Peygamber Medine´ye geldi?inde farkl? s?n?f insan ya??yordu. Mesela Yahudiler. Hem de az de?illerdi yani. Toplu ya?ama, bir arada ya?ama konular?yla ilgili o döneme bakal?m. Medine Sözle?mesi veya Medine Anayasas? olarak tabir edilen belge, insanl???n elimizdeki yaz?l? ilk eski belgesi. Sadece müslümanlar?n de?il, dünyan?n en eskisi. O sözle?meyi aç?p, bakal?m. Bir ?ehirde ya??yoruz, dinlerimiz ayr?. Orada önce herkese din ve vicdan hürriyeti sa?lan?r. Kimse kimseye dayatma yapmayacak. Tebli? edersiniz. Böyle bir dini, fikir ve dü?ünce özgürlü?ü olmu? o sözle?mede. Daha sonra ?ehrin ihtiyaçlar? ve ?ehrin içinde ya?ayan insanlar?n ihtiyaçlar? gelir. Yani kamuyu ilgilendiren bütün meselelerde müslüman da, yahudi de, putperest de ayn? sorumluluk alt?ndad?r.

E?it yurtda?l?k yani…

Evet, e?it yurtda?l?k olmu?. Bizim Türkiye´de bu s?k?nt?lar var bugünlerde. Koca ?mparatorluk olmu?, 1000 y?ld?r et ve t?rnak olan türkler ve kürtler ?imdi kavga ediyorlar. Bak?n o gün ?slam´?n getirdi?i Anayasa yurtda?l?k baz?nda dinine inanc?na bakmadan hareket ediyor. ?nsan merkezli olarak ?slam buna bakm??. Bak?n yahudi ?eriyat?nda ?öyle bir ?ey vard?r: On emir sadece yahudiler aras? geçerlidir. Yani bir yahudi yahudiden faiz al?rsa haramdir, yahudi yahudiyi öldürürse haramd?r. Ama bunu hristiyana, müslümana, budiste yapabilir. ??te ?slam olaya böyle bakm?yor. Kul hakki aç?s?ndan herkes e?ittir. Bir müslüman?n 5 Liras?n? çalarsan bunun cezas? ve günah? ne ise, bir hristiyan?n, bir ateistin, bir budistin 5 Liras?n? çalarsan da ayn?d?r. De?i?miyor. Yalan söylemek, dedikodu yapmak, iftira atmak vs.

Zaten müslümana yap?nca haram ba?kas?na yap?nca helal olsayd? bu ahlaks?zl?k olurdu. Böyle bir anlay?? olamaz.

??te ?slam´? alg?layamam?? bir adam `Dar-ul Harp´ der ç?kar. ´Dar-ul Harp´de faiz al?nabilir´ der, ahlaki zaifiyeti var ise ´Müstehcen i?ler olur´ der… ??te bu dine uyamayan insanlar?n dini kendilerine uydurmalar?d?r.

Hocam, bu konuya aç?kl?k getirirmisniz? Dar-ul Harp nedir?

Dar-ul Harp ?u demek: Son y?llarda, i?te ?slam dünyas?nda ?lahiyat Fakültelerinde bu konuyla ilgili doktora tezleri yap?ld?. Ve Türkiye´de de bu konuyla ilgili ilk doktora tezini Erzurum ?slami ?limler Fakültesinde Yusuf Ziya Kavakç? yapt?rd?. Milletvekili Merve Kavakç?´n?n babas?. Ve kendisi benim hocam idi. Kendisi Türkiye´nin de Dar-ul Harp oldu?unu söylüyordu. Doktora tezini de öyle birisine yapt?rd?ki tabir-i caizse tam bir fanatik. Ve sonunda vard??? nokta ?u idi: ´Hay?r, Dar-ul Harp bu de?ildir.´ Nedir peki Dar-ul Harp? Almanya, Fransa Dar-ul Harp midir? Hay?r. Hukukun ve düzenin oldu?u bir yer Dar-ul Harp de?ildir. Hukukun ve düzenin olmad??? bir yer Dar-ul Harp´d?r. Yani 1920lerde Türkiye müslüman topraklard?. Ama devlet düzeni bitmi?, e?kiyal?k var, Dar-ul Harp statüsündeydi. Bingöl´de e?kiyalar gelen gidenleri soyuyorlard? ve kendilerine göre dindarlard?. Soydukdan sonra kafaya day?yorlard? ve ´helal et´ diyorlard?. Helal etmessen öldürecek. Zorla helal ettiriyordu… Yani bu nedenle gerek Almanya´da, gerek Japonya´da hangi hukuk çerçevesi içinde olursan?z olun oran?n hukuki kurallar?na uymak da bir müslüman?n üzerine farzd?r. Kamu düzenini ihlal edemessin. Trafik lambas?na riayet etmedi?inde nas?l kul hakk? i?liyorsan bunun Almanya´s?yla, Fransa´s?yla, Türkiye´siyle bir fark? olmaz.

Peki hocam cemaatler konusuna az önce de?indiniz. Almanya´da müslümanlar zaten az?nl?klar. Biz Ayasofya dergisi olarak her cemaatten insana kap? açmaya çal???yoruz, her cemaatten yazarlara yer veriyoruz. Bizce Almanya´da cemaatler olur fakar cemaatcilik olmaz, müslümanc?l?k olur. Siz de Almanya´ya gelip gitti?iniz için soruyorum, oradaki izlemleriniz nas?l?

Cenab-? Hakk, ´benim huzuruma ?irk ile gelmeyin´ diyor. Yani ne günah i?lerseniz i?leyin ama ?irk ile gelmeyin. Peki ?irk nedir? Y?llarca cami kürsülerinden ve s?n?flarda hocalardan ´mü?rikler puta taparlard?´ diye dinledik. Halbuki Kur´an net bir ?ekilde diyorki: ´Onlara de ki, “E?er biliyorsan?z, söyleyiniz, yeryüzü ve üzerindeki tüm varl?klar kimindir?” Sana “Allah’?nd?r” diyecekler. De ki; “Siz kafan?z? çal??t?rmayacak m?s?n?z?” Onlara de ki; “Yedi gö?ün ve yüce Ar?’?n Rabb’i kimdir? Sana “Bunlar Allah’?nd?r” diyecekler. De ki; “Siz hiç O’ndan korkmaz m?s?n?z? Onlara de ki; “E?er biliyorsan?z, söyleyiniz; tüm varl?klar?n egemenli?i, elinde olan, her ?eyi koruyup gözeten, Fakat koruyan? ve i?ine kar??an? olmayan kimdir?” Sana ‘ `Bu yetki Allah’a aittir” diyecekler. De ki; “O halde nas?l oluyor da yan?lt?l?yorsunuz?” (Mü’minun, 84-89).

O zaman sorulmas? gereken soru, mü?rikin tan?m? nas?l?

Evet, as?l nokta burada i?te. Mü?rik diyor münkir demiyor. ?irk, ortakl?k demek. ?irket kelimesi de oradan geliyor. Yani yetkiye ortak olmak. ?imdi bir örnek: Sen benim dostumsun, arkada??ms?n, yarin bir yere gittin ve i?in var, bir adama i? yapt?racaks?n ve o da benim iyi tan?d???m. Selam veriyorsun, ´Mehmet hocan?n ben de dostuyum. Selam? var. Gelecekti, gelemedi. Böyle bir i?im var´ diyorsun. O adam da o i?i yapt?. Üç gün sonra o adam beni gördü?ünde ´Ya Mehmet hocam, ?öyle birini göndermi?sin´ dese, ben de derim ´Öyle birini göndermedim´. Ve seni gördü?ümde ´Ya Cemil bey, ay?p de?il mi? Benim ad?m? kullanarak niye yapt?n? Bir i?in var ise bana haber verseydin. Telefon açsayd?n. Ben de gelirdim. Beraber hallederdik.´ Ama benden habersiz – kötü bir?ey olmasa bile – benim insan olarak zoruma gider…. ??te Cenab-? Allah ad?na bir ?eyler söylemek, uydurmak ?irktir. Bunu derken ben tasavvufa kar?? de?ilim. Tasavvuf ?slam´?n ruhudur. Büyük mutasavvuflara sayg?m var. Fakat bugün sokakta bir sürü insan Kur´an´? do?ru okumadan yorum yap?yor. Sanki özel k?rm?z? telefon hatt? dö?emi?ler, oradan ilham geliyor. Zaten Allah´? pasif hale dü?ürmü?ler, bütün dünyay? kendileri yöneltiyorlar. Müslümanlar bundan önce Kur´an müslüman? olmalar? laz?m. Abdulkadir Geylani der: ´Bir adam?n fiillerine bak?n. Kur´an´a uyuyorsa tamam, yoksa uçuyorsa bile ?eytan?n hilesidir. Pe?inden gitmeyin.´ Ölçü bu. Bu nedenle mesela zikiri din alg?s? yerine koyarsan?z, ´dinin özü budur´ derseniz yanl?? olur. Halbuki zikir güzel bir?eydir. Nefsini dünyadan biraz daha soyutlamak güzeldir. Yani bir müslüman önce müslüman karde?ini d??lamayacak. Yani bir cemaat veya tarikat ´bizdense tamam´ diyorsa olmaz. Bu kavmiyetçili?in en kötü uygulamas?d?r. Kur´an bunu ?iddetle red eder. Bir de nas?lsa ´Allah arkada?l???´na ki?i kendi manevi geli?mi?li?iyle böyle bir mertebeye gelemiyor, babadan-o?ula geçiyor. Nasil oluyorsa!?

Peki hocam Avrupa´da ?rkç?l?k ile ba?layan ve daha sonra ?slam dü?manl???na dönü?en bir sorun var. Sizce bu sorunlar?n sebebleri ne ve ne yap?lmal??

Eskiden ?slam dü?manl??? farkl? bir aç?dan olu?uyordu. ?slam, dü?man?n dini diye alg?lan?yordu… Tabi ?rkç?l?k bize kendi co?rafyam?z?n d???ndan geldi. Bizim co?rafyam?zda ?rkç?l?k kültürü yoktur. Anadolu türkü ?rkç?l?k yapm?yor. Irkç?l?k insanl???n en büyük felaketidir. ?imdi kader denilen bir?ey var. Siz Afrika´da siyahi bir kad?n?n çocu?u olabilirdiniz. Size bunu sordular m?? Demek insani olarak dü?ünsek bir insan? ?rk?ndan, derisinden, ana dilinden dolay?s?yla yüceltmek veya alçaltmak insani de?ildir. Evrensel dinler böyle bir felsefeyi benimseyemezler. Ve insanl?k ?rkç?l?ktan çok çekti. 2. Dünya Sava??nda yahudilerin maruz kald??? ?rkç?l?kt?. Tabiki herkez milletini sevebilir. Milletini inkar etmek diye bir?ey demiyorum. Ama biz bir insan? nas?l de?erlendiririz? Yapt?klar?yla, duru?uyla. ´Benim milletim ?slam´a 1000 sene hizmet etmi?tir, onun için milletimi severim´ derim. Ama hak ve adaleti öbürünü ötekile?tirerek katledemem. Müslümanlar Avrupa´daki ?rkç?l??a kar?? ?rkç?l?k ile cevap vermemeliler. Siz orada ba?kas?n?n ülkesinde ya??yorsunuz ve az?nl?ks?n?z. Siz ?rkç?l???n kötü bir?ey oldu?unu söylemeniz gerekiyor. Ama bunu söylerken inand?r?c? olabilmeniz gerekiyor. S?rf kendimizi koruyal?m diye ?rkç?l?k aleyhine olursan?z bu belli olur. Tavr?n?zla, duru?unuzla bunun insani olmad???n? göstermeniz gerekiyor. Ve ?slam´? evrensel ölçüler içerisinde anlatmak laz?m. Ve demin de söyledi?im gibi bunu hristiyan? kötüleyerek de?il ve o iki peygamberin ayn? mesajlar?n? ortaya koyarak yapmak laz?m. ??te bizim bu yakla??m?m?z çok kötü. Size bir örnek vereyim. Y?llar önce, 1985´de, Erzurum´da ?mam Hatip Okulu´nun müdürü bana telefon etti ve ´Evimde hristiyan bir misafirim var. Sizin de bulunman?z? istiyorum´ dedi. Bende gittim. 6 kiii vardi. 5´i imam hatip´li. Biri müdür, ikisi müdür muavini, ikisi ö?retmen. Misafir´de ?ncirli´de Amerikan Üssünde çal??an bir assubay. 22 y?ld?r Türkiye´de ve çok güzel türkçe biliyor. ?mam Hatip Müdürüde orada askerlik yapm??. Çok iyi dost olmu?lar. Askerlik sonras?nda da ili?kileri kesilmemi?. Çok samimiler. Assubay Kur´an´? da okumu?. ´Ahlaki ilkeleri çok muhtesem´ vs. diyor. Hadisleri de biliyor. Bizimkilerde ´Bunu müslüman edelim, kap?ya kadar gelmi? zaten, biraz itelim´ dü?üncesiyle hareket ettiler. ´Ya sen müslümansin asl?nda´ diye ba?lad?lar. ´Zaten hristiyanl?k bozulmu?.´ Adam birden savunmaya geçti. ´?slam çok yüce bir din. Hz. Peygamber çok muhte?em bir insan. Kur´an çok yüce bir kitap. Ona son derece sayg?l?y?m. Ama ben kendi dinimden de memnunum´ dedi. Biraz daha tart??t?lar. ?? ?ahsiyete döküldü. Hristiyanl??? gözünden dü?ürmek için hristiyanl??a hakaret ettiler. ´Paulus sahtekar´ dediler vs. Subay da bir?eyler söyledi ve en sonunda o da ´Kur´an zaten incil ve tevrattan yararlanarak Muhammedin yazd??? bir kitab´ dedi. O öyle deyince ev sahibi müdür elini masaya vurdu ve Hz. ?sa´ya a??r küfür etti. Ben de assubay?n a?z?n? tuttum ve ´sen dur´ dedim. Bunlar da tahsilli adamlar. ?lahiyet mezunu hepsi. Adama ´bunlar?n hepsi kendi dinlerinden ç?kt?lar´ dedim. Hz. ?sa´ya nas?l küfür edersin? Hakikatende hepsi özür diledi… Bak?n bu yakla??mla bu anlay??la siz ?slam´? temsil edemessiniz. K?sacas? bu dil kullan?lmamal?. Onlar?n kutsallar?n? a?a??layamay?z. Cenab-? Hakk Hz. Musa´y? Firavun´a gönderirken ´ona tatl? bir dille konu?´ diyor. Müslümanlar?n ?uanki problemi ?slam´?n temsil kabiliyetleri eksik kalmas?. Ço?u zaman kendi dinini iyi bilmiyor, ya?ad??? ülkenin dilini ve dinini bilmiyor. Bunlar?n mutlaka bilinmesi laz?m.

Peki hocam, vaktinizi ay?rd???n?z için Allah raz? olsun.

 Publiziert in der Ayasofya 42, 2013

Dies könnte Sie interessieren

Murat Gö?ebakan ile söyle?i

Murat Gö?ebakan ile söyle?i   Murat bey, uzun süre hastanede kald?n?z. ?uan sizi çok iyi …

77 comments

 1. I gotta bookmark this website it seems handy very helpful

 2. Connie is a Language Specialist for the U.

 3. Hi there very cool site!! Guy .. Beautiful ..
  Superb .. I will bookmark your site and take the feeds also?
  I’m happy to seek out a lot of helpful info right here within the put up,
  we’d like develop extra strategies on this regard, thanks for sharing.

  . . . . .

 4. I used to be suggested this web site by means of my cousin.
  I’m not positive whether this publish is written by means of
  him as no one else understand such detailed about my difficulty.
  You are incredible! Thanks!

 5. I am not sure where you are getting your information, but great topic.

  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for excellent information I was looking for this info for my mission.

 6. Asking questions are really pleasant thing if you are not understanding anything fully, except this piece of
  writing presents good understanding yet.

 7. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, fantastic blog!

 8. Hello Dear, are you really visiting this website daily,
  if so after that you will absolutely obtain fastidious experience.

 9. Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very
  techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking
  about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips
  or suggestions? With thanks

 10. It’s amazing in support of me to have a website, which is valuable in favor of my experience.
  thanks admin

 11. This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that
  helped me. Appreciate it!

 12. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering
  which blog platform are you using for this site? I’m getting
  fed up of WordPress because I’ve had problems
  with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 13. Hello, this weekend is fastidious designed for me, because this occasion i am
  reading this enormous informative paragraph here at my home.

 14. Hurrah! At last I got a web site from where I can genuinely get valuable facts regarding my study and knowledge.

 15. Because the admin of this site is working, no question very soon it will be renowned, due to
  its quality contents.

 16. Hey there I am so grateful I found your blog page, I really found you by accident, while
  I was researching on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to
  say kudos for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to look over it all at the minute but I have bookmarked it
  and also included your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read a great deal more, Please do keep up
  the excellent work.

 17. This is a very good tip particularly to those new to the blogosphere.
  Brief but very precise info… Many thanks for sharing this one.
  A must read article!

 18. Now I am ready to do my breakfast, once having my breakfast coming yet again to
  read more news.

 19. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s equally educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the
  head. The issue is something which too few people are speaking intelligently
  about. I’m very happy that I found this during my search for something regarding this.

 20. Great article! We will be linking to this particularly great content on our website.
  Keep up the great writing.

 21. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the
  blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 22. Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from
  this site, and your views are nice in support of new users.

 23. Just wish to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply nice and i could
  assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to
  keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 24. You can definitely see your expertise within the article
  you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are
  not afraid to mention how they believe. At all times go after your
  heart.

 25. Link exchange is nothing else however it is simply placing the other person’s
  webpage link on your page at proper place and other person will also do same in support of you.

 26. Hello there! This article could not be written any better! Going through this article
  reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this.

  I will forward this post to him. Pretty sure
  he’s going to have a very good read. I appreciate you for sharing!

 27. Now I am going to do my breakfast, later than having my breakfast coming over again to read more news.

 28. My partner and I stumbled over here by a different
  web page and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to finding out about your web page again.

 29. Hi there Dear, are you genuinely visiting this website on a regular basis, if so afterward you will absolutely take good experience.

 30. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog site?
  The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit acquainted of
  this your broadcast provided vibrant clear
  concept

 31. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over
  the same subjects? Thanks a ton!

 32. I really like what you guys tend to be up too. Such clever work and exposure!
  Keep up the wonderful works guys I’ve included you guys
  to my own blogroll.

 33. I couldn’t resist commenting. Perfectly written!

 34. Thanks designed for sharing such a pleasant thinking, post is pleasant, thats
  why i have read it entirely

 35. Thanks for sharing your thoughts on existing home sales.
  Regards

 36. Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over.
  I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will
  be tweeting this to my followers! Great blog and superb design and style.

 37. Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I am going to return once again since
  I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change,
  may you be rich and continue to help others.

 38. I have read so many content about the blogger lovers except this post is in fact a good paragraph, keep it
  up.

 39. Hi there! Do you know if they make any plugins to
  protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any recommendations?

 40. I blog often and I truly thank you for your content.
  Your article has really peaked my interest. I am going to take a note of
  your blog and keep checking for new details about once per
  week. I subscribed to your RSS feed as well.

 41. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that
  I have really enjoyed surfing around your blog posts.
  In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 42. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites?
  I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot
  me an e mail.

 43. Touche. Great arguments. Keep up the good work.

 44. This is my first time visit at here and i am really happy to read everthing at single place.

 45. My brother recommended I might like this website. He
  was totally right. This post actually made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 46. Good blog you have here.. It’s difficult to find good quality writing like yours these
  days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

 47. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses?
  If so how do you prevent it, any plugin or
  anything you can recommend? I get so much lately it’s driving
  me crazy so any help is very much appreciated.

 48. What i do not realize is in reality how you are no longer actually
  much more well-liked than you may be now. You’re so intelligent.
  You realize thus considerably with regards to this matter, made me in my view
  consider it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated until it’s something
  to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs outstanding.
  All the time deal with it up!

 49. Hello there! This post could not be written much better!
  Going through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept talking about this. I’ll send this article to him.
  Pretty sure he will have a very good read. Many thanks for sharing!

 50. This design is spectacular! You most certainly know how to keep a reader amused.
  Between your wit and your videos, I was almost moved
  to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.

  Too cool!

 51. Article writing is also a fun, if you be familiar with after
  that you can write otherwise it is difficult to write.

 52. If some one needs expert view concerning blogging and site-building
  then i suggest him/her to pay a quick visit this web site, Keep up the
  fastidious job.

 53. Very nice article, exactly what I was looking for.

 54. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday.
  It’s always useful to read through articles from other
  authors and use a little something from other websites.

 55. This piece of writing offers clear idea designed
  for the new viewers of blogging, that in fact how to do running a blog.

 56. Helpful info. Fortunate me I found your website by chance, and
  I’m shocked why this twist of fate did not happened earlier!

  I bookmarked it.

 57. Nice post. I used to be checking constantly this blog and I am impressed!

  Very helpful info particularly the last part 🙂 I deal with such info
  a lot. I used to be seeking this certain information for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 58. Hi, this weekend is fastidious designed for me, for the reason that this occasion i
  am reading this great informative paragraph here at my house.

 59. Your style is so unique in comparison to other people I
  have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just bookmark this web site.

 60. Thanks for sharing your thoughts on ig. Regards

 61. For most recent news you have to pay a quick visit internet and on world-wide-web I found this site as a best web page for latest updates.

 62. Everyone loves it when individuals come together and share thoughts.
  Great website, stick with it!

 63. Hi colleagues, good paragraph and fastidious urging commented at
  this place, I am actually enjoying by these.

 64. Hello there I am so thrilled I found your webpage, I really found you by mistake, while I was looking on Yahoo
  for something else, Anyhow I am here now and would just like to say
  many thanks for a marvelous post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read more, Please
  do keep up the fantastic work.

 65. My brother recommended I might like this web site.
  He used to be totally right. This post truly made my day.
  You can not consider simply how a lot time I had spent for this info!

  Thank you!

 66. This is my first time go to see at here and i am genuinely happy to
  read everthing at alone place.

 67. Right here is the right site for anyone who wants to find out
  about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a subject that has been written about for decades.
  Great stuff, just great!

 68. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look advanced to more added agreeable from you! However, how can we communicate?

 69. Do you have a spam issue on this website; I also am
  a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to trade techniques
  with others, please shoot me an email if interested.

 70. First off I would like to say fantastic blog! I had
  a quick question which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I do enjoy writing however it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to
  figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Thanks!

 71. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice,
  keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back in the future.
  Many thanks

 72. Good day very cool web site!! Guy .. Excellent
  .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the
  feeds additionally? I am satisfied to find so many useful information right here within the
  post, we need develop extra techniques in this regard, thank you for sharing.

  . . . . .

 73. Excellent way of explaining, and nice paragraph to take
  information concerning my presentation topic, which i am going to deliver in university.

 74. Generally I don’t read post on blogs, but I would
  like to say that this write-up very compelled me to check out and do it!
  Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite great
  article.

 75. Having read this I thought it was really informative. I
  appreciate you finding the time and effort to put this
  informative article together. I once again find myself spending a
  significant amount of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 76. Article writing is also a excitement, if you know after that you
  can write if not it is complex to write.

 77. I’d like to find out more? I’d care to find out some additional
  information.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.