Said Nursi’nin gençlik a?k?

Said Nursi’nin gençlik a?k?

 

Bir zamanlar aziz dostum Mehmet Tanr?sever’in telkini ve te?viki ile bir Bediuzzaman‘?n roman?n? yazmay? dü?ünmü?tüm.

Ba?lang?çta hemen yazabilece?imi sanm??t?m. Fakat i? roman olunca meselenin hiç de dü?ündü?üm gibi olmad???n? gördüm.

Roman tabii ki s?radan bir biyografi de?ildi. O yüzden de günlerce normal bir romanda kurgulanabilecek bir çeli?kiyi bir mecazi a?k? arad?m. Mesela bir gençlik a?k? olsayd?, ne ilginç bir hikâye olurdu. Aylarca öyle romans? bir unsur arad?m.

Galiba o kalbi aray??lar?m sebebiyle olacak ki üstat rüyama bile girdi. Rüyamda bana “Said’i yaz” dedi. Ben de “üstad?m biraz dram ve be?eri zaaflar ar?yorum”. Tebessüm etti. “Var” dedi. Birincisi ilk defa geldi?im ?stanbul‚dan ayr?l???m, ikincisi de Ankara‚ya veda edi?im. ?kisinde de her insan gibi ben de meyus oldum üzüldüm, kederlendim ve a?lad?m”

Evet, Bediuzzaman ilk defa ?stanbul’a, do?uda bir üniversite açt?rmak için gelmi?ti. Ba??na gelmedik kalmam??t?. Önce t?marhane sonra hapis… Sona büyük bir inkisar ile ?stanbul’dan ayr?l??. Demek ki o ac?lar ona insani ac?lar ya?atm??t?.

Ankara ise daha büyük ac? ya?atm??t? ona. Milli Mücadeleyi, gerçek anlamda “Bat?ya bir ba? kald?r” sanm?? ve umutlanm??t?. Kendisi de o mücadeleye destek verdi?i için, Anakara’ya ça?r?lmas?n? memnuniyetle kabul etmi?ti. Gidip de meselenin hiç de kendisinin sand??? gibi olmad???n? görünce bu kere de “Eyvah ?slam elden gidecek, Kuran ma?lup olacak” diyerek derin bir kedere gömülmü? dünyay? ve ona ait her ?eyi arkaya atarak, Van’da ma?araya çekilmi?ti. Demek ki bu yenilgi de onda derin be?eri ac?lar yaratm??t?!

Sonunda roman? bu yenilgiler üzerine kurgulamak istedim ama bu kere de roman sanat?ndaki eksikli?im buna mani oldu. O çaba öylece kald?!

Ama çabalar?m bo?a gitmemi?ti. Benim dü?ündü?üm gibi bir ?ey olmasa da Bediuzzaman‘?n da bir a?k? oldu?unu ö?renmi?tim!

Medresetüzzehra!

Ben aylarca, ya?ad?klar?m?za benzer bir zaaf arad?m hayat?n?n içinde. Bir kad?n? sevmi? olmas?n?, bir k?za meyletmi? olmas?n?, bir hazz?n pe?ine dü?mü? olmas?n? arad?m. Bulamad?m.

Acaba bu hayat, ay?klanm?? bir kurgu muydu gerçek mi? Yani Bediuzzaman?n ya?am?nda da kurgu, gerçekli?in önüne mi geçmi?ti?

Bilemiyorum. Ama ben bulamad?m arad???m o romans? zaaf?. Zaman zaman Risale-i Nur ve ona hizmetler konusundaki titizleni?leri, asabile?meleri, talebelerini h?rpalamalar? d???nda haller bulamad?m. Bunlar da bir roman için yeter miydi, bilemiyorum.

Evet, bir a?k? vard? ama bizim bildi?imiz cinsten de?il. O Kur’an davas?n? a?k edinmi?ti. Onu dünyaya anlatmak, yüceli?ini tüm be?ere tasdik ettirmek!

??te o zaman derk etmi?tim Medresetüzzehra’n?n manas?n?, maksad?n, k?ymetini ve Bediuzzamaan?n ya?am? içindeki yerini. O anla??lmadan Medresetüzzehra projesinin hakikati de k?ymeti de bilinmez. Nitekim Nur talebeleri de bugüne kadar onu hakk?yla anlayamad?lar. Dünyan?n dört bir yan?n?  medreselerle, okullarla donatt?lar da üstad?n,  “55 y?ll?k gaye-i hayalim ve tam elli be? senedir Risâle-i Nur’un hakaik?na çal??t???m gibi ona da çal??m???m” (Emirda? Lahikas?) dedi?i “Van’da bir Medresetü’z-Zehra” açmay? ak?l edemediler.

Üstelik o medresenin nas?l in?a edilece?ini, kaynaklar?n?, hayat?n? idame etmesi için hangi parasal kaynaklar?n kullan?laca??n? dahi haber vermi? olmas?na ra?men…

Ben bunu, nurcular?n bir ay?b?, bir eksikli?i görüyordum. Birçok ?eyi ba?ard?lar evet, ama üstad?n 55 y?ll?k a?k?n?, hayalini, gayesini ihmal ettiler san?yordum. Belki de zaman? gelmemi?ti.

?imdi herkes ondan söz ediyor. Risale Akademi ve Risale haber elbirli?i yap?p Van Valili?i ile birlikte Bediuzzaman‘?n bu arzusunu masaya yat?r?yorlar. Akademisyenler ve konunun uzmanlar? ile “ne yapabiliriz, ne edebilir” diye bakacaklar. Demek ki zaman? yeni yeni geliyor…

12 -14 Ekim tarihlerinde Van’da yap?lacak Mederesetüzzehra Sempozyumu onun müjdesi olabilir. Çünkü o proeje ilk defa enine boyuna tart???lacak. ?n?allah akabinde de Van’da o medresenin tam da hayal edildi?i gibi in?as?na ba?lan?r.

O medrese için elini cebine atacak milyonlar oldu?unu biliyorum art?k. Demek ki vakti geldi. Onun davas?na sahip ç?kanlara eminim o da sahip ç?kacakt?r. Nitekim ta yüz y?l önce, bu çabalar? görmü?, bu maksatlarla Van’a gelenleri Mezar?ndan selamla?arak ‘henien leküm‘ demi?, adeta sempozyumun sahipli?ini üstlenmi?tir… ??te onun bu çabalar? sergileyeceklere yüz y?l önceden sesleni?i:

“Neden dünya herkes için terakki dünyas? olsun da yaln?z bizim için gerileme dünyas? olsun, öyle mi? ??te ben de sizinle konu?mayaca??m. ?u tarafa dönüyorum. Gelecekteki insanlarla konu?aca??m.

Ey üç yüz y?l sonra gelecek yüksek asr?n arkas?nda gizlenmi? ve sessizce Nur’un sözünü dinleyen ve gaybi ve gizli bak??lar?yla bizi izleyen Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar ve Ahmetler, vesaireler!… Sizlere ihtap ediyorum. Ba??n?z? kald?r?p beni do?rulay?n?z. Ve beni do?rulamak sizlere borç olsun. ?u ça?da?lar?m vars?n beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek gelece?inize uzanan telsiz telgrafla sizinle konu?uyorum. Ne yapay?m, ben acele edip k??ta geldim. Sizler cennet gibi bir baharda geleceksiniz. ?imdi ekilen nur tohumlar? sizin zemininizde çiçek açacaklar. Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden ?unu bekliyoruz: Mazi k?tas?na geçmek için geldi?iniz zaman, mezar?m?za u?ray?n?z. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar ta?? denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor topra??n?n kap?c?s? olan kalenin (Van Kalesini kast ediyor) ba??na tak?n?z. Kap?c?y? tenbih edece?iz. Geldi?inizde bizi ça??r?n?z. Mezar?m?zdan, “henien leküm” (ho? geldiniz) sedalar? i?iteceksiniz… Mamafih gelen misafirleri yüzlerinin ayd?nl???ndan hemen tan?yaca??z.

?u zaman?n memesinden bizimle birlikte süt emmeyen ve gözleri arkaya tak?lm??, maziye bakan ve hayalleri kendileri gibi hakikatsiz olarak dünyadan ayr?lm?? olan bu çocuklar, vars?nlar ?u kitab?n (Risale-i Nur’a da i?aret var) içinde yer alan gerçekleri hayal sans?nlar. Ama biliyor ve inan?yorum ki ?u kitapta yer alan hakikatler sizde gerçekle?ecektir.

Ey muhataplar?m, Ben çok ba??r?yorum. Çünkü 13. asr?n minaresinin ba??nda durmu?, görünürde medeni ama dine kar?? lakayt, fikren mazinin en derin derelerinde kalm?? olanlar? camiye ça??r?yorum.

Ey, hayat?n ruhu olan ?slamiyeti b?rakm??, iki ayakl? yürüyen mezarlar? and?ran bedbahtlar! Gelen neslin kap?s?nda durmay?n?z. Mezar sizi bekliyor. Onlar?n önlerinden çekiliniz ki, ?slam gerçe?ini yeryüzünde dalgaland?racak o yeni nesil gelsin.” (Munazarat)

Evet, Van, in?allah 12-14 Ekim tarihleri aras?nda “?slam gerçe?ini yeryüzünde dalgaland?racak nesillerin” nas?l in?a edilece?ini tart??acak bir sempozyuma ev sahipli?i yapacak. Dün ile Yar?n aras?ndaki ?u en kritik tarih sahnesinde yer alacak olanlar ne bahtiyar!

Mehmet Ali Bulut

mabulut@gmail.com

Publiziert in der Ayasofya 42, 2013

152 comments

 1. Too many comnlimepts too little space, thanks!

 2. *Julia : 😉 ! *Estelle : merci beaucoup ! *Pomme : chouette ! *Julia M. : nature, j'aime beaucoup aussi. Ceux au muesli, on peut même prétexter d'en grignoter dès le petit dej. En tous cas, j'ai eu un vrai coup de coeur pour cette recette qui sort des sentiers battus. *Pich : moi non plus. Je trouve que l'auteur a eu une excellente idée. *Anneauxfourneaux : le livre donne envie d'en faire plein c'est vrai. J'ai également essayé des shortbreads, extras !

 3. I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and excellent user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 4. sunt in a 5-a zi. eram cat pe ce s-a declar maiaua esuata ca pana ieri nu era mai nimic spectaculos doar niste ble. atat. volum 0.pe azi dimineata insa cultura si-a dublat volumul si daca am inteles eu bine din aceasta zi se hraneste doar cu 75 cultura, 75 faina si 5 apa.tin sa mentionez ca efectiv am uiat ca trebuie faina de secara si am facut toata procedura din faina alba si faina integrala de grau. crezi ca e ok?si daca da, ptr ca nu renunt, ce fac in continuare?azi, a 5-azi hranesc cu 75, maie ziua 6 hraesc la fel si mai departe?

 5. JMAC,Thank you for your eloquent articulate and easy to follow post! I appreciate you taking the time and addressing the racist overtone of this blog. I look forward to reading all your post and absorbing more knowledge from you. Tx

 6. I am totally wowed and prepared to take the next step now.

 7. I was so confused about what to buy, but this makes it understandable.

 8. Är du verkligen inte nyfiken på en ny bok avÖstergren?Svårt att förstå för mig som tycker att han är en av Sveriges bästa novellister. Vad är det du inte uppskattar i hans prosakonst?

 9. A helpful share, I just passed this onto a student who was doing a little research on that. And he in fact bought me lunch because I discovered it for him…. smile. So let me reword that: Thankx for the treat! But yeah Thnx for taking the time to talk about this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more info? It is extremely helpful for me. Big thumb up for this article!

 10. Jag vill ju gärna tro att Assenge är genuint orolig för att bli utlämnad till USA av Sverige, men verkar det inte troligare att han helt enkelt (med rätta?) är orolig för den svenska sexlagstiftningen och det godtycke med vilket den verkar tillämpas.Hursomhelst visar hela den här cirkusen hur osund Wikileaks fixering vid personen Julian Assenge är.

 11. Economies are in dire straits, but I can count on this!

 12. A worthwhile topic to ponder, Yvonne. During discussions on my MA with Greg Mosse, this was a matter for debate. Other writers have had disturbing experiences with trolls and the like – probably best to err on the side of caution.One can become more candid – but you can't claim back privacy you've given away.

 13. · Kelley, my long-lost friend, I so enjoy the idea of us both trying risotto, from different states and different kitchens, at around the same time. And yours had peas! I am still after one like that.

 14. Raimondo is a Jew who writes for Antiwar.com. This is a totally Jew run site.They insure their jobs by never mentioning the fact that it is the JEWS who create WARS. Those who do not name the enemy, JEWS, by name up front and on top in banner headline letters are complicit in their crimes.

 15. This was an eye-opening video that sums up what is really going on in the world of GMO (processed) foods. They did a good job of explaining why we should be concerned and to know who is backing the American Dietetic Association. Thanks for putting this on your blog!

 16. Great stuff, you helped me out so much!

 17. Tina, Here’s why BO isn’t an NBC:“… As a Kenyan native, Barack Obama Sr. was a British subject whose citizenship was governed by The British Nationality Act of 1948. That same act governed the status of Obama Sr.’s children… ” (Fightthesmears website) At that website, it states that BO, Sr. was a British subject, which his citizenship also governed his children. BO, Jr. has dual citizenship. He never can be a Natural Born Citizen, ever!

 18. Abby, I am reading your book right now and crying my through it…I have a blog about my tenth baby, who was born with Down syndrome almost two years ago. I have a large readership, and I want to connect them with your blog and your book. A reader sent me Unplanned, and I don’t want to part with my copy:) Any chance I could get an autographed copy to do a giveaway with? Every American needs to read your story. Thank you for your heart and your boldness. xo

 19. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 20. Me dull. You smart. That’s just what I needed.

 21. and done, I can give my smoke detector a good hearty hug and receive a greater radiation dose than I'll see from Japan. Or have a meal off some nice yellow fiestaware. Or stun-gun some tungsten. Wear a tritium watch for a day. Take a cross-country flight. etc.etc.etc

 22. Your cranium must be protecting some very valuable brains.

 23. I need to know how my progress of uploading the video goes, i waited so long until my browser happen to close itself and had to reupload the video again. haha it sucks

 24. God help me, I put aside a whole afternoon to figure this out.

 25. There are no words to describe how bodacious this is.

 26. Taking the overview, this post is first class

 27. 好奇怪﹐一講到呢 D 野﹐æžœ D 機構就一定叫人關注下 D 年輕人﹐要教育佢地呀灌輸正確觀念呀等等﹐點解唔話下果班有份參與既麻甩佬﹖以冷靜角度來講﹐援交係雙方面既﹐如果無求又點會有供﹖我就唔信淨係叫人關注下青少年援交問題就唔會發生囉。又﹐與其用一大堆觀念來塞比呢班少女﹐不如直接同佢地講﹐你援交左﹐你個 market value 會大跌﹐第時無男人要仲好過……

 28. bu arada ilk baÅŸta bile yakışıklı olduÄŸu gerçeÄŸini göz ardı etmeden konuÅŸmuÅŸum. bkz: "ya bence edward'a bin basar lan bu yakup." yani sadece yakışıklı, ama bu beni ilgilendirmiyor alÅŸsksf:D

 29. SÅ‚awomir Staszak pisze:Król, tyran, dyktator może przejść z socjalizmu na wolny rynek, ale „demolud” nigdy, przenigdy siÄ™ nie nawróci… ani jego macki w postaci partii politycznych … Bo demokracja w zasadzie maszeruje tylko w jednÄ… stronÄ™, w kierunku socjalizmu… Czasami tylko przystaje lub lekko siÄ™ cofnie, gdy do wÅ‚adzy dorwie siÄ™ jakiÅ› Ronald Reagan, ale to sÄ… tylko maÅ‚e epizody na szlaku prowadzÄ…cym do „sprawiedliwoÅ›ci spoÅ‚ecznej”.

 30. Appreciation for this information is over 9000-thank you!

 31. Lol! Seriously tho, Im sure that any who bought his album ‚The Crusader‘ and heard the original version of ‚Not Many‘ with the lyrics „Next time you come on down to North Cantaburyyyyy“ would have known he is from south of the Bombays.Anyway, weren’t we talking about how farmers are polluting scum and how they should all be forced in to ecologically efficient farming collectives or forced off the land and into the cities where they are easier to control?

 32. Merci pour le partage et pour le travail de traduction qui plus que correct (à peine quelques fautes de français, de frappe sans doute). Les astuces sont géniales.J’apprécie la franchise de ce photographe (et de son assistant de frère – on ne devrait pas oublier ce travailleur dans l’ombre).Et bien sûr les photos sont magnifiques.Pourquoi pas d’autres vidéos comme cela (puisque c’était ta question en fin d’article, j’y réponds), mais cela représente un budget tout de même, rien que pour la traduction.

 33. Deep breaths. Deep draughts of a potent brew. This is a learning experience. If you already knew completely how to do it, why would it be necessary to take the class. And remember, it is ONE person’s opinion. Your paper could BE all you thought it was. Sometimes, you have to try to make that ONE person satisfied. Get BACK on that broom and soar!

 34. Oh man, this crushes me. Rest in peace, Oriel. You were a good girl, a very, very good girl who brought us lots of joy. And took care of our Deni. xoxoxox

 35. “it depends on the experiment”– of course it does.But the point is that often things often go *wrong* in frustrating and non-useful ways, (not the same as a negative result), which more often than not just causes pain and distress. Not every mould is penicillin, not every forgetful student makes such an amazing discovery.

 36. I’m impressed. You’ve really raised the bar with that.

 37. Phenomenal breakdown of the topic, you should write for me too!

 38. I Love this! We also live in a rental so i know how difficult it can be to decorate!The number canvas is perfect for a little man cave 🙂 and the mobile… DEFINITELY a success if your little boy loves it! 🙂

 39. Ted is so tight he fucking squeaks when he walks. Other teams somehow protect their QBS, even ones who don’t have an MVP, but I guess he was smart to carry only 6 offensive linemen this year? Why the hell are you on a football site. The Pack is toast without Rodgers. Idiot.

 40. Terminology and Definitions…Omniture Terminology Note: These terms and definitions are all specific to Omniture data and reporting. The same definitions may not apply to other tools and systems…….

 41. You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

 42. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 43. Vad somliga hÃ¥ller pÃ¥….bloggen är Bettans och vi ska respektera Bettans tankar och känslor och inte sitta som "besserwissrar" och tycka sÃ¥ mycket. Vi ska inte tala om vad som borde provas och göras utan enbart vara tacksamma för förmÃ¥nen att fÃ¥ dela denna blogg med Bettan. Respekt ska gälla i allas vÃ¥ra kommentarer, tack.Kram till er alla

 44. Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

 45. zed zaidi, masa ini lah engkau kena tunjuk potensi engkau utk memimpin satu persatuan… selain cari pasal dgn artis dari luar negara yg cari makan kat sini, tolonglah artis2 kita yg perlukan bantuan…Well-loved.

 46. Das war eine schöne Feier, vor allem der Auftritt der Baumkängurus! Fühle mich schon wohl und dank dem BSEK auch sehr sicher in Defihausen Wegen des Karate-Buchs werde ich morgen mal nachforschen …

 47. a impozitului pe profit pe anul 2010 din -Sinteze Analize/despre SRL-SA comentarii(0) Prin OUG nr. 87/2010 a fost eliminat impozitul minim. Masurile fiscale aprobate au generat o serie de discutii privind

 48. disse:Eu tenho desvio septo nasal, 10% de respiração pelas narinas, fora a sinusite, renite, e tudo com ite. Eu sei o que é ter fobia e não poder respirar pelo nariz.Fiz uma operação ainda pequena, mas tudo voltou ao normal depois de algum tempo :(Sorte para o seu irmão!Um beijo ;*

 49. What a beautiful home you have… thank you for the wonderful tour. You have so many gorgeous Christmas touches! The silver and white mantle is beautiful. I love the white mugs with tags on them, they are so sweet.

 50. You saved me a lot of hassle just now.

 51. A perfect reply! Thanks for taking the trouble.

 52. Great post. I agree. As a graphic designer, I find what’s NOT on the page to be almost more important that what IS. I enjoy the look of negative space as it wraps around the design’s various elements. I see so many congested ads, my eyes can’t settle on a focal point. I like to give blocks of text plenty of breathing space. I see the copy as interacting with its background not simply sitting on top of it. The Apple ads are great for the same reasons. The result is a clean, streamlined and modern look.

 53. Consider the fact that the US hasn’t dared mess with North Korea after it obtained nuclear capabilities.R: NK does NOT have nukes. It has aging nuclear facilities and blew up a lot of dynamite in a mine. Play poker?NK’s bluff is laughable [but it ain’t funny]

 54. Estou adorando o pessoal estar participando…Angela na realidade ficaremos so 2 dias em Anaheim, por isso nao da pra diminuir…Daniela colocamos sim na programaçao o aquario, e esperamos nos divertir muito.Carina, sem problema…na volta colocaremos nossas impressoes/ajuda por aqui…Nao podemos mais mudar os dias do roteiro, na maioria dos lugares, pois ja temos os hoteis reservados…Obrigada a todos e esperamos que continuem ajudando, afinal so faltam 43 dias…

 55. Oh <3, I love that you stick to your guns + follow your heart. I'm glad that you live by the values you hold, even when the choice is hard. I hope that that it all works out, hey. x

 56. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. appreciate it

 57. I was really confused, and this answered all my questions.

 58. Guten Abend Chanti!Habe diese Art von Spinnen schon mal auf youtube gesehen.Schaut auch sehr interessant aus!Schöne Wolle hast du da zusammenbekommen! Und viele LM – super!Ich habe mir vor kurzem eine Türkisch Spindel gekauft, und suche noch nach der richtigen Aufwickeltechnik Lg

 59. Das sieht sehr lecker aus. Ans Burgerbrötchen selber backen haben wir uns bisher noch nicht rangetraut. Aber eine Frage: wieso muss man hier die Hefe nicht anrühren – es handelt sich ja um frische Hefe? Funktioniert das ohne vorheriges Anrühren mit ein bisschen Flüssigkeit und nur durch das in den Teig kneten??

 60. People normally pay me for this and you are giving it away!

 61. Nuova YorkMa… ma come?! Ti inalberi perché scriviamo Copenhagen anziché København e poi mi tiri fuori "Nuova York"? Ma scherziamo??? E' proprio vero: non c'è più pedanteria… 😀

 62. For the record, I’m not above criticizing MB myself. I’m not convinced he’s the answer at all, and I see plenty of legitimate criticisms. I just found it excessive when every time something happened for the Spurs (“Look at Parker dribble across half court! What a play drawn up by Popovich!”), that would be used as a starting point to bash Jim’s hire of MB in the first place.

 63. Great review! I love cult stories it just fascinates me that this stuff like.. happens at all. I have this one for review so I plan to read it soon I think I'll really like it!

 64. « Le rachat est peu probable. Je pense toujours qu’ils devraient suivre le chemin de backbase. »Et c’est probablement là l’origine des fortes divergences entre Chappaz et Krim. Mais bon, indépendamment de la valorisation (qui n’est que celle du prix que sera prêt à payer l’acheteur éventuel, l’expérience de YouTube est pleine d’enseignements à ce niveau), il sera intéressant de voir l’habileté de Tariq dans les mois à venir. Sans parler du comportement de son “équipe”…J-M

 65. This article makes me want to donate some money for the Haitian people. We can only hope that by awareness our government can help these injust actions to stop happening. At such terrible times for these women it is unfortunate thta these things still go on.

 66. It’s a pleasure to find someone who can think so clearly

 67. >You two should get a room.I would be happy to have Dan illustrate a joke of mine. You must value his work on some level, you take the time to comment on it almost every day. Almost, Every, Day.

 68. I’m so glad that the internet allows free info like this!

 69. Guado al Tasso Vermentino, eller? Den måste vi komma ihåg att beställa i sommar.Har du liksom vi ljuva reseminnen från Santorini eller vad är annars din ingång till assyrtiko?

 70. Whats in a name? This could be a weapon for the counter jehad, if vodka is your choice drink, from high culture to mass culture – books, music, movies any vessel that links to the message.

 71. Oct10 Hey there! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I weigh up would truly be pleased about your satisfy. Entertain consent to me identify. Countless thanks

 72. This post couldn’t have been better timed. I’m tackling more and more negotiations lately, and everything you said hit home in a very productive way. Thank you![]

 73. Ya learn something new everyday. It’s true I guess!

 74. My partner and i appreciate your article. You open up my mind, and i also definitely trust you. I will bookmark this specific post and pay attention for additional updates. Furthermore I’ll return to see just what others are saying regarding this publish. Thank you yet again.

 75. No doubt this is sexual abuse of the girls and the ‘holier than thou’ principal and her co-rapists should be arrested, prosecuted and jailed. Their action, without the consent of the minors parent is preposterous. Haba!

 76. “We offer him our neglect, leaving the table with but a whisper of a vague recognition that was always meant to last longer.”Love has been waiting so long for me…I’m so sorry Lord.My tear-filled eyes, are looking into my Father’s right now…how we need some reaquainting….How sweetly He still says my name.

 77. Could you write about Physics so I can pass Science class?

 78. Wow! Great to find a post knocking my socks off!

 79. Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and excellent design.

 80. You could definitely see your skills in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart. “What power has law where only money rules.” by Gaius Petronius.

 81. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 82. An explanation I heard (from Rav Aviner, I believe) is that there is certainly enough food in the world. It is the job of humans to properly distribute the food. To the extent that humans fail to do so properly, it is the fault of humans, not God.

 83. Les bettraves c’est IG 65Le lait ce n’est pas bon pour la santé contrairement à ce qu’on nous fait croire depuis une centaine d’année. Mais bon, c’est un sujet vaste que je ne me sens pas le courage d’affronter toute de sute.Vin rouge contient de l’éthanol qui est toxique, trouvez vos anti-oxydant ailleurs !

 84. Pode ser que este blog sirva um dia para ajudar a explicar o que foi a nossa geração, já que a maioria da nossa geração não soube o que se passou antes de nós.Antº Rosinha

 85. ‘Same Time, Next Year’ was actually a really good Alan Alda movie from the 70′s where both him and Ellen Burstyn were both married but met up one weekend every year for an affair/booty call and did so for like 20 years.. I don’t know if ‘One Day’ is technically a re-make sounds more like a rip off..

 86. Que las próximas versiones que hagas, lo sean porque Beirut ha dejado de estar en llamas.(y que sean tan evocadoras como las dos que llevas)

 87. Cassy Pirkey…Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovel…

 88. dude you killed it! I wish it was longer but I guess that’s what the album is for. When is that coming out? You were gonna keep putting out new songs each week???

 89. This could not possibly have been more helpful!

 90. This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

 91. 11, kijk er naar uit wanneer je komt rebbelen. Oi, vervelend dat je je niet energiek voelt. Zoveel mogelijk zonnetje pakken, dat geeft power @Thera, Dirk heeft ook een behoorlijk groot plat doosje, maar ik vind ze zo klein. Door de salade, door het gehakt en natuurlijk voor de pesto (eigen gemaakte van knoflook, basilicum, parmezaanse kaas, pijnboompitjes, amandelen en olijfolie). Wat goed, vertel eens, over jouw pleziertjes .

 92. Mooi die kleurtjes van je CW quilt.Bah, spinnen, hier in de polder hebben we er ook genoeg, maar het idéé dat er één 's nachts op je voorhoofd zit?! Brbr net een scene uit een griezelfilm, zo van zal ze wakker worden of niet, is ie giftig!! Nou ja…..Gr.Sylvia.

 93. Spectacular! I love chocolate and am always looking for healthier versions! I just finished a little dish of banana chocolate soft serve, yummy!I don’t use artificial sweeteners so I would sub something else and there are dark chocolate chips available now and they are awesome.

 94. JAJAJAJAJA JENNY, EL DIA QUE LAS ESCUCHES A LAS DOS, ME DARAS LA RAZON QUE RUDDY SE ESCUCHA MEJOR QUE GABRIELA SPANIC Y ALICIA MACHADO QUIENES AMENAZAN CON SACAR OTRO DISCO

 95. With the bases loaded you struck us out with that answer!

 96. Još jedan divan post o Indiji! Hvala!Ubeđena sam da je Indija predivna ali da je nepohodno pripremiti se za kulturološku razliku i otvoriti um. Predrasude ostaviti kod kuće i oduševljenje je zagarantovano!

 97. Baron-Cohen est vraiment un des types les plus drôles de ces dernières années. Même quand c’est nul, c’est drôle.

 98. he used to watch Jackie Milburn from the terraces at Newcastle (which means that Toddler Blair must have been really upset in 1957, when Milburn left Newcastle. Blair would have been 4, bless the little munchkin).

 99. Thank you to the world wide Anarchist community. I am under severe abuse by the state. My strength in drawn from my comrades & advancing the Anarchist movement. I love all of you.Troy Stuart ( A )Anarchist Militant267.255.33451305 N Lawrence StreetApt 8Philadelphia PA 19122USAPlease forward me any hard copy materials on the Anarchist thinkers. As I am on house arrest and am inspired by all Anarchist radicals.

 100. I’ll immediately grab your rss as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 101. Ada Yıldız 26 Ocak 2013 Gerçi tüm bölümler yok ama; Ä°stanbul Ãœniversitesi Açık ve Uzaktan EÄŸitim Fakültesi ve Anadolu Ãœniversitesi’nde Açıköğretim Fakülteleri ile biz de ÅŸimdiki zamanın olanaklarından yararlanabilir ve “Bu dünyaya erken gelmiÅŸim” demekten kurtulabiliriz.

 102. Helen –„I really think it is because far left liberals are typically agnostic or atheists and their progressive causes serve as a kind of religion for them…“Uh, bite me. Being atheist in no way renders you left or liberal, much less far. And you should know better, seeing as how you’re aware that some on the right are equally fervent in their following of various idiots and ideas. It’s a certain level of gullibility not owned by any political or religious stripe the allows people to blindly follow a soothing voice. Jim Jones, anyone?

 103. y / fakt, film jest smutny, ale moje ogólne wrazenie po jego obejzeniu bylo bardzo pozytywne… mimo, ze Keira nie jest jak dla mnie za bardzo dobra akrka. jednak w tym ffilmie odbrze zagrala… wydaje mi sie ze za jakis czas skusze sie na ponowne obejrzenie tego filmu. to taki maly prezent od bracisza na swieta:) przyznal sie ze kupil go sms’em, chyba w onestepGD Star Ratingloading…

 104. I would love to try these! Actually, I would love sit down with these, you, and a cup of coffee and pick your brain about food photography

 105. Heck of a job there, it absolutely helps me out.

 106. огромное спасибо!Ответить

 107. Natural Vanilla is our favorite flavor, and our toppings are almost always seasonal fruit, or homemade fruit preserves (currently, peach, blueberry, blackberry, and strawberry). We buy and make ice cream equally. I look for only natural ingredients. I have a brand of ice cream (a store brand, believe it or not) that uses only milk, cream, sugar, and natural vanilla. It’s yummy!

 108. me gustan mucho las historias y las verdades de Galeano,este libro no lo conosco,pero su titulo me hace saltar el corazon,solo pensar en hijos ya me duele tengo dos,y estan muy lejos.

 109. Hello Erika! Thank you, dear heart, always for your kindness shared through your comments. Your visits mean so much and please know that as I work on attaining balance between ‘life’ and ‘blogging’ my delays in replying do not reflect how much you mean to me. You are a gem! Thanks again Erika. Big hugs, Gina

 110. These topics are so confusing but this helped me get the job done.

 111. Доброе время суток!Меня зовут Риима. У меня камни в желочном пузыре, точнее он весь забит и к тому же стенка пузыря уплатнена на 4мм. Возможно ли обойтись лапароскопей или придется делать полосную операцию. Да и какие будут последствия (диета, фигура, ограниченияю)Заранее спосибо!!!

 112. I’m glad you posted that fundraiser for the tornado victims. I live 45 minutes from Tuscaloosa & 30 seconds away from Pleasant Grove/Concord, so this disaster relief has been especially near & dear to me.Appreciate it! <3

 113. you type in Chrome://flags in your URL bar in Chrome, you can enable various settings. As you scroll down you'll see various options for enabling gestures on the trackpad.

 114. Gestern hat die berliner Hypnosegruppe mit uns zusammen einen Workshop zur Schnellhypnose veranstaltet. Dort wurden die üblichen Einleitungen in der Theorie eingeführt und geübt. Insbesondere gefallen hat mir hier die angenehme Lernatmosphäre und der Zusammenhalt unter Gleichgesinnten, hat viel Spaß gemacht.

 115. So záujmom sledujem túto diskusiu a chápem, prečo je pre priateľov ateistov až nadľudsky obtiažne dobraÅ¥ sa s Josefom k rovnakým záverom. Súdiac podľa jeho príspevkov ho ako nezainteresovaný čitateľ vnímam ako sfanatizovaného fundamentalistu. Pobavil ma hlavne výrok “Tomu, že Bůh stvoÅ™il vÅ¡e na tomto svÄ›tÄ›, nevěříme; to víme.” (by Josef). Neviem či sa smiaÅ¥, či plakaÅ¥. Asi skôr smiaÅ¥.

 116. J’ai reconnu la plage, près de Saint Aygulf…quand j’y passe c’est en plein hiver, cette plage est vide et les baraques à frites sont closes, il y a une drôle d’ambiance d’abandon….mais alors qu’est qu’on mange bien dans le coin, soupe de poisson et tomates farcies, une très bonne cuisine provençale et surtout on apprécie d’autant plus quand on est presque seul dans la salle de restaurant, c’est un vrai voyage loin des foules…incroyable non?

 117. I am totally wowed and prepared to take the next step now.

 118. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 119. Stay informative, San Diego, yeah boy!

 120. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 121. hey, can i ask sumtin? look out point is nice.but how about the price?? i want 2 go there fer celebration my bf bday. so i need to know the total cost fer 2 person that u can guess.. plzzz help me.. reply it.

 122. Excellent post, Bill.That graph showing full employment post-war, and the rise in unemployment since the mid ’70s, is startling. (Is that graph Australian unemployment?)From your explanation, it seems like the ’70s oil shock was the beginning of the end of full employment as it raised inflation concerns. Can you explain for me how the Job Guarentee would deal with inflation caused by spikes in the prices of commodities (like the ’70s oil shock)?For me, the inflation line seems like the most difficult aspect of the anti full employment lobby to counter.

 123. That’s not just logic. That’s really sensible.

 124. Pleasing you should think of something like that

 125. I hear this kind of crap alot among the anti-American types like Vangel. They're so "brave" they will just shrug their shoulders while others are getting blown up, gutted, and slaughtered in the streets. Heroes, I tell ya! There is nothing more anti-American than giving up your liberty because you are afraid of Arabs or driving your country into bankruptcy because you are afraid of an invasion that nobody can execute.

 126. Visst kan det vara skönt att inte ha några krav på dagen ibland. Slash har blivit en lååång kisse!Sv: Vi hade det görgött i solen. Kul att du tyckte om mina bilder.Kram/Gilla

 127. March 23, 2010 – 1:00 pm While this article is specifically on blogging, I think you can apply this fear issue to every social situation where someone in the group is hesitant to speak up. The tips you offer to deal with this problem are excellent. Even so, there may be a few folks still hesitant to jump in the water. In that event, I think you have to decide how badly you want to participate and then either opt out or just do it.

 128. I'm happy to see a shopping cart *and* the slo-mo Jack-in-the-box make an appearance on the cover. (You could make some nice De Chirico-type paintings with those, I think.)

 129. Ah, i see. Well that’s not too tricky at all!“

 130. I used to be very happy to seek out this net-site.I wished to thanks in your time for this excellent read!! I definitely enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.