Said Nursi’nin gençlik a?k?

Said Nursi’nin gençlik a?k?

 

Bir zamanlar aziz dostum Mehmet Tanr?sever’in telkini ve te?viki ile bir Bediuzzaman‘?n roman?n? yazmay? dü?ünmü?tüm.

Ba?lang?çta hemen yazabilece?imi sanm??t?m. Fakat i? roman olunca meselenin hiç de dü?ündü?üm gibi olmad???n? gördüm.

Roman tabii ki s?radan bir biyografi de?ildi. O yüzden de günlerce normal bir romanda kurgulanabilecek bir çeli?kiyi bir mecazi a?k? arad?m. Mesela bir gençlik a?k? olsayd?, ne ilginç bir hikâye olurdu. Aylarca öyle romans? bir unsur arad?m.

Galiba o kalbi aray??lar?m sebebiyle olacak ki üstat rüyama bile girdi. Rüyamda bana “Said’i yaz” dedi. Ben de “üstad?m biraz dram ve be?eri zaaflar ar?yorum”. Tebessüm etti. “Var” dedi. Birincisi ilk defa geldi?im ?stanbul‚dan ayr?l???m, ikincisi de Ankara‚ya veda edi?im. ?kisinde de her insan gibi ben de meyus oldum üzüldüm, kederlendim ve a?lad?m”

Evet, Bediuzzaman ilk defa ?stanbul’a, do?uda bir üniversite açt?rmak için gelmi?ti. Ba??na gelmedik kalmam??t?. Önce t?marhane sonra hapis… Sona büyük bir inkisar ile ?stanbul’dan ayr?l??. Demek ki o ac?lar ona insani ac?lar ya?atm??t?.

Ankara ise daha büyük ac? ya?atm??t? ona. Milli Mücadeleyi, gerçek anlamda “Bat?ya bir ba? kald?r” sanm?? ve umutlanm??t?. Kendisi de o mücadeleye destek verdi?i için, Anakara’ya ça?r?lmas?n? memnuniyetle kabul etmi?ti. Gidip de meselenin hiç de kendisinin sand??? gibi olmad???n? görünce bu kere de “Eyvah ?slam elden gidecek, Kuran ma?lup olacak” diyerek derin bir kedere gömülmü? dünyay? ve ona ait her ?eyi arkaya atarak, Van’da ma?araya çekilmi?ti. Demek ki bu yenilgi de onda derin be?eri ac?lar yaratm??t?!

Sonunda roman? bu yenilgiler üzerine kurgulamak istedim ama bu kere de roman sanat?ndaki eksikli?im buna mani oldu. O çaba öylece kald?!

Ama çabalar?m bo?a gitmemi?ti. Benim dü?ündü?üm gibi bir ?ey olmasa da Bediuzzaman‘?n da bir a?k? oldu?unu ö?renmi?tim!

Medresetüzzehra!

Ben aylarca, ya?ad?klar?m?za benzer bir zaaf arad?m hayat?n?n içinde. Bir kad?n? sevmi? olmas?n?, bir k?za meyletmi? olmas?n?, bir hazz?n pe?ine dü?mü? olmas?n? arad?m. Bulamad?m.

Acaba bu hayat, ay?klanm?? bir kurgu muydu gerçek mi? Yani Bediuzzaman?n ya?am?nda da kurgu, gerçekli?in önüne mi geçmi?ti?

Bilemiyorum. Ama ben bulamad?m arad???m o romans? zaaf?. Zaman zaman Risale-i Nur ve ona hizmetler konusundaki titizleni?leri, asabile?meleri, talebelerini h?rpalamalar? d???nda haller bulamad?m. Bunlar da bir roman için yeter miydi, bilemiyorum.

Evet, bir a?k? vard? ama bizim bildi?imiz cinsten de?il. O Kur’an davas?n? a?k edinmi?ti. Onu dünyaya anlatmak, yüceli?ini tüm be?ere tasdik ettirmek!

??te o zaman derk etmi?tim Medresetüzzehra’n?n manas?n?, maksad?n, k?ymetini ve Bediuzzamaan?n ya?am? içindeki yerini. O anla??lmadan Medresetüzzehra projesinin hakikati de k?ymeti de bilinmez. Nitekim Nur talebeleri de bugüne kadar onu hakk?yla anlayamad?lar. Dünyan?n dört bir yan?n?  medreselerle, okullarla donatt?lar da üstad?n,  “55 y?ll?k gaye-i hayalim ve tam elli be? senedir Risâle-i Nur’un hakaik?na çal??t???m gibi ona da çal??m???m” (Emirda? Lahikas?) dedi?i “Van’da bir Medresetü’z-Zehra” açmay? ak?l edemediler.

Üstelik o medresenin nas?l in?a edilece?ini, kaynaklar?n?, hayat?n? idame etmesi için hangi parasal kaynaklar?n kullan?laca??n? dahi haber vermi? olmas?na ra?men…

Ben bunu, nurcular?n bir ay?b?, bir eksikli?i görüyordum. Birçok ?eyi ba?ard?lar evet, ama üstad?n 55 y?ll?k a?k?n?, hayalini, gayesini ihmal ettiler san?yordum. Belki de zaman? gelmemi?ti.

?imdi herkes ondan söz ediyor. Risale Akademi ve Risale haber elbirli?i yap?p Van Valili?i ile birlikte Bediuzzaman‘?n bu arzusunu masaya yat?r?yorlar. Akademisyenler ve konunun uzmanlar? ile “ne yapabiliriz, ne edebilir” diye bakacaklar. Demek ki zaman? yeni yeni geliyor…

12 -14 Ekim tarihlerinde Van’da yap?lacak Mederesetüzzehra Sempozyumu onun müjdesi olabilir. Çünkü o proeje ilk defa enine boyuna tart???lacak. ?n?allah akabinde de Van’da o medresenin tam da hayal edildi?i gibi in?as?na ba?lan?r.

O medrese için elini cebine atacak milyonlar oldu?unu biliyorum art?k. Demek ki vakti geldi. Onun davas?na sahip ç?kanlara eminim o da sahip ç?kacakt?r. Nitekim ta yüz y?l önce, bu çabalar? görmü?, bu maksatlarla Van’a gelenleri Mezar?ndan selamla?arak ‘henien leküm‘ demi?, adeta sempozyumun sahipli?ini üstlenmi?tir… ??te onun bu çabalar? sergileyeceklere yüz y?l önceden sesleni?i:

“Neden dünya herkes için terakki dünyas? olsun da yaln?z bizim için gerileme dünyas? olsun, öyle mi? ??te ben de sizinle konu?mayaca??m. ?u tarafa dönüyorum. Gelecekteki insanlarla konu?aca??m.

Ey üç yüz y?l sonra gelecek yüksek asr?n arkas?nda gizlenmi? ve sessizce Nur’un sözünü dinleyen ve gaybi ve gizli bak??lar?yla bizi izleyen Saidler, Hamzalar, Ömerler, Osmanlar, Tahirler, Yusuflar ve Ahmetler, vesaireler!… Sizlere ihtap ediyorum. Ba??n?z? kald?r?p beni do?rulay?n?z. Ve beni do?rulamak sizlere borç olsun. ?u ça?da?lar?m vars?n beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek gelece?inize uzanan telsiz telgrafla sizinle konu?uyorum. Ne yapay?m, ben acele edip k??ta geldim. Sizler cennet gibi bir baharda geleceksiniz. ?imdi ekilen nur tohumlar? sizin zemininizde çiçek açacaklar. Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden ?unu bekliyoruz: Mazi k?tas?na geçmek için geldi?iniz zaman, mezar?m?za u?ray?n?z. O bahar hediyelerinden birkaç tanesini medresemin mezar ta?? denilen ve kemiklerimizi misafir eden ve Horhor topra??n?n kap?c?s? olan kalenin (Van Kalesini kast ediyor) ba??na tak?n?z. Kap?c?y? tenbih edece?iz. Geldi?inizde bizi ça??r?n?z. Mezar?m?zdan, “henien leküm” (ho? geldiniz) sedalar? i?iteceksiniz… Mamafih gelen misafirleri yüzlerinin ayd?nl???ndan hemen tan?yaca??z.

?u zaman?n memesinden bizimle birlikte süt emmeyen ve gözleri arkaya tak?lm??, maziye bakan ve hayalleri kendileri gibi hakikatsiz olarak dünyadan ayr?lm?? olan bu çocuklar, vars?nlar ?u kitab?n (Risale-i Nur’a da i?aret var) içinde yer alan gerçekleri hayal sans?nlar. Ama biliyor ve inan?yorum ki ?u kitapta yer alan hakikatler sizde gerçekle?ecektir.

Ey muhataplar?m, Ben çok ba??r?yorum. Çünkü 13. asr?n minaresinin ba??nda durmu?, görünürde medeni ama dine kar?? lakayt, fikren mazinin en derin derelerinde kalm?? olanlar? camiye ça??r?yorum.

Ey, hayat?n ruhu olan ?slamiyeti b?rakm??, iki ayakl? yürüyen mezarlar? and?ran bedbahtlar! Gelen neslin kap?s?nda durmay?n?z. Mezar sizi bekliyor. Onlar?n önlerinden çekiliniz ki, ?slam gerçe?ini yeryüzünde dalgaland?racak o yeni nesil gelsin.” (Munazarat)

Evet, Van, in?allah 12-14 Ekim tarihleri aras?nda “?slam gerçe?ini yeryüzünde dalgaland?racak nesillerin” nas?l in?a edilece?ini tart??acak bir sempozyuma ev sahipli?i yapacak. Dün ile Yar?n aras?ndaki ?u en kritik tarih sahnesinde yer alacak olanlar ne bahtiyar!

Mehmet Ali Bulut

mabulut@gmail.com

Publiziert in der Ayasofya 42, 2013

796 comments

 1. Too many comnlimepts too little space, thanks!

 2. *Julia : 😉 ! *Estelle : merci beaucoup ! *Pomme : chouette ! *Julia M. : nature, j'aime beaucoup aussi. Ceux au muesli, on peut même prétexter d'en grignoter dès le petit dej. En tous cas, j'ai eu un vrai coup de coeur pour cette recette qui sort des sentiers battus. *Pich : moi non plus. Je trouve que l'auteur a eu une excellente idée. *Anneauxfourneaux : le livre donne envie d'en faire plein c'est vrai. J'ai également essayé des shortbreads, extras !

 3. I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and excellent user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 4. sunt in a 5-a zi. eram cat pe ce s-a declar maiaua esuata ca pana ieri nu era mai nimic spectaculos doar niste ble. atat. volum 0.pe azi dimineata insa cultura si-a dublat volumul si daca am inteles eu bine din aceasta zi se hraneste doar cu 75 cultura, 75 faina si 5 apa.tin sa mentionez ca efectiv am uiat ca trebuie faina de secara si am facut toata procedura din faina alba si faina integrala de grau. crezi ca e ok?si daca da, ptr ca nu renunt, ce fac in continuare?azi, a 5-azi hranesc cu 75, maie ziua 6 hraesc la fel si mai departe?

 5. JMAC,Thank you for your eloquent articulate and easy to follow post! I appreciate you taking the time and addressing the racist overtone of this blog. I look forward to reading all your post and absorbing more knowledge from you. Tx

 6. I am totally wowed and prepared to take the next step now.

 7. I was so confused about what to buy, but this makes it understandable.

 8. Är du verkligen inte nyfiken på en ny bok avÖstergren?Svårt att förstå för mig som tycker att han är en av Sveriges bästa novellister. Vad är det du inte uppskattar i hans prosakonst?

 9. A helpful share, I just passed this onto a student who was doing a little research on that. And he in fact bought me lunch because I discovered it for him…. smile. So let me reword that: Thankx for the treat! But yeah Thnx for taking the time to talk about this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more info? It is extremely helpful for me. Big thumb up for this article!

 10. Jag vill ju gärna tro att Assenge är genuint orolig för att bli utlämnad till USA av Sverige, men verkar det inte troligare att han helt enkelt (med rätta?) är orolig för den svenska sexlagstiftningen och det godtycke med vilket den verkar tillämpas.Hursomhelst visar hela den här cirkusen hur osund Wikileaks fixering vid personen Julian Assenge är.

 11. Economies are in dire straits, but I can count on this!

 12. A worthwhile topic to ponder, Yvonne. During discussions on my MA with Greg Mosse, this was a matter for debate. Other writers have had disturbing experiences with trolls and the like – probably best to err on the side of caution.One can become more candid – but you can't claim back privacy you've given away.

 13. · Kelley, my long-lost friend, I so enjoy the idea of us both trying risotto, from different states and different kitchens, at around the same time. And yours had peas! I am still after one like that.

 14. Raimondo is a Jew who writes for Antiwar.com. This is a totally Jew run site.They insure their jobs by never mentioning the fact that it is the JEWS who create WARS. Those who do not name the enemy, JEWS, by name up front and on top in banner headline letters are complicit in their crimes.

 15. This was an eye-opening video that sums up what is really going on in the world of GMO (processed) foods. They did a good job of explaining why we should be concerned and to know who is backing the American Dietetic Association. Thanks for putting this on your blog!

 16. Great stuff, you helped me out so much!

 17. Tina, Here’s why BO isn’t an NBC:“… As a Kenyan native, Barack Obama Sr. was a British subject whose citizenship was governed by The British Nationality Act of 1948. That same act governed the status of Obama Sr.’s children… ” (Fightthesmears website) At that website, it states that BO, Sr. was a British subject, which his citizenship also governed his children. BO, Jr. has dual citizenship. He never can be a Natural Born Citizen, ever!

 18. Abby, I am reading your book right now and crying my through it…I have a blog about my tenth baby, who was born with Down syndrome almost two years ago. I have a large readership, and I want to connect them with your blog and your book. A reader sent me Unplanned, and I don’t want to part with my copy:) Any chance I could get an autographed copy to do a giveaway with? Every American needs to read your story. Thank you for your heart and your boldness. xo

 19. Well I guess I don’t have to spend the weekend figuring this one out!

 20. Me dull. You smart. That’s just what I needed.

 21. and done, I can give my smoke detector a good hearty hug and receive a greater radiation dose than I'll see from Japan. Or have a meal off some nice yellow fiestaware. Or stun-gun some tungsten. Wear a tritium watch for a day. Take a cross-country flight. etc.etc.etc

 22. Your cranium must be protecting some very valuable brains.

 23. I need to know how my progress of uploading the video goes, i waited so long until my browser happen to close itself and had to reupload the video again. haha it sucks

 24. God help me, I put aside a whole afternoon to figure this out.

 25. There are no words to describe how bodacious this is.

 26. Taking the overview, this post is first class

 27. 好奇怪﹐一講到呢 D 野﹐æžœ D 機構就一定叫人關注下 D 年輕人﹐要教育佢地呀灌輸正確觀念呀等等﹐點解唔話下果班有份參與既麻甩佬﹖以冷靜角度來講﹐援交係雙方面既﹐如果無求又點會有供﹖我就唔信淨係叫人關注下青少年援交問題就唔會發生囉。又﹐與其用一大堆觀念來塞比呢班少女﹐不如直接同佢地講﹐你援交左﹐你個 market value 會大跌﹐第時無男人要仲好過……

 28. bu arada ilk baÅŸta bile yakışıklı olduÄŸu gerçeÄŸini göz ardı etmeden konuÅŸmuÅŸum. bkz: "ya bence edward'a bin basar lan bu yakup." yani sadece yakışıklı, ama bu beni ilgilendirmiyor alÅŸsksf:D

 29. SÅ‚awomir Staszak pisze:Król, tyran, dyktator może przejść z socjalizmu na wolny rynek, ale „demolud” nigdy, przenigdy siÄ™ nie nawróci… ani jego macki w postaci partii politycznych … Bo demokracja w zasadzie maszeruje tylko w jednÄ… stronÄ™, w kierunku socjalizmu… Czasami tylko przystaje lub lekko siÄ™ cofnie, gdy do wÅ‚adzy dorwie siÄ™ jakiÅ› Ronald Reagan, ale to sÄ… tylko maÅ‚e epizody na szlaku prowadzÄ…cym do „sprawiedliwoÅ›ci spoÅ‚ecznej”.

 30. Appreciation for this information is over 9000-thank you!

 31. Lol! Seriously tho, Im sure that any who bought his album ‚The Crusader‘ and heard the original version of ‚Not Many‘ with the lyrics „Next time you come on down to North Cantaburyyyyy“ would have known he is from south of the Bombays.Anyway, weren’t we talking about how farmers are polluting scum and how they should all be forced in to ecologically efficient farming collectives or forced off the land and into the cities where they are easier to control?

 32. Merci pour le partage et pour le travail de traduction qui plus que correct (à peine quelques fautes de français, de frappe sans doute). Les astuces sont géniales.J’apprécie la franchise de ce photographe (et de son assistant de frère – on ne devrait pas oublier ce travailleur dans l’ombre).Et bien sûr les photos sont magnifiques.Pourquoi pas d’autres vidéos comme cela (puisque c’était ta question en fin d’article, j’y réponds), mais cela représente un budget tout de même, rien que pour la traduction.

 33. Deep breaths. Deep draughts of a potent brew. This is a learning experience. If you already knew completely how to do it, why would it be necessary to take the class. And remember, it is ONE person’s opinion. Your paper could BE all you thought it was. Sometimes, you have to try to make that ONE person satisfied. Get BACK on that broom and soar!

 34. Oh man, this crushes me. Rest in peace, Oriel. You were a good girl, a very, very good girl who brought us lots of joy. And took care of our Deni. xoxoxox

 35. “it depends on the experiment”– of course it does.But the point is that often things often go *wrong* in frustrating and non-useful ways, (not the same as a negative result), which more often than not just causes pain and distress. Not every mould is penicillin, not every forgetful student makes such an amazing discovery.

 36. I’m impressed. You’ve really raised the bar with that.

 37. Phenomenal breakdown of the topic, you should write for me too!

 38. I Love this! We also live in a rental so i know how difficult it can be to decorate!The number canvas is perfect for a little man cave 🙂 and the mobile… DEFINITELY a success if your little boy loves it! 🙂

 39. Ted is so tight he fucking squeaks when he walks. Other teams somehow protect their QBS, even ones who don’t have an MVP, but I guess he was smart to carry only 6 offensive linemen this year? Why the hell are you on a football site. The Pack is toast without Rodgers. Idiot.

 40. Terminology and Definitions…Omniture Terminology Note: These terms and definitions are all specific to Omniture data and reporting. The same definitions may not apply to other tools and systems…….

 41. You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

 42. Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 43. Vad somliga hÃ¥ller pÃ¥….bloggen är Bettans och vi ska respektera Bettans tankar och känslor och inte sitta som "besserwissrar" och tycka sÃ¥ mycket. Vi ska inte tala om vad som borde provas och göras utan enbart vara tacksamma för förmÃ¥nen att fÃ¥ dela denna blogg med Bettan. Respekt ska gälla i allas vÃ¥ra kommentarer, tack.Kram till er alla

 44. Okay I’m convinced. Let’s put it to action.

 45. zed zaidi, masa ini lah engkau kena tunjuk potensi engkau utk memimpin satu persatuan… selain cari pasal dgn artis dari luar negara yg cari makan kat sini, tolonglah artis2 kita yg perlukan bantuan…Well-loved.

 46. Das war eine schöne Feier, vor allem der Auftritt der Baumkängurus! Fühle mich schon wohl und dank dem BSEK auch sehr sicher in Defihausen Wegen des Karate-Buchs werde ich morgen mal nachforschen …

 47. a impozitului pe profit pe anul 2010 din -Sinteze Analize/despre SRL-SA comentarii(0) Prin OUG nr. 87/2010 a fost eliminat impozitul minim. Masurile fiscale aprobate au generat o serie de discutii privind

 48. disse:Eu tenho desvio septo nasal, 10% de respiração pelas narinas, fora a sinusite, renite, e tudo com ite. Eu sei o que é ter fobia e não poder respirar pelo nariz.Fiz uma operação ainda pequena, mas tudo voltou ao normal depois de algum tempo :(Sorte para o seu irmão!Um beijo ;*

 49. What a beautiful home you have… thank you for the wonderful tour. You have so many gorgeous Christmas touches! The silver and white mantle is beautiful. I love the white mugs with tags on them, they are so sweet.

 50. You saved me a lot of hassle just now.

 51. A perfect reply! Thanks for taking the trouble.

 52. Great post. I agree. As a graphic designer, I find what’s NOT on the page to be almost more important that what IS. I enjoy the look of negative space as it wraps around the design’s various elements. I see so many congested ads, my eyes can’t settle on a focal point. I like to give blocks of text plenty of breathing space. I see the copy as interacting with its background not simply sitting on top of it. The Apple ads are great for the same reasons. The result is a clean, streamlined and modern look.

 53. Consider the fact that the US hasn’t dared mess with North Korea after it obtained nuclear capabilities.R: NK does NOT have nukes. It has aging nuclear facilities and blew up a lot of dynamite in a mine. Play poker?NK’s bluff is laughable [but it ain’t funny]

 54. Estou adorando o pessoal estar participando…Angela na realidade ficaremos so 2 dias em Anaheim, por isso nao da pra diminuir…Daniela colocamos sim na programaçao o aquario, e esperamos nos divertir muito.Carina, sem problema…na volta colocaremos nossas impressoes/ajuda por aqui…Nao podemos mais mudar os dias do roteiro, na maioria dos lugares, pois ja temos os hoteis reservados…Obrigada a todos e esperamos que continuem ajudando, afinal so faltam 43 dias…

 55. Oh <3, I love that you stick to your guns + follow your heart. I'm glad that you live by the values you hold, even when the choice is hard. I hope that that it all works out, hey. x

 56. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. appreciate it

 57. I was really confused, and this answered all my questions.

 58. Guten Abend Chanti!Habe diese Art von Spinnen schon mal auf youtube gesehen.Schaut auch sehr interessant aus!Schöne Wolle hast du da zusammenbekommen! Und viele LM – super!Ich habe mir vor kurzem eine Türkisch Spindel gekauft, und suche noch nach der richtigen Aufwickeltechnik Lg

 59. Das sieht sehr lecker aus. Ans Burgerbrötchen selber backen haben wir uns bisher noch nicht rangetraut. Aber eine Frage: wieso muss man hier die Hefe nicht anrühren – es handelt sich ja um frische Hefe? Funktioniert das ohne vorheriges Anrühren mit ein bisschen Flüssigkeit und nur durch das in den Teig kneten??

 60. People normally pay me for this and you are giving it away!

 61. Nuova YorkMa… ma come?! Ti inalberi perché scriviamo Copenhagen anziché København e poi mi tiri fuori "Nuova York"? Ma scherziamo??? E' proprio vero: non c'è più pedanteria… 😀

 62. For the record, I’m not above criticizing MB myself. I’m not convinced he’s the answer at all, and I see plenty of legitimate criticisms. I just found it excessive when every time something happened for the Spurs (“Look at Parker dribble across half court! What a play drawn up by Popovich!”), that would be used as a starting point to bash Jim’s hire of MB in the first place.

 63. Great review! I love cult stories it just fascinates me that this stuff like.. happens at all. I have this one for review so I plan to read it soon I think I'll really like it!

 64. « Le rachat est peu probable. Je pense toujours qu’ils devraient suivre le chemin de backbase. »Et c’est probablement là l’origine des fortes divergences entre Chappaz et Krim. Mais bon, indépendamment de la valorisation (qui n’est que celle du prix que sera prêt à payer l’acheteur éventuel, l’expérience de YouTube est pleine d’enseignements à ce niveau), il sera intéressant de voir l’habileté de Tariq dans les mois à venir. Sans parler du comportement de son “équipe”…J-M

 65. This article makes me want to donate some money for the Haitian people. We can only hope that by awareness our government can help these injust actions to stop happening. At such terrible times for these women it is unfortunate thta these things still go on.

 66. It’s a pleasure to find someone who can think so clearly

 67. >You two should get a room.I would be happy to have Dan illustrate a joke of mine. You must value his work on some level, you take the time to comment on it almost every day. Almost, Every, Day.

 68. I’m so glad that the internet allows free info like this!

 69. Guado al Tasso Vermentino, eller? Den måste vi komma ihåg att beställa i sommar.Har du liksom vi ljuva reseminnen från Santorini eller vad är annars din ingång till assyrtiko?

 70. Whats in a name? This could be a weapon for the counter jehad, if vodka is your choice drink, from high culture to mass culture – books, music, movies any vessel that links to the message.

 71. Oct10 Hey there! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of people that I weigh up would truly be pleased about your satisfy. Entertain consent to me identify. Countless thanks

 72. This post couldn’t have been better timed. I’m tackling more and more negotiations lately, and everything you said hit home in a very productive way. Thank you![]

 73. Ya learn something new everyday. It’s true I guess!

 74. My partner and i appreciate your article. You open up my mind, and i also definitely trust you. I will bookmark this specific post and pay attention for additional updates. Furthermore I’ll return to see just what others are saying regarding this publish. Thank you yet again.

 75. No doubt this is sexual abuse of the girls and the ‘holier than thou’ principal and her co-rapists should be arrested, prosecuted and jailed. Their action, without the consent of the minors parent is preposterous. Haba!

 76. “We offer him our neglect, leaving the table with but a whisper of a vague recognition that was always meant to last longer.”Love has been waiting so long for me…I’m so sorry Lord.My tear-filled eyes, are looking into my Father’s right now…how we need some reaquainting….How sweetly He still says my name.

 77. Could you write about Physics so I can pass Science class?

 78. Wow! Great to find a post knocking my socks off!

 79. Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and excellent design.

 80. You could definitely see your skills in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart. “What power has law where only money rules.” by Gaius Petronius.

 81. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 82. An explanation I heard (from Rav Aviner, I believe) is that there is certainly enough food in the world. It is the job of humans to properly distribute the food. To the extent that humans fail to do so properly, it is the fault of humans, not God.

 83. Les bettraves c’est IG 65Le lait ce n’est pas bon pour la santé contrairement à ce qu’on nous fait croire depuis une centaine d’année. Mais bon, c’est un sujet vaste que je ne me sens pas le courage d’affronter toute de sute.Vin rouge contient de l’éthanol qui est toxique, trouvez vos anti-oxydant ailleurs !

 84. Pode ser que este blog sirva um dia para ajudar a explicar o que foi a nossa geração, já que a maioria da nossa geração não soube o que se passou antes de nós.Antº Rosinha

 85. ‘Same Time, Next Year’ was actually a really good Alan Alda movie from the 70′s where both him and Ellen Burstyn were both married but met up one weekend every year for an affair/booty call and did so for like 20 years.. I don’t know if ‘One Day’ is technically a re-make sounds more like a rip off..

 86. Que las próximas versiones que hagas, lo sean porque Beirut ha dejado de estar en llamas.(y que sean tan evocadoras como las dos que llevas)

 87. Cassy Pirkey…Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovel…

 88. dude you killed it! I wish it was longer but I guess that’s what the album is for. When is that coming out? You were gonna keep putting out new songs each week???

 89. This could not possibly have been more helpful!

 90. This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

 91. 11, kijk er naar uit wanneer je komt rebbelen. Oi, vervelend dat je je niet energiek voelt. Zoveel mogelijk zonnetje pakken, dat geeft power @Thera, Dirk heeft ook een behoorlijk groot plat doosje, maar ik vind ze zo klein. Door de salade, door het gehakt en natuurlijk voor de pesto (eigen gemaakte van knoflook, basilicum, parmezaanse kaas, pijnboompitjes, amandelen en olijfolie). Wat goed, vertel eens, over jouw pleziertjes .

 92. Mooi die kleurtjes van je CW quilt.Bah, spinnen, hier in de polder hebben we er ook genoeg, maar het idéé dat er één 's nachts op je voorhoofd zit?! Brbr net een scene uit een griezelfilm, zo van zal ze wakker worden of niet, is ie giftig!! Nou ja…..Gr.Sylvia.

 93. Spectacular! I love chocolate and am always looking for healthier versions! I just finished a little dish of banana chocolate soft serve, yummy!I don’t use artificial sweeteners so I would sub something else and there are dark chocolate chips available now and they are awesome.

 94. JAJAJAJAJA JENNY, EL DIA QUE LAS ESCUCHES A LAS DOS, ME DARAS LA RAZON QUE RUDDY SE ESCUCHA MEJOR QUE GABRIELA SPANIC Y ALICIA MACHADO QUIENES AMENAZAN CON SACAR OTRO DISCO

 95. With the bases loaded you struck us out with that answer!

 96. Još jedan divan post o Indiji! Hvala!Ubeđena sam da je Indija predivna ali da je nepohodno pripremiti se za kulturološku razliku i otvoriti um. Predrasude ostaviti kod kuće i oduševljenje je zagarantovano!

 97. Baron-Cohen est vraiment un des types les plus drôles de ces dernières années. Même quand c’est nul, c’est drôle.

 98. he used to watch Jackie Milburn from the terraces at Newcastle (which means that Toddler Blair must have been really upset in 1957, when Milburn left Newcastle. Blair would have been 4, bless the little munchkin).

 99. Thank you to the world wide Anarchist community. I am under severe abuse by the state. My strength in drawn from my comrades & advancing the Anarchist movement. I love all of you.Troy Stuart ( A )Anarchist Militant267.255.33451305 N Lawrence StreetApt 8Philadelphia PA 19122USAPlease forward me any hard copy materials on the Anarchist thinkers. As I am on house arrest and am inspired by all Anarchist radicals.

 100. I’ll immediately grab your rss as I can’t find your e-mail subscription link or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 101. Ada Yıldız 26 Ocak 2013 Gerçi tüm bölümler yok ama; Ä°stanbul Ãœniversitesi Açık ve Uzaktan EÄŸitim Fakültesi ve Anadolu Ãœniversitesi’nde Açıköğretim Fakülteleri ile biz de ÅŸimdiki zamanın olanaklarından yararlanabilir ve “Bu dünyaya erken gelmiÅŸim” demekten kurtulabiliriz.

 102. Helen –„I really think it is because far left liberals are typically agnostic or atheists and their progressive causes serve as a kind of religion for them…“Uh, bite me. Being atheist in no way renders you left or liberal, much less far. And you should know better, seeing as how you’re aware that some on the right are equally fervent in their following of various idiots and ideas. It’s a certain level of gullibility not owned by any political or religious stripe the allows people to blindly follow a soothing voice. Jim Jones, anyone?

 103. y / fakt, film jest smutny, ale moje ogólne wrazenie po jego obejzeniu bylo bardzo pozytywne… mimo, ze Keira nie jest jak dla mnie za bardzo dobra akrka. jednak w tym ffilmie odbrze zagrala… wydaje mi sie ze za jakis czas skusze sie na ponowne obejrzenie tego filmu. to taki maly prezent od bracisza na swieta:) przyznal sie ze kupil go sms’em, chyba w onestepGD Star Ratingloading…

 104. I would love to try these! Actually, I would love sit down with these, you, and a cup of coffee and pick your brain about food photography

 105. Heck of a job there, it absolutely helps me out.

 106. огромное спасибо!Ответить

 107. Natural Vanilla is our favorite flavor, and our toppings are almost always seasonal fruit, or homemade fruit preserves (currently, peach, blueberry, blackberry, and strawberry). We buy and make ice cream equally. I look for only natural ingredients. I have a brand of ice cream (a store brand, believe it or not) that uses only milk, cream, sugar, and natural vanilla. It’s yummy!

 108. me gustan mucho las historias y las verdades de Galeano,este libro no lo conosco,pero su titulo me hace saltar el corazon,solo pensar en hijos ya me duele tengo dos,y estan muy lejos.

 109. Hello Erika! Thank you, dear heart, always for your kindness shared through your comments. Your visits mean so much and please know that as I work on attaining balance between ‘life’ and ‘blogging’ my delays in replying do not reflect how much you mean to me. You are a gem! Thanks again Erika. Big hugs, Gina

 110. These topics are so confusing but this helped me get the job done.

 111. Доброе время суток!Меня зовут Риима. У меня камни в желочном пузыре, точнее он весь забит и к тому же стенка пузыря уплатнена на 4мм. Возможно ли обойтись лапароскопей или придется делать полосную операцию. Да и какие будут последствия (диета, фигура, ограниченияю)Заранее спосибо!!!

 112. I’m glad you posted that fundraiser for the tornado victims. I live 45 minutes from Tuscaloosa & 30 seconds away from Pleasant Grove/Concord, so this disaster relief has been especially near & dear to me.Appreciate it! <3

 113. you type in Chrome://flags in your URL bar in Chrome, you can enable various settings. As you scroll down you'll see various options for enabling gestures on the trackpad.

 114. Gestern hat die berliner Hypnosegruppe mit uns zusammen einen Workshop zur Schnellhypnose veranstaltet. Dort wurden die üblichen Einleitungen in der Theorie eingeführt und geübt. Insbesondere gefallen hat mir hier die angenehme Lernatmosphäre und der Zusammenhalt unter Gleichgesinnten, hat viel Spaß gemacht.

 115. So záujmom sledujem túto diskusiu a chápem, prečo je pre priateľov ateistov až nadľudsky obtiažne dobraÅ¥ sa s Josefom k rovnakým záverom. Súdiac podľa jeho príspevkov ho ako nezainteresovaný čitateľ vnímam ako sfanatizovaného fundamentalistu. Pobavil ma hlavne výrok “Tomu, že Bůh stvoÅ™il vÅ¡e na tomto svÄ›tÄ›, nevěříme; to víme.” (by Josef). Neviem či sa smiaÅ¥, či plakaÅ¥. Asi skôr smiaÅ¥.

 116. J’ai reconnu la plage, près de Saint Aygulf…quand j’y passe c’est en plein hiver, cette plage est vide et les baraques à frites sont closes, il y a une drôle d’ambiance d’abandon….mais alors qu’est qu’on mange bien dans le coin, soupe de poisson et tomates farcies, une très bonne cuisine provençale et surtout on apprécie d’autant plus quand on est presque seul dans la salle de restaurant, c’est un vrai voyage loin des foules…incroyable non?

 117. I am totally wowed and prepared to take the next step now.

 118. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 119. Stay informative, San Diego, yeah boy!

 120. It’s great to read something that’s both enjoyable and provides pragmatisdc solutions.

 121. hey, can i ask sumtin? look out point is nice.but how about the price?? i want 2 go there fer celebration my bf bday. so i need to know the total cost fer 2 person that u can guess.. plzzz help me.. reply it.

 122. Excellent post, Bill.That graph showing full employment post-war, and the rise in unemployment since the mid ’70s, is startling. (Is that graph Australian unemployment?)From your explanation, it seems like the ’70s oil shock was the beginning of the end of full employment as it raised inflation concerns. Can you explain for me how the Job Guarentee would deal with inflation caused by spikes in the prices of commodities (like the ’70s oil shock)?For me, the inflation line seems like the most difficult aspect of the anti full employment lobby to counter.

 123. That’s not just logic. That’s really sensible.

 124. Pleasing you should think of something like that

 125. I hear this kind of crap alot among the anti-American types like Vangel. They're so "brave" they will just shrug their shoulders while others are getting blown up, gutted, and slaughtered in the streets. Heroes, I tell ya! There is nothing more anti-American than giving up your liberty because you are afraid of Arabs or driving your country into bankruptcy because you are afraid of an invasion that nobody can execute.

 126. Visst kan det vara skönt att inte ha några krav på dagen ibland. Slash har blivit en lååång kisse!Sv: Vi hade det görgött i solen. Kul att du tyckte om mina bilder.Kram/Gilla

 127. March 23, 2010 – 1:00 pm While this article is specifically on blogging, I think you can apply this fear issue to every social situation where someone in the group is hesitant to speak up. The tips you offer to deal with this problem are excellent. Even so, there may be a few folks still hesitant to jump in the water. In that event, I think you have to decide how badly you want to participate and then either opt out or just do it.

 128. I'm happy to see a shopping cart *and* the slo-mo Jack-in-the-box make an appearance on the cover. (You could make some nice De Chirico-type paintings with those, I think.)

 129. Ah, i see. Well that’s not too tricky at all!“

 130. I used to be very happy to seek out this net-site.I wished to thanks in your time for this excellent read!! I definitely enjoying each little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

 131. I Am Going To have to visit again whenever my course load lets up – however I am taking your Rss feed so i could go through your internet site offline. Thanks.

 132. … "Sylvania is about to lay off 1,200 workers because of Obama’s policies. The hits just keep on coming from the Obama re-election. I hope you are happy with yourself America!" Yes, we are. Their products-like Twinkies- suck.Leftists are total idiots. that's about 20,000 jobs in a day, dimwit.

 133. Lately, I did not give a lot of consideration to leaving comments on weblog web page posts and also have positioned responses even substantially much less.

 134. , there is never a “right” time to have a baby. It’s difficult to plan something so monumental. There’s also never a “wrong” time to have a baby, particularly if you are in a stable marriage. Good luck with your decision!

 135. Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So nice to find anyone with some original ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this web site is one thing that’s wanted on the web, somebody with a little bit originality. useful job for bringing something new to the internet!

 136. It’s really great that people are sharing this information.

 137. Thanks Carl, I (and lots of others, I'm sure) really appreciate you making the effort to get some information up quickly.I'm tempted to pick up an FZ200 because I'm getting a bit tired of carrying around a Canon 40D with 100-400L for distance work. I may be ready to accept a smaller sensor and less back ache! 🙂

 138. A Lehelen vett 3 csomag – 400 Ft/csomag – nem volt összesen fél kiló… A Moszkva tér innen pedig jelenleg 200+ km-re van:(( JövÅ‘ szerdán lenne talán esélyem, de lesz még akkor vajon belÅ‘le?

 139. Vixen–I had totally forgotten about these terry-cloth clothes. I had a romper in this fabric I wore in high school.As for the boots, we just need to find you an electric guitar.

 140. ¡Excelente artículo! Juan Carlos, con tu permiso, me lo llevo al blog.Tanto desde el punto de vista artístico como científico, es digno de ser difundido.Un saludo y gracias.Rudy

 141. Oh, and forgot to add – I have one of my very few NOPI's on my fingers today – Kim Plenty In Love – a light pink with a beautiful pink/lavender shimmer in it – sheer but I build it up with about 3 coats.

 142. It’s good to get a fresh way of looking at it.

 143. Apropo de bancul cu Ion si Gheorghe mai exista unul pe vremuri care se poate aplica si aici:“Doi presedinti de CAP stateau de vorba:- Ai auzit ba toa` rasu`? L-au impuscat pe Kennedy…- Asta-i soarta noastra…a presedintilor”

 144. – These images are bursting!!!!! The lines, the light, the mood. I’m dying over these. I also just want to say that sometimes I want to reach through the computer and hold your hand. So much emotion is felt through your instagram feed and through your images. I can’t say I have any idea what your going through but I just want to let you know that I am someone out there in the cyber world who might just say a little prayer in my heart for you.

 145. where am i "half" right, gunmart? i already talked about how the GOP has alienated working whites by its reverse robin hood strategies, of which offshoring and globalism is obviously the centerpiece. the average white prole is not going to get exercised by the arcanum of the tax code so much as the obvious offshoring of his job to Ming and Sanjay.

 146. Pasirinkus tokį kelią, tos kitos partijos greitai tautinikus suvalgys, pritraukdamos pirma veikliausius ir gabiausius siūlydami greitesnes politinės karjeros perspektyvas, o pati tautininkų partija taip ir liks mažai kam žinoma. Nepamirškite, kad rinkimai, ne tik kova dėl mandatų, bet ir gera partijos reklama. kaip ją vykdyt, jeigu tokios partijos apskritai rinkimų sąraše nebus.

 147. I agree with you about Obama and drones. I understand hundreds of innocent civilians have been killed by these drones. Now the alternative Mitch Romney (your post above). Wow! Where America is headed?

 148. So excited I found this article as it made things much quicker!

 149. And I was just wondering about that too!

 150. If the GOP is fated to lose all future elections, the one good thing is it can lose nasty than lose nice. If GOP can't win, why hold it back? Why not say as much controversial and racy things as possible? At the very least, forbidden/taboo subjects will become part of the mainstream debate. Suppose Sailer were to run in 2016 and has no chance of winning. So what? At least he'll be free to say whatever he wants about HBD. I say Sailer in 2016. Lose the election but win the discourse by bringing banned ideas into the spotlight.

 151. “leave your money sitting in cash at .001% or take on huge market or credit risk to earn 7%”JJ you seem to be a bit pessimistic since you no longer can push a button to make a quick $10k.Why not take your cash and buy some hard assets like land?

 152. My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 153. This forum needed shaking up and you’ve just done that. Great post!

 154. a blog post which describes a woman only in terms of what she was wearing sounds like an excellent way to perpetuate the idea that the woman in question has “nothing more to offer.”and that’s exactly why i called out drescher and started this discussion.

 155. Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 156. Whenever I originally left a comment I clicked the Notify me any time new comments are added checkbox and currently each and every time a comment is added I get 4 email messages with the exact same comment.

 157. Dette er et ODD SHOT Rune.Jeg tok et lignende bilde i gÃ¥r selv.Det var en 28″ widescreen crt tv og en gammel kjøkkeninredning som noen hadde kastet fra seg pÃ¥ en raste plass.

 158. I loved this movie, loved the clothes that Jennifer wore and was so depressed that I did not look as good as she did in hats. I can't watch this classic without crying. But, I never quite "got" the tag line, "love means never having to say you're sorry." Just never got it because like others here, I think it means you must say you are sorry, especially when it's hard.RIP Mr. Segal.

 159. Deadly accurate answer. You’ve hit the bullseye!

 160. Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

 161. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break. I love the info you provide here and can’twait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G.. Anyhow, great site!

 162. That’s way the bestest answer so far!

 163. Whoa, things just got a whole lot easier.

 164. ( 2012.02.17 23:32 ) : Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts.Any way Ill be subscribing to your feed and I hope you post again soon

 165. Täsmälleen samaa mieltä! Lähiopetukseen ja sen todelliseen laatuun on satsattava! Se kannattaisi! Lyhytnäköinen politiikkamme ja nykyiset opetuksen rahoitusmallit valitettavasti johtavat siihen, että oppilaitokset suoltavat todistuksia, dollarin kiilto silmissä, osaamisen kustannuksella.Peeäs. Kirjoittaisin pidemmän vastauksen, tai kannusteen, mutta A. Kirjoitan kännykällä ja B. Täss sai laitaa vain kommentin =D

 166. Our sis found us a two to get Christmas this year, I want a lot of these wasted gucci mane lyrics worn them all practically every single day given that i have forever gotten them all! Just the thing that I dont like about the subject is always that if you get the schokohrrutige people, these people move your feet, or use the backside of your own hosiery any black/blue color selection and i simply cannot achieve it to unclutter through.

 167. Shiver me timbers, them’s some great information.

 168. Lauren, you are a very fit gorgeous looking woman. Your abs are superb and you have a very sexy outie belly button which I love. Great work.

 169. I thought finding this would be so arduous but it’s a breeze!

 170. et pourtant jésus dit aussi dans la bible qu’il n’est pas venu pour abolir la loi de la torah mais bien pour l’accomplirce n’est qu’une des maintes contradictions que l’on peut trouver dans votre livre saint corrompu.

 171. I’ve observed that in the world the present day, video games would be the latest phenomenon with children of all ages. Often times it may be out of the question to drag your son or daughter away from the video games. If you want the very best of both worlds, there are various educational video games for kids. Good post.

 172. Nice to meet you. It is Kawano working hard for diet every day. I thought that I would have all of you of the English zone know diet circumstances in Japan and made this blog. Please do link in this blog if the all of you who watched this blog do not trouble you.

 173. No he encontrado nada aparte del LDM que sea funcional para mi KINDLE. intente con los PDF pero la navegacion a libros capitulos y versiculos no es nada eficiente.SALUDOS!

 174. I’m shocked that I found this info so easily.

 175. are accredited with the AIPP and offer 25 CPD points and full AIPP members receive a 10% discount. More information can be found on my blog Amy-Lee: All I can say thank you, thank you, thank you so much for both of your time and I have

 176. Comfortabl y, the article is in reality the sweetest on that notable topic. I concur with your conclusions and also can eagerly look forward to your coming updates. Just saying thanks definitely will not just be enough, for the fantasti c clarity in your writing. I will ideal away grab your rss feed to stay privy of any updates. De lightful work and much success in your business endeavors!

 177. I blog quite often and I truly appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your site and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 178. Detras de un muro resquebrajado de una casa vieja solamente pueden haber recuerdos.Los malos caen al suelo y se los lleva el viento, los buenos te dejan atrapado de por vida.

 179. God help me, I put aside a whole afternoon to figure this out.

 180. Correction(s):* BA left 17:07 (!)* DEV would never update at 14:00 if promised for 14:00 (!) PS: Which Website should be stated in this form? The one I just visited or the one I’m going too now?

 181. Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

 182. Que Deus de força a familia dele , uma cra humilde que nunca criou polêmica por onde passou . É hora de toda torcida brasileria fazer sua oração , força Ricardo o brasil hóra por voce

 183. diait:…non trovi che il piagnisteo maschile sulla donna che pretende, che si fa campare, che ti dissangua (o che non te la dà) sia il corrispettivo del piagnisteo femminile sull’uomo che a casa non collabora, che ti tradisce, che ti bistratta (o che non ti sposa)?————————————————–No. Assolutamente. Il primo è dovuto quasi ad una regola fissa (e se tutti i maschi facessero quel tipo di piagnisteo forse non ci sarebbe una QM) , il secondo è fuggire da quella regola.

 184. Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 185. That insight’s perfect for what I need. Thanks!

 186. I read your post and wished I’d written it

 187. Welcome to the Redneck Riviera. If the Gators, Sharks, and Horseflies don’t get you, the Hurricanes will.Our family has a place on Indian Pass, which is on the Appalach side of Route 30 out there. Here’s to honpig ‘berto misses y’all (and us).[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ’0 which is not a hashcash value.

 188. You…are…my…hero!!! I cant believe something like this exists on the internet! Its so true, so honest, and more than that you dont sound like an idiot! Finally, someone who knows how to talk about a subject without sounding like a kid who didnt get that bike he wanted for Christmas.

 189. That’s a crackerjack answer to an interesting question

 190. I'm not sure it is a good idea for the Pope to go on Twitter. On the one hand we get His beautiful messages, and on the other hand we see some horrendous insults to His address from some angry-sick retarded gnomes. Man, some people do need an exorcist.,,

 191. CBlack, sorry, I wasn't very clear. NYRB publishes Life and Fate in the US, while Vintage/Random House publishes it in the UK. Tess and Eugenie are both public domain, but Tess was already a Vintage Classic, so the Balzac is the only book that wasn't already available as a VC.

 192. Elles ne la confirment pas mais la test…Et comme il y à environ 50% des gens qui sont en couple et 50% qui sont célibataire peut-on vraiment parler d’exceptions ?

 193. Goli,I fully understood your point, but apparently you didn’t understand mine. Whatever we might know about frontal love development or not today, 15 year olds have been acting like “responsible adults” for millennia when treated as such by their elders and community. Do you get it?Of course you didn’t answer the question I posed to you. What should be the cut-off age for full personal criminal responsibility? 18, 25, 30? Whatever age the neuroscientists tell us about frontal lobes? What if they change their opinion in 5 years? What’s the standard and who decides?

 194. Your website has to be the electronic Swiss army knife for this topic.

 195. September 30, 2010 – 9:17 pm I think your article was very good but at the same time there are many things $300/mo can buy for a small localized business. You are right if talking about a national presence for major KW’s. And with everything going to the internet all companies should be doing something, even if just a little to establish an internet presence. Good SEO needs to be part of every businesses advertising budget. We all know what happens when a business does not advertise….”nothing!”

 196. The biggest trait in “like-minded” people you should look for (in my opinion) is focus on growth. If your friends are looking to grow & challenge each other, you shouldn’t worry about becoming like them.

 197. Deal! Let’s set up a vaca. How much is a one-way ticket to Maiquetía? Let’s add in the cab ride to and from the airport. Can anyone come up with a number? We set up a web page (Cort, can you provide a picture?) with some choice PSF quotes and we should have the money soon. Let’s all put our money where our mouths are.

 198. Anh Tuấn cập nhật tiếp hộ em: Bạn Quỳnh và Bảo Khánh (TPHCM) ủng hộ bốn bao tải quần áo và đồ chơi.Hiện em đang cầm 10.500.000 đồng của một chị người nước ngoài gửi qua một người bạn để ủng hộ, nhưng chưa hỏi được tên cụ thể nên em chưa nộp vào tài khoản của anh, chắc một hai ngày nữa biết chi tiết rồi em sẽ chuyển.

 199. I don’t even know what to say, this made things so much easier!

 200. Richard B. Frank is one of the finest military historians presently writing. His „Downfall“ on the end of the war in the Pacific, is likely to be definitive on that subjecct, except for additions to detail.His first book, „Guadalcanal“ is the standard history of that campaign, and one of the most splendid military histories I’ve ever read, (and that would be quite a few). I can’t recommend him enough.

 201. Hey there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Great blog and terrific design and style.

 202. Oooh!!! I'm sooooooooooooooo happy to see that you were inspired by my costume idea. YAAAIII!! I'm so flattered! You have made my day with this, thank you so much :)www.thejoyoffashion.blogpsot.com

 203. mi-au placut intodeauna filmele de groaza cu fantome, acestea fiind unele din cele mai terifiante filme din genul horror.  Este genul de film pe care il vezi noaptea in pat invelit in siguranta sub covertura. In nici un

 204. · I remember your saying that somewhere before, MaryAnn (Instagram? blogs?), and I love that about you guys, too. And is Nashville the Midwest? Either way, I don’t know, man, I’d understand if we left out a chair or a sofa or something, but trash from the bin? Something weird is going on… super weird!

 205. .. Jeg vil slet ikke sige hvordan jeg fÃ¥r den hÃ¥rde hud af.. men det vil jeg nok holde op med herefterdags!Ellers gør jeg som Onkel Anne – cosborg hælcreme – det er supergodt!

 206. Cialis Online Without Prescription…like subject new So something somebody starting nice something the original originality you that is read to little so website for internet this this with thank is this before dont a job the suppose to bringing this useful web some cool for find needed …

 207. diz:Na minha escola tem esse problema… muitos alunos não tem interesse de estudar, e acabou acontecendo que 40% dos meus alunos não passaram de série.

 208. Arly, I agree completely that explosions are fun. That alone is a point in the big bang column for me. (I’m sort of kidding there.)I think you’re onto something important in that last paragraph. I’m all for observing our universe and recording what we observe. I even trust that the people trained to do this are honest people. But every statement of faith should not get too far from the humility that we don’t know anything for sure–whether we’re making a traditionally religious statement or a scientific hypothesis that can then be tested.

 209. Haha. I woke up down today. You’ve cheered me up!

 210. Now we know who the sensible one is here. Great post!

 211. Grade A stuff. I’m unquestionably in your debt.

 212. Thanks, Dana. I tried very early this morning and it didn’t work so I’ll try again now. I’ll let you know if it still doesn’t work. I’m feeling about the same, but I’m so happy everyone is enjoying the roses!

 213. Wow, fantastic blog format! How lengthy have you ever been running a blog for? you made running a blog look easy. The full look of your web site is excellent, as smartly the content material!

 214. A na treningu Gani podobno pokazal namiastke NBA, wszyscy byli pod sporym wrazeniem co ten chlopak potrafi… Kolejna perelka ala Walter takie szmery po sali chodzily… Lece jutro na hale popatrzec co pokaze w turnieju;-)

 215. Fuí a la presentación de Epidemia de melancolía y de Mirador. Sin duda todo el equipo y los ilustradores ahí presentes te quieren harto y te extrañan un chingo.Por otro lado aunque soy fan de Betteo me gustaron mucho tus ilustraciones y sus temas, me da la impresión de que tus personajes están hechos de arena… y que esa melancolía se debe a que extrañan el mar que alguna vez conocieron, igual en épocas prehistóricas o yo que sé, jejeje simplemente son preciosos!Muchas Felicidades!

 216. I copied and put your tutorial on my blog, but I put the address on your web site, blog. If you want I can erase what I put there. If you want to be my follower and leave a message, I'll be happy.My blog http://www.crieartezzanato.blogspot.comThanks

 217. That insight would have saved us a lot of effort early on.

 218. Thankyou very much for the updates!I really like active sharing it's a pure novelty.The subscription digest, yeah that's all good aswell.Especially helpful is the full screen makover, however the only limitation to that is that of course- it's impossible to change the video size anymore. I used to like to put videos at half size between small and fullscreen, now I have to choose between either. Oh well, i'm sure that'll be worked out sometime.Thanks a lot, Morgan.

 219. I’m not sure why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 220. Nu mai folosiÅ£i “locaÅ£ie” aiurea. ÃŽn cazul de mai sus puteaÅ£i să ziceÅ£i: destinaÅ£ie, loc, localizare. SunteÅ£i superficiali dacă nu folosiÅ£i niÅŸte cuvinte cum trebuie! 

 221. I appreciate you taking to time to contribute That’s very helpful.

 222. Acredito que o BB é uma grande bandeira para a ADUSC.Vamos fazer um documento para o superintendente e cobrar ações para um atendimento de qualidade.Prof. Valter Silva

 223. And to think I was going to talk to someone in person about this.

 224. Four score and seven minutes ago, I read a sweet article. Lol thanks

 225. When you are in a not good position and have got no money to go out from that, you will require to take the home loans. Just because it should help you emphatically. I take collateral loan every year and feel great just because of it.

 226. Clear, informative, simple. Could I send you some e-hugs?

 227. Va kul! Den brister ju sÃ¥ lätt när den är rostig! Min är sÃ¥ gott som klar, dÃ¥ jag började med den i vintras! Den kom aldrig upp till jul, och sen blev den hängande! Men snart sÃ¥! Lycka till med din! 😀

 228. siempre y cuando sepas un poco como aprovecharlo bien. El todo hecho es muy adecuado para mucha gente. Un ipod tiene wifi solo pero justo ayer descubrir como compartir la conexión 3g de un samsung galaxy pocket android. Hay todavía muchas app que solo están para apple, hay que jugar con los dos un poco. Pero el ipod lo encuentro muy comodo

 229. Mr. Williams,Thank you for your submission “Dark Lord of Tarizor.” Unfortunately, we have decided we cannot represent this work. Frankly, single volume fantasies are a very hard sell at this point in time. Perhaps you could turn this into a multi-volume epic?Best Regards,R. Jordan Esq.Jordan & Martin Literary Agents.

 230. Prima che qualche zelante utente mi riprenda magari per associare l'imprecisione grammaticale ad una conseguente incapacità di discernere la realtà, è più corretto scrivere intuito che intuitività. chiedo venia…

 231. Jeg henger meg på Marie;)Gratulerer, så utrolig gøy!!!Og, så spennende med nytt blad:)Takk også for link fra deg i tape-innlegg:)Jeg måtte le for da jeg leste det var jeg midt i lampeledning-tape-prosjektet;)))Ønsker dere en herlig sommer!*smil fra tonje

 232. Kiedy tak powiedział? W tym filmiku ze strema (przynajmniej ja tam usłyszałem) powiedział, że nie wie kiedy będzie update, bo jest dużo błędów do naprawienia.

 233. I’m not quite sure how to say this; you made it extremely easy for me!

 234. Stacey Gallagher / Hi Liz – Congrats on your upcoming new addition! We have the same rug for our soon-to-be nursery… bedding is hard. I am matching it with orange for now since we don’t know what we are having. Land of Nod also has a nice yellow that matches the rug pretty well.Stacey

 235. Leah,What perfect timing! I’m just beginning a non-fiction unit. Thank you for the wonderful suggestions! They surely will help my instruction be much more effective!Stephanie

 236. Du var en riktigt bra gäst, en av de bästa spelradion har haft faktiskt. Det var väldigt avslappnat, skämtsamt och ni hade en bra personkemi :)!/Linus – Nybliven xboxflickan.se-prenumerant

 237. This arrived extremely quick. (3 days before estimated) Very happy with the whole experience. All hardware included. You do need to put together a little more than expected but quality makes it worth it. I would highly recommend. It was shipped to Southern California, if that made a difference I’m not sure.

 238. If you only knew … If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe.— Nikola TeslaTesla’s ingenious clue left to uncover the real dates of experiments in Colorado Springs so not to be the dates of the Yakutat Bay earthquakes which are the literal AND symbolic BIGGEST quakes that rock the VERY planet TO YOUR CORE the biggest quakes in the history of mankind. But Wait, There is more….

 239. Posted by on December 11, 2012 at 7:06 pm Hi DonnaI too love that image. I smiled when I saw it.I am a bit like Adrienne. I had heaps of self-confidence in my past professions but when I came online it vanished. I was terrified of technology and just kept telling myself I could never do this. Gradually my confidence has grown as I have learned things but it sure took a while.This is such an important topic and your two examples will help others. Thanks DonnaSueSue Price recently posted..

 240. I love your posts, too! Such a kindred spirit…I take pictures of my kitchen creations as well…but don’t have the confidence to post them! I may be trying out a few of your wonderful recipes. Thanks so much for sharing! And, yes, I struggle with finding time to blog especially since having our second baby! Keeping up with two kiddos leaves little time for my blog! Merry Christmas and Happy New Year! Looking forward to reading more of your blog as you are inspired to post:)

 241. dit :Tiens ca a l’air d’être le même outlet que celui de Romans, ma ville natale que j’adore.sauf que nous c’est Carroll. Pas Armani.

 242. Just do me a favor and keep writing such trenchant analyses, OK?

 243. Douglas:True the data for 2010 are not yet available. But if 2010 were to be a massive trend break, it would be very hard to attribute that to climate change since climate change has been going on steadily for a number of decades.

 244. ufff me has dejado sin palabras, espeluznante artículo, yo que venía simplemente a saludarte de buen rollo, y al final casi me voy llorando… muy duro y muy realista el artículo, si señor…y en cuanto a la cancion a Aute…buenísima…son de esas que no dejan de ponerte los pelos de punta…

 245. Thanks for helping me to see things in a different light.

 246. There you go! For any question of geography, ask a Dutch person! Thank you, William!So, for the record — and thanks for the Economist link! — what is Catalunya? Just a semi-autonomous region?

 247. Bonjour et merci pour ces deux superbes frises ! Par contre je ne comprends pas trop… est-ce qu’elles sont complémentaires? Est-ce que l’histoire se raccroche après la préhistoire ou est-ce que ce sont deux frises biens distinctes? Désolée, mes neurones fonctionnent au ralenti !!

 248. I'm sure they will and did already. His post was featured on many forums and websites. I only wonder, if it had any effect on some Singaporeans. Hard to say…

 249. c019aNe t’inquiète pas Jean-Baptiste, j’ai bien médité tes paragraphes et ton blog, et je t’en remercie.En effet, si pour être content, chacun veux être plus riche à la fin de l’année qu’au début, il faut bien que quelqu’un perde (ou crée) de l’argent. Et seul l’état accepte de jouer ce rôle.7f4

 250. I like Envy, I don’t own any green polish yet!!I’m definitely Team Eric, he is SO HAWT! And tall! Or maybe Bill is very short? .-= Eru’s last blog post… =-.

 251. I guess finding useful, reliable information on the internet isn’t hopeless after all.

 252. Huge curved toes generally tend to shift on the outside the house which could cause sprained ankles. Path footwear with further added padding and suppleness could aid avert these accidental accidents. Adidas Response Wander eighteen has all of it. They can be created to digest impact on tough terrain along with

 253. A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit of evaluation on this. And he in reality bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If attainable, as you turn out to be experience, would you mind updating your blog with extra particulars? It is highly useful for me. Huge thumb up for this weblog submit!

 254. I hate my life but at least this makes it bearable.

 255. The days of a stay at home wife are gone. More women focus on their careers and end up making more than the men. Nothing wrong with that, I leave work earlier than she does, start dinner for her, clean the house, etc.

 256. gostaria de saber como saber minha nota do enem.tirei38,10na parte objetiva e 57,50na redaçao.Como faço soma as 2 e divido por 2 ou só somo .por favor espero a resposta.Obrigado

 257. ¡Ayyy pinche marrana de mierda, hasta cuándo tendremos que aguantar tu presencia y tus pinches “propuestas”. Renuncia, no puedes con el paquete que te heredó ése otro ladrón de Fidel Herrera Beltrán!

 258. ¡Hola! Tengo una pequeña pregunta, hace varios días que estoy leyendo los fics que aparecen aquí (y vaya que son buenos!) el caso es que he visto algunos que traen canciones como fondo, o al menos a mi me parece eso por lo que la gente o los autores comentan solo que yo no las escucho y no se como ponerlas así que me pregunto si alguien me puede aclarar esto.

 259. Sinne meni palautetta Ylelle. Nelosella on nähty Operaatio Maa, Kolmosellakin seurattiin jossain ohjelmassa julkkiksia, jotka pyrkivät ympäristöystävällisempään arkeen. Tilausta olisi, ja Kempparia mukaileva ohjelma olisi jotain uutta! Veikkaan että katsojia löytyisi kyllä. Ihanaa Noora, ettet kuitenkaan lannistu <3.

 260. Meus caros camaradasA dita "micose" tratava-se e trata-se com antimicóticos.A tintura de iodo era um mero desinfectante que em excesso pode queimar, daí o ardor intenso e a queda de pele.As condições climáticas e a falta de higiene, principalmente no mato,todos nós sabemos as condições em que vivíamos,levava a que quase todos tivéssemos essa porra da "micose".Quem não apanhou micose e não ficou apanhado do clima ???..no mato..quem ??'…só se fosse filho de algum "cabo miliciano"…C.Martins

 261. His shrill and hysterical voice makes him impossible for me to follow more than a few seconds.Just think of the quality of emotion behind the voice.I hear anger, vengeance, ignorance, arrogance and much more.I thought Sarah Palin was hard to listen to but this guy takes the cake.

 262. I love your posts. I'll be in Houston… I'll have to come introduce myself. Sometimes I am very good at that, sometimes, not so much. How is the skateboard, by the way? That tweet made me laugh out loud. So did Megan's response…

 263. AaJii ymmärsit oikein… Eihän se ID:n puolesta puhukkaan. Mutta ID:teistien idea on ollut (kai, en minäkään ymmärrä mikä tässä on ihmeelistä), että se on perhosen fysiologinen ominaisuus, että se muuttaa väriään. Mututuntumalta heitettynä skenaario on se, että vaikka saasteen takia tummat yksilöt pärjäävät paremmin ja vaaleat huonommin, niin ei ne vaaleat kokonaan kuole pois. Kun puiden väritys on taas vaalentunut, niin tämän vaaleamman sakin osuus on alkanut taas kasvaa.

 264. Thanks for introducing a little rationality into this debate.

 265. In my experience, scripted testing and documentation should be reserve to key acceptance testing criteria, and these must be automated, at either the API or GUI layer, and executed as part the regular continuous integration process.As for exploratory, this is much more than commonsense testing. Exploratory is an art that requires practice and development.

 266. Simply lovely. Your words captured me and allowed me to reflect where I am also in my life. Self discovery to the core. Not who I thought I was, or even who I thought I should be, and who am I.I am still in the journey…

 267. Foi pena.Podíamos ter ganho 3 pontos ao Moreirense e enterrá-lo, mais, na classificação. Foi um jogo entre aflitos e a luta pela manutenção estava em cima da mesa. Deu-se alento a um adversário directo.A direcção cai (não estou a pedir nem a desejar, estou a constatar um facto) após o jogo com o Benfica. (só a costela sportinguista de Jesus nos poderá salvar. ganha mas não humilha).Vercauteren e Oceano são um presente envenenado de Duque e Freitas a Godinho.

 268. Ble litt feil det ene avsnittet. Da jeg vokste opp spiste jeg kun pannekaker, og min bror altmulig. Jeg håper jenta mi fortsetter i det sporet hun er i nå, og ikke endrer seg om et par år til. Som hun ganske sikkert gjør, som alle andre barn som forstår at de kan nekte.

 269. QUE FO-FU-RA!!!!Gente! que gracinha mais cut-cut! Quero um prá mim!Você são o máximo, meninas-super!O site de vocês é uma paixão tão grande que não consigo ligar o computador sem acessar o Superzíper em primeiro lugar… muitas vezes até esqueço da razão de ter ligado o danado!!!!!Parabéns é pouco para tanta criatividade.

 270. Ich befürchte gegen meine derzeitigen Augenringe kommt garkeine Creme mehr an, aber versuchen kann man es ja mal haha :DEntstresser-Lied? Are you gonna be my girl von Jet….da vergisst man den Stress und fängt einfach an laut mitzusingen und zu tanzen!!! 🙂

 271. I really appreciate free, succinct, reliable data like this.

 272. Hi,just stumbled upon your blog, and now… these Loving these shoes so much…You mention something about ‘negotiable price’, how much exactly you would lower the price for these? Please… *wink*winklove,Muli[]admin Reply:October 29th, 2009 at 11:14 pmHiyaa, they’ve been sold unfortunately, so sorry! 3 more shoes will be up next week so keep your eyes peeled []

 273. on essaye après avoir éliminer ceux qui ne semble pas nous convenir.Faut juste arreter d’attendre l’homme|la femme idéal(e) et essayer avec ce qui se présente,

 274. · Love this idea! I recently hosted a blogger who wrote about how to make impressive dishes that look wonderful out of next to nothing (hello, hasselback potatos!). Adding this idea to my repertoire!

 275. An engrossing language will probably be worth note. I suppose that you should pen solon about this message, it might not be a sacred subordinate however mostly grouping usually are not enough for you to verbalize on specified subject areas. To the particular succeeding. Cheers similar to your Khmer Karaoke Celebrities » Somnangblogs.

 276. Great review! Finally an honest assessment of gear. I first heard of it on Warriortalk and Gabes blog. As much as I wanted to like Gabe he just seems to continuously push his wares to the point that he becomes annoying. I understand he is trying to make a buck but his opinions on the next best thing seems over the top at times. I too have saved $265 after reading this!

 277. Daniel replied: "The leftists care about Muslims not their victims. They see the Muslims as a revolutionary force."And when Islam "dominates," as it keeps boasting it will, then it will be the secular leftists who will become the victims, too. But long-range consequences are not the forte of the Left, and never has been.

 278. Queridos Marfla:Se botaron con esta página taaaaan linda! Les agradezco esta linda oportunidad de conocerles… Bienvenidos a nuestra islita! De mi parte siempre los haré sentir como en casa. Un abrazo a ambos,Georgie, Tania & Mia SofíaFamilia Rivera-Sánchez

 279. Several thanks for all your efforts that you have devote this distinctive. worth it to learn details.? A fantastic exile? azines life just isn’t any dwelling.? by way of Leonidas concerning Tarentum.

 280. Thanks for that! It’s just the answer I needed.

 281. Kyllä asiat muuttuu, pikkuhiljaa. Itse eilen bongasin (ja ostin) Prismasta Atrian luomujauhelihaa! Se oli aikas lailla saman hintaista kuin normaalikin! En ainakaan ennen ole Atrialta tuota nähnyt.Noora oletko kuullut Dermosil-tuotteista? Niitä myydään suoramyyntinä mm. monilla työpaikoilla. Dermosililla on myös luomukosmesarjansa, jossa on mm. ihana kasvojenpuhdistusvaahto ja suihkusaippua.

 282. Nice work to the weblog proprietor, I now save your url into my record of bookmarks and I can be back for any updates you might have to offer. Maintain it up.

 283. Vậy thì 2-3 người ở chung 1 nhà tất nhiên là không có tiền???Những người đăng ký lúc dùng chung wifi tại quán cafe cũng không có tiền???

 284. Very true! Makes a change to see someone spell it out like that. 🙂

 285. Schade dass Bonn so weit weg ist wünsche alles Teilnehmern und natürlich auch der Chamti jede Menge Spaß und gute Bekanntschaften!LG Lydia

 286. Beaches by Age Group:(13-19) – Seaside HeightsCollege/Post-College (18-23) – Belmar/ManasquanAdult (Young Children) (23-32) – Point PleasantAdult (Children) (30-40) – LBIAdult (Young Adults) – Spring LakeRetiree – Somewhere on the Barnegat Bay

 287. Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

 288. Sebenarnya mau dibahas, tapi susah menjelaskannya ke end user. Soalnya BREW ini nggak pernah diiklankan, dan user bahkan nggak bisa tahu kalau ponselnya menjalankan BREW.

 289. Well, it was only a matter of time that the number of students getting high grades in their GCSE exams was going to reduce. Critics has been saying for a long time that exams are getting easier. What will happen next year?

 290. Haha wauw wat gaaf. Ik was al bijzonder gefascineerd door die tent doordat hij van binnen groter is dan van buiten, maar het is een speciale Simeon ten Holttent!

 291. LG… Si votre technique de drague consiste à rabaisser sexuellement la femme en la traitant comme un objet sexuel et en espérant que cela lui plaise. En l’abordant vulgairement comme un singe en rute dans la rue… Bon courage… si vous tomber sur une femme qui réagit positivement, c’est qu’elle a effectivement un soucis d’estime de soi. Un jour, vous vous prendrez un genou bien mérité dans les couilles.

 292. Well as a lay man, what I understand is that the carbon in the air does not let sunlight escape once it enters the atmosphere. So, because carbon holds on to sunlight, it increases the atmospheric temperature. At the same time too much carbon blocks sunlight, and so it brings about a dimming phenomena.

 293. To be clear, I'm on terry lakins side. But, I wondered what would have happened if president barry provided his fake lfbc at the time that terry requested— would terry still go on deployment? Or would he still not go because the proof was fake? Just curious. I sure hope and pray that lying barry does not win in november. I really hope he is exposed by the msm and run out of office. I doubt this will happen, but that's my hope and change plan. Bless you oryr people. Keep safe—- evil lurks every where. Especially in D.C.

 294. à°®ోహన à°•ృà°·్ణగాà°°ిà°¨ి à°¬్à°²ాà°•్ à°ª్à°°ోà°—్à°°ాంà°²ో à°šూà°¶ాà°¨ు. à°—ుà°°ు à°ªూà°œోà°¤్సవం à°°ోà°œుà°¨ à°’à°• à°…à°¦్à°­ుతమైà°¨ à°—ుà°°ు à°¶ిà°·్à°¯ుà°² à°…à°¨ుà°¬ంà°§ం à°—ుà°°ింà°šి à°°ాà°¶ాà°°ు ….à°¨ేà°¨ూ à°µ్à°¯ాà°¸ం à°šూà°¶ాà°¨ు à°•ాà°¨ీ à°®ీà°°à°¨ి ఇప్à°ªుà°¡ే à°¤ెà°²ిà°¸ింà°¦ి .à°…à°­ిà°¨ందనలు !

 295. Tallulah Bankhead – Style Icon (waldina.com) 47.610789 -122.323751 Share this:ShareFacebookPinterestTwitterStumbleUponTumblrLinkedInEmailDiggPrintRedditLike this:LikeBe the first to like this. Filed Under: read, Watch Tagged With: AllMusic, Chris Frantz, Detroit, Happy Days, Pat Benatar, Pinky Tuscadero, style icon, Suzi Quatro, Tina Weymouth, United States « Interlochen Center for the Arts – Not So Secret Obsession

 296. Aloha Coco,I just wanted to thank you again for submitting your article to the Byteful Travel Blog Carnival. It’s been included in the which was published today.So, if you could , stumble, or “Like” I would really appreciate it. It would also help people discover your article, too!Thanks again. Looking forward to your submissions next time!

 297. With all these silly websites, such a great page keeps my internet hope alive.

 298. Mia, nos somos mais parecidas do que voce pensa : nao tenho Face, nao twitto, nao bebo cafe, amo um bom perfume, convivo com vastos dilemas e, sem qualquer coincidencia, sou escorpiao!!!!!

 299. mag10 wolfman ha scritto:in poche parole, in ogni dialogo tra due persone c’è ne sempre una che deve assecondare l’altra, altrimenti il dialogo non può avvenire?? o mi sbaglio?sì, è abbastanza esatto.il dialogo non c’è nel senso che si resta fermi a confutarsi l’un l’altro senza che si crei un vero e proprio filone di conversazione.

 300. Kos deg på utstilling! Kom hjem fra Bergen i går. Deilig by som gav meg en europeisk stodbyfølelse der jeg ruslet omkring i varmen i lunsjpausen. God helg og takk for dine flotte bilder:-) Hilsen Sofie

 301. Pour avoir essayé ta recette hier alors que je n'avais que 40 minutes pour faire 2 fournées, j'ai donc tout mélanger (sauf figues et chèvre) battu 5 min à la feuille puis intégré les 2 ingrédients manquant… et ce fut un véritable régal… à refaire le plus souvent possible…Bravo et merci

 302. SOS Parents Abusés 20 novembre 2012 La maltraitance commence lorsque les enfants perdent leurs droits. Lorsque l’institution censé protéger les enfants, par sont action est malveillante, cela devient de la maltraitance institutionnel. Le placement abusif est une négligence grave pour l’équilibre de l’enfant, reformons ce système nocif !!SOS Parents Abusés

 303. 5 août 2008 Rhôôô n’importe quoi Miss Gally has been …. c’est cool que tu sois au Festiblog jvais pouvoir tenter une dédicace, et visiblement j’aurais une deuxième chance à Lille chouette !!!

 304. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 305. And to think I was going to talk to someone in person about this.

 306. Wow! I let out a gasp when I saw this one. The blue colors are so beautiful and the horses look so nice with the 2 colors. Thank you for all your work! Laura

 307. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 308. En todo caso, las asociaciones combocante no están cediendo. No se cómo terminará la cosa porque la delegada del gobierno en connivencia con el ayuntamiento lo quieren impedir a toda costa.VeremosUn beso

 309. The answer is term limits.Incumbency, especially entreched congressional incumbency, is a powerful tool.It means money, name recognition, and special interests chits.Congressmen spend most of their time in Washington making deals.Powell would fare a lot better running for a City Council or a State Senate seat.Corey Booker and Tony Williams showed that local political dictatorships can be upset when you can demonstrate how you will effect people's daily lives for the positive.

 310. ultimately, that’s what it comes down to — if you’re looking for a netbook that’s all about Jolicloud, the Jolibook and its crazy lid will fit the bill, but if you’re not all about one Linux OS, giving up Windows, or having a cartoon all over your netbook you’re best just scooping up one of our preferred netbooks like the Toshiba Mini NB305 or HP Mini 5103, downloading Jolicloud 1.1, and making a Jolibook of your own.

 311. Oddly enough, none of these updates concerns me – I don’t use Amazon, furthermore I’ve always thought a good mobile site is way better than a dedicated app, hence I don’t use Facebook either. Moreover, I don’t use my phone as a music player and as for file sharing, I’m sticking with Wuala for now.

 312. This was so helpful and easy! Do you have any articles on rehab?

 313. Kriszta, nahát, komolyan nem tetszik Neked?? engem nagyon inspirál, szerintem fantasztikus. de hát, képzeld milyen unalmas lenne, ha mindenkinek ugyanaz indítaná be a fantáziáját:)

 314. > At the risk of being bored to tears…so how did John McCain ruin your portfolio?One of McCain's security people bumped into him at an airport and eric dropped his portfolio. The crowd trampled on it and got it all dirty and crumpled and stuff. Eric had to buy a brand new one before going to his eighth grade Social Responsibility class. It cost him his whole week's allowance!!

 315. Remember that in Adam Smith’s day they fired at each other on the battlefield with muskets, lined up ankle to ankle in two rows – one loading and one about to fire. Back then you could have true laissez faire because, as on the battlefield, no one was worried about the world being destroyed. Today, for the same reasons that we have arms limitation treaties and non-proliferation agreements, you can’t just let the financial markets do their own thing – we are seeing the result today.

 316. d3This details is magnificent. I recognize and respect your clear-cut points. I’m impressed along with your writing style and how well you express your thoughts.

 317. Hallo,wir sind eine tierliebe Familie und würdensehr gerhe einem Schildkrötenweibchen (griechisch) gerne ein neues Zuhause geben. Wir haben schon eine Katze und ein Schildkrötenpärchen im Freigehege und wir suchen dringend Verstärkung für unser Weichen vor unserem “liebestollen” Männchen. Wir freuen uns über eine Antwort,Familie Walter aus Eichstetten

 318. Saiful tu, lubang bontot dia dah koyak rabak, terobek dah. Bukan anwar yang jolokkan, tapi orang najib sendiri yang tutuh lubang jubor dia. Lepas tu, biasa la puak UMNO babi.. buat cerita nak burukkan pembangkang.

 319. An gripping discussion will probably be worth note. I cerebrate that you ought to indite much on this content, it mightiness not be a inhibition bailiwick but generally group usually are not sufficiency to be able to communicate upon specified subjects. To the next. Cheers like your Khmer Karaoke Superstars » Somnangblogs.

 320. Hathaway, que no sólo presentará la gala de los Oscar de este año sino que podría estar nominada a una estatuilla por Amor y otras drogas,

 321. Hombre, el Duke Nukem 3D fue puntero en su campo, pero poco le duró, si no recuerdo mal fue salir y a los 2/3 meses salir el Quake, con un motor completamente 3D dando un gope sobre la mesa.

 322. Really? "muscle-men"? Have Hans and Franz now become Christianists?Whoever they are, they clearly are oblivious to the academic denotation of "queer".There is no need to pray that God make our enemies to appear ridiculous: He has already answered that request.

 323. Information is power and now I’m a !@#$ing dictator.

 324. najlepszego… aby wszystkie Twoje dni byÅ‚y wyjÄ…tkowe… i dawaÅ‚y Ci tyle radoÅ›ci ile można wydobyc z naszych marnych dni… mam nadziejÄ™ że te sÅ‚owa sÄ… choć po części optymistyczne… pozdrawiam! życzÄ™ udanego powrotu.ps.zamieniamy siÄ™.. bo teraz ja jadÄ™ na lipiec i sierpieÅ„. pewnie siÄ™ spale :/…buźka 🙂

 325. Hey ted, I know, I think they must’ve discontinued the Finesse. However, in the smartphone category, I can highly recommend the nokia 6790. I think its even better than the Finesse! Great web browser, mp3 player and screen!

 326. 铭盛卡行(QQ1228557129)所出售卡均为一级卡源,全新无任何交易记录,资料齐全,真实身份办理,亦可指定名字办理,诚信淘宝担保交易! 例如—可以给你淘宝店刷提高您的淘宝信用记录。 例如—你想接受汇款,但又不想让对方知道自己的真实姓名。 例如—您想给领导送礼办点事情,但是又不想让自己的隐私暴露!这时您就需要到我们提供办理的卡,我们的卡可以让您随意的a转帐–送礼。给客户保密了隐私的同时也去除了客户的后顾之忧。本团队以真实代开卡【QQ:1228557129】办理、分别提供7大银行卡;中国银行—工商银行—建设银行—农业银行—交通银行—招商银行—邮政银行[网上银行(口令卡,电子证书,U盾)长期供应,保证全新开户,保证开户资料齐全,保证带真实有效开户原件,承接指定名字开户我们的宗旨是:质量+速度+信誉!我们希望与 有长期需要的客户建立长期合作关系,彼此信任,共同赢利。如有需要请联系!非诚勿扰! 客户的满意是我们的心愿欢迎光顾公司宗旨: 公司执行国家金融方针和政策,在法律、法规规定的范围内开展业务, 自主经营、自负盈亏、自我约束、自担风险、切实为小企业、农民、农业及农村经济的发展服务。公司文化: 诚信—用心做事,诚信为人 规范—规范管理,依法治企 高效—真诚服务,高效便捷 和谐—同舟共济,创建和谐公司口号: 以实力、效率立足于市场 用服务、便捷来赢得口碑 崇尚职业道德,遵守法律法规 急您所急、思您所思温馨提示:在本卡行购买的卡可用于收藏使用!

 327. Lovely and inspiring. Your winter is more like our spring, though I think hibiscus is only in bloom in summer in New Jersey. The daffodils are sweet and gentle.

 328. Your post captures the issue perfectly!

 329. I’m definitely not a snowman, but I can’t stand the heat either. It makes me cranky. I’m definitely a fair-weather person and by that I mean, literally, fair weather. Sixties and seventies forever, baby!Looks like the girls are enjoying themselves. Enjoy plenty of iced-coffees, dear snowman!christine recently posted..

 330. Thanks for taking the time to post. It’s lifted the level of debate

 331. Hallo liebe Joanna,mein absolutes Lieblingsprodukt von Gingar ist das XXL Lichthaus. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, es mir zu bestellen… und dann kam deine Verlosung…Und jetzt weißt du ja auch schon, über welchen Gewinn ich mir am meißten freuen würde!Liebe GrüßeGaby/goldsternkind/Norddeutschland

 332. juifs ne sont pas des gens comme tout le monde, contrairement à ce que dit Màc, puisque le portrait du caporal Guilad Shalit n’a encore jamais figuré au fronton de la mairie de Paris comme de celle du 18ème arrondissement au côté de celui d’Ingrid Bettancourt, alors qu’il est aussi citoyen français !!!!!!!! C’est une honte pour la France, et notamment pour Delanoë qui l’a refusé !!!!!!! Scandale !??????????????????????????????????????????????????????????????????????Le scandale c’est d’avoir écrit cette connerie !

 333. Your’s is a point of view where real intelligence shines through.

 334. Hei på deg.Kremmer huset har super mye fint, flott lappeteppe. Er som regel på den gode siden med symaskinene, men det er verre med tiden. Det å sy et helt lappetepp tar tid, så det er greit det er fine ting å kjøpe også. Håper du har det bra.Klem

 335. How many world championships medals did author, Joey Cheek, have on inlines before starting the ice? And how many years on the ice before Torino’s success? It took chad nearly 8 years to medal in the 1000m(sprint) in Vancouver. 4 years where only enough for the longer distances…Was Chad’s first real ice attemp in fall of 2002?

 336. Well yes, typical Tablet „it seems“ piece with rather snitchy comment that „Certain liturgical eyebrows are being raised.“Of course it has been in the wind for some time. Posting it here at this time because it is confirmed.

 337. I see, I suppose that would have to be the case.

 338. terima kasih atas sajian ilmu-ilmu nya,sedikit masukan untuk admin,alangkah lebih baiknya kalau tampilan web ini didesain sedemikian rupaagar lebih menarik pembaca,hususnya generasi muda seperti kita ^_^

 339. Whoever edits and publishes these articles really knows what they’re doing.

 340. >En efecto, esos detalles están por todas partes; los hollywoodienses no fueron los primeros en mezclar latutides y épocas. Gracias por las visitas y los comentarios…

 341. alegra que este artículo te haya ayudado a tomar una buena decisión. Aunque no tengo el placer de conocer a José Miguel en persona –me hubiera gustado hacerlo en mi último viaje a Madrid en enero, pero las circunstancias no era propicias–, con esta entrevista lo siento un poco más cercano.

 342. What liberating knowledge. Give me liberty or give me death.

 343. Ich bin ziemlich begeistert von dem Merino. Habs auch erst seit kurzem, aber dafür habe ich schon einige Spuken damit voll gemacht und habe einen ziemlich guten Eindruck. Ein riesiger Bonuspunkt ist wie ich finde, dass es so kleein und handlich ist. Und natürlich der Preis. Ein tolles Anfängerrad! Und nicht nur für Anfänger…

 344. Madame Fressoz est évidemment de droite. Cela suffit, semble-t-il pour être également économiste.. Oui, le « réel » de Me Fressoz est évidemment une grossière imposture. Mais laissons encore à François Hollande un peu de temps…

 345. Now that I fixed my cable diagram above, my self-fulfilling prophecy is screwed up I can’t pick up a STEP pulse to save my ass on my scope on DB25 pin 19, ie DB23 pin 18. Pulling my hair out.

 346. Grazi for making it nice and EZ.

 347. Insights like this liven things up around here.

 348. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 349. Free knowledge like this doesn’t just help, it promote democracy. Thank you.

 350. As a retired Air Force pilot, and also a Trekkie, I would comment that a red shirt might not be the best symbol. In the original ST, the security detachment wore them. You could be certain that if someone you had never seen before was wearing a red shirt in the first act, he would not likely survive until the second act. That has been memorialized in the phrase „We might as well be wearing red shirts!“ used in a dicey situation. I believe that line has been used on one of the Stargate TV shows as well.But it is indeed the thought that counts here.

 351. Appreciation for this information is over 9000-thank you!

 352.   May 14, 2012Hi I had an e mail that the book”Sinhala for foreigners” is not freely avaialble.I will photocopy athe first few pages.Look forward to seeing you tomorrowregardsDr Asoka Thenabadu077 614 2612

 353. Hoi Sotexis..bedankt voor u tips..ik ga ze zeker uitproberen…dat van dieMSM poeder ga ik nog verder even uitzoeken..waar die goed voor is..het zuiveringszout dat snap ik wel..het woord zegt het al.Groetjes,Anne.

 354. Keep it coming, writers, this is good stuff.

 355. Oh, yes, just as I suspected. That Jupiter Uranus conjunction is in square aspect to your Sun. I’m afraid the craziness will continue for a while, but it’s also a time to let yourself be excited by something new, to branch out, experiment and try new things. You may be shaken up and startled, but that can be a good thing, right? Alternatively, you could join a cause you believe in and work to change society for the better.My mother, a Pisces, read Jeanne Dixon and that’s how I got interested in astrology.

 356. That insight would have saved us a lot of effort early on.

 357. No complaints on this end, simply a good piece.

 358. >leveto je vous remercie pour l’ampleur des sources citées et vais scrupuleusement vérifier toutes vos informations. Parce que j’ai un doute : comment mon le docteur Jivago peut se retrouver dans votre b…..Il a bien autre chose à faire, dont s’occuper de Lara. Dans la toundra. Et les frimas.M’enfin leveto !!!

 359. Cindy, in your chart, you have your ‘election’ statements reversed. Also, The ‘remonstrance(s)’ is/are what the Remonstrants did – the Remonstrants (followers of Jacob Arminius – not sure, but I think he may have been deceased at the time of the Council of Dordtrecht) presented their five points of disagreement with Calvin Canons of Dort, or Dordt (for short!). The doctrines of grace (TULIP) are the end result of the reformed answer to the Remonstrances of the Remonstrants. Hope that’s helpful. Blessings

 360. This is exactly what I was looking for. Thanks for writing!

 361. It’s a pleasure to find someone who can think so clearly

 362. marios_1203στις file elate edw sto protanw link pou dinw kai dn 8a sas pw 3ana na metakini8eite na minete ekei ospou na doume ti 8a ginei me to gamato.info.

 363. казва:Since we’re an individual moidfied repository/distribution channel, every one of the sent in posts move through a review process that merely allows original along with useful content to be able to submitted.

 364. Calling all cars, calling all cars, we’re ready to make a deal.

 365. J’ai visité l’exposition des photos GAÏA , à la Promenade des Artistes , j’ai vraiment beaucoup aimé ,c’est impressionnant et tellement coloré…Félicitation Monsieur Guy Laliberté et un gros Merci de nous les faire admirer …C’est très apprécié …

 366. Huhu Katharina,erstmal herzlichen Glückwunsch an deine SchiMu und deine Schwester. 🙂 Heute hat auch mein Onkel Geburtstag. 🙂 Der 15. scheint also ein ziemlich beliebter Tag für Geburten gewesen zu sein. :-)Was für ein tolles Blockzuckerl. 🙂 Habe gestern endlich meine Henrys bekommen und heute muß mein Menne abends weg, dann kann ich endlich die Karte für ihn machen.Ganz liebe Grüße,Renate

 367. interestingly regarding the expansion of government into every nook and cranny of human existence, the government here recently had a P.R. campaign wherein they were extolling the virtues of hiring licensed contractors to do renovation work on people's homes. the reason being that the underground economy was burgeoning because people resented and couldn't afford the the price of a licensed and taxed quote price for the work they needed done.i worked in contracting for 15 years and many times was asked for cash prices for work and "occasionally" was glad to comply.

 368. Mark…….I am encouraged by the names on Bates’ list……but find it hard to believe that Whipple is on it. The group of friends meeting with Bates, are they former BC players or people he knows from the “college football arena?”……

 369. I love these articles. How many words can a wordsmith smith?

 370. Umm, are you really just giving this info out for nothing?

 371. Reunta la fainoase, covrigi, dulciuri, ciocolata, inghetata,paine… Mananca multe legume, pui sau peste la gratar, ciorbe, supe clare, bea multa apa, ceai neindulcit, fructe pe post de desert. Fa sport si miscare, zilnic

 372. Love Chris Paul. But he’s not the right fit for the Lakers. They have shown that their front court size is something no team can counter. Yet half the teams in the West have guards who can stay close to CP3. So why go away from a clear strength to bring yourself back to the pack?Phil’s won 11 rings and has never had an exceptional point guard on that road. Honestly, does Kobe or Pau need a PG to get them points? No. But they need guys to help them on the boards and on defense.Bynum is the best fit for L.A. in this equation.

 373. No question this is the place to get this info, thanks y’all.

 374. to see the effects of negative interest rates and how we are heading right back into the same mess, one need only look at data like this:"Personal income increased $17.3 billion, or 0.1 percent … in September … Personal consumption expenditures (PCE) increased $68.7 billion, or 0.6 percent."you cannot grow GDP more than income on a sustainable basis.this is just gearing up for the next mess.chronically negative real interest rates will just lurch you from bubble to bubble with increasingly nasty busts.

 375. It’s always a pleasure to hear from someone with expertise.

 376. Can other pages of this Parish Record be viewd. I would like to Get a copy of the Christening of John Clement, January 8, 1687, parents John Clement and Elizabeth. Is it possible to get a photo that page. I am also looking for William Clement, John’s brother, he was born about 1683 in Glouchester, Abingdon Parish Register. Thank you for the help.Sincerely, Cathi L. Gross

 377. Ależ dodanie VLC w przyszÅ‚oÅ›ci bÄ™dzie jak najbardziej wskazane z powodu niemal pewnego przerzucenia caÅ‚ych siÅ‚ na rozwój phonon-backend-vlc. KDE bÄ™dzie korzystać z bibliotek VLC do odtwarzania multimediów, miast z niemal martwego już xine czy gstreamera.

 378. Regarding #5: (conversion to Christ)Praise God! That’s amazing!Regarding #3: (eccentric teaching styles, singing/marching)(weeping) I’ve finally found my long lost brother–my twin, separated at birth!

 379. Descopar treptat blogosfera umanista din Romania si din lipsa de timp deocamdata ma vad nevoita sa intreb aici desi e off topic. 1. Cum pot sa anulez botezul si sa ma sterg din catastifele BOR? Ce arme legale am (daca exista) prin care as putea sa-i oblig daca ma refuza? 2. Nu voi fi in Romania in octombrie. Exista vreo posibilitate sa particip la referendum si sa fiu numarata?Va multumesc!Claudia

 380. Wanted to drop a comment and let you know your Feed isnt working today. I tried adding it to my Bing reader account and got nothing.

 381. Skøn die du har givet dig selv i julegave 🙂 – og jeg tænker da næsten jeg skal ha' gave fra mig…men venter til der forhÃ¥bentlig bliver lidt udsalg hist og pist i januar 😉

 382. This makes everything so completely painless.

 383. A little rationality lifts the quality of the debate here. Thanks for contributing!

 384. tak pkai inai pon jd isu? semua org ade dream wedding masing2. tak perlu nk pertikaikan kenapa die tanak pkai inaiWell-loved.

 385. I tried pure mango slim thinking that it will help me in increasing the metabolism and reducing my effort in losing inches but I am afraid there were no such results even after consuming two bottles of pure mango slim.VA:F [1.9.21_1169]please wait…

 386. That dumb kid got what he deserved. This little kids now days don’t respect their elders. I don’t blame the bus driver. Annoying littlw brats.

 387. Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a good portion of people will miss your fantastic writing due to this problem.

 388. Yes- ten minutes or 30 minutes is so much easier! Today I split my drawing into two 15 minute segments and that worked beautifully. So far, so good – but I’m in the honeymoon phase!

 389. Such an impressive answer! You’ve beaten us all with that!

 390. You have shed a ray of sunshine into the forum. Thanks!

 391. Thank you so much for this article, it saved me time!

 392. That’s a quick-witted answer to a difficult question

 393. That’s way more clever than I was expecting. Thanks!

 394. I think you hit a bullseye there fellas!

 395. Hi Carol, you’re getting that message because you are in fact a member of global2 having been a previous member of Globalteacher. As a result you just need to the username etc that you used to sign up for Globalteacher. If you can’t recall these then please send an email to and I can reset them for you.

 396. I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend

 397. It’s a relief to find someone who can explain things so well

 398. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that „perfect balance“ between user friendliness and visual appeal. I must say you have done a great job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Chrome. Outstanding Blog!

 399. If information were soccer, this would be a goooooal!

 400. Your answer lifts the intelligence of the debate.

 401. I found myself nodding my noggin all the way through.

 402. If you’re reading this, you’re all set, pardner!

 403. Granville has only a tape player too, it's fabulous, you can pick up tapes from charity shops for 20p or less and we have a growing collection lol. Retro music is cool, but I'm not averse to a bit of Gaga too. 😉 xx

 404. Haha, shouldn’t you be charging for that kind of knowledge?!

 405. If planning to finance the car, calculations on affordability on a monthly basis (in the form of a monthly car payment) is to be fixed after taking into considerate all other personal expenditures like monthly rent, mortgage, utilities, etc. After having determined the monthly car payment allowance, the amount of cash for down payment has to be figured out. And this will depend on the current financial status of the individual.

 406. Well, CHARLOTTE, that should tell you just how IMPORTANT you and the rest of my reader friends are to me — YOU’RE HUGE!!! Uh, not in weight, mind you, but in importance in my life. Thank YOU for your support and prayers — MUCH appreciated!!Hugs,Julie

 407. I’m really into it, thanks for this great stuff!

 408. That’s an expert answer to an interesting question

 409. Tom,It’s good to know that diligence and talent are still the road to travel. It’s all about being there, having a great eye and being highly skilled. Its also about working really hard and all of these things show in your work and success.Its great to see you get your due.Paul Aho

 410. kině na Avatarovi, a zanechalo to ve mě velký ohlas. Již od svého mládí a první knížky od Eddingse tíhnu k Fanfasy, a tohle byla kombinace fantasy a sci-fi. Dějově film není bohatý jako Pán

 411. That’s an apt answer to an interesting question

 412. That’s an ingenious way of thinking about it.

 413. je haar is al mooi van zichzelf!Mag ik even zeggen dat je echt een prachtig figuur hebt!Je hebt echt zo’n heel mooi vrouwlijk figuur!xxx

 414. It’s a pleasure to find such rationality in an answer. Welcome to the debate.

 415. Don’t go with white it just looks weird. I would say pink because pink goes with anything. Also it depends on whaat your season is. Are you a fall, winter, summer, or spring. That will help too. +1Was this answer helpful?

 416. Always refreshing to hear a rational answer.

 417. This is way more helpful than anything else I’ve looked at.

 418. What i don’t realize is in fact how you’re no longer actually much more smartly-liked thanyou’ll be right now. You are very intelligent. You understand thus significantly on the subject of this matter, produced me for my part imagine it from so lots of a range of angles. Its like men and women are not involved unless its something to do with Lady gaga! Your personal stuffs nice. Always maintain it up!

 419. There’s a terrific amount of knowledge in this article!

 420. , „. . . the men who . . .“ I think there are plenty of women who have also „put their butts on the line“ as well. I know it may be difficult for you to change a lifetime of sexist thinking, but you must learn to write politically correct!

 421. Hi there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

 422. Здравствуйте, Наталья! Для загорелой кожи AIR4Y не подходит, т. к. он очень светлый, поэтому Вы и у видели такой эффект. Гамма Y — содержит желтый пигмент, советую приобрести . Для более плотного эффекта нанесите тон кончиками пальцев или спонжем, попробуйте послойное наÐ4000½ÐµÑÐµÐ½Ð¸Ðµ (2 раза).

 423. She also had a nice blackhead to the lower right of this nice juicy zit. As the camera zoomed out you could see some more blackheads & etc on her back!

 424. Dae:Embora não seja um amante do Natal penso que não o deves culpar da desgraça que te aconteceu. Força que, por aquilo que vi de ti, vais conseguir dar a volta por cima.Quanto ao NeoCounter está realmente melhor e tem novbas funcionalidades. Podes colocar totais, numero diário de visitas e quem está no blog tanto por pais e por cidade. É mais por graça que o uso que por outra coisa.abraço

 425. You mean I don’t have to pay for expert advice like this anymore?!

 426. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Appreciate it

 427. I do trust all the ideas you have offered to your post. They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for starters. May just you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 428. Really trustworthy blog. Please keep updating with great posts like this one. I have booked marked your site and am about to email it to a few friends of mine that I know would enjoy reading..

 429. Hello there,i love the alien illustrations and would be VERy interested in seeing more as I’m focusing upon them for some new paintings of mine.could you possibly send me some links or means of tracking others down?kind regards, i have up most respect for your research!SKAT

 430. You write so honestly about this. Thanks for sharing!

 431. The genius store called, they’re running out of you.

 432. For me every time i talk to my mom about me saving my money im like “im spending my money to go to Cali to see GG… im not joking” I would love to go to a SMTOWN or a concert like this with multi artist but I’m (hopefully)waiting till GG goes on a solo world tour, that way i know its my money well spent! Im hoping for a concert in the midwest (chicago?) since i live couple hrs away, hell even Canada is closer to me than going to cali lmao. I got a question what concert venue would GG appear in if there were to come to canada? what city? Toronto? Got any ideas?

 433. Ola!Que generoso post! Uma agradável surpresa…Eu gosto imenso dos post com as obras de arte, todavia, há um certo encanto quando são intercalados com "noticias" mais pessoais.Um grande abraço,bjs,Maria Antonia Forjazmaf@math.uminho.pt

 434. Thanks alot – your answer solved all my problems after several days struggling

 435. . Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 436. Este video me deja como enseñanza que los seres humanos no poseemos la suficiente autonomia para darnos cuenta de aquellas cosas que solo son artificiales y le prestamos mas atencion a la moda y caemos en la droga por eso tenemos reflexionar, quitarnos la benda de los ojos para asi colocarnos a pensar y reflexionar en lo que estamos haciendo Andriu Urueta Castillo. 10º 6

 437. i would like to thank Mr Samuel for his extensive explanation that we need to go through and thanks a lot.I would really appreciate if you can able to help me in getting Free scholarship for Graduate student in IT fields.Thanks.Ammew

 438. This is the perfect post for me to find at this time

 439. I, too, am a 20-something professional urban planner, working in the transportation field and with a strong interest in urban design. I work in DC, I’ve been here almost a year now, and sought out local blogs to get a better lay of the land when I moved – it’s kind of addicting, so much so that I’ve thought about starting my own, but haven’t gotten around to it. I’m originally from Minneapolis, MN. I now live in Capitol Hill near that new Harris-Teeter. I really appreciate the economist angle on things that you provide, Ryan.

 440. Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

 441. You know what, I’m very much inclined to agree.

 442. Nice, Thanks for letting us ride along over the miles.Did I ever tell you that I hitch-hiked to Madeline Island once? It was with one of my clogging students, Jill Tiemann. I have a photo somewhere doing a side-kick on a picnic table in the campground. Great trip. Beautiful place.

 443. Generally I don’t read post on blogs, however I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite great article.

 444. This shows real expertise. Thanks for the answer.

 445. Superb information here, ol’e chap; keep burning the midnight oil.

 446. Excellent weblog right here! Also your web site so much up very fast! What host are you the usage of? Can I get your associate hyperlink on your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 447. If you’re reading this, you’re all set, pardner!

 448. I like Criminal Minds and NCIS for crime shows, Modern Family and How I Met Your Mother for my comedy, and (I’m boring) the news for my current events. -2Was this answer helpful?

 449. Louisiana Public Broadcasting, no matter how many gimme shows they host, fail to provide enough sewing/crafting/quilting shows for me. We do have Nancy and Martha Pullen, but that’s all!

 450. Wanted to drop a remark and let you know your Feed is not functioning today. I tried including it to my Bing reader account but got absolutely nothing.

 451. Play informative for me, Mr. internet writer.

 452. Thank you for your website post. Jones and I are actually saving for our new e-book on this matter and your writing has made people like us to save all of our money. Your notions really responded to all our queries. In fact, above what we had acknowledged prior to when we ran into your great blog. We no longer have doubts as well as a troubled mind because you have clearly attended to the needs in this article. Thanks

 453. Completely agree with AGfriend.Though Schalke and Fenerbahce are the weakest team left I want us to draw Roma. Let’s see how we can handle the Italian defence.Reply

 454. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 455. Le lancer de paletLe saut à ski en largeurLe palet (faute volontaire) des glacesLa descente de whisky on the rocks, sans glaçonle chaud (comme les chauds lapins) à skile condamné nordiquel’homme-canon à neigeet plein d’autre

 456. Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

 457. Felt so hopeless looking for answers to my questions…until now.

 458. buongiorno Antonello e a tutti voi….speriamo che la tipica nebbia di Bergamo di questo periodo non offuschi la voglia dei nostri di portare a casa i 3 punti in particolare dopo la vittoria di ieri dell’Udinese….qualcuno sa perchè Mascara non è stato convocato???

 459. Could there be a better way to write on this topic? My answer is of course NO. You are great my friend…just continue doing this stuff and soon you would be a well-known name on the net.

 460. Love this, Bo Beara!! My fave quote (and aren’t they ALL?) states that worrying is like praying for exactly what you don’t want. Uh huh!!! Let’s not even give it any power, eh? I know you’re having a GREAT time … cuz it’s what you do!!!! Love and beauty to you, beauty! Doll

 461. I’m so glad that the internet allows free info like this!

 462. I love reading these articles because they’re short but informative.

 463. Update on the release. Because I was sick for several weeks, the release was pushed back. It will appear between November the 10th and the 19th. Surest way to know when is to sign up for the newsletter! Thanks!

 464. Our goal is to help seniors achieve the best quality of life possible. Understanding that every situation is unique, we take the time to listen and learn about each senior’s

 465. Ca va être dur, je pense. 1H45 constituerait une perf importante, cela voudrait dire que l’on court le semi à fond et donc je ne sais pas si c’est bon pour le marathon ensuite. Je propose de s’entraîner pour faire cette perf au semi l’année prochaine, et de tenter le Marathon en 2010 ou en 2011 pour mes 40 ans. J’ai décider de faire 3 semi par an, un cet été non défini et un en octobre prochain dans ma belle région. Cela me fera deux repères de plus pour celui de Paris L’année prochaine.

 466. Ya learn something new everyday. It’s true I guess!

 467. Economies are in dire straits, but I can count on this!

 468. school clothes are sooo expensive. i bought my school hoodie for almost 70 bucks not including tax.and they are ill fitting. so i only wear it on really cold days.but dear god dont give in to the hideous sweatpants. well no just dont wear them out and you’re good. lol

 469. Here here on the boogie sucker (as I like to call it). We have another version of the NoseFrida that a friend of mine gave me at my baby shower, and for months I used it every day. My little one seemed to get stuffed up pretty easily (she has my sister’s bridgeless nose, could be why), so I was cleaning her nose out whether she liked it or not. And even more times when she got her first cold. It is pretty cool in a totally disgusting kind of way, and the kitten seems to appreciate being able to breathe when it’s all over, so why wouldn’t I do it?

 470. Merci!Pour fêter ça le noble sieur Andy s’apprête à mettre une vieille br….. à M. Nishikori.Et bien sûr, bel interview d’un beau joueur : merci pour la traduction!

 471. I am now not certain where you are getting your info, but good topic. I must spend a while studying more or figuring out more. Thanks for fantastic information I used to be searching for this info for my mission.

 472. Now I know who the brainy one is, I’ll keep looking for your posts.

 473. I told my grandmother how you helped. She said, „bake them a cake!“

 474. Wasn't Buffet Governor Schwarzeneggers' chief economic advisor? Look how well that worked for California. 2nd worst in unemployment. Buy Buffets stock Berkshire, shortsell Beffets politics.

 475. “Besides, instead of trying to fight “the system,” you should accept and try to understand it, and therefore learn how to take advantage of it.”A startling revelation. Please, tell us more. No wait. Let me get a beanbag and gather up the children, and you can tell us stories and play your panpipes. Seriously, you’re telling HIM this?

 476. Hi Sarah,Your cookie jar is delightfully cute….I like it.I like the idea of warm cookies but I've always waited until they are cold before putting them into a container.Love the family cook books you have.God BlessBarb from Australia

 477.   FionaApril 6, 2009Haa haa that looks like mine also, scribble squished into the gaps. Keep at it Fleur, im sure they are not as bad as you think!! x

 478. De er sÃ¥ utrolig fine de julekulene!! Helt nydelige 🙂 Og det du sier er sÃ¥ fint sagt og sÃ¥ veldig sant! Fortsatt god jul til deg og dine 🙂 Klem Pauline 🙂

 479. hey hey!! this is a very nice website here and I just wanted to comment & say that you’ve done a great job here! Very nice choice of colors & layout, very easy on the eyes.. Nicely done!…

 480. Citizen Carlyle (FUBO) | September 27, 2010 at 8:11 pm |Suppose it were admitted that the USA were weak enough or stupid enough to get conned by a 3rd rate urban street hustler.*******************************************************Yes, with the help of the DNC, and Nancy Pelosi, Howard Dean, and a whole bunch of crooks in DC.

 481. pour apprendre a faire connaitre ses vidéos, allez voir cette vidéo : faire connaitre ses vidéos youtubepour apprendre a faire connaitre ses vidéos, allez voir cette vidéo : faire connaitre ses vidéos youtubepour apprendre a faire connaitre ses vidéos, allez voir cette vidéo : faire connaitre ses vidéos youtubepour apprendre a faire connaitre ses vidéos, allez voir cette vidéo : faire connaitre ses vidéos youtube

 482. I could watch Schindler’s List and still be happy after reading this.

 483. 我身為‘港男‘,都覺得陶傑的文好難頂。他以為大陸女生都是雞,然後建議‘港女‘不如去做雞? 無論香港還是大陸,比他強的女性都大把。講中環港女的,王迪詩寫的比他好十倍。陶傑有在中環一級寫字樓返過工嗎?有以除了叫雞外的目的返過大陸嗎?

 484. agree with you, this game is looking a lot better than what was shown in the leaked footage. And yes, Super Sonic has been confirmed to be playable in the normal stages in Episode 1. There’s an achievement for Sonic 4 Ep. 1 called “Golden Flash” that is unlocked when you clear all acts as Super Sonic.

 485. Yours is a clever way of thinking about it.

 486. Gloom out I say. Do not let the past sneak into your beautiful present, create your own memories, give yourself the gift. I know how hard it is to have such a burden, and one can never totally forget about the past, as it is intrinsically a part of ourselves. Enjoy the holidays, and know that I also appreciate reading you (gloom and all). HAPPY HOLIDAYS to you.

 487. What a joy to find someone else who thinks this way.

 488. The answer of an expert. Good to hear from you.

 489. Perfect answer! That really gets to the heart of it!

 490. Coitados. Dos doentes, claro.Mas a culpa é dos pais. Conversei com uma médica no comboio, ela me disse que em Portugal existe um exército de médicos por imposição paterna. Com as notas que tens, um doutor na família é o que faz falta.Tenho pena dos traseiros.Mas qual a pior opção: médico ou advogado em Coimbra?Web designer ou estilista de moda?

 491. rachel · mm. i made zucchini for lunch today! grilled! and i like friend eggplant made just like the recipe you posted mmm. good stuff.

 492. That’s a wise answer to a tricky question

 493. That’s a cunning answer to a challenging question

 494. I’m quite pleased with the information in this one. TY!

 495. – Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice methods and we are looking to exchange strategies with others, why not shoot me an e-mail if interested.

 496. Wow isn’t he the pot calling the kettle black! Face it Rob, she was just not that into you. Find it hilarious that you call her out for the same basis that your families wealth was built on.

 497. It’s posts like this that make surfing so much pleasure

 498. Surprisingly well-written and informative for a free online article.

 499. To turn on the accelerated compositor (for 3D CSS, etc.) in this release, both of–enable-accelerated-compositing and –enable-accelerated-layers are required.The latter flag can be set in the about:flags page.

 500. We could’ve done with that insight early on.

 501. Wait, I cannot fathom it being so straightforward.

 502. Jetzt ist der größere Verband ab und er hat nur noch ein Pflaster über dem getapten Finger und schon ist die Welt wieder in Ordnung bzw. er vergisst immer wieder, dasser ja eigentlich schwerst gehandicaped ist … Ein Bruch mit wochenlangem Gips plus Bewegungseinschränkung würde vermutlich die ganze Familie in den Wahnsinn treiben 😉

 503. Oi Olivia amei o post, teus cachorrinhos são um mimo, o peludinho parece com um dos meus, mas que dor né, quando essas coisas acontecem, dá uma raiva mesmo, mas fazer o que? lamentável mesmo, bjos amada, seu pátio é lindo, bom dia!

 504. So (after re-reading your post and subsequent comments with this comment in mind) is it your position that you're "fretting" about the possible murderous rampages to be inflicted upon us by Kris K, Pamela Geller, Muriel Newman, John Ansell, David Farrar's commenters, possibly David himself, and perhaps even the late Denis Dutton?And that you're not at all interested in smearing any of the above?

 505. That insight would have saved us a lot of effort early on.

 506. Great insight. Relieved I’m on the same side as you.

 507. Kudos to you! I hadn’t thought of that!

 508. Super jazzed about getting that know-how.

 509. If only there were more clever people like you!

 510. It was dark when I woke. This is a ray of sunshine.

 511. Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

 512. Reading posts like this make surfing such a pleasure

 513. Thank you so much for this article, it saved me time!

 514. Clear, informative, simple. Could I send you some e-hugs?

 515. BLUETOOTH HEADSET – MOT89382N (Electronics) Fits my ear perfect and the sound quality is great. Also no complaints from the people I talk to, they can hear me pretty well.

 516. As Charlie Sheen says, this article is „WINNING!“

 517. The liberals have chosen Islam as their "traditionalist" ally because Islam has traditionally had no rock-solid principles other than pursuing their own self-interest. How else could an obvious collection of distortions and lies like the Koran have been accepted by them?Nonetheless, the crocodile (or is it alligator) will still gobble up the liberals, if their own self-extinction program doesn't get them first.

 518. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Carry on the superb works guys Iˇve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site

 519. That alligator is killing me, man. This looks like some shit I would’ve designed in middle school.…that Jim Kelly lookalike has that bowl cut swag going on though

 520. Thanks Bro. I wish one day you get to see this amazing island. You’ll never know where destiny will take us , right? Everyone deserves to see their version of paradise even if it’s only for a few days. Best wishes to you.

 521. It’s a real pleasure to find someone who can think like that

 522. That insight would have saved us a lot of effort early on.

 523. Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! I’m sure you had fun writing this article.

 524. Life is short, and this article saved valuable time on this Earth.

 525. Sep27Bryan Magana The gospel is about God accepting us despite who we are, not because of who we are. We’re made righteous through the substitutionary atonement of Christ, then conformed to his image through the process of sanctification until, at last, we’re made like him. If that’s the saddest thing you’ve ever read, you’ve got more reading to do.VN:F [1.9.20_1166](from 31 votes)

 526. Alakazaam-information found, problem solved, thanks!

 527. Ich möchte gerne wissen ob es denkbar ist eine Seit meines Blogs, das Impressum, für ALLE Suchmaschinen nicht erkennbar zu machen. Zum Bsp. durch einen Kode oder ähnliches. Den Text des Impressums als Bild zu sichern u. den Text als Bild so hochzuladen wäre keine Option da es verboten, deswe…

 528. Your post captures the issue perfectly!

 529. Reading this makes my decisions easier than taking candy from a baby.

 530. It’s a relief to find someone who can explain things so well

 531. e9Paula,Muito esclarecedor o post, parabéns! Vc faz suas comprar na ASOS pelo cartão de crédito internacional, né? Fiquei sabendo que eles não parcelam..

 532. This article achieved exactly what I wanted it to achieve.

 533. Wow! Great to find a post with such a clear message!

 534. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!