Almanya´daki müslümanlar?n sesi: Ayasofya Dergisi

Almanya´daki müslümanlar?n sesi: Ayasofya Dergisi

Ayasofya dergisini iki arkada? May?s 2002 senesinde Almanya´da ç?karmaya ba?larlar. Öncelikle tamamen amatörce ve çok zorluklarla beraber ç?kar?lan dergi, her say?s?yla daha iyi olmaya ba?lar.

?lk senelerinde gençlerden olu?an ekibe, daha sonra tan?nm?? ve kaliteli yazarlarda eklenir. Ve bu sayede dergide hem yeni ve genç yazarlar, hemde tan?nm?? ve y?llar?n yazarlar? bulu?mu? oluyor. Genç yazarlar bu ?ekilde kendilerini yeti?tirme imkan? buluyorlar. Dergide zaman zaman sadece müslüman yazarlar de?il, ayn? zamanda ?slam´a dost olan gayri-müslimlerinde yaz?lar? yay?mlan?r.

Ayasofya dergisi ilk say?s?ndan itibaren iki lisanl? yay?mlanmaya ba?lar. Hem türkçe, hemde almanca içerikli olan dergi, farkl? kesimlere hitap eder. Türkler, almanlar, her milletten müslümanlar, gayri-müslimler, türkçeyi iyi bilmeyen türk gençleri ve alman müslümanlar derginin okur kitlesi haline gelir. Dergi hem anadilimiz türkçeye çok ehemmiyet veriyor, hemde ya?ad???m?z ülkenin dilinin ö?renilmesinin bir ?art oldu?unu vurguluyor.

Ayasofya dergisinin belki en büyük özelli?i, Almanya´da ya?ayan tüm ?slami cemaatleri kucaklamas?. Bu nedenle Almanya´da bulunan tüm ?slami cemaatlerin mensuplar? Ayasofya dergisinde yaz? yaz?yorlar. Ve dergi cemaat ay?rt etmeden tüm camii, tekke, dershane ve medreselere ula??yor. Bu, Ayasofyan?n ´Almanya´da cemaatcilik olmaz, Almanya´da müslümanl?k´ olur felsefesinin bir göstergesidir.

60 sayfadan olu?an Ayasofya dergisinde her say?da Türkiye´den tan?nm?? simalar?n röportajlar?da bulunur. Ayn? zamanda Ayasofya dergisi, ?uan itibariyle göçmenler taraf?ndan Almanya´da yay?mlanan en eski dergi. Yani ?uan yay?nlanan dergilerin hepsi Ayasofya´dan sonra yay?n hayat?na ba?lam??lar.

Ayasofya dergisi 2500 tiraj? ile üç ayda bir ç?kar. Bu, Almanya ?artlar?nda göçmenlerin ç?kard??? bir dergi olmas? hasebiyle çok iyi bir rakam olsada, Ayasofya´n?n hedefi dergiyi ayl?k 10000 tirajla ç?karmak.

Derginin abonelerinin %90? Almanya´da bulunuyor. Fakat farkl? ülkelerdende aboneler mevcut. Türkiye, ?ngiltere, Amerika, Hollanda, ?sveç, Belçika, Avusturya ve Avustralya gibi ülkelerden aboneler var. Dergiye gayri müslimler aras?nda önemli akademisyenler, bakanlar, gazeteciler, psikologlar, e?itimciler, ö?retmenler, polisler, yazarlar, siyasetciler, medya ?irketleri, kilise temsilcileri, papazlar ve hatta alman istihbarat? dahi abone.

Ayasofya´n?n misyonu ?slam dinini Avrupa´da do?ru bir ?ekilde tan?tabilmek. Gayrimüslimlere ?slam dininin güzelli?ini ve ho?görülü?ünü aktarabilmek. Bunu yaparkende türk okurlara ?slam?n karde?lik ruhunu benimsettirmek. Çünkü Avrupa´da en laz?m olan? cemaatler aras? ittifak.

Ayasofya dergisi 31. say?s?n? Bediüzzaman Said Nursi özel say?s? olarak ç?kard?. Yine türkçe ve almanca yaz?lardan olu?an say?da, Said Nursi, 50. ölüm y?ldönümü münasebetiyle tan?t?lm?? oldu. Özellikle alman müslümanlar?n yaz?lar? ve anlat?mlar? Said Nursi´nin uhuvvet konusundaki rolünü bir daha göz önüne ç?kard?.

Ayn? zamanda Risale-i Nurlar? almancaya çevirmekte yard?mc? olan Ayasofya ekibi, ilk defa ingilizce, ispanyolca ve frans?zca Risale-i Nur sohbetleri düzenlemeye ba?larlar. Yine ayn? grup taraf?ndan Kas?m 1999da kurulan internet sitesi (www.misawa.de) Bochum Üniversitesinin yapt??? ve 42 ?slami internetsitesinin ara?t?r?ld??? bir çal??mada “En büyük, en hosgörülü, en demokratik ve fikir özgürlü?ünün en iyi gerçekle?tirildi?i internet sitesi” seçilir. Ara?t?rmay? yapan profesör ve akademisyen ekibi, bu nitelikleri Risale-i Nurun insana verdi?i anlay??a dayand?r?r ve bu özelliklerin kayna?? olarak Risale-i Nuru gösterir.

Cemil ?ahinöz, Nur Vafki Dergisi, Eylül 2010, s.22

cemil@misawa.de

Dies könnte Sie interessieren

Das immerwährende Gebet der gesamten Schöpfung

Das immerwährende Gebet der gesamten Schöpfung (Dieser Aufsatz belegte beim Ayasofya-Aufsatz-Wettbewerb den 3. Platz) „Wer …