Röportaj

Siyah Pantolon hikayesinin kahramanı Alişan Kapaklıkaya ile özel bir söyleşi

Siyah Pantolon hikayesinin kahramanı Alişan Kapaklıkaya ile özel bir söyleşi       Değerli hocam, uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra eğitimciliğe geçtiniz. Bunun nedeni neydi? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Adana 19 Mayıs Lisesi’nde 16 yıl öğretmenlik yaptım. Öğrenmeyi öğrendikten sonra okullarda yıllarca öğretilmeye çalışılan derslerin bir-iki ay gibi kısa bir sürede öğrenildiğini gördüm. Anladım ki, herkes öğrenebiliyor ancak herkes aynı …

Lese mehr

Mustafa Ceceli ile bamba?ka, çok farkl? bir söyle?i

Mustafa Ceceli ile bamba?ka, çok farkl? bir söyle?i Mustafa bey, sizin için hayat?n?zdaki öncelikler nelerdir? ?lk önce insan neden ya?ad???n? bilmelidir? ?nsan?n en büyük dü?man? ´ben´ demektir. Onun için payla?man?z?n, bir?eyleri birlikte yapman?z?n keyfi çok farkl?d?r. Ben de bu ?ekilde büyüdüm. Ailemden öyle gördüm. Payla?may? ve vermeyi ö?rendim. Asla bir ?eyi kendinde sahiplenmemek gerekir. Ç?kt???m yol ?u idi: Mesle?im ne …

Lese mehr

Prof. Dr. Mehmet Çelik ile söyle?i

Mehmet hocam, tarih boyunca alman-türk ili?kileri nas?l olmu?? Almanlar, yani german ?rk?, Avrupa´n?n en köklü milletidir. Frans?zlar ve italyanlar da biraz köklü, ama onun d???nda köklü milletler yok. Gerek Hunlar döneminde gerek ondan sonra Osmanl? döneminde Avrupa´n?n her zaman gövdesini te?kil etmi?tir. Bu bugünde böyledir. 1. ve 2. Dünya Sava??nda büyük darbeler almalar? o günün devlet ve siyasi adamlar?n?n stratejik …

Lese mehr

Ahmet Maranki ile özel söyle?i

Ahmet Maranki ile özel söyle?i   Ahmet Maranki 1956 y?l?nda ?nebolu’da do?du. Lise e?itimini ?stanbul’da tamamlad?ktan sonra tütün eksperleri yüksek okulunda e?itimini tamamlad?. Dünyada ve Türkiye’de sosyal ve stratejik pek çok vak?f, dernek, dü?ünce kulüpleri vs. gibi NGO’larda (Sivil Toplum Kurulu?u) faaliyet gösteren yazar evli ve 3 çocuk babas? olup ?ngilizce, Arapça, Rusça, Azerice, Osmanl?ca bilmektedir.      “Milletimin gönlünde …

Lese mehr

Saliha Erdim ile psikolojik konu?malar

Saliha Erdim ile psikolojik konu?malar    Saliha han?m sizce gurbetteki insanlar?m?z?n en büyük psikolojik sorunlar? ne? Ve bu sorunlar?n kayna?? ne?   Efendim, öncelikle gurbetteki bütün karde?lerime sayg? ve dualar?m? sunuyorum. Rabb’im ya?ad?klar? her s?k?nt?y?, kendisini bulmak ve yak?nla?mak için bir vesile k?ls?n in?allah.   Efendim, ben bu soruya “?nsan?n yeryüzündeki en büyük sorunu ne?” diye cevap versem daha do?ru …

Lese mehr

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi (sav) anlatabilmek için binlerce kilometre katediyorsunuz. Bu nas?l bir duygu?   Peygamberimizi (sav) anlatmak için takat yetse, uçakla de?il, arabayla de?il, yüreyerek gitmek gerekir. Gönülde var, ama bazen takaat yetmeyebilir. En büyük ?erefimiz, bizim dünyada ve ahirette ?erefimiz Hz. Muhammed (sav)´dir elhamdülillah. Resulullah´? anlatabilece?imiz her …

Lese mehr

Murat Gö?ebakan ile söyle?i

Murat Gö?ebakan ile söyle?i   Murat bey, uzun süre hastanede kald?n?z. ?uan sizi çok iyi görüyoruz. Durumunuz nas?l?   Rabbime binlerce ?ükür olsun. Allah her?eyin hay?rl?s?n? versin. Gelen her?ey bizimdir. ?yi de olsa, kötü de olsa. Allah´dan gelene eyvallah deriz. Ötesi Latif´dir.   Ne kadar kald?n?z hastanede?   Yakla??k 230 gün kald?m.   Peki hastaneden önceki Murat Gö?ebakan ile hastaneden …

Lese mehr

Mehmet Paksu ile söyle?i

Mehmet Paksu ile söyle?i   Hocam, birçok defa Almanya´da bulundunuz? Konferanslar verdiniz? Genelde Almanya´da yapt???n?z konu?malar?n konular? ne oluyor?   1993’ten bu yana Almanya’ya gidiyorum. Konferanslar?m?n konusu Almanya’ya davet eden cemaatlerin, derneklerin ve kurulu?lar?n istekleri do?rultusunda belirleniyor. Ba?l?ca konular ?öyle: Aile e?itimi ihtiyac?. Okuma al??kanl?klar? nas?l kazan?l?r? Türkler Almanya’da kar??la?t?klar? psikolojik ve dini sorunlar? nas?l giderebilirler? Çocuklar?n dini e?itimi konusunda …

Lese mehr

?air Serdar Tuncer ile özel bir söyle?i

?air Serdar Tuncer ile özel bir söyle?i  Serdar Bey, bir edebiyatç? olarak ´gurbet´ kavram?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?   ?nsano?lu gurbette. Asli mekan? ruhlar alemi´dir. Onun için yeryüzüne gönderilmi? olmak zaten bir gurbet. Ama bu tabiki i?in bat?n taraf?. Zahiren de gurbeti çekiyor olmak, gurbeti ikiye katlar. En az?ndan vatan?n?zda, dilinizin konu?uldu?u, Ezan-? Muhammediyenin duyuldu?u, do?du?unuz, büyüdü?ünüz topraklarda olmak, birinci gurbeti, yan? …

Lese mehr

Nihat Genç ile söyle?i

Nihat Genç ile söyle?i Nihat bey, çok yo?un vaktiniz aras?nda bizlere de yer verdi?iniz için öncelikle çok te?ekkür ediyoruz. Fazla vakit kaybetmeden hemen konuya girmek istiyoruz. Biraz gurbetçileri konu?al?m. 60´l? senelerde Anadolu´nun dört bir yan?ndan gurbetçilerimiz Almanya´ya ve Avrupa´ya gelmi?ler. Sizin gözünüzle gurbetçileri ve anadolu insan?n? biraz tarif edermisiniz? Anadolu insan? sadece ekme?inin derdinde. Onlar tertemiz müslümanlar. E?itlik pe?indeler. ?u …

Lese mehr

Alper ile söyle?i

Alper ile söyle?i   Alper Bey, biraz kendinizi tan?tabilirmisiniz? ?nsan do?ar, ya?ar ve ölür. Bende o misal; 1983 y?l?n?n 27 Temmuzunda do?mu?um. ?lkokul, orta okul, lise derken, en son kendimi ?TÜ devlet konservatuar?nda buldum. Akra Fm, Marmara Fm ve Moral Fm´de Radyo Programlar? sundum. Televizyona gelince… ´?imdi okullu olduk´ program?n? Hilal Tv ´de sundum.. Konserler, tv programlar?, radyo programlar?, albümler …

Lese mehr

Ali K?z?lkaya ile k?sa röportaj

Ali K?z?lkaya Almanya ?slam Konseyi (Islamrat) Ba?kan? Sizce Almanya´da cemaatlerin bir araya gelebilmeleri önemlimi? Önemliyse, neden önemli? Veya neden önemli de?il? Almanya´daki cemaatlerin birlikte hareket etmeleri çok önemlidir. Zira birlikten güç do?ar. Yani hakl? taleplerimizi ve hala verilmemi? olan haklar?m?z? daha kolay elde etme imkan? sa?lanm?? olur. Bu sebepten dolay? birlik ve beraberlik çok önemlidir. Hem de ?slam karde?li?i aç?s?ndanda …

Lese mehr

MEKS?KA SINIRI (KAFA DENG?) EK?B?YLE ÇOK ÖZEL B?R RÖPORTAJ

MEKS?KA SINIRI (KAFA DENG?) EK?B?YLE ÇOK ÖZEL B?R RÖPORTAJ Selahaddin bey, yurtd???ndan Türkiye´ye bak?ld???nda, göze çarpan ve ön planda olan bir konu var: Siyaset. Yani televizyonda siyaset, kitaplarda siyaset, durmadan siyaset konu?uluyor. Gerçekten türk insan? için siyaset çok mu önemli? Yoksa sadece konjonktür gere?i mi siyaset konu?uluyor? Selahaddin Yusuf: Bunun bir enflasyon biçimi oldu?unu dü?ünüyorum. Yani paran?n de?eri dü?dükce para …

Lese mehr

Mustafa Y?ld?zdo?an ile röportaj

Mustafa Bey, Almanya´da ´Türkiyem´siz bir dü?ün olmaz. Mutlaka her dü?ünde, bu parça, sizin parçan?z çalar. Bu parçan?n bu kadar bir fenomen olaca??n? bekliyormuydunuz? Özelliklede Avrupa´da bu kadar tutulaca??n?? Tabiki o dönemde ya?ananlar çok önemli. Yani 1993de baslayan, 1999a kadar devam eden süreç. Ozaman?n ?artlar? önemli. Terör dönemi. Dolay?s?yla o parçada o döneme denk geldi… O gündemi yakalayabilmek önemli… K?smet yani. …

Lese mehr

Cübbeli Ahmet Hoca ile çok özel bir röportaj

Cübbeli Ahmet Hoca ile çok özel bir röportaj Öncelikle, bizlere k?ymetli vaktinizi ay?rd???n?z için Allah raz? olsun muhterem hocam. Almanya´da sizin büyük bir dinleyici kitleniz var. Özellikle televizyon programlar?ndan, Fatih Altayli ve Murat Bardakcinin sundugu ´Teke Tek Özel´ programlarindan sonra büyük bir kitleye seslenir hale geldiniz. Peki bu programlardan sonra bir de?i?im oldu mu? Yani vaazlar?n?za ve sohbetlerinize kat?l?mda bir …

Lese mehr

U?ur I??lak ile röportaj

U?ur I??lak ile röportaj De?erli U?ur Bey, öncelikle bize zaman ay?rd???n?z için çok te?ekkür ediyoruz. ?u an bir televizyon kanal?nda cuma ak?amlar? canl? yay?n sunuyorsunuz. Ayriyeten yeni albümünüzün yap?m a?amas?nda oldu?unu biliyoruz. Ba?ka projeleriniz varm?? Albümü tamamlad?k bile. Son i?lerimleri kald?. Nasip olursa yak?nda ç?karmay? planl?yoruz. Yakla??k bir y?ldan beri televizyonda programa devam ediyoruz. Bakal?m nasip, belki devam etme durumu …

Lese mehr

Ya?ar Alptekin ile röportaj

Ya?ar Alptekin kim? 10 Mart 1962’de Tekirda?’?n ?arköy ilçesinde do?du. ?arköy Lisesi’nden mezun olduktan sonra ?stanbul’a geldi. 1980 y?l?nda mankenli?e ba?lad?. 1981 y?l?nda Günayd?n gazetesinin düzenlemi? oldu?u dans yar??malar?na kat?larak madalya ald?. 1982 y?l?nda askere gitti. Acemi birli?ini ?skenderun’da yapt?ktan sonra, ?stanbul Sar?yer Orduevi’nde a?c? olarak askerli?ini bitirdi. 1985 y?l?nda Hürriyet gazetesinin düzenlemi? oldu?u yar??maya kat?larak “1985 y?l? Fotoroman Kral?” …

Lese mehr