Selma Öztürk

Ben Bir Rüya Gördüm, Hay?rd?r ?n?aallah…

Ben Bir Rüya Gördüm, Hay?rd?r ?n?aallah… Bir rüya gördüm, hay?rd?r in?aallah. Asl?nda bu bir kabus idi. Rüyamda camimizin kap?s?na kilit vurulmu?tu. Camimiz kapanm??t?. Yasakland???ndan veya ceza ald???ndan dolay? de?il. Camiye art?k kimse gelmiyor diye, cami binas? bütün te?kilat?yla art?k ayakta duram?yor diye, oray? kapatmak mecburiyetinde kalm??lar da ondan… Bir ölü mekan? haline gelmi? diye. Camimiz kimseler taraf?ndan ziyaret edilmiyor diye. …

Lese mehr

Kocakar? ile Ömer

Kocakar? ile Ömer   Mehmed Akif Ersoy’un Safahat’?n?n Birinci Kitab?nda “Kocakar? ile Ömer” adl? bir ?iiri yer al?r. Bu ?iirinde Akif Hz. Ömer (r.a.)’ ?n halifelik devrinde ya?anan bir olay? anlat?r. Hz. Ömer (r.a.) malum ?slam tarihinde dört büyük halifenin (Hulefa-i Ra?idin) ikinci halifesidir. Hz. Ebu Bekir’den sonra hilafet gömle?ini giyinmi?tir ve bu görevini ?ehid oluncaya kadar da hakk?yla yerine …

Lese mehr

Kibirlilere sadaka vermek…

 Kibirlilere sadaka vermek…     Allah Rasulun sözleri ver hareketleri hiç ?üphesiz birbirinden güzel, birbirinden ö?ütverici ve birbirinden e?iticidir. Her birinin alt?nda muhakkak derin manalar, sebepler ve gerekçeler vard?r. Her bilim dal?nda tan?d???m?z baz? kurallar? inceledi?imizde, bir çok ilginç buldu?umuz konular? Allah Rasulunun sünnetinde bulabiliriz. Buna bir misal Almanya Medeni Hukuk’undan verelim. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Çocuklar?n?z yedi ya??na geldi?inde, onlar? …

Lese mehr

Evden d??ar? ç?karken…

Evden d??ar? ç?karken…   ?nsano?lu beden ve ruhtan ibaret oldu?u için, hem maddeye hem de manaya (maneviyata) ihtiyac? vard?r. Bedenin ihtiyac? (ya?am için) yemek ve içmek gibi hayati fiilerdir. Ruhun g?das? ise sevgi, muhabbet ve ?efkat gibi unsurlad?r. Fakat ruh s?rf bununla da yetinmez, Bunlar onu tatmin etmez. Sa?l?kl? ve huzurlu bir ruh için, dengeli bir hayat için hiç ku?kusuz …

Lese mehr

Esta?firullah efendim!

Esta?firullah efendim! ?nsanlar aras? ili?kilerde ve günlük hayattaki konu?malarda nezaket ve görgü  kurallar? vard?r. Bu kurallar sa?l?kl?, huzurlu ve uyumlu bir toplum için vazgeçilmez ve kaç?n?lmaz bir önem te?kil eder. Nezaket ve görgü kurallar?na uymak ve onlara riayet etmek, yüksek edep ve güzel ahlak?n belirtileridir. Yani bir insan?n edebi ve ahlak? onun davran??lar?ndan, tav?rlar?ndan, hal ve hareketlerinden belli olur. ?nsanlar?n …

Lese mehr

Ma?aallah Efendim, ?n?aallah Efendim!

Ma?aallah Efendim, ?n?aallah Efendim!   Lisanlara bakt???m?zda ve lisan tahlilinde bulundu?umuzda her lisan?n kendine göre bir olu?umunun ve bir mant???n?n oldu?u farkederiz. Baz? lisanlarda mevcut olan kelime ve kavramlar, ifadeler ve sözler ba?ka lisanlarda bulunmamaktat?r. Bu bilim dallar?nda da böyledir. Mesela t?pç?lar?n kendilerine has özel terimleri vard?r. Hukukçular ve psikologlar da kendi meslek alanlar?nda özel kavramlar bilir ve kullan?rlar. Böyle …

Lese mehr

Merhum Mehmed Akif Ersoy’un ölümy?ldönümü münasebetiyle

Merhum Mehmed Akif Ersoy’un ölümy?ldönümü münasebetiyle     … O ?stiklal Mar??m?z’?n yazar?, milli ?air diye tan?nan ve an?lan yüce zat. O hayat? boyunca ruhi çileler ve ?st?raplar çekmi?, ya?am?? oldu?u toplumun dertlerini farketmi? ve onlar? kaleme alarak dile getirmi? bir insan. O sadece bir ?air de?ildi. Ayn? zamanda bir din adam?yd?. Onun ciddi bir s?k?nt?s? vard?. Ve bu s?k?nt?s?n? …

Lese mehr

Taharet – Peygamber sünneti ve doktorlar?n tavsiyesi

Taharet Peygamber sünneti ve doktorlar?n tavsiyesi Temizli?in insanlar için her aç?dan ne kadar önemli oldu?unu, hem toplum için, hemde birey için zaruri bir ?ey oldu?unu burada ifade etmemize gerek yok. Hijen diyerekte tan?d???m?z temizlik ayn? zamanda insan?n sa?l??? ve huzuru için de vazgeçilmez bir faktördür. Bundan dolay?d?r ki, dinimiz temizli?e her ?eyden çok ve fazlas?yla önem vermi?tir. Günümüzün müslüman? buna …

Lese mehr

Necip Faz?l K?sakürek’in “Çile”sinden

Necip Faz?l K?sakürek’in “Çile”sinden Necip Faz?l K?sakürek hiç ?üphesiz yak?n tarih türk edebiyat?n?n en önemli ve e?siz ediplerinden, ?airlerinden ve sanatkarlar?ndan birisidir. Engin ve geni? bir hayal dünyas?na sahip olan merhum zat bu kabiliyetini ve hünerini bütün eserlerinde ve bilhassa ?iirlerinde yans?tmaktad?r. Üstad?n bir çok kitab? mevcuttur. Hapishane hayat?n? anlatt??? “Cinnet mustatili”, “Tasavvuf bahçeleri” ve “Edebiyat mahkemesi” gibi. Bundan ziyade …

Lese mehr