Alaaddin Basar

Vahdet-i Vücut

Vahdet-i Vücut   “Lâ mevcude illa hu” (Ondan ba?ka mevcut yoktur.) diyerek varl???n ancak Allah’a mahsus oldu?unu esas alan ve mahlukat?n varl???n? kabul etmeyen bir tasavvuf ekolüdür. Ekolun kurucusu Muhyiddin-i Arabî hazretleridir. Sadeddin Konvevî hazretlerinin d???nda bu yola giren büyük zatlara rastlanmaz. Muhyiddin-i Arabî hazretlerinin baz? görü?leri kendisinden sonra gelen tasavvuf ehlince benimsenmi? olmakla birlikte bu yol, di?er tarikatlar gibi, …

Lese mehr