Ali K?z?lkaya ile k?sa röportaj

Ali K?z?lkaya
Almanya ?slam Konseyi (Islamrat) Ba?kan?

Sizce Almanya´da cemaatlerin bir araya gelebilmeleri önemlimi? Önemliyse, neden önemli? Veya neden önemli de?il?

Almanya´daki cemaatlerin birlikte hareket etmeleri çok önemlidir. Zira birlikten güç do?ar. Yani hakl? taleplerimizi ve hala verilmemi? olan haklar?m?z? daha kolay elde etme imkan? sa?lanm?? olur. Bu sebepten dolay? birlik ve beraberlik çok önemlidir. Hem de ?slam karde?li?i aç?s?ndanda bir ihtiyaç ve gerekliliktir birlik. Bunun için Almanya´da çat? kurulu?lar? olu?turulmu?tur. Bu konudaki çal??malar devam etmektedir. ?lerleme de kat edilmi?tir.

Sizin cemaatiniz birlik ve beraberlik için ne gibi faaliyetlerde bulunuyor?

Almanya ?slam Konseyi (Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland) bu birli?i olu?turmak amac? ile kurulmu?tur. Daha geni? birlik çal??malar?na hem destek verdik hem katk?da bulunduk. ?uanda dört büyük kurulu?tan olu?an Almanya Müslümanlar Koordinasyon (KRM) olu?umunun bir parças?y?z. Ve dört üyeden birisi Almanya ?slam Konseyidir. Bu olu?um içinde di?er kurulu?larla birlikte çal???yoruz.
publiziert in: Ayasofya, Nr.26, 2009, S.22-25

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …