Prof. Dr. Mehmet Çelik ile söyle?i

Mehmet Celik (1)Mehmet hocam, tarih boyunca alman-türk ili?kileri nas?l olmu??

Almanlar, yani german ?rk?, Avrupa´n?n en köklü milletidir. Frans?zlar ve italyanlar da biraz köklü, ama onun d???nda köklü milletler yok. Gerek Hunlar döneminde gerek ondan sonra Osmanl? döneminde Avrupa´n?n her zaman gövdesini te?kil etmi?tir. Bu bugünde böyledir. 1. ve 2. Dünya Sava??nda büyük darbeler almalar? o günün devlet ve siyasi adamlar?n?n stratejik hatalar?yd?. Fakat o y?k?nt?da tekrar kalkmas?n? bildi. Bugün ekonomik olarak Avrupa´n?n en güçlü milletidir. Almanya ile bizim özellikle 19. yüzy?lda, Osmanl?´n?n son döneminde, Osmanl? frans?zlara ve ?ngiltere´ye bazen ruslara kar?? bir denge kurmak için almanlar ile ittifak yapt?. Bu ittifak 1. Dünya Sava??nda, bizim ordumuzun modernle?mesine vesile oldu, en fazla almanlar?n bunda eme?i var. Avusturya´y? da sayarsak, onlar? da alman olarak kabul edersek, bizim 2. Mahmud döneminden hatta 3. Selim´den ba?lamak itibariyle almanlarla özellikle askeri konularda birebir ili?kimiz var. Askeri sistemimiz alman sistemidir. Art? bizim üniversie sistemimiz de alman sitemidir. Özellikle 2. Dünya Sava??ndan sonra Türkiye´ye gelen bir çok ilim adam? o eski müttefik olman?n verdi?i özellik ile Türkiye´ye gelmi?lerdir. Bizim o günkü üniversitemiz klasik medrese havas?ndayd?. Bugunkü modern üniversite anlay???n? alman hocalar?na borçluyuz. 1. Dünya Sava??nda ordumuzun neredeyse bütün e?itimini almanlar yapt?r?yordu. En büyük cephelerimizden birisi olan Çanakkale Sava?lar?n? yöneten general bir almand?. Bizim Genelkurmay Ba?kanl???m?z? yap?yorlard?. Yard?mc?s? türk oluyordu. Tabiki bizim için ac? bir?eydir bu ama kabul etmemiz gerekiyor. Fakat milletlerin halklar?, kültürel ve dini yap?lar? uyu?maz ise bu ittifaklar çok sa?l?kl? olmuyor. Örne?in biz Kudüs´ü, Suriye bölgesini ve Filistini kaybetti?imizde alman ve avusturyal? dostlar?m?z ile beraber frans?z ve ingilizlere kar?? sava??yorduk. ?ngilizler galip geldiler ve Kudüs´e girdiler. Yenilmi?tik. Bizlen beraber Almanya da yenilmi?ti. Ama alman ve avusturya kiliselerinde günlerce ?ükür ayinleri ve sevinç gösterileri düzenlendi. ´?ngilizler dü?man?m?z da olsalar en az?ndan Kudüs hristiyanlar?n elinde olsun´ dediler. Tabi modern dünya art?k bu din dü?üncesinin bu kadar kat? olarak her?eye etki etmesini de yava? yava? b?rakmal?. ?unu demek istiyorum, tarih boyunca din siyasilerin aç?s?ndan çok güçlü bir alan olarak görüldü. Özellikle hakimiyet ve siyaset alan?nda. Tarihe bakt???m?z zaman, hakimiyeti güçlendirmek için çok ?ey kullan?ld?. Para, mevki, makam ve çok ?ey kullan?ld?. Siyasi evliliklerle, toprak da??t?m?yla bu hakimiyet güçlendirilmi?tir. Fakat bunlar hep s?n?rl? ve pahal? ?eyler. Ama sonunda din sermayesini buldular. Bak?n bir örnek: 3000 y?l önce kalan bir Hitit An?t?nda, ?uan Ankara müzesinde hukuki bir metin var. 21 maddelik, sa? taraf?nda suç yazar, sol taraf?nda cezas?. En sonunda, yani 21. maddede ?öyle yazar: ´Bütün bu suçlardan kurtulmak istiyorsan birtek yolu var: Kral için sava? meydan?nda ?ehit ol´. ?imdi bu güç olmasayd? siz Avrupa´da ta ?spanya s?n?rlar?ndan 100.000 ki?ilik ordular? uzun yolculukla parayla Kudüs´e getiremezdiniz.

Yani din´i araç olarak m? kulland?lar?

Evet, din orta ça?larda, eski ça?larda, yeni ve yak?n ça?larda negatif ?eylerle kulland?lar. ?insanl???n bir k?sm?na art?lar getirirken di?er bir k?sm?na da olumsuz ?eyler getirdi. Mesela Fransa´da Frans?z ?htilalili´ni yapt?klar? zaman – ki Hristiyanl?k orta ça?´da – insanlar? hayattan bezdirmi?di. Sadece dünyas?n? yok etmiyordu, ahiretini de tekeline alm??t?. Ve o yüzden çok ?iddetli ve sert oldu tepki. Öyle bir hale geldiki kiliseler yak?ld?, inciller meydanda yak?ld?, bir adam?n evinde haç bulsan?z ölümü için yeterliydi. Fakat dine ve dindara kar?? olan Fransa o sene misyoner te?kilatlar?na ay?rd??? bütçe bir önceki senenin iki kat?yd?.

Yani Fransa dine ve dindara kar?? de?ilken misyonerli?e bu kadar bütçe ay?rm?yordu. Dine ve dindara kar?? olduktan sonra misyonerlere ay?r?lan para iki kat daha fazlayd?. Peki bunu niye yap?yordu?

Çünkü misyonerlere ´gidin oralara´ diyordu. ´Benim için zemin haz?rlay?n´ diyordu. Yani geri kalm?? dünyay? sömürmenin en önemli yollar?ndan birisi buydu.

Peki bugün durum nas?l?

Bugün dinler art?k böyle kullan?lmamal?. Dünyan?n mü?terek çok dertleri, sava?lar? var. Bak?n her tarafda kan ak?yor. Açl?k, ?rkç?l?k, uyu?turucu, insan ticareti problemleri var. Art?k dinler bütün bu problemleri çözmek için güçlerini sarf etmeli. Yani insanlar birbiriyle münasebet içinde olmal?, kiliseyle cami yeri geldi?i zaman insanl???n hayr?na olan konularda i?birli?i yapmal?lar, ittifak etmeliler. Hz. Peygamberin hayat?nda da biz bu uygulamalar? görüyoruz. Bu nedenle Avrupa´da müslümanlara dü?en görev, etnik kimliklerini öne ç?karmamak ve ´?slam sadece bize ait bir din. Gelin bizim dinimize girin´ diyerek servis etmemek. Tabiki bunu temsil kabiliyeti yüksek kadrolarla yapmak gerekir. Büyük sava?lardan sonra Almanya´yla ilk temas?m?z 1960l? y?llarda i?cilerin sayesinde olmu?. Bunlar kalifiye, e?itimli insanlar de?illerdi. Hatta kendi ülkesinde ?ehir görmemi?ti. Köyünden kalk?p Almanya´ya gitmi?ti. Bunlar zaten temsil edemezlerdi. Kendilerini temsil etmekten acizdiler. Fakat ?uan orada bir üçüncü nesil var. Bunlar art?k almanca biliyor, almanca e?itim al?yorlar. Bunlar dil problemini çok iyi halletmeli ve ?slamiyet kadar Hristiyanl??? da iyi bilmeli. Hristiyanl??? ötekinin dini ?eklinde lanse etmemesi laz?m, yani ´tahrif olmu?, yanl??, kötü, gelin bizim dinimize´ denmemeli. Bu söylem, bu dil çok yanl??. Kur´an´?n bak?? aç?s?yla Hz. ?sa ile Hz. Peygamber ayn? çe?meden su içiyorlard?. Bu iki ilahi mesaj?n ortak noktalar?n? bulup servis etmek laz?m. Bunun için alman hristiyanlar?n di?er ülkelere göre, katolik ülkelere göre, avantajl? bir taraflar? var, o da protestanlar?n bu i?e daha yak?n olmas?. Baz? konularda müslümanlar?n anlay???na yak?nlar. Katolikler uzaklar. Bu nedenle Almanya´daki müslümanlar kendilerini alman vatanda?? olarak, ?slam´? da evrensel bir din olarak takdim etmelerini faydal? olarak görüyorum.

Hocam, 50 sene önce vatanda?ar?m?z misafir olarak Avrupa´ya, özellikle Almanya´ya göç etmi?ler. Fakat misafir bugün gelir, yar?n gider. Onlar gitmemi?ler. Yani misafirlikten ç?km??lar. Takdir-i ilahi, belki s?rf tebli? için asl?nda oralara göç ettiler. Siz ?uan Türkiye´den bakt???n?zda, göç meselesini ve 50 sene içinde gelinen noktay? nas?l de?erlendiriyorsunuz? Tebli? yap?labilmi?mi?

Yani ben bir alman olsam ve dini bir bo?luk içerisinde bulunsam müslümanl??a o görüntüden dolay? aç?kcas? çokta s?cak bakmam. 20 sene önce Amerika´l? bir profesörün Mekke´de bir bas?n toplat?s?nda söyledi?i bir söz halen kulaklar?mda. Kendisi müslüman olmu?tu ve bütün dünyay? dola?t?ktan sonra Hacc zaman?nda Mekke´ye gelmi?. Oradada bir bas?n toplant?s? yapd?. Ve bu toplant?ya ?u cümlelerle ba?lad?: ´Müslümanlar? tan?madan önce müslüman oldu?um için Cenab-? Hakk´a ?ükrediyorum.´

Ayn? sözü Yusuf ?slam, eski ismiyle Cat Stevens, de söylüyor: ´Kur´an´? okumadan önce müslümanlar? tan?sayd?m, asla müslüman olmazd?m.´

Evet, bu sözler bir gerçe?i ifade ediyor. Müslümanlar 40 parçaya bölünmü?ler. ?u cemaat, bu cemaat, bizim tarikat, bizim parti. ?imdi bunlar sosyolojik bir gerçek. Ben cemaatlerin, tarikatlar?n hiç birisine kar?? de?ilim. Ama dikkat etmemiz husus farkl?. Mesela Hz. Peygamberi istedi?imiz kadar sevebiliriz ve methedebiliriz. Ama onu uluhiyet çizgisine getirdi?imiz zaman orada durmam?z laz?m. Bundan öteye götürmemek laz?m. Orada yok olur gideriz. O bir kuldur. Ayn? zamanda o uluhiyet çizgisi alt?nda onun bast??? topra?? da öperim ben, o kadar a????m ona. ?imdi bizim asli kimli?imiz ?slam´d?r. Bu bizim ana ?emsiyemizdir. Bu ana ?emsiye alt?nda ba?ka kimliklerimiz var. Birisi etnik kimli?imiz. Kimimiz türk, kürt, arap, alman. Bu ana kimli?in alt?nda me?rep ve mezhep kimli?imiz var. Kimimiz hanefiyiz, ?afiiyiz, ?iiyiz, malikiyiz, hanbeliyiz. Ve yine ana kimli?in alt?nda co?rafi kimli?imiz var. Elaz??´l?, ?stanbul´lu vs. Alt kimliklerimiz bizi tan?mlamak için gerekli. Fakat bunlar?n birisini ana kimli?in üstüne ç?kard???n?zda tehlike olur. Mezhep kimli?i öne ç?kt???ndan bir çok sava? var. Onun için mezhep, me?rep, tarikat kimliklerimizi ?slam ?emsiyesi alt?nda tutmam?z laz?m. D?? ülkelerde müslümanlar?n görüntüsü maalesef budur. Onun için bir Avrupal?, dine de uzak birisiyse, müslümanlara s?cak bakmaz. Müslümanlar bu konuda vebal alt?ndad?rlar. K?ld???m?z namaz bizi bu konuda kurtaramaz, tuttu?umuz oruç sadece bizi açl?kla imtihan etmi? olur. Siz ?slam ad?na orada negatif bir enerji veriyorsan?z, Cenab-i Hakk bunu size sorar. O zaman namaz sadece spor olarak kal?r. Yani bunun idrakinde olmam?z laz?m. Mesela zaman zaman görüyoruz. 11 Eylül´de de oldu. Birden bire Kur´an sat??lar? patl?yor ve müslümanlar ço?al?yor. Bu kadar negatif psikolojiye ra?men Kur´an okuyorlar ve müslüman oluyorlar. Çünkü ?ncil ve Kur´an aras?nda bir fark var. Kur´an güne? iken, ?ncil kibrit alevi gibi. ?ncil bir biyografi kitab?, yani bizim alg?lad???m?z Hz. ?sa´ya vahyedilen incil de?il bu. Hristiyanlar?n zaten bir vahiy anlay??? yok. Yani Matta´n?n, Markus´un, Luka´n?n, Johanna´n?n biyografi yaz?lar?. ?sa Mesih ?urada do?mu?, ?urada oturmu?, burada yemek yemi?, burada ?unu konu?mu? vs. Bu yüzden insanlar? tatmin etmiyor.

Peki Mehmet hocam, ?slam´?n yayg?nla?mas?ndaki engeller nelerdir?

Bugün ?slam´?n dünyaya yay?l???n?n önünde iki sed var: 1. ?slam´a kar?? propaganda. 2. Müslümanlar?n kendisi. Müslümanlar?n ?slam ahlak?n? ya?amamalar?, yani müslüman üç tane k?l? Peygamberin sünneti zannediyor, cebinde ta??d??? bir a?aç parças?n? a?z?na sokup ç?karmay? ?slam zannediyor. Ama Peygamberin ahlak? var m?? Yok. Yalan söylüyor, dedikodu yap?yor, fitne ve fesad yap?yor, devletin kanunlar?n?n bo?lu?undan hareket ederek haks?z kazanç elde ediyor, mesela gavur devlet ahmakl???na yatarak… Halbuki ?slam insana müslüman, kafir veya ingiliz, alman, türk diye bakmaz. ?nsan olarak bakar. Kul hakk? diye bir?ey var. Bir zamanlar bu Türkiye´de de oldu. Birileri günah kavram?n? konu ederken fetva veriyorlard?. Bunlar? köy imamlar? yap?yordu. Namaz surelerini bilen adamlar bunlar. Bunlar?n din alimli?iyle alakalar? yok. Türkiye´de 160.000 din görevlisi var, içinde 1.000 tanesi okudu?u Kur´an´?n anlam?n? anlam?yor. Böyle din adam?m? olunur? ??in garip taraf? bu. ´Efendim, ben zekat?m? veriyorum, bu devlete vergi vermesemde olur, gavur devlet zaten´ dediler. Peki karde?im bir apartmanda oturuyorsunuz. Apartman?n ortak giderleri oluyor. Peki apartmandan iki ki?i kendi pay?n? vermeyince ne oluyor? Mecburen di?er apartman sakinlerine da??l?yor. Yani biri vermeyince di?erine yükleniyor. ??te kul hakk?… Bu devlet veya Avrupa devleti yol yap?yor, hastane yap?yor, okul yap?yor, hepsini kullan?yorsun. Devlet hangi parayla yap?yor? Vatanda?dan ald??? vergiyle. Bu devlet ister bir hristiyan devlet olsun, ister müslüman. Vergi vermeyen insan kul hakk? i?liyordur. Bunun hiç tart??mas? yok. Bu nedenle müslümanlar özellikle Almanya´da, temsil kabiliyeti olarak peygamberin ahlak?yla ahlaklanm?? bir model olmalar? laz?m. Peygamberin ahlak?n? b?rakm??, dürüstlü?ü yok, kom?u ili?kileri yok, insana bak?? aç?s? yok. Ne var? K?l?n? uzat, misva??n? al, müslümanl?k bu. Yok karde?im. Bu temsil ?slam aleyhinedir. Ve ?slam´? bu ?ekilde temsil edenler vebal alt?ndad?r.

Temsil konusu gerçekten ehemmiyetli bir konu. S?k?nt?lar?n ya?and??? bir konu. Peki Peygamberimiz kendi döneminde gayri-müslimlerle nas?l bir ili?kide bulunmu?? Biraz örnek verebilirmisiniz?

?imdi Hz. Peygamber Medine´ye geldi?inde farkl? s?n?f insan ya??yordu. Mesela Yahudiler. Hem de az de?illerdi yani. Toplu ya?ama, bir arada ya?ama konular?yla ilgili o döneme bakal?m. Medine Sözle?mesi veya Medine Anayasas? olarak tabir edilen belge, insanl???n elimizdeki yaz?l? ilk eski belgesi. Sadece müslümanlar?n de?il, dünyan?n en eskisi. O sözle?meyi aç?p, bakal?m. Bir ?ehirde ya??yoruz, dinlerimiz ayr?. Orada önce herkese din ve vicdan hürriyeti sa?lan?r. Kimse kimseye dayatma yapmayacak. Tebli? edersiniz. Böyle bir dini, fikir ve dü?ünce özgürlü?ü olmu? o sözle?mede. Daha sonra ?ehrin ihtiyaçlar? ve ?ehrin içinde ya?ayan insanlar?n ihtiyaçlar? gelir. Yani kamuyu ilgilendiren bütün meselelerde müslüman da, yahudi de, putperest de ayn? sorumluluk alt?ndad?r.

E?it yurtda?l?k yani…

Evet, e?it yurtda?l?k olmu?. Bizim Türkiye´de bu s?k?nt?lar var bugünlerde. Koca ?mparatorluk olmu?, 1000 y?ld?r et ve t?rnak olan türkler ve kürtler ?imdi kavga ediyorlar. Bak?n o gün ?slam´?n getirdi?i Anayasa yurtda?l?k baz?nda dinine inanc?na bakmadan hareket ediyor. ?nsan merkezli olarak ?slam buna bakm??. Bak?n yahudi ?eriyat?nda ?öyle bir ?ey vard?r: On emir sadece yahudiler aras? geçerlidir. Yani bir yahudi yahudiden faiz al?rsa haramdir, yahudi yahudiyi öldürürse haramd?r. Ama bunu hristiyana, müslümana, budiste yapabilir. ??te ?slam olaya böyle bakm?yor. Kul hakki aç?s?ndan herkes e?ittir. Bir müslüman?n 5 Liras?n? çalarsan bunun cezas? ve günah? ne ise, bir hristiyan?n, bir ateistin, bir budistin 5 Liras?n? çalarsan da ayn?d?r. De?i?miyor. Yalan söylemek, dedikodu yapmak, iftira atmak vs.

Zaten müslümana yap?nca haram ba?kas?na yap?nca helal olsayd? bu ahlaks?zl?k olurdu. Böyle bir anlay?? olamaz.

??te ?slam´? alg?layamam?? bir adam `Dar-ul Harp´ der ç?kar. ´Dar-ul Harp´de faiz al?nabilir´ der, ahlaki zaifiyeti var ise ´Müstehcen i?ler olur´ der… ??te bu dine uyamayan insanlar?n dini kendilerine uydurmalar?d?r.

Hocam, bu konuya aç?kl?k getirirmisniz? Dar-ul Harp nedir?

Dar-ul Harp ?u demek: Son y?llarda, i?te ?slam dünyas?nda ?lahiyat Fakültelerinde bu konuyla ilgili doktora tezleri yap?ld?. Ve Türkiye´de de bu konuyla ilgili ilk doktora tezini Erzurum ?slami ?limler Fakültesinde Yusuf Ziya Kavakç? yapt?rd?. Milletvekili Merve Kavakç?´n?n babas?. Ve kendisi benim hocam idi. Kendisi Türkiye´nin de Dar-ul Harp oldu?unu söylüyordu. Doktora tezini de öyle birisine yapt?rd?ki tabir-i caizse tam bir fanatik. Ve sonunda vard??? nokta ?u idi: ´Hay?r, Dar-ul Harp bu de?ildir.´ Nedir peki Dar-ul Harp? Almanya, Fransa Dar-ul Harp midir? Hay?r. Hukukun ve düzenin oldu?u bir yer Dar-ul Harp de?ildir. Hukukun ve düzenin olmad??? bir yer Dar-ul Harp´d?r. Yani 1920lerde Türkiye müslüman topraklard?. Ama devlet düzeni bitmi?, e?kiyal?k var, Dar-ul Harp statüsündeydi. Bingöl´de e?kiyalar gelen gidenleri soyuyorlard? ve kendilerine göre dindarlard?. Soydukdan sonra kafaya day?yorlard? ve ´helal et´ diyorlard?. Helal etmessen öldürecek. Zorla helal ettiriyordu… Yani bu nedenle gerek Almanya´da, gerek Japonya´da hangi hukuk çerçevesi içinde olursan?z olun oran?n hukuki kurallar?na uymak da bir müslüman?n üzerine farzd?r. Kamu düzenini ihlal edemessin. Trafik lambas?na riayet etmedi?inde nas?l kul hakk? i?liyorsan bunun Almanya´s?yla, Fransa´s?yla, Türkiye´siyle bir fark? olmaz.

Peki hocam cemaatler konusuna az önce de?indiniz. Almanya´da müslümanlar zaten az?nl?klar. Biz Ayasofya dergisi olarak her cemaatten insana kap? açmaya çal???yoruz, her cemaatten yazarlara yer veriyoruz. Bizce Almanya´da cemaatler olur fakar cemaatcilik olmaz, müslümanc?l?k olur. Siz de Almanya´ya gelip gitti?iniz için soruyorum, oradaki izlemleriniz nas?l?

Cenab-? Hakk, ´benim huzuruma ?irk ile gelmeyin´ diyor. Yani ne günah i?lerseniz i?leyin ama ?irk ile gelmeyin. Peki ?irk nedir? Y?llarca cami kürsülerinden ve s?n?flarda hocalardan ´mü?rikler puta taparlard?´ diye dinledik. Halbuki Kur´an net bir ?ekilde diyorki: ´Onlara de ki, “E?er biliyorsan?z, söyleyiniz, yeryüzü ve üzerindeki tüm varl?klar kimindir?” Sana “Allah’?nd?r” diyecekler. De ki; “Siz kafan?z? çal??t?rmayacak m?s?n?z?” Onlara de ki; “Yedi gö?ün ve yüce Ar?’?n Rabb’i kimdir? Sana “Bunlar Allah’?nd?r” diyecekler. De ki; “Siz hiç O’ndan korkmaz m?s?n?z? Onlara de ki; “E?er biliyorsan?z, söyleyiniz; tüm varl?klar?n egemenli?i, elinde olan, her ?eyi koruyup gözeten, Fakat koruyan? ve i?ine kar??an? olmayan kimdir?” Sana ‘ `Bu yetki Allah’a aittir” diyecekler. De ki; “O halde nas?l oluyor da yan?lt?l?yorsunuz?” (Mü’minun, 84-89).

O zaman sorulmas? gereken soru, mü?rikin tan?m? nas?l?

Evet, as?l nokta burada i?te. Mü?rik diyor münkir demiyor. ?irk, ortakl?k demek. ?irket kelimesi de oradan geliyor. Yani yetkiye ortak olmak. ?imdi bir örnek: Sen benim dostumsun, arkada??ms?n, yarin bir yere gittin ve i?in var, bir adama i? yapt?racaks?n ve o da benim iyi tan?d???m. Selam veriyorsun, ´Mehmet hocan?n ben de dostuyum. Selam? var. Gelecekti, gelemedi. Böyle bir i?im var´ diyorsun. O adam da o i?i yapt?. Üç gün sonra o adam beni gördü?ünde ´Ya Mehmet hocam, ?öyle birini göndermi?sin´ dese, ben de derim ´Öyle birini göndermedim´. Ve seni gördü?ümde ´Ya Cemil bey, ay?p de?il mi? Benim ad?m? kullanarak niye yapt?n? Bir i?in var ise bana haber verseydin. Telefon açsayd?n. Ben de gelirdim. Beraber hallederdik.´ Ama benden habersiz – kötü bir?ey olmasa bile – benim insan olarak zoruma gider…. ??te Cenab-? Allah ad?na bir ?eyler söylemek, uydurmak ?irktir. Bunu derken ben tasavvufa kar?? de?ilim. Tasavvuf ?slam´?n ruhudur. Büyük mutasavvuflara sayg?m var. Fakat bugün sokakta bir sürü insan Kur´an´? do?ru okumadan yorum yap?yor. Sanki özel k?rm?z? telefon hatt? dö?emi?ler, oradan ilham geliyor. Zaten Allah´? pasif hale dü?ürmü?ler, bütün dünyay? kendileri yöneltiyorlar. Müslümanlar bundan önce Kur´an müslüman? olmalar? laz?m. Abdulkadir Geylani der: ´Bir adam?n fiillerine bak?n. Kur´an´a uyuyorsa tamam, yoksa uçuyorsa bile ?eytan?n hilesidir. Pe?inden gitmeyin.´ Ölçü bu. Bu nedenle mesela zikiri din alg?s? yerine koyarsan?z, ´dinin özü budur´ derseniz yanl?? olur. Halbuki zikir güzel bir?eydir. Nefsini dünyadan biraz daha soyutlamak güzeldir. Yani bir müslüman önce müslüman karde?ini d??lamayacak. Yani bir cemaat veya tarikat ´bizdense tamam´ diyorsa olmaz. Bu kavmiyetçili?in en kötü uygulamas?d?r. Kur´an bunu ?iddetle red eder. Bir de nas?lsa ´Allah arkada?l???´na ki?i kendi manevi geli?mi?li?iyle böyle bir mertebeye gelemiyor, babadan-o?ula geçiyor. Nasil oluyorsa!?

Peki hocam Avrupa´da ?rkç?l?k ile ba?layan ve daha sonra ?slam dü?manl???na dönü?en bir sorun var. Sizce bu sorunlar?n sebebleri ne ve ne yap?lmal??

Eskiden ?slam dü?manl??? farkl? bir aç?dan olu?uyordu. ?slam, dü?man?n dini diye alg?lan?yordu… Tabi ?rkç?l?k bize kendi co?rafyam?z?n d???ndan geldi. Bizim co?rafyam?zda ?rkç?l?k kültürü yoktur. Anadolu türkü ?rkç?l?k yapm?yor. Irkç?l?k insanl???n en büyük felaketidir. ?imdi kader denilen bir?ey var. Siz Afrika´da siyahi bir kad?n?n çocu?u olabilirdiniz. Size bunu sordular m?? Demek insani olarak dü?ünsek bir insan? ?rk?ndan, derisinden, ana dilinden dolay?s?yla yüceltmek veya alçaltmak insani de?ildir. Evrensel dinler böyle bir felsefeyi benimseyemezler. Ve insanl?k ?rkç?l?ktan çok çekti. 2. Dünya Sava??nda yahudilerin maruz kald??? ?rkç?l?kt?. Tabiki herkez milletini sevebilir. Milletini inkar etmek diye bir?ey demiyorum. Ama biz bir insan? nas?l de?erlendiririz? Yapt?klar?yla, duru?uyla. ´Benim milletim ?slam´a 1000 sene hizmet etmi?tir, onun için milletimi severim´ derim. Ama hak ve adaleti öbürünü ötekile?tirerek katledemem. Müslümanlar Avrupa´daki ?rkç?l??a kar?? ?rkç?l?k ile cevap vermemeliler. Siz orada ba?kas?n?n ülkesinde ya??yorsunuz ve az?nl?ks?n?z. Siz ?rkç?l???n kötü bir?ey oldu?unu söylemeniz gerekiyor. Ama bunu söylerken inand?r?c? olabilmeniz gerekiyor. S?rf kendimizi koruyal?m diye ?rkç?l?k aleyhine olursan?z bu belli olur. Tavr?n?zla, duru?unuzla bunun insani olmad???n? göstermeniz gerekiyor. Ve ?slam´? evrensel ölçüler içerisinde anlatmak laz?m. Ve demin de söyledi?im gibi bunu hristiyan? kötüleyerek de?il ve o iki peygamberin ayn? mesajlar?n? ortaya koyarak yapmak laz?m. ??te bizim bu yakla??m?m?z çok kötü. Size bir örnek vereyim. Y?llar önce, 1985´de, Erzurum´da ?mam Hatip Okulu´nun müdürü bana telefon etti ve ´Evimde hristiyan bir misafirim var. Sizin de bulunman?z? istiyorum´ dedi. Bende gittim. 6 kiii vardi. 5´i imam hatip´li. Biri müdür, ikisi müdür muavini, ikisi ö?retmen. Misafir´de ?ncirli´de Amerikan Üssünde çal??an bir assubay. 22 y?ld?r Türkiye´de ve çok güzel türkçe biliyor. ?mam Hatip Müdürüde orada askerlik yapm??. Çok iyi dost olmu?lar. Askerlik sonras?nda da ili?kileri kesilmemi?. Çok samimiler. Assubay Kur´an´? da okumu?. ´Ahlaki ilkeleri çok muhtesem´ vs. diyor. Hadisleri de biliyor. Bizimkilerde ´Bunu müslüman edelim, kap?ya kadar gelmi? zaten, biraz itelim´ dü?üncesiyle hareket ettiler. ´Ya sen müslümansin asl?nda´ diye ba?lad?lar. ´Zaten hristiyanl?k bozulmu?.´ Adam birden savunmaya geçti. ´?slam çok yüce bir din. Hz. Peygamber çok muhte?em bir insan. Kur´an çok yüce bir kitap. Ona son derece sayg?l?y?m. Ama ben kendi dinimden de memnunum´ dedi. Biraz daha tart??t?lar. ?? ?ahsiyete döküldü. Hristiyanl??? gözünden dü?ürmek için hristiyanl??a hakaret ettiler. ´Paulus sahtekar´ dediler vs. Subay da bir?eyler söyledi ve en sonunda o da ´Kur´an zaten incil ve tevrattan yararlanarak Muhammedin yazd??? bir kitab´ dedi. O öyle deyince ev sahibi müdür elini masaya vurdu ve Hz. ?sa´ya a??r küfür etti. Ben de assubay?n a?z?n? tuttum ve ´sen dur´ dedim. Bunlar da tahsilli adamlar. ?lahiyet mezunu hepsi. Adama ´bunlar?n hepsi kendi dinlerinden ç?kt?lar´ dedim. Hz. ?sa´ya nas?l küfür edersin? Hakikatende hepsi özür diledi… Bak?n bu yakla??mla bu anlay??la siz ?slam´? temsil edemessiniz. K?sacas? bu dil kullan?lmamal?. Onlar?n kutsallar?n? a?a??layamay?z. Cenab-? Hakk Hz. Musa´y? Firavun´a gönderirken ´ona tatl? bir dille konu?´ diyor. Müslümanlar?n ?uanki problemi ?slam´?n temsil kabiliyetleri eksik kalmas?. Ço?u zaman kendi dinini iyi bilmiyor, ya?ad??? ülkenin dilini ve dinini bilmiyor. Bunlar?n mutlaka bilinmesi laz?m.

Peki hocam, vaktinizi ay?rd???n?z için Allah raz? olsun.

 Publiziert in der Ayasofya 42, 2013

Dies könnte Sie interessieren

Murat Gö?ebakan ile söyle?i

Murat Gö?ebakan ile söyle?i   Murat bey, uzun süre hastanede kald?n?z. ?uan sizi çok iyi …