Alper ile söyle?i

Alper ile söyle?i

 

Alper Bey, biraz kendinizi tan?tabilirmisiniz?

?nsan do?ar, ya?ar ve ölür. Bende o misal; 1983 y?l?n?n 27 Temmuzunda do?mu?um. ?lkokul, orta okul, lise derken, en son kendimi ?TÜ devlet konservatuar?nda buldum. Akra Fm, Marmara Fm ve Moral Fm´de Radyo Programlar? sundum. Televizyona gelince… ´?imdi okullu olduk´ program?n? Hilal Tv ´de sundum.. Konserler, tv programlar?, radyo programlar?, albümler hayat böyle ak?p gidiyor i?te. Heyecan?m?z ve söyleyecek sözümüz bitene kadar biz de devam edece?iz in?aallah.

 

?imdiye kadar üç albüm ç?kard?n?z. „En Güzel E?ref Ziya Ezgileri“, „Su Gibi“ ve „Yemin“. Özellikle ikinci albüm çok iyi yank? buldu. Bunun sebebini neye ba?l?yorsunuz?

 

Yapt???m çal??malar? zaman?n ?artlar?na uygun olarak yapmaya çal???yorum. „Su Gibi“ albümü de bu ?artlara ve özellikle gençlere uygun bir ?ekilde haz?rland?. Onlar?n dilinden anlayan bir albüm oldu. Ve bu noktay? iyi yakalad???n? dü?ünüyorum. Bu nedenle iyi tutuldu. Herkes kendinden bir parça buldu bu albümde.

 

?uan yeni bir albüm çal??man?z var. Albümün ilk parças?n?, „Bize Rahmet laz?m“, ç?kard?n?z bile. Yeni albümde dinleyicileri neler bekliyor?

 

Yeni albümü yine di?er albümlerde de oldu?u gibi, ezgiler süslüyor. ?nsanlar?n gönüllerine ve yaralar?na hitap edecek ezgilerle geliyoruz in?aallah. Yep yeni parçalar ile gelece?iz. ?uan çal??ma içerisindeyiz. “Bize Rahmet laz?m” parças?n? yay?nlad?k bile. Ve çok iyi kar??land?. ?n?aallah albümde be?enilir.

 

Peki Alper bey, ezgi demi?ken, sizce Türkiye´de ezgi´nin durumu nedir?

 

Ezgi´nin pek desteklenmedi?ini dü?ünüyorum aç?kcas?. Elbette ezgi´nin de kendine has dinleyici kitlesi var. Fakat bu çok s?n?rl? kal?yor. Bundan dolay? s?k?nt? çekti?imiz de oluyor tabiki.

 

Bu piyasada kendinize örnek ald???n?z kimseler var m??

 

Müzik piyasas?nda kendimize örnek alabilece?imiz pek fazla insan yok maalesef. Ama benim için çok k?ymetli insanlar var. Mesela Senai Demirci. Yada E?ref Ziya. Zaten ilk albümümün mimar?da kendisi say?l?r. Ve burada sayamayaca??m daha bir çok abilerim ve dostlar?m.

 

Alper Bey, zaman zaman Almanya´ya da geldi?iniz oluyor. Burada konserleriniz nas?l geçiyor?

 

Almanya´ya seve seve geliyoruz. Davet edildi?imizde konser veriyoruz. Ve burada konserler çok güzel geçiyor. Gurbetçilerimiz konserlere ak?n ediyorlar. Çünkü bu tür programlar?n özlemini çekiyorlar.

 

Bir sanatç? gözüyle, Almanya´da ki gurbetçileri nas?l de?erlendiriyorsunuz?

 

Benim için gurbetçiler her zaman önemli. Almanya´dan veya türklerin bulundu?u ba?ka ülkelerden davetiye gelince, oraya ba?ka bir duyguyla gidiyorsunuz. Sanki oraya memleketi ta??yorsunuz. O insanlar?n özlemleri var. Beklentileri var. Belki senede bir veya iki kere böyle programlara kat?l?yorlar. Bu nedenle onlar? mutlu etmek gerekiyor. Bunun çabas?nday?z.

 

Zaman?n?z? ay?rd???n?z için te?ekkür ederiz Alper bey.

 

Publiziert in der Ayasofya 35, 2011

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …