Çocuk ve Aile Kö?esi

Çocuk ve Aile Kö?esi

 

Oyun ve Oynamak

Oyun insan?n önemli bir boyutudur. ´Yap?mc? insan´ ve ´Dü?ünen insan´ ikilisine birde ´Oyuncu insan´ boyutuda eklenmi?tir. Böylece oyun insano?lunun üçüncü boyutu olmu?tur.

Oyun oynamak her ya?tan her s?n?ftan insan?n yapabilece?i belkide yapmas? gereken önemli i?levlerden bir tanesidir. Mesela yüksek rütbeli komutanlar bile kendi aralar?nda uçak, top, tesis, sava? gemisi gibi maketlerle oyun oynarlar. Haber alma örgütleri, sanayi ve holdingler piyasalar? ve rakiplerinin gücünü oyunlarla incelerler. Oyun insan? her alanda geli?tiren ve ki?ili?inin oturmas?nda önemli rol oynayan paydalardan bir tanesidir, çünki örne?in enerji fazlas?n? atmak, taklit ve benzetme yetene?ini geli?tirmek, gelecek ya?ama haz?rl?k ve e?itim, do?u?tan bir yetene?i geli?tirmek, yitik enerjiyi kazanmak, yar??ma ve galip gelme iç güdüsü gibi önemli özelliklerin insanda olu?mas?na yard?mc? olur.

Peki çocuklar?m?z sayd???m?z bu özelliklere sahip olabilmak için nelerle ve kimlerle oynuyorlar? Anne ve baba olarak onlar?n bu boyutunu hiç dü?ünüyormuyuz?

?imdiki dünya çocuklar?na bakt???m?zda betonla?m?? ?ehirler aras?nda yanl?z birer çicek gibiler hepsi. Ne yaz?kki onlar kendilerindeki oyun oynama ihtiyaçlar?n?n kar??l???n? ancak manyetik aletlerde bulabiliyorlar. Bir saklambac?n, bir körebenin, bir yakalamacan?n, bir çaydac?ran?n tad?n? alamadan sava? oyunlar?n? oynamaya ba?l?yor ve ?iddete yöneliyorlar. Kendini geli?tirmek ?öyle dursun hayat?n her alan?ndan kopup, kendini sadece bilgisayar, playstation v.b. aletlere hapsedip hem bizlerden hem çevreden kopuyorlar. Bu aletlerden ba?lar?n? kald?rd?ktan hemen sonra belkide en tehlikeli en kötü olan?na yani televizyonun ba??na geçiyorlar. Oynad?klar? sava? oyunlar? yetmiyormu? gibi bu sefer mafya filimlerindeki kan, deh?et ve ?iddetti görüp, onlardan biri olmaya özeniyorlar. Çocuklardan önceki dönemlerde oldu?u gibi ´Ben büyüyünce doktor olup insanlar? iyile?tirece?im´ veyahut ´ö?retmen olup ö?renciler yeti?tirece?im´leri de?il ´ben ?u film artisti gibi güçlü olup dünya´y? kurtaca??m´lar yank?lan?yor maalesef.

Elbetteki anne ve babalar bu durumdan memnun de?iller ve çocuklar?n?n daha iyi bir gelece?e daha sa?l?kl? ortamlarda haz?rlanmas?n? istiyorlar. Belkide çocuklar?m?z daha iyi e?itim als?nlar ve üstün hayat standartlar?nda ya?as?nlar diye gecelerini gündüzlerine kat?p çal???yorlar ki çocuklar? daha iyi, daha üstün olsunlar, bizlerin çekti?i s?k?nt?lar? çekmesinler diye.

Yap?lan yanl??lar?n en büyü?ü asl?nda bu dü?ünceler; yani çocuklar? yanl?z b?rakarak, onlar?n geleceklerini haz?rlamaya çal??mak. Maddi de?erlerden daha çok anne ve babalar?na ihtiyaçlar? varken, onlar? manyetik aletlere ba?lamak ve pahal? oyuncaklarla tatmin etmeye çal??mak. Onlardan çocukluklar?n? ya?amadan yeti?kin gibi davranmalar?n? beklemek. Ve neden, yanl?z b?rak?ld?klar?n? anlamak zorunda olmalar?.

Bu dengeyi de?i?tirmek sizin elinizde; gelin sizin çocuklar?n?z çocuk olarak kals?n ve dünya´y?da ba?kalar? kurtars?n. Onlar? bu hazin haletten kurtarabilecek olan yanl?z sizlersiniz. Onlar o aletleri, o çocuklar?n?za çocuk olduklar?n? unutturan manyetik cihazlar? ellerine ya ilgisizlikten veyahutta yanl?? ilgiden alm?yorlarm?? Gelin onlardan bizim gibi olmalar?n? istemek yerine, biz onlar gibi olmaya çal??al?m ve her günümüze onlar için bir oyun kat?p günün bir kaç saatini onlar için ya?ayal?m.

Ba?ta oyun demi?tik, evet çocuklar?m?z oynarken ´cocuk i?te´ deyip gülüp geçti?imiz oyunlar, onlar?n e?itim ve ö?retimlerinde büyük rol oynuyorlar. Madem çocuklar?m?z oyun oynamak istemiyor, ellerindeki o aletler daha cazip geliyor, bizlerde s?k?lmadan oyun oynamay?, evet eski zamanlardaki gibi oyun oynamay? onlara cazip hale getirelim.

Belki sesimiz bütün dünya çocuklar?na yeti?miyor ama ´herkesin evi kendi dünya´s?d?r´ diyerek kendi çocu?umuzdan ba?lay?p bu düzenin devam?na DUR diyelim.

Teknolojinin ilerledi?i ça??m?zda bu ilerlemenin belkide en büyük olumsuz sonuçlar?ndan biri olan; çocu?umuzu bir yere oturtup uzun bir süre ekran kar??s?na hapseden ve oyun oynamay? sadece dü?melere basmak ve bir kolu çevirmeyle s?n?rlayan, çocuklar? ve gençleri yanl?zl??a iten bu tejnolojik ak?ma DUR diyelim.

E?er ´benim için çocu?um çok de?erli´ ve ´onun geli?imi için her fedekarl??? yapar?m´ diyorsan?z, ki mutlaka öyledir, onlara çocukluklar?n? ya?at?n. Eskiden tüm dünya çocuklar?n?n oynad??? oyunlar? onlarla birlikte oynay?n ve evinizi çocu?unuz için bir oyun bahçesine çevirin. Kar??l?k olarak gözlerindeki mutlulu?u görmek size yetecektir.

Sözlerimiz son bulurken sizlere çocu?unuzla oynayabilice?iniz dünya´n?n farkl? bölgerinden al?nm?? bir kaç oyun sunaca??z. Ama sizler daha fazla çocuk oyunlar? isterseniz internete ba?vurabilir veyahut bulundu?unuz ilin kütüphanesine gidip, y?ll?k ödedi?iniz cüz´i bir miktarla hem türkçe hem almanca çocuk oyun kitaplar?n? temin edebilirsiniz.

Allah bizleri evlatlar?m?za yararl? bir anne ve baba, onlar?da bizlere lay?k birer evlat eylesin.

1.      OYUN – EVRENSEL

SAYI TAHM?N OYUNU

Belirli matematiksel i?lemler yard?m?yla kar??daki ki?inin dü?ündü?ü say?y? bulmak üzerine bir çok oyun vard?r.

Bu say?y? bir çok matematiksel i?lem yard?m?yla bulabilirsiniz. Oyunun i?leyi?i asl?nda çok basittir ama yapt???n?z bir çok matematiksel i?lem sebebiyle kar??n?zdakinin akl? kar???r ve sizin onun dü?ündü?ü say?y? nas?l bildi?inize ?a??r?r.

?ki ki?iyle oynan?r bu oyun, asl?nda oynayan bir i?leten de bir ki?idir.

Oyun arkada??n?za akl?nda 1 ile 9 aras?nda bir say? tutmas?n? istedikten sonra o say?y? 6 ile çarpmas?n? ve sonucu 2´ye bölmesini, ç?kan say?y?da 3´le çarp?p sonucu size söylemesini isteyin.

Sizde ç?kan sonucu 9´la bölünce onun tahmin etti?i say?y? bulacaks?n?z.

2.      OYUN – Ne Yaz?yorum?

?ki ki?iyle veyahut iki ki?ilik gruplarla oynanabilecek çok e?lenceli bir oyun. Oyun için ihtiyac?n?z olan malzemeler ka??t, kalem ve oyuncular?n gözlerini kapatmak için bir e?arb.

Oyuna ba?lamadan önce gözleri ba?lanacak oyuncu seçilir, di?er oyuncu gözleri ba?l? olan oyuncunun ellerini tutarak ka??d?n üzerine bir sözcük yazar. Harfler ne kadar küçük olursa yaz?lan sözcü?ü anlamak o kadar zor olur, gözleri ba?l? olan oyuncu yaz?lan sözcü?ü bilirse oyuncular yer de?i?tirir. E?er bir grupla oynarsan?z gruplar bildikleri her sözcük için puan al?rlar. Önceden belirlenen tur say?s? biterse en yüksek puan? alan grup oyunu kazan?r.

3.      OYUN- KARALAMA

Bu oyunun kurallar? çok basittir. Bu oyunu ka??t-kalemle ve istenen say?da oyuncuyla oynanabilirsiniz.

Oyuncular bir masan?n etraf?na otururlar. Her oyuncunun önünde bir ka??t, masada bir kaç de?i?ik renkte kalem olamal?d?r. Her oyuncu önündeki ka??tda kalemlerden biriyle bir çizgi, sadece bir çizgi çizer. Bu çizgi düz, k?vrak, zikzak, daire ?eklinde olabilir. Ama sadece bir çizgi çizilebilir. Daha sonra her oyuncu ka??d?n? sa??ndakine verir. Kerkes ald??? ka??t üstündeki çizgiyide kullanarak, ba?ka renkte bir kalemle ba?ka bir çizgi çizer. Oyunun sonlar?nda kendisine gelen karalamay? en güzel ?ekilde de?erlendiren, en ilginç yada en komik resmi çizen oyunu kazan?r. Birinciyi oylamaylada seçebilirsiniz.

Ay?e Betül Dinç

nurfabrikasi21@googlemail.com

Publiziert in: Ayasofya, Nr.32, 2010