Cübbeli Ahmet Hoca ile çok özel bir röportaj

Cübbeli Ahmet Hoca ile çok özel bir röportaj

Cübbeli Hoca

Öncelikle, bizlere k?ymetli vaktinizi ay?rd???n?z için Allah raz? olsun muhterem hocam. Almanya´da sizin büyük bir dinleyici kitleniz var. Özellikle televizyon programlar?ndan, Fatih Altayli ve Murat Bardakcinin sundugu ´Teke Tek Özel´ programlarindan sonra büyük bir kitleye seslenir hale geldiniz. Peki bu programlardan sonra bir de?i?im oldu mu? Yani vaazlar?n?za ve sohbetlerinize kat?l?mda bir de?i?iklik oldu mu? Nas?l bir etki gördünüz?

Benim burada verdi?im vaazlarda bir de?i?iklik olmad?… ama hiç gitmedi?imiz illere gitmeye ba?lad?k. Mesela geçen Kayseriye gittik. Ben Kayseriye gitmeyeli bir kaç sene oluyor. Orada büyük bir salon tutmu?lar. 10000 ki?ilik bir salon. Bende çok çekindim. Yani ´bo? kal?r. Niye bu kadar büyük yer tutuyorsunuz? 10000 ki?i gelmez´ dedim. Ama birde bakt?k ki, doldu ta?t? salon… Sonra ilk defa gitti?im illere gittim. Bunlar önemliydi benim için. ?lk gitti?im vilayetlere çok önem veririm. Ve herkes programlara gelebildi. Yani ayr?m yapmadan. Televizyon´daki konu?malar?n etkisiyle, bizi kendilerine yak?n buldular. Öcü gibi olmad???m?z? anlad?lar. Sakal?m?z, cübbemiz varsada, kimseyi haki görmedi?imizi, herkesi kendimizden üstün bildi?imizi gördüler… Bunlar insanlar? rahatlatt?.

Çok önyarg?larm? vard? hocam?

Çok önyarg?lar vard?. ??te kimisi bizi vurucu, k?r?c?, kimisi bizi ba?ka bir ?ey zannediyordu. Bizim hakk?m?zda kötü yay?nlar, aleyhimize yap?lan yay?nlar çoktu… ??te 28 ?ubat sürecinde karalamalar. ´Zelzele Sohbetimizi` kesip biçip, bir k?sm?n? verip, çok yanl?? manalar ç?kartmalar oldu. Bu nedenlerden dolay? halk?n bir kesminde bizim hakk?m?zda yanl?? bir görü? vard?… Tabi bizi seven cemaat her zaman bizi sever. O ayr? bir ?ey. Hitap etti?imiz kesimle bir sorunumuz yok. Onlar ne kadar yay?n yapsada, hitap etti?imiz kesim bizden kopmad?. Belki orada bile bir sa?lamla?ma, bir art?? oldu. Bu programlardan sonrada de?i?im oldu… Bunu en güzel sosyal alanlarda anlamak mümkün. Mesela havaalanlar?nda. Art?k herkes bizimle resim çekinmek istiyor. Durduruyorlar, seviyorlar… Art?k uça?? kaç?r?r hale geldik. Kaç?rmamak için acele edincede, bu seferde insanlar?n gönlü k?r?l?yor. K?r?lmas?n diye dikkat ediyoruz… Ama her kesimden insan geliyor.

O zaman büyük bir etki oldu o programlara ç?kman?z?

Tabi, halk samimi buldu. Sempatik buldu. ´Ben bu adam?n yan?na gitsem, beni yan?ndan kovmaz´ dü?üncesi geldi insalara. Veyahut ´Bu bana terbiyesiz davranmaz. Beni a?a??lamaz´ dediler. Biz zaten öyle bir adam de?ildik, ama böyle zannediliyordu. Veyahut baz?lar? ´Ben namaz k?lm?yorum, içki içiyorum, hoca beni hakir görür´ diye dü?ünüyorlar. Ha?a, ben nas?l hakir görebilirim ba?ka bir insan?? Kendimden emin de?ilim. Nas?l öleçe?im belli de?il. Sonumuz belli de?il. Akibetimiz hakk?nda endi?eliyiz. Allah iman ve selamet versin… Bunu biraz anlatma f?rsat? bulduk televizyonda. Tam bulamad?k ama, yinede o bir kaç saatler televizyonda önemli oldu. Ben ?a??r?yorum kal?yorum. Herkes programlar? izlemi?. Kitlenmi?, kalm??lar. Tabi tekrarlar?da olmu?. Bir çok defa tekrar olmu?. Internete koyulmu?…. Tabiki birde bizi hiç dinlemeyen kesim. O kesimler bile televizyon program?n? izlemi?ler. Kendi beyanlar? böyle. ´Biz dinledik, zevk ald?k´ diyorlar.

Peki hocam, gayeniz neydi?

Bizim gayemiz ?slamiyeti sevdirmek. ?slam?n k?l?k ve k?yafetten ibaret olmad???n? göstermek. Biz bu ?ekilde rahat ediyoruz, bu ?ekilde giyiniyoruz. Ama ha?a ´bizim gibi giyinmeyen müslüman olmaz veya bizden a?a??d?r´ demeyiz. Böyle bir niyetimizin olmad???n? ve herkesi kendimizden üstün gördü?ümüzü anlatmak istedik. Bizim niyetimizi anlatabilmekti gayemiz. ?slam?n önemli konular?n? öne sürmekti. Zaten bu konular çok dikkat çekti. Çünkü bu konularda tedirginlik vard?. ´Bunlar bizim yerimizde olsa, bizi keserler´ dü?üncesi hakimdi. Halbuki ben kar?ncay? ezemiyorum. Sivri sinek bana eziyet veriyor, öldürmüyorum Allah´?n yarat??? oldu?u için. Bu dü?üncelerden dolay? çok üzülüyordum. Kar??ndakinide ikna edemiyorsun, o laf at?yor, biz laf at?yoruz. ?ki dakikalik mesele… Ama bu televizyon programlar? sayesinde ikna edebildik… ?imdi birde tabiki istihbaratc?lar takip ediyorlar. ´Samimi? ?effafm?? Takiyyecimi?´ diye kontrol ediyorlar. Bunlarda programdaki konu?malardan ortaya ç?k?yor zaten. Programdada be? saat konu?tu?un vakit, birde soru-cevapl?, yönlendiriliyorsun zaten. Pat diye birde soru ç?k?yor. Ve bu programlar sayesinde istihbaratc?larda, oturdular masa ba??, tahliye yapt?lar ve ´bu adam samimi´ dediler. Bize gelen bilgiler böyle. ´Hiç bir ?eyde takiyye yapm?yor, iki yüzlülük yok´ diyorlar. Bunlar? ikna ettik diye dü?ünüyorum… Ama tabiki yine 3-5 militan zihniyetli, hiç bir ?eye inanmayan insanlarda var.

Okadarda olur art?k…

Olur, olur. Ama ekseriyete ula?t?k, dü?üncesindeyim. Ve bunun kar??l???n?da görüyorum. Bunlarda nerede görünür? Sohbette görünmez. Sohbete bana hürmet eden adam gelir. Dedi?im gibi sosyal alanlarda görünür. Havaalanlar?nda görünür… Bak?n geçen Zonguldak´a gittik. ?lk defa gittim oraya sohbet için. Sohbette, tabi program? organize edenler söylüyorlar, Zongulda?´?n en me?hur içkicileri ön s?rada oturdular, dinlediler sonuna kadar. Oran?n yerlileri bunu söylüyorlar. Benim yorum yapmam abest olur. En ön safta onlar bulundu. Bende sa??rd?m tabiki. Hatta ´salon tutmay?n, az ki?i gelir´ dedim. ´Zonguldak´ta bizim cemaatten kimse yok´ dedim. Böyle yerlerde bile salonlar doldu. ?lk gitti?imiz yerler. Ama sanki 40 senedir sohbete gidiyormu?uz gibi. Nereden geldi bu cemaat, bende ?a??rd?m. D??ar?dan otobüsle gelen olmuyor. Yerli insanlar… Bunlarda bize görteriyorki, biz Allah r?zas? için iyi niyetle ç?kt???m?z için, faydas?n? gördük.

Hocam, programa ç?kmakla çok büyük bir misyonu yerine getirdi?inizi dü?ünüyorum. Önyarg?lar? ve tabular? y?kt?n?z. Fakat ç?karken tedirgin oldunuz mu? ?sti?are ettiniz mi?

Tabi yani Mahmud Hazretleriyle, bizim üstad?m?z ve ?eyhimizle, isti?are ettik. Birde istihare ettim. ?stiharem hay?rl? ç?kt?. ?stiharem hay?rl? ç?k?nca Efendi Hazretlerine sordum. Mübarek´te ´Allah´a s???n ç?k´ deyince, rahatlad?m. ?kincisinde ´Ç?k, faydalar olacak´ buyurdu. Hakikatende ikincisinden sonra çok meyvelerini gördük. Çünkü ikincisinde daha rahat ve geni? konu?ulabilindi. Biraz vaaz usulüyle oldu. Üçüncüsünde yine, ´Ç?k, fayda var. Millete oradan vaaz et´ diye sözler sarf etti. Bizi bu rahatlatt?. Ben zaten ona bakard?m. Üstad?m?za bakard?m. Ve bu vesileyle ç?k?ld?. Bir mahcubiyet olmad? elhamdülillah… Ama tabi sorular hiç önceden haz?rlanmad?. Bizede bildirilmedi. Orada ilan edilen sorular hiç sorulmad?. Yani daha önce reklamda anons edilen sorular sorulmad?. Ba?ka konulara girildi. Hakikatende çok önemli ve hassas konulara girildi… Ehl-i sünnet çizgisinden sapmad?k. Tavizde vermedik. Yani yalakal?k, ya?c?l?k yapmad?k. Yalanda konu?mad?k. Hep do?ruyu konu?arak, ama bir fitnede ç?karmayarak konu?tuk. Cünkü baz? do?rulardan fitne ç?kabilir. Hem yalan konu?mamak laz?m, hemde konu?tu?un do?ruda yalandan beter zarar vermemesi laz?m.

Yani, ´her do?ru, her yerde söylenmez´ diyorsunuz…

Bunlar ince hesaplar. Bir kelime alt-üst edebiliyor. ??te Üstad Bediüzzaman Said Nursi hakk?nda oldu?u gibi. Orada bir bo? bulunma oldu, ani bir soruyla kar??land?, banada ?imdiye kadar Risaleler hakk?nda bir inceleme firsat? do?mad???ndan bir yanl?? anla??lma oldu.

Zannedersem ehl-i kitab?n cennete girip girmeme meselesinden bahsediyorsunuz?

Evet, ehl-i kitab?n durumu. ?imdi bunlar?da “diyalog çevreleri“ yanl?? anlay?p, istismar ediyorlar. Üstad ad?na yanl?? konu?anlar oldu?u için, bizede oralardan intikal etti. ´??te bunlar?n dayana?? Üstad Bediüzzaman Hazretleridi´ denildi. Bizdede böyle bir önyarg? olu?tu maalesef. Ama bize hiç yak??mad? bu. Çünkü bir ilim adam?, ara?t?rmadan, bakmadan, konu?mamal?. Ben programda zaten dedim, ´bu bize intikal etmi? bir bilgidir, fakat biz bunu inceleme f?rsat? bulamad?k´ diye. Hatta ´kitab?da okumad?m. Okumadan aç?klama yapamam´ dedim. Ama ?unuda dedim, ´Bu kitaplar? okuyanlar, meleke haline gelenler, ç?k?p bu konuyu izah etsinler ve Üstad hazretlerini bu ?aibeden kurtars?nlar´. Bunu ben izah ettim. Bir temenni mahiyetiydi. Ama bunu al??, internetlerde ´Üstad ehl-i sünnet de?ildir´ demi?im gibi kulland?lar… Halbuki ben dedim ´bize böyle nakiller geldi´. Ama ben konuyu sonra inceledi?imde ne buldum? Bize nakil edenlerin bu konuyla ilgili bulduklar? yerler sadece bir yer. Ama onu tahsis eden ba?ka yerler var. Yani Risale-i Nurun tümünü birlikte inceleseler, konuyu anlayabilecekler. Sadece bir yeri okuyan, yanl?? anlayabilir… Ama bak?n bana getirdiler. Mehmet Paksu hoca, Kenan Demirta? hoca geldiler. Bende onlara ´bu husustaki bütün yaz?lanlar? bana getirin. Benim çok vaktim olmuyor. Ama bana muhtelif bölümlerden biraraya getirin, bende bir hüküm vermem gerekiyor´ dedim. Getirdiler. Birde bakt?m, Üstad bu hususta tamamen bizim görü?ümüzde. Ama öbür tarafta sadece bir yere bakan, kendine delil getirip, ´bak Üstad böyle diyor´ diyorlar.

Yani Bediüzzaman Said Nursiyi kendi niyetlerine göre yorumluyorlar…

Üstad çok istismar edilmi?… Halbuki Üstad´?n görü?üne yorum katmaya gerek yok. Onun görü?ü yine onun ba?ka biryerdeki beyan?yla izah edilmeli.

´Zaman tarikat zaman? de?il´ sözüde en çok istismar edilen sözlerden biri hocam.

Üstad, ´zaman tarikat zaman? de?il´ derken, tarikat?n zemini kalmad? demek istiyor. ´Tarikat yanl?? bir?eydir, uydurmad?r´ demiyor… Misal ben ?imdi Zongulda?´a gitsem, orada bir adam? tarikata te?vik etsem ne olacak? Adam ehl-i sünnet itikad?nda de?il. Kader anlay??? ve ba?ka ehl-i sünnet meseleleri sakat. Böyle bir karga?a ortam?nda, ben gidece?im ve ´arkada?lar, 5000 Allah deyin, la-ilahe-illallah deyin´ diyece?im… Tamam onuda diyece?im, ama adam bu durumda iman?n? kurtaramayacakki.

Üstad?n demek istedi?ide tam bu olsa gerek….

Bu anlamda bir?ey de?i?memi?. Tarikata davet edilecek bir zemin yokki. Halkta tarikata müsait bir durummu var? ?uan bile tarikata girmi? bir adam? alal?m ve ehl-i sünnetten sorgulayal?m bakal?m. Allah´?n s?fatlar? hakk?nda ne bilir? Kalk?p teheccüdde zikir yap?yor, ama Allah´?n s?fatlar?n? bilmiyor. Yani durum vahim. Onun için Üstad? do?ru anlamak laz?m.

Ehl-i kitab?n cennete girip girmeme meselesine geri dönersek, ara?t?rmalar?n?zdan hangi sonuç ç?kt??

Ben çok k?sa ve pratik anlad?m. 5-6 sayfa getirdiler. Ama sadece o konular üzerine. ?imdi burada mesele nedir? Üstad Hazretlerinin görü?ü ehl-i sünnet içindemi d???ndam?? Mesele, Üstadla ayn? fikirde olmak de?il. O ba?ka bir konu. Ara?t?rmalar?m?n neticesi ?öyle: Üstad bu konuda ?mam Maturidi ve ?mam Rabbaniye uymuyor, ama ?mam E?ariye uyuyor. Uyabilir. Oda bir ehl-i sünnet imam?d?r. Fetret devri meselesini giriyor Üstad… Sonra gittik Moral FM´e. Orada konu?tuk. Üstaddan ve bu camiadan özür diliyoruz. Neden özür diliyoruz? Biz yanl?? konu?mad?k, yanl?? anla??ld?k. Ama internette onu dönüp dola?t?r?p de?i?tirdiler. Mehmet Paksu hocada, ´Biz 30-40 tane nur camias?ndan hoca ç?karsak, bu i?i temizleyemeyece?iz. ?nternette ald? gitti bu i?ler. Bu i?i yine sen anlat?rs?n´ dedi. Bizde bunu anlatmaya çal??t?k, ama faydal? oldu.

Daha sonra hocam ayn? konuyla ilgili Yi?it Bulut´un program?na ç?kt?n?z.

Yi?it Bulutun program?na asl?nda ç?kmayacakt?k. Mesela ?imdi Fatih Altayl? yine ça??r?yor. Bir kaç haftad?r ça??r?yor, ama ç?km?yorum. Ama Yi?it Buluta´da ç?kmayacakt?m, ama ç?kma sebebim ne? ?imdi Moral FM nekadar çok dinlensede, ula?t??? kesim çok fazla de?il. Ama Habertürke ç?k?pta, Üstad hakk?ndaki son ula?t???m görü?ü, oradan, yani daha önceden konu?tu?um noktadan, aktaray?mda, ruhaniyetine kar?? mesul olmayay?m. Yani o vazifeyide yapt???m? kabul ediyorum… Hatta geçen Urfa´ya gittik. Üstad?n talebelerinden Abdurkadir Hocay? ziyaret ettik. Üstada hizmet etmi?. Müze gibi bir yer var orada. Üstad?n deresi, cübbesi, kitaplar?, kibritleri hep onda. Onu orada ziyarete gittik. Hatta oda anlatt?, onu aram??lar ve ´Hocaefendi burada. Sizi ziyaret etmek istiyor. Eski fikirlerinden cayd?´ demi?ler. Oda onlara ´?sterse caymas?n, o bir ilim adam?d?r, biz ona hürmet etmek durumday?z. Buyursun gelsin, kap?m?z aç?k´ demi?. Ama zaten oda duymu? son konu?mam?z?… Hatta Üstad?n cübbesi ve sar???yla resim çekindik. Güzel isti?areler oldu… Ama ben çok üzülüyorum. Üstad? bu istismarc?lara b?rakmayal?m, do?ru anlayal?m. Hatta Üstad?n ilk talebelerinden olan Abdulkadir hoca dediki bize, ´ben diyalogculara mektup yazd?m. Bu diyalo?un dozac? nedir?´ diye sormu?. Yani yine bu fetret devri meselesi. Halbuki Üstad kendisi diyor, ?slam dini gelince di?er dinlerin hükmünün geçerli olmad???n?. Hükmü geçerli de?ilse, cennet meselesi nas?l olsun? Üstad, fetret devri gibi durumlar? kast ediyor… Ama bu kadar militan gibi çal???pta, bu kadar dini bilipte, ´?slam? ö?ren, halen Yahudilikte kal, cennete girersin´ demek olurmu? Üstad böyle bir?ey dermi? Derse, niye Avrupa´ya adam gönderiyor Üstad? Avrupa´y? müslüman etmeye ne gerek var o zaman, adam cennete girecekse? Yani Üstad bu kafadan olsa, adam gönderirmi?.. ben bu duruma çok üzüldüm. Bu yanl??? düzeltmek için, gayret ediyorum. Gitti?im yerlerde bu konulara giriyorum. Üstad?n ilk talebelerinden olan Abdulkadir hocada ´E?er Hristiyanl?k ve Yahudilik geçerlidir, bunlarla amel edilince cennete girilir, denilirse, bu ?irktir, insan? kafir eder´ diye diyalogculara bir mektup yazd???n? söyledi.

Risale-i Nur camiasi tabiki çok büyük bir camia hocam.

Tabi bu Risale-i Nur camias? bir çok gruptan, 20 tane gruptan olu?uyor. Bunlar?n 19,5i Üstad? do?ru anlam??. Yani kalk?pda ´Yahudi, Hristiyan cennete girecek´ demiyorlar. Ama 0,5 kaçak var… bunlarda sesleri fazla ç?kan yerdeler. Ve bu adamlara belki ´nurcu´ desen, ´nurcu de?ilim´ diyorlar. Üstad?n talebesi olduklar?n?da kabul etmezler belki, kamuoyunda sorulsa. Ama i?te burada bir istismar var. Bu istismar?da nur camias? önlemesi laz?m.

Diyalog meselesinin s?n?r? nerede? Zannedersem bunu bir tespit etmek gerekiyor…

Diyalo?un s?n?r? nerede? Kom?uluk tabiki var, kul hakk? tabiki var, dü?eni kald?rmak, hastay? ziyaret var. Ama kilise ayinine kat?lmak, mezarlar?nda fatiha okumak.. bunlar yok. Dozu var diyalo?unda. ?uraya kadar geleceksin, din i?ine girildi?inde, ?irk merasimlerine kat?lmayacaks?n. Bu kadar basit. Ama ´sende hakl?s?n, sende cennete girersin bu vazifette. Sadece Allah´a ve ahirete inansan yeter. Size iki ?art yeter, alt? ?art size yok´ denilse olurmu? Ama bunlar resmen böyle yap?yorlar. Kitaplar?nda var. Tamam bu zatlar nur camias?ndan de?il zaten, ama e?le?tiriliyorlar. Bunlar Üstada kurban olsun. Kitaplar?n? bile do?ru dürüst okumam??lard?r. Ama böyle insanlar, sanki bu camiadanm?? gibi gözüküyorlar. Bir irtibat gözüküyor. Hüküm sanki tüm camian?n hükmüymü? gibi. Halbuki K?rk?nc? Hoca gibi zatlar… bunlar ne kadar takva insanlar, ne kadar nezih insanlar. Mehmed Paksu hocaefendiler.. Yani Üstad anla??lcaksa, do?ru anla??ls?n… ben bundan rahats?z oldum. Çünkü yeni geli?en gençli?e bu ?ekilde izah etmek yaz?k olacak. Reddiyelerde yazd?m. Ama bu görü?ün Üstad?n görü?ü olmad???na kanaat getiripte, bunu anlatma f?rsat? bulunca, benim üstümden da?larca yükler kakt?. Üstada kar??da sorumluyuz yani. Elhamdülillah, bu hususta bir vazife yapt???m? dü?ünüyorum. Tesir Allah´tan…

Hocam, biraz konuyu de?i?tirelim. Almanya konusuna gelmeden evvel, Türkiye´de ve genelde ?slam co?rafyas?ndaki müslümanlar?n ve ?slam´?n durumunu nas?l de?erlendiriyorsunuz? Karde?lik-dü?manl?k durumlar?n? nas?l görüyorsunuz? Gidi?at nereye do?ru?

Tabiki devletler aras? ili?kiyi çözemem, oralarda ba?ka dolaplar dönüyor. Yönetimler, yöneticiler özel seçiliyorlar. Onlarla ilgili bir?eyler diyemem. Yani, vizelerin kalkmas?, ?slamiyetin ilerlemesi manas?na gelmez. Ama ticari manada, sosyal manada iyi ?eyler bunlar… Tabi biz ehl-i sünnet aç?s?ndan bakt???m?z için, ?unu söyleyebiliriz. ?slamiyete merak artt?, meyl artt?. Çok dönü? var. Yöneli? var. Bunlar çok iyi… Fakut bununla birlikte tabiki, ?slam dü?manlar? durmuyorlar. Bakt?larki ´?slamiyeti okumay?n, dinlemeyin, ya?amay?n, Kuran? okumay?n, sohbetleri dinlemeyin, yasaklayal?m´ demeleri tutmamaya ba?lad?, bu sefer ne yapt?lar, ´i?i suland?ral?m´ dediler. ??te ´Il?ml? ?slam´, ´Radikal ?slam´, ´Kaç ?slam var?´ tart??malar?n? ba?latt?lar. Halbuki hepsi ayn? olmas? laz?m. Farkl? olmaz. ?tikad de?i?mez mesela. Dolay?s?yla ?imdi daha de?i?ik bir tehlike var.

Hocam eskiye nazaran ne de?i?ti?

Eskiden, Üstad?n zaman?nda mesela, camide hep ihtiyarlar namaz k?lard?, gençler yoktu. Koca cemaatte bir genç görseler, a?l?yorlarm??. Din dü?manlar?da o zamanlar ümitliymi?ler. `Zaten camiye gelenler 60-70 ya?lar?nda adamlar. Bunlarda öldümü, bu i? bitecek´ diye dü?ünüyorlard?. Hesap yapm??lar, ´70-80 sene sonra bu e?itim düzeniyle, bu bilgi ve kültürle, bunlar?n kökü biter´ diye dü?ünmü?ler. ´?imdi biz bo?una u?ra?mayal?m, yoksa harp ç?kar´ demi?ler. ´Bunlar 60-70 ya??nda, gençleri bir?eyler ö?renemez. Bunlar?n babalar? bile ?hlas Suresini zor okuyor´ demi?ler. Onun için bunu kendi haline b?rakm??lar, çözülür gider diye… Tabiki bu hesap ters dönmü?. Bunda Bediüzzaman Said Nursi Hz.´lerinin çok büyük eme?i var. ?man hususunda çok büyük gayretler sarf etmi?. O garip zamanlarda, hapishanelerde, gurbette, elleriyle yazd?lar, teksir ettiler, ço?altt?lar. Süleyman Hilmi Tunahan Hz.´leri, Ali Haydar Efendi Hz.´leri, Abdulhakim Arvasi gibi. Bunlar?n hakk? inkar edilemez. Bu gizli gizli yap?lan faaliyetler çok meyve verdi. Bereketli oldu. Bu ?slamiyetin, velilerin bereketidir… ?imdide çok büyük ilerleme var, meyl var. Gençlerle doluyor camiler. Bende 33 sene önce sohbete ba?lad???mda, 15 ya??ndayd?m ama hiç genç cemaatim yoktu. Bende çocuktum, ama hepsi 60-70 ya??ndayd?. Camide doluyordu, ama gençlik oran? çok azd?… ?imdi tam tersi, ya?l?ya yer kalm?yor. Bu bize ümit veriyor. Biz bundan çok memnunuz. Ama tehlike var… Üç tane tehlike var.
Tehlike nedir hocam?

Tehlike, ?slamiyete meyl artmasayd?, kimse dini suland?rmakla u?ra?mayacakt?. ?slamiyete meyl artt?, önüne geçemediler, onun için suland?r?yorlar. Nas?l yap?yorlar? ?lahiyattan hocalar buluyorlar. ´Profesör, doçent ünvan? olsun, içeriden adamlar bulal?m, bunlar fetva olarak aç?klas?nlar, ayet ve hadise ba?las?nlar.´ Ne oldu ?imdi? Su buland?. 20 sene önce bir konuda reddiye yazan bir ilahiyatc?m?z, ?imdi kendisi ´Yahudi olupta, kafir olmayan var´ diyor… Birde ço?unun bundan haberide yok. Ben bu adama üç tane reddiye yazd?m, ç?t yok. Cevap yok. En az?ndan ´ben bunu demedim´ diyede diyemiyor. Zaten ben kitab?ndan sayfa veriyorum. Ama ç?t yok. Adam, ´Bizim Peygamberimiz yahudiye ´müslüman ol´ demedi. Hristiyanada ´müslüman ol´ demedi´ diyor. Ya nedemi?? Güya Peygamberimiz ´Sen Allah´a ve ahirete inan. Kendi kitab?na göre ya?a. Banada yalanc? deme, kitab?mada çal?nt? deme. Sende böyle cennete girersin´ demi?. Bu hem Kuran´a, hem Peygambere iftirad?r. Bu noktaya gelindiyse, i? çok ciddidir. Hatta bunlar Urfa´da müslüman bir k?z?, hristiyan bir profesörle evlendirdiler. Halbuki ehl-i kitaba k?z verilmez. Zina´d?r. K?z al?n?r, ama k?z verilmez. Birde bunu Hz. ?brahimin mekan?nda yap?yorlar. Niye? `Diyalog ad?na bir ad?m atal?m´ diye. Biz diyalo?a kar?? de?iliz ki. Papazla görü?, hahamla görü?. Ama sen hükmü de?i?tiriyorsun. Harama helal diyorsun. Bu kad?n?n bununla evlenmesi haram. Ama neymi?, bu profesör ?slam´ada inan?yormu?, ama hristiyanm??. ?ki pasaportlu adam? anlar?mda, iki dinli adam? ç?kartt?lar… Hem madem adam böylede cennete girecekse, ne geregi var ?slamiyete girmesi? Hem onun gözünde Hristiyanl?k kolay, ?slamiyet zor. ´O zaman her türlü haram? i?lerim, yinede cennete girerim´ diye dü?ünür. Hatta Rusya´da kar?-koca bir aile müslüman olmaya gidiyorlar. Orada hoca ´ne gerek var. Siz böylede cennete girersiniz´ diyor. Bu ailenin telefonlar? hocam?zda var… ??te biz bunlar? konu?tu?umuzda, tek kal?yoruz. Bu tehlike beni çok korkutuyor. Buda ?slamiyetin ilerlemesinin neticesidir. ?slamiyet ilerledi?i için 30 sene önce bu projeyi ürettiler… Birde Türkiye´de ikinci bir tehlike daha var.

Bu ikinci tehlikeyide anlat?rm?s?n?z hocam?

?ia tehlikesi. Bunlarda Türkiye´de ´biz ?iiyiz´ diye yerle?emiyorlar… Bunlarda ehl-i beyt mezhebi kurdular. ´Bende sünniyim. Bende ehl-i sünnetim. Ama ehl-i beyt mezhebine göre ?öyle…´ diyorlar. Halbuki ehl-i beyt mezhebi diye bir?ey yok. Ehl-i Beyt zaten ehl-i sünnetin içindedir. Cafer-i Sad?k ehl-i beytin imam?d?r. ?mam-? Azam´?nda hocas?d?r. ?mam-? Azam´da Hanefi mezhebinin kurucusu. Ehl-i Beytin f?kh? dört büyük mezhebin içinde vard?r… Yani ehl-i beyt mezhebi diyen neyi kast ediyor? ?iay? kast ediyor. ?kinci oyunda budur. Yani kalk?p, Hz. Muaviyeye kafir diyebiliyorlar. Bak, ?ii bunu desin, benim sorunum de?il. Zaten Ebu Bekire sövüyor, banane. Ama ehl-i sünnetim diyen bir televizyon kanal?nda, bütün sünnilerin dinledi?i bir kanalda, sahabeye kafir denmeye ba?land?. ?ia mezhebi demiyorlar, ehl-i beyt mezhebi diyorlar. ??leri, ehl-i beyt ad? alt?nda, ?iay? empoze etmek.

Üçüncü tehlike hangisi hocam?

Üçüncü tehlikede Selefilik ve Vehhabilik.

Almanya´dada çok yayg?n bu tehlike.

Çok yayg?n. Bunlar ´Allah göktedir´ derler. Allah´a mekan verirler. Yok ´sakal-? ?erif ziyareti ?irktir, h?rka-y? ?erif ziyareti ?irktir. Mezhebe gerek yok´ derler. Balkanlarda ve Avrupada vehhabiler çok. Birde bunlar?n devlet deste?i var. ?mamlar at?yorlar. Maddiyat var… ?imdi nedemek istedi?im anla??ld?m?? ?slamiyete meyl art?yor. Millet ?slam? merak ediyor, dönüyor, yöneliyor. Namaza ba?l?yor. Madem bunlarda ehl-i sünnetin ilerlemesini durduram?yorlar, ne yap?yorlar, suland?r?yorlar. Hal böyle olunca, ben tehlikenin dahada artt???n? dü?ünüyorum. Yani 50-60 sene evvel, camide cemaat ve genç yokkenden, daha büyük bir tehlike ?uan ba?lad?…

Sizde bu tehlikelerle mücadele ediyorsunuz hocam…

Ama benim gibi bir kaç ki?i, garip durumunday?z. Hem maddi imkanlar durumundan… hemde televizyon… Tamam adam bizi ça??r?yor televizyona, ama bende 2 kere ç?kar?m, 3 kere ç?kar?m. Daha fazla olmaz. Yoksa nas?l ç?kay?m her zaman? ?imdi Flash TV randevu istiyor. Haftal?k bir program sunmam? istiyorlar. Tamam geleyimde, senin yay?n ak???n belli, kaliten belli. Rezaletin var, ?imdi ben nas?l geleyim bu kanalda ç?kay?m? Bir kaç defa televizyona ç?kt?m, ama mesaj vermeye ç?kt?m. Haftal?k konu?mak için ç?kamam. Ben para zaten istemiyorum. Bir kuru? para alm?? de?ilim. Haftadada ç?ksam, almam. Vaaz ederek para almak bana hiç nas?p olmad?. Hiç bir konu?mam için para almad?m. Ama i?te maddi güç laz?m. Bizim kendi internetsitemiz bile bize yetmiyor. Donmalar var, serverler yetmiyor… Yani bat?l?n gücü çok. Maddi imkanlar? çok… Birde bizim ciddi konular? komediye çekiyorlar.

Bu durumdan rahat oluyormusunuz hocam?

Ben rahats?z olmuyorum. Çünkü bizi öcü gibi görüyorlard?. O öcülükten kurtulmak için, bir komedi laz?m. Yani öcülükten s?yr?ld?k. Ondan sonrada ´acaba ne diyor?´ diye dinleyenler merak edip, hak ve hakikatide duymu? oluyorlar. Baz?lar? gülmek için tak?l?yorlar. Cem Y?lmaz´dan daha fazla gülüyorlar. Adam?n tek derdi ´güleyim ben´ diyor. Güleyim derkende hak ve hakikati ö?renmi? oluyor. Halbuki ben konu?urken hiç gülmüyorum. Benim derdim güldürmek de?il. Sempatik bir ?ekilde sunmaya çal???yorum. Ama Allah bir tesir verdi, Habertürk gibi bir kanal? buna alet etti, hakikatleri genele duyurmak nasip oldu. Bu Allah´?n ehl-i sünnete bir yard?m?d?r. Ben ehl-i sünnet ilanlar?n? yapmak için f?rsat kollad?m, o firsat? bulur bulmazda, mesajlar?m? vermeye çal??t?m. Ba?ka konular?da konu?abilirdik, ama mühimlerini konu?tuk. Millet bu tehlikelerin fark?nda olsun. Ehl-i sünnete aç?lan harp?n fark?nda olsun. Kimseye hakaret yok. Görü?sek, tokala??r?z. Kavgam?z, gürültümüz yok. Allah´tan güç istiyoruz. Birliktelik çok önemli. Ehl-i sünnet içinde bir taassubu b?rakal?m. Ehl-i sünnet üst kimlik olsun. Ben böyle ilan ediyorum. Bunun alt?nda bütün cemaatler birle?sin. ?unun sakal? yok, bunun cübbesi yok, diye ayr?m yapmamak laz?m. Her camiada kraldan fazla kralc?lar var. ?stismar edenler var. Kendini di?er camialardan ay?rmak için veya seçkin göstermek için ´onlar takva de?il, ben takvay?m´ diyor. Bunlar tüm camiaya mal olmamal?. Bu ayr?mlar? hiç yapmamam?z laz?m. En az?ndan a??z?m?z, görü?lerimiz bir olsun. Bunu yapabilirsek, ehl-i sünnetin kuvvetini birle?tirebilsek, çok güçlü oluruz. ?tikat noktas?nda en az?ndan.

Almanya´dada bu ´cemaatler problemi´ her zaman var hocam. Almanya´ya hiç geldinizmi?

Almanya´ya çok geldim. 10 sene geldim. Bazen herhafta sonu geldim. Almanya´da çok gezdim. Sonra Hollanda´ya, Viyana´ya gittik. Frankfurta ayda bir geldim… Oralarda 5-10 ki?iyle ba?lad?k, 3000-5000 ki?iye kadar toplad?k.

Bu Avrupa´da çok büyük bir rakam…

Tabi, 100 ki?i toplan?nca ´çok büyük izdiham oldu´ diyorlar. Avrupa´y? iyi biliyorum. Da? ba?lar?na ç?kt?m. Her yeri gezdik. Ayaklar?na gittim. Ramazanlarda geldim. Cuma ak?amlar? gelip, Pazar ak?amlar? dönüyordum uçak ile. Haftada 5000 kilometre yap?yordum… Ozamanlar? bizim camia çok az tan?n?yordu. ?lk sefer 1995de geldiler. Frankfurta gelmemi istediler… Oradada tabiki bir vehhabi s?k?nt?s? gördüm.

Almaya´daki müslümanlar?n durumunu nas?l de?erlendiriyorsunuz hocam?

Almanya´dakiler Türkiye´dekilere göre birbirine daha tutkun.

Az?nl?k olduklar? için mi?

Tabiki, kendi dinlerini korumak için daha tutkunlar. Mesela Türkiye´de bir evde namaz k?l?nd???nda, bir çocu?un ezan ve kamet okudu?unu bilmem, çünkü her yerde camilerden okunuyor. Ama Almanya´da ´kalk çocu?um, ezan oku´ deniliyor. Evlerden ezanlar sesleniyor. Her evden ezan ve kamet sesleri yükseliyor. Bu benim için önemli. Bu nereden geliyor? Dini korumaktan dolay?. Yani sokaklarda ezan okunmuyorya, onun için evde okuyup çocuklara bu ?uuru verme hassasiyeti… Birde eskiden maddi durum Almanya´da daha iyiydi. Uzaklara sohbet için gidilebiliniyordu. Mesela Frankfurtta sohbet yapt???m?zda, Viyanadan gelenler oluyordu. Otobüslerle, arabalarla geliyorlard?. Bir Kadir Gecesinde 3000-5000 ki?i toplad?k elhamdülillah. Avro döneminden sonra millet biraz fakirle?ti. Tesiri ne oldu? Uzaklardaki sohbete gidemiyorlar. Civardaki iller hiç biri gelemez oldu. Onun için ?uan Almanya´da 3000-5000 ki?i toplamak çok zor. Çevredeki insanlar, 50-100 ki?i zor geliyor. Onun için ?uan maddi durumdan dolay? ?slami hizmetlerde durakl?k oldu?unu dü?ünüyorum.

Hocam, Almanya´da son zamanlarda yeni hareketler olu?tu. Reform hareketleri. ´?slam? reform edelim, ayd?nlatal?m´ diyenler var. Bundan dolay? ´Ayd?nlanm?? ?slam´, ´Avrupa ?slam?´, ´Euro ?slam´ gibi kavramlar ortaya ç?kt?. Yani ?slam sanki Asya´da, Amerika´da, Avrupa´da farkl?ym?? gibi gösteriliyor. Hocam, ?slam´da reform olur mu?

?slam´da reform olmaz. ?çtihad olur. ?uanda içtihad yapabilecek kimse yok. Onun için ?uan k?yas yap?l?r. Mesela eskiden olmayan yeni bir ?ey ç?kt? diyelim. Eski kitaplardada bulunmayan bir ?ey. O zaman benzerlik aran?r, k?yas yap?l?r ve bu ?ekilde helal-haram hükmü verilebilinir. Ama reform ba?ka birsey.

Reform ne olabilir hocam?

Mesela ?öyle dersek reform olur: ´5 vakit namaz çok zor geliyor. Halk da yo?unla?t?. ??ler artt?. ?nsanlar?n gücü azald?. Namaz? 2 vakite indirelim.´ Bu kesinlikle olmaz. Yada ´hacc olmas?n, zekat bu sistemde olmas?n, zekat? herkes ayr? versin, ben anneme babama vereyim´ demek reformdur. Bukadar kolay bir ?ekilde hüküm veriyorlar. Allah´?n dinini de?i?tiriyorlar. Dini de?i?tirmeye lüzum yok. ´Hastay?m k?lam?yorum´ diyorsan, oturarak k?l. ´Oturarak k?lam?yorum´ diyorsan, kafan? sallayarak k?l. ´Kafam? sallayarakda k?lam?yorum´ diyorsan, zaten k?lmana gerek yok… Yani alternatifler zaten verilmi?. Reforma ihtiyaç yok. Çünkü her mesele alternatifiyle çözülmü?. Bu manada reform olmaz. Böyle bir görü?, yorum, içtihad olmaz.

Peki hocam, Allah sizden raz? olsun hocam.

Allah sizden raz? olsun.
Sizi yorduk, k?ymetli vaktinizi bize ay?rd?n?z. Çok te?ekkür ediyoruz.

Ben te?ekkür ediyorum. Allah hizmetlerinizi kabul etsin.

Publiziert in: Ayasofya, Nr.32, 2010

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …