Hz. Mehdi kimdir?

Hz. Mehdi kimdir?

 

Mehdi ile ilgili baz? noktalar iyi bilinirse, bu konuda gelen rivayetler ve yap?lan yorumlar daha iyi anla??l?r diye dü?ünüyoruz. ?öyle ki:
-Mehdi meselesi akideye dahil de?ildir. Yani, baz? ehl-i iman Mehdiyi inkar etse dinden ç?km?? olmaz, onun feyzinden mahrum kal?r, hizmetinden istifade edememi? olur.
-Mehdiyi ?ah?s olarak belirlemek zordur. Hemen her hizip, kendi üstad?n? veya ?eyhini mehdi görme temayülündedir.
-Mehdi olmak ayr?, kendini mehdi zannetmek ayr?d?r. Nitekim zaman zaman baz? meczuplar ç?kmakta ve kendilerini mehdi veya ?sa olarak takdim etmektedirler. Halbuki, mehdi kendisinin mehdili?ine de?il, ?slama davet eder. Bir peygamber „ben Allah?n elçisiyim, bana tabi olun“ der. Ama mehdi, „ben mehdiyim, bana uyun, yoksa küfre dü?ersiniz“ diyemez.
-Her as?r, ehl-i iman? ümitsizlikten kurtaracak bir mehdi manas?na muhtaçt?r. Yani, mehdi manas?ndan her asr?n bir çe?it hissesi vard?r.
-Bediüzzaman Said Nursi, mehdi konusunda çok k?ymetli bilgiler verir. Bunlar?n en mühimlerinden biri ?udur:
Bu zaman ?ah?s zaman? de?ildir. Eski zamanda baz? harika ?ah?slar ç?km??lar, k?ymettar hizmetlere vesile olmu?lar. Ama bu zamanda küfür ?ahs-? manevi olarak hücum etmektedir. Bu hücuma kar?? en büyük ferdi mukavemet ba?ar?s?z kalmaya mahkumdur. Onun için bu külli hücuma mukabil bir ?ahs-? manevi ç?karmak gerekir.
-Bediüzzaman Said Nursi, mehdiyetin üç merhalesinden söz eder:

1-?man
2-Hayat
3-?eriat

Risale-i Nur, temelde iman hizmeti görmekle beraber, di?er iki merhalenin de öncülü?ünü yapt???n? söyleyebiliriz. Hz. Peygamber (asm) ?slam davas?n?n temelinde yer alm??, sonraki ?slami hizmetlerin de temelini atm??t?r. Benzeri bir durumun mehdiyette olmas?na bir engel söz konusu de?ildir. Yani, iman hizmeti di?er iki hizmet alan?n? etkileyecektir. Bununla beraber, hayat?n geni? dairelerinde hizmet edilirken s?ra d??? baz? harika fertlerin eliyle bu hizmetlerin ifa edilmesi medar-? bahs olabilir. „Melikin at?yyelerini ancak mat?yyeleri ta??r.“ Bu kutsi hizmetlerin icras?nda elbette bir k?s?m maneviyat erleri istihdam edilecektir. „Her orman?n kendine göre aslanlar? oldu?u gibi, her meydan?n da ona münasip erleri vard?r.“
-„Mehdi kimdir? Ne zaman gelecektir?“ gibi sorular, bazen insan? as?l vazifelerinden al?koyabilmektedir. Bunun yerine do?rudan aktif hizmetle me?guliyet tercih edilmelidir. Hele hele mehdiyet konusunu tart??ma alan?na sokmaktan kaç?n?lmal?d?r. Nakledildi?ine göre, Said Nursi sürgünde iken saf gönüllü bir zat „efendim, üzülmeyin. Mehdi gelecek, her ?eyi düzeltecek“ der. Said Nursi, ?u anlaml? mukabelede bulunur: „Mehdi geldi?inde seni vazife ba??nda bulsun!“

 

Doç. Dr. ?adi Eren

Publiziert in der Ayasofya 38, 2012