Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

 

 

Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi (sav) anlatabilmek için binlerce kilometre katediyorsunuz. Bu nas?l bir duygu?

 

Peygamberimizi (sav) anlatmak için takat yetse, uçakla de?il, arabayla de?il, yüreyerek gitmek gerekir. Gönülde var, ama bazen takaat yetmeyebilir. En büyük ?erefimiz, bizim dünyada ve ahirette ?erefimiz Hz. Muhammed (sav)´dir elhamdülillah. Resulullah´? anlatabilece?imiz her zemin benim için önemlidir. Onun için ko?up geliyoruz. Almanya´ya veya di?er Avrupa ülkelerine giderkende ayn? duygularla gidiyoruz. Bu bir seyahat de?il. Netice itibariyle ir?ad görevi. Hak etmesek dahi, bir taraf?nda olmak bizim için ?erefdir.

 

Yani bir nevi sahabelerin di?er ülkelere gidip tebli? vazifesini yapmalar? gibi bir ?ey…

 

Tabi onlar bu i?i çok asilce yap?yorlard?. ??i çok hak ederek yap?yorlard?. Onlar seçkin insanlard?. Bizde kendi gücümüze göre yapmaya çal???yoruz. En az?ndan bu hizmette bir ilki ba?ard???m?z? dü?ünüyorum. Bizden sonra gelecek olanlar bunu a?acaklar in?aallah. Hatta bizim s?rt?m?za binip, yukar?ya ç?kacaklar.

 

Peki hocam, Türkiye´deki ve Avrupa´daki programlar?n aras?nda fark görüyormusunuz?

 

Türkiye tabiki çok daha yo?un. Her gün bir yerde program?m?z oluyor. Bazen 10.000 ki?i, bazen 5.000 ki?i dinlemeye geliyor. 20.000 ki?inin biraraya geldi?i dahi oluyor. Bu Türkiye´nin yo?unlu?undan kaynaklan?yor. Avrupa´da öyle degil. Mekan ve mesafe olarak çok da??n?k insanlar?m?z. Onun için buralar?da güzel oluyor, ama Türkiye´deki programlar çok daha canl?, çok daha heyecanl? geçiyor. Kat?l?m çok daha fazla. Ama her bir yeri ?artlar?na göre de?erlendirmek laz?m.

 

Gurbetçilerden ald???n?z izlemler nas?l, hocam?

 

Gurbetçilerimizin içerisinde çok büyük muhabbetle çal??anlar?m?z var. Gurbetçi karde?lerimizin bugün bu noktaya gelmelerinde bu karde?lerimizin çok büyük rolleri var. B?kmadan, usanmadan ve bir?eyleri fazla tüketmeden yollar?na devam etmelerini tavsiye ediyorum. Üslup çok iyi seçilmeli. Avrupa´ya gelen hatiplerin çok iyi seçilmesi gerekiyor. Çünkü gelenler ?slam´? temsil edecekler. Bunun en önemli yollar?ndan biri, buras?n?n kendi ilahiyatç?lar?n? yeti?tirmesi. Kendi hocas?n?, kendi alimini, buras? burada yeti?tirmeli.

 

Peki sizce gurbetçiler ?slam? temsil edebilmek için nas?l davranmal?lar?

 

Hz. Ebu Zerr el-Gifari müslüman oldu?unda, kalk?yor, Kabe´nin avlusunda ba??r?yor. Sonra o kadar darbe yiyor ki, onu görenler ´kandan bir heykele dönü?tü´ diyorlar. Hz. Muhammed (sav.) Ebu Zerr´i ça??r?yor ve ´Memleketine geri dön. Ben gelinceye kadar sus. Sonra tebli? et´ diyor. Metod bu. Uygun zamanda, uygun zeminde mutlaka ir?ad görevini yapmak ve bu hizmeti yaparkende ´En iyi ben yapmal?y?m´ demek, ama ´En iyi yapan benim´ demek de?il. ´En iyi ben yapmal?y?m´ diyerek kendini motive etmek. Bunu yaparsak, zannediyorum çok mesafe katedece?iz. Ama Avrupa´da katedilmesi gereken çok mesafe var. Ben, Avrupa´da ve dünya´da ?slam´?n do?ru alg?lanmad??? endi?esindeyim.

 

Sizce bu yanl?? anla??lma nereden kaynaklan?yor?

 

Bizden kaynaklan?yor. Tamamen bizden kaynaklan?yor. ?slam´?n ?iddetten yana olmad???n?, ?slamiyetin rahmet dini oldu?unu, bar?? dini oldu?unu çok iyi anlatmam?z gerekiyor. ?slam´a yönelik korkular? gidermemiz gerekiyor. Bunu yapacak olanda Türkiye´den bizler de?iliz. Misafir olarak gelenler de?il. Burada ya?ayanlar yapacaklar.

 

Peki sa?olun hocam, Allah raz? olsun.

Publiziert in der Ayasofya 38, 2012

Dies könnte Sie interessieren

Murat Gö?ebakan ile söyle?i

Murat Gö?ebakan ile söyle?i   Murat bey, uzun süre hastanede kald?n?z. ?uan sizi çok iyi …