Kiliseler Bo?al?yor, Camiler Doluyor

Kiliseler Bo?al?yor, Camiler Doluyor

Geçenlerde ya?murlu bir havada karde?imi ve arkada??n? bal?k tuttuklar? gölden almaya gittim. Alman askeri elbiseli birisi elini uzatarak,

“Es selam?n aleyküm, ben Sait” diyerek beni selamlad?. “Aleyküm selam” ve tan??madan sonra bunlar? gidecekleri yere b?rakt?m. Sonradan bu Alman askerini hakk?nda karde?im meseleyi anlatt?.

“Sait`in ismi önceden Simon idi. 6 y?ld?r arkada??z ve devaml? bizimle geziyordu. Annesi Alman babas? ?talyan`d?r. Bir gün restoranda yemek yerken o domuz sosisi sipari? verdi. ?aka ile yana??na bir tokat at?p bizim yan?m?zda böyle ?eyler yememesini söyledim. Yeme?ini b?rakt? ba?ka yemek ?smarlad? ve nas?l Müslüman olunur anlatmam? istedi. Arkada??m?n babas?na kendisini götürdük, ikimizin huzurunda kelimeyi ?ahadet getirerek Müslüman olup Sait ismini ald?. Yeni dinini müjdelemek için ko?arak ailesinin yan?na gitti. Ailesi onu kutlamak yerine bütün e?yalar?n? bir bavula toplay?p d??ar? att?. Bir kaç gün bizim evde kald?ktan sonra gidip askere yaz?ld? ve ?imdi bir Müslüman Alman askeridir. Ona bölü?ünde helal et ve Müslümanlar için haz?rlanm?? yiyecekler veriyorlar. Sonradan ailesi ile yine bar??t? ve onlar? ?slam dinine geçirmeye u?ra??yor.”

Simon`un, Sait olup ?slam dinine geçmesi Almanya da nadir bir olay de?ildir. Almanya n?n devlet televizyon kanal? ARD`nin verdi?i bir haber de y?lda 4 bin Alman?n ?slam dinine geçti?i belirtiliyor.

1979 Y?l?na kadar dünyada Müslümanlar sesiz sedas?z kuzu gibi ya??yorlard?. ?mam Humeyni ?ah, R?za Pevhlevi`yi taht?ndan uzakla?t?r?nca dünyan?n gözü ?slamiyete çevrildi. 2001 y?l?nda Amerika`da ikiz kulelerin havaya uçurulmas?yla ?slama merak giderek artt? ve Avrupa halk? ?slam hakk?nda kitaplar okuyup ?slam dinine geçmeye ba?lad?lar.

Almanya`da y?lda 4 bin yeni Müslüman çok gibi görünse de Fransa`da ?slam dinine geçenlerin ortalama say?s? y?ll?k 90 bin`dir. Yeni Müslümanlar?n yüzde 60`i akademisyen, yani bir üniversite mezunudur. Ço?unlu?unu kad?nlar olu?turuyor. Kad?nlar?n ?slam dinine geçmelerinde en büyük etkenin “örtünme” oldu?u vurgulan?yor. Yeni örtünen kad?nlar kendilerini daha huzurlu, kad?ns? hissettiklerini aç?kl?yorlar.

Di?er bir ara?t?rmada, yine Almanya`n?n en eski ve çok tirajl? “Stern” dergisi ?slam geçi?lerin sebebini söyle aç?kl?yor.

“H?ristiyanlar?n ço?u inançlar? hakk?nda tam bilgili de?iller ve bir aray?? içindeler. Ayr?ca H?ristiyanl?kta üç ba?l? bir tanr? var. Yani Tanr?, onun o?lu (Hz. Isa), ve Kutsal ruh. Hz. Isa tanr?n?n o?ludur ve kendisini insanlar?n günahlar? için çarm??a gerdirmi?tir. Kutsal ruhun ne oldu?unu ço?u H?ristiyan anlam?yor. ?slam dininde ise bütün her konuya çözüm ve aç?klama getirilmi?tir. Hz. Muhammet bir insand?r ve onun yapt??? reformlar günümüzde de insanlar? etkiliyor.

Ara?t?rmalarda ba?ka bir gerçek ortaya ç?k?yor. Camilerin say?s? artarken yaln?z, Essen ?ehri bölgesinde 2008 y?l?nda 100`den fazla kilise kapat?lm??t?r. 2015 y?l?na kadar en az 700 Katolik kilisesinin kapat?lmas? planlan?yor.

Almanya da ilk cami 1915 y?l?nda ?ngiliz sömürgesinde olan Afrika ülkelerinin Müslüman askerlerine, Almanlara esir dü?ünce Berlin`de kurulmu?tur. 2009 y?l?nda 3 bine yakin cami var ve bunlar?n bir k?sm? Osmanl? tarz?nda minarelidir.

Efendim, Türkiye`de baz?lar? bazen ç?k?p, kendi akl?na göre ?slam hakk?nda konu?uyor ve ekliyor. “Türkler zorla Müslüman olmu?lard?r. “ Türklerin eski dinlerinde, tek tanr?l? dindir. Daha modern bir din olan ?slam dinine geçmelerinin sebebi budur. Türkler Müslüman olmadan H?ristiyanl?k 900 y?l önce do?mu?tu ve halk ra?bet göstermemi?tir.

Örne?in; Kiliselerde ön s?radaki sandalyeler minder, yast?kl?d?r. Arka s?rada yine tek ki?ilik sandalyeler vard?r. Onun arkas?nda s?radan banklar var. Her ki?i kendi maddi imkan ve makam?na göre ön s?rada para kar??l??? yer ay?rt?l?yor veya bir müddet için sat?n al?yor. Camide ilk saflar kim önce giderse onundur. Tanr?n?n evinde ve huzurunda e?itlik böyle olur.

Memet AYDEM?R

memet.aydemir@yahoo.de

Publiziert in: Ayasofya, Nr.32, 2010