K?yamet günü

K?yamet günü Allah’tan korkarak peygambere iman edenler ve haktan yüz çevirip kibirlenenler Allah‘?n mizan?nda bulu?acaklard?r. O gün fani hayat?n hesap günüdür.. Seyyid Kutub

 

Her varl???n ve e?yan?n sonu oldu?u gibi bu dünyan?n da bir sonu var. Kuranda k?yamet diye nitelendirilen sonun neye benzedi?i ve nezaman ve nas?l olaca??n? Allahtan ba?ka kimse bilmiyor. Ve bu yüzden k?yameti bize en iyi anlatabilen O dur. K?yamette bizi nelerin bekledi?ini ve kimlerin nas?l bir ?ekilde yarg?lanaca??n? sadece Allah biliyor. Bu yaz?da Rabbimizin Kur-an´? Kerim´de bize o ?iddetli günü, yani k?yamet gününü nas?l anlat???n? Seyyid Kutubun ‚Fizilal-il Kuran‘ tefsirinin yard?m? ile anlamaya çal??aca??z.

 

K?yameti anlatan yüzlerce ayet oldu?u için biz Abese ve Tekvir Surelerindeki k?yamet ayetlerini ele alaca??z.

 

Abese suresinde ?öyle yaz?yor:

 

Abese

 

33: O muazzam gürültü, k?yamet kopup geldi?i zaman,

34-36: O gün, ki?i karde?inden annesinden, babas?ndan, kar?s?ndan ve o?ullar?ndan kaçar.

37: O gün, herkes kendi derdine dü?er.

38-39: O gün bir tak?m yüzler ayd?nl?kt?r, gülmekte ve sevinmekdedirler.

40-41: O gün bir tak?m yüzlerde tozlanm?? ve onlar? karanl?k bürümü?tür.

42: ??te bunlar inkarc? olanlar, Allah‘?n emrinden ç?kanlard?r.

 

Kulaklar?n zar?n? parçalayacak derecede ?iddetli olacak ‚o muazzam gürültü‘, fezalar?n parçalanmas? s?ras?nda kulaklara ak?eden sesdir! Bu ?iddetli sesle ?u sahneye haz?rl?k yap?l?r: Bu dünyada ayr? kalmaktan korktu?umuz ve her f?rsatta koruyup kollamaya cal?st?g?m?z aile bireylerimizden ve yak?nlar?m?zdan kaç?? sahnesi: “34-36: O gün, ki?i karde?inden annesinden, babas?ndan, kar?s?ndan ve o?ullar?ndan kaçar.” Bunlar öyle s?k? ba?larla ba?lanm?? kimselerdir ki fani dünyada ayr?lmay? ve birbirlerinden kaçmay? asla dü?ünmezlerdi. Fakat bu gürültü bu s?k? ba?lar? ve alakalar? paramparça etmekte ve koparmakta.

 

Ama bu sahnede as?l insanlar kendi nefislerinden korkarlar. Kendi dert ve durumlar? ba?kalar?yla ilgilenmeye f?rsat dahi vermez. “37: O gün, herkes kendi derdine dü?er.” Bu ifadenin gerisindeki mana derindir, gizlidir ve dü?ündürücüdür. Kalbleri ve hisleri derinden derine i?gal eden bu ?zd?rapl? tasvir için bundan daha k?sa ve sumullü bir tabir bulunamaz.

 

Surenin devam?nda Allah?n terazisine ç?kacak olanlar?n hali anlat?l?r. ?ki çe?it insan anlat?l?yor. Bunlardan ilki nurlanm??, ayd?nlanm?? müjdelenmi? sevinçli kimselerdir. Rablerine ümit ba?lam?? onun r?zas?n? elde ettiklerine inanm?? insanlard?r. Veyahut, o ak?llar? durduran korkudan sonra varacaklar? yeri, mekan ve mevkilerini anlay?nca sevindiler ve yüzleri ayd?nland?: “38-39: O gün bir tak?m yüzler ayd?nl?kt?r, gülmekte ve sevinmekdedirler.”

 

“40-41: O gün bir tak?m yüzlerde tozlanm?? ve onlar? karanl?k bürümü?tür.” Hesaba çekilecek olan ikinci kategorideki kimselerin yüzlerini hüzün ve pi?manl?k sarar. Yapt?klar? ?eyler önlerine serilmi?, en küçük ayr?nt?ya kadar gösterilir amelleri. Kendilerini bekleyen cezalar? iyiden iyi anlam??lard?r. „Onlar inkarc? ve asi kimselerdir..“ Bunlar Allah?n Hz. Muhammed (sav.) arac?l??? ile koydu?u hudutlar? a?an, Ona inanmayan ve haram i?leyen kimselerdir.

 

Böylece her iki s?n?ftaki insanlar?n durumlar?n? kavram?? bulunuyoruz. Hangi s?n?fa daha yak?n oldu?umuzu dü?ünüp, ilk s?n?fa yakla?ma gayretinde bulunal?m. Allah bizi ayd?nl?k ve gülen yüzlerden eylesin.

 

Tekvir:

 

1: Güne? dürülüp ????? kalmad??? zaman,

2: Y?ld?zlar dü?üp söndü?ü zaman,

3: Da?lar yürütüldü?ü zaman,

4: Do?urmas? yakla?m?? develer terkedildi?i zaman,

5: Yabani hayvanlar bir araya topland??? zaman,

6: Denizler kaynay?p birbirine kar??t??? zaman,

7: Canlar çiftle?tirildi?i zaman,

8-9: K?z çoçu?unun, hangi suçtan ötürü diri diri topra?a gömüldü?ü soruldu?u zaman,

10: Amel defterleri aç?ld??? zaman,

11: Gök yerinden oynat?ld??? zaman,

12: Cehennem k?z??t?r?ld??? zaman,

13: Cennet yakla?t?r?ld??? zaman,

14: Herkes ne yapt???n? görecektir.

 

Bu anlat?mlar bilinen do?a kanunlar?n? tamam?yla altüst eden bir de?i?ikli?in göstergesidir.

 

„Güne? dürülüp ????? kalmad??? zaman,“ Ayette geçen güne?in dürülüp, ?????n?n sönmesi veya so?umas? diye alg?lanabilir. Bir nevi güne? tutulmas? gibi.

 

„Y?ld?zlar dü?üp söndü?ü zaman,“ Y?ld?zlar? yerli yerinde tutan nizam?n bozularak da??lmas?, ?????n?n sönmesi, nurunun kararmas? anlam?na gelir.

 

Da?lar yürütüldü?ü zaman,“ Da?lar?n köklerinden sökülüp ç?kar?lmas?, havada hallaç pamu?u gibi at?l?p da??lmas? ve uçu?malar? gibi anla??lmaktad?r. Bir ba?ka surede: „Sana da?lar? soruyorlar, onlara de ki: Rabbim onlar? yerlerinden söküp ç?karacakt?r“ (Taha 105). Her iki ayette anlat?ld??? üzere da?lar sonunda sa?lam ve istikrarl? hallerini kaybedecekler.

 

„Do?urmas? yakla?m?s develer terkedildi?i zaman,“ Bu ayeti bu devirde idrak etmek belki daha zor olacak, çünkü deve o zamanlarda Araplar?n sahip olduklar? en k?ymetl? ve en iyi hayvan idi. Kendisine süt ve yavru verece?i yak?n oldu?u için onun yan?nda en de?erli varl?kt?r. O korkulu anda en de?erli mallar?n? bir kenera at?p, korku ile kaçmaya ba?larlar. Bu devirde gebe develer i?imiz, e?imiz, ailemiz, hobbylerimizdir; bizde k?yamet gününde bunlar? b?rak?p kendi halimizle ugrasa??z.

 

„Canlar çiftle?tirildi?i zaman,“ tabiri ile muhtemelen ruhlar?n yeniden dirilmeleri s?ras?nda cesetlerle birle?mesini kasdetmektedir. Ayn? toplumdan olan ruhlar?n kendi s?n?f?nda toplanmas? da demektir. ?u ayeti kerimede buyruldu?u gibi: „Sizler üç s?n?f oldunuz“(Vakia 7); biri Muharrabin, biri Ashab-? Yemin, digeri de Ashab-? ?imal.

 

„Kiz çocu?unun, hangi suçtan ötürü diri diri topra?a gömüldü?ü soruldugu zaman,“ Hepimizin bildi?i gibi cahiliye devrinde k?z çocuklar? fakirlik veya ay?planma korkusu ile diri diri gömülüyordu. Kad?nlara yap?lan kötü muameler ?slam?n geli?i ile son bulmu?tu. Allah çocuk öldürmeyi yasaklad? ve bunun k?yamet gününde hesaba çekilecek mevzulardan biri oldu?unu beyan etti. Ve bu ayetten sonra as?l K?yamet anlat?l?yor..

 

„Amel defterleri aç?ld??? zaman,“ Art?k insanlar?n yapt?klar? amellerin aç??a vuruldu?u an gelmi?tir. Her?eyin aç??a vurulaca?? hakikati nefislere çok a??r gelen bir i?tir. Nice örtülü kirli i?ler vard?r ki, aç?klanmas? sahibine son derece utanç verecek, korkmas?na ve titremesine sebep olacakt?r. ??te bunlar K?yamet günü bütünüyle ortaya konulacakt?r. Her gizli ortaya ç?kacak, her meçhul bilinecek, her nefis hüküm ve hesap yerinde, önceden yapt??? ?eylerin önünde duracakt?r. Etraf?na bakt???nda ise her ?eyi de?i?mi? ve altüst olmu? bir vaziyette bulacakt?r.

 

Kalblerdeki gizliliklerin aç?klanmas? semada da kar??l??? ?öyle bulmaktad?r: „Gök yerinden oynat?ld??? zaman,“. Bunun nas?l olaca?? hususunda kesin bir delil yok. Ancak Seyyid Kutubun görü?üne göre „?nsano?lu kubbeye bakt??? zaman semada zahiren görebildi?i seyleri ve de?i?ikleri art?k hiçbir surette göremeyecektir.“

 

O korkunç günün son safhas? ?öyle buyurulur: „Cehennem k?z??t?r?ld??? zaman, Cennet yakla?t?r?ld??? zaman,“ Cehennem bütün gücüyle ate?lenip alevlendirilir, s?cakl??? ve yak?c?l??? son derece art?r?l?r. Bunun nerede, nas?l ve nelerin yak?laca??n? Allah bilir. Nelerin yak?laca?? husununda „Onun yak?t? insanlar ve ta?lard?r“ ayeti kerimesi olsada, bu cehennemliklerin at?ld??? zaman olacakt?r Allahu alem.

 

Cennet ise o gün, (cennetliklere) bütün güzellikleriyle yakla?t?r?lacak. Giri? kolayl?klar? ve kap?lar? çok yak?ndan gösterilecektir. Bu ifade sanki oraya ayaklar?yla kay?yormu? hissiyat?n? verecek.

 

Tekvir suresinin kalblerde ve zihinlerde yerle?mesini istedi?i hedef, insan?n her nekadarda bitmeyecek, y?k?lmayacak gibi görünen bu fani dünyadan kurtulup ahireti hat?rlay?p, ona haz?rlanmakt?r. Her amelin eksiksiz sual edilece?i, iyi yada kötü her ne varsa kar??l???n? bulaca?? o günü unutmamak.

 

Allah bizi K?yametin ?iddetli manzaralar?nda s???nacak bir gölge, bir liman nasip etsin. „O gün O´nun gölgesinden ba?ka bir gölge yoktur.“ Onun gölgesini hakedenlerden eylesin.

 

 

Selam ve Dua ile..

 

Tu?ba Temizsoy

tugbatemizsoy@hotmail.de

Publiziert in der Ayasofya 38, 2012