Evden d??ar? ç?karken…

Evden d??ar? ç?karken…

 

?nsano?lu beden ve ruhtan ibaret oldu?u için, hem maddeye hem de manaya (maneviyata) ihtiyac? vard?r. Bedenin ihtiyac? (ya?am için) yemek ve içmek gibi hayati fiilerdir. Ruhun g?das? ise sevgi, muhabbet ve ?efkat gibi unsurlad?r. Fakat ruh s?rf bununla da yetinmez, Bunlar onu tatmin etmez. Sa?l?kl? ve huzurlu bir ruh için, dengeli bir hayat için hiç ku?kusuz her (inançl?) insan ibadete muhtaçt?r. ?badetten (namazdan) ziyade insana güç ve kuvvet veren ve maalesef günlük hayat?m?zda bir hayli ihmal edilen çok önemli unsur da duad?r. Dua yap?ld??? anlarda yapan ki?iye Allah’? hat?rlatt?r?r ve onunla olan ikili ili?kiyi (rab – kul – ili?kisini) tazele?tirir, peki?tirir ve canland?r?r. ?nsano?lu ise genelde hep ba?? belaya girdi?inde veya hüzünlü anlar?nda, s?k??t??? durumlarda rabbine yönelir ve ondan yard?m ister. Mutlu ve kedersiz anlar?nda ise, Allah’a teveccüh etmeye (yönelmeye) gerek duymaz ve bunu ihmal eder…

 

Ya?am?? oldu?umuz bu zamanda maddiyata fazlas?yla dü?kün olan tüketici bir toplum içindeyiz. Bu maddeye dü?künlük belki s?rf dünya hayat?na inanan ve ahirete inanmayan insanlar için bir gerekçe ve e?lence olarak görülebilir. Fakat ahirete ve ebedi hayata, as?l hayata inanan insanlar için bu böyle olmamal?d?r. Bir türlü gözü doymayan insano?lu nefsi terbiye ile gözünü doyurmas?n? bilmelidir. Az ama öz ile iktifa etmelidir (yetinmelidir). Özden kast?m, daima güzeli tercih etmek, esteti?e ve temizli?e önem vermektir.

 

Maddenin ve maddiyat?n içinde bo?uldu?umuz için, manevi alemlere ve boyutlara dalmaya hiç f?rsat?m?z olmuyor. Gün 24 saatten ibaret. Bunun üçte biri (bence çok bile, en fazla alt? saat kafi gelmesi gerek) uyku ile geçiyor desek… Kala kala ne kal?yor ki? Eee bu kalan zamanda da yap?lacak o kadar çok ?ey var ki… Her?ey çok çabuk ve acele yap?lmas? gerekiyor günümüzün toplumlar?nda. ?nsan kendi gölgesine bile yeti?emiyor. Sürekli tela? içinde ve bir türlü kendine, özüne ve içine giremiyor. Girme f?rsat? olmuyor. Bir türlü sükuneti bulam?yor. Ve zaten çok k?sa olan ömrünü böylece sürdürüp bitiriyor.

 

Fakat insano?lunun ara s?ra kendisiyle ba? ba?a kal?p, tefekkür etmesi onun iman sa?l??? için ?artt?r. Bu uzlet an?n? ya?amak ve ondan güç toplamak insan?n iman?n? tazeler ve filizlendirir. „Benzini bitmi? bir araban?n tank?n? doldurmak“ mahallinde sarfedilen güzel bir mecazi misaldir. (Burada Gazali’nin ?hya’s?ndaki „Uzlet“ bölümüne dikkat çekmek isterim.)

 

Maneviyattan bahsettik, dua dedik. Allah insana günlük hayatta manevi geli?im için o kadar çok imkan verip sunmu? ki. Önce bilmek, sonra uygulamak gerek.

 

??te buna ili?kin çok güzel ve isabetli bir misal vermek istiyorum. Bir formül diyelim. Uygulamas? çok basit ve hiç fazla zaman harcamayan bir i?. Ve sonuç itibariyle harcanm?? oldu?u o k?sac?k vakitten sonra uzun tesir b?rakan bir formül. Bahsetti?im formülün s?rr? MUAVVEZETEYN SURELERIDIR, yani FELAK ve NAS SURELERIDIR. Malum Felak ve Nas sureleri Kuran’? Kerim’in son iki sureleridir, yani 113’üncü ve 114’ üncü surelerdir. Bu surelerle Allah kullar?na kendisine s???nma imkan? tan?d??? için, muavvezeteyn, yani (iki) s???nma suresi ad?n? alm??t?r. „Euzu“ demekle „Ben s???n?r?m“ diyoruz ya. Allah Rasulu bu iki sureyi mümkün mertebe hiç dilimizden dü?ürmemizi tavsiye ediyor. Yani bu bir sünnettir. Kendisi bilhassa geceleri yatmadan önce bu iki sureyi muhakkak okurmu? ve ard?ndan kendisini uykuya verirmi?. Felak ve Nas sureleri içerik bak?m?ndan hakikaten önemlidir ve a??r konular? ele al?r. Uzunluk aç?s?ndan k?sa da olsalar, içeri?i geni?tir. Burada „Yarat?lanlar?n ?errinden, hasetçilerin (k?skançlar?n) ?errinden, vesvese veren ?eytan?n, cinlerin ve insanlar?n ?errinden“ Allah’a s???n?l?yor.

 

Muavvezeteyn surelerini manevi bir kalkan, manevi bir z?rh olarak de?erlendirmek mümkündür. Onlar insan? korur, manevi hamimize (Allah’a) s???nd?r?r. Ve evden d??ar? ç?karken, kimlerle, nelerle kar??la??laca?? bilinmedi?i için, böyle bir z?rha ve kalkana herkesin ihtiyac? vard?r.

 

Evet, evden d??ar? ç?karken kap?n?n e?i?inde, orada unutulduysa en geç merdivenleri inerken veya yolda yürürken. Orada da m? unutuldu? O zaman ya araban?n içinde veya durakta beklerken, mutlaka ve mutlaka bu sureleri okuyal?m. Onlar? okumay? al??kanl?k edinelim. Ad? üstünde al??kanl?k. ?nsan bir ?eye bir defa al??t??? zaman, onu unutmuyor ve f?trat gere?i al??t??? içinde sürekli tekrarl?yor. (Rutin dedi?imiz ?ey olsa gerek).

 

?ahs?m?za oldu?u gibi, ayn? zamanda evlatlar?m?za da (g?yab?na bile olsa) bu sureleri sürekli okumak ve kendilerine de bu sureleri okumalar?n? ö?retip tavsiye etmek laz?m. Böylece bir Peygamber sünnetini onlara günlük hayatlar?yla ba?da?t?r?p, aktüel bir ?ekilde ö?retmi? oluruz. Dini ya?amak ve ya?atmak bu tür olaylarla gerçekle?ir.

 

Bu önemli hususlarda evlatlar?m?z? lütfen ihmal etmeyelim. Bu tür misallerle ve bu misalleri günlük hayat?m?zda tatbik edip, uygulamakla, onlar? Allah’a yakla?t?ral?m ve onlar?n maneviyat?n? geli?tirelim. Bu sureleri okumakla Allah onlar? koruyaca??n? ve bu sureleri okumakla kendi lehlerine hareket etmi? olduklar?n? onlara bildirelim.

 

Sabahlar? evlatlar?m?z okula gitmek için evden d??ar? ç?karken, onlar? MUAVVEZETEYNLERLE gönderelim. Ve kap?da onlar?n da bu sureleri okumalar?n? kendilerine hat?rlatal?m. Maddi az?kalar?n? çantalar?na koyduktan sonra, birde manevi az?klar?yla donatal?m. Bilhassa son zamanlarda ortal?kta sap?klar?n dola?t??? ve Allah’?n günü bir yavrunun ölümle sonuçlanan cinsel tacizlere u?ray?p, kurban gitti?i ?u ca?da? Avrupa’da i?te bu tür dua ve surelere haddinden fazla ihtiyac?m?z vard?r. Allah hepimizi maddi ve manevi pisliklerden korusun. Bilhassa kendisine s???nan insanlar? ve o suçsuz ve körpecik yavrular?m?z?. AM?N!

 

 

Selma Öztürk

oeztuerk.s@gmx.de

Publiziert in der Ayasofya 38, 2012

Dies könnte Sie interessieren

Merhum Mehmed Akif Ersoy’un ölümy?ldönümü münasebetiyle

Merhum Mehmed Akif Ersoy’un ölümy?ldönümü münasebetiyle     … O ?stiklal Mar??m?z’?n yazar?, milli ?air …