Murat Gö?ebakan ile söyle?i

Murat Gö?ebakan ile söyle?i

 

Murat bey, uzun süre hastanede kald?n?z. ?uan sizi çok iyi görüyoruz. Durumunuz nas?l?

 

Rabbime binlerce ?ükür olsun. Allah her?eyin hay?rl?s?n? versin. Gelen her?ey bizimdir. ?yi de olsa, kötü de olsa. Allah´dan gelene eyvallah deriz. Ötesi Latif´dir.

 

Ne kadar kald?n?z hastanede?

 

Yakla??k 230 gün kald?m.

 

Peki hastaneden önceki Murat Gö?ebakan ile hastaneden sonraki Murat Gö?ebakan aras?nda fark var m??

 

Fark yok. Olmamal? zaten. Daha önce nas?lsam, ayn?y?m. Bir de?i?iklik olacaksa, o zaten geçmi?te var. Bunu biryerlere ba?laman?n anlam? olmaz. Çünkü bir?ey olacaksa, geçmi?te var olmal?. Latif´dir ötesi.

 

O zaman ?öyle soray?m: Hastal???n?z size neler katt??

 

Tabi daha hümanist, daha yo?un duygular geli?meye ba?lad?. Olaylara bak?? aç?n?z de?i?iyor.

 

Hastal?k döneminde sanat camias?ndan destek ald?n?z m?? Sanatç? dostlar?n?zdan?

 

Manevi destek ald?m. Geldiler, ziyaret ettiler. Güzel abilerimiz, güzel karde?lerimiz geldiler. Ziyaret ettiler. Ama maddi olarak asla. Maddi destek almad?m. Benim zaten materyalist beklentilerim yok.

 

Murat bey, dönü?ünüzü yeni bir CD´ile, konserlerle yapt?n?z. Bu CD nas?l olu?tu?

 

CD hastanede olu?tu.

 

Hastanede yazd?ysan?z oradaki ruh haliniz CD´ye yans?d?m??  

 

Yani, yar?s?ndan fazlas? yans?d? diyebilirim. %60? yans?d?.

 

Peki o zaman dinleyicileri nas?l parçalar bekliyor?

 

Bence albümü al?p dinlesinler. Çok güzel parçalar var. Ayr?ca tüm gelirler bir ilk okul yapmak için harcanacak. Herkes bir albüm alsa, herkes bir çivi çakm?? olacak. Bunun d???nda proje olarak bir de bir vak?f kuraca??z.

 

CD demi?ken, korsana kar?? bir tedbir alabiliyormusunuz?

 

Korsan bitti…

 

Bitti derken?

 

Korsan sat?lm?yor hiç bir yerde.

 

?nternette var… Ona kar?? bir tedbiriniz var m??

 

Hay?r, hiç bir tedbir almad?m. Onlar direk gol at?yor. Ona yapabilecek bir?ey yok.

 

„Ay yüzlüm“ parças? çok iyi tutulmu?tu. Bu kadar iyi olaca??n? bekliyormuydunuz?

 

Yok, aç?kcas? beklemiyordum. Zaten beklenmezde. Ben bugün bunu yapaca??m, diye yola ç?kamay?z. Ne olursa olsun, bir?ey yapars?n, yola ç?kars?n. Sen en iyisini, en lay???n? yapmaya çal???rs?n. Gerisini Allah´a havale edersin. Allah verir. Latif olan Allah isterse veriyor.

 

Peki, Müzik dünyas?na nas?l girdiniz?

 

Ben her zaman müzisyendim zaten. Konservatuar mezunuyum. Çocuklu?umdan beri bir çok müzik aleti çalabiliyorum. Hatta üniversitede hocal?k dahi yapt?m.

 

Murat bey, sizin kendi çizginiz, örf ve adetiniz var. Bu camiada nas?l kendinizden ve de?erlerinizden ödünç vermeden kalabiliyorsunuz?

 

Benim çizgim kal?n. Ben buyum. Böyleyim ben. R?z?k Allah´dan. Ödünç verenler varsa, onlar çizgilerini kal?n koyamad?klar?ndand?r.

 

Biraz Almanya´y? konu?al?m. Öncelikle Almanya´da konserler var m? planda?

 

Evet Almanya´ya sürekli geliyorum. Gurbetçilerimizi seviyorum.

 

Murat bey, sizde uzun zaman Almanya´da kald?n?z. Çok Almanya´ya gidip geldiniz. Orada belli bir kitleniz var. Bir sanatç? gözüyle gurbetçili?i nas?l de?erlendiriyorsunuz?

 

Ben oral?y?m zaten. Ben oran?n çocu?uyum. Berlin´de büyüdüm. Me?hur Kreuzberg´te. Yani bütün türklerin bulundu?u, almanlar?n bile ´Küçük ?stanbul´ dedikleri yerde büyüdüm. Almanya´da do?mad?m, ama Berlin´de büyüdüm.

 

Peki gurbetçili?i biraz bilirsiniz o zaman… Hasret, vatan? özlemeyi…

 

Gurbet diye bir?ey yok art?k. Bundan 15 sene önce vard?. Ama art?k yok. Bitti. Aç telefonu, konu? istedi?in ki?iyle, istedi?in zaman. ?nternetle görü?. Onun için, gurbet nerede kald?? Hiç bir ?ey kalmad?. Art?k 50€ verip, Türkiye´ye uçabiliyorsun. Anlatabiliyormuyum? Onlar bitti, yani. Gurbetçilik eskide kald?.

 

Yani gurbetçili?in tarifi de?i?timi diyorsunuz?

 

Gurbet kelimesi bitti art?k. Çünkü dünya küçüldü. Globalizm dünyay? ufaltt?. Gurbetçili?i bitirdi. Yani ben bir gün önce Amerika´dayd?m. Ama bak ?imdide buraday?m, ?stanbul´day?m. O zaman bunun gurbeti nerede kald?? Bitti… Ama ?u var, Almanya´daki karde?lerimde kendileri yava? yava? çözülecekler.

 

Peki nesiller aras? irtibat? siz nas?l alg?l?yorsunuz?

 

?uan 3. nesil var. En kötüsü 2. nesildi. Aradaki nesil. Onlar arada kald?. Onlar ne türk oldu ne alman oldu. Onun için bulundu?un yere uyum göstereceksin. Ama kendi özünü kaybetmeden. Bukadar. Benim söyledi?im bu.

 

Peki en büyük sorun ne sizce?

 

En büyük sorun, orada kendi ülkeni ya?amaya çal??mak. Yani Türkiye´nin kurallar?yla orada ya?amaya çal???yorsun. ??te bu problem. Halbuki entegre olup, kendi özünü kaybetmessen, huzur içinde ya?ars?n oradada. Bunu ba?aranlar var. Çok üst seviyeye gelen insanlar var. Arada kalanlarda halen köyüne peynir ta??yanlar. Halen para ta??yanlar. Hal? ta??man?n, kilim ta??man?n bir anlam? kalmad?ki. Orada olan her?ey buradada var… Sen orada ya??yacaks?n art?k. Sen nerelisin? Almanya´l?s?n. Bitti. Bu kadar basit.

 

Murat bey, bizlere vakit ay?rd???n?z için çok te?ekkür ederiz.

Publiziert in der Ayasofya 37, 2011

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …