Ahmet Maranki ile özel söyle?i

Ahmet Maranki ile özel söyle?i

 

Ahmet Maranki 1956 y?l?nda ?nebolu’da do?du. Lise e?itimini ?stanbul’da tamamlad?ktan sonra tütün eksperleri yüksek okulunda e?itimini tamamlad?. Dünyada ve Türkiye’de sosyal ve stratejik pek çok vak?f, dernek, dü?ünce kulüpleri vs. gibi NGO’larda (Sivil Toplum Kurulu?u) faaliyet gösteren yazar evli ve 3 çocuk babas? olup ?ngilizce, Arapça, Rusça, Azerice, Osmanl?ca bilmektedir.

 

 

 “Milletimin gönlünde kurdu?um taht Ba?bakan’?nkinden az de?il” demi?siniz. Ayn? zamanda kendinizi tan?mlarken “Türkiye’nin ya?am tarz? markas?” deyimini kullan?yorsunuz. Kitaplar?n?z yüz binlerce sat?yor, düzenlenen etkinliklerde ilgi çok büyük, yaz?l? ve görsel medya taraf?ndan da ciddi bir ?ekilde talep görüyorsunuz. Pekala, Maranki hoca çal??malar?na ne zaman ba?lad??

 

Kastamonu ?neboluluyum. Çocuklu?um ve gençli?im Ilgaz Da?lar?’nda geçti. Annem babam okuma yazma bilmemelerine ra?men sa?l?kl? beslenme konusunda çok bilinçliydiler. Bugün insanlara aktard???m birçok bilgiyi ilk onlardan ö?rendi?imi söyleyebilirim. Ben bezir ya??yla büyüdüm. Temiz hava, do?al beslenme, ekme?e sürüp yedi?im bezir ya?? bugünkü Maranki olmam? sa?lam??t?r. Lise ö?renimimi tamamlad?ktan sonra üniversite hayat?mla birlikte bitkilerle ilgili çal??malar?ma ba?lad?m. Özellikle Amerika’da tar?m çiftliklerinde normal boyutunun 5 kat? olan domates, tütün, patates ve m?s?rlar? görünce, inanç sistemimde bir de?i?iklik ya?ad?m. Necip Türk milletini bu tarz tehlikelerden uzak tutmak gayesiyle çal??malar?m? h?zland?rd?m. Azerbaycan Bakü’de tan??t???m biyoenerji, ?akra, yerle?im bilimi, ta?larla tedavi ve Kozmik Ya?am Enerjisi gibi tamamlay?c? t?p tedavilerini Türk halk? ile ben tan??t?rd?m. 35 y?ldan fazla bir süredir de Kozmik Bilinç’i insanl??a anlatmak için çal???yorum.

 

Ta?lardan, renklerden, dekorasyon, koku, giyime kadar nas?l ya?amam?z gerekti?ini bize aktar?yorsunuz. Peki huzurlu ve dingin bir ya?am için öncelikli olarak neye dikkat etmeliyiz?

 

Asl?nda bu dünyada ya??yorsan?z stresten uzak durmak pek mümkün olmuyor. Huzurlu ve dingin bir hayat için de stressiz olman?z ?art. Sorunun ba??nda da söyledi?iniz ta?lar, renkler, kokular ve bitkiler tam manas?yla hayat?n?za girerse, stressiz bir hayat sürmeniz mümkün olabilir. Bu etkenler stresin en aza inmesini sa?lar. Burcunuza göre kulland???n?z ta??n?z, sürdü?ünüz kokunuz, gün içinde içti?iniz bitki çay?n?z sizi her zaman sakin k?labilir. Önemli olan bu bilinçle ya?amaya dikkat etmenizdir. Burcunu bilemeyen ki?iler için de hayat kolayd?r asl?nda. Ametist ta?? her burçtaki insan?n sakinle?mesini sa?lar, genel olarak dinginli?i sa?lar. Yine lavanta kokusu herkesin kullanabilece?i bir kokudur. Papatya ve melisa çay? da sakinle?tirici etkisiyle sizi huzurlu k?lar. Kozmik Bilim’i hayat?na sokmay? ba?arabilen bir insan huzurlu olur, hayattan zevk almas?n? bilir.

 

Kozmik enerji ile tan??ma süreciniz nas?l geli?ti?

 

“Kozmik Bilim” Allah’?n yaratt??? her ?ey demek. Ta?lar, renkler, kokular, sular, güne? ve ay?n hareketleri… Bu bilimi ö?rendikten sonra memur olarak kalmay? hiçbir zaman istemedim. Biliyorsunuz bizim inanç sistemimizde 40 ya? çok önemlidir. Peygamberlik ya??d?r. Ben peygamber olamazd?m fakat dualar?m?n en ba??nda 40 ya??ndan sonra ülkem için daha faydal? i?ler yapmak vard?. Allah dualar?m? kabul etti. 40 ya??nda devlet görevlisi olarak Azerbaycan’a gittim. 1993 y?l?nda ba?lad???m Azerbaycan görevim s?ras?nda resmen hayat?m de?i?ti. Orada gizli kozmik ve uzay ara?t?rma merkezleri oldu?unu biliyordum. E?im Azerbaycan’da enerji noktalar?na akupunktur yani igloterapi ve bitkisel tedavi (fitoterapi) e?itimleri ald?. Onu merkezlere götüre getire Kozmik Bilim ve Kozmik Enerjiye merak sald?m.

 

Sa?l?kl? bir ya?ama ad?m atmak için gerçekle?tirilen ruhsal ve bedensel ar?nma metotlar?n?n uyguland???, y?llard?r türlü türlü detoks tariflerine rastl?yoruz gerek ekranda gerek yaz?l? bas?nda. Ama en çok ilgi yine Maranki detoksu al?yor. Bunun s?rr? nedir?

 

Bu konuda çok tevazu göstermek istemiyorum. Sadece detoks de?il, bizim konu?tu?umuz, savundu?umuz her ?ey halk?m?z taraf?ndan de?er görüyor. Ulusal kanallarda yapt???m programlarda yüzde 48’lere varan reyting oranlar?, milyonlar?n evine giren kitaplar?m ve hem yurt içinde hem de yurt d???nda binlerce ki?iye hitap etti?im konferanslar?m bunun en büyük göstergesi. Bu ülkede 5 y?l önce kimse enginardan, maydanozdan, renklerden, kokulardan ya da ta?lardan bahsetmiyordu. “K?rm?z? pancar” dedim, kilosu 5-7 liraya kadar ç?kt?, pazarlarda att???m?z p?rasa ya da enginar yapraklar? parayla sat?l?r duruma geldi. Tuz lambalar?ndan bahsettim, ?u an her yerde taklitleri sat?l?yor. Art?k her evde deniz tuzu, Himalaya tuzu kullan?l?r duruma geldi. ?nsanlar Maranki’ye güveniyor. Bu yüzden uygulad???m?z her yönteme de inan?yorlar. Kozmik Beden Temizli?i program?n?n gayesi, maddi beden yan?nda manevi hayat? da de?i?tirmektir. Kozmik Beden Temizli?i’ne gelen yo?un ilgiden yola ç?karak “Maranki Detoksu” ad? alt?nda bir kitap haz?rlad?k. Kamplara gelemeyen ailelerin evlerine de ula?mak istedik. Bizler sadece konu?muyoruz, yaz?yoruz, üretiyoruz. Bu ay içinde ç?kacak olan “Maranki Detoks” kitab?mla da yine milyonlarca ki?inin evine girmeyi hedefliyorum.

 

Kozmik Beden Temizli?i için y?l içinde dönemlere ay?rd?n?z ve belirli tarihlerde

sizin planlad???n?z bu detoks program? uygulan?yor. Bahar ay? için, ne zaman ba?lanmal? ve nas?l uygulanmal??

 

Kozmik Beden Temizli?i tarihlerini ay?n hareketlerine göre belirliyoruz. Ay belirli zamanlarda sular? çekip, iter. Bedenimizde de bu vard?r. Kozmik Beden Temizli?i her y?l ilkbahar ve sonbahar aylar?nda ay?n çekim kuvvetinden istifade edilerek yap?lan bir programd?r. Her detoks zaman? geldi?inde tüm tarihleri www.maranki.com sitemizden duyuruyoruz.

 

E?iniz Elmas Han?mla birlikte çal??malar?n?z var. Hatta kitaplar?n alt yap? çal??malar? için haz?rl?k a?amas?nda Elmas Han?m’?n yard?mlar?n? ald???n?z? söylemi?siniz bir röportaj?n?zda. Pekala, neden Elmas han?ma rastlayam?yoruz ekranlarda?

 

“Her ba?ar?l? erke?in arkas?nda bir kad?n vard?r” sözünü çok söylerim çünkü bu söze gönülden inan?yorum. Ba?ar?l? biri olarak biliniyorsam bunun sadece yüzde 20’si bana, yüzde 80’i ise Elmas Han?m’a aittir. Televizyon programlar? olsun, konferanslar olsun öncesinde bana çok önemli tüyolar verir. Ben de kendisinin her söyledi?ine önem verir, uygulamaya çal???r?m. Kitaplar?m?n ço?u Elmas Han?m’?n konular?d?r. Biz birlikte çal???r?z ve her yere birlikte gideriz. Birçok kanalda da beraber programlar yapt?k. Elmas Han?m Kanal 7’de tek ba??na baz? programlara ç?km??t?r. Ekranlar?n ön yüzünden çok arka planda kalmak istemesi tamamen kendi tercihidir. Belki bir gün do?ru bir projede birlikte yer alabiliriz.

 

Ayn? zamanda çe?itli illerde devlet onayl? bitkisel destek ürünleriniz var. Bize bunlardan bahseder misiniz?

 

Türkiye ?ifal? bitkiler aç?s?ndan oldukça z engin bir ülke. Ülkemizin dört bir yan?ndaki da?lardan bizim için tonlarca bitki toplayan çal??anlar?m?z var. Toplanan bitkiler fabrikalar?m?zda tablet, drog, ekstrat ve ya? haline getirilip, 700’den fazla ürün olarak “Maranki” ya da “Cosmic” markas?yla hizmete sunuluyor. Türkiye’deki her bitkinin kurutulmu? hali, tablet ya da drog hali, ya?lar? ve ekstratlar?n? ma?azalar?m?zda bulabilirsiniz. ?arap yap?m? için kullan?lm?? üzümlerin ç?kar?lan çekirdekleri at?l?yorken, bunlar? ülkemize kazand?rd?m.

 

Ça??m?z?n “Lokman hekimi” olarak tan?ml?yoruz sizi. Ahmet Maranki ile tan??al? çok uzun bir süre olmad? galiba. Neden bu y?llar süren çal??malar?n?z? bizlerle bu kadar geç payla?t?n?z? Daha önce nerelerdeydiniz?

 

Geç mi oldu sizce? Bana göre her ?eyin bir vakti saati var. Ben her zaman var?m ve ömrümün yetti?i sürece de var olaca??m. Türkiye’de baz? ?eyleri söylemek kolay olmuyor. Zencefilin öksürü?e iyi geldi?ini söyleyerek 70 milyar ceza yiyen bir bilim adam?y?m ben. Baz? ?eyler konu?uluyor ama bedeli de ödeniyor. Y?llar önce bu konular bu kadar detayl? konu?ulamazd?. Her gün hakk?mda bir dava aç?l?yor, ufak ya da büyük cezalar ödemek zorunda b?rak?l?yorum. Ama ?una da inan?yorum: Türkiye öyle bir duruma gelecek ki Ahmet Maranki’ye dua edilecek. Nitekim görüyoruz, kanunla?t?r?lm?? yasa tasar?lar? ç?k?yor ve alternatif t?p literatüre giriyor. Türkiye’de zaman? geldi?inde bitkilerin, renklerin, ta?lar?n, kokular?n, çamur terapisinin, inanç terapisinin ve nokta masaj tedavisinin ?ifas?n? ortaya koyduk ve eksikli?inin canlar yakt???n? gördü?ümüz anda da uygulamaya karar verdik. Bu konuda devlet büyüklerinden de destek bekliyoruz. Ülkemi ayd?nl?k günler bekliyor.

 

Hayat?n?z?n Azerbaycan ve Rusya’da geçen dönemleri var. Bu süreci nas?l geçirdiniz? Size ne gibi art?lar? oldu?

 

Rusya’da ve Bakü’de her geçen gün yeni ?eyler ö?rendim. Rusya’da her yerde sülükle, ta?larla ve bitkilerle tedavi merkezleri vard?r. Öyle ki Leningrad’daki bir hastanede idrarla tedavi yap?lan bir yer bile vard?. Bakü’de tan??t???m biyoenerji, ?akra, yerle?im bilimi, ta?larla tedavi ve Kozmik Ya?am Enerjisi gibi tamamlay?c? t?p tedavilerini Türk halk? ile ben tan??t?rd?m. ?u an bildi?im konular?n temeli Rusya ve Bakü’de kald???m süreçte olu?mu?tur. Azerbaycan’dan döndü?üm zaman televizyonda yapt???m bir konu?ma üzerine devletin kurumlar? bana ula?t?. O zaman söyledi?im ?eyleri ?imdi tekrar ediyorum. Televizyon dizileriyle, programlar?yla insanlar?n dikkati ba?ka yerlere çekiliyor. Verilen dalgalarla insan?m?z?n beyni kontrol ediliyor. Milletimiz mangurtla?t?r?l?yor. Halk?m?z?n sa?l??? dü?ünülmüyor. Bu konulara dikkat etmek gerekiyor.

 

Peki, gündemdeki GDO tart??malar?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

 

?stanbul Üniversitesi ?ktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Çal??ma Ekonomisi ve Endüstri ?li?kileri Ana Bilim Dal?’nda “Dünya Tütün ve Tar?m Sanayi ve Politikalar?” konusunda mast?r?m? tamamlad?m. Beni Amerika’ya gönderdiler. 1 y?lda 7 eyalet gezdim. Daha sonra Amerika’daki doktora üstü çal??malar?mda ve tar?m çiftliklerimde GDO’lar ile tan??t?m. Türkiye GDO’yu bugün konu?urken ben GDO’yu 1991 y?l?nda biliyordum. Daha önce de dedi?im gibi Amerika’da tar?m çiftliklerinde hibrid ve GDO’lu tohumlar? normal boyutunun 5 misli olan g?dalar? gördüm. Özellikle patates, domates, tütün yapra??. Bu manzaralar beni çok ürküttü.

 

Türkiye’de ciddi bir termal kültür var ve son y?llarda yine özelikle sizin etkinizle

buna kar?? yo?un bir talep var?

 

Ülkemiz tam bir termal cenneti buna ra?men SPA, Wellness, termal kür kültürü, hidroterafi, fitoterapi, masaj, detoks, renk terapi, ozon terapi ve tuz terapi gibi integratif t?p metotlar?n?n bilinmemesi ve uygulanmamas? ülkemizdeki termal turizmi maalesef gittikçe geriye götürüyor. Termal tesislere atanan genel müdürlerin termal sular hakk?nda yeterli bilgilere sahip olmad?klar?n? bunun da termal turizmini olumsuz etkiledi?ini dü?ünürüm. Her konunun belirli bir mercisi vard?r. Termal tesislere atanan genel müdürlerin de SPA, Wellness, termal kür gibi konularda yetene?i, yeterli bilgisi olan ve bildiklerini uygulayan ki?ilere müracaat etmeleri gerekti?ini ve bu gibi kurulu?lardan dan??manl?k almalar?n?n ?art oldu?unu savunuyorum. Bu ?ekilde olursa daha kaliteli bir hizmetle termal turizm gelmesi gereken noktaya gelir ve ülkemiz için önemli bir gelir kayna?? olur. Termal sulara SPA Wellnese gereken önemi vermezsek sa?l?k turizminde öne ç?kmay? hedeflerimiz aras?na bile alamay?z. Ben ülkemizde termal tesislere gereken önemin verilmedi?ini fakat eskiye göre oumlu baz? ad?mlar at?ld???n? dü?ünüyorum.

 

Cozmic Center ad?nda bir projeniz var? Bu projeniz ne durumda?

 

?u an için kendi ?ubelerimizi aç?yoruz. ?lk ?ubemizi Gaziosmanpa?a’da açt?k. S?rada Bahçelievler, Levent, Bak?rköy, Kad?köy, Üsküdar gibi ilçeler var. Yaz aylar?ndan itibaren de Kainat ?ifahanesi’ni Türkiye’nin her yerinde hatta dünyada bile baz? noktalarda görebileceksiniz. Bu merkezlerimizde da?lar?m?zdan toplad???m?z otlar? ve bitkisel droglar? sataca??z. Bu konuda çok fazla talep al?yoruz ve bu ba?vurular?n hepsini teker teker de?erlendirece?iz. Bu projenin as?l amac? halk?m?z?n Kozmik Bilinç ?uuruna eri?mesi ve sa?l?kl? ya?amay? ö?renmesi içindir.

 

Kaynaktan gelen suyu kullanmam?z gerekti?ini belirtiyorsunuz ama bu özellikle ?ehir hayat?nda neredeyse imkans?z. Tüketti?imiz sularda plastik ?i?e ve damacanalarda oluyor. ?çti?imiz sularda neye dikkat etmeliyiz?

 

?çti?imiz sular?n Ph’?n?n yüksek alkali su olmas?na dikkat etmeliyiz. Günde en az Ph’s? 7.5 olan 2 litre su içmeliyiz. Yiyecek ve içeceklerdeki sular buna dahil de?ildir. Oda s?cakl???ndaki su en sa?l?kl? sudur. Günümüzde kaynak suyunu bulup içmek pek mümkün de?ildir. Bunu ancak köylerinizde temin edebilirsiniz. Do?al kaynak suyun yerini tutmasa da filtre edilmi? ?ebeke suyunu içebilirsiniz. ?ebeke sular?ndaki tek sorun klorlu olmas?. ?ebeke suyunu musluktan ald?ktan sonra en az bir saat dinlendirirseniz kloru uçar ve içilebilir hale gelir. Sindirim sorunu ya??yorsan?z asla yemekle birlikte su içmeyin. Yemekten yar?m saat önce ya da 1 saat sonra su içmek en sa?l?kl? ?ekildir. Alzheimer, otizm, hiperaktivite gibi nöropsikiatrik hastal?klar? olan ki?iler suyun içindeki toksik maddelerden emin oluncaya kadar, filtre edilmi? su içmelidirler.

 

Hiç hasta olmamak mümkün ve hastal?klar?n ço?u tokluktan deva ise açl?ktan gelir diyorsunuz peki, hasta olmamak için de ba????kl?k sistemini güçlendirmek gerekiyor. Bunun için bize bir tak?m formüller verebilir misiniz?

 

Hasta olmamak için mevsiminde sebze ve meyve a??rl?kl? beslenmek gerekir. Hayvansal g?dalar? tüketmeyi en aza indirmek sa?l???m?z?n yar?s?na kavu?tu?umuzu gösterir zaten. Günde 2 kere yemek yiyin. Elbette ki ba????kl??? kuvvetlendiren bir sürü bitkisel ürünler mevcut ama bana göre bir insan?n s?k hasta olmamas? için yapaca?? tek ?ey sa?l?kl? beslenmektir. Bunun d???nda hibisküs, ekinezya ve zencefil tüketmek bedeninizi koruyacakt?r. Zencefili her yeme?inizde baharat olarak kullanabilir, ekinezya ve hibisküsün çay?n? tüketebilirsiniz.

 

Son zamanlarda s?kça kozmik bilinç’ten bahsediliyor. Peki size göre kozmik bilinç nedir?

 

Yukar?da anlatt???m her ?ey Kozmik Bilinç’tir. Allah herkesi Kozmik Bilinç’e ula?may?, onun ?????nda ya?amay? nasip etsin. Huzur, mutluluk ve sa?l?k Kozmik Bilinç’tedir. Bana göre tek yol Kozmik Bilinç…

 

Te?ekkürler…

 

Publiziert in der Ayasofya 40, 2012

Dies könnte Sie interessieren

Murat Gö?ebakan ile söyle?i

Murat Gö?ebakan ile söyle?i   Murat bey, uzun süre hastanede kald?n?z. ?uan sizi çok iyi …