?air Serdar Tuncer ile özel bir söyle?i

?air Serdar Tuncer ile özel bir söyle?i

 Serdar Bey, bir edebiyatç? olarak ´gurbet´ kavram?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

 

?nsano?lu gurbette. Asli mekan? ruhlar alemi´dir. Onun için yeryüzüne gönderilmi? olmak zaten bir gurbet. Ama bu tabiki i?in bat?n taraf?. Zahiren de gurbeti çekiyor olmak, gurbeti ikiye katlar. En az?ndan vatan?n?zda, dilinizin konu?uldu?u, Ezan-? Muhammediyenin duyuldu?u, do?du?unuz, büyüdü?ünüz topraklarda olmak, birinci gurbeti, yan? as?l gurbeti hafifle?tirir. Ama vatan?n d???nda olmak, bu gurbeti katmerle?tiriyor. Allah, katmerli gurbet ya?ayanlar?n yard?mc?s? olsun.

 

Peki, bu katmerli gurbet ya?ayanlar?n durumlar?n? nas?l de?erlendiriyorsunuz? Siz bir çok defa Almanya´ya gelip gittiniz. Sizin gözlemleriniz nas?l?

Biz tabiki güzel insanlar?n aras?nda bulundu?umuz için, güzel görüyoruz. Burada benim fark etti?im bir refleks var. Türkiye´de belki ´zaten müslüman?z, zaten ezan sesi var, zaten her?ey bizim gibi´ de?erlendirilirken, burada yoklu?un içerisinde insanlar?n manay? arama derdine dü?tü?ünü, çocu?unu yeti?tirmek için daha fazla gayret sarf etti?ini görüyoruz. Camiye, mescide götürebilmek için çabal?yorlar. Yani Türkiye´de haz?r bulmu?uz biz, burada bir yiti?i elde etmeye çal???yor insanlar. Böyle gözlemliyorum. Ama bunun yan? s?ra yeni yeti?en nesiller, onlar?n bizim örfümüzden, ananemizden, dilimizden, dinimizden kopmamas? laz?m. Burada büyük bir sorumluluk ve vebal var.

 

Serdar bey, edebiyatç?lar dünyaya biraz farkl? bakarlar. Onun için sizin bu konuda tavsiyelerinizi merak ediyorum. Bahsetti?iniz bu örfü, adeti ve kültürü muhafaza edebilmek için sizce ne yapmak gerekiyor?

 

Asl?nda bir çok ?ey söylenirde, ama en önemlisi ya?amak. Mesela namaz k?lmayan bir adam, evlad?na ´namaz k?l´ dedi?inde hiç tesiri olmaz. Okumayan birisi, ´oku´ dedi?inde hiç bir ?eyi ifade etmez. Önce kendimiz okumak, kendimiz ya?amak, kendimiz o kültürü, o adeti ve her?eyden evvel dini aile içerisinde ya?atmam?z gerekiyor. Bunu yapabildi?imiz vakit, Köln´ün ortas?nda Medine´de gibi ya?ars?n?z. Ama bunu yapamad???n?z vakit, Medine-i Münevvere´de çölün ortas?ndaym?? gibi kal?verirsiniz. Dolay?s?yla i? sizde ba?lay?p, sizde bitiyor.

 

Almanya´ya veya Avrupa´n?n herhangi bir ülkesine gelirken, ayr? bir heyecan ya??yormusunuz? Neticede buraya insanlar?n özlemlerini giderebilmek için geliyorsunuz?

 

?imdi, bat? medeniyeti bugün önde olan bir medeniyet. 4-5 as?r evvele bakarsak, medeniyetin sembolü biziz. Bizim milletimiz, ?slam medeniyeti ve Osmanl?. Ama bugün bakt???m?zda bat?, medeniyetin ba??n? çekiyor. Dolay?s?yla buraya gelirken biraz da o gözle geliyoruz. Burada kalanlar da biraz o gözle bakmas? laz?m. Çünkü Köln´de ki Dom´u görünce Süleymaniye´nin de?erini anl?yorsunuz. Onun için buray? bilmeden oralar?n de?erini bilmek mümkün de?il.

 

Son olarak Serdar Bey, gelecekteki projelerinizden biraz bahsedermisiniz?

 

?uan U?ur I??lak ile beraber “Mehmet Akif´in ?iirleri“ albümünü haz?rl?yoruz. Grup ?nce Saz ile beraber “Fuzulu ?iirleri”ni güzel bir sahne program? olarak haz?rl?yoruz. Birde bir kitap projemiz var. Denemeler olarak ç?kacak in?aallah.

 

Serdar Bey, k?ymetli vaktinizi ay?rd???n?z için te?ekkür ederiz, projelerinizde ba?ar?lar dileriz.

Publiziert in der Ayasofya 36, 2011

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …