Tap?nak ?övalyelerinden, ?lluminati, Bilderberg ve Post-Modern Masonlara

Tap?nak ?övalyelerinden, ?lluminati, Bilderberg ve Post-Modern Masonlara

 

 

„Tüm gerçekler üç saçmadan geçer. Önce alaya al?n?rlar; sonra kendilerine ?iddetle kar?? ç?k?l?r; ve son olarak ise do?ruluklar?n?n çok aç?k oldu?u ilan edilir.“

Arthur Schopenhauer

 

 

Kesin olmamakla beraber, büyük bir ihtimal ile bugünkü bildi?imiz masonculu?un kökeni Tap?nak ?övalyelerine dayan?yor.

 

12. Yüzd?lda kurulan ve bizzat Papa taraf?ndan resmile?tirilen Tap?nak ?övalyeleri yakla??k 200 sene Katolik Kilisesine büyük katk?lar sa?lam??t?r. Özellikle H?ristiyan dünyas?n?n ticari hayat?n?n geli?mesinde Tap?nak ?övalyeleri büyük rol oynad?. ?slam dünyas?n?n hazineleri ve büyük zenginlikleri ?övalyelerin de ba??n? döndürüyordu. ??tahlar? kesilmedi?i için, ya?mac?l?k güdüsüyle sürekli sava?lar düzenliyor ve Do?u´nun hazinelerini Bat?´ya getiriyorlard?. Bu seferlerin daha sonra ismi „Emperyalizm“ olarak önümüze ç?kt??? da a??kard?r.

 

H?ristiyan dünyas?nda ticaretin geli?mesinde Tap?nak ?övalyelerin ba?ka bir rol oynad?klar? da kay?tlarda geçiyor. Eskiden nakit para ta??yan tüccarlar zor durumlarla kar??la??rlard?. ??te bu güvenlik sorununu a?abilmek için, Tap?nak ?övalyeleri devreye girdi. ?övalyeler tarihin ilk sistematik ´senet uygulamas?n?´ geli?tirdiler ve bu nedenle iktisadi anlamda ticarete sistemak bir kolayl?k getirdiler. Hatta ?uan kulland???m?z birtak?m ticari sistemlerin kayna?? da o döneme ve uygulamalara dayan?yor.

 

Tap?nak ?övalyeleri ismi, Hz. Süleyman´?n mabedinden esinlenerek kondu?u biliniyor. Bu mabed hem ba?l? olduklar? H?ristiyan inanc?nda, hem de dü?man olduklar? Yahudi inanc?nda kutsald?. Buna ra?men, h?ristiyan olan ?övalyelerin kendilerine Tap?nak ?övalyeleri ismini neden verdikleri bilinmiyor.

 

Genel olarak Tap?nak ?övalyeleri H?ristiyan dünyas?nda önemli görevler üstlenmi?tir. Birçok fanatik kilise için ?slam´a kar?? bir güç olarak kullan?lm??lard?r. Hatta kilise, Kudüs´ü „kurtarma“ a?k?n? hep Tap?nak ?övalyelerinin ?ahs?nda ya?att?.

 

Sürekli Haçl? Seferleri düzenleyen Tap?nak ?övalyeleri, h?rslar? yüzünden ba?lang?çtaki ´semavi´ amaçlar?n? k?sa bir süre içerisinde unuturlar. Haçl? Seferlerin ganimetleri ve ?slam dünyas?ndan ele geçirdikleri zenginlikler, ?övalyelerin ne kadar açgözlü oldu?unu, asl?nda H?ristiyanl?k için de?il, kendi dünyevi amaçlar? için çabalad?klar? ve servet avc?lar?ndan farklar? olmad?klar?n? ortaya ç?kar?r.

 

Bütün bu süreç içerisinde Tap?nak ?övalyeleri çok iyi örgütlenmeyi ba?arm??lard?. Örgütleri gizlilik esas?na dayan?yordu. Haçl? Seferler d???nda nerede ne yapt?klar?n? hep gizli tutuyorlard?. Gizliliklerine mistik ve mitolojik unsurlar katt?klar? da kay?tlarda geçiyor. Mistik unsurlar?, kat?lanlar?n yeminleriyle birle?tirdi?iniz zaman, ortaya muazzam bir sadakat ç?k?yor.

 

Gizli örgütleri sadece erkeklerden olu?uyordu. Kad?nlarla hiç temaslar? olmuyordu. Bu nedenle k?sa sürede cinsel sap?kl?klar içinde olduklar? h?zla yay?lm??t? ve daha sonra kendilerine kar?? yap?lan ´darbe´de de s?k s?k dile getirildi.

 

Tap?nak ?övalyeleri güçlendikçe, Kraliyetin de gücü zay?fl?yordu. Ayn? zamanda Papa´da bu örgüt hakk?nda ç?kan dedikodular nedeniyle rahats?zd?. Papa´n?n destekledi?i bir örgütün h?ristiyanl??a zarar verdi?i kanaatine var?lm??t?. Ama as?l sebep yine güç ve hakimiyet davas? idi. Tap?nak ?övalyeleri güç ve ilgi kazand?kça, Papa´n?n ve Kral´?n etkileri azal?yordu. Bu sepeble hem Papa, hem de Frans?z Kral? Tap?nak ?övalyelerinden rahats?zd?. 1307 senesine gelindi?inde Frans?z Kral? IV. Philip bir gecede Fransa´n?n dört bir yan?ndan üç bin ?övalyeyi tutuklatt?rd?. Liderleri Jacques de Molay idama mahkum edildi ve 1314´de öldürüldü. 1312 senesinde Papa resmi olarak Tap?nak ?övalyelerini aforoz etti.

 

?övalyelere yap?lan ilginç suçlamalardan birisi de „Bafomet“ ad?ndaki bir puta tapmalar?yd?. Frans?zlar bilindi?i gibi Hz. Muhammed (sav)´?n ad?n? „Mahomet“ olarak okuyorlard?. Bafomet ve Mahomet aras?nda ilginç bir ses benzerli?i mevcut. Buradan iki sonuç ç?karmak mümkün 1. Psikolijik Savas yürüterek, Tap?nak ?övalyelerin ?slam´dan etkilendikler?ni göstererek halk?n gözünden dü?ürmek. Ya da 2. Gercekten Tap?nak ?övalyelerinin Kudüs´de bir ?ekilde ?slam´dan etkilenmi? olduklar?. Bilindi?i gibi Selahaddin-i Eyyubi 1187´de Kudüs´ü ald???nda Tap?nak ?övalyeleri Kudüs´de mevcuttu. Hatta ?övalyelerin liderinin k?l?na dokunmadan Kudüs´ü terk edebilmesine izin verilmi?ti.

 

Örgütün da??lt?lmas?ndan sonra, o muazzam servetin ne oldu?u hakk?nda kesin bilgiler yok. Baz? ara?t?rmalar kilise ve kraliyetin o serveti ele geçirdi?ini söylüyor. Yine ba?ka ara?t?rmalara göre, ?övalyeler saraydaki casuslar? kanal?yla operasyonun olaca??n? ö?rendiler ve serveti gizli bir yere aktard?lar.

 

Kaçabilmeyi ba?aran ?övalyeler Avrupa´n?n farkl? ülkelerine yerle?tiler ve duvarc? ustalar? olarak gizlendiler. Daha sonra ?skoçya´da yeniden ortaya ç?kt?lar ve örgütlendiler. Örgütlenmelerinin amaçlar?n? Frans?z hanedan?ndan intikam almak olarak aç?klarlar. Örgütlerine isim olarak “duvarc? ustas?” manas?na gelen “Mason” ismini verirler.

 

Bu ?ekilde yeniden tüm Avrupa´da gizli örgüt olarak yay?lmay? ba?ar?rlar. Daha önce dini unsurlar bulunmasa da siyonist unsurlar çok daha sonra, 18. Yüzy?lda mason örgütlerine girmeye ba?lar.

 

21. Yüzy?ldaki masonculuk, hem geçmi?deki masonculuktan hem de Tap?nak ?övalyelerin anlay???ndan çok daha farkl?. Bu nedenle bu tür masonculu?a post-modern masonculuk veya Neo-Masonculuk tabirini kullan?yorum.

 

Post-Modern masonculuk´da dinin bir önemi yoktur. Her dinden insan mason olabilir. Bu nedenle örgüt mensuplar?n?n hangi dinden oldu?u bir önem arz etmiyor. Masonlar?n hepsini yahudi zannetmek, bilgisizlikten kaynaklan?yor.

 

Bugün Avrupa´n?n neredeyse her bölgesinde bir mason locas? vard?r. Bu localar?n masonlar?, ço?u zaman ticari sebeblerden dolay? örgüte girerler. Bölgenin en zengin i? adam?, en ba?ar?l? avukat?, en tan?nm?? doktoru vs. ayn? örgütte toplan?rlar ve bu ?ekilde birbirlerine ticari anlamda yard?mc? olurlar. Heryerde olan bu örgütlenmelerin global masonculuk ile pek alakas? yok.

 

Yani yerel masonlar?n, „dünyay? ele geçirmek istedikleri“ iddia edilen komplo teorilerindeki masonlarla, bilderbergcilerle, CFR veya Rockefeller ve Rothchild´lerinin Trilateral Comissionlar?yla fazla bir ilgisi yok. Bu yerel masonlar sadece kendi ticari amaçlar? için biraraya gelirler. Bu ba?lamda komplo teorilerini abartmamak gerekir.

 

Yerel masonlar halka ?irin gözükmek için hay?rsever görünmeye özen gösterirler. Ya?ad?klar? ?ehirlere önemli sosyal ve maddi yard?mda bulunurlar, mesela hastane arabas? ba??? ederler, hayvanat bahçesi yapt?r?rlar vs.

 

Küresel masonlar bilerek veya bilmeyerek küresel sermayeye hizmet ederler. Bu ba?lamda istihbarat birimleri taraf?ndan sürekli kullan?l?rlar.

 

Masonlar?n hepsinde bir seçkinlik duygusu hakimdir. Yani kendilerini ba?ka insanlardan daha önemli ve özel olarak görürler. Sadece birbirlerine verdikleri desteklerle bu durumu daha da güçlendirmeye çal???rlar.

 

Bir de me?hur ?lluminati örgütü vard?r. 18. Yüzy?l?n sonlar?nda yahudi Adam Weishaupt taraf?ndan Almanya´da kurulan bu örgüt, çok k?sa bir süre sonra sahneden silinmi?di. Tekrar 19. Yüzy?l?n ba?lar?nda yine Almanya´da ünlü filozof Hegel taraf?ndan canland?r?lmaya çal???ld?, fakat bu sefer yay?lamad?.

 

Bugün ?lluminati diye adlandirilan sözde gizli örgüt, 18. Yüzy?lda kurulan örgüt ile ne bir ba?lant?s? var, ne de bir benzerli?i.

 

Komple teorilerinde belirtildi?i gibi, dünyay? kontrol eden, bir dü?meyle her istediklerini yapan, çirkin, kravatl? ve ?i?ko adamlardan olu?an, gece gece gizli tap?naklarda bulu?an bir örgüt veya grup yok.

 

Peki ya ne var?

 

Lobiler var. Ç?kar ili?kileri için biraraya gelen insanlar var. Mesela CFR (Council on Foreign Relations) var. Trilateral Commission var. Bilderberg var. Bilderberg bunlar?n en masumu. Di?erlerinde medya patronlar?, siyasetciler ve para baronlar? kendi ç?karlar? do?rultusunda siyasi ve ticari kararlar al?rlar. Bu örgütlerin Amerika´daki ´baronlar?´ Brzezinski ve David Rockefeller. Avrupa´da ise Rotchild hanedan?.

 

Bunun yan?nda ?lluminati, Skulls and Bones Society, Bohemian Grove veya Rose Croix gibi örgütler ve örgüt isimleri, bizzat bu lobilerden ilgiyi uzakla?t?rmak için ve insanlar? korkutmak, pasif hale getirmek ve a?a??l?k kompleksine sokmak için uydurulmu? teorilerden ibaret. Sa?olsun internet sayesinde ve kitap okumay? ve ara?t?rmay? unutmu? bir nesil sayesinde bu gibi safsatalar h?zla yay?lmakta.

 

Kendi ç?karlar? için biraraya gelen bu lobilere kar?? kendi lobilerimizi kurmak yerine, binlerce komplo teorileri üretip onlara inanmak, aç?kcas? insanlara çok daha basit ve kolay geliyor.

 

Evet, gizli örgütler var. Ama bunlar zannedildi?i gibi dünyay? avuçlar?nda oynatan örgütler de?il. Di?er insanlarla hiç bir farklar? olmayan insanlar bunlar. Her te?kilatta oldu?u gibi, biraraya gelirler ve kendi ç?karlar? do?rultusunda kararlar al?rlar. Bunun d???ndaki bütün bilgiler bo? i? ve palavra.

 

Baz? Avrupa ülkelerinde „Tap?nak ?övalyeleri“ dernekleri mevcut. Bu derneklerin hem geçmi?deki Tap?nak ?övalyeleriyle hem de masonlarla bir ilgisi yok.

 

Bir de tabiki masonsuz ya?ayamayan ?slami Cemaatler var. Bütün hatalar?, kötülükleri ve kendi beceriksizliklerini masonlara veren cemaatler çok yayg?nd?r. Özellikle 90l? yillarda her ta??nda alt?nda bir mason aranmas? ve bütün masonlar?n yahudi zannedilmesi dü?üncesi hakimdi.


Asl?nda yerel masonlar, küresel masonlar, Rotary masonlar?, Lions masonlar?, Bilderbergciler, CFR üyeleri, Trilateral Comission üyeleri ve hatta Tap?nak ?övalyeleri birle?tiren tek bir unsur vard?r:
A??r? derece para ve makam sevgisi. Yani Peygamber Efendimizin (sav) kötülüklerin ba?lang?c? olarak bildirdi?i dünya sevgisi.

About the author

Der Autor Cemil ?ahinöz (Dipl. Soziologe; Doktorand der Theologie, Religionswissenschaft und Philosophie; geboren 1981) ist Gründer und Chefredakteur der Zeitschrift “Ayasofya”. Er hat verschiedene Bücher übersetzt und verfasst. Sein erstes Buch schrieb er mit 15 Jahren und mit 16 Jahren brachte er seine erste monatliche Zeitschrift heraus. Sein Aufsatz “Situation der türkischen Familien in Europa“ wurde 2006 von Diyanet (D?T?B) zum “Besten Aufsatz des Jahres“ gewählt. Zu verschiedensten Themen macht er Vorträge, Seminare, Fortbildungen, Konferenzen und Workshops. Als Journalist arbeitet er in der Zeitung “Hürriyet“. In den Zeitungen “Moral Haber“, “Öztürk“, “Islamische Zeitung“ und “Türkses“ und in der Zeitschrift „Ayna Express“ hat er eigene Kolumnen. In der Vergangenheit war er auch in den Zeitungen “Kismet“, “Ara?t?rmac? Yazarlar“, „Risale Haber“, “?kinci Vatan“, “Alamanc?“, “Haber Ayna“, “Medya Takipte“ und “Anadolu“ und in den Zeitschriften “Zukunft“ und “Yeni Gençlik“ als Autor tätig. ?ahinöz moderierte die Internet-Radiosendung “Misawa Talk“. Hauptamtlich ist er als Integrationsbeauftragter angestellt. In der Vergangenheit arbeitete er als Lehrer, Projektmanager, psychologischer Berater, Seelsorger für muslimische Häftlinge, Übersetzer, Editor und Leiter von Pädagogischen Angeboten. Seine Webseite (www.misawa.de) wurde unter 42 deutschen Islamseiten in den Bereichen “Offenheit”, “Dialog”, “Meinungsfreiheit”, “Toleranz“ und “Demokratisch” in einer Forschung an einer Universität am Besten bewertet. Als Dank und Auszeichnung für sein Engagement im Bereich Integration wurde er von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel nach Berlin eingeladen und seine Arbeit in diesem Gebiet gelobt. ?ahinöz traf sich u.a. auch mit dem muslimischen Berater von Barack Obama, Rashad Hussain, und gab ihm Informationen über die Muslime und ihren Organisationen in Deutschland. Der AIB (Europäischer Arbeitgeber und Akademiker Verbandes NRW) verlieh ihm Juni 2011 den “Akademiker- und Integrationspreis.” Als Journalist begleitete er den deutschen Bundespräsident Christian Wulff und den türkischen Staatspräsidenten Abdullah Gül bei ihrem Osnabrück-Besuch.

cemil@misawa.de

http://twitter.com/Cemil_Sahinoez

 

Publiziert in der Ayasofya 38, 2012