?lluminati’nin sayac?: ?eytan ?mparatorlu?unun çökü?ü

?lluminati’nin sayac?: ?eytan ?mparatorlu?unun çökü?ü

Öncelikle ?u gerçe?i ortaya koyal?m. Bu evren insan?n tasar?m? de?ildir.  Akl? gözlerine inmi? ahmaklar kabul etmese de âlem, tamamen bir ak?l ve hikmetin eseri oldu?unu her ak?l sahibine göstermektedir.  Siz deyin bir akl?-? küllün eseridir kâinat, biz diyelim Âlemlerin Rabbi Allah’?n.

Ve insan denen yarat?k tesadüflerle izah edilemeyecek kadar muhte?em bir tasar?md?r.  Atas?n?n maymun oldu?una inananlar bile bu varl???n ‘hayvan’ diye tesmiye edilmesini ak?llar?na s??d?ramam??lard?r.

Çünkü en ahmak dahi bilir ki hiçbir tesadüf bu kadar mükemmel bir neticeyi var edemez. Bugün insan ve beyni üzerinde yap?lan çal??malar göstermeye ba?lam??t?r ki insan, ba?lang?çtan önce tasarlanm?? bir sonuçtur ve tüm yarat?klardan farkl?d?r.

Di?er tüm yarat?klardan farkl? olarak insan dört unsurlu bir varl?kt?r. Son derece basit düzenekler bütünü (genetik sarmal? ikidir, bu da çok kay?tlarla ba?l? oldu?unu gösterir) olmakla birlikte ö?renmek, ö?rendi?ini göstermek, gördü?ünün benzerlerini yapmak, Yarat?c?s?n?n eserlerinden ve i?aretlerinden yararlanarak yeni icatlar yapmak; mevcudu bozmak veya tamir etmek, var olan? de?i?tirip yeniden ve farkl? bir ?ekilde yap?land?rmak bir tek insana mahsus kabiliyetlerdir…

O, asl? görmeden, eserinden ustas?n? bilmek, görmedi?i halde görmü? gibi bilip inanmak ve yüzde yüz hakl? oldu?u ve hasm?n? tamamen ele geçirdi?i halde ba???layan, empati kurmas?n? bilen tek yarat?kt?r.

Ne ?eytan, ne cin, ne de ayn? genetik sarmala sahip olan hayvan ve bitki… (melekleri saym?yorum çünkü onlar  ‘nefs’ ta??m?yorlar) bildi?imiz hiçbir varl?k yoktur ki hasm?n? ele geçirince onu affetsin.

?nsan?n ‘suret-i rahman’da yarat?lm?? olmas?n?n izahlar?ndan biri de bu olsa gerektir.  ??te topraktan bu kadar yüksek kabiliyetli bir varl???n yarat?l?p üstelik de ta ba?lang?çtan itibaren büyük bir hikmet ve himmet ile tasarlanan dünya küresinin ona emanet edilece?inin anla??lmas? üzerine hem evrenin korunmas?na memur kanunlar (melekler) hem de tahrip ile mesul (Bast ve Kabz) güçler itiraz ettiler. Özellikle ?blis!

Adem’in mahiyetini kavrayamad??? ve sadece var edildi?i unsurlar?n gürünün yap?s?na bakarak onun sadece tahrip edici bir varl?k olaca??n? sanarak, itiraz etti. Varl??? bir illüzyondan ibaret oldu?u için, insan? var eden dört unsurun bir araya gelmesinden sadece balç?k olu?aca??n? sand?. O balç???n kaynamas?ndan nas?l bir hayat kimyas?n?n aç??a ç?kaca??n? göremedi. Esas?nda sadece tabiat?n?n gere?ini yapt?. Çünkü Arapça b-l-s kökünden gelen ?blis, aldanmak ve aldatmaktan ibarettir. Var olan? örtmek ve yokmu? gibi saymak (vücudumuzu örten, farkl? gösteren elbise de ayn? kökten gelir) demektir.

Dolay?s?yla da insan?n yarat?lmas?na en çok itiraz eden o oldu. ?nsan?n yarat?lmas?nda onun fikrinin sorulmas?n?n hikmeti de büyüktür ama bahsimiz d???ndad?r. ?blis, toprak, su ve hararet üçlüsünün, bile?kesinden nas?l bir balç?k ç?kaca??n? bildi?i için insan? ‘fesad’c?l?kla suçlad?.  ‘Toprakla su bir araya gelince balç?k olur’ dedi. Hava ile temas etti?inde ondan nas?l bir bilincin aç??a ç?kaca??n? dü?ünemedi. ?tiraz etti ve büyük bir itina ile haz?rlanm?? güzel dünya küresinin böyle bir canavara teslim edilmesini -bilgisine dayanarak- uygun görmedi. Çünkü onun tabiat?  –b-l-s- i?in bat?n?n? görmekten uzakt?. Zahire bak?yordu.  O yüzden de itiraz etti.

Melekler de onunla birlikte itiraz ettiler. Fakat Cenab-? Hak, dedi ki “Onun hakk?nda Ben sizin bilmediklerinizi de biliyorum.”

Melekler hemen itirazlar?n? çektiler ve ‘Biz senin bize ö?retti?inden ba?ka bir ?ey bilemiyoruz’ dediler. ?blis ise yarad?l??? gere?i zahire bak?p, itiraz?n? sürdürdü.

Sonunda bildi?iniz cennet ve oradan sürülme seremonisi ya?and?, ?blis de zahire bakan bilgisinin kurban? oldu ve insanla birlikte yeryüzüne sürüldü.

Bu ona çok a??r geldi. ?nsandaki kabiliyetlerin aç??a ç?kar?lmas?n? ön gören ?u ilahi senaryoda ona  ‘kötü o?lan’ rolünün dü?tü?ünü fark edince h?rç?nla?t?. Cenab-? Hakk?n huzuruna dikildi ve dedi ki:

“Ben onun ne melanet bir ?ey oldu?unu gösterece?im!”. Cenab-? Hak da onu lanetleyip rahmetinden kovdu. O da bunun üzerine:

“?erefin üzerine yemin ederim (Ey Rabbim) halis (gerçek) kullar?n hariç onlar?n hepsini yoldan ç?karaca??m. Onlar? sand???n gibi bulamayacaks?n!” dedi.

Cenab-? Hak da “Evet do?ru söylüyorsun, ‘gerçek kullar?m’ hariç hepsini yoldan ç?karacaks?n! Bu sözün hakt?r ama benim de ?u sözüm hakt?r; Cehennemi seninle ve sana uyanlarla dolduraca??m!” (Sad, 82-85). Bu ?eytan? daha da cesaretlendirdi ve ?öyle dedi:

«Ant olsun ki, senin kullar?ndan bir pay edinece?im; onlar? muhakkak sapt?raca??m, onlar? kuruntularla oyalayaca??m (onlar? sand???n gibi bulamayacaks?n);  onlara emredece?im de (genetik yap?lar?n? bozmak için) hayvanlar?n kulaklar?n? yaracaklar (çünkü klonlama için gerekli k?l kökü içermeyen hücreler sadece kula??n arkas?nda bulunuyor) ve yine onlara emredece?im, Allah‘?n yaratt???n? de?i?tirecekler»  (Nisa, 118-119)

 *   *  *

?EYTAN SINAVIN B?R PARÇASIDIR

Kuran’?n biz e aktard??? bu gaybi diyalogun mahiyetini tam olarak bilemiyoruz ama biliyoruz ki ?eytan bizim s?nav?m?z?n bir parças?d?r. O bize yeteneklerimizin aç??a ç?kmas? için musallat edildi. Fakat neticede bu diyalogun sonunda Cenab-? Allah,  insanlara ?öyle seslenir:

“(??te ey kullar?m siz i?in asl?n? ö?rendiniz. ?eytan sizi k?skand??? için, sizi insan olmaktan ç?karmak için her yolu deneyecek). Art?k kim (bunlar? bile bile) Allah‘? b?rak?r da ?eytan? dost ve arkada? edinirse, gerçekten o, aç?k bir ziyana u?ram??t?r!” (Nisa, 119)

??te bugün yeryüzünde ya?anmakta olan hadiseler. Ta ezelde bildirilmi? z?tla?man?n/dü?manl???n bir ucudur.  Bugün ya?anan ve ad? konulmam?? sava?, Allah’?n ‘gerçek kullar?m’ dedi?i müminler ile ötekilerin yani ‘onlardan büyük bir pay alaca??m’ dedi?i ‘ele geçirilmi?’ insanlar?n olu?turdu?u  ‘hizbu’?-?eytan’?n (?eytan’?n partisi) aras?nda cereyan eden sava?t?r.

Bu sava?, yeryüzünde onlarca defa tekrarland?. Çünkü onlarca belki yüzlerce veya büyük ihtimal, binlerce defa bu küre doldurulup doldurulup bo?alt?ld?. Say?s?z Ademler geldi. Onlar?n soyundan gelenlerle ?blis’in adamlar? k?yas?ya bir mücadeleye girdiler ve her seferinde, ?blis galip geldi  ve Ademin zürriyeti yok edilip yerine yenisi gönderildi. Ama anla??l?yor ki sonun sonuna geldik. Deccal düzeninin belinin k?r?lmas? ve k?sa süreli?ine de olsa Hakk?n mutlak galibiyetinin zaman? geldi.

??te ?imdi dünya üzerinde ya?anan ister Neo Conlar deyin, ister ?llüminati deyin, ister Gül Haç Örgütü deyin, isten Opos Dei deyin, hepsi ama hepsi, insan?n insanl?ktan ç?kar?lmas?n? öngören, neslin yok edilmesi, hars?n tüketilmesi ve insan soyunun yeryüzünden kaz?nmas?n? netice verecek hizmetleri gören ?blis’in hizmetkârlar?d?r.

Peygamber Efendimiz, bizim atam?z olan Adem neslinin sonunun nas?l gelece?ini haber verirken ?u meselelere de temas eder. Günlerin sonu yakla?t???nda, ?blis’in en büyük projesi olan Deccal ve onun en y?k?c? örgütlerinin ortaya ç?kaca??n?, aldatmakla i? görüp, milyarlarca insan?n kendi r?zas?yla dininden ve insanl???ndan vazgeçmesine sebep olaca??n?, ?blis’in bu hizmetlerini, ekseriyetle Yahudi’lere gördürece?ini haber vermi?tir…

??te bugün insanl???n yok edilmesini, mutasyona u?rat?l?p insanl?ktan ç?kar?lmas?n?, insanl?k düzenini tahrip etmeye çal??anlar?n büyük ekseriyetinin Yahudi men?eli örgütler ve vak?flar veya cemiyetler oldu?unu hayretle mü?ahede ediyoruz.

?blis, yeryüzündeki sürgün hayat?n?n, ancak, insan?n yeryüzündeki maceras?n?n sona ermesiyle son bulaca??n?, bunun için de insan?n, insanl?ktan ç?kmas? gerekti?ini bildi?i için, insan? insan olmaktan ç?karacak faaliyetler yapt?r?yor bu örgütlere. T?pk? Rabbin, insanlara yapt??? gibi ?blis de kendi adamlar?na vah yederek onlar? –güya iyilik yapt?klar?n? sanarak- ?erre sevk ediyor.

Bu örgütleri finanse eden, hizmet eden, her türlü ?eytani ve y?k?c? yap?lanmalar?na destek verenlerin hep Yahudi milletinden olmas? esas?nda ?blis’in en büyük ba?ar?s?d?r. Zira Rabbin ‘en k?ymetli halk?n?n’ –Kur’anda bahsi geçen 25 peygamberden 18’i bu kavimden ç?km??t?r- bu sefil ve süfli hale dü?ürülmesinden daha büyük bir ba?ar? olabilir mi?

Yaz?k ki, Yahudilerin, uzun ya?ama h?rslar? ve ‘Yeryüzü krall???’ n? ele geçirme hülyalar?, onlar?, ?blis’in, insanl???n neslini ve hars?n? yok etme çabalar?n?n gönüllü hizmetkarlar? haline getirmi?tir.

Yahudiler bütün çabalar?na ra?men ço?alamam??lard?r. Di?er ümmetler ise sürekli artarak bunlar? hâkimiyetleri alt?na alm??lard?r. Yahudilerin en çok nefret etti?i ümmet H?ristiyan ümmetidir. ?blis’in en çok nefret etti?i insanlar ise Cenab-? Hakk?n ‘gerçek kullar?m’ dedi?i inananlard?r.

??te ?blis ve yeryüzündeki aveneleri ?imdi bu iki ümmeti birbirine k?rd?rmaya çal???yorlar. ?blis her gün yeni bir nifak ve deh?et ‘vahyederek’ , onlara görülmedik icatlar yapt?rarak taraftarlar?n? azd?rd?kça azd?r?yor. Art?k i?i aleniyete döktüler.  Çünkü bütün çabalar?na ra?men, ne Yahudiler arz? mevut dedikleri alanda krall?k kurabildiler, ne de H?ristiyan ümmetini tamamen ellerine geçirebildiler.

Kendilerine tan?nm?? olan vakit de kalmad?. 2000 y?l?na (yani Milenyuma) kadar büyük israil’i kurmu? olmalar? gerekiyordu, ba?aramad?lar. Yeryüzünün sular?n? ele geçirmeleri gerekiyordu, muvaffak olamad?lar. Be? nehrin sular?n? ?srail’e ak?tmalar? gerekiyordu, yapamad?lar. Bunu ne zamana kadar yapacaklard? Milenyum’a kadar. Kendi tespit ettikleri zamanlar olan 2006 ve nihayet en son 2012’ye kadar bunlar? ba?arm?? olmalar? gerekiyordu. Bunu ba?aramad?klar? takdirde ?blis’in avenelerinin ba??na nelerin gelece?ini, kehanetler  kitab? olan Kabbala’dan biliyorlard?.

Ba?aramad?lar. 2006’? geçti ve ?imdi 2012’ de geçiyor. Art?k ?artlar onlar?n aleyhine Türklerin lehine dönüyor. Çünkü her i? bir vakit taraf?ndan rehin al?nm??t?r. Her i? bir vakt ile merhundur. O vakte kadar ba?armalar? gerekiyordu, yapamad?lar. 7-12 Aral?k 2012 o aç?dan onlar?n ba??na k?yametin kapaca?? zaman?n ba?lang?c?d?r.

Bizim için, özellikle Türkler için iyi dönemin ba?lang?c?. Çünkü hem ?sra Suresi, hem Daniel Peygamber’in Kehaneti –ha?a peygamberler kehanette bulunmazlar, hakikati aktar?rlar- gösteriyor ki, azg?n Yahudilerin cezaland?r?lmas? Türkler eliyle olacak!

Daniel Kehanetinde Türkler ismen an?l?r. ?sra Suresinde ise ‘Ey Nuh ile birlikte gemiye bindirdiklerimizin Zürriyetinden gelenler!’ diye nitelendirilirler ki, ‘literal’ manada ‘Nuhun Çocuklar?’ Türkler olarak bilinir.

Bugün, bütün fitne örgütlerinin, nifak cemiyetlerinin, deh?et dengelerinin tam göbe?inde Türklerin bulunmas? bunu içindir. Çünkü e?er Türkler devre d??? kal?rlarsa, nihayet kap??mada kütüler yine galip gelecekler.  Tevrat, y?k?m?n kuzeyden gelece?in bildirir Yahudilere. Kuzeyden maksat da Anadolu’dur.

?u anda yeryüzünde ‘Allah’?n gerçek kullar?’ ile ?blis’in aveneleri aras?nda cereyan etmekte olan sava??n kimin lehine veya aleyhine sonuçlanaca??na, Anadolu’da oturan halk karar verecek. E?er o halk Türkler olsa, kaybeden taraf ‘?blis ve adamlar? olacak. E?er Türkler Anadolu’dan ç?kar?l?r veya Anadolu ba?ka bir kavmin yurdu haline getirilebilirse Yahudiler kazanacak ve dünyan?n sonu gelecek. (Çünkü ikinci ve son azg?nl?klar? yine Allah’?n ‘cengaver’ bir kavmi taraf?ndan durdurulmazsa, bu azg?nl?k k?yametin kopmas?na yol açacak, Bknz. ?sra 7-8. ayetler).

Evet, iyilerin muvaffakiyeti için Anadolu’da Türk iktidar? devam etmeli ki Peygamber Efendimizin ‘yavmül melhame’ dedi?i günde, iyiler galip gelsin. Ahir sava?? da o kazanacak. Breivik’in söyledi?i ‘müminlerin katliam?’ operasyonu ba?layacak

??te ?srail’in, kontrol etti?i tüm finansal örgütler ve nifak çeteleriyle Türkiye’nin üzerine sald?rmas?n?n sebebi bu. Can havliyle kendisini, onu bekleyen ak?betten kurtarmaya çal???yor. Yok olmaktan!

Türkiye devre d??? b?rak?l?r veya Anadolu’da iktidar? elinde tutan halk, Müslüman Türk halk? (?rk anlam?nda de?il) olmaktan ç?kar?l?rsa ?srail ba?arm?? olacak ama insanl?k kaybetmi? olacak!

O kaybederse iyiler galip gelecek.  ?yilerin galebe çalmas? da H?ristiyan ümmetinin uyanmas? ve en az?ndan dindar Avrupa’n?n Türklerin yan?nda yer almas?yla mümkün olacak. Bu da sembolik olarak Hz. ?sa’n?n inmesi demektir ki, o zaman ?eytan?n ?mparatorlu?u çökmü? oyacak! Bunu yapacak ?sa (as)’dir. Bakmay?n bir k?s?m akl? evvellerin ‘?sa gelmeyecek!” demelerine. Gelecek, ama onlar?n sand??? gibi de?il. Onu bekleyenlerin de büyük k?sm? o geldi?inde kar?? ç?kacaklar. Çünkü gelecek olan Hz. ?sa’n?n nebi olan ki?ili?i de?il, veli olan yönüdür! Ve bir lider olarak ortaya ç?kar. Taa sonralar? insanlar, onu yapt?klar? i?lerden dolay? bilirler ki o ?sa (as)’d?r

Evet, b?rak?n?z o sayaç dönsün. Onlar hakk?nda söz sabit oldu: Ve kaybeden taraf oldular. Tuzakç?lara ve oyunbazlara mü?evve? bir mazi bize parlak bir gelecek dü?tü!

Merak etmeyin, kazanan taraf Anadolu’da ya?anan Müslüman Tük halk? olacak.

Ve insanl?k!

Mehmet Ali Bulut
mabulut@gmail.com

Publiziert in der Ayasofya 38, 2012