Temizlik imandan m?? Kad?ndan m??

Temizlik imandan m?? Kad?ndan m??

Ba?l??? okuduktan sonra elbette ´Temizlik imandand?r. Herkese geçerli olan, Peygamber Efendimizin temizlik hakk?nda k?sa, ama o kadarda anlaml? bir Hadis-i ?erifidi´ diyeceksiniz.

Fakat camiilerimize ?öyle bir bakt???m?zda, özellikle camiilerimizin erkek bölümünde manzara içler ac?s?.
Bir çok camii avlusunda çöpler, sigara izmariti art?klar? bulunabiliyor, namaz?n farz? kabul edilen necasetten taharet, yani namaz k?l?nacak yerin temiz olmas?, yerine getirilmemekte, abdesthaneler o biçim.
Senelerdir dikkatimi çeken, camii temizli?inde han?mlar?m?z?n daha aktif ve gayretli olmalar?, ama maalesef erkeklerimizin temizlik konusunda pek ald?r?? etmemeleri.
Ve bu yetmiyormu? gibi han?mlar?m?z erkek taraf?n? dahi temizlemekle mükelleflermi? gibi kendilerine muamele edilmekte ve bir kuralm??, bir kaideymi? gibi beklenilmekte.
O zaman sormak gerekir: Temizlik imandan m?? Kad?ndan m??
Bunu daha iyi anlayabilmek için Peygamber Efendimizin ( s.a.v.) hayat?na bir bakal?m. O evinde temizlik yapar, hamur yapar, hatta ayakkab?s?n? tamir ederdi. Maalesef bunlar bu tür hareketler toplumda yanl?? anla??labiliyor.
Halbuki hayat bir bütündür ve dinimiz aç?s?ndan kad?n i?i erkek i?i diye bir ayr?m yoktur.

 

?slam dini, temizli?e büyük bir ehemmiyet vermi?tir. Gerek dini vazifelerle ilgili gerekse hususi hayat?m?zla alakal? i?lerde temizli?i emretmi?. Temizli?i ihmal eden bir kimsenin ?slami vazifeleri tam yerine getirmesi mümkün de?ildir.
Allahü teâlâ, Kur’an-? kerimin çe?itli yerlerinde, ‘Temiz olanlar? severim‘(Bakara 222) buyuruyor.
Hadis-i ?eriflerde de buyuruluyor ki: ´Müslümanl?k temizlik dinidir. Temiz olun! Cennete ancak temiz olanlar girer.´ (Deylemi) ve ´Mümin pis olmaz.´ (Buhari).
Bize dü?en vazife, ister erkek ister kad?n olsun, ister genç ister ihtiyar olsun müslüman olarak temizlik konusunda gayret gösterip dünyan?n cennet bahçeleri olan camiilerimize sahip ç?kmakt?r.

Sayg?lar?mla….

Saliha ?ahin

saliha1112@web.de

Publiziert in der Ayasofya 36, 2011