Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler

Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler

A?k-? Memnu günümüz Türkçesi ile “Yasak A?k” TV dizisi yo?un tart???l?yor, iyi de oluyor. Konuyu tart??maya açanlara te?ekkür borçluyuz. Ard?ndan Fatmagül’ün suçu ne? dizisi ayn? biçimde ma?dur ve kurban genç k?z bas?n?m?zca ?efkatle kar??land?. Bu da tart???lmal? idi.

Bas?na yans?yan tart??malara bakt???m?zda zarar gören toplumun de?erleri övülen dizideki roller göz ard? edilenler ise daha de?i?ik ve de?ersiz kabul edilen gerçekler.

Duydu?umuza göre Behlül, Bihter ve Fatmagül’ün barbi bebekleri yap?lm?? çocuklar?m?z onlarla oynayarak büyüyecekler ve büyüyünce de onlar gibi ya?ayacaklar. Fatmagül iç çama??r? ç?kar?lm?? kad?nlar onu giyecekler sonra da sad?k e? bekleyecekler.

Senaristler insanlar?n 2 y?ll?k dizide 1,5 dakikal?k tecavüz sahnesine odaklanmas?n? anlayamad?klar?n? söylüyorlar. O sahne olmazsa o dizi  izlenmez miydi, anlamak çok zor. Senaristler topluma nas?l kötülük virüsünü yayd?klar?n?n fark?nda de?iller. Belki hasta de?iller ama zararl? ?eyler yapt?lar.

Baz? toplumsal de?erleri tahrip eden virüsler vard?r yay?lmad?kça ve s?n?rl? kald?kça önemsizdir. Ancak içti?imiz suya veya soludu?umuz havaya yay?l?rsa binlerce insan? hasta eder. TV ve diziler salg?n etkisi yapt?rarak, insan var oldukça mevcut olan, “ensest ve cinsel ?iddet virüsü”nü topluma yayd?lar. RTÜK’te virüse tan?d??? özgürlü?ü kendini koruyamayan de?erlerimize tan?yam?yor.

Sonra da ?ikayet ediyoruz ensest artt?, kimin eli kimin cebinde belli de?il, çocu?u sütçüden olan babalar var diye… Sonuçtan yak?n, sebebi göz ard? et, nerede kald? bilimsel bak???

Tecavüzcülerin önemsenmedi?i, Behlül’ün Bihter ölürken pis pis s?r?tt???, faturan?n kad?na ödetildi?i, tecavüz edilenin hayat boyu peri?an oldu?u  bir namus anlay??? toplumsal bir sorundur. Bu sorunun düzelmesi için toplumun de?erlerini hoyratça h?rpalamak yeni sorunlar? ortaya ç?karmaz m??

Bu ilgi ne anlama geliyor?

?nsanda merak duygusunun ihtiyac? ve insan beyninde ödül mekanizmas?n? en çok harekete geçiren ?eyin “Beklenmeyen ödül, zevk ve heyecan” oldu?u gerçe?i unutulmamal?d?r. Bu gerçek oldukça her zaman  s?ra d??? çarp?c? olaylar ilgi çeker. Bu durum da özellikte medyan?n ya?amsal g?das? olur.

Kazanan kaybeden de?erler

Ruh sa?l???nda önemli olan güçlendirilmesi istenen baz? “Bireysel De?erler ve Ortak Aile De?erleri”?unlard?.

“Aile birli?i, Sa?l?kl? ya?ama, Ahlaki normlara sahip olma, ?yi bir gelire sahip olma, E?lenebilme, E?itimli olma, Ba?l?l?k, Sorumluluk, ?nsanl?k, Maneviyat…”

Her iki diziyi de izledi?imizde 10 de?erden sadece “iyi gelir sahibi olma ve e?lenebilme” iki de?erinin güçlendi?ini görürüz. Yani 10’da 8 kay?p söz konusu. Toplumsal yarar nerede kald?? Senaristlerin yap?mc?n?n ki?isel ç?kar? onlar için iyi de?erlendi ama diziyi izleyenler zarar gördüler, en az?ndan ho?ça vakit geçirmenin ötesinde bir ?ey kazanamad?lar.

8 kaybedip 2 kazanan ziyandad?r. Aileler çocuklar?na sahip ç?kmal?, ebeveyn gözetimi olmadan bu tür diziler izlenememeli, en az?ndan geç saatlere al?nmal?.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
ntarhan@gmail.com

Publiziert in der Ayasofya 37, 2011

 

 

Dies könnte Sie interessieren

Bilim insan?n?n gericisi ve çakmas? olur mu?

Bilim insan?n?n gericisi ve çakmas? olur mu?   Statükoculuk bilimle u?ra?anlara hiç yak??m?yor, matbaan?n Türkiye’ye …