Ümit h?rs?zl??? m?? Gençli?imiz gerçekten mutsuz, k?zg?n ve vicdans?z m? yeti?iyor

Ümit h?rs?zl??? m?? Gençli?imiz gerçekten mutsuz, k?zg?n ve vicdans?z m? yeti?iyor

 

 

WHO yani Dünya Sa?l?k Örgütü’nün yapt??? aç?klama dünyan?n öfke ve mutsuzluk puan? en yüksek olan genç ku?a??n?n Türkiye’de oldu?u yönünde idi. WHO web sayfas?n? inceledim böyle bir kaynak bulamad?m.

 

Bas?na yans?yan haber metni ?öyleydi;

“Birle?mi? Milletler’e ba?l? olan Dünya Sa?l?k Örgütü (WHO) dünyan?n en k?zg?n gençlerinin Türkler oldu?unu aç?klad?. Bu ay sonunda tamam? aç?klanacak rapordan ?srail’in Times of Israel adl? haber sitesine s?zan ilk bilgilere göre Türk gençleri öfke s?ralamas?nda ilk s?raya yerle?iyor.

Milliyet Gazetesi’nde yer alan habere göre 34 ülkenin incelendi?i raporda, en öfkeli gençlerin ya?ad??? ülkeler ise s?ras?yla Türkiye, Yunanistan, Romanya, Ermenistan ve ?srail olarak aç?kland?. Mutluluk Endeksi adl? raporda en mutsuz gençlerin bulundu?u ülkelerin de Türkiye, Ukrayna, Polonya, Letonya ve Kanada oldu?u belirtildi. Endekse göre en mutlu gençlerin ya?ad??? 3 ülke ise Ermenistan, Makedonya ve ?srail olarak aç?kland?. 4 y?l süren ara?t?rmada ya?lar? 11 ila 15 aras?nda de?i?en gençlerden ya?amlar? hakk?nda 0 ila 10 aras?nda bir puan vermeleri istendi. NTV MSNBC 6 Eylül 2012”

Türk bas?n?nda Serdar Turgut, Balçiçek ?lter gibi birkaç yazar d???nda konu yorumlanmad? veya tek yönlü verildi.

Bugün ‘Dünya ?ntihar? Önleme Günü’ ve intihar art???nda küresel bir krizden söz ediliyor. WHO taraf?ndan 15-19 ya? aras?nda intiharlar?n trafik kazas?nda sonra en büyük ölüm sebebinin oldu?u duyuruldu. Ergenlik ça??na girmek üzere olan gençlerin anne ve babalar? hakl? olarak çocuklar?n?n gelece?i konusunda endi?eye kap?l?yorlar.

Bütün bu haberler önümüzdeki y?llarda küresel krizlerin ruhsal ve toplumsal boyutlar?n?n gözard? edilmemesine dikkati çekiyor. Ancak Türkiye’de gençlerin dünya gençleri içinde en mutsuz, en k?zg?n ve en vicdans?z olduklar?na dair k?yaslaman?n do?rulu?unun sorgulamas? gerekt?ini dü?ünüyorum.

90 sonras? genç ku?aklar?n uyu?turucu, internet ba??ml?l???, ?iddete yönelme gibi konularda risk alt?nda oldu?u hep vurgulad???m?z bir bilgidir. Ancak bunun Ermenistan ve ?srail’e göre Türkiye’de ilk s?rada olmas? için özel bir gerekçe bulam?yorum.

E?itim sistemimizin sorumlulu?u,

Geli?mi? ülkelere göre bizim e?itim sisteminin etnik ayr?mc?l??? besledi?i, seçilmi? paranoyalarla iç tehdit, i?gal ihtimali vurgusu, bölücülük gibi dost dü?man alg?lamas?n? destekledi?i gerçe?i dikkati çeken bir bulgudur. “Ya sev ya tek et, Türkün Türkten ba?ka dostu yoktur… gibi önce korku duygusu uyand?r?p sonra kendi ?rk?n?n üstün ?rk olmas? ile yalanc? bir rahatl?k veren Hitler dönemi miras? e?itim sistemimizi hiç kimse de?i?tiremiyor. Bu sistem ?rkç? dizilerin gençler aras?nda yayg?n olmas?n? aç?klamaya yeter.

Toplumumuzun ço?unlu?unu sa? veya sol kültürel olarak muhafazakâr kitleler olu?turuyor. Kültürel muhafazakârl?k da ya?am tarz? korkular? vard?r. Bu kitlelerde korku duygusunun e?itim sistemimizin demokrasi vurgusu yetersizli?i nedeniyle devam etti?ini biliyoruz.

Ikç?l?k do?as? gere?i öfke ve yok etmekle beslenir. Belki baz? alt gruplarda bu etki vard?r ancak bütün istatistikleri de?i?tirecek dünyan?n genel gidi?inden farkl? bir etkiyi aç?klayacak bir veri bulamad?m.

Ad? geçen ara?t?rman?n tam metnini ve Türkiye’deki partnerini bulabilirsek bu sorulara cevap verebiliriz. Ancak haberin içinden baz? soru cevaplar c?mb?zla çekilip Türk toplumunu demotive etme, karamsar senaryolar yazd?rma ve ümitleri çalma amac?nda olanlar?n k??k?rtmalar?n? da göz önüne almal?y?z.

Özgüveni azalt?p bizi geriletmek mi istiyorlar?

Yunan, Ermeni ve ?srailli gençlerini öfkeli ama mutlu, Türk gençlerini öfkeli ve mutsuz olarak tan?mlayan bu çal??ma veya haber yap?lma biçimi bana hiç yabanc? gelmedi. “Biz adam olmay?z, geri bir toplumuz” alg?s?n? ve bu oyuna gelen Cumhuriyet ayd?n? tipini devam ettirme çabas?. Bu oryantalist tutum güven vermiyor.

Di?er taraftan kapital sisteme yak?t üreten Hollywood popüler kültürü gençlerimizi küresel krize do?ru sürüklemektedir.

Güncel siyaseti sadece politika olarak yeterli gören gelecek ku?aklar? korumaya, insani ve sosyal de?erlerimizi güçlendirmeye yeterli kaynak ay?rmayan siyasilerimizin vebal alt?nda olduklar?n? da hat?rlatmak istiyorum.

Anne babalar endi?elenmesinler çocu?unuz evi ve sizi seviyorsa yanl?? yapsa da tekrar dönüyor. Siz çocu?unuzla sa?l?kl? ileti?im kurabiliyorsan?z sorunlar bir ?ekilde çözülüyor.

Endi?elenmeyelim ama dikkatli olal?m ve kesinlikle insan? ayakta tutan en temel duygu olan ümit duygusunu yitirmeyelim.

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

ntarhan@gmail.com

Publiziert in der Ayasofya 42, 2013

Dies könnte Sie interessieren

Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler

Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler A?k-? Memnu günümüz Türkçesi ile “Yasak A?k” TV dizisi yo?un …