Nevzat Tarhan

Bediüzzaman’ın ‚aşk‘ sözü ne anlatır?

Bediüzzaman’ın ‚aşk‘ sözü ne anlatır? Bediüzzaman’ın “Aşk çekici bir güzelliğe yönelmiş çılgın bir cezbedir” sözü ne anlatır?“ Buna en güzel örneği yıllar evvel GATA’daki olayla anlatabilirim. Bir yüzbaşının karısı hastalandı, tedaviye aldık ama hastalığı ilerledi ve iki üç gün içinde o genç kadını kaybettik. İki küçük çocukları vardı. Yüzbaşı birkaç gün sonra intihar etti. Karısına çok âşıktı ve çılgın cezveye …

Lese mehr

Ümit h?rs?zl??? m?? Gençli?imiz gerçekten mutsuz, k?zg?n ve vicdans?z m? yeti?iyor

Ümit h?rs?zl??? m?? Gençli?imiz gerçekten mutsuz, k?zg?n ve vicdans?z m? yeti?iyor     WHO yani Dünya Sa?l?k Örgütü’nün yapt??? aç?klama dünyan?n öfke ve mutsuzluk puan? en yüksek olan genç ku?a??n?n Türkiye’de oldu?u yönünde idi. WHO web sayfas?n? inceledim böyle bir kaynak bulamad?m.   Bas?na yans?yan haber metni ?öyleydi; “Birle?mi? Milletler’e ba?l? olan Dünya Sa?l?k Örgütü (WHO) dünyan?n en k?zg?n gençlerinin …

Lese mehr

Evden gitmek elden gitmek mi?

  Ergenlik dönemine girilen 10-12 ya?lar?ndan olumluluk dönemine geçilen 20-22 ya? aras?ndaki dönem insan hayat?n?n?n farkl? bir dönemidir. A?a?? yukar? 10 y?ll?k dönem delikanl? k?z, deli?men erkek davran??? nedeniyle güzel tuhafl?l?klar, ?a??rt?c? tepkileri ile dikkati çeker. Hatta baz? psikologlar normal ?izofrenik dönem olarak tan?mlarlar bu dönemi. Çünkü bu ya? dönemi beyin, beden, zihin ba?lant?lar?n?n olu?tu?u bir dönemdir. Gençlerde mant?ksal kararlar? …

Lese mehr

Sevmek nas?l bir duygu?

Sevmek nas?l bir duygu?    Nas?l ki, atomun içinde nötron, proton ve elektron varsa ve bunlar? birbirine ba?layan ?ey çekim kuvveti ise; canl?lar aras?nda çekimi sa?layan ?ey de, sevgi duygusudur. Sevgi, insanlar? birbirlerine yak?nla?t?ran, ‘görünmez ba?’ denilebilecek bir duygudur. Eskilerin ‘kuvveti cazibe’ dedikleri ?eydir bu. Sevginin üzerine de?i?ik olumlu duygular?n eklenmesiyle de sevginin türleri olu?ur. RENKLER VE DUYGULAR Beyaz, safl??? …

Lese mehr

KADIN ERKEK E??T DE??L FARKLIDIR…

KADIN ERKEK E??T DE??L FARKLIDIR…   Kad?n?n konforuna en uygun kad?n modeli nedir? Türkiye’de  ‘Kad?n’ üzerinden yürütülen bir projeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Zina beraberli?ini  suç saymayan ama imam nikah? olarak söylenen dini nikahl? beraberli?i suç sayan bir anlay???n üzerimizdeki planlar?n? fark etmek durumunday?z. Dünyada kad?n politikalar?n? belirleyenler, çocuk ve aileyi göz önüne almadan bu politikalar?na devam edemezler. Birinci olay: Diyarbak?r’?n Ba?lar …

Lese mehr

Bilim insan?n?n gericisi ve çakmas? olur mu?

Bilim insan?n?n gericisi ve çakmas? olur mu?   Statükoculuk bilimle u?ra?anlara hiç yak??m?yor, matbaan?n Türkiye’ye geç gelmesi gibi psikiyatrik teknolojinin de Türkiye’ye geç gelmesine sebep olanlar? tarih çöp sepetinde hat?rlayacak. Gericilik denildi?inde hep ya?amsal gericilik akla gelirdi yani modern ça??n gerisinde kalan, k?l?k k?yafeti ile yüz sene öncesi gibi geçmi? yüzy?l?n k?yafetini giyen, ileri bat?l? gibi giyinmeyen ?ekilsel bir gericilik …

Lese mehr

Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler

Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler A?k-? Memnu günümüz Türkçesi ile “Yasak A?k” TV dizisi yo?un tart???l?yor, iyi de oluyor. Konuyu tart??maya açanlara te?ekkür borçluyuz. Ard?ndan Fatmagül’ün suçu ne? dizisi ayn? biçimde ma?dur ve kurban genç k?z bas?n?m?zca ?efkatle kar??land?. Bu da tart???lmal? idi. Bas?na yans?yan tart??malara bakt???m?zda zarar gören toplumun de?erleri övülen dizideki roller göz ard? edilenler ise daha de?i?ik …

Lese mehr