?kiz Kuleler’i kim indirmi?ti?

?kiz Kuleler’i kim indirmi?ti?

 

Bundan on y?l önce New York’un ?kiz Kuleleri’ne dalan iki yolcu uça??, üç bine yak?n sivili öldürmekle kalmam??, “?slam endi?esi”ni de Bat?’n?n gündeminin tepesine oturtmu?tu. Bu “siyasi milat,” o günden bu yana epey belirleyici oldu. Ba?ta Amerika olmak üzere Bat?, ?slam ile adeta “kafay? bozma” noktas?na gelirken, biz Müslümanlar da Bat?’n?n niyet ve hedefleri konusunda hakl? endi?eler duyduk.

Ancak bu hakl? endi?eler yan?nda bence abart?l? olan komplo teorileri de geli?tirdik. Bunlar?n hemen hepsi, muhtemel bir “medeniyetler çat??mas?”n?n Bat? taraf?ndan en ba?tan beri istendi?i, ince ince planland??? ve “ta?eronlar” vas?tas?yla hayata geçirildi?i varsay?m?na oturuyordu. Bat?’y? adeta Kadir-i Mutlak, Müslümanlar? da her daim pasif ve kurban gibi gören bir varsay?ma….

Söz konusu komplo teorilerinin ba??nda, “11 Eylül’ü CIA (yahut Mossad) yapt?” hikayesi geliyor. Bu Türkiye’de epey popüler oldu, hatta neredeyse bu konudaki “standart görü?” haline geldi. Ben ise bu hikayeye hiç itibar etmedim ve de etmiyorum.

Komplolar dünyas?

Gerekçem de ?u: ?kiz Kuleler’i indirmek için düzenlenecek resmi bir Amerikan komplosu, uçaklar? kaç?racak “ta?eron”lar?n bulunup e?itilmesinden, binalar?n içine güya bombalar yerle?tirilmesine kadar, çok detayl? bir haz?rl?k ve çok büyük bir “ekip i?i” gerektirir. Ve böyle bir ?eyin Amerika gibi özgür bas?n? olan aç?k toplumlarda d??ar? s?zmamas? mümkün de?ildir.

Bizler, devlet kurumlar?n?n (bilhassa da ordunun) “kapal? kutu” oldu?u bir toplumda ya?amaya al???k oldu?umuz için, böyle komplolar? daha bir mümkün görüyor olabiliriz. Ama, baksan?za, bizde dahi, özgür bas?n?n geli?mesi ve korku duvarlar?n?n y?k?lmas? sayesinde, art?k “kozmik s?r”lar if?a oluyor, karanl?k olaylar?n hesab? soruluyor.

Kald? ki, e?er Amerikan devleti her siyasi olayda ba?ar?l? komplolar kotar?yor ise, sormak laz?m: “Saddam’?n kitle imha silahlar? var” diye Irak’? i?gal eden ABD, niçin böyle silahlar bulamad???n? aç?klayarak rezil olmak yerine, Irak tesislerine bir kaç kimyasal veya nükleer silah yerle?tirmedi? Ya da, Ebu Garip hapishanesindeki a?a??l?k gardiyanlar?n?n a?a??l?k i?kencelerini gizli tutmay? ba?aramad??

Zihniyetlerin karde?li?i

Benim kanaatim, 11 Eylül’ün gözüktü?ü gibi oldu?u, yani El Kaide taraf?ndan planlan?p gerçekle?tirildi?i. Bunun arkas?nda illa gözükmeyen aktörler oldu?u yönündeki yayg?n inanç da, bence, o yönde ikna edici delillerden çok, o yönde ikna olmaya yatk?n zihniyetlerden kaynaklan?yor.

Bu zihniyetlerin ilki, “ne yani, bir avuç Arab’?n kalk?p da dünyan?n teknolojik ülkesini vurdu?una m? inanaca??z” türü sorularda ortaya ç?kan tuhaf bir Oryantalizm. Daha ziyade “laikler” aras?nda yayg?n olan bu tutumun alt?nda, Müslümanlar?n “beceriksizli?i”ne dair bir önkabul var.

Di?er zihniyet ise, “bize Müslümanlar adam öldürdü dedirtemezsiniz” demeye getiren bir tür “Müslüman milliyetçili?i”. (Bu milliyetçilik ise, mütedeyyinlikle bazen örtü?se de, ondan farkl? bir ?ey.) Sanki ?slam tarihinde hiç “tedhi?” görülmemi?, Hariciler’den Ha?ha?iler’e hiç fanatizm sorunu olmam??, bugünün fanatikleri de Irak’ta hala “canl? bomba” olup cami bombalam?yormu? gibi…

Bu iki zihniyetin d???nda kalan yal?n gerçeklik ise bence ?u: Bugün hem Bat?’da hem de Do?u’da “medeniyetler çat??mas?” isteyen uçlar var. Bunlar?n eylem ve söylemleri birbirini besliyor. Buna kar??l?k diyalog, uzla?? ve bar?? isteyen, ama “endi?e”leri olan çok daha geni? kitleler de var.

Bu karma??k tabloyu iyi anlamal?y?z ki, onun Türkiye’ye sundu?u zemini iyi de?erlendirebilelim.

 

 

Mustafa Akyol

mustafaakyol@stargazete.com

 

Publiziert in der Ayasofya 38, 2012