Bilim insan?n?n gericisi ve çakmas? olur mu?

Bilim insan?n?n gericisi ve çakmas? olur mu?

 

Statükoculuk bilimle u?ra?anlara hiç yak??m?yor, matbaan?n Türkiye’ye geç gelmesi gibi psikiyatrik teknolojinin de Türkiye’ye geç gelmesine sebep olanlar? tarih çöp sepetinde hat?rlayacak.

Gericilik denildi?inde hep ya?amsal gericilik akla gelirdi yani modern ça??n gerisinde kalan, k?l?k k?yafeti ile yüz sene öncesi gibi geçmi? yüzy?l?n k?yafetini giyen, ileri bat?l? gibi giyinmeyen ?ekilsel bir gericilik anla??l?rd?. Bunun sonucu biçimsel bir modernlik ortaya ç?kt?.

Y?llar geçti bu günlere geldik. ?lericili?i, gard?rop ilericili?i olarak alg?layan bir nesil bakt? ki kendisi gibi ya?amayan insanlar çok çal??t?lar, dil ö?rendiler, kariyer yapt?lar, yenilikleri getirdiler, standard? belirlediler ve yükselttiler.

Nihayet kendilerini ilerici görenler devlet kap?s?nda kurulu düzenin statükosu ile elde ettikleri kolayl?klar, tuttuklar? pozisyonlar, elde ettikleri ç?karlar onlar için avantaj olmamaya ba?lad?. Klasik tepki “çamur at izi kals?n” diyerek sald?rmaya ba?lad?lar. Asl?nda gerici dedi?i ki?iler onlar? geçmi?ti, onlar ?eklen moderndi ama asl?nda modern görünümlü gerici olmu?lard?.

Ya?amsal gericili?in bilimsel versiyonu yok muydu, tabi iki vard?.

Kendilerini büyük bilim adam? gören mesleki egolar? nedeniyle kendilerini yeterli gördükleri için yeni ?eyler ö?renmeye ihtiyaç hissetmeyen ?eklen modern ama zihnen gerici bilim adamlar?na s?kça rastl?yoruz.

Benim içinde bulundu?um grup 2003 y?l?nda bilimsel referans? olan kan?ta dayal? tedavi karar ?emas?nda en üst düzeyde olan ve bilimsel cihaz olarak ithal edilen  Transkraniyal Manyetik Uyar?m Tedavisi  (TMU,TMS) olarak bilinen tedaviyi Türkiye’ye getirdi. Dirençli Depresyon tedavisinde ba?ar?l? bir ?ekilde uygulad?. Ayn? ?ekilde QEEG olarak bilinen beyin haritalama yöntemini etik standartlar?n? yaz?l? olarak belirleyerek uygulad?k ve halen uyguluyoruz.

Kan?ta dayal? tedavi pramidinde en altta hayvan deneyleri vard?r. S?rayla klinik gözlemler, olgu raporlar?, olgu serileri, klinik ara?t?rmalar, çift kör geni? ölçekli plasebo kontrollü çal??malar, meta analizler ?eklinde en üst kan?t de?eri belirlenir. Bizim kulland???m?z metodlar bu en üst kan?t ölçüleri içindedir.

Bilim adam? kimlikli insanlar taraf?ndan ‘?nterpol hariç’ her tarafa ?ikayet edildik. 2007 y?l?nda Sa?l?k Bakanl???’ndan  müfetti?ler geldi bir hafta tam gün inceleme yapt?lar. Sonuç olarak bir kusurumuz olmad???na dair rapor verdiler. Çapa T?p, Hacettepe T?p ve iki E?itim Hastanesi kulland???m?z yöntemlerin bilimsel oldu?unu rapor ettiler. Kullan?m?nda etik standartlara uygun davran?l?rsa sak?ncas? olmayaca??na dair rapor verdiler. Mamafif 2008 y?l?nda Amerikan Onay Kurumu FDA bu sisteme  sigorta kapsam?nda al?naca??na sa?layan onay? verdi. 2010 y?l?nda “Guideline” olarak bilinen rehber katalo?a da girdi.

Bu sistemin bilimsel olmad???na ve serbest hekimlikte kullan?m?n?n etik d??? oldu?una dair  iddialar? bo? ç?kt?.

Ancak ilerici bilim adam? iddias?nda ki bu meslekta?lar?m?z biçimsel olarak ilerici ve modern idiler ama mesleki olarak statükocu ve gerici olmu?lard?. Çünkü psikiyatride beyin fonksiyonunu ölçerek tedavi etme konusunda 30 y?l geride kalm??lard?.

Geçti?imiz günlerde bu konuda CNN TÜRK’ te yap?lan tart??ma program?nda konu dile getirildi. “Neurobiofeedback”  yöntemi olarak bilinen yöntemin dikkat eksikli?inde kullan?ld??? savunuldu. Biz kurum olarak bu sisteme sahip oldu?umuz halde Dikkat eksikli?i ve hiperaktivite bozuklu?u hastal???nda kullanm?yoruz. Stres yönetiminde kan?t de?eri yüksekti dikkat eksikli?inde çok i?e yaram?yordu. Tart??may? izledim maalesef bilimsel kimli?e uymayan bilgisizlikler nedeniyle ?a??rd?m.

Bir taraf Psikiyatride beyin görüntüleme yöntemlerine tamamen kar?? di?er taraf her önüne gelene bu tedaviyi uyguluyordu.

Etik s?n?rlar içinde kullanan yaz?l? olarak standardize edilerek bu s?n?rlar? belirleyen bizim gibi kurumlara meslekta?lar?m?z?n gelip görmeleri gerekir. Kulaktan dolma bilgilerle hüküm sahibi olmak olsa olsa bilimsel gericiliktir. Yahut kan?ta dayal? konu?mayan bilim adam?na çakma bilim adam? da diyebiliriz.

Statükoculuk bilimle u?ra?anlara hiç yak??m?yor, matbaan?n Türkiye’ye geç gelmesi gibi psikiyatrik teknolojininde Türkiye’ye geç gelmesine sebep olanlar? tarih çöp sepetinde hat?rlayacakt?r.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan


ntarhan@gmail.com

Publiziert in der Ayasofya 38, 2012

Dies könnte Sie interessieren

Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler

Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler A?k-? Memnu günümüz Türkçesi ile “Yasak A?k” TV dizisi yo?un …