Mehmet Ali Bulut

Vatan sevgisi içermeyen iman, iman mı?

Vatan sevgisi içermeyen iman, iman mı?   İman ve onun neticesi olan kulluk, tamamen ferdi ve şahsi bir cehd ve kararlılığın ve o cehd ve kararlılığa binaen gelen ilahi bir ikram ve inamın neticesidir.   Aklını kullanmayan ve iradesini o yönde sevk etmeyen bir nefsin iman etmesi ve onun neticesi olan saadet ve selameti elde etmesi mümkün değil. Çünkü „Allah …

Lese mehr

Said Nursi’nin gençlik a?k?

Said Nursi’nin gençlik a?k?   Bir zamanlar aziz dostum Mehmet Tanr?sever’in telkini ve te?viki ile bir Bediuzzaman‘?n roman?n? yazmay? dü?ünmü?tüm. Ba?lang?çta hemen yazabilece?imi sanm??t?m. Fakat i? roman olunca meselenin hiç de dü?ündü?üm gibi olmad???n? gördüm. Roman tabii ki s?radan bir biyografi de?ildi. O yüzden de günlerce normal bir romanda kurgulanabilecek bir çeli?kiyi bir mecazi a?k? arad?m. Mesela bir gençlik a?k? …

Lese mehr

Askerin dizgini Bediüzzaman‘?n müjdesi

“Ad?yaman Üniversitesi mezuniyet gecesinde Ad?yaman Jandarma Garnizon Komutan? Albay Yusuf Yalç?n, dereceye giren türbanl? ö?renciye diploma, plaket ve hediyesini verdi” haberi ajanslardan geçer geçmez hemen hemen tüm haber siteleri hiç gecikmeden olay? man?etten duyurdular. Tabii bir k?sm? sevinerek, bir k?sm? da “nereye gidiyoruz, neler oluyor böyle” diye tela? ederek! Bana bir arkada? haber verdi, “bir asker, mezuniyet töreninde ba?örtülü bir …

Lese mehr

Bu ça?da anne olmak

Bu ça?da anne olmak Anne olmak, tüm insanl?k tarihi boyunca bir kad?n?n, eri?ebilece?i en yüksek mertebesi olmu?tur. Fakat annelik as?l ?slamiyet ile zirve yapm??t?r. Peygamberimiz (asv) “Cennet annelerin ayaklar? alt?ndad?r.” diyerek evlada, e?er huzurlu bir hayat istiyorsa annesini kendinden memnun etmesi gerekti?ini haber vermi?tir. Evet, anne mutsuzsa evlat bedbahtt?r. Anne huzursuzsa evlat muzdariptir. Anne güvende de?ilse, çocuk ne yaparsa yaps?n, iki yakas? …

Lese mehr

GDO’lu sevgiler ve GDO’lu imanlar

GDO’lu sevgiler ve GDO’lu imanlar Bugün size bedenin di?er g?dalar?ndan söz edece?im, oruç münasebetiyle… Sevgi ile ba?layaca??m. ?nsan?n olmazsa olmaz g?dalar?n?n ba??nda gelir sevgi.  Onun sahuru ve iftar? etraf?nda bir iki kelam. Eksik kalabilir. Kar???k olabilir. Sözü anlamaya de?il hissetmeye bak?n. Sen sevdi?in halde, sevdi?inin yüre?inde sevgi var etmeyen muhabbetten Allah’a s???n?r?m. Sen dahi Allah’a s???n. SEVG?N?N HAL? ?MANIN HAL?NE …

Lese mehr

?lluminati’nin sayac?: ?eytan ?mparatorlu?unun çökü?ü

?lluminati’nin sayac?: ?eytan ?mparatorlu?unun çökü?ü Öncelikle ?u gerçe?i ortaya koyal?m. Bu evren insan?n tasar?m? de?ildir.  Akl? gözlerine inmi? ahmaklar kabul etmese de âlem, tamamen bir ak?l ve hikmetin eseri oldu?unu her ak?l sahibine göstermektedir.  Siz deyin bir akl?-? küllün eseridir kâinat, biz diyelim Âlemlerin Rabbi Allah’?n. Ve insan denen yarat?k tesadüflerle izah edilemeyecek kadar muhte?em bir tasar?md?r.  Atas?n?n maymun oldu?una …

Lese mehr