KADIN ERKEK E??T DE??L FARKLIDIR…

KADIN ERKEK E??T DE??L FARKLIDIR…

 

Kad?n?n konforuna en uygun kad?n modeli nedir?

Türkiye’de  ‘Kad?n’ üzerinden yürütülen bir projeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Zina beraberli?ini  suç saymayan ama imam nikah? olarak söylenen dini nikahl? beraberli?i suç sayan bir anlay???n üzerimizdeki planlar?n? fark etmek durumunday?z.

Dünyada kad?n politikalar?n? belirleyenler, çocuk ve aileyi göz önüne almadan bu politikalar?na devam edemezler.

Birinci olay: Diyarbak?r’?n Ba?lar ilçesinde AB destekli bir projede 120 kad?na otobüs ve taksi ?oförlü?ü ö?retiliyor ve bu çal??ma ?ngiliz Guardian gazetesine haber oluyor. Bu proje ‘Kad?n erkek e?itli?ini’ sa?lamaya yönelik örnek proje olarak seçilmi?.

Bu kapsamda neden kad?n erkek e?itli?i e?itimde ve ailede de?il de kamyon -otobüs ?oförlü?ünde sa?lanmaya çal???l?yor? Anlamak çok güç… Kad?nlar?n % 50.4’ ünün okuma yazma bilmedi?i (Kaynak, 15 Ocak 2012 tarihli Haber Türk Gazetesi)bir ilçede yap?lan bu çal??maya ?ngiliz ilgisi ?a??rt?c? de?il.

Kad?nlar?m?z?n aileye katk?lar?n? sadece parasal katk? olarak s?n?rland?ran, kad?n?n konforunun öncelikle i? hayat? ya?am?nda aranmas? gerekti?ini savunan maddeci keskinlik bütün dünyada terkedilme noktas?na gelmi?ken Türkiye’mizde bu projenin desteklenmesi anlaml?d?r.

Bat?l?lar yard?m ad? alt?nda eski tanklar?n? bize satarken ayn? zamanda bayatlam?? kad?n erkek e?itli?i projelerini de bize kabul ettiriyorlar.

?kinci olay: ?talya’da ?sviçre Okulu’nda Alman bir ö?retmen taraf?ndan maruz b?rak?lan Sabah gazetesi Roma temsilcisi Yasemin Ta?k?n’?n ya?ad??? olay. Gazetenin man?etten verdi?i habere göre Ortaokul üçüncü s?n?f ö?rencisi Selin’in annesi Yasemin Ta?k?n çocu?una okulda ö?retilen “Türk erkeklerince Türk kad?nlar?n?n ço?u evlenmek ve çocuk yapmak için var kabul edilir ve e?itim almalar? gereksiz görülür” ?eklindeki önyarg?s?na kar?? hakl? bir kampanya ba?latt?.

Bu sözler önyarg?d?r. Çünkü anne olmak için e?itim gerekmez ön kabulü üzerine olu?turulmu? bir iddiad?r.

Benim endi?em bu kampanyan?n aile ba??n? güçlendiren de?erlerimize ve anneli?e zarar veren bir ?ekle yönlenmesi oldu.

Bat?n?n ?rkç?l?k ayr?mc?l?klar? ve oryantalist kibirleri bize hata yapt?rmamal?. Bugün bat?, bekar anneleri ve nikâhs?z beraberlikler sonucu do?an çocuklar?n oran?n?n yeni do?anlar?n %50’sinin üzerine ç?kmas?n? tart???yor. Nikâh kurumunun çökmesinin çocuklarda meydana getirdi?i sorunlarla u?ra??yor.

Yukar?daki iddia bat?n?n hasta bir de?eri ile ilgilidir. Kad?n?n özgürle?mesi hareketini, kad?n?n erkekle?mesi olarak alg?layan hasta bir anlay??tan söz ediyorum.

Tabii ki kad?n ve erkek e?itimde, f?rsatta, hukukta e?it olacak ancak bu kad?n?n psikolojik ve biyolojik do?as?na uygun olmal?yd?. Bir kad?n? erkekle?tirerek sosyalle?mesini sa?layan projeler kad?n?n konforuna ve gelecek mutlulu?una hizmet etmedi?i  gibi evlili?i ve aileyi de kurban ediyordu.

Sadakatsizli?in ve modern ya?am?n kâbusu olan aldatmalar?n artmas?nda kad?nlar?n yatak odalar?nda feminen olmalar?n? terk etmelerinin rolünü unutmayal?m.

Modernizm kad?n rollerinden e? rolünü, ev han?m? rolünü, anne rolünü ve i? kad?n? rolünü birbirine kar??t?rd?.

E?er bir kad?n çal??mak zorunda ise rol karma?as?na da dikkat etmek zorundad?r. ??yerindeki ?apkas?n? çocuklar?n?n ve e?inin yan?nda de?i?tirmesi gerekmektedir. Evlilikte ili?kinin y?pranmas?nda bu etken göz ard? edilemez.

E?er bir kad?n çal??mak durumunda ise ev i?lerinde e?inin ona yard?m etmesini istemesi gereklidir. Aksi takdirde kad?n?n annelik ve ev kad?nl??? rolleri ile birlikte çal??an kad?n olmas? çift kariyerli olmas?na neden olmakta ve erken y?pranmaktad?r.

?yi bir anne olmak, iyi bir i? kad?n? olmaktan daha önemsiz de?il ki…

?yi bir çocuk yeti?tirmek, iyi bir i?yeri kurmaktan daha önemsiz de?il ki…

E?er bir kad?n çal??mak zorunda ise çocuklar?n e?itim ve bak?m? konusundaki sorumlulu?u e?iyle birlikte payla?mas? ?artt?r. Annelik hormonlar?n?n ?efkati, vericili?i ile erke?in bencilli?i birle?ti?inde y?pranma ve yorgunluklar?n faturas? yine kad?na ç?kmaktad?r.

Bu gerekçelerle kad?n?n konforuna uygun kad?n modeli ?udur;  evinin han?m?, çocuklar?n?n annesi ama ekonomik özgürlü?ü olan kad?n modeli.

Banka hesab? ve sosyal güvencesi olan kad?n?n çocuklar?n? ihmal ederek çal??mas?n? savunmak mümkün de?ildir.

Bu nedenle anne olan her kad?n?n sigortal? ve sosyal güvenceli olaca?? bir sistem varsa kad?n neden çocu?unu kendisi büyütebilecekken ba?kas?na büyüttürsün?

Bir kad?n anneli?i ve ev kad?nl???n? de?ersizle?tirmeden sosyal hayat içinde var olabilir. Bat?n?n hastal?kl? anlay???n?n etkisinde kalarak çal??an kad?n feti?izmine hizmet etmemeliyiz. Ayakta kalan aile de?erlerimizi savunarak mücadelemizi verebiliriz.

Kad?n erkek ili?kisini kad?n erkek sava?lar?na çeviren bat? tipi aileyi örnek almak zorunda de?iliz. Bunun yerine kad?n erkek ili?kisini kad?n ve erke?in birbirini tamamlad???, e?itler ili?kisinin oldu?u, psikolojik s???nak de?eri olan güven verici aile kültürümüzü gö?sümüzü gere gere savunmal?y?z.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
ntarhan@uskudar.edu.tr

Publiziert in der Ayasofya 39, 2012

Dies könnte Sie interessieren

Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler

Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler A?k-? Memnu günümüz Türkçesi ile “Yasak A?k” TV dizisi yo?un …