Nihat Genç ile söyle?i

Nihat Genç ile söyle?i

Nihat bey, çok yo?un vaktiniz aras?nda bizlere de yer verdi?iniz için öncelikle çok te?ekkür ediyoruz. Fazla vakit kaybetmeden hemen konuya girmek istiyoruz. Biraz gurbetçileri konu?al?m. 60´l? senelerde Anadolu´nun dört bir yan?ndan gurbetçilerimiz Almanya´ya ve Avrupa´ya gelmi?ler. Sizin gözünüzle gurbetçileri ve anadolu insan?n? biraz tarif edermisiniz?

Anadolu insan? sadece ekme?inin derdinde. Onlar tertemiz müslümanlar. E?itlik pe?indeler. ?u topra?a, ?u ekme?e, ?u ?rma?a ba?l?lar. Onun için, her?eyden umudum kesilir, Anadolu topra??ndan umudum kesilmez. Benim umudumu Kars´tan kimse kesemez, Diyarbak?r´dan kimse kesemez, Toros´dan, Kazda??ndan kimse kesemez. Bu topraklardan umudu kimse kesemez…. Kalbinin içinde bir?ey varsa, onu beklet. Yoksul, aç, sahipsiz, d??lanm??… Sana her kötülü?ü yapabilirler. Ama sen sab?rla bekleyeceksin. Bu ülkenin çocuklar? sab?rla beklesinler. Güzel bilgisayar mühendisleri olsunlar, yazarl?klar? güzel olsun, sosyolokluklar? güzel olsun. Ve bir kenarda beklesinler. Bir gün halk?m?z, o temiz a??zlar? arayacakt?r. Ahlakla, erdemler, faziletle mücadele eden çocuklar?n? arayacakt?r. ?ki ?eyden ümidimi kesmem. 1. Allah´tan 2. Anadolu´dan.

Son y?llarda Almanya´da özellikle entegrasyon, uyum gibi kavramlar konu?ulmaya ba?land?. Türkler ve genel olarak müslümanlar bir tak?m çevrelerin odak noktas? haline geldi. Medya ?slam´a kar?? sert tutumunu devam ettirirken, baz? siyasetciler uyum ve aç?l?m politikalar? geli?tirdiler. Bu geli?meler? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Aç?l?m tart??malar? Türkiye´de ya?and?. O zaman da dedik: En güzel aç?l?m dua´d?r. Dua bir aç?l?m de?il mi? Dua, niyaz, zikir, ´Allahu Ekber´ gibi tespihler yoksa, aç?l?m nas?l olacak? Bunlar aç?l?m de?il mi? Allah bu kelimelerle, bu dualarla insanlar? zaten açm??. Açm?? i?te karde?im. Yeri ve gö?ü yaratan hepimizi karde? yapm??. Allah bu kelimelerle hepimizi kar??t?rm??. Bu dualarla kar??t?k biz. Allah´a dua ede ede kar??t?k. Ne kadarda güzel oldu. Onun için gurbette aç?l?mlardan bahsedenlere bak?n: Dini var mi? Allah´? var mi? Karde?li?i var m?? Yok. Yok karde?im. Tabi laf olarak var. Ama ci?erden var m?? Yürekten var m?? Böyle durumlarda kendimizi ancak ´Allah´?m sen büyüksün´ diye sakinle?tirmek laz?m. Çünkü bizim tek duam?z Allah´a s???nmakt?r. Aç?l?m bu, bundan büyük aç?l?m m? olur?

Peki Nihat bey, bu tür söylemlerin kayna?? ne sizce?

Kayna?? etnik ayr?m. Ba?ka ne olacak? Ba??m?zdan geçen etnik felaketlere bakmam?z gerekiyor. Çeçen karde?lerimize bak?n. Daha on sene içinde 600.000 ki?i öldü. 600.000! Bosna´da ölenler. Etnik sava? de?il mi? Daha bundan 100 y?l önce 4-5 milyon insan Rumeli´den öldürülerek ç?kar?ld?. Müslüman atam?z ve dedemiz camilere doldurularak yak?ld?lar. Günlerce, nehir gibi, ?rmak gibi, ya?lar? akt? insanlar?n. Bizim insanlar?m?z?n. Sürgünler, ölümler. Biz bunlar? ya?ad?k.

Siyasetin odak noktas? ne olmal? o zaman?

Din ve etnik siyaset yap?lmaz. Yap?lacak tek siyaset yurtda?l?kt?r. Dünya, sa??yla soluyla e?ittir. Ayr?m, gayr?m demeden, yurtta?lar hukuk kar??s?nda e?ittir. Siyasette e?ittir, imkanlarda e?ittir. Siyasi partilerde bunu destekleyecek.

Son y?llarda ?rkç?l???n ve ?rkç? partilerin yükselimde oldu?unu görüyoruz. Bu geli?imleri nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Endi?eyle izliyorum. Bosna´dan, Çeçenistan´dan, bu ac?lardan ders ç?kars?nlar art?k. Bu kadarda duygusuz bir ortam olmaz. Orta Afrika, Balkanlar, Ortu Do?u. Neler oldu?u ortada de?il mi? ??te milyonlarca insan öldü? Niye? Irkç?l?ktan. Etnik siyasetten. Kültür olarak etnikler tabiki vard?r. Siyasi olarak etnik tarif yap?lamaz. Bak?n, Avrupa 1945´e geldi?inde t?kand?. Milyonlarca insan öldü. 50 Milyon insan. Dünya´da emperyalizim i?ini kolayla?t?rd?. Nas?l kolayla?t?rd?? Gidiyor bir ülkeye etnik siyaset yap?yor. Ba?dat´ta biri ölünce sünni ve ?ii diyor. Kerkük´te biri ölünce türk ve kürt diyor. Ondan sonra oralar kar??s?n, onlarda oradan mal? götürsünler. Bu etnik siyaset yüzünden insanlar ç?ld?rd?. En büyük korkular? haline geldi. Herkes e?it olacak. Yurtda?l?kta herkes e?ittir. Tabiki devlet farkl? kültürleri, folklorleri ve renkleri ya?atacak ve büyütecek. Ama siyasete getiremessin. Sadece çerkez´lere ait 6 tane ülke var Kafkasya´da.

Acaba modernitede etnik siyasetin tarz? de?i?ti diye, geçmi?teki sonuçlar? görmezdenmi geliniyor?

Görülmeyecek gibi de?il ki. Etraf?n?za bak?n, dünya tarihine bak?n. Son 100 y?la, son 50 y?la, hadi son 30 y?la bak?n. Etnik katliamlar ve soyk?r?mlar. Bu felaketler yüzünden bölünmü? devletler, parçalanm?? aileler. Onun için, herkes, ayr?m-gayr?m demeden, hukuk kar??s?nda e?it olacak. Büyük, küçük, efendi yoktur. Siyasi partilerin gücü insanlara sahip ç?kmakt?r. Yoksullara, sahipsizlere sahip ç?kmakt?r. Etnik kavga ne yap?yor? Ay?r?yor. Balkanlar, Kafkasya ve Avrupa´ya bak?n. Harita dahi bulam?yoruz. Dünyada harita basamaz hale geldik. ?ki dakikada bir harita de?i?iyor. Binlerce ?rk birbirini yiyiyor. ?nsanlar?n co?rafyalar?n? hayvanat bahçelerine döndürdüler. Ay?lar bu tarafta, tilkiler bu tarafta, diye. Ortadan bölünmü? ?ehir var. ?ehir ortadan bölünür mü? Lefko?a bölünmüs. Bosna bölünmü?. Kerkük bölünüyor. Ba?dat bölünüyor. Peki biz niye insan?z? Anla?mak için. Kayna?mak için. Bölü?mek için. Payla?mak için. Kim olursa olsun. Bizim en üstün yetene?imiz ba?kas?yla konu?makt?r. Ba?kas?yla arkada? olmakt?r. ?nsan?n en büyük özelli?i budur. Ama ?imdi ne yap?yorlar? Geliyorlar, ´sen russun, bu tarafta dur´, ´sen bulgars?n bu tarafta dur´ diyorlar. Böyle ?ey olurmu? Madem demir kafeslerde oturacakt?k, ma?ra döneminde kalsayd?k o zaman. Ama biz niye insan?z? Biz tan??mak için insan?z. Konu?mak için. Aile olmak için. Bir toplumun sosyal gücü budur. Uygarl???n gücü budur. ?nsan herkese aç?k olmal?. Dünyan?n her yerinden dostun olur. Sen ona kebab?n? anlat?rs?n, o sana pideni. Onun hastas?na a?lars?n, cenazesine gidersin. Toplum böyle bir?eydir… Ay?lar buraya, tilkiler buraya olur mu? Bu nedir? Bize hayvan gibi bak?yorlar. Bunlar birbirlerine sata?mas?n, bunlar? ayr? ayr? kafeslere koyal?m, diyorlar. Balkanlar´?, Kafkasya´y?, Orta Do?u´yu ve Afrika´y? koyduklar? gibi.

Türk kültüründe bu etnik konusu nas?l alg?lanm?? tarihde?

Bizim kültürümüzde böyle bir ?ey yok. Biz dünyada en çok kar??mi? bir milletiz. Herkesle en çok evlenmi? bir kültürden geliyoruz. Yoksa tarihimize yaz?k olur. Atalar?m?za yaz?k olur. Biz Fatih Sultan Mehmed´e yat?p, kalk?p dua etmemiz gerekiyor. Bizi kar??t?rd??? için te?ekkür edece?iz. Bin çe?it kavimle kar??t?rd? bizi. Selahaddin Eyyübiye te?ekkür edece?iz. Bizi aile yapt?lar.

Bu ?rkç? ve etnik dü?üncelere kar?? bizim kültürümüzün cevab? nedir?

Hepsine Anadolu halk?n?n çok sert bir cevab? var. Bugün Avrupa Medeniyeti´nin alabilece?i bir ders ç?kt? Anadolu´dan. Etnik tart??malar? bizim milletimiz hiç bir zaman almad?, ta??mad?, benimsemedi. Avrupa buradan kendine bir ders ç?kars?n. Anadolu halk? hiç bir zaman karde?li?ini bozmad?. Buraden ne ders ç?kacak? Avrupa Siyaset Bilimi ve Avrupa Hukuku bunu görsün. Bu karde?likten kendine pay ç?kars?n. Yani insana bir kelebek türü gibi bakmaktan vaz geçsinler. Bitirsinler bunlar?. Ba?aramad?lar ve ba?aramazlarda. Çünkü bu tarihin bir kültürü var. Bizim kültürümüz ?iirle gelmi?, edebiyatla gelmi?. Fatihler, Kanuniler, Nasreddin Hocalar. Bütün bunlar bize bu karde?li?i getirdi, karde?li?i besledi. Allah bunu kayna?t?rm??. ?lahi bir a?kla kayna?m?? bu bir kere. Tarihe kar?? gelemez kimse. Tarih ortada. 9. Yüzy?lda manevi ve tertemiz insanlar, evliyalar bu halk? kayna?t?rd?lar. 1000 senedir böyle gelmi? bu. Buradan Avrupa kendine ders ç?kars?n. Herkes yurtda? olacak. Herkes e?it olacak. Bitti. Bu kadar… Bak?n Amerika ?rak´ta ve Afganistan´da türk ordusunun müslümanlara kar?? el kald?rmas?n? istiyor. Türk ordusu müslümana niye el kald?rs?n, karde?im? Türk ordusu müslümana el kald?rd??? gün biter. Biter!

Müslümanlar?n hangi ?rktan, milletten olursa olsun, kayna?malar?n? neye ba?l?yorsunuz?

?imdi buna mozaik diyemeyiz. Mozaik anlatmaz bu durumu. Buna ancak Allah´?n nuru, Allah´?n ????? diyebiliriz. Tabiat? yaratan Allah hepimize bu ????? vermi?. Ben buna samimiyetle inan?yorum. Ne New York´lar, Ne Londra´lar bizim kadar kar??mad?. Zaman?nda ailem Paris´e gitti?inde ben gitmedim. Ben Bat?´ya gitmem, karde?im. Ben Do?u´ya bakar?m. ??te Anadolu. Kimse Anadolu kadar kar??mad?, al?p vermedi. Hepimiz Allah´?n nuru de?ilmiyiz? Bu dünyay? yaratan Allah´?n ????? de?ilmiyiz? Geldik gidece?iz hepimiz. Bizim soyumuz nur´dur, ???k´t?r. Darwin kayna?mas? de?il bu. ?ki tane bezelye girdiler, tohumlar, birbirine benzediler. Böyle de?il i?te. Allah´?n nurudur bu karde?ligi getiren…. ?imdi bu ???k çekildi içimizden. Art?k ´Nur´ diyen yok. ´I??k´ diyen yok. ´Allah´?n parçalar?y?z´ diyen yok. Robot olduk hepimiz. Ve bizi etnik siyasetle bölmeye çal???yorlar… Biz hiç bir yerin taraf? de?iliz. Biz Allah´?n taraf?y?z. Güzel olan neredeyse, biz oraday?z. Eskimo güzelse, oraday?z. Amerikal? güzelse, oraday?z. Ve en güzelide Anadolu´nun nazar?. Analar?m?z?n nazar?. Dedelerimizin nazara. Bize güzel bakm??lar. Fatih, Yunus, Kanuni nas?l bakm??sa, onlarda öyle bakm??lar. Hep dua etmi?ler. Duayla ve sevgiyle bakm??lar. ´Allah korusun´, ´Aman ya Rabbim´, ´Ne güzel yaratt?n´ demi?ler. Bunlar bizim dualar?m?z. Biz birbirimize böyle bakt?k. Allah´?n duas?da budur, nuruda budur. Ama ?imdi bizi, insanl???, teknik bir robota dönü?türmeye çal???yorlar. Birilerinin adam? haline gelmeyelim. Böyle bir dünyay? ben kabullenemem. Ben kimsenin adam? de?ilim. Ben sadece Muhyiddin-i Arabilerin, Mevlanalar?n adam? olabilirim. Biz bunlardan?z. Hepimiz Allah´?n ?????y?z çünkü. Böyle bir dünyada gen, etnik, ´zengi mi beyaz mi?´ tart??malar? olamaz. Bizim zekam?zla oynuyorlar. Müslümanl?k sadece iman? de?il, yarat?l???n? bilmektir. ?nsan nereden geliyor? Biz biliyoruz ki bizi Allah yaratt?. Tabiat, böcekler, domatesler, çicekler nereden geliyorsa, bizde oradan geliyoruz. Bunu bilmek insan olmakt?r. E?ref-i mahluk. ?ereflenme budur i?te. Bunu biliyoruz. Ata´n?, dede´ni bildi?in gibi bu sonsuz alemin özünü biliyorsun. Çünkü O sende sakl?… Bunu bilmeyince ne oluyor dünya? ??te ortada. Bir tak?m soyk?r?mlar. ´Uzun burunlar bizden de?il´, ´Biraz esmerlerle kavga edelim´. Böyle bir ?ey olamaz. Allah´?n kitab?n? unutmaksa, i?te budur unutmak. Allah´?m?z?, kitab?m?z? unutturuyorlar. Müslümanlar etnik köken tart??malar?n? hak etmiyorlar. Ne yazm?? Mevlana? Ne yazm?? Yunus? Ne yazm?? Muhyiddin-i Arabi? Bizim ölçülerimiz bunlar. Kavim kavgas? yapt?ramaz bize kimse. Ben böyle bir dünyaya inanm?yorum. Ben böyle ?rklara, etniklere, genlere inanm?yorum. Hepimizi yaratarak ve en güzelini seçerek içimize koyarak yaratan bir Allah´a inan?yorum…. Ama ?imdi bamba?ka bir dünyayla kar?? kar??yay?z. ??te az önce söyledi?im gibi hayvanat bahçesi gibi bölüyorlar hepimizi. Ben bölünmeye, h?rla?maya gelmedim. ?nsanlar birbirlerine en güzel jestleri yapmaya, en güzel hikayeleri anlatmaya, yard?mla?maya ve bölü?meye geldiler. Bizi hayvanla?t?ramazlar. Niye böyle yap?yorlar emperyalistler, etnik siyasetciler? Çünkü Allah´?n nurunu bilmiyorlar. Bunlar sonsuzlu?u bilmiyorlar, Allah´? bilmiyorlar. Ben bunlarla konu?amam. Çünkü bunlar herkese bir damga vuruyorlar: Türk, Alman, Arap. ?lk okulu bitiremeyen annem bana bu kayna?may? ö?retti. Bunlar bana Harvard´dan ayr?mc?l??? ö?retmeye kalk?yorlar. Ben böyle bir dünyada ya?amam. Ben hayvanat bahçesinde ya?amam. Ay var, güne? var, mehtap var, toprak var. Benim ?iirlerim ve ilahilerim var. Bunlar? bilmeden ben nas?l ya?ar?m? Benden her?eyi alabilirler ama ahlak?m? alamazlar. Allah´?m?, topra??m? tart??mam ben. Dinleyeceksek Mevlana´lar? dinleyelim. Söyleyeceklerim bu kadar.

Nihat Bey, bu ayd?nlat?c? söyle?i için çok te?ekkür ediyoruz.

Publiziert in der Ayasofya 35, 2011

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …