Taharet – Peygamber sünneti ve doktorlar?n tavsiyesi

Taharet

Peygamber sünneti ve doktorlar?n tavsiyesi

Temizli?in insanlar için her aç?dan ne kadar önemli oldu?unu, hem toplum için, hemde birey için zaruri bir ?ey oldu?unu burada ifade etmemize gerek yok. Hijen diyerekte tan?d???m?z temizlik ayn? zamanda insan?n sa?l??? ve huzuru için de vazgeçilmez bir faktördür. Bundan dolay?d?r ki, dinimiz temizli?e her ?eyden çok ve fazlas?yla önem vermi?tir. Günümüzün müslüman? buna maalesef pek önem vermese de… Sa?l?kl? bir ibadet için de, hiç ku?kusuz temizlik vazgeçilmez bir unsurdur. Necaseti kabul etmeyen dinimiz bu hususta çok incelik ve itina göstermektedir. Baz? di?er konularda dini aç?dan kolayl?klar tan?nabilsede, temizlik konusunda dini kurallar pek s?k? ve bellidir.

?slam dininde temizlik iki bölüme ayr?lmaktad?r. Bunun biri zahiri, di?eri ise bat?nidir. Zahiri temizli?in bir parças?da vücut temizli?idir. Vücut temizli?in bir parças? ise malum taharettir. Taharat etmek bir müslüman?n üzerine dü?en dini bir vecibedir. Terkedilmeye gelemez, yani insan?n kendi karar?na b?rak?lamaz. Bugün baz? müslüman hanelerin tuvaletlerinde taharet kab? bulam?yorsunuz. Baz?lar?nda taharet kab? yerine ?slak bezler görüyorsunuz, baz?lar?nda o bile yok. Bu tür durumlarla kar??la?t???m anlar, kendi kendime soruyorum “Aceba bu insanlar (müslümanlar) nas?l temizleniyorlar diye.” Ve ister istemez – su-i zanda bulunmak haddim de?il ise de – bu insanlar?n taharet etmediklerini tahmin etmek mecburiyetinde kal?yorum. Eyvah, vahim bir durum!

Bundan ziyade yine baz? “Taharet Ehli” annelerin çocuklar?n? bu önemli hususta oldukça ihmal ettiklerini gözlemlemekteyim. Camilerde olsun, misafirliklerde olsun, küçük çocuk annesine tuvaletinin geldi?ini söyledi?i an, anne çocu?u tuvalete götürece?ine, “Haydi git, tuvalet oras?.” deyip önemsememeksizin ba?tan savmaktad?r, çocu?unu tuvalete kadar refakat edip, ona yard?m etmemektedir. Halbuki o çocuk ard?ndan ne yap?yor? Nas?l temizlenip, k?yafetini tekrar giyiniyor, necaset mi bula??yor ve s?çr?yor, umrunda bile de?il. Her i?imizde oldu?u gibi, bu i?imizi de ciddiye alm?yoruz ve evlatlar?m?z? böyle önemli konularda ayd?nlatmakta ihmalkar davran?yoruz. Taharetin ne kadar önemli oldu?unu, necasetin ise ?eytani oldu?unu, bundan dolay? necis insandan meleklerin uzak durdu?unu ve bereketin kay?p oldu?unu tekrar tekrar hat?rlamamam?z gerekir. Zira maddi pislikten, manevi pislik do?ar.

Yine bir taife vard?r ki tahareti hiç “be?enmiyor”, onu demode (eskimi?) olarak görüyor ve taharete tenezzül etmiyor, onu adeta küçümsüyor (Hani, dini bir dayana?? oldu?u için). Ve gelelim böylece bugünkü yaz?m?z?n ana konusuna. Biz müslümanlar tahareti bir Peygamber sünneti olarak biliriz ve bu yüzden de uygular?z. Ayn? zamanda da biliriz ve inan?r?z ki, Allah Rasulu bunu bize tavsiye etti?ine göre, bunda da bir hikmet, bir gerekçe vard?r diye. Su ile temizlenmek neden bu kadar önemli? Tuvalet ka??d? veya ?slak kokulu bez de ayn? i?i görmez mi? Görmez efendim, göremez! Bu benim cevab?m. Ama isterseniz, bu sorunun cevab?n? birde bugünkü Almanya’da ya?ayan gayrí-müslim uzman doktorlardan alal?m. Onlar bu tür temizlik hakk?nda neler dü?ünüyorlar, daha do?rusu ne tür tavsiye ve önerilerde bulunuyorlar. “Analhygiene” konusunda Mannheim’l? ba??rsak uzman? (proktolog) profesör Alexander Herold ?u tavsiyede bulunmaktad?r: “S?rf kuru tuvalet ka??d? hijenik aç?dan tamamen temizlenebilmek için kesinlikle yeterli de?ildir. Vücudun bu bölümlerini ancak ve ancak su ile temizlemek mümkündür. Tamamen temizlenmedi?i takdirde de, bu hal mikroplar?n saç?lmas?na ve iltihaplara yol açabilir.” Bu yüzden bu t?pç?n?n önerisi önce kaba temizlik için tuvalet ka??d?n?n kullan?m?, ard?ndan ise sade su ile y?kan?p, kurulanmakt?r. Buyurun efendim! Bu durum biz müslümanlara hiç de yabanc? gelmemektedir.

Yine Freiburg’dan Axel Furtwängler adl? di?er bir ba??rsak uzman? ise ?slak ve kokulu bezlerin kesinlikle su temizli?i gibi verimli olmad???n? vurgulamaktad?r. Hatta ve hatta bu bezlerin vücudun bu hassas bölgeleri için tehlikeli olabilece?ini, ka??nt? ve alerjilere yol açabilece?ini, bu yüzden de tavsiye edilmedi?ini anlatmaktad?r. Bu sebepten dolay?d?r ki, bu uzman doktor da s?rf sade su ile vücudun bu azalar?n?n y?kanmas?n? tavsiye etmektedir. Yani ayn?, ve biz inanan müslümanlar?n zaten uygulam?? oldu?u gibi…

Subhanallah! Söyleyecek sözüm kalmad? efendim! Benim peygamberimin 1400 sene önce Arap Yar?madas?’n?n çöllerinde uygulam?? oldu?u taharet yöntemi, bugün 21. yüzy?l?n modern t?pç?lar? taraf?ndan tekrar ihya edilip, t?p önerileri ve yard?mlar? olarak gayri-müslimlere tavsiye edilmektedir. Netice itibariyle burada Nebi’nin tavsiyeleri tavsiye ediliyor. Ve bunlar? ise bizler zaten uyguluyoruz.

Ke?ke ?u yüce, güzel ve ça?da? dinimizin k?ymetini biraz daha bilebilsek. Allah-u Teala’n?n koymu? oldu?u her kural?nda – biz aciz kullar? bunlar? bazen idrak edemesek bile – derin bir sebebin oldu?una tamamen inansak ve uygulasak…

Selam Öztürk

oeztuerk.s@gmx.de

Publiziert in der Ayasofya 35, 2011

Dies könnte Sie interessieren

Ma?aallah Efendim, ?n?aallah Efendim!

Ma?aallah Efendim, ?n?aallah Efendim!   Lisanlara bakt???m?zda ve lisan tahlilinde bulundu?umuzda her lisan?n kendine göre …