Helal-Haram Ç?kmaz?

Helal-Haram Ç?kmaz?

 
Din bir imtihand?r, tekliftir. Bu imtihan, ?üphesiz her insana göre, ta??yabilece?i miktarda tezahür eder.

 

Avrupal? Müslümanlar?n ortak imtihanlar?ndan birisi ise, tüketilen g?da maddelerinde helal-haram emirlerine titizlikle uymakt?r. Elbette bütün inananlar için geçerlidir bu, fakat Avrupal? müslümanlar için bu durum, Müslüman ülkelerde ya?ayanlara nazaran daha büyük bir önem arzetmektedir.

 

Tüketti?imiz g?dalarda gereken hassasiyeti gösterememe problemi, y?llard?r çözülmek üzere beklemektedir. Bu konuda yeterince ?uurlu ve bilinçli olmadan da genel bir çözüm üretmek imkans?z gibi gözükmekte.

 

?u da bir gerçek ki, son y?llarda internet, kitap gibi çal??malarla ciddi at?l?mlar gerçekle?tirilmi? durumda. Bu at?l?mlar önemli olmakla beraber yeterli olmad??? da bir hakikat.

Maalesef bu problemin en vahim neticesi, bir çok insan?n karamsarl??a dü?üyor olmas?. ?nand??? gibi ya?amayaca??na kendisini inand?rm?? insanlar?n say?s? hiç de az?msanmayacak kadar çok. Mutlaka siz de etraf?n?zda, bilgisizli?inden ve bu bilgisizli?ini gidermek için tembel olduklar? için karamsarl??a dü?mü? bir çok insan tan?yorsunuzdur. Belki siz de onlardans?n?z ve bu cümleleri üzerinize almamak için kendinizi kand?r?yorsunuz…
Bu karamsar olan insanlar? ortak dü?üncelerinden kolayca tan?mak mümkündür. Ald??? g?dan?n helal olmad???n? söyledi?inizde, “ona bakarsan her ?eyde var, o zaman biz hiç bir?ey yemeyelim“ gibi cevaplar al?yorsan?z bilin ki kar??n?zdaki ki?i kendini ?artlara teslim etmi? karamsar birisidir.

 

Helal-Haram g?dalar konusu her müslüman taraf?ndan bilinçli bir ?ekilde alg?lanmas? gerekir. ?mtihan gerçe?i haf?zalardan silinmemeli. ??te tam da bu durumda ihtiyaç duydu?umuz ?ey sa?lam bir imand?r. Asl?na bakl?l?rsa bu bilinçsizli?in alt?nda yatan neden, sa?lam,yani tahkiki bir iman?n eksikli?idir.
Buraya kadar sadece problemden bahsettik. San?r?m bu kadar karamsarl?k yeter. ?imdi ise, pratik olarak hayat?m?zda bu problemi ortadan kald?rmak için neler yapabilece?imiz üzerinde dural?m.

Yukar?da da belirtti?imiz gibi, öncelikle zay?f iman?m?z? kuvvetlendirmeli ve bu helal-haram konusunda gerekli ?uura ula?mal?y?z. (Bu son cümleyi okuyup, bu ikisinin de sizlerde yeteri miktarda varoldu?undan emin bir ?ekilde gülümsüyorsan?z, tam da o cümleyi bir kaç kez okuyup derince bir dü?ünmenizi tavsiye ederiz).
Daha sonra kendimize adet edinmemiz gereken, istedi?imiz g?dalar? almadan önce içindekiler k?sm?n? dikkatlice okumakt?r. Bu cümleyi yabana atmay?n. Çok basit gibi gözüken bu eylem, bir çok insan?n gözard? etti?i bir husustur. Halbuki böylesi kolay bir eylemle, ?üphelerimizin büyük bir k?sm?n? ortadan kald?rm?? ve tüketti?imiz g?dan?n helal oldu?unu bildi?imiz için de o g?dadan iki kat lezzet alabiliriz.
Ard?ndan günlük ve haftal?k tüketti?imiz g?dalar?n helalli?inden emin olmal?y?z. Bunun için küçük bir ara?t?rma yapmak yeterli olacakt?r. G?dalar?n helalli?ine dair emin oldu?unuzda hissedece?iniz mutlulu?u ve huzuru sezer gibi oluyorum.
E?er ki okudu?unuz halde ürünün helal olup olmad???na dair kesin bir bilginiz yoksa, bu durumda tek çözüm takva libas?na bürünüp o ürünü almamakt?r. Bu elbette ki o üründen tamamen vazgeçmek anlam?na gelmez. Mevcut ?üpheyi ortadan kald?rana kadar terk etmek olarak de?erlendirmek gerekir. Di?er ad?mda, bu ?üpheyi ortadan kald?rman?n yollar?n? aramaya koyulmak gerekir. Ya?ad???m?z internet ça??nda bu pek de zor olmasa gerek.

 

Arama motoruna ürünü veya ürünün içindeki ?üpheli maddeyi yazarak ara?t?rabiliriz. Daha çabuk netice alabilece?imiz pratik bir çözüm, bu konuyla ilgili internet sitelerini kullanmakt?r. E?er internete ba?lanabilen bir cep telefonunuz varsa, bu ara?t?rmay? bulundu?unuz marketteyken bile yapabilirsiniz.
E?er böyle de bir sonuca ula?amazsan?z, yetkili firmaya bir mail yollayarak, ürünün içinde hayvansal katk? veya alkol olup olmad???n? sormak suretiyle ö?renebilirsiniz. ?nternet ve mail gibi donan?mlar? olmayan, özellikle ya?l? insanlar, çocuklar?ndan, torunlar?ndan yard?m istemeleri çok isabetli olur.
Buraya kadar sayd???m?z pratik çözümler elbette art?r?labilir, fakat as?l mesele bu probleme kar?? önlem almay? istemektir. ?stemek, çözümün yar?s? demektir. Di?er yar?s? ise kendimizi bilgilendirip önlem almakt?r. En çok tüketilen ürünlerin ve katk? maddelerin hangisinin haram oldu?u konusunda elimizden geldi?ince ara?t?rmal? ve kendimizi geli?tirmeliyiz.

 

Elbette baz? zorluklar ç?kacakt?r kar??m?za. Ama unutmamal?y?z ki, sevap i?lemek ve iyilik yapmakla yükümlü?ü oldu?umuz kadar, günah i?lememek ve kötülük yapmamakla da yükümlüyüz.

Bundan dolay? da, kendimizle birlikte etraf?m?zdaki insanlar? da bu konuda korumal? ve bilinçlendirmeliyiz.

Elimizi vicdan?m?za koyup bir dü?ünelim. Acaba helal-haram g?dalar meselesi gerçekten bir ç?kmaz m?? Çözülmesi çok mu zor? Helal dairesi keyfe kafi de?il mi?  Peki Allah‘?n r?zas?n? kazanmak bizler için ne ifade ediyor?
Yol iki gözüküyor. Ya karamsar zümreye dahil olup ‚bu i?ler beni a?ar‘ diyece?iz, ya da iman?m?z?n gere?i olarak pratik çözümler aramak için ç?rp?naca??z.
?kinci yolda karar k?labilmek dile?iyle.
Hüseyin Tu?rul

h.tugrul92@gmail.com

 

Publiziert in der Ayasofya 39, 2012