?efkat Köprüleri Kurmak

?efkat Köprüleri Kurmak

 

Beton binalar, lüks arabalar, cazibeli dünya zevkleri, günahlar, ?ahsi menfaatler… Ve bir de bunlar?n aras?nda ?efkate muhtaç olan müslüman gençler.. ?man? ?efkat diliyle anlatacak örnek insanlara muhtaç bir nesil. Ba?kas?n?n kederiyle alakalanmak, ac?yarak sevmek anlam?na gelen bu duyguya, ekme?e ve suya muhtaç oldu?umuz kadar muhtac?z Avrupa’da.

 

Görünen o ki, her ne kadar bir çok insan genç nesille irtibat kurmaya çal???yor olsa da, ço?unlukta genç ve yeti?kin aras?nda bir gönül ba?? olu?am?yor. Yeti?kinler yeti?en nesli, dilini, dinini ve kültürünü bilmemekle suçlarken, genç nesil de yeti?kinleri zamana ayak uyduramamakla itham etmekte. Bu yüzden de nesiller aras? kopukluklar meydana gelmekte. Nesiller aras?ndaki ba??n olu?amamas?ndaki en büyük etken, yeti?kinlerin genç nesle bilgi aktar?m? yaparken, gençlere ?efkatle yakla?m?yor olmalar?d?r.

 

Avrupal? gençlerin kederleriyle alakalanmal? yeti?kinler. Onlar? anlamaya çal??mal?. ?artlar?n çok de?i?ti?ini ve bir genci oyalay?p me?gul edebilecek ?eylerin artt???n? görmeliler. Genç nesil uzanacak ?efkat ellerine muhtaç. Aksi takdirde asimile olmalar?, dillerini ve dinlerini unutmalar? kaç?n?lmazd?r. Böylesi vahim neticelerin ortaya ç?kaca?? bilinmeli.

 

Bunu kavrayamam?? insanlar yüzünden kendi milletine ve de?erlerine ilgisiz kalan, hatta dinden so?uyan gençlerin say?s? o kadar çok ki. Art?k durum de?i?mi? olsa da, daha k?sa bir zamana kadar önce camiide hocas?ndan ?iddet görüp dine küsen bir çok genç var. Böyle bir çok gençle konu?ma f?rsat? buldum. Bunun ki?isel bir hata oldu?unu, camiiye ve dine ait olmad???n? ve bu yüzden dine küsmenin çok yersiz oldu?unu belirttim.

 

Sonuç mu?

 

Dinin kötü an?larla birlikte bilinçalt?na i?lemi? oldu?undan, kar??mdaki ki?ilerin fikirlerini de?i?tiremedim..

 

S?kça rastlad???m durumlardan birisi de, camiide veya her hangi bir yerde, dini bir zaafiyet gösteren gençlerin hemen yeti?kinler taraf?ndan linç edilmesi. Saç?n?n uzunlu?u, namaz?n dosdo?ru k?l?nmam?? olmas? gibi bahaneler yüzünden büyüklerinden azar i?iten bir gencin, bir daha o meclise gelmesini nas?l bekleyebiliriz? Özellikle çok küçük ya?taki çocuklarda bu tür olaylar çok büyük izler b?rakmaktad?r. D??ar?daki her türlü e?lenceyi, zevki, günah? b?rakap da gelen bir genç, tebrik edilmeye lay?kt?r oysa ki.

 

Böyle durumlarda yeti?kinler ?efkatten do?an muhabbetle hareket etseler, hem bir yanl??? düzeltmi? olurlar, hem de o genci memnun etmi? olurlar. Zira ?efkatin açamayaca?? kap?, eritemeyece?i buz kal?b? yoktur. Genç, ona de?er verildi?ini görür, bir aidiyet duygusu hisseder.

 

Ama kaba kuvvetle, zorlamayla, a?a??lamayla hiçbir yanl?? giderilemez. Fakat tatl? bir dille, kar??dakini incitmeden yap?lan ikazlar her zaman isabetli olacakt?r… Aksi takdirde gencin, inat edip o yanl??? devam ettirme ihtimali var.

 

Gençlerin hissedece?i aidiyet duygusu, beraberinde kültür ve dil noktas?nda da büyük mesafeler almalar?na sebep olacakt?r. ’Biz’ ?uuru olu?mu? olacak, ortak de?erler sevilerek benimsenecektir. Zaten en büyük eksikli?imiz de bu de?il midir?

 

Günlük hayat?m?zda ?efkatle hareket etmeyi her?eyde oldu?u gibi, ?efkat duygusunda da zirvele?mi? bulunan, rahmetenlilalemin olan Peygamberimizden (asm) ö?reniriz. ’Ben size bir baban?n evlatlar?na oldu?u gibiyim’ buyuran peygamberimizin ?efkati, mü?rikler için dahi geçerliydi. ?slam’a her f?rsatta zarar veren bir çok mü?ri?in aya??na kadar gidip ?slam’a davet etmesi, kurtulu?lar?n? istemesi, O’nun (asm) engin ?efkatini gösterir.

 

O’nun (asm) ümmeti olarak yeti?kinler de ?efkatle cihazlanmal?d?r.

 

Dilin, kültürün, dinin, ortak de?erlerin önemini anlat?rken, ?efkat en büyük prensip haline gelmeli. Gençlerden gelen ayk?r?, provoke edici sorular ve hareketlerde dahi hep affetmeyi bir görev bilmeli. Bir gencin eksik ve kusurunu yüzüne vurup onu rencide etmek hem Peygamberimizin (asm) sünnetine ayk?r?d?r, hem de o gencin tamamen kaybedilmesi tehlikesini bar?nd?r?r. Peygamberimizin bu konudaki ?u hadisi çok manidard?r: „Müslüman Müslüman?n karde?idir. Ona zulmetmez ve onu zalime teslim etmez. Kim karde?inin yard?m?nda bulunursa Allah (cc) da ona yard?m eder. Kim bir Müslüman?n s?k?nt?s?n? giderirse, Allah (cc) da onun k?yamet günündeki s?k?nt?lar?ndan birini giderir. Kim bir Müslüman?n ay?b?n? örterse Allah (cc) da k?yamet gününde onun bir ay?b?n? örter.“

 

Mevlana’n?n da dedi?i gibi, kusurlar? örtmekte gece gibi olunmal?. Tabi ki bu, o kusuru gidermemek, kimsenin hatas?na kar??mamak, günahlar?na göz yummak anlam?na gelmez. Ba?ta da dedi?imiz gibi, önemli olan nas?l giderildi?idir.

 

Bu konu hakk?nda yaz?l?p söylenecek o kadar çok ?ey var ki asl?nda… Özet olarak ?unun tekrar alt?n? çizmek istiyorum: Dinini, dilini ve kültürünü unutmakla tehdit alt?nda olan gençler, yeti?kinlerin kuraca?? ?efkat köprülerine çok muhtaçt?r.

 

E?er genç nesle bir yat?r?mda bulunmak istiyorsan?z, o halde onlara ?efkatle yakla??n…

 

 

Hüseyin Tu?rul

h.tugrul92@gmail.com

Publiziert in der Ayasofya 40, 2012