Sevmek nas?l bir duygu?

Sevmek nas?l bir duygu?

 

sevmek

 Nas?l ki, atomun içinde nötron, proton ve elektron varsa ve bunlar? birbirine ba?layan ?ey çekim kuvveti ise; canl?lar aras?nda çekimi sa?layan ?ey de, sevgi duygusudur.

Sevgi, insanlar? birbirlerine yak?nla?t?ran, ‘görünmez ba?’ denilebilecek bir duygudur. Eskilerin ‘kuvveti cazibe’ dedikleri ?eydir bu. Sevginin üzerine de?i?ik olumlu duygular?n eklenmesiyle de sevginin türleri olu?ur.

RENKLER VE DUYGULAR

Beyaz, safl??? gösteren renktir. K?rm?z?, sevgiyi ifade eder. Sar? korkunun, mavi de güvenin temsilcisidir. Mavide, s?n?rs?zl?k duygusu da yer bulur. Siyah, insan? karanl??a do?ru götüren bir renktir.

DUYGULARIN B?RLE??M?

Sevgiye ümit eklendi?inde, insan? harekete geçirir ve ya?ama sevincini art?r?r. Sevgiyle ümit beraber oldu?unda motivasyon ortaya ç?kar. E?er ümitsiz bir sevgi söz konusuysa, çaresizlik duygusu do?ar. Bu sebeple pozitif duygular içerisinde en önemlileri, sevgi ve ümit duygular?d?r. Bu hislerin beraberli?i, sevgiyi art?r?c? etki yapar.

E?er insan?n sevgi nesnesi kar??s?ndaki olursa, empati ortaya ç?kar. Bu da sevgiyi art?rarak dostlu?un do?mas?na yard?m eder. Sevgi ile üzüntü duygusu birle?ti?i zaman ac?ma, sahiplenme hisleri olu?ur. Sevgi sald?rganl?k ile birle?ti?i zaman kontrol etme iste?i do?ar. Sald?rgan ki?ilerdeki sevgi, sevdi?ini disipline etmek ?eklinde ortaya ç?kar. Bu, ço?unlukla zarar veren bir sevgidir.

SEVG? TÜRLER?

Erotik sevgi, sonsuz zevk içerir. Bu tür bir sevgide, kar??daki insan?n cinsel çekicili?i oldu?undan, cazibenin kayb? durumunda sevgiyi de yok olur. O yüzden, bunun ?artl? sevgi oldu?unu söyleyebiliriz. Cinsel arzular, neslin devam? için önemlidir, fakat insan?n bütün ya?am?n? zapt etme ihtimali de olan bir güce sahiptir. Erotik sevgi, insan d???ndaki di?er canl?larda da vard?r. Romantik sevgi ise, soyut bir zevk içerir ve daha çok insana özgüdür.

Sevgi ile ba?l?l???n bir araya gelmesi sonucunda a?k olu?ur. Ki?i sevdi?i kimseye ba?land??? için ?iddetli bir ?ekilde onu dü?ünür, arzular. A?k bir müddet sonra tutkuya, yani ki?inin sevdi?i için kendisini feda etmesine dönü?ebilir. Onun için ate?e at?l?r, yanar, hastalan?r. Sevgi öyle bir duygudur ki, insan sevilene do?ru göç eder.

A?KIN SEVG?

Sevgi türlerinden biri de a?k?n sevgidir. ?nsan kendisini güçsüz, zay?f, yetersiz hissetti?inde her ?eyi bilen, her ?eye gücü yeten, bütün olaylar? kontrol alt?nda tutabilen, her ?eyin anahtar? elinde olan, göremedi?i ama hissetti?i bir güce sevgi duyar. Bu büyük güce yönelen his, manevi özelli?i olan bir muhabbettir. Bu güçlü his, ba?l?l?kla birle?irse, Mevlana’n?n Hakk’a olan sevgisi gibi derin bir a?k olur. ?nsan bu dereceye erdi?inde öyle bir hale gelir ki, sanki her an Yarat?c?y? görüyordur, O’nun yan?ndad?r. Kendini O’na feda etme derecesinde sever.

?NSAN GÜZEL? SEVER

?nsanda mükemmeli sevme e?ilimi vard?r. Ki?i, ho?lanmad???, görü?mekten hazzetmedi?i birinin bile iyi yanlar?n? sevebilir. Bu, di?er canl?larda olmayan bir hususiyet oldu?undan, insan?n tekâmül etme vasf?n? da gösterir. ?nsan geli?im sürecinde ya?ar. Onu ilerleten ?ey, güzel olan sevme duygusudur. ?nsan statükodan, tutuculuktan ho?lanmaz, yenilik aray???yla ya?ar. ??te bu noktada, dinamik olma özelli?i ta??yan sevginin insano?luna en yak?n ve yard?mc? duygulardan biri oldu?unu görürüz.

SEVME DUYGUSU GEL??T?R?LEB?L?R M??

Sevme duygusunu köreltmek de, geli?tirmek de mümkündür. Sevgide önemli olan, sevgi nesnesinin ne oldu?udur. Mesela, baz? insanlar çok sevgi doludurlar, fakat sadece kendilerini ya da yanl?? ?eyleri severler. ?nsanlar aras?ndaki muhabbetin artmas? için sevgi davran??lar?n?n kar??l?k görmesi önemlidir. Mesela, aile içinde sevgiyi art?rmak istiyorsak, aile fertlerine içtenlikle ve samimiyetle davranarak, duygular?m?z? peki?tiren örnekler sergilemekte fayda vard?r. Ancak sevgi kar??l?k görmedi?inde söner. Bu sebeple devaml? beslenmesi gerekir.

 

 

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

ntarhan@gmail.com

Publiziert in der Ayasofya 40, 2012

 

Dies könnte Sie interessieren

Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler

Fatmagül’ün, Bihter’in suçu ve gerçekler A?k-? Memnu günümüz Türkçesi ile “Yasak A?k” TV dizisi yo?un …