Ahmed Akgündüz

Bedîüzzaman, Arap Baharı ve Mısır.

Bedîüzzaman, Arap Baharı ve Mısır. Bediüzzaman İslam dünyasına müjde veriyor   Son zamanlarda Mısır’daki acı olaylar sebebiyle, ehl-i iman matem tutmakta ve bazan da ümitsizliğe kapılmaktadır. Ben de üzülenlerden ve dua edenlerden olmam ile birlikte, asla ümitsiz olanlardan değilim. Bilakis bu acıların İslam âleminin birliği gibi büyük bayramın doğum sancıları ve mukaddimeleri olduğuna inanıyorum. Bu sebeple konuyla alakalı Bedîüzzaman Hazretleri’nin …

Lese mehr

Helal G?da Meselesi ve Ya?anan Problemler

Helal G?da Meselesi ve Ya?anan Problemler     1. Helal G?da Problemi Ve Konuyla ?lgili Sorular Helal kelimesi Arapça bir kelimedir ve haram teriminin kar??l???d?r. Helal g?dadan bahsedebilmek için ba?tan ?u unsurlar aranmal?d?r. ?slam Hukuku taraf?ndan tüketimi Müslümanlar için yasaklanm?? veya ?er’i kesime göre kesilmemi? hayvan ürünlerini ihtiva etmememsi. ?slam’a göre temiz kabul edilmeyen bir madde ta??mamas? Yine ?slam’a göre temiz …

Lese mehr

Yalanc? Peygambere Mektup

Yalanc? Peygambere Mektup ?slamiyeti bütün dünyaya yaymakla görevli olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.), di?er devletlerle olan münasebetlerinde diplomasi kaidelerine de fevkalâde önem veriyordu.   Hicretin 7. senesinde, ba?ta Do?u Roma (Bizans) ?mparatoru Kayzer olmak üzere, dünyan?n büyük devlet adamlar?na ve kom?ular?na kendilerini ?slâm’a davet eden mektuplar göndermi?ti. Bu mektuplarda, diplomasiye tam riayet edildi?ini ve mektuplar?n, Kur’an’dan muhatab?n durumuna göre al?nan …

Lese mehr

Avrupa’da Müslümanlar

Avrupa’da Müslümanlar Öncelikle ?unu ifade etmeliyim ki Avrupa’da, Müslüman olmayan kesimlerde yanl?? bir ?slam alg?lamas? bulundu?u gibi bunun tam tersi de mevcut. Yani Müslümanlarda da gayr-i müslimler konusunda yanl?? bir alg?lama mevcut. Gayr-i müslimlerin en büyük problemi Müslümanlar ve ?slamiyet hakk?nda yanl?? kavramlar? yanl?? anlamalar ve de tarihden gelen pe?in hükümlerle doldurulmu? olmalar?. Tabii ki do?ru ?slamiyeti de bilmiyorlar denebilir. …

Lese mehr