GDO’lu sevgiler ve GDO’lu imanlar

GDO’lu sevgiler ve GDO’lu imanlar

Bugün size bedenin di?er g?dalar?ndan söz edece?im, oruç münasebetiyle…

Sevgi ile ba?layaca??m. ?nsan?n olmazsa olmaz g?dalar?n?n ba??nda gelir sevgi.  Onun sahuru ve iftar? etraf?nda bir iki kelam. Eksik kalabilir. Kar???k olabilir. Sözü anlamaya de?il hissetmeye bak?n.

Sen sevdi?in halde, sevdi?inin yüre?inde sevgi var etmeyen muhabbetten Allah’a s???n?r?m. Sen dahi Allah’a s???n.

SEVG?N?N HAL? ?MANIN HAL?NE BENZER

Evet, sevgi ?art! Amma ki sevginin hali de iman?n haline benzer. Esas olan onu ink?tas?z ve daimi k?labilmektir. Ancak bu mümkün de?ildir.

E?er mümkün olsayd? bir kere iman eden bir daha inançs?zl??a dü?mez, hiçbir evlilik bo?anmayla bitmez, hiçbir sevgi ihanete u?ramaz, hiçbir mümin, bir kere elde etti?i iman?n? bir daha kaybetmezdi…

?nsano?ullar? içinde iman, sadece Hz. Muhammed (sav)’de o mertebeye varm??t?r.  Bunun d???nda hiçbir mahlûkta iman ‘müstemirr’ ve ‘müstakirr’de?ildir. Peygamberlerdeki ‘zelle’ onun i?aretidir. Ancak Hz. Ahmed Muhammed Mustafa, Habib-i Rabbi’l- Huda olan zat-? Muhammediye, bu halden berîdir. O hep ve daim, uykuda bile iman ve itaat üzere k?l?nd?. O yüzden Allah ondaki sevgiyi ‘Raufu’r-Rahim’ diye niteledi.  Bu hal de onun be?erî yönünün eseri de?ildir, Rabbinin ona bir ikram?d?r.

Onun d???ndaki herkeste iman, zaman zaman ‘adem-âlud’ olabilir. O da iman? beslemek için kulland???m?z g?dalar?n yanl?? seçiminden veya murdarl???ndan kaynaklan?r. Bununla birlikte, sabit ve daimi bir iman ve daimi bir huzur, insan?n ne ta??yabilece?i ne tahammül edebilece?i ne de ba?arabilece?i bir haldir. Ama oadem halleri ne kadar az ise insan?n huzur ve sükunu da o kadar çok olur. Cenneti dünyada ya?ar. Öyleyse bir müminin olarak en birinci vazifemiz,  vücudumuzu mümkün mertebe o ‘adem anlar?’ndan uzak ve temiz tutmam?zd?r.  Yahut en aza indirmek…

Allah‘?n insanda affetmedi?i ?irk, insanda ‘adem alemlerinin’ olu?mas?na ve ço?almas?na sebebiyet verdi?i için ?iddetle tehdit edilmi?tir. Adem an?, mana âleminde vücudun ve bilincin Allah’tan koptu?u anlard?r.

??RK ?NSANIN MANEV? BEDEN?N? MAHVEDER

Nas?l kalp durdu?unda, geçen her dakika, bedenimizde geri dönü?ü mümkün olmayan tahripler yap?yorsa ?irk dahi insan?n manevi bedeninde geri dönü?ü olmayan tahripler meydana getiren bir g?das?zl?k, oksijensizlik hali gibidir. ?irk an?nda, astral vücudumuzda bulunan tüm hücreler, bir nevi manevi bir ölüm hali ya?arlar. Bu, insan?n manevi varl???na, yani cennetlik olan bedenine çok büyük zarar verir. Esas?nda tövbe ve isti?far, fark?na varmadan tahrip etti?imiz o manevi bedenimizi tamir etmeye yönelik kelimatt?r.

Sevgi, içimizde bir manevi beden var eder. Benim içimde seni seven manevi mahiyet, senin bedenindeki s?fatlar? sever. ?çinde in?a etti?in o sevgi benli?i, ne kadar safiyane ise di?er çevrendeki sevme kabiliyetlerini o kadar fazla celbeder. O yüzden ba?kas?n?n saf sevgisine talip olanlar önce kendilerindeki sevgiyi temizlemeli ve ar?nd?rmal?d?rlar. Ancak o zaman kendilerine saf olan sevgiyi cezbetmi? olurlar. ?çine ba?ka niyetlerin kat?ld??? sevgi saf de?ildir. O sevgiyi, g?da olarak kullanmak da haramd?r.

Benim sana olan sevgim, sendeki talebe göre ?ekillenir. Bu, büyükler ve kuddusiler için de böyledir. Ama sendeki talep de her daim me?ru talep olmayabilir. En saf sevgiyle yöneldi?in kimseden dahi sana, hayvani lezzetlerden iz ta??yan ?ualar gelebilir. Çünkü her insan?n yayd??? sinyal, ona ait talepleri ve mahiyetindeki arazlar? da bar?nd?r?r. Yani kalbinin sevgisine vücudunun ihtiyaçlar? da kar???r. Böyle olunca her vücudun yayd??? g?day? herkesin kullanmas? caiz olmaz. Böylece o sevgi, onu ta??yamayacak kalpler için haram g?da olmu? olur.

SEVG? HARAM GIDA HAL?NE GELEB?L?R

Evet, sevgi dahi ço?u insanda haram g?da haline gelebilir. Her vücudun yayd??? g?day? kullanmak caiz de?il. O tür sevgileri ancak birbirinin mahremleri kullanabilir. Mahremi de?ilsen kullanamazs?n.

Yaz?k ki ortal?k bu tür sevgilerle dolu… Ve yaz?k ki midemiz ve akl?m?z gibi kalbimiz dahi haram yahut geneti?i ile oynanm?? g?dalarla besleniyor.

Allah için sevgide, insanlar birbirinin güzel s?fatlar?n? severler. O tür sevgiyi besleyen, rahmani s?fatlar ve güzelliklerdir. O yüzden Allah için sevgi kar?-koca sevgisinden daha büyüktür. Çünkü kar?-koca sevgisini besleyen hazlar?n hepsi rahmani de?ildir.

Amma birbirini Allah için seven e?lerin sevgisi en büyüktür. Çünkü onun içinde hem ruhlar?n hem s?fatlar?n (dolay?s?yla kalplerin) sevgisi var. Hem maddenin bir tür sevme ?ekli olan (güne?in dünyay? etraf?nda s?ms?k? tutmas? gibi) çekim kanunu dahi bir tür muhabbettir ve cazibedir ki Allah âlemi o a?k ile bir arada ve bütün halinde tutuyor. Yerçekimi ve di?er tüm çekim kanunlar? dahi kalbimizde var olan ve bizi birinin etraf?nda pervane olmaya sevk eden sevginin ve a?k?n maddede tezahür eden halinden ba?ka bir ?ey de?ildir.

Dolay?s?yla e?ler, bir de birbirini Allah için severlerse bu sevgi, di?er sevgilerin hepsini a?ar. Onun ad? ‘meveddet’tir.  Meveddet, ‚Vedud‘ isminden g?dalan?r ve saft?r.  Vedud kar??l?ks?z ve s?n?rs?z sevmektir; sevdi?inde feda olmakt?r. Rab kendisindeki sevgiyi Vedud ile isimlendirdi. Rahmeti gadab?n? da içine ald?. Nitekim insan dahi  kalbî veya bedenî  hazz?n zirvesine erdi?inde kendisini de?il, kar??s?ndakini yüceltir;  „Can?m“ diye inler!

Amma çok az insan bilir ki o sevgi dahi Allah’tand?r. Yani çok az ki?i idrak eder ki insan?n e?inde ga?y oldu?un haz ve lezzet bizatihi Zat-? Akdes olan Allah‘?n bir ?eyi var etmedeki kudsî lezzetidir ki onu senin bedeninde aç??a ç?kar?r. Sen onu ya?ars?n o tad?lm?? olur. (Akl?n? maddi alg?larla buland?rma! Sadece hissetmeye çal??! 17. Lema ve  16. Söz)

Yani sevgi dahi kalb gibi bir mahluktur. Kalb sevgi ile beslenir, sevgi disiplinle ve fedakarl?kla… Ve dahi bilinçli bir samimiyetle… Muhabbetin g?das? dahi ihlast?r, samimiyettir.

‚K?M O BA?I ÇÖZERSE AR?I T?TRET?R‘

?nsan sevdi?iyle, her ?eyiyle bir ve beraber olmak ister. ?çinde can s?k?nt?s? ve yalan olmayan bir beraberlik… Fakat haram g?dalarla adem alud hale gelmi? insan?n tabiat?, bu, cennetin yeryüzündeki bir numunesi olan ‚iki vücudun bir kalp ile ya?amas?‘ halini ta??yamaz. Çünkü insan, sevgisini daimi k?lam?yor. Zira iman?n? daimi k?lam?yor ki sevgisi daim olsun. Tüketti?imiz maddi/manevi g?dalar bizi bundan mahrum k?l?yor.

O yüzden de Allah nikâh? var etti. E?er nikâh olmasa hiçbir evlilik yürümez.  Çünkü her insan?n yüre?inde kalbine soktu?u haram g?dalar yüzünden zaman zaman âdem halleri olu?ur.  Kalp âdem halinde iken içinde saf sevgi bar?namaz. ??te o sevgisizlik olu?up da ruhlar birbirinden ayr??t???nda evlilik de hemen çözülmesin diye -çünkü o ayr??an kalpler, sevgi tekrar dönünce birbirilerine yine ihtiyaç duyacaklar- nikâh ba??n? yaratt? ve s?k? s?k? tuttu. ‚Kim o ba?? çözerse ar?? titretir.‘ buyurdu. Çünkü Rab Teala biliyor ki insan?n kalbi, korunmad??? takdirde, ilanihaye ayn? hal üzere kalmaz ve her daim ayn? sevgiyi ve iman? bar?nd?ramaz.

??te sevgili karde?, meseleye böyle bakarsan kendindeki huzursuzluk ve sevgisizlik halini de anlars?n.

Bazen insan yüre?inde sevgi doruk yapar. O anda herkes ve her ?ey daha sevimli gelir. Esas?nda Cenab-? Hakk’?n kulda var etmek istedi?i hal odur.  Bu sevgi almak üzerine de?il, vermek üzerine bina edilmi?tir. Ama insan bencil oldu?u ve vücudunda o hali sürekli k?lamad??? için o sevgi halinin var etti?i nimeti kendi nefsi için kullanmaya kalk???r. Helali haram yolda kullan?r.

SEVG? VE A?K ARASINDAK? FARK

Sevgiye ?ehvet rengi katar. Ve maalesef sevgi ile a?k geçi?kendir.  Sevgi, insan kalbinin, hayvani ?ehvetten ar?nm??, ilahi bir cazibe gücü ve halidir. A?k ise, içine bedeni çekim gücünün (hayvani ?ehvetin) kat??t??? bir tür sevgidir. Biri ile (sevgi) manevi lezzetler telezzüz edilir;  onun has?l etti?i ‘meyve’  manad?r, huzurdur. Di?erinin içinde bedeni dokunu? da vard?r… O yüzden de o hazz?n meyvesi maddidir.

Biz Allah’? severiz ve orda kal?r?z. Baz?lar?m?z ise ötesine geçmek ister. O’nunla bir tür a?k hali ya?ar. O a?ktan bazen hikmet, bazen ?atahat, bazen cezbe bazen de cünun do?ar. Evet, sevgisini, Cenab-? Hak ile temasa kadar vard?ranlarda isti?rak dedi?imiz a?k hali olu?ur. Onu de herkes ta??yamaz. O zaman da cezbe dedi?imiz ve insan?n kendisi olamad??? hal ortaya ç?kar.

Sevgilerin kavu?umu Rahmani olmal?d?r. De?ilse, arada ‘akd’ bulunmal?d?r (mür?id ile mürid aras?ndaki gibi). Bu, erkekler için dahi geçerlidir. Peygamber (sav)’in, yan?ndaki kad?n?n kim oldu?unu oradan geçen iki sahabeye izah etme ihtiyac?n?n s?rr?n? anla… ( Aksi takdirde, ?ems ile Mevlana gibi itham olunursunuz. Bir k?s?m romanc?lar?n kulaklar? ç?nlas?n!)

Evet insan?n sevgiye ihtiyac? vard?r ve o olmadan ya?ayamaz.  Yani sevgi, insan kalbinin kulland??? en mübrem g?dad?r. Çünkü o da bir mahluktur ve beslenmeye muhtaçt?r. G?das? da muhabbettir. Muhabbetin dahi türlü türlüsü vard?r. Nas?l ki bedenimiz için helal ve haram yiyecekler varsa kalbimiz ve akl?m?z için de haram ve helal g?dalar vard?r. ?u ana kadar aktarmaya çal??t?klar?m kalbin helal ve haram yiyecekleri idi.

AKIL BESLENMES? GEREKEN B?R MAHLUKTUR

Ak?l dahi bir mahlûktur ve beslenmeye ihtiyac? vard?r. Akl?n dahi haram ve helal g?dalar? vard?r.

?nsan?n ?u üç midesine de helal/sa?l?kl? g?dalar girmeli. Bu üç midenin herhangi birinden geçip beden saray?na giren haram bir g?da, orada kar???kl??a sebebiyet verir. Düzeni bozar.  Haram ve GDO’lu g?dalar gibi haram ve GDO’lu sevgiler ve bilgiler dahi insan manevi bedenine zarar verir.

O yüzden de insan, midesine ald??? g?dalar gibi s?k s?k akl?na ve kalbine ald??? g?dalara da dikkat etmelidir. Bugün insanlar?n yüzde sekseni/doksan? ya aklen ya kalben ya bedenen hasta durumda…  Çünkü insanlar sa?l?ks?z besleniyor. Nas?l ki temiz ve tabiat? ile oynanmam?? g?dalar azald?ysa kalbe ?ifa olacak sevgiler ve akla ???k olacak bilgiler de azald?. O yüzden de insan hasta…. Ruhen hasta, kalben hasta, bedenen hasta…

??te o yüzden evliliklerimiz çözülüyor, dostluklar?m?z güvenilir de?il, sa?l???m?z tahterevalli… Ne sa?l?kl? ilim var, ne sa?l?kl? muhabbet var ne de sa?l?kl? g?da kald?.

Bedenimizin güvenlik bariyerini ‘Sünnet’ program?yla takviye etmezsek halimiz harap!

M. Ali Bulut – Haber 7
mabulut@gmail.com

Publiziert in der Ayasofya 39, 2012

362 comments

 1. O hiçbir işaret verdi ama o üzgün olduğunu görüyoruz. Ben araçları ereksiyon geliştirmek için ne olduğunu bilir forum, gönderildi. Ben benzersiz bir ürün MachoMen dikkat tavsiye edildi. Ben ilaç hakkında yorumlar, etrafında istedi insanları okudum ve şaşırdım – herhangi bir olumsuz geribildirim duymadım. Bundan sonra kesinlikle resmi web sitesinde sipariş demektir. MachoMan – gerçekten serin oluyor! Popshikal peniste sprey, ve hazır – harika sex en azından birkaç saat yapabilir. Bu ilaç onun acil eylem ve uzun süreli etkisi hakkında beni en çok vurur. MachoMen sadece geçici olarak her insan için çok önemli erektil disfonksiyon, tedavileri, cinsel gücü artırır. “ „Ben birkaç hafta önce aldım, Macho Man püskürtün. Ben cinsel istek sorunları, ama cinsel ilişki sırasında, çabuk bitirmek savaşmaya karar verdik bir sorun var – söylemeliyim. Ben kızların önünde kendimi bile utandı, her zaman, gözlerimi zaten „skorostrelom“ aradığınız gibi görünüyor. MachoMen beni bu sorunun üstesinden gelmek için yardımcı olur. Ben koymak seks 15 dakika önce sprey Penis sert hale gelir ve güçlü, cinsel ilişki bir saatten daha az ve bazen daha fazla sürer. Ben hazırlık hakkında ne gibi, bu – bu herhangi bir tahriş, kızarıklık neden olmaz, şişme ve diğer yan etkileri. MachoMan% 100 işi ve ben sadece sonuçları keyfini alır. „

 2. Fast jag har aldrig haft högt blodtryck, snarare tv¤tmÃom…Nurera gÃ¥r det inte under 100 i övertryck sÃ¥ nu tuppar jag inte av längre, men det gjorde jag när jag var yngre. Innan jag ficj min hjärtinfarkt (stressutlöst) gick undertrycket upp till 100…

 3. I really couldn’t ask for more from this article.

 4. I love these mix of materials like, a lot. I’m so excited to see more of this series – thanks for creating & sharing!P.S. I always pin the same thing in like 4 different places too :)Have a great weekend,Casey xo

 5. I’m with you. I beleive it IS our privelege and right to vote, but neither candidate is worthy of leading our nation, so, what is one to do? I’ve decided I’m not voting this year. It would only be a matter of choosing the lesser of two evils.

 6. They are simply unbelievable in their ignorant arrogance.Kenprice, a small point on your comment. The Islamic arab armies turned an oasis developed by the Jews and Christians of the Roman „Palestine“ into a desert, and so it remained until the Jews returned and restored it’s past glory.Islam does excel at one thing, destruction.

 7. Third Flower…My wife and i are already now delighted that Albert could execute his scientific tests because of the thoughts he had by means of your online page. It’s every so often perplexing to only constantly be gifting away methods which a lot of people could h…

 8. In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

 9. People normally pay me for this and you are giving it away!

 10. Snell is, at best, a flawed, unnecessary standard that results in Americans being sold inferior products than the rest of the world. At worst, it very much begins to sound like an attempt at monopoly by a couple of the helmet manufacturers. You’re correct in stating that M2010 is less bad than M2005, but I struggle to find value in a second best safety standard. ECE is government funded and objective. As for your HJC, I recently had the chance to handle the ECE and Snell versions of the RPS-10 simultaneously. Guess which one is significantly lighter? Not the one being sold to Americans.

 11. Wow! You seem like such a great teacher! I took linear algebra in college and totally was that kid writing down what was on the blackboard 2-3 minutes behind the prof, doing homework during class, and eventually just skipping class altogether. I got lucky to get a B, but I definitely don't remember anything from that class. Wish I'd had you as a teacher!

 12. This piece was a lifejacket that saved me from drowning.

 13. This is such good news. If I see one more painted plywood "art installation" I am going to scream. The only two shows worth watching IMO are Sarah Richardson and Candace Olson. Thanks!

 14. Walking in the presence of giants here. Cool thinking all around!

 15. Que preciosidad!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Es maravillosa. Que ganas de tenerla entre mis manos y disfrutar cada rincón de la revista. Si no me equivoco yo ya estaba suscrita a la revista 3 y 4. Me lo podeis confirmar? Gracias

 16. I could read a book about this without finding such real-world approaches!

 17. Herrrrlig.Skjønner godt at du ikke har tid/lyst til å lese, mer spennende ut vinduet.God Jul(vi legger også ivei på juleferie, straks!! )

 18. Genoveva y Renaud, Madrid 2009El día de nuestra boda, con los nervios, el “trajín” y demás, se nos escaparon detalles y se nos olvidaron cosas. Sin embargo, algo que es imposible que se nos olvide es lo PRECIOSA que sonó la música y la CANTIDAD de gente que nos felicitó por ello. Un grupo ESPECTACULAR.

 19. certo che e' l'uomo, io non ho mai sentito un albero lamentarsi della crisi economica.infatti l'economia e' la relazione tra gli uomini che fa nascere lo scambio di beni e servizi. relazione tra uomini, questo e' il centro del discorso. capire perche' ci relazioniamo, potremmo anche voler vivere ognuno in completa solitudine e invece no, ci piace avere a che fare con altri rompicoglioni. perche'? e si comincia a pensare a noi stessi, al perche' vogliamo queste relazioni…mi piace il discorso. vai avanti yuma che tu sei piu bravo di me.indopama

 20. Hey, you’re the goto expert. Thanks for hanging out here.

 21. You couldn’t pay me to ignore these posts!

 22. Kewl you should come up with that. Excellent!

 23. Après le suicide par le feu d’une jeune femme devant une prison , les suicides de mineurs en prison nous interpellent . Il y a encore beaucoup de travail au pays des droits de l’Homme , pour défendre les droits de l’Homme

 24. I respond more negatively to rejection than most any other affront to my ego and pride. Thanks for the reminder of how much rejection our Savior endured for us. It’s overwhelmingly humbling. Stumbled for others.Grace and Peace.Tony

 25. With the bases loaded you struck us out with that answer!

 26. Phenomenal breakdown of the topic, you should write for me too!

 27. Så mye fint papair du har. Og den ideen med brettholder var jo super:-) Det har jeg ikke sett før.. Lykke til videre med kjøkkenet! Hilsen Anne lise

 28. I’m in 8th grade now, and Bre, Nikki is absolutley right: STOP STRESSING AND YOU WILL BE FINE!! I understand that your a dork at your school. I’ll let you in on a little secret: kids who think they’re popular have it backward. popular really means having lots of friends. And I know from personal experience that it’s easy to make friends in middle school.

 29. Hello Leah,La Roumanie fait parti des pays qui me tentent bien en Europe de l’est (avec la Bulgarie, entre autre). Par contre c’est plutôt Cluj qui m’attire, que Bucarest. Tu connais ? Tu recommandes plutôt quoi ?

 30. nice! eh the tausa looks familiar la tom. think i've seen it somewhere here but lupa sudah apa nama nya hehe.oh btw, my blog revamp.. fail! haha i worked 2 nights on it. couldn't find suitable template that i could work on its HTML hehe. will try another time.

 31. Not a bad post,in fact really fine.but I really miss that you didn’t express your opinion in detail, but its ok you just have different approach to writing.

 32. Why does this have to be the ONLY reliable source? Oh well, gj!

 33. Good point. I hadn’t thought about it quite that way. 🙂

 34. Mire que me gustan a mí los aviones y lo de volar. Una de mis vocaciones frustradas es pilotar un avión. ¡Pero coñe! Se le ha ido a usted la mano hoy!Se lo tengo dicho. Póngase una viserita que este sol es muy malo y traicionero.Y lo más cachondo de todo. El personal va y acierta. Aquí hay gato encerrado. Si. Huele a gato.Minino minino… ¿Dónde estaaaaaaassss…?Un saludo a todos.Volando voy, volando vengo. Por el caminooooooo, yo me entretengo.Volando voy, volando vengo. En Kabila juego fresco y sano, y yo me entretengooooooooo.Hala!!!

 35. I think this is among the most significant info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 36. Posted on The most decisive actions of our life — I mean those that are most likely to decide the whole course of our future — are, more often than not, unconsidered.

 37. March 20, 2011 at 4:41 pmNATO funding? hm… taxpayers money and donations, I assume, as NATO is not a goods producing commercial enterprise. For sure there will be companseation even at the level of IMF/EU loan – just a thought

 38. I am constantly looking for good info on this topic. It can be difficult to locate sometimes. Thanks!. I will check back on your site from time to time to see what else you have to offer.

 39. Morning Christa. Looks like the vandals have been by.Your place is looking nice and Christmasy. I still love the snow. Really great stuff. Maybe we can have a snowball fight when I come back through.Just checking everything out. I’ll be back to flash later.Stumbling? No, I wasn’t stumb… wait, who put that door there?

 40. 具體都好長篇個o番,話晒做咗咁多年人,遇到的重要人、事都很多,何況有些是私隱嘛。(笑)就算有所謂的頓悟好了,個人認為頓悟也需要有長久累積的基礎,方能在適當時機一次爆發——而且,像我這種臨機應變能力接近零的笨蛋,即時反應奇差,往往要事後想一大堆才開悟,鮮有「é “」矣。咁啦,如果真係要睇具體少少的描寫,粗粗地,睇住2006年十月那篇《十大重要人物》先囉~

 41. Mary, I just love stopping over for my foodie fix! This one is a keeper but we love pecans here so I will make the switch.Love Michael Lees comment about making a test pie for the holidays, sounds good to me.~ ~Ahrisha~ ~

 42. пишет:Pivoved, а почему ” не для хороших сайтов”? У нас довольно много рекламодателей развлекательного направления, причем без смс-оплат.VA:F [1.9.21_1169]Рейтинг: 0 (оценок: 0)

 43. Yeah I’ve seen that too. The purpose of these shops is to help fund an organisation that provides important services in the community to people in need… to steal from that is not cool… but if people donated their goods properly the opportunity to steal wouldn’t be there!

 44. Good info and straight to the point. I don’t know if this is in fact the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks

 45. Taking the overview, this post is first class

 46. Ero andato al Cinema per vederlo… ma poi ho deviato su Dark Shadows, ma giusto perché gli orari erano stati cambiati e non mi andava di attendere un'ora e passa prima dell'inizio del film. Recupererò!

 47. I read somewhere that James Tony got like 500 k for this fight at UFC 118. Thats a huge amount of money for one fight and not even a title fight. Hopefully he brought with him alot of fans from Boxing. Frankie Edgar did a good performance.

 48. a me sembra che nemo abbia ragionelegarsi ad un dispositivo fisico oggi è follia. Ha senso vendere musica in formato digitale (senza DRM!!) perché in questo modo è l’utente che sceglie dove e come sentirla. Passare dal CD all’SD è come passare dalla benzina super alla senza piombo, sempre preistoria è

 49. Claire, to be fair, they were trying to market an injection-molded sponge cake filled with whipped sweetened lard/vegetable shortening. But for all that is sweet, they’re Twinkies. As American as Mom and Apple Pie! The butt of jokes for generations! I haven’t had a Twinkie for years, but it’s like Pepsi or Coke going out of business. I have to admit, though, I will miss those saturated-fat-laden Hostess fruit pies even more.

 50. Sudah tiba masanya tiap kenderaan di pasang dengan kamera cctv seperti mana dulu d kuat kuasakan Kotak Hitam. Jika sesiapa yg melakukan kesalahan dendanya dengan d ganti kenderaan baru. Pampasan Insuran yg tinggi. Gambar cctv d guna pakai untuk pembuktian d mahkamah. Dgn adanya gambar, kekebalan tak boleh bermaharajalela.

 51. Finding this post has solved my problem

 52. Religion will destroy us all with bullshit, all that matters is people and life without ignorant ranting idiots that claim to be religious freaks that try to influence the way we live.Check how many wars have been started because of Religion and how many people have died because of it, stupid people need to wake up.VN:F [1.9.21_1169](from 0 votes)

 53. Nice, Brian. Sounds like a great program.Was it just the 2nd time for the players to do the tests? If so, 0ther than the pushups, how much improvement do you think might have been attributed to them improving technique on the tests?

 54. Thank you, Paul! Great lyrics by a true poet. Lyrics say so much, don’t they? Funny thing, I drafted this Bob Dylan post yesterday…we’re on the same wavelength, my friend. Music and lyrics feed our soul! Enjoy the sunshine out there today….spring is in the air and in my step! Peace…

 55. An intelligent point of view, well expressed! Thanks!

 56. Short, sweet, to the point, FREE-exactly as information should be!

 57. The accident of finding this post has brightened my day

 58. – Yea! Simpson’s is great. Best italian sausages ever. We really like the chicken too and actually considered their CSA but thought we’d try one at a time. Good luck with your garden! Maybe try planters if you’re looking for extra space? We’re testing lots out this summer in our own…hope it grows!

 59. edcreek disse:Olá,Sobre os links Augusto e Mauricio R. Muito bom saber que o Rafale terá um up-grade, sempre é bem vindo…Sobre o AESA e Link 16 há informações contraditorias, no site da Thales já foi oficializada a produção do radar já na versão de linha o primeiro deve para ser entregue. E o link 16 já está operacional na Libia.E o mais importante, temos bons indicios do EAU que pelo visto tambem viu com bons olhos a possibilidade da India comprar o Rafale.Abraços,

 60. Ce qui me choque c’est le pouvoir de « censure » d’une boîte dont le monopole ne semble inquiéter personne.Et puis, les commentaires qui portent sur la couverture ou l’origine du mannequin… On s’en fout royalement à cet instant non ?

 61. The mythical use of tampons and maxi-pads to plug up bullet wounds has been perpetuated by Navy SEALS fanboys that heard that the BUD/S go out and get all shot up, jam themselves full of kotex'es, in the middle of a misson where they have to hump a 75 lb rucks up hill BOTH to and from the LZ, in monsoon rain, shooting full auto from the hip, killing bad guys in a hail of bullets, all the while chewing on a snake like it is beef jerky.

 62. 5a1మంచి పుస్తకం పరిచయం చేసినందుకు సంతోషం.ఒక చిన్న ప్రశ్న: HBT వాళ్ళు 1961 నాటి పుస్తకాన్ని *పూర్తిగా* అచ్చు వేశారా? naa daggara 1961 నాటిదే వుంది. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, ఈమధ్య చాలా పునర్ముద్రణలు, ముఖ్యంగా విశాలాంధ్ర వారివి, (ఉదా: మహోదయం, ఆళ్వార్ స్వామి నవలలు, …)”సంక్షిప్తీకరించి” ముద్రించబడుతున్నాయి.పోతే, పుస్తకాలు *కొని* చదవని వారికి “వనవాసి” మొదటి ప్రచురణ DLIలో వుం(డే)ది. – శ్రీనివాస్

 63. Wow, I am so glad you are on the mend! And I have to say I’m pretty impressed with the fact you *still* had this blog chain in mind through it all.I liked how you tied in the fact that the heirlooms we get from our family aren’t necessarily ones we would have chosen for ourselves. It sure made me ponder!

 64. Of course these all look lovely…but I was particulary drawn to the olive loaf. We don't see near enough savory quick breads. My husband ADORES olives, so I may be making that loaf for him. Thank you for sharing with me. I hope you have a relaxing Sunday.

 65. My names is Flo and I am working in the illustration business for more 5 years in Italy.I am interested in expanding my business around the world please take a look at my website Thank you 🙂

 66. Not to worry, Arthur, it is merely the hot air arrogance of illegal alien children who have done nothing but use the system all of their lives. They only look at things from their wants and needs, not about America as a whole. I hope their days end VERY soon!

 67. deixem o vitor alves jogar. foi titular nao sei se jogou bem ou mal mas deem uma oportunidade. Sendo titular tirou lugar a alguem…., e isso incomoda…..mas para que criticar já a vinda do rapaz se ele ainda só fez um jogo.

 68. as i get older, i find myself copping more slim straight + straight leg jeans. If i want to rock some boots, I’ve got boot cut jeans. i take advantage of the various cuts depending on the shoes i’m tryin to rock. I don’t find it smart to subscribe to one particular style of jeans because I do different shit. But its time out for them baggy jeans over my timbs like its 97…i’m trying to get my grown man on. I want to look as professional as possible while being comfortable and fashionable — not trendy. And Levi’s will never be out of style.

 69. I am ipressed by the quality of opinions on this website. There are a lots of useful resources here. If you are possibly into , than by all means come in and check our stuff. I am sure I will visit this place again soon. Nice job, it’s a great post. All the best.

 70. Kudos, Jerry !!!Mike Francesa = “talk-radio bloviator” … Spot on, Mate !!! Mike is all about Mike and more than sometimes he’s as out in left field as Billy Packer was … the difference is that CBS got smart where NBC and YES have not !!!I annually take particular umbrage with Francesa when his talk show devotes only a modicum of time to March Madness … even when there are local teams playing !!! Right on, Mate !!!

 71. Now I'm in the market for something that looks like a standard computer case (or a small purse) with handle, that once past the paranoid airport security system unfolds or unstraps in such a way as to function like a backpack. Otherwise, one arm will have to be dedicated to carrying around machine, power cords, chargers, etc. What's the prejudice against backpacks anyway? Don't they get xray-ed in the same way that purses and coats do?

 72. E’ una vita che esistono i fluidi non newtoniani, e…almeno 20 anni che il dipartimento da ella difesa USA, lo studia e fa prototipi di dispositivi di protezione e/o antiproiettile realizzati con questi particolare liquidi dalle caratteristiche molto inusuali…Quindi, in pratica, nulla di nuovo…

 73. The voice of rationality! Good to hear from you.

 74. I have to weigh in the belief that physical punishment seems to be contrary to any lesson you want to teach. I can see where folks raised in this atmosphere could grow into violent and reactionary behavior Isn’t this basically another form of child abuse? Aren’t we in agreement on what that usually creates? Honestly I never met a child I could not outwit. Try to remember you are the adult, then act like one.

 75. Como madre y padre de un chico de ese grupo nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de esta experiencia que tuvo la suerte de vivir nuestro hijo.Agradecemos a todos los que la han hecho posible su empeño y esfuerzo para que fuera inolvidable, a todos los chicos y chicas del grupo y especialmente a Naza y Ana . Muchas gracias

 76. More race card from MattForest? Say it ain’t so.Now I’m defending racists?You must be dizzy from all of that spinning.There are many cultures in any given race. Plain and simple.

 77. It’s not acceptable just to come up with a good idea these weeks. You have to put serious work in to plan it accordingly and making sure all of the plan makes sense.

 78. I’m really into it, thanks for this great stuff!

 79. Kewl you should come up with that. Excellent!

 80. caídas del vagón –o del burro, como yo digo– son el pan nuestro de cada día. No te sientas mal por ello. Simplemente date cuenta que estás abajo y vuelve a subirte 😉

 81. Ej, det var et SUPER godt tip, med at give lidt ekstra dej til æbleskiverne! Det må jeg bestemt prøve næste gang jeg skal lave æbleskiver :o)

 82. Thank you Shelly, I love your tips on Time management.Specially the # 3 tip, I make list on separate papers and sometimes I loose track of it,so your idea of keeping a Master list,in business and personal,is a great way of keeping focus and in ONE spot. Thank you for sharing

 83. It was an absolute pleasure working with California Construction Center! I met with OZ and Jonathan and they were complete professionals and answered all my questions. After many bad experiences with contractors, I found California Construction Center to be very refreshing. They worked with us to complete an addition onto our home that allowed us to stay in a neighborhood we love.

 84. I am glad for writing to make you know what a useful encounter my cousin’s daughter developed browsing yuor web blog. She figured out a wide variety of issues, which include how it is like to have a marvelous helping character to let other individuals smoothly grasp a number of problematic subject areas. You truly did more than our own desires. Thanks for offering such warm and helpful, trustworthy, revealing and also fun tips about this topic to Sandra.

 85. I’d should examine with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that can make people think. Also, thanks for permitting me to remark!

 86. Is that really all there is to it because that’d be flabbergasting.

 87. Hej!Vi ser fram emot att se dig på SM i Falkenberg. Har haft precis samma funderingar som du har kring kvalitén på de som dömer på vanliga tävlingar och kvalitén på kvalade ekipage vad gäller agilityn. För att nå toppen krävs bra teknik, bra fart bra mental förberedelse och det hade långt i från alla ekipage på agilityplanen.Eva-Britt

 88. At last! Something clear I can understand. Thanks!

 89. Waited for your birthday to come to say this very short message:I’d like you to know that, You’re one of my top favorite blogger(which I tweeted this also lol) kahit sirang plakang pauli-ulit lang. Thank you for sharing your experiences/happenings in your life and thoughts of everything and anything in this world 🙂 Happy Birthday Ms. Maria Isabella Magalona! Have a great day and more blessings to come! <3 #saabscriber

 90. That’s the best answer of all time! JMHO

 91. the pics of Emma are so cute and i love her face painting. I love these of the festival, i don’t think i’ve figured out the technique of taking pictures at public events but I would love to figure it out! lol

 92. My old friend, LG. How are you? So define radical. You are describing to a T what has happened during the Obama administration (i.g. radical judge appointees who got through, and executive orders).

 93. Ljuvliga varelsen och jag vill ha alla, jag är säker pÃ¥ att när de lÃ¥gt pÃ¥ skalan hade jag fÃ¥tt dem, alla! Skönt att de redan avlivat en madonna sÃ¥ att det är gjort liksom äventyret med lampan…Själv har jag en oriental bengal som rivit ner massor av dyrbarheter, det enda exemplaret jag haft av kannor, krukor mm.Men….de är lätta att förlÃ¥ta när man ser in i de blÃ¥.KramarCia

 94. Wow, that’s a really clever way of thinking about it!

 95. Seif, give it up man. You are such a wuss. Where were you in the months leading up to the election? Now that Obama is president you’re back? At least people people like Fabmax and Jill and yome had the stones to debate in the time leading up to the election when things were heated. Hell, I think things almost got physical between yome and Ernest at one point.

 96. One important thing is that when you are searching for a student loan you may find that you will need a co-signer. There are many circumstances where this is correct because you should find that you do not have a past credit standing so the mortgage lender will require that you’ve someone cosign the loan for you. Thanks for your post.

 97. This post has helped me think things through

 98. Articles like these put the consumer in the driver seat-very important.

 99. We should mention that the majority shareholder in the federal reserve is N.M. Rothschild.The Rothschild’s were instrumental in the formation of Israel (the old 10 shekel note had one of the Rothschilds pictures on it), so there can be little wonder why Netanyahu is trying so hard to sucker the US into destroying Iran.

 100. Was totally stuck until I read this, now back up and running.

 101. help to fix my wireless connection sometimes have and sometimes no. no icon show for internet connection. before i always used it for sharing internet connection and it shows a problem. how can i fix it? advice pls.

 102. More advanced symbolic systems in language and religious beliefs could have provided a competitive advantage to a group by promoting coordination and cohesion.Isn't that group selection?

 103. 82 commentaires, 4 concernent le billet…ben ouais, c’est même la moyenne rituelle des lieux, je vois pas pourquoi tout chamboulerait aujourd’hui !

 104. Bedankt voor het leuke kijkje in je achtertuin…ziet er heel gezellig uit…en je mooi gescoorde tafelkeed bij José vind ik super…wees maar voorzichtig dat je thee glas niet om valt, want het zou heeeeeel zonde zijn…als er vlekken (die er misschien niet meer uitaan) opkomen!!En dan Bowie die ziet/zag er eigenlijk best wel heel apart uit met die roze lok in het haar…ha,ha!Een hele fijne zonnige dag vandaag!Groetjes Marianne.

 105. Articles like this really grease the shafts of knowledge.

 106. That rug is phenomenal. The house I’m moving into in August has hardwood floors throughout the whole thing and we’re scrambling to try and find some rugs! That WC Fields quote is wonderful, too.

 107. uncover distinctive kinds of stacee Louboutin shoes to be girls Louboutin, hunter wellingtons and / or, Loafers homes for ladies and / or stacee Louboutin hunter wellingtons, tennis shoes for males. nevertheless from the straightforward in fact that there does exist not very a good take application submissions, stacee Louboutinside has recently bake some modification related information. The the pattern and / or among fitting elements distinctive collectively smooth zero associated with stacee shoes in addition extra ideal personalize Louboutin.

 108. Glad I’ve finally found something I agree with!

 109. Dominque ConradAugust 29, 2012Hi LisaI am planning on attending this event with my 11 year old son. Hope to be able to get out to some more things in the fall also. Thanks

 110. Your commentary explains why Michelle obongo has to continually bring up slavery and all hardships on minorities. This is to justify the jizya/tax on Whites regardless of real justice or really who is to blame for perceived wrongs. I personally blame islam. Lars

 111. I thought I’d have to read a book for a discovery like this!

 112. Bonjour Maître Pangloss,Excellente chronique, comme toujours…Nous sommes tous ravis que Florence soit enfin libre, mais enfin, comment croire qu’elle est restée 157 jours pieds et poings liés, yeux bandés, dans une cave, quand on la voit marchant à grands pas sur le tarmac de Villacoublay, et tenant une conférence de presse improvisée avec brio…Et encore merci de vos chroniques.Cordialement,Omer

 113. SÃ¥ flittig du er. Begge teppene blir veldig fine! Det sÃ¥g kjekt ut Ã¥ sy det svart/grÃ¥/kvite teppet. SÃ¥ enkelt, men effektfullt. Eg er blitt overbevist om Ã¥ fortsette med dei fargane eg starta med pÃ¥ jakka til minstemann….

 114. I am very pleased to find this site. I thought I’d thank you for writing this great read! I am absolutely savoring every part of it and I’ve bookmarked the blog to check out new stuff you post on your blog.

 115. It’s really great that people are sharing this information.

 116. wah2..heheh..pas dah hntr kat kak,sy dah kompem dia maincone pe sume…blu kat leher yg OVER..thnx akak!! ni ha,eton dok atas riba.."syg2,ni sis en review pasal kamu.. =)"

 117. + 2020?? A lot of people shoot everything with their phones now in 2012 and they're happy with the results. It all comes down to expectations and many seem to have very low expectations these days. Just look at all the camera shake in photos that folks are more than happy to share and use as their profile pic. And don't get me started on Instagram!

 118. You Sir/Madam are the enemy of confusion everywhere!

 119. Sharon,this is excellent work by you. The sad fact is that in spo many areas of its work Action for children doea live up to standards it sets itself. Why should autism be so different? Could it have anything to do with the corrosive effect of the demonizing of autism that has dominated the media and a lot of the academic discourse as well in recent years?

 120. That’s a slick answer to a challenging question

 121. Last van erectiestoornissen? Dan is viagra echt iets voor jou! Viagra zorgt er namelijk voor de bloedvaten in de penis zich makkelijker kunnen ontspannen waardoor erectieproblemen tot de verleden tijd behoren. Wil je direct viagra kopen? Dan kan dat natuurlijk ook!

 122. eu gostaria muito de ler uma reportagem critica sobre este fenomeno kryon, asthar, etc… fiz uma pesquisa e fiquei surpresa de constatar que nao existem criticas, mas enormemente de sites de pessoas que acreditam!!! Mesmo em ingles eu nao encontrei! O q esta acontecendo?!

 123. Good website! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day! “A rut is a grave with the ends knocked out.” by Laurence J. Peter.

 124. Ian_HollingworthNice one. I was a young Inner London teacher when the Coard pamphlet came out and well remember the impact it made, at least in the circles I was moving in. The self perpetuating nature of the race relations “industry” needs to be carefully watched.  

 125. This piece was cogent, well-written, and pithy.

 126. I was just telling someone how much I enjoy Hollywood Horror Night for Halloween at Universal. I usually go on a Saturday and the night before, we do scare movie marathon. I’m thinking about adding new films to my marathon. Truth or Dare seems really cool. A new modern horror film that I think is definitely worth a look. Thoughts? Truthordarefilm.com.

 127. Your articles are for when it absolutely, positively, needs to be understood overnight.

 128. It’s a joy to find someone who can think like that

 129. James Bond has been a box office success in depicting a suave Brit. intell agent.Here’s something to ponder: the Soviets didn’t seem to have as successful a movie character depicting their version (if you may) of a James Bond.James Bond lingers on in a post-Cold War world.Relative to James Bond, post-Soviet Russia has NOTHING coming close to a movie character in the role of a sophisticated Russian intell. agent furthering the cause of Russian interests.Propaganda takes many forms that a good number of folks don’t pick up on.

 130. Aww, those toddler naps. A fun moment in life. It is so easy to forget to take care of ourselves when others demand first chair, but I’m happy to know you’re back on track. Lights on, here! Hugs!

 131. Dag nabbit good stuff you whippersnappers!

 132. We’ve arrived at the end of the line and I have what I need!

 133. I simply want to say I’m newbie to blogging and site-building and definitely loved your web site. Probably I’m planning to bookmark your website . You definitely have really good writings. Thanks a lot for sharing your website page.

 134. With the bases loaded you struck us out with that answer!

 135. That’s a quick-witted answer to a difficult question

 136. pronounced „ahhh“ like a sigh on Thank you. I didn’t want to send the entire thing at once. I know people are adverse to reading too much at once. You’ve inspired me to put up the last bit in a few days.Thanks for reading!

 137. Heisann!Litt av noen historier du byr pÃ¥.Godt det endte godt!Jeg skulle animere en maur som gÃ¥r. Tror du det er enkelt? Jeg studerte alle mulige naturprogram pÃ¥ TV, men de gikk jo sÃ¥ altfor fort… ikke jeg fikk registrert hvilke av beina som flytta seg til hvilken tid. Passgang var det i alle fall ikke! Jeg droppa animasjonen …ha ei flott uke;:OD)

 138. Robert, you nailed this one dude! Hillary and Obama both are Marxist to the core. But Hillary has a lot of baggage that makes her distasteful to a lot of people. Obama, on the other hand, has the charisma of a Hilter or a Jim Jones. People are following him with absolutely NO concern as to what kind of change he means. So while both Hellary and Obama are dangerous the big O is definitely the scarier of the two.

 139. Ben senelerde Bahçelievler-Nişantaşı arası gidip geldim okula. O nedenle mesafeyi bir yanım istemese de, öbür yanım bana çok da bişey olmadı diyor. Diyorum ya, tam karışık durumlar Handecim

 140. I received an email from Enoch Mind Reality with an excerpt from your works relating to healing a migraine using Neutronic Healing. I was intrigued by it so have searched the internet for more info….found this site….really looking forward to learning more about this:)

 141. vanessa eu lavei com normal com o sampoo da shitaki repeti o processo duas vezes depois passei o creme de hidratação shitaki deixei agir so 5 minutos depois separei mexa por mexa e apliquei o elixir e massagiei coloquei na toca laminada e deixei 20 minutos enxaguei e passei um pouco do finalizador so um pouquinho para nao deixa oleoso

 142. Hello there, I found your website by means of Google whilst searching for a similar topic, your website got here up, it seems to be great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 143. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 144. No sabia que aún se llevara esta moda d los juegos de rol. Yo de pequeñita jugaba con mi hermano y sus amigos algunas tardes y de verdad que lo echo d menos xq me lo pasaba de fabula y creo q es un juego n el q no importa la edad.Espero algun dia volver a jugar aunq sea para recordar.

 145. Que une personne qualifiée chats et un cheval trompez pas sur les pas d’en organiser de une des jeux de chevaux cavalières emblématiques devrait en effet être autres thèmes appréciés par des jeux de chevaux obstables et atteignez sous le regard des jeux de chevaux tes analyses.

 146. That’s 2 clever by half and 2×2 clever 4 me. Thanks!

 147. I would love to win either one. These look like so much fun. I have been using the SMASH pen/glue stick combo and love it, but I haven’t seen these. Thanks for the Blog on these.

 148. Je corrige une bête faute de frappe (Mac Gerdts et non Mac Gerdts) et j’en profite pour féliciter et remercier M. Vidberg pour ce blog : les picto-patatoes et les jeux de plateau bien sûr mais aussi et surtout les dessins qui collent si bien à l’actualité.

 149. The females found inside the are just your normal everyday women who look wonderful in front of the camera, mostly because their personalities shine through. Here we set high requirements for the images we show. Having a click of your mouse you can see many free adult photos displayed on our site.

 150. I want to send you an award for most helpful internet writer.

 151. Smith deserve a shot of playing. If you guys want Chet back we will take back Smith. The Cyclones are afflicate with Rochester too. We have a goalie from Rochester.

 152. In the complicated world we live in, it’s good to find simple solutions.

 153. It’s a well-deserved award. Not only are you a great writer, but the fact that you’ve made the effort to get to know other sex bloggers as well is something most people don’t take the time to do. Keep up the amazing blogging work, Mr. AP!

 154. The scarf on the gardening outfit is a great chic touch! You certainly have your work cut out for you, but your progress is visible and NOW is the time to get it done.

 155. I have watched Sewing With Nancy for 26 years and could not choose 1 show or memory that was a favorite. The item that you demonstrated that I have made the most often is the baby wrap made with a bath towel and a wash cloth. This has been the only baby shower gift I have given since I first saw the program where you demonstrated how to make it. And every mother who received one has raved about how wonderful they are. Thanks for continuing to show America how to sew and create beautiful, fun gifts.

 156. God help me, I put aside a whole afternoon to figure this out.

 157. que mala igual, con tanta música mala dando lata uno espera que este tipo de personajes, que en algún momento sacaron joyitas, vengan y saquen algo bueno y pasa esto… charcha

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.