Ya?ar Alptekin ile röportaj


Ya?ar Alptekin kim?

10 Mart 1962’de Tekirda?’?n ?arköy ilçesinde do?du. ?arköy Lisesi’nden mezun olduktan sonra ?stanbul’a geldi. 1980 y?l?nda mankenli?e ba?lad?. 1981 y?l?nda Günayd?n gazetesinin düzenlemi? oldu?u dans yar??malar?na kat?larak madalya ald?. 1982 y?l?nda askere gitti. Acemi birli?ini ?skenderun’da yapt?ktan sonra, ?stanbul Sar?yer Orduevi’nde a?c? olarak askerli?ini bitirdi. 1985 y?l?nda Hürriyet gazetesinin düzenlemi? oldu?u yar??maya kat?larak “1985 y?l? Fotoroman Kral?” oldu. Kamerayla ilk tan??mas? 1986 senesinde Say?n Üstad Yücel Çakmakl?’n?n yönetti?i “Kurulu?” isimli televizyon dizisinde Orhan Gazi rolünü oynamas?yla gerçekle?ti. Daha sonra, yine ba?ka bir Üstad Halit Refi?’in yönetmenli?ini yapt??? “Teyzem” filminde Müjde Ar ile beraber oynad?. Daha sonralar? “Beyaz Bisiklet”, “Ça?da? Bir Köle”, “Lambada”, “Kara Sevda”, “Seni Seviyorum”, “Mavi Melek” gibi otuza yak?n filmde rol ald?.

En son olarak Samanyolu’nda “Mavi Rüya” dizisinde Komiser Davut karakterini canland?rd?. Samanyolu Haber kanal?nda “Sokak Çocuklar?” isimli program haz?rlad?. Ve gençlerle düzenlenen toplant?lara kat?l?p zaman?nda kötü örnek oldu?u gençlere iyi örnekler sunmaya çal???yor.

Nas?l hitap etmemi istersiniz? Ya?ar Bey? Ya?ar A?abey?

A?abey. Bey’ler geçmi?te kald?. Ya?ar Bey’i ben topra?a gömdüm. Oradan bir bitki ç?kt?, bitki yaprak verdi, o bitkinin ad?da a?abey.

Zaten de?i?im geçirdi?iniz dedi?iniz zamanda belli oluyor, sadece dü?ünce olarak de?il , bedensel olarakda, zerre olarakda de?i?mi?siniz. Dedi?iniz gibi, bitki ç?kt? ve meyveleri verdi. Bu de?i?imden sonra, size en çok ne huzur verdi?

O’nu dü?ünmek. O’nu zikretmek. O’nunla bulu?mak. O’nun kar??s?nda namaza durmak. Namaz bana en huzur veren ?ey. Yani namaz? be? geçe, namazdan be? sonra, namazdan sonra. Her?eyi namaza endeksledim. Yani hep namaz içerikli bir hayat?m var. Elhamdulillah. ?imdi bana bazen diyorlar: ?imdiki hayat?nla eski hayat?n? mükayese edersen, nas?l bir?ey? Ben diyorumki: Ben yolda yürürken insanlar bana selam veriyordu: “Aa… Ya?ar Alptekine bak. Ya?ar Alptekin merhaba.” ?imdi ise: “Ya?ar a?abey selamun aleykum.” Eskiden dudaktand? selamlar, ?imdi ise yürekten ve gönülden. Allah herkese nasip etsin in?aallah. Bu gönülden selamla?may? ellhamdullilah. Namaz?n güzelli?iyle yat?yorum kalk?yorum Ellhamdulillah. Namazla tan??maya sevinemeden, ba?kalar?n? tan??t?rma tela??na kap?ld?m. Kimi tan??t?ray?m? Kime tebli? edeyim? Ömrüm yetti?ince, dilim döndü?ünce insanlara namaz? anlatmaya çal???yorum.

Namaz? nas?l anlat?yorsunuz?

Önce benim bir slogan?m var: “Ey kul, etme dünya naz?, k?l namaz?n?. Sonra k?lar?m diyenin k?ld?lar cenaze namaz?n?.” Ben ?imdi diyorum: “Yaradana inan?yormusun?”, “?nan?yorum” diyorsa, e o zaman Yaradana sorumlulu?unu bilmiyormusun? Yaradan seni yaratt?da, bo? mu b?rakt?? Her?eyin bir varolu? nedeni var. Tavuk yumurta yap?yor, ar? ise bal yap?yor, inek süt yap?yor. Her?eyin bir varolu? nedeni var. Ve sen yarat?ld???nda bo?mu b?rak?ld?n zannediyorsun? Senin baban?n nas?l sana sorumlulu?u var? Seni yedirecek, içirecek, tahsil hayat?na yard?mc? olacak. Senin babana ne sorumlulu?un var? Baban?n dedi?i saatte evde olacaks?n. Baban?n dedi?i ?eyleri yapacaks?n. Yani her iki taraf?nda birbirine sorumlulu?u var. Peki senin sorumlulu?un yok mu seni Yaratana kar??? Senin sorumlulu?un ne? 5 vakit namaz. 24 saat içerisinde kaç saatini al?yor bu 5 vakit namaz? 1 saat bile de?il, en fazla 1,5 saatini al?yor. Ama 24 saat istifade ediyorsun bu nimetlerden. Dü?ün, ben sana 24 tane alt?n verdim. Sonra sana geldim ve dedim ki: “1 tane alt?n versene, a?abey.“ Sende dedin: “Vermem, hepsi benim“, “Ama ben sana biraz önce 24 tane alt?n verdim, 1 tane alt?n istiyorum.“ “Hay?r hepsi benim.“ Bu ona benziyor. Sen 24 saat istifade ediyorsun, yiyorsun, içiyorsun, gidiyorsun, ediyorsun. 1 saatini veremiyorsun. Birde gaflet içinde, “Ben namaz k?lm?yorum, ama benim kalbim temiz.“ Senin kalbin temiz deme cüretinde bulunuyorsunda, yüceler yücesi Efendimiz (sav), alemlere rahmet olarak gönderilmi?, kalbi tövbe ha?a kalbi senden kirliydide mi sabahlara kadar namaz k?lm??? Sen kimsin de, “Kalbim temiz, namaz k?lm?yorum“ diyorsun? Sen nas?l böyle bir cüret gösterebiliyorsun? Baz? gençler vard?r, mesela “Okul bitsin namaza ba?layaca??m, yaz tatili bitsin namaza ba?layaca??m, askere gideyim namaza ba?layaca??m“ derler. Tamam askere giden a?abey askerden sonra evlenecekti. Ne oldu? ?ehit oldu. Muhsin Yaz?c?o?lu, Allah rahmet eylesin, ne oldu? Vefat etti. Ona sorsak daha belediye seçimlerine gidecekti. Bir sürü yapaca?? i?i vard?. Hedefleri vard?. Ama ne oldu? Allah rahmet eylesin. Dün dündü! Yar?n ise Rabbimden ba?ka kimse bilemez. Geriye kal?yor bize sadece bir tek an: ?u an! ?u an ne yapt???m?z ve ne yapaca??m?zd?r önemli olan. ?u an?n tekrar? yok. Onun için hemen ?imdi ?imdi. “Yar?n yapar?m”, öyle yok. Yar?n?n garantisi varm?? Öyle bir anla?mam?z var m?? Yok. Sen ?imdiden önlemini al.

Zaten bizi hayvanlardan ay?rt edende o de?il mi? Peki bu fark? özellikle gençler nas?l yakalayabilirler? Geçmi?, gelecek ve ?u anki huzur için ne yap?lmal??

Ben gençlere ?unlar? diyorum: Gençli?inize mi güveniyorsunuz? Gencim yak???kl?y?m. Gidin bakal?m eve, gitti?inizde annenizin baban?z?n gençlik resimlerinr bak?n bakal?m. Anneniz ne güzel bir kad?nd?. Baban?z ne yak???kl? bir adamd?. ?imdi kalm??m? öyle bir eser? Yada gidin mezar ta?lar?na bak?n. Do?um tarihine ve ölüm tarihine bir bak?n. Kaç senesinde do?mu?, kaç senesinde ölmü?? Yada haberleri seyredin, gazeteleri okuyun. 13, 15, 20, 25, 30. Ölümün ve namaz k?lman?n ya?? yoktur. Zannetmeyin ki ölmek ve namaz k?lmak ya?l? i?i. Hz. Ömer bir gün sabah namaz?na giderken, yan?ndan ko?arak geçiyor bir çocuk. “Nereye gidiyorsun, ya çocuk.” “Ben”, diyor, “Sabah namaz?na gidiyorum.” Hz. Ömer diyorki, “Senin için farz de?il.” “Hay?r”, diyor çocuk, “daha demin birisi öldü, benden daha küçüktü.” Ya??na ne güveniyorsun? Bu dünyaya kaz?k çakmay? m? dü?ünüyorsun? Peki sen dü?ündünmü hiç, bu dünyaya kimler geldi? Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmed, Peygamber Efendimiz (sav)…. geldi geçti gittiler. Sen mi bu dünyaya kaz?k çakacaks?n? Kimler geldi be abim ya? Kimler geldi? Onun için hiç naz yapma. Etme dünyanaz?, k?l namaz?n?. Hemen…. hemen. Hiç 5 dakika bile geciktirme. 5 dakikan?n bile önemi var. Duyuyoruz i?te, iman edip 5 dakika sonra ölen var. Neler duyuyoruz. Bunlar gerçek. Onun için aman diyorum, hiç nazlanma. Hemen k?l. Kula??n ezanda olsun. Gözün camii’de. Tabiki gençsin, e?leneceksin. Tabi hakk?n. Tiyatroya git, sinemaya git, gez toz. Giyin, ama her ne yaparsan yap, helal dairesinde yap. Sana yapma diyen mi var? Dünya için ahireti, ahiret için dünyayi terk etmeyeceksin. Efendimizin sünnetidir. Gençler zannediyorki, “Namaz k?lmaya ba?lay?nca sakal b?rakaca??m, her?eyden kendimi çekece?im. ?nzivaya çekilece?im.” Bana bak i?te, y?rt?k blue jean le geziniyorum, t-shirtumu giyiyorum. Saç?ma jöle sürüyorum. Ama helal dairesinde olmas?na dikkat ediyorum. Ey genç diyorum, bo? ba?ak dik durur. Ama dolu ba?ak içi doldukca yava? yava? e?ilir. Bo? ba?ak dik durur çünkü bo?dur. Dolu olan insan mütevazidir. Tercihini seç diyorum, dolu ba?ak m?, bo? ba?ak m? olmak istiyorsun…

Bir kaç senedir Türkiye´de önemli bir platform olu?tu: Namazla Dirili? Platformu. Bu organizasyonu nas?l de?erlendiriyorsunuz? Etkili oluyor mu?

Çok güzel bir platform ve çok etkili oluyor. Kitab?mla birlikte gidiyorum bu tür konferanslara. Mesela geçenlerde Eyüp Sultanda abdest al?yordum, 30 ya??nda bir genç geldi, a?layarak boynuma sar?ld? ve “Abi, Allah senden raz? olsun“, dedi, “ben haf?zd?m. Bir buçuk sene önce kendimi bozdum, yoldan sapt?m. Nezamanki senin kitab?n? ald?m okudum, ´Ya bu artist adam bile namaz k?l?yorsa yaz?klar olsun bana. Bu koskoca artist adam namaz k?l?yor, benim kesin namaz k?lmam laz?m… ve böylece tekrar namaza ba?lad?m“ dedi. Geçenlerde yine bir otoparkta tam arabaya biniyorum, bir çocuk geldi ve “Abi benim ad?m Kartal. Bu ismi hiç unutma. Abi ben 1 ay önce evlendim. Herkese dü?ününde para alt?n takarlar, benim dü?ünümde senin kitab?n? takt?lar. O gece han?m ´bu artist adamda ne yazm??´ dedi, att?k kitab? kö?eye okumadan. 3-4 gece sonra okuduk. O gece okuduk ve namaza ba?lad?k. Allah senden raz? olsun“ dedi. Geçenlerde Almanyadan bir abi, Ben Almanyadan geldim, almanciyim. Ver elini öpece?im! Sen bizi namazla tan??t?rd?n. Ben 65 ya??na kadar bo? bo? ya?am???m. 65 ya??nda ben namazla tan??t?m. Kom?ulara verdim kitab?, onlarda namaza ba?lad?. Senin kitab?n? okuyarak ?imdi konu kom?u namaz k?l?yor. Allah senden raz? olsun“ dedi. Bunun gibi çok ?eyler var. Mesela Çanakkale’ye gittik, orada 5 tane genç namaza ba?lad?, 3 tane bayan kapand?. ?n?aallah diyorum, bunlar benim günahlar?m?n kefareti olur. Ama bir yandan bu sevinci ya?arken birde korku ya??yorum. “Vay be, ben ne oldum ya, vay be. Kaç ki?iyi hidayete erdirdim, ben ?öyle yapt?m, böyle olurum” korkusu var. Hep tetikdeyim ve her namaz?mdan sonra diyorumki “Allah´?m beni benle, beni sensiz b?rakma. Ya Rabbim hidayetini benden eksik ettirme. Ya Rabbim beni benle b?rakt???n an ben ?a??r?r?m. Ne olur hidayetinden eksik ettirme.“ Konferansa gidece?imiz zaman kesin ?art?m var: “Beni alk??lamay?n”, diyorum. Beni seviyorsan?z e?er, sak?n alk??lamay?n, e?er alk??lamak istiyorsan?z içinizden dua okuyun, bu en güzel alk??. Alk??lad???n?z zaman beni kaybedersiniz, çünkü cahiliye dönemimi hat?rlat?yor bana alk??. Cahiliye dönemini hat?rlat?yor bana alk??, çünkü o zamanlar ruhumun g?das? oydu. Bizi alk??las?nlar diye takla at?yorduk, hileler yap?yorduk ki alk??lanal?m diye. Ama ?imdi o bana cahiliye dönemini hat?rlat?yor ve nefsim azabilir. Her insan gibi bende nefis ta??yorum. Nefis azmaya müsaitdir, g?d?klamaya ba?lar nefis. Ondan Allah muhafaza çok korkuyorum.

Ya?ar abi, sizin kitaplar?n?z Avrupada da okunuyor. Avrupada ?öyle bir problem var. Birinci nesil üçüncü nesile din, dil, kültürü aktarmakta çok zorluk çekiyor. Nesil çat??mas? gibi bir?ey var. Türk gençleri asimile edildikten sonra, ne Türk ne Alman oluyorlar, ortada kal?yorlar. ?ki kültür aras?nda, gençler kendilerini nas?l nuhafaza edebilirler?

Önce ?unu belirteyim: Ben kendimi hep almanc?ya benzetmi?imdir, çünkü almanc? Almanya´da “pis türktür”. ”Türken raus, Türken raus“, ”pis Türk“ diye d??lan?r. Türkiye’ye gelir “Alamanc?ya bak“, ”Almanc?“. Orada de?il burada de?il, bunun yeri neresi? ?imdi ben sosyete camias?n?n içine giriyorum, oradaki insanlar gibi yapay hissetmiyorum kendimi. Suni olam?yorum, maskeler var, sunilik var. Oraya ait hissedemiyorum kendimi. Ben buralarda, Eyüpte gezineyim. Ben pazari çok severim. Oralara gitmeyi çok severim. Oraya gidincede “Koskoca artist pazardan al??veri? yap?yor, koskoca artist dolmu?a biniyor“, “?una bak, koskoca artist tak?m elbise giymi?, artist artist dola??yor“ diyorlar. Ya, ama ben sizin aran?za gelmi?im. Ben sizi seviyorum, sizin aran?za geldim. Niye böyle yap?yorsunuz? Onun için ben kendimi hep almanc?lara benzetmi?imdir. Ben almanc?lar?n s?k?nt?lar?n? çok iyi anl?yorum. Sizin sorunuzun çerçevesindende… hayat muhasebeden ibarettir. Siz muhasebe yapt???n?z zamanda sizin iyi taraflar?n?zda var orada. Burada çünkü daha canl? bi hayat var. Tabi sonradan ö?rendim oradada uyu?turucu çok yayg?nm??.

Almanya´ya gelmi?miydiniz hiç?

Geldim. Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach. Çok incelemedim. Ben turistlik geldim, ama gördüm. ?imdi orada insan zorda kal?nca dahada sahiplenir. Belki o genç burada olsayd?, daha da sap?t?rd?. Bak burada ?eytan her tarafda var. Burada internet kafeler, diskolar, bilmem neler, kafeler, uyu?turucu, kumar, gayr-i me?ru kad?n, yani sap?tm?? bir vaziyette erkek-kad?n ili?kisi. Orada ayr?m var, ay?rabiliyorsun. Günahkarda olsa müslüman belli, hristiyan belli. Amara burada ay?ram?yorsun. Çizgi çizemiyorsun. Orada biraz daha hayat düzenli. Mesela ak?am saat 7den sonra hayat duruyor Almanya´da. Burada 7den sonra az?yor millet. ?pini koparm?? gibi. Taksim, Beyo?lu az?yor millet. Sen buradaki erkek çocu?una “7de evde ol“ diyemezsin. 18 ya??nda, “Bana kimse kar??amaz. Ben arkada?larla gidiyorum. ?öyle yapaca??m, böyle yapaca??m“ der. Kar??am?yorsun, ama oradaki çocu?un, sen izin versen bile, gidecek yeri yok. Ben ?imdi her iki taraf?da gördü?üm için ay?rt edebiliyorum. O dengeyi, o muhasebeyi yapabiliyorum. Yani siz yine ?ükür edin, beterin beteri vard?r.

Ya?ar Abi, yeni kitab?n?z “Hacca Gittim”de yine çok güzel ve ak?c? bir üslupla oradaki mübarek topraklar? anlatm??s?n?z.

Allah nasip ederse haftaya tekrar oraday?m in?aallah.

?n?aallah. Peki oradan ald???n?z huzur ve mutluluk buradada devam ediyormu?

Devam etmiyorki gidiyorum. Ben oray? ?arj merkezine benzetiyorum. Nas?l cep telefonunun ?arj? bitiyor, bitince ne yap?yoruz? ?arja koyuyoruz, doluyor. Benim 6 ayda bitti ?arj?m. Ben ?arj olmam laz?m, hemen oraya gidiyorum. Buras? pili çabuk bitiriyor. Haftan?n 5 günü ben buraday?m, Eyüpteyim. Ben nerede oturuyorum biliyormusun? Kurtköy, Adapazar? taraf?nda. Buraya çok uzak bir yerde oturuyorum, haftan?n 5 günü buraya geliyorum. Çünkü benim inanc?ma göre günah i?lemekten ziyade, günaha yakla?mamak laz?m. Günaha yakla?mak günah i?lemekle e?de?er bence. Önce göz kayar sonra ayak kayar.

Peki o haccdan ald???m?z ?arj? burada nas?l devam ettirebiliriz? Burada nas?l muhafaza edebiliriz?

Yine böyle Allah dostu insanlarla görü?erek. Mesela gençlere diyorumki, “Gemileri yak?n.” Yani ben ne yapt?m? Eski arkada?lar?m?n cep telefonlar?n? sildim. Numaram? de?i?tirdim. Ne onlar beni bulabiliyor nede ben onlar?. O tür semtlere gitmiyorum. 5 y?ld?r buralarday?m. Hep Allah dostlar?yla beraberim. Hep Nur Talebeleriyle beraberim. Hemde hizmetin içindeyim, çünkü, Allah muhafaza, kendime güvenmiyorumki ben. Kimse kendisine güvenmesin. Kimse “Bana bir?ey olmaz, ben nefsime güveniyorum, o içiyor ama ben kendime güveniyorum“ demesin. Hay?r karde?im, bir gün gelecek, o çamur sana s?çrayacak. Sen çamurlu bölgede dola??rsan, bir gün bir araba gelir ve o çamuru sana bula?t?r?r. Sen fazla pisliklerde dola??rsan, o pislik sana bula?acak. Mesela konferanslarda örnek veriyorum, mesela ben burada güzel bir türkçe konu?uyorum. Ama ben Tekirda?l?y?m, Tekirda?’?n ?arköy ilçesinden?m. Ben memlekete gideyim, 15-20 dakika sonra kendimi bozuyorum. 15-20 dakika sonra: “Abe napars?n bee, o?geldin bee, o?bulduk o?bulduk“. 15 dakika sonra hemen adapte oluyorum. Oraya nas?l adapte oluyorsam, geçmi? cahiliye döneminde görü?tü?üm insalarada adapte olabilirim. Allah muhafaza. Birisini kurtarmaya çal???rken kendim bo?ulabilirim, çünkü bo?ulmak üzere olan bir insan? kurtmaya giden bir insanda bo?ulabilir, çünkü bo?ulmak üzere olan insan kurtarmaya gelene öyle bir can havliyle yap???rki ikisi birlikte bo?ulur. Hiç gerek yok maceraya. Ben buralarday?m, yeter bize buralar.

Almanya´da gayri müslimlerde ?unu görüyoruz: huzur dedikleri ?ey ev almak, araba almak, para kazanmak, kapitalizm, dünya… Fakat bunlar?n arkadas?ndan ko?tukca huzuru bulamad?klar?n? fark ediyorlar. Maddeyi elde ettiklerine ra?men huzurlu olam?yorlar.

Maddeyi elde ediyorlar, sonra madde ba??ml?s? oluyorlar.

Aynen. Peki sizce, hakiki huzuru veren Kuran-? Kerimin reçetesini gayri müslimlere nas?l sunmak laz?m?

?imdi ben konferanslar?mda ?öyle söylüyorum, “Sözler havada uçu?ur gider, göz görür taklit eder, taklit sonra hakikate dönü?ür.“ Evet, bir müslüman tebli? etmeli, davet etmeli, ama bunu sözler kadar vücüd hal dili ilede yapmal?. Öyle güzel ya?amal?ki müslüman, öyle düzgün ki, yan?ndaki kom?usu, “Bu güzellik nereden kaynaklan?yor? Nereden geliyor? Ne kadar ahlakl?? Bu namaz k?l?yor, bu müslüman. Ben bir ara?t?ray?m bakal?m, müslümanl?k nas?l bir?eymi?“ demeli. O kendi aya??yla gelsin, biz görüntüye girelim. O kendi görüntüye girsin.

Said Nursi´de diyorki, “Biz ?slam? lisan-? hal ile ya?ayabilsek, gayrimüslimler grup grup müslümanl??a geçerler.“ Ya?ar abi, ?slami kaynaklar olarak hangi eserlerden faydalan?yorsunuz?

?lk önce tabiki Kuran-? Kerim. Kuran´? da daha iyi anlayabilmek için Risale-i Nur. Çünkü Kuran petek bald?r. Risale-i Nur´da o bal?n süzülmü? hali. Herkes bal?n süzülmü? halini tercih eder. Haz?rd?r o. Bir çok ki?inin anlayamad??? konular? Risale-i Nur kolayl?kla halleder. Tüm külliyat? okuyunca i?ne ucu kadar soru kalmaz ak?lda. “?u soruyuda soray?m“ demessiniz. Siz daha sormadan cevapl?yor. Onun için Risale-i Nur önemli. Bende tüm külliyat üç defa var. Bir tanesi arabamda, bir tanesi kütüphanemde, bir tanesi yata??m?n ba? ucunda. Her zaman okuyabileyim diye. Yatarken hemen okuyorum. Trafik dolu olunca hemen okuyorum. Eskiden trafik s?k???nca, arabada kriz geçirirdim. ?imdi öyle de?il. ?imdi rahat?m. Hemen ç?kar?yorum kitab?m?, okuyorum

Ya?ar a?abey, sizi fazla yormayal?m. Son olarak tv, film, dizi veya kitap projeleriniz varm??

?imdi insanlar beni namaza ba?lad?ktan sonra, dünyadan el etek çekti?imi zannediyorlar. Geçenlerde birisiyle görü?tüm, “Ya”, dedi, “Sen dizi çeviriyormusun?” Bende ,”Çeviriyorum dedim. “Biz seni ?ey zannettik, namaza ba?lad?n, da? ba??nda sürekli elinde tespihle…“ Ben Film çeviriyorum, mankenlik yap?yorum. Ben bir müslüman adam?m, müslüman adam her sektörde olmal?. Allah bana bu r?z?k kap?s?n? açm??. Ben bu r?z?k kap?s?nda ?slami ?artlara uygun bir ?ekilde bunlar? yapabilirim, Bu benim Rabbimin açm?? oldu?u bir kap?. Bu en do?al hakk?m. Baz? insanlar böyle dü?ünüyor, “Da?a kaçm??.“ Baz? insanlarda, “Biz bunu aram?za al?rsak bizi bozar“ diye dü?ünüyor. Yada, “Biz bunu istedi?imiz gibi medya maymunu yapamay?z. Bu art?k adam oldu, her?eye gelmez.“ Yani tabiki isterim yine tv de olmay?. ?imdiye kadar iki kitab?m ç?kt?. ?n?aallah üçüncü kitapta haz?r.

Üçüncü kitaptan biraz bahsedermisiniz?

Ya?ar Alptekin ve ?tiraflar?m“ ba?l?kta bir kitap olacak in?aallah. Gençlere yine çok mesajlar?m olacak. Sonra dördüncü kitap projem daha var. Bu sadece gençlere yönelik olacak. Ve be?inci kitap projem de sadece ya?l?lara yönelik olacak in?aallah. Çünkü benim tespit etti?im ?u: Ben 5 ya??nday?m, çünkü namaza ba?layal? 5 sene oldu. ?imdi 5 ya??nda bir çocuk dünyaya ve hayata ne gözle bak?yorsa, hani çocuk her?eyi sorgularya, bende her?eyi sorguluyorum. Camii de gördü?üm ”Camii Jandarmalar?“ dedi?im a?abeyler var. Ben bunlar? tespit ettim. Bunlar zaten her camii de var. Bu camii jandarmalar? vakit namaz?ndan önce camiiye giderler. Kap?ya yönelik otururlar, s?rtlar? duvardad?r, ellerindede tespih vard?r ve “Oraya bakma, ?unu yapma, gürültü yapma“ derler. Sanki oras? karakol ve onlarda jandarma komutan?. Her?ey onlardan sorulur. Geçenlerde bir camiiye ö?le namaz? için gittim. 18-19 ya?lar?nda p?r?l p?r?l bir genç geldi ve oturdu. Bu jandarmalardan birisi, ”Kalk çabuk, oras? benim yerim“ dedi. Çocuk kalkt? ve camiiyi terk etti gitti. Sinir oldum ve gittim amcaya. ”Sen ne yapt?n?“ dedim. ”Buras? benim yerim, y?llard?r ben burada k?l?yorum“ dedi. ?öyle dedim ona: “Oras? sat?ld?da benimmi haberim yok? Tapusu sende mi? Orada k?ld???n namazdan ekstra bonus mu kazan?yorsun? Bilelim bizde ona göre yer kapal?m. Bak bu genç arkada??n gidece?i bir çok yer varken, elinin tersiyle itmi? ve buraya gelmi?. Cafe, Disko, ?nternet Cafe, sokaklar. Seni evde han?m kovuyor, kahve duman alt?, senin gidece?in yer buras?. Gencin gidebilece?i bir çok yer vard? ama sen bu genci kovdun. Sonra sizde ölünce bu camii ye kimler gelecek? Sende öldün, sonra imam sinek avlasin camii de. Sen hiç okumad?n m? Efendimiz (sav) çocuklara nekadar önem veriyordu? Sen nas?l bunu cesaret ediyorsun? Çocuklara ba??r?rs?n. Bir gönül k?rarsan asla yap??t?ramazs?n.” ?u anda bir çok genc namazdan uzak ise, böyle amcalar yüzünden. Münir Özkul, Cem Koray, Cem Karaca… hep çocukluklar?nda ya?ad?klar? kötü olaylardan dolay? camii’den ve namazdan uzaklard?. Camii Jandamalar? yapt? bunlar? hep. Hep ihtiyar heyetleri gibi camiiler. Niye gençlerimiz yok? Sokakta bir çok gencimiz var. Eminimki birisini tutsan, bir kaç ?ey söylesen, camiiye gelecek. Ama genç ?undan korkuyor: ”Saç? uzun, kula?? küpeli, tövbe tövbe ba??m?za ta? ya?acak“. Sanki yahudi girdi camiiden içeri. “Sen onun kalbini görüyormusun, icini aç?p gördün mü? Senden belki daha ihlasl? o. ?mrenirim onun k?ld??? namazdan. Bak imren“ dedim. “Senden daha ihlasl? k?l?yor“ dedim. Sonra, “Senin dilin çok uzam??“ diyorlar bana. Uzad? dilim, uzas?nki sizi sokay?m, kendinize gelin. Böyle insanlar acayip sinirlendiriyorlar beni.

Hacc konusunada de?inirmisiniz?

Hacc konusunda akl?ma gelmi?ken ?unu söyleyeyim: Oraya kaç ya??nda giderse gitsin, kim giderse gitsin, iki cümle söyleyecek: 1. Ke?ke daha önce gelseydim! 2. Tekrar ne zaman gelebilirim? Her hac?n?n gitti?inde kullanaca?? cümleler bunlar. ?unuda söylemesinler, benim gibi gaflete dü?mesinler, ben hacca gitmeden önce diyordum, “Bu ne ya? 5-6 kere hacca m? gidilir? Araplar? zengin mi yap?yorsunuz?“ Nezamanki gittim, i?in asl? öyle de?ilmi?, anlad?m. Hiç ele?tirmesinler, ayn? ele?tirdikleri duruma dü?erler. Öyle mübarek yer ki oras?, yani cümlelerin bitti?i yer. Oras? anlat?lmaz ya?an?r. Oras? insan?n akl?n? al?yor.

Hacca Gittim“ k?tab?n?zda bir bölüm var. “Hacca gittikten sonra, hac? olduktan sonra, de?i?meliyim“ diyorsunuz. Bu konuyada de?inebilirmisiniz?

?imdi ?öyle, namaz k?l?yorsunuz, ama baz? pürüzler var hala. Biryerlerden kaçamaklar yap?yorsunuz. Ama hacca gitti?inizde, “Hay?r“ diyorsunuz. “Ben hac?y?m. Hacca giden bir insana bu asla yak??maz“ diyorsunuz. Otokontrolünüzü en hat safhada kullanmaya ba?l?yorsunuz. Eskiden otokontrolün biraz gev?ekti. Ama oraya gidince tam çal??maya ba?l?yor. Onun için diyorum, b?rak?n Malta, ?biza adalar?na gitmeyi, Bodruma, Marmarise gitmeyi. Hayat?n?zda kendinize bir iyilik yap?n ve hacca gidin. Hacca veya umreye gidin ve kendinizle tan???n, Rabbinizle tan???n. Bak?n bakal?m o zaman, merkeziniz neresi oluyor. Merkez oras? oluyor. Malta, ?biza, Londra geride kal?yor. Varsa yoksa oras?…

Allah raz? olsun Ya?ar a?abey, te?ekkür ederiz…

Rica ederim, ben te?ekkür ederim. Allah sizden raz? olsun.

Röportaji Moral Haber Yazari Cemil Sahinöz yapti

Publiziert in: Ayasofya, Nr.28, 2009

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …

81 comments

 1. le Michigan Theater, il a du passer dans des films, parce que j’ai bizarrement l&emi17;i8pr#ss2on de l’avoir déjà vu…Dans le même coin des Etats Unis, Chicago est une ville assez bluffante pour son architecture (et son équipe de baskets :)). mais j’ai hâte de voir la suite (et ça me donne envie d’aller me balader ailleurs que dans les destinations classiques américaines..)

 2. Deference to website author, some superb entropy.

 3. If some one needs expert view about blogging and site-building after that i propose him/her
  to go to see this web site, Keep up the good work.

 4. If you want to grow your know-how only keep visiting this website and
  be updated with the hottest gossip posted here.

 5. Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or
  vice-versa? My blog covers a lot of the same topics as
  yours and I feel we could greatly benefit from
  each other. If you’re interested feel free to shoot
  me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb
  blog by the way!

 6. I have been exploring for a little for any high
  quality articles or weblog posts in this kind of space .

  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled
  upon this website. Reading this info So i am glad to exhibit that I’ve a
  very good uncanny feeling I discovered exactly what I
  needed. I so much undoubtedly will make sure to don?t forget this site and give it a look on a constant basis.

 7. Hello! I realize this is sort of off-topic however I had to ask.

  Does operating a well-established blog such as yours require
  a lot of work? I am brand new to operating a blog but I do write in my journal everyday.

  I’d like to start a blog so I can share my experience and feelings online.

  Please let me know if you have any kind of recommendations or
  tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

 8. Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with
  hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no back up.
  Do you have any methods to stop hackers?

 9. For most up-to-date information you have to go to see world-wide-web and on internet I found this website as a best
  web site for most recent updates.

 10. It’s very simple to find out any matter on net as compared
  to books, as I found this post at this website.

 11. Useful information. Lucky me I found your website unintentionally, and I’m surprised why this twist of fate did not came about earlier!
  I bookmarked it.

 12. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other blogs?

  I have a blog centered on the same information you discuss and would love to
  have you share some stories/information. I know my audience would enjoy your work.
  If you are even remotely interested, feel free
  to shoot me an e mail.

 13. Incredible! This blog looks exactly like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has pretty
  much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 14. Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 15. Hello, Neat post. There is a problem together with your site in web explorer, may test
  this? IE still is the market chief and a good part of folks will miss your excellent writing because
  of this problem.

 16. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am experiencing troubles with
  your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it.
  Is there anyone else having the same RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

 17. Appreciation to my father who informed me on the topic of this weblog,
  this web site is actually amazing.

 18. I don’t even know how I ended up here, however I assumed this
  publish was once good. I do not recognize who you’re however certainly you’re going to a well-known blogger in the event you aren’t already.

  Cheers!

 19. We stumbled over here by a different web page and thought I may as well check things out.
  I like what I see so i am just following you.
  Look forward to finding out about your web page repeatedly.

 20. Excellent blog you have here but I was curious if you knew of
  any forums that cover the same topics talked
  about in this article? I’d really like to be a part of online community
  where I can get suggestions from other experienced individuals that share
  the same interest. If you have any suggestions, please let me know.

  Appreciate it!

 21. My partner and I stumbled over here coming from a different website and thought I might as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking into your
  web page for a second time.

 22. Hello there! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing
  from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem.
  If you have any recommendations, please share. With thanks!

 23. It’s hard to find educated people on this topic, but you seem like you know
  what you’re talking about! Thanks

 24. This is a great tip particularly to those new to the blogosphere.
  Short but very precise info… Appreciate your sharing this one.
  A must read article!

 25. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to drive the message home
  a bit, but instead of that, this is magnificent blog.
  An excellent read. I’ll definitely be back.

 26. I have read so many articles or reviews about the blogger lovers however this paragraph
  is in fact a pleasant piece of writing, keep it up.

 27. Its like you read my mind! You appear to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home
  a little bit, but other than that, this is fantastic blog.
  A great read. I’ll definitely be back.

 28. As the admin of this web site is working, no doubt very rapidly it will be renowned,
  due to its quality contents.

 29. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this
  blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 30. Pretty! This was a really wonderful post. Thanks for supplying
  this information.

 31. Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? Cheers

 32. These are genuinely impressive ideas in about blogging.
  You have touched some nice points here. Any way keep up wrinting.

 33. Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and
  tested to see if it can survive a 40 foot drop,
  just so she can be a youtube sensation. My iPad is
  now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic
  but I had to share it with someone!

 34. Spot on with this write-up, I actually think this site needs a lot more attention. I’ll
  probably be returning to see more, thanks for the information!

 35. great submit, very informative. I wonder why the other specialists
  of this sector do not understand this. You must proceed your writing.
  I am confident, you’ve a great readers‘ base already!

 36. Its such as you learn my thoughts! You seem to know so
  much approximately this, such as you wrote the e-book in it or something.
  I believe that you can do with some percent to force the message
  home a little bit, but instead of that, this is fantastic blog.
  An excellent read. I’ll definitely be back.

 37. When I originally commented I clicked the „Notify me when new comments are added“ checkbox and
  now each time a comment is added I get several emails with the same comment.
  Is there any way you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

 38. Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since i have book marked
  it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue
  to help others.

 39. It’s in point of fact a nice and helpful piece of info.
  I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this.

  Thank you for sharing.

 40. My family all the time say that I am killing my time here at net, but I know I
  am getting knowledge every day by reading such good articles or reviews.

 41. I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by
  him as no one else know such detailed about my trouble.
  You’re incredible! Thanks!

 42. My family members all the time say that I am killing my time here at net,
  but I know I am getting experience every day by reading thes
  good articles or reviews.

 43. Hello mates, its great piece of writing concerning teachingand
  entirely defined, keep it up all the time.

 44. I read this piece of writing fully concerning the resemblance of latest and earlier technologies, it’s remarkable article.

 45. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the
  costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites
  for about a year and am worried about switching to another platform.

  I have heard great things about blogengine.net. Is there a
  way I can import all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 46. Thank you, I have recently been searching for info about this
  subject for a while and yours is the greatest I’ve
  came upon so far. But, what about the conclusion? Are you sure
  concerning the source?

 47. I will right away take hold of your rss feed as I
  can’t find your email subscription link or e-newsletter
  service. Do you’ve any? Kindly allow me recognize in order that I could subscribe.
  Thanks.

 48. Great post. I was checking constantly this weblog and I’m impressed!
  Extremely helpful information particularly the last part :
  ) I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a very long time.

  Thanks and best of luck.

 49. Hello i am kavin, its my first time to commenting anyplace,
  when i read this post i thought i could also make
  comment due to this brilliant paragraph.

 50. If some one wants expert view concerning blogging afterward i
  suggest him/her to go to see this website, Keep up the fastidious work.

 51. This is really interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your excellent post.
  Also, I have shared your site in my social networks!

 52. Hello just wanted to give you a quick heads up.

  The text in your article seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do
  with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know.

  The design look great though! Hope you get the
  problem solved soon. Many thanks

 53. My brother suggested I would possibly like this blog.
  He used to be entirely right. This submit truly made my day.
  You can not imagine simply how a lot time I had spent for
  this information! Thanks!

 54. I am really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?

  A couple of my blog audience have complained about my website not
  working correctly in Explorer but looks great in Firefox.

  Do you have any suggestions to help fix this issue?

 55. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come
  further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 56. We stumbled over here from a different page and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web
  page for a second time.

 57. If some one wants to be updated with most recent technologies
  therefore he must be pay a quick visit this web page and be up to date every day.

 58. Great beat ! I would like to apprentice even as you amend your website, how can i subscribe for a weblog web site?
  The account aided me a acceptable deal. I were tiny bit acquainted of this your
  broadcast offered vibrant clear idea

 59. Hello! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
  My site goes over a lot of the same subjects as yours and I feel
  we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an email.

  I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 60. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. All the best

 61. Howdy this is somewhat of off topic but I was wanting to know
  if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with
  HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 62. My family always say that I am wasting my time here at web, however I know I am getting knowledge daily by reading thes fastidious
  articles.

 63. I truly love your website.. Excellent colors & theme. Did you develop this amazing site yourself?
  Please reply back as I’m wanting to create my own personal site and would like to learn where you got this from
  or just what the theme is called. Cheers!

 64. It’s amazing to go to see this site and reading the views of all mates about this paragraph, while I am also keen of getting knowledge.

 65. It’s remarkable to visit this web page and reading the views of all friends concerning
  this piece of writing, while I am also zealous of getting experience.

 66. What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely helpful and
  it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & assist
  other customers like its aided me. Good job.

 67. If some one wants to be updated with hottest technologies afterward
  he must be pay a quick visit this site and be up to date everyday.

 68. Wonderful article! That is the kind of information that are meant to be shared around the internet.
  Shame on the search engines for not positioning this publish higher!
  Come on over and visit my site . Thanks =)

 69. Peculiar article, exactly what I was looking for.

 70. Pretty! This has been an extremely wonderful
  article. Many thanks for providing this information.

 71. Wow, fantastic blog structure! How lengthy have you ever been blogging for?
  you make running a blog look easy. The full look of your
  web site is wonderful, as smartly as the content!

 72. Greetings! Very helpful advice within this article!
  It is the little changes that produce the most significant changes.
  Thanks a lot for sharing!

 73. What’s up, I check your blog like every week. Your writing style is awesome, keep doing what
  you’re doing!

 74. Wonderful site. Lots of useful info here. I’m sending it
  to a few buddies ans additionally sharing in delicious.
  And obviously, thank you for your effort!

 75. magnificent points altogether, you just gained a logo new reader.
  What may you recommend in regards to your put up that you simply made some days in the
  past? Any positive?

 76. continuously i used to read smaller posts which as well clear their motive, and that is also happening
  with this article which I am reading now.

 77. Howdy, I do believe your site may be having internet browser
  compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in Internet
  Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to
  provide you with a quick heads up! Apart from that, great site!

 78. Woah! I’m really digging the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that „perfect balance“ between user friendliness and visual appeal.
  I must say that you’ve done a great job with this.
  Also, the blog loads very fast for me on Chrome.
  Outstanding Blog!

 79. I needed to thank you for this very good read!! I certainly enjoyed every bit of it.
  I have you saved as a favorite to look at new stuff you post…

 80. all the time i used to read smaller posts which also clear
  their motive, and that is also happening with this article which I am reading now.

 81. Just wish to say your article is as surprising.
  The clearness to your submit is just excellent and that i could
  suppose you are knowledgeable on this subject.
  Fine along with your permission let me to clutch your feed to keep updated with drawing close post.

  Thanks 1,000,000 and please continue the rewarding
  work.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.