Ya?ar Alptekin ile röportaj


Ya?ar Alptekin kim?

10 Mart 1962’de Tekirda?’?n ?arköy ilçesinde do?du. ?arköy Lisesi’nden mezun olduktan sonra ?stanbul’a geldi. 1980 y?l?nda mankenli?e ba?lad?. 1981 y?l?nda Günayd?n gazetesinin düzenlemi? oldu?u dans yar??malar?na kat?larak madalya ald?. 1982 y?l?nda askere gitti. Acemi birli?ini ?skenderun’da yapt?ktan sonra, ?stanbul Sar?yer Orduevi’nde a?c? olarak askerli?ini bitirdi. 1985 y?l?nda Hürriyet gazetesinin düzenlemi? oldu?u yar??maya kat?larak “1985 y?l? Fotoroman Kral?” oldu. Kamerayla ilk tan??mas? 1986 senesinde Say?n Üstad Yücel Çakmakl?’n?n yönetti?i “Kurulu?” isimli televizyon dizisinde Orhan Gazi rolünü oynamas?yla gerçekle?ti. Daha sonra, yine ba?ka bir Üstad Halit Refi?’in yönetmenli?ini yapt??? “Teyzem” filminde Müjde Ar ile beraber oynad?. Daha sonralar? “Beyaz Bisiklet”, “Ça?da? Bir Köle”, “Lambada”, “Kara Sevda”, “Seni Seviyorum”, “Mavi Melek” gibi otuza yak?n filmde rol ald?.

En son olarak Samanyolu’nda “Mavi Rüya” dizisinde Komiser Davut karakterini canland?rd?. Samanyolu Haber kanal?nda “Sokak Çocuklar?” isimli program haz?rlad?. Ve gençlerle düzenlenen toplant?lara kat?l?p zaman?nda kötü örnek oldu?u gençlere iyi örnekler sunmaya çal???yor.

Nas?l hitap etmemi istersiniz? Ya?ar Bey? Ya?ar A?abey?

A?abey. Bey’ler geçmi?te kald?. Ya?ar Bey’i ben topra?a gömdüm. Oradan bir bitki ç?kt?, bitki yaprak verdi, o bitkinin ad?da a?abey.

Zaten de?i?im geçirdi?iniz dedi?iniz zamanda belli oluyor, sadece dü?ünce olarak de?il , bedensel olarakda, zerre olarakda de?i?mi?siniz. Dedi?iniz gibi, bitki ç?kt? ve meyveleri verdi. Bu de?i?imden sonra, size en çok ne huzur verdi?

O’nu dü?ünmek. O’nu zikretmek. O’nunla bulu?mak. O’nun kar??s?nda namaza durmak. Namaz bana en huzur veren ?ey. Yani namaz? be? geçe, namazdan be? sonra, namazdan sonra. Her?eyi namaza endeksledim. Yani hep namaz içerikli bir hayat?m var. Elhamdulillah. ?imdi bana bazen diyorlar: ?imdiki hayat?nla eski hayat?n? mükayese edersen, nas?l bir?ey? Ben diyorumki: Ben yolda yürürken insanlar bana selam veriyordu: “Aa… Ya?ar Alptekine bak. Ya?ar Alptekin merhaba.” ?imdi ise: “Ya?ar a?abey selamun aleykum.” Eskiden dudaktand? selamlar, ?imdi ise yürekten ve gönülden. Allah herkese nasip etsin in?aallah. Bu gönülden selamla?may? ellhamdullilah. Namaz?n güzelli?iyle yat?yorum kalk?yorum Ellhamdulillah. Namazla tan??maya sevinemeden, ba?kalar?n? tan??t?rma tela??na kap?ld?m. Kimi tan??t?ray?m? Kime tebli? edeyim? Ömrüm yetti?ince, dilim döndü?ünce insanlara namaz? anlatmaya çal???yorum.

Namaz? nas?l anlat?yorsunuz?

Önce benim bir slogan?m var: “Ey kul, etme dünya naz?, k?l namaz?n?. Sonra k?lar?m diyenin k?ld?lar cenaze namaz?n?.” Ben ?imdi diyorum: “Yaradana inan?yormusun?”, “?nan?yorum” diyorsa, e o zaman Yaradana sorumlulu?unu bilmiyormusun? Yaradan seni yaratt?da, bo? mu b?rakt?? Her?eyin bir varolu? nedeni var. Tavuk yumurta yap?yor, ar? ise bal yap?yor, inek süt yap?yor. Her?eyin bir varolu? nedeni var. Ve sen yarat?ld???nda bo?mu b?rak?ld?n zannediyorsun? Senin baban?n nas?l sana sorumlulu?u var? Seni yedirecek, içirecek, tahsil hayat?na yard?mc? olacak. Senin babana ne sorumlulu?un var? Baban?n dedi?i saatte evde olacaks?n. Baban?n dedi?i ?eyleri yapacaks?n. Yani her iki taraf?nda birbirine sorumlulu?u var. Peki senin sorumlulu?un yok mu seni Yaratana kar??? Senin sorumlulu?un ne? 5 vakit namaz. 24 saat içerisinde kaç saatini al?yor bu 5 vakit namaz? 1 saat bile de?il, en fazla 1,5 saatini al?yor. Ama 24 saat istifade ediyorsun bu nimetlerden. Dü?ün, ben sana 24 tane alt?n verdim. Sonra sana geldim ve dedim ki: “1 tane alt?n versene, a?abey.“ Sende dedin: “Vermem, hepsi benim“, “Ama ben sana biraz önce 24 tane alt?n verdim, 1 tane alt?n istiyorum.“ “Hay?r hepsi benim.“ Bu ona benziyor. Sen 24 saat istifade ediyorsun, yiyorsun, içiyorsun, gidiyorsun, ediyorsun. 1 saatini veremiyorsun. Birde gaflet içinde, “Ben namaz k?lm?yorum, ama benim kalbim temiz.“ Senin kalbin temiz deme cüretinde bulunuyorsunda, yüceler yücesi Efendimiz (sav), alemlere rahmet olarak gönderilmi?, kalbi tövbe ha?a kalbi senden kirliydide mi sabahlara kadar namaz k?lm??? Sen kimsin de, “Kalbim temiz, namaz k?lm?yorum“ diyorsun? Sen nas?l böyle bir cüret gösterebiliyorsun? Baz? gençler vard?r, mesela “Okul bitsin namaza ba?layaca??m, yaz tatili bitsin namaza ba?layaca??m, askere gideyim namaza ba?layaca??m“ derler. Tamam askere giden a?abey askerden sonra evlenecekti. Ne oldu? ?ehit oldu. Muhsin Yaz?c?o?lu, Allah rahmet eylesin, ne oldu? Vefat etti. Ona sorsak daha belediye seçimlerine gidecekti. Bir sürü yapaca?? i?i vard?. Hedefleri vard?. Ama ne oldu? Allah rahmet eylesin. Dün dündü! Yar?n ise Rabbimden ba?ka kimse bilemez. Geriye kal?yor bize sadece bir tek an: ?u an! ?u an ne yapt???m?z ve ne yapaca??m?zd?r önemli olan. ?u an?n tekrar? yok. Onun için hemen ?imdi ?imdi. “Yar?n yapar?m”, öyle yok. Yar?n?n garantisi varm?? Öyle bir anla?mam?z var m?? Yok. Sen ?imdiden önlemini al.

Zaten bizi hayvanlardan ay?rt edende o de?il mi? Peki bu fark? özellikle gençler nas?l yakalayabilirler? Geçmi?, gelecek ve ?u anki huzur için ne yap?lmal??

Ben gençlere ?unlar? diyorum: Gençli?inize mi güveniyorsunuz? Gencim yak???kl?y?m. Gidin bakal?m eve, gitti?inizde annenizin baban?z?n gençlik resimlerinr bak?n bakal?m. Anneniz ne güzel bir kad?nd?. Baban?z ne yak???kl? bir adamd?. ?imdi kalm??m? öyle bir eser? Yada gidin mezar ta?lar?na bak?n. Do?um tarihine ve ölüm tarihine bir bak?n. Kaç senesinde do?mu?, kaç senesinde ölmü?? Yada haberleri seyredin, gazeteleri okuyun. 13, 15, 20, 25, 30. Ölümün ve namaz k?lman?n ya?? yoktur. Zannetmeyin ki ölmek ve namaz k?lmak ya?l? i?i. Hz. Ömer bir gün sabah namaz?na giderken, yan?ndan ko?arak geçiyor bir çocuk. “Nereye gidiyorsun, ya çocuk.” “Ben”, diyor, “Sabah namaz?na gidiyorum.” Hz. Ömer diyorki, “Senin için farz de?il.” “Hay?r”, diyor çocuk, “daha demin birisi öldü, benden daha küçüktü.” Ya??na ne güveniyorsun? Bu dünyaya kaz?k çakmay? m? dü?ünüyorsun? Peki sen dü?ündünmü hiç, bu dünyaya kimler geldi? Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmed, Peygamber Efendimiz (sav)…. geldi geçti gittiler. Sen mi bu dünyaya kaz?k çakacaks?n? Kimler geldi be abim ya? Kimler geldi? Onun için hiç naz yapma. Etme dünyanaz?, k?l namaz?n?. Hemen…. hemen. Hiç 5 dakika bile geciktirme. 5 dakikan?n bile önemi var. Duyuyoruz i?te, iman edip 5 dakika sonra ölen var. Neler duyuyoruz. Bunlar gerçek. Onun için aman diyorum, hiç nazlanma. Hemen k?l. Kula??n ezanda olsun. Gözün camii’de. Tabiki gençsin, e?leneceksin. Tabi hakk?n. Tiyatroya git, sinemaya git, gez toz. Giyin, ama her ne yaparsan yap, helal dairesinde yap. Sana yapma diyen mi var? Dünya için ahireti, ahiret için dünyayi terk etmeyeceksin. Efendimizin sünnetidir. Gençler zannediyorki, “Namaz k?lmaya ba?lay?nca sakal b?rakaca??m, her?eyden kendimi çekece?im. ?nzivaya çekilece?im.” Bana bak i?te, y?rt?k blue jean le geziniyorum, t-shirtumu giyiyorum. Saç?ma jöle sürüyorum. Ama helal dairesinde olmas?na dikkat ediyorum. Ey genç diyorum, bo? ba?ak dik durur. Ama dolu ba?ak içi doldukca yava? yava? e?ilir. Bo? ba?ak dik durur çünkü bo?dur. Dolu olan insan mütevazidir. Tercihini seç diyorum, dolu ba?ak m?, bo? ba?ak m? olmak istiyorsun…

Bir kaç senedir Türkiye´de önemli bir platform olu?tu: Namazla Dirili? Platformu. Bu organizasyonu nas?l de?erlendiriyorsunuz? Etkili oluyor mu?

Çok güzel bir platform ve çok etkili oluyor. Kitab?mla birlikte gidiyorum bu tür konferanslara. Mesela geçenlerde Eyüp Sultanda abdest al?yordum, 30 ya??nda bir genç geldi, a?layarak boynuma sar?ld? ve “Abi, Allah senden raz? olsun“, dedi, “ben haf?zd?m. Bir buçuk sene önce kendimi bozdum, yoldan sapt?m. Nezamanki senin kitab?n? ald?m okudum, ´Ya bu artist adam bile namaz k?l?yorsa yaz?klar olsun bana. Bu koskoca artist adam namaz k?l?yor, benim kesin namaz k?lmam laz?m… ve böylece tekrar namaza ba?lad?m“ dedi. Geçenlerde yine bir otoparkta tam arabaya biniyorum, bir çocuk geldi ve “Abi benim ad?m Kartal. Bu ismi hiç unutma. Abi ben 1 ay önce evlendim. Herkese dü?ününde para alt?n takarlar, benim dü?ünümde senin kitab?n? takt?lar. O gece han?m ´bu artist adamda ne yazm??´ dedi, att?k kitab? kö?eye okumadan. 3-4 gece sonra okuduk. O gece okuduk ve namaza ba?lad?k. Allah senden raz? olsun“ dedi. Geçenlerde Almanyadan bir abi, Ben Almanyadan geldim, almanciyim. Ver elini öpece?im! Sen bizi namazla tan??t?rd?n. Ben 65 ya??na kadar bo? bo? ya?am???m. 65 ya??nda ben namazla tan??t?m. Kom?ulara verdim kitab?, onlarda namaza ba?lad?. Senin kitab?n? okuyarak ?imdi konu kom?u namaz k?l?yor. Allah senden raz? olsun“ dedi. Bunun gibi çok ?eyler var. Mesela Çanakkale’ye gittik, orada 5 tane genç namaza ba?lad?, 3 tane bayan kapand?. ?n?aallah diyorum, bunlar benim günahlar?m?n kefareti olur. Ama bir yandan bu sevinci ya?arken birde korku ya??yorum. “Vay be, ben ne oldum ya, vay be. Kaç ki?iyi hidayete erdirdim, ben ?öyle yapt?m, böyle olurum” korkusu var. Hep tetikdeyim ve her namaz?mdan sonra diyorumki “Allah´?m beni benle, beni sensiz b?rakma. Ya Rabbim hidayetini benden eksik ettirme. Ya Rabbim beni benle b?rakt???n an ben ?a??r?r?m. Ne olur hidayetinden eksik ettirme.“ Konferansa gidece?imiz zaman kesin ?art?m var: “Beni alk??lamay?n”, diyorum. Beni seviyorsan?z e?er, sak?n alk??lamay?n, e?er alk??lamak istiyorsan?z içinizden dua okuyun, bu en güzel alk??. Alk??lad???n?z zaman beni kaybedersiniz, çünkü cahiliye dönemimi hat?rlat?yor bana alk??. Cahiliye dönemini hat?rlat?yor bana alk??, çünkü o zamanlar ruhumun g?das? oydu. Bizi alk??las?nlar diye takla at?yorduk, hileler yap?yorduk ki alk??lanal?m diye. Ama ?imdi o bana cahiliye dönemini hat?rlat?yor ve nefsim azabilir. Her insan gibi bende nefis ta??yorum. Nefis azmaya müsaitdir, g?d?klamaya ba?lar nefis. Ondan Allah muhafaza çok korkuyorum.

Ya?ar abi, sizin kitaplar?n?z Avrupada da okunuyor. Avrupada ?öyle bir problem var. Birinci nesil üçüncü nesile din, dil, kültürü aktarmakta çok zorluk çekiyor. Nesil çat??mas? gibi bir?ey var. Türk gençleri asimile edildikten sonra, ne Türk ne Alman oluyorlar, ortada kal?yorlar. ?ki kültür aras?nda, gençler kendilerini nas?l nuhafaza edebilirler?

Önce ?unu belirteyim: Ben kendimi hep almanc?ya benzetmi?imdir, çünkü almanc? Almanya´da “pis türktür”. ”Türken raus, Türken raus“, ”pis Türk“ diye d??lan?r. Türkiye’ye gelir “Alamanc?ya bak“, ”Almanc?“. Orada de?il burada de?il, bunun yeri neresi? ?imdi ben sosyete camias?n?n içine giriyorum, oradaki insanlar gibi yapay hissetmiyorum kendimi. Suni olam?yorum, maskeler var, sunilik var. Oraya ait hissedemiyorum kendimi. Ben buralarda, Eyüpte gezineyim. Ben pazari çok severim. Oralara gitmeyi çok severim. Oraya gidincede “Koskoca artist pazardan al??veri? yap?yor, koskoca artist dolmu?a biniyor“, “?una bak, koskoca artist tak?m elbise giymi?, artist artist dola??yor“ diyorlar. Ya, ama ben sizin aran?za gelmi?im. Ben sizi seviyorum, sizin aran?za geldim. Niye böyle yap?yorsunuz? Onun için ben kendimi hep almanc?lara benzetmi?imdir. Ben almanc?lar?n s?k?nt?lar?n? çok iyi anl?yorum. Sizin sorunuzun çerçevesindende… hayat muhasebeden ibarettir. Siz muhasebe yapt???n?z zamanda sizin iyi taraflar?n?zda var orada. Burada çünkü daha canl? bi hayat var. Tabi sonradan ö?rendim oradada uyu?turucu çok yayg?nm??.

Almanya´ya gelmi?miydiniz hiç?

Geldim. Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach. Çok incelemedim. Ben turistlik geldim, ama gördüm. ?imdi orada insan zorda kal?nca dahada sahiplenir. Belki o genç burada olsayd?, daha da sap?t?rd?. Bak burada ?eytan her tarafda var. Burada internet kafeler, diskolar, bilmem neler, kafeler, uyu?turucu, kumar, gayr-i me?ru kad?n, yani sap?tm?? bir vaziyette erkek-kad?n ili?kisi. Orada ayr?m var, ay?rabiliyorsun. Günahkarda olsa müslüman belli, hristiyan belli. Amara burada ay?ram?yorsun. Çizgi çizemiyorsun. Orada biraz daha hayat düzenli. Mesela ak?am saat 7den sonra hayat duruyor Almanya´da. Burada 7den sonra az?yor millet. ?pini koparm?? gibi. Taksim, Beyo?lu az?yor millet. Sen buradaki erkek çocu?una “7de evde ol“ diyemezsin. 18 ya??nda, “Bana kimse kar??amaz. Ben arkada?larla gidiyorum. ?öyle yapaca??m, böyle yapaca??m“ der. Kar??am?yorsun, ama oradaki çocu?un, sen izin versen bile, gidecek yeri yok. Ben ?imdi her iki taraf?da gördü?üm için ay?rt edebiliyorum. O dengeyi, o muhasebeyi yapabiliyorum. Yani siz yine ?ükür edin, beterin beteri vard?r.

Ya?ar Abi, yeni kitab?n?z “Hacca Gittim”de yine çok güzel ve ak?c? bir üslupla oradaki mübarek topraklar? anlatm??s?n?z.

Allah nasip ederse haftaya tekrar oraday?m in?aallah.

?n?aallah. Peki oradan ald???n?z huzur ve mutluluk buradada devam ediyormu?

Devam etmiyorki gidiyorum. Ben oray? ?arj merkezine benzetiyorum. Nas?l cep telefonunun ?arj? bitiyor, bitince ne yap?yoruz? ?arja koyuyoruz, doluyor. Benim 6 ayda bitti ?arj?m. Ben ?arj olmam laz?m, hemen oraya gidiyorum. Buras? pili çabuk bitiriyor. Haftan?n 5 günü ben buraday?m, Eyüpteyim. Ben nerede oturuyorum biliyormusun? Kurtköy, Adapazar? taraf?nda. Buraya çok uzak bir yerde oturuyorum, haftan?n 5 günü buraya geliyorum. Çünkü benim inanc?ma göre günah i?lemekten ziyade, günaha yakla?mamak laz?m. Günaha yakla?mak günah i?lemekle e?de?er bence. Önce göz kayar sonra ayak kayar.

Peki o haccdan ald???m?z ?arj? burada nas?l devam ettirebiliriz? Burada nas?l muhafaza edebiliriz?

Yine böyle Allah dostu insanlarla görü?erek. Mesela gençlere diyorumki, “Gemileri yak?n.” Yani ben ne yapt?m? Eski arkada?lar?m?n cep telefonlar?n? sildim. Numaram? de?i?tirdim. Ne onlar beni bulabiliyor nede ben onlar?. O tür semtlere gitmiyorum. 5 y?ld?r buralarday?m. Hep Allah dostlar?yla beraberim. Hep Nur Talebeleriyle beraberim. Hemde hizmetin içindeyim, çünkü, Allah muhafaza, kendime güvenmiyorumki ben. Kimse kendisine güvenmesin. Kimse “Bana bir?ey olmaz, ben nefsime güveniyorum, o içiyor ama ben kendime güveniyorum“ demesin. Hay?r karde?im, bir gün gelecek, o çamur sana s?çrayacak. Sen çamurlu bölgede dola??rsan, bir gün bir araba gelir ve o çamuru sana bula?t?r?r. Sen fazla pisliklerde dola??rsan, o pislik sana bula?acak. Mesela konferanslarda örnek veriyorum, mesela ben burada güzel bir türkçe konu?uyorum. Ama ben Tekirda?l?y?m, Tekirda?’?n ?arköy ilçesinden?m. Ben memlekete gideyim, 15-20 dakika sonra kendimi bozuyorum. 15-20 dakika sonra: “Abe napars?n bee, o?geldin bee, o?bulduk o?bulduk“. 15 dakika sonra hemen adapte oluyorum. Oraya nas?l adapte oluyorsam, geçmi? cahiliye döneminde görü?tü?üm insalarada adapte olabilirim. Allah muhafaza. Birisini kurtarmaya çal???rken kendim bo?ulabilirim, çünkü bo?ulmak üzere olan bir insan? kurtmaya giden bir insanda bo?ulabilir, çünkü bo?ulmak üzere olan insan kurtarmaya gelene öyle bir can havliyle yap???rki ikisi birlikte bo?ulur. Hiç gerek yok maceraya. Ben buralarday?m, yeter bize buralar.

Almanya´da gayri müslimlerde ?unu görüyoruz: huzur dedikleri ?ey ev almak, araba almak, para kazanmak, kapitalizm, dünya… Fakat bunlar?n arkadas?ndan ko?tukca huzuru bulamad?klar?n? fark ediyorlar. Maddeyi elde ettiklerine ra?men huzurlu olam?yorlar.

Maddeyi elde ediyorlar, sonra madde ba??ml?s? oluyorlar.

Aynen. Peki sizce, hakiki huzuru veren Kuran-? Kerimin reçetesini gayri müslimlere nas?l sunmak laz?m?

?imdi ben konferanslar?mda ?öyle söylüyorum, “Sözler havada uçu?ur gider, göz görür taklit eder, taklit sonra hakikate dönü?ür.“ Evet, bir müslüman tebli? etmeli, davet etmeli, ama bunu sözler kadar vücüd hal dili ilede yapmal?. Öyle güzel ya?amal?ki müslüman, öyle düzgün ki, yan?ndaki kom?usu, “Bu güzellik nereden kaynaklan?yor? Nereden geliyor? Ne kadar ahlakl?? Bu namaz k?l?yor, bu müslüman. Ben bir ara?t?ray?m bakal?m, müslümanl?k nas?l bir?eymi?“ demeli. O kendi aya??yla gelsin, biz görüntüye girelim. O kendi görüntüye girsin.

Said Nursi´de diyorki, “Biz ?slam? lisan-? hal ile ya?ayabilsek, gayrimüslimler grup grup müslümanl??a geçerler.“ Ya?ar abi, ?slami kaynaklar olarak hangi eserlerden faydalan?yorsunuz?

?lk önce tabiki Kuran-? Kerim. Kuran´? da daha iyi anlayabilmek için Risale-i Nur. Çünkü Kuran petek bald?r. Risale-i Nur´da o bal?n süzülmü? hali. Herkes bal?n süzülmü? halini tercih eder. Haz?rd?r o. Bir çok ki?inin anlayamad??? konular? Risale-i Nur kolayl?kla halleder. Tüm külliyat? okuyunca i?ne ucu kadar soru kalmaz ak?lda. “?u soruyuda soray?m“ demessiniz. Siz daha sormadan cevapl?yor. Onun için Risale-i Nur önemli. Bende tüm külliyat üç defa var. Bir tanesi arabamda, bir tanesi kütüphanemde, bir tanesi yata??m?n ba? ucunda. Her zaman okuyabileyim diye. Yatarken hemen okuyorum. Trafik dolu olunca hemen okuyorum. Eskiden trafik s?k???nca, arabada kriz geçirirdim. ?imdi öyle de?il. ?imdi rahat?m. Hemen ç?kar?yorum kitab?m?, okuyorum

Ya?ar a?abey, sizi fazla yormayal?m. Son olarak tv, film, dizi veya kitap projeleriniz varm??

?imdi insanlar beni namaza ba?lad?ktan sonra, dünyadan el etek çekti?imi zannediyorlar. Geçenlerde birisiyle görü?tüm, “Ya”, dedi, “Sen dizi çeviriyormusun?” Bende ,”Çeviriyorum dedim. “Biz seni ?ey zannettik, namaza ba?lad?n, da? ba??nda sürekli elinde tespihle…“ Ben Film çeviriyorum, mankenlik yap?yorum. Ben bir müslüman adam?m, müslüman adam her sektörde olmal?. Allah bana bu r?z?k kap?s?n? açm??. Ben bu r?z?k kap?s?nda ?slami ?artlara uygun bir ?ekilde bunlar? yapabilirim, Bu benim Rabbimin açm?? oldu?u bir kap?. Bu en do?al hakk?m. Baz? insanlar böyle dü?ünüyor, “Da?a kaçm??.“ Baz? insanlarda, “Biz bunu aram?za al?rsak bizi bozar“ diye dü?ünüyor. Yada, “Biz bunu istedi?imiz gibi medya maymunu yapamay?z. Bu art?k adam oldu, her?eye gelmez.“ Yani tabiki isterim yine tv de olmay?. ?imdiye kadar iki kitab?m ç?kt?. ?n?aallah üçüncü kitapta haz?r.

Üçüncü kitaptan biraz bahsedermisiniz?

Ya?ar Alptekin ve ?tiraflar?m“ ba?l?kta bir kitap olacak in?aallah. Gençlere yine çok mesajlar?m olacak. Sonra dördüncü kitap projem daha var. Bu sadece gençlere yönelik olacak. Ve be?inci kitap projem de sadece ya?l?lara yönelik olacak in?aallah. Çünkü benim tespit etti?im ?u: Ben 5 ya??nday?m, çünkü namaza ba?layal? 5 sene oldu. ?imdi 5 ya??nda bir çocuk dünyaya ve hayata ne gözle bak?yorsa, hani çocuk her?eyi sorgularya, bende her?eyi sorguluyorum. Camii de gördü?üm ”Camii Jandarmalar?“ dedi?im a?abeyler var. Ben bunlar? tespit ettim. Bunlar zaten her camii de var. Bu camii jandarmalar? vakit namaz?ndan önce camiiye giderler. Kap?ya yönelik otururlar, s?rtlar? duvardad?r, ellerindede tespih vard?r ve “Oraya bakma, ?unu yapma, gürültü yapma“ derler. Sanki oras? karakol ve onlarda jandarma komutan?. Her?ey onlardan sorulur. Geçenlerde bir camiiye ö?le namaz? için gittim. 18-19 ya?lar?nda p?r?l p?r?l bir genç geldi ve oturdu. Bu jandarmalardan birisi, ”Kalk çabuk, oras? benim yerim“ dedi. Çocuk kalkt? ve camiiyi terk etti gitti. Sinir oldum ve gittim amcaya. ”Sen ne yapt?n?“ dedim. ”Buras? benim yerim, y?llard?r ben burada k?l?yorum“ dedi. ?öyle dedim ona: “Oras? sat?ld?da benimmi haberim yok? Tapusu sende mi? Orada k?ld???n namazdan ekstra bonus mu kazan?yorsun? Bilelim bizde ona göre yer kapal?m. Bak bu genç arkada??n gidece?i bir çok yer varken, elinin tersiyle itmi? ve buraya gelmi?. Cafe, Disko, ?nternet Cafe, sokaklar. Seni evde han?m kovuyor, kahve duman alt?, senin gidece?in yer buras?. Gencin gidebilece?i bir çok yer vard? ama sen bu genci kovdun. Sonra sizde ölünce bu camii ye kimler gelecek? Sende öldün, sonra imam sinek avlasin camii de. Sen hiç okumad?n m? Efendimiz (sav) çocuklara nekadar önem veriyordu? Sen nas?l bunu cesaret ediyorsun? Çocuklara ba??r?rs?n. Bir gönül k?rarsan asla yap??t?ramazs?n.” ?u anda bir çok genc namazdan uzak ise, böyle amcalar yüzünden. Münir Özkul, Cem Koray, Cem Karaca… hep çocukluklar?nda ya?ad?klar? kötü olaylardan dolay? camii’den ve namazdan uzaklard?. Camii Jandamalar? yapt? bunlar? hep. Hep ihtiyar heyetleri gibi camiiler. Niye gençlerimiz yok? Sokakta bir çok gencimiz var. Eminimki birisini tutsan, bir kaç ?ey söylesen, camiiye gelecek. Ama genç ?undan korkuyor: ”Saç? uzun, kula?? küpeli, tövbe tövbe ba??m?za ta? ya?acak“. Sanki yahudi girdi camiiden içeri. “Sen onun kalbini görüyormusun, icini aç?p gördün mü? Senden belki daha ihlasl? o. ?mrenirim onun k?ld??? namazdan. Bak imren“ dedim. “Senden daha ihlasl? k?l?yor“ dedim. Sonra, “Senin dilin çok uzam??“ diyorlar bana. Uzad? dilim, uzas?nki sizi sokay?m, kendinize gelin. Böyle insanlar acayip sinirlendiriyorlar beni.

Hacc konusunada de?inirmisiniz?

Hacc konusunda akl?ma gelmi?ken ?unu söyleyeyim: Oraya kaç ya??nda giderse gitsin, kim giderse gitsin, iki cümle söyleyecek: 1. Ke?ke daha önce gelseydim! 2. Tekrar ne zaman gelebilirim? Her hac?n?n gitti?inde kullanaca?? cümleler bunlar. ?unuda söylemesinler, benim gibi gaflete dü?mesinler, ben hacca gitmeden önce diyordum, “Bu ne ya? 5-6 kere hacca m? gidilir? Araplar? zengin mi yap?yorsunuz?“ Nezamanki gittim, i?in asl? öyle de?ilmi?, anlad?m. Hiç ele?tirmesinler, ayn? ele?tirdikleri duruma dü?erler. Öyle mübarek yer ki oras?, yani cümlelerin bitti?i yer. Oras? anlat?lmaz ya?an?r. Oras? insan?n akl?n? al?yor.

Hacca Gittim“ k?tab?n?zda bir bölüm var. “Hacca gittikten sonra, hac? olduktan sonra, de?i?meliyim“ diyorsunuz. Bu konuyada de?inebilirmisiniz?

?imdi ?öyle, namaz k?l?yorsunuz, ama baz? pürüzler var hala. Biryerlerden kaçamaklar yap?yorsunuz. Ama hacca gitti?inizde, “Hay?r“ diyorsunuz. “Ben hac?y?m. Hacca giden bir insana bu asla yak??maz“ diyorsunuz. Otokontrolünüzü en hat safhada kullanmaya ba?l?yorsunuz. Eskiden otokontrolün biraz gev?ekti. Ama oraya gidince tam çal??maya ba?l?yor. Onun için diyorum, b?rak?n Malta, ?biza adalar?na gitmeyi, Bodruma, Marmarise gitmeyi. Hayat?n?zda kendinize bir iyilik yap?n ve hacca gidin. Hacca veya umreye gidin ve kendinizle tan???n, Rabbinizle tan???n. Bak?n bakal?m o zaman, merkeziniz neresi oluyor. Merkez oras? oluyor. Malta, ?biza, Londra geride kal?yor. Varsa yoksa oras?…

Allah raz? olsun Ya?ar a?abey, te?ekkür ederiz…

Rica ederim, ben te?ekkür ederim. Allah sizden raz? olsun.

Röportaji Moral Haber Yazari Cemil Sahinöz yapti

Publiziert in: Ayasofya, Nr.28, 2009

Dies könnte Sie interessieren

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet

Nihat Hatipo?lu ile özel sohbet     Nihat hocam, defalarca Avrupa´ya geldiniz. S?rf Peygamber Efendimizi …